Pranešimas - A7-0042/2014Pranešimas
A7-0042/2014

  PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimo Komisijai iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis

  23.1.2014 - (COM(2013) 0579 – C7‑0243/2013 – 2013/0279(COD)) - ***I

  Tarptautinės prekybos komitetas
  Pranešėjas: Vital Moreira


  Procedūra : 2013/0279(COD)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A7-0042/2014
  Pateikti tekstai :
  A7-0042/2014
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimo Komisijai iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis

  (COM(2013) 0579 – C7‑0243/2013 – 2013/0279(COD))

  (Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013) 0579),

  –   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 338 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0243/2013),

  –   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

  –   atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A7-0042/2014),

  1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

  2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

  3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

  Pakeitimas  1

  Pasiūlymas dėl reglamento

  8 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (8) siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 471/2009 įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, kad ji galėtų priimti priemones, susijusias su to reglamento 5 straipsnio 1 dalyje nurodytiems duomenims taikytinais kodais, ir priemones, susijusias su verslo charakteristikų duomenų susiejimu su pagal tą patį straipsnį gautais duomenimis. Šiais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal Reglamentą (ES) Nr. 182/2011;

  Išbraukta.

  Pakeitimas  2

  Pasiūlymas dėl reglamento

  9 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (9) Reglamento (EB) Nr. 471/2009 11 straipsnyje nurodytas Prekybos prekėmis su šalimis, kurios nėra narės, statistikos komitetas (Ekstrastato komitetas) pataria Komisijai ir padeda jai naudotis minėtais įgyvendinimo įgaliojimais;

  Išbraukta.

  Pakeitimas  3

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (10) vadovaujantis naujosios Europos statistikos sistemos (toliau – ESS) struktūros, kuria siekiama tobulinti koordinavimą ir partnerystę aiškioje piramidės formos ESS struktūroje strategija, Komisiją turėtų konsultuoti ir jai padėti naudotis įgyvendinimo įgaliojimais 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos9 įsteigtas Europos statistikos sistemos komitetas (toliau – ESSK);

  Išbraukta.

  __________________

   

  9 OL L 87, 2009 3 31, p. 164.

   

  Pakeitimas  4

  Pasiūlymas dėl reglamento

  11 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (11) Reglamentas (EB) Nr. 471/2009 turėtų būti iš dalies pakeistas, nuorodas į Ekstrastato komitetą pakeičiant nuorodomis į ESSK;

  Išbraukta.

  Pakeitimas  5

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 3 punkto a papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 471/2009

  5 straipsnio 2 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Komisija įgaliojama pagal 10a straipsnį priimti deleguotuosius aktus, susijusius su tolesniu 1 dalyje nurodytų duomenų tikslinimu.

  2. Komisija įgaliojama pagal 10a straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl 1 dalyje nurodytų duomenų tolesnio tikslinimo ir priemonių, susijusių su kodais, kurie turi būti naudojami šiems duomenims, taisyklių priėmimo.

  Komisija įgyvendinimo aktais priima priemones, susijusias su šiems duomenims taikytinais kodais.

   

  Šie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

   

  Pagrindimas

  Tinkamos konstitucinės valdžių padalijimo nuostatos rodo, kad norminio pobūdžio aktai, t. y. reglamentavimas, turėtų būti išimtinė teisės aktų leidėjo kompetencija, ir juos priimti gali leisti tik valdžios vykdomoji grandis, remdamasi teisės aktų leidėjo deleguotaisiais, o ne įgyvendinimo įgaliojimais.

  Pakeitimas  6

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 4 punkto a papunktis

  Reglamentas (EB) Nr. 471/2009

  6 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Komisija įgyvendinimo aktais priima priemones, susijusias su duomenų susiejimu ir šios statistikos rengimu.

  Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl duomenų susiejimo ir šios statistikos rengimo taisyklių priėmimo.

  Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

   

  Pagrindimas

  Tinkamos konstitucinės valdžių padalijimo nuostatos rodo, kad norminio pobūdžio aktai, t. y. reglamentavimas, turėtų būti išimtinė teisės aktų leidėjo kompetencija, ir juos priimti gali leisti tik valdžios vykdomoji grandis, remdamasi teisės aktų leidėjo deleguotaisiais, o ne įgyvendinimo įgaliojimais.

  Pakeitimas  7

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 6 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 471/2009

  10a straipsnio 3 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3. 3 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse, 4 straipsnio 5 dalyje, 5 straipsnio 2 ir 4 dalyse, 6 straipsnio 3 dalyje, 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo (Leidinių biuras: įrašyti tikslią šio reglamento įsigaliojimo datą)..

  3. 3 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse, 4 straipsnio 5 dalyje, 5 straipsnio 2 ir 4 dalyse, 6 straipsnio 3 dalyje, 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ...*. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio pabaigos.

   

  ____________

   

  * OL: prašom įrašyti šio reglamento įsigaliojimo datą.

  Pagrindimas

  Pranešėjas mano, kad tikslinga apriboti įgaliojimų suteikimo laikotarpį. Tokiu apribojimu užtikrinama didesnė parlamentinė kontrolė, nes Komisija įpareigojama parengti naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki nustatyto laikotarpio pabaigos. Kita vertus, numatant tai, kad įgaliojimai gali būti savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiui, užkertamas kelias pernelyg dideliam teisės aktų leidėjų apkrovimui ir sudaromos palankesnės sąlygos bendros prekybos politikos įgyvendinimui. Šis pakeitimas susijęs su pakeitimais, padarytais dviem bendraisiais prekybos reglamentais ir tolesniu nuostatų derinimu taikant komiteto procedūrą.

  Pakeitimas  8

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 7 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 471/2009

  11 straipsnis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (7) 11 straipsnis pakeičiamas taip:

  (7) 11 straipsnis išbraukiamas.

  „11 straipsnis

   

  Komitetas

   

  1. Komisijai padeda 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos(*) įsteigtas Europos statistikos sistemos komitetas. Šis komitetas yra komitetas, nurodytas 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai(*).

   

  2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.“

   

  Pakeitimas  9

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 straipsnis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

  Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir per tris mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo datos jis turi būti konsoliduotas su reglamentu, kurį jis iš dalies keičia.

  AIŠKINAMOJI DALIS

  Svarstomu Komisijos pasiūlymu siekiama suderinti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis, su įgyvendinimo ir deleguotųjų aktų tvarka, taikoma įsigaliojus Lisabonos sutarčiai (SESV 290 ir 291 straipsniai).

  Iki šiol didžioji dalis teisės aktų bendros prekybos politikos srityje su nauja konstitucine tvarka buvo suderinti parengus I ir II bendruosius prekybos reglamentus, taip pat vėliau suderinus kelis atskirus teisės aktus. Komisija įsipareigojo iki Parlamento septintosios kadencijos pabaigos pateikti pasiūlymą dėl antrojo nuostatų derinimo taikant komiteto procedūrą etapo – būtų derinami teisėkūros procedūra priimti aktai, kuriuose numatyta reguliavimo procedūra su tikrinimu. Atsižvelgdama į tai, Komisija siūlo iš dalies keisti Reglamentą (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, nes tai vienintelis teisėkūros procedūra priimtas aktas bendros prekybos politikos srityje, kuriame yra nuoroda į reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

  Komisija siūlo naudoti deleguotuosius aktus beveik visais atvejais, kuriais anksčiau buvo taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu. Įgyvendinimo aktus siūloma taikyti dviem atvejais, t. y. tvirtinant:

  - priemones, susijusias su statistiniams duomenims taikytinais kodais, ir

  - priemones, susijusias su importo ir eksporto duomenų susiejimu su verslo duomenimis.

  1–9 ir 11 pakeitimuose pranešėjas siūlo minėtuosius įgyvendinimo aktus pakeisti deleguotaisiais aktais, kadangi yra įsitikinęs, kad Parlamentas turėtų būti reiklesnis deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų atskyrimo klausimu.

  Kai iš minėtų dviejų teisės aktų kategorijų renkamasi viena, atsižvelgiama ne į tai, ar klausimai esminiai ir neesminiai, o į tai, ar šie aktai yra taisykles nustatantys aktai (t. y. abstrakčioms situacijoms skirti aktai), ar tik vienoje konkrečioje situacijoje ar keliose konkrečiai nustatytose situacijose taikomi aktai. Taigi, nepriklausomai nuo jų esminio pobūdžio, taisyklės ir normos visuomet turėtų būti tvirtinamos priimant deleguotuosius aktus, kad būtų gerbiama Parlamento turima taisyklių nustatymo kompetencija. Jei Parlamentas pritartų įgyvendinimo aktams, kurių taikymo sritis bendra (abstrakti), jis sudarytų sąlygas Komisijai, kontroliuojamai valstybių narių, nustatyti taisykles, tačiau Parlamentas tame procese neatliktų jokio vaidmens.

  10 pakeitime pranešėjas siūlo įgaliojimų suteikimo Komisijai laikotarpį apriboti 5 metais. Taip apribojant užtikrinama didesnė parlamentinė kontrolė, nes Komisija įpareigojama likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki nustatyto laikotarpio pabaigos parengti naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Kita vertus, numatoma, kad įgaliojimai gali būti savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiui, ir taip užkertamas kelias pernelyg dideliam teisės aktų leidėjų apkrovimui ir sudaromos palankesnės sąlygos bendrai prekybos politikai įgyvendinti. Šis pakeitimas atspindi derybų dėl I ir II bendrųjų prekybos teisės aktų rezultatus, kai buvo pritarta tokiam požiūriui.

  Be to, 12 pakeitimu siekiama, kad, praėjus trims mėnesiams po iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo, Oficialiajame leidinyje būtų paskelbta iš dalies pakeisto reglamento konsoliduota redakcija. Šiuo pakeitimu siekiama teisinio tikrumo ir teisės aktų aiškumo visuomenei.

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Statistika, susijusi su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis, kiek tai susiję su deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimu Komisijai

  Nuorodos

  COM(2013)0579 – C7-0243/2013 – 2013/0279(COD)

  Pateikimo Europos Parlamentui data

  8.8.2013

   

   

   

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  INTA

  10.9.2013

   

   

   

  Pranešėjas(-ai)

         Paskyrimo data

  Vital Moreira

  16.9.2013

   

   

   

  Svarstymas komitete

  27.11.2013

   

   

   

  Priėmimo data

  21.1.2014

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  19

  10

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Catherine Bearder, Béla Glattfelder, Syed Kamall, Elisabeth Köstinger, Katarína Neveďalová, Tokia Saïfi, Peter Skinner, Jarosław Leszek Wałęsa

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

  Sophie Auconie

  Pateikimo data

  23.1.2014