RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri

23.1.2014 - (COM(2013)0579 – C7‑0243/2013 – 2013/0279(COD)) - ***I

Comisia pentru comerț internațional
Raportor: Vital Moreira


Procedură : 2013/0279(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0042/2014
Texte depuse :
A7-0042/2014
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri

(COM(2013)0579 – C7-0243/2013 – 2013/0279(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0579),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 338 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0243/2013),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A7-0042/2014),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009, ar trebui să fie conferite Comisiei competențe de executare care să îi permită să adopte măsuri referitoare la codurile care urmează să fie utilizate pentru datele menționate la articolul 5 alineatul (1) din respectivul regulament și măsuri referitoare la coroborarea datelor privind caracteristicile întreprinderilor cu datele înregistrate în conformitate cu același articol. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

eliminat

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Comitetul pentru statistici privind schimbul de mărfuri cu țări terțe (Comitetul Extrastat) menționat la articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 471/2009 oferă consultanță Comisiei și asistă Comisia în exercitarea competențelor sale de executare.

eliminat

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) În cadrul strategiei pentru o nouă structură a sistemului statistic european (denumit în continuare SSE), care vizează îmbunătățirea coordonării și a parteneriatului în conformitate cu o structură piramidală clară în cadrul SSE, Comitetul sistemului statistic european (denumit în continuare Comitetul SSE), instituit prin Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene9, ar trebui să aibă un rol consultativ și să asiste Comisia în exercitarea competențelor sale de executare.

eliminat

__________________

 

9 JO L 87, 31.3.2009, p. 164.

 

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Regulamentul (CE) nr. 471/2009 ar trebui modificat în vederea înlocuirii trimiterii la Comitetul Extrastat cu o trimitere la Comitetul SSE.

eliminat

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 471/2009

Articolul 5 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate referitoare la precizarea suplimentară a datelor menționate la alineatul (1).

(2) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate referitoare la adoptarea de norme cu privire la precizarea suplimentară a datelor menționate la alineatul (1) și la măsurile referitoare la codurile care trebuie utilizate pentru aceste date.

Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, măsuri cu privire la codurile care urmează să fie utilizate pentru aceste date.

 

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 11 alineatul (2).

 

Justificare

Considerente constituționale solide de separare a puterilor indică faptul că actele cu caracter normativ - și anume de reglementare - ar trebui să aparțină exclusiv organului legislativ și că este permisă adoptarea acestora doar de către ramura executivă a guvernului prin delegare de către legiuitor, niciodată ca o competență de executare.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 4 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 471/2009

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, măsuri cu privire la coroborarea datelor și la statisticile care urmează să fie produse.

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 10a, acte delegate privind adoptarea unor norme cu privire la coroborarea datelor și la statisticile care urmează să fie produse.

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 11 alineatul (2).

 

Justificare

Considerente constituționale solide de separare a puterilor indică faptul că actele cu caracter normativ - și anume de reglementare - ar trebui să aparțină exclusiv organului legislativ și că este permisă adoptarea acestora doar de către ramura executivă a guvernului prin delegare de către legiuitor, niciodată ca o competență de executare.

Amendamentul  7

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 471/2009

Articolul 10 a – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatele (2), (3) și (4), articolul 4 alineatul (5), articolul 5 alineatele (2) și (4), articolul 6 alineatul (3) și articolul 8 alineatele (1) și (2) se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată începând de la data de [Oficiul pentru publicații: vă rugăm să introduceți data exactă a intrării în vigoare a acestui regulament].

(3) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatele (2), (3) și (4), articolul 4 alineatul (5), articolul 5 alineatele (2) și (4), articolul 6 alineatul (3) și articolul 8 alineatele (1) și (2) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani începând de la data de ...*. Comisia elaborează un raport privind delegarea de competențe, cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

 

____________

 

* JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Justificare

Raportorul consideră că delegarea de competențe trebuie limitată în timp. O astfel de limitare permite un mai mare control parlamentar, obligând Comisia să elaboreze un raport privind delegarea de competențe, cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei stabilite. Pe de altă parte, prelungirea tacită a delegării de competențe cu perioade de timp identice evită impunerea unor sarcini excesive legiuitorilor și facilitează punerea în aplicare a politicii comerciale comune. Acest lucru reflectă schimbările introduse de cele două acte Omnibus privind comerțul, precum și alinierile ulterioare privind procedura comitetelor.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 7

Regulamentul (CE) nr. 471/2009

Articolul 11

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

7. Articolul 11 se elimină.

„Articolul 11

 

Comitetul

 

(1) Comisia este asistată de Comitetul sistemului statistic european instituit prin Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene.(*) Comitetul respectiv este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (*).

 

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.”

 

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Articolul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se consolidează cu regulamentul pe care îl modifică în termen de trei luni de la intrarea sa în vigoare.

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin propunerea supusă examinării, Comisia vizează alinierea Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe cu regimul privind actele de punere în aplicare și actele delegate, instaurat de Tratatul de la Lisabona (articolele 290 și 291 din TFUE).

Până în prezent, majoritatea actelor legislative din domeniul politicii comerciale comune au fost aliniate la noul regim constituțional prin intermediul actelor Omnibus privind comerțul I și II și al altor câteva alinieri individuale ulterioare. Până la sfârșitul celei de a 7-a legislaturi, Comisia și-a luat angajamentul de a elabora a doua serie de alinieri privind procedura comitetelor cu privire la actele legislative care prevăd procedura de reglementare cu control. În acest context, Comisia propune modificarea Regulamentului (CE) nr. 471/2009 privind statisticile comunitare, singurul act legislativ în domeniul politicii comerciale comune care face referire la procedura de reglementare cu control.

Comisia propune utilizarea de acte delegate în aproape toate cazurile în care inițial a fost folosită procedura de reglementare cu control. Actele de punere în aplicare sunt propuse în două cazuri, pentru a adopta:

- măsurile referitoare la codurile care vor fi folosite pentru datele statistice; și

- măsurile referitoare la asocierea datelor privind importurile și exporturile cu datele privind întreprinderile.

La amendamentele 1-9 și 11, raportorul propune transformarea actelor de punere în aplicare de mai sus în acte delegate, deoarece este convins că Parlamentul ar trebui să fie mai ambițios în ceea ce privește separarea actelor delegate și a actelor de punere în aplicare.

Criteriile aflate la baza alegerii între cele două categorii de acte nu privesc alegerea între aspecte substanțiale și aspecte nesubstanțiale, ci pe cea între acte normative (adică acte care privesc situații abstracte) și acte care se aplică doar la o situație concretă sau la un număr de situații identificate în mod concret. Prin urmare, indiferent de natura lor „substanțială”, normele și dispozițiile ar trebui adoptate întotdeauna prin intermediul actelor delegate, pentru a respecta competența normativă a Parlamentului. Dacă Parlamentul acceptă acte de punere în aplicare cu domeniu de aplicare general/abstract, ar permite instituirea de norme de către Comisie sub controlul statelor membre, Parlamentul nemaiavând niciun rol.

La amendamentul 10, raportorul propune limitarea la cinci ani a delegării de competențe Comisiei. O astfel de limitare permite un mai mare control parlamentar, obligând Comisia să elaboreze un raport privind delegarea de competențe, cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei stabilite. Pe de altă parte, prelungirea tacită a delegării de competențe cu perioade de timp identice evită impunerea unor sarcini excesive legiuitorilor și facilitează punerea în aplicare a politicii comerciale comune. Acest amendament reflectă rezultatul negocierilor vizând Omnibus privind comerțul I și II, unde a fost sprijinită aceeași abordare.

În sfârșit, amendamentul 12 vizează publicarea în Jurnalul Oficial a versiunii consolidate a regulamentului modificat în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a regulamentului de modificare. Amendamentul consolidează securitatea juridică și lizibilitatea legislației pentru public.

PROCEDURĂ

Titlu

Statistici privind comerțul exterior cu țările terțe în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri

Referințe

COM(2013)0579 – C7-0243/2013 – 2013/0279(COD)

Data prezentării la PE

8.8.2013

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

INTA

10.9.2013

 

 

 

Raportor(i)

Data numirii

Vital Moreira

16.9.2013

 

 

 

Examinare în comisie

27.11.2013

 

 

 

Data adoptării

21.1.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

10

0

Membri titulari prezenți la votul final

Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Membri supleanți prezenți la votul final

Catherine Bearder, Béla Glattfelder, Syed Kamall, Elisabeth Köstinger, Katarína Neveďalová, Tokia Saïfi, Peter Skinner, Jarosław Leszek Wałęsa

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Sophie Auconie

Data depunerii

23.1.2014