JELENTÉS a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK rendeletnek bizonyos intézkedések elfogadása érdekében a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

23.1.2014 - (COM(2013)0579 – C7‑0243/2013 – 2013/0279(COD)) - ***I

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
Előadó: Vital Moreira


Eljárás : 2013/0279(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0042/2014
Előterjesztett szövegek :
A7-0042/2014
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK rendeletnek bizonyos intézkedések elfogadása érdekében a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2013)0579 – C7-0243/2013 – 2013/0279(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0579),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 338. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0243/2013),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A7-0042/2014),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A 471/2009/EK rendelet egységes feltételek mellett történő végrehajtásának biztosítása érdekében végrehajtási hatásköröket kell a Bizottságra ruházni, hogy intézkedéseket hozzon a rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében említett adatokhoz alkalmazandó kódok, valamint a vállalkozások jellemzőire vonatkozó és az ugyanezen cikk szerint gyűjtött adatok összekapcsolásának tárgyában. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

törölve

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) A 471/2009/EK rendelet 11. cikkében szereplő, a harmadik országokkal folytatott külkereskedelemre vonatkozó statisztikai bizottság (a továbbiakban: Extrastat-bizottság) tanácsadással segíti a Bizottságot, és támogatja azt végrehajtási hatásköreinek gyakorlásában.

törölve

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) Az európai statisztikai rendszer új, a koordináció és a partnerség javítását célzó, egyértelmű piramisszerű felépítésére irányuló stratégiának megfelelően az európai statisztikákról szóló, 2009. március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel9 létrehozott európai statisztikai rendszer bizottságának kell (a továbbiakban: ESR-bizottság) tanácsadó szerepet betöltenie, és segítenie a Bizottságot végrehajtási hatásköreinek gyakorlásában.

törölve

__________________

 

9 HL L 87., 2009.3.31., 164. o.

 

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) A 471/2009/EK rendeletben az Extrastat-bizottságra való hivatkozás helyébe az ESR-bizottságára történő hivatkozásnak kell lépnie.

törölve

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont – a pont

471/2009/EK rendelet

5 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) bekezdésben említett adatok további meghatározásával kapcsolatban.

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) bekezdésben említett adatok további meghatározásával kapcsolatos szabályok elfogadására és az említett adatok esetében használt kódokkal kapcsolatos intézkedésekre vonatkozóan.

A Bizottság végrehajtási aktusok révén intézkedéseket hoz az említett adatokhoz alkalmazandó kódokkal kapcsolatban.

 

Ezeket a végrehajtási aktusokat a 11. cikk (2) bekezdésében hivatkozott vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

 

Indokolás

A hatáskörök szétválasztásával kapcsolatos józan alkotmányos megfontolások szerint a normatív jellegű aktusoknak – azaz a jogalkotásnak – a jogalkotó kizárólagos hatáskörébe kell tartoznia, és normatív aktusokat a végrehajtó hatalom csak a jogalkotó általi felhatalmazás alapján fogadhat el, végrehajtási hatáskör keretében nem.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 4 pont – a pont

471/2009/EK rendelet

6 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság végrehajtási aktusok révén intézkedéseket hoz az adatok összekapcsolásával és az összeállítandó statisztikákkal kapcsolatban.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az adatok összekapcsolásával és az összeállítandó statisztikákkal kapcsolatos szabályok elfogadására vonatkozóan.

Ezeket a végrehajtási aktusokat a 11. cikk (2) bekezdésében hivatkozott vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

 

Indokolás

A hatáskörök szétválasztásával kapcsolatos józan alkotmányos megfontolások szerint a normatív jellegű aktusoknak – azaz a jogalkotásnak – a jogalkotó kizárólagos hatáskörébe kell tartoznia, és normatív aktusokat a végrehajtó hatalom csak a jogalkotó általi felhatalmazás alapján fogadhat el, végrehajtási hatáskör keretében nem.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 6 pont

471/2009/EK rendelet

10 a cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Bizottság [] –tól/től határozatlan időre szóló felhatalmazást kap a 3. cikk (2), (3) és (4) bekezdésében, a 4 cikk (5) bekezdésében, az 5. cikk (2) és (4) bekezdésében, a 6. cikk (3) bekezdésében, valamint a 8. cikk (1) és (2) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. (Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be e rendelet hatálybalépésének pontos dátumát).

(3) A Bizottság a ...*-tól/-től számított ötéves időtartamra szóló felhatalmazást kap a 3. cikk (2), (3) és (4) bekezdésében, a 4. cikk (5) bekezdésében, az 5. cikk (2) és (4) bekezdésében, a 6. cikk (3) bekezdésében, valamint a 8. cikk (1) és (2) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

 

____________

 

* HL: Kérjük, illesszék be e rendelet hatálybalépésének időpontját

Indokolás

Az előadó helyesnek ítéli a felhatalmazás időbeli korlátozását. Egy ilyen korlátozás nagyobb parlamenti ellenőrzést biztosít, és arra kötelezi a Bizottságot, hogy legkésőbb kilenc hónappal a kijelölt időtartam vége előtt jelentést készítsen a felhatalmazásról. Másfelől a felhatalmazás azonos időtartamra történő hallgatólagos meghosszabbítása elejét veszi a jogalkotó túlterhelésének, és megkönnyíti a közös kereskedelempolitika végrehajtását. Ez tükrözi a két kereskedelmi omnibus aktus és az azokat követő komitológiai kiigazítások által előidézett változásokat.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 7 pont

471/2009/EK rendelet

11 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7. A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

7. A 11. cikket el kell hagyni.

„11. cikk

 

A bizottság

 

(1) A Bizottság munkáját az európai statisztikákról szóló, 2009. március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (*) létrehozott európai statisztikai rendszer bizottsága segíti. Ez a bizottság a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (*) értelmében vett bizottságnak minősül.

 

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

 

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba, és a hatálybalépésétől számított három hónapon belül egységes szerkezetbe foglalják a módosított rendelettel.

INDOKOLÁS

A vizsgált bizottsági javaslat célja a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet összhangba hozása a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási aktusok Lisszaboni Szerződés utáni rendszerével (az EUMSZ 290. és 291. cikke).

A jelen időpontig a közös kereskedelempolitika területére vonatkozó legtöbb jogszabály összehangolásra került az új alkotmányos rendszerrel az I. és II. kereskedelmi omnibus aktus és több későbbi egyedi kiigazítás révén. A Bizottság elkötelezte magát a komitológiai kiigazítások második – az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást tartalmazó jogszabályokat érintő – hullámának a 7. parlamenti ciklus végéig történő megvalósítása mellett. Ebben az összefüggésben a Bizottság javasolja a közösségi statisztikákról szóló 471/2009/EK rendelet módosítását, amely az egyetlen olyan jogalkotási aktus a közös kereskedelempolitika területén, amelyben szerepel az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás.

A Bizottság szinte minden olyan esetben a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazását javasolja, amelyekben eredetileg az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást alkalmazták. Végrehajtási aktusokat két esetben javasol, a következők elfogadására:

– a statisztikai adatok esetében használt kódokkal kapcsolatos intézkedések; valamint

– az importra és exportra vonatkozó adatoknak a kereskedelemmel kapcsolatos adatokkal való összekapcsolására irányuló intézkedések.

Az előadó az 1–9. és a 11. módosításban javasolja az említett végrehajtási aktusok felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra történő módosítását, mivel meggyőződése, hogy a Parlamentnek jobban kellene ragaszkodnia a felhatalmazáson alapuló és a végrehajtási aktusok különválasztásához.

A kétféle jogi aktus közötti választás kritériuma nem az, hogy lényegi vagy nem lényegi kérdésekről van-e szó, hanem inkább az, hogy az aktus szabályalkotó jellegű-e (azaz elvont helyzetekkel foglalkozik), vagy csak egy bizonyos konkrét helyzetre, illetve néhány konkrétan meghatározott helyzetre alkalmazandó. Ezért a szabályokat és a normákat „lényegi” voltuktól függetlenül mindig felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kellene elfogadni, tiszteletben tartva a Parlament szabályalkotói hatáskörét. Ha a Parlament elfogadja az általános/elvont hatályú végrehajtási aktusokat, azzal lehetővé tenné, hogy a szabályokat a Bizottság a tagállamok ellenőrzése alatt, a Parlament bevonása nélkül határozza meg.

A 10. módosításban az előadó javasolja a Bizottság felhatalmazásának ötéves időtartamra történő korlátozását. Egy ilyen korlátozás nagyobb parlamenti ellenőrzést biztosít, és arra kötelezi a Bizottságot, hogy legkésőbb kilenc hónappal a meghatározott időtartam vége előtt jelentést készítsen a felhatalmazásról. Másfelől a felhatalmazás azonos időtartamra történő hallgatólagos meghosszabbítása elejét veszi a jogalkotó túlterhelésének, és megkönnyíti a közös kereskedelempolitika végrehajtását. Ez a módosítás tükrözi az I. és II. kereskedelmi omnibus aktusról folytatott tárgyalások eredményeit, amelyek ugyanezt a megközelítést támogatták.

Végezetül a 12. módosítás célja az, hogy a módosított rendelet egységes szerkezetbe foglalt változata a módosító rendelet hatálybalépésétől számított három hónapon belül közzétételre kerüljön a Hivatalos Lapban. Ez a módosítás elősegíti a jogbiztonságot, valamint azt, hogy a jogszabály olvashatóbb legyen a nagyközönség számára.

ELJÁRÁS

Cím

A harmadik országokkal folytatott külkereskedelemre vonatkozó statisztikák, tekintettel a bizonyos intézkedések elfogadása érdekében a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörökre

Hivatkozások

COM(2013)0579 – C7-0243/2013 – 2013/0279(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

8.8.2013

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

10.9.2013

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Vital Moreira

16.9.2013

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

27.11.2013

 

 

 

Az elfogadás dátuma

21.1.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

10

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Catherine Bearder, Béla Glattfelder, Syed Kamall, Elisabeth Köstinger, Katarína Neveďalová, Tokia Saïfi, Peter Skinner, Jarosław Leszek Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Sophie Auconie

Benyújtás dátuma

23.1.2014