Procedure : 2013/0279(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0042/2014

Ingediende teksten :

A7-0042/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 12/03/2014 - 8.19
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0226

VERSLAG     ***I
PDF 523kWORD 173k
23.1.2014
PE 522.763v02-00 A7-0042/2014

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 471/2009 betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen wat het verlenen van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie voor de vaststelling van bepaalde maatregelen betreft

(COM(2013)0579 – C7‑0243/2013 – 2013/0279(COD))

Commissie internationale handel

Rapporteur: Vital Moreira

PR_COD_1amCom

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 471/2009 betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen wat het verlenen van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie voor de vaststelling van bepaalde maatregelen betreft

(COM(2013)0579 – C7‑0243/2013 – 2013/0279(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0579),

–   gezien artikel 294, lid 2, en artikel 338, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7‑0243/2013),

–   gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie internationale handel (A7-0042/2014),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement  1

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8) Om eenvormige voorwaarden te waarborgen voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 471/2009 moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend om maatregelen vast te stellen in verband met de voor gegevens bedoeld in artikel 5, lid 1, van die verordening te gebruiken codes en in verband met de koppeling van de gegevens over bedrijfskenmerken met overeenkomstig hetzelfde artikel opgetekende gegevens. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011.

Schrappen

Amendement  2

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9) Het in artikel 11 van Verordening (EG) nr. 471/2009 genoemde Comité voor de statistiek van het goederenverkeer met derde landen (Extrastat-comité) geeft advies aan de Commissie en verleent bijstand bij de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden van de Commissie.

Schrappen

Amendement  3

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) Volgens de strategie om ter verbetering van de coördinatie en het partnerschap het Europees statistisch systeem (hierna "ESS" genoemd) een nieuwe, duidelijke, piramidevormige structuur te geven, moet het bij Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 betreffende de Europese statistiek opgerichte Comité voor het Europees statistisch systeem9 (hierna "ESS-comité" genoemd) een adviserende rol hebben en de Commissie bijstaan in de uitoefening van haar uitvoeringsbevoegdheden.

Schrappen

__________________

 

9 PB L 87 van 31.3.2009, blz. 164.

 

Amendement  4

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11) Verordening (EG) nr. 471/2009 moet worden gewijzigd door de verwijzing naar het Extrastat-comité te vervangen door een verwijzing naar het ESS-comité.

Schrappen

Amendement  5

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 3 – letter a

Verordening (EG) nr. 471/2009

Artikel 5 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen met betrekking tot de nadere specificatie van de in lid 1 bedoelde gegevens vast te stellen.

2. De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen in verband met de vaststelling van regels met betrekking tot de nadere specificatie van de in lid 1 bedoelde gegevens en met betrekking tot de maatregelen in verband met de voor die gegevens te gebruiken codes.

De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen maatregelen met betrekking tot de voor die gegevens te gebruiken codes vast.

 

Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 11, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

 

Motivering

Relevante constitutionele overwegingen inzake machtenscheiding leiden ertoe dat handelingen van normatieve aard – d.w.z. regelgeving – tot de exclusieve bevoegdheid van de wetgever behoren en slechts door de uitvoerende macht kunnen worden vastgesteld na delegatie van de wetgever, nimmer als een uitvoeringsbevoegdheid.

Amendement  6

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 4 – letter a

Verordening (EG) nr. 471/2009

Artikel 6 – lid 2 – alinea 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen maatregelen met betrekking tot de koppeling van de gegevens en deze op te stellen statistieken vast.

De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen in verband met de vaststelling van regels met betrekking tot de koppeling van de gegevens en deze op te stellen statistieken.

Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 11, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

 

Motivering

Relevante constitutionele overwegingen inzake machtenscheiding leiden ertoe dat handelingen van normatieve aard – d.w.z. regelgeving – tot de exclusieve bevoegdheid van de wetgever behoren en slechts door de uitvoerende macht kunnen worden vastgesteld na delegatie van de wetgever, nimmer als een uitvoeringsbevoegdheid.

Amendement  7

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 6

Verordening (EG) nr. 471/2009

Artikel 10 bis – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De in artikel 3, leden 2, 3 en 4, artikel 4, lid 5, artikel 5, leden 2 en 4, artikel 6, lid 3 en artikel 8, leden 1 en 2, bedoelde bevoegdheidsdelegatie wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van (Publicatiebureau: gelieve de exacte datum van de inwerkingtreding van deze verordening in te vullen)..

3. De in artikel 3, leden 2, 3 en 4, artikel 4, lid 5, artikel 5, leden 2 en 4, artikel 6, lid 3 en artikel 8, leden 1 en 2, bedoelde bevoegdheidsdelegatie wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van…*. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

 

____________

 

* PB: datum van de inwerkingtreding van deze verordening invoegen.

Motivering

De rapporteur acht het nodig de duur van de delegatie van bevoegdheden te beperken. Deze beperking zorgt voor meer toezicht door het Parlement en de Commissie wordt verplicht uiterlijk negen maanden voor het einde van de vastgestelde periode van vijf jaar een verslag op te stellen over de bevoegdheidsdelegatie. Anderzijds voorkomt de stilzwijgende verlenging van de delegatie met dezelfde tijdsduur dat de wetgevers overbelast raken en wordt de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk handelsbeleid erdoor vergemakkelijkt. Dit geeft de wijzigingen weer die door de twee algemene handelswetten zijn bewerkstelligd en de daarop volgende aanpassingen van de comitéprocedure.

Amendement  8

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 7

Verordening (EG) nr. 471/2009

Artikel 11

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) Artikel 11 wordt vervangen door:

(7) Artikel 11 wordt geschrapt.

“Artikel 11

 

Commissie

 

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité voor het Europees statistisch systeem, dat is opgericht bij Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 betreffende de Europese statistiek (*). Dat comité is een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (*).

 

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.”

 

Amendement  9

Voorstel voor een verordening

Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie en wordt binnen drie maanden na de inwerkingtreding geconsolideerd met de verordening die zij wijzigt.


TOELICHTING

Het Commissievoorstel in kwestie beoogt Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen in overeenstemming te brengen met de bij het Verdrag van Lissabon ingestelde regeling voor gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen (artikel 290 en 291 VWEU).

De meeste wetgeving op het gebied van het algemene handelsbeleid is inmiddels met de algemene handelswetten I en II en verscheidene daaropvolgende afzonderlijke aanpassingen, in overeenstemming gebracht met de nieuwe constitutionele regeling. De Commissie heeft de toezegging gedaan voor het einde van de zevende zittingsperiode met een tweede reeks van aanpassingen van de comitéprocedure te komen ten aanzien van wetgevingshandelingen die de regelgevingsprocedure met toetsing bevatten. Tegen deze achtergrond heeft de Commissie een wijzigingsvoorstel ingediend voor Verordening (EG) nr. 471/2009 betreffende communautaire statistieken, dat op het gebied van het gemeenschappelijk handelsbeleid de enige wetgevingshandeling is dat naar de regelgevingsprocedure met toetsing verwijst.

De Commissie stelt voor gedelegeerde handelingen in nagenoeg alle gevallen te gebruiken waar oorspronkelijk de regelgevingsprocedure met toetsing van toepassing was. Zij stelt voor uitvoeringshandelingen in slechts twee gevallen te gebruiken, namelijk voor de vaststelling van:

- maatregelen in verband met de codes voor statistische gegevens; alsmede

- maatregelen in verband met de koppeling van de gegevens over invoer en uitvoer met die over bedrijven.

In de amendementen 1 tot en met 9 en amendement 11 stelt de rapporteur voor bovengenoemde uitvoeringshandelingen te vervangen door gedelegeerde handelingen, aangezien hij ervan overtuigd is dat het Parlement veeleisender moet zijn voor wat betreft de scheiding van gedelegeerde en uitvoeringshandelingen.

Het criterium voor de keuze tussen de twee categorieën van handelingen betreft geen keuze tussen wezenlijke en niet-wezenlijke zaken, doch eerder een keuze tussen regelgevende handelingen (dat wil zeggen handelingen die abstracte situaties betreffen) en handelingen die alleen op één concrete situatie of op een aantal concreet gedefinieerde situaties van toepassing zijn. Derhalve dienen regels en normen, ongeacht het "wezenlijke" karakter ervan, altijd middels gedelegeerde handelingen te worden aangenomen teneinde recht te doen aan de wetgevingsbevoegdheid van het Parlement. Indien het Parlement uitvoeringsbevoegdheden van algemene/abstracte aard aanvaardt, zou dit het mogelijk maken dat de Commissie onder toezicht van de lidstaten regels vaststelt zonder dat het Parlement hierbij een rol speelt.

In amendement 10 stelt de rapporteur voor de bevoegdheidsdelegatie aan de Commissie tot 5 jaar te beperken. Deze beperking zorgt voor meer toezicht door het Parlement en de Commissie wordt verplicht uiterlijk negen maanden voor het einde van de vastgestelde periode van vijf jaar een verslag op te stellen over de bevoegdheidsdelegatie. Anderzijds voorkomt de stilzwijgende verlenging van de delegatie met dezelfde tijdsduur dat de wetgevers overbelast raken en wordt de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk handelsbeleid erdoor vergemakkelijkt. Dit amendement geeft de uitkomst van de onderhandelingen over de algemene handelswetten I en II weer, waarbij dezelfde benadering werd onderschreven.

Amendement 12 ten slotte beoogt ervoor te zorgen dat de geconsolideerde versie van de gewijzigde verordening binnen drie maanden na de inwerkingtreding van de wijzigingsverordening in het publicatieblad bekend wordt gemaakt. Dit amendement bevordert de rechtszekerheid en de leesbaarheid van wetgeving voor het publiek.


PROCEDURE

Titel

Statistieken van de buitenlandse handel met derde landen wat het verlenen van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie voor de vaststelling van bepaalde maatregelen betreft

Document- en procedurenummers

COM(2013)0579 – C7-0243/2013 – 2013/0279(COD)

Datum indiening bij EP

8.8.2013

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

INTA

10.9.2013

 

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Vital Moreira

16.9.2013

 

 

 

Behandeling in de commissie

27.11.2013

 

 

 

Datum goedkeuring

21.1.2014

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

19

10

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Catherine Bearder, Béla Glattfelder, Syed Kamall, Elisabeth Köstinger, Katarína Neveďalová, Tokia Saïfi, Peter Skinner, Jarosław Leszek Wałęsa

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Sophie Auconie

Datum indiening

23.1.2014

Juridische mededeling - Privacybeleid