SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o prenesenie delegovaných a vykonávacích právomocí na Komisiu s cieľom prijať určité opatrenia

  23.1.2014 - (COM(2013)0579 – C7‑0243/2013 – 2013/0279(COD)) - ***I

  Výbor pre medzinárodný obchod
  Spravodajca: Vital Moreira


  Postup : 2013/0279(COD)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A7-0042/2014
  Predkladané texty :
  A7-0042/2014
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o prenesenie delegovaných a vykonávacích právomocí na Komisiu s cieľom prijať určité opatrenia

  (COM(2013)0579 – C7-0243/2013 – 2013/0279(COD))

  (Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0579),

  –   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 338 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0243/2013),

  –   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

  –   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

  –   so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0042/2014),

  1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

  2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

  3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

  Pozmeňujúci návrh    1

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 8

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (8) S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky na vykonanie nariadenia (ES) č. 471/2009 by sa na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, ktoré jej umožnia prijímať opatrenia týkajúce sa kódov, ktoré sa majú používať v prípade údajov uvedených v článku 5 ods. 1 uvedeného nariadenia, a opatrenia, ktoré sa týkajú prepojenia údajov o podnikových ukazovateľoch s údajmi zaznamenanými podľa toho istého článku. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci návrh    2

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 9

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (9) Výbor pre štatistiku obchodovania s tovarom s nečlenskými krajinami (Výbor pre Extrastat) uvedený v článku 11 nariadenia (ES) č. 471/2009 poskytuje Komisii poradenstvo a pomoc pri výkone jej vykonávacích právomocí.

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci návrh    3

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 10

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (10) V rámci stratégie pre novú štruktúru Európskeho štatistického systému (ďalej len „ESS“), ktorou sa má zlepšiť koordinácia a partnerstvo v jasnej pyramídovej štruktúre v rámci ESS, by mal Výbor pre Európsky štatistický systém (ďalej len „Výbor pre ESS“), zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike9, plniť poradnú úlohu a pomáhať Komisii pri výkone jej vykonávacích právomocí.

  vypúšťa sa

  __________________

   

  9 Ú. v. ES L 87, 31.03.2009, s. 164.

   

  Pozmeňujúci návrh    4

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 11

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (11) Nariadenie (ES) č. 471/2009 by sa malo zmeniť tak, že sa odkaz na Výbor pre Extrastat nahradí odkazom na Výbor pre ESS.

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci návrh    5

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 3 – písmeno a

  Nariadenie (ES) č. 471/2009

  Článok 5 – odsek 2

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  2. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 10a týkajúce sa ďalšej špecifikácie údajov uvedených v odseku 1.

  2. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 10a týkajúce sa prijatia pravidiel, pokiaľ ide o ďalšiu špecifikáciu údajov uvedených v odseku 1 a opatrenia týkajúce sa kódov, ktoré sa majú používať v prípade týchto údajov.

  Komisia prijíma vo forme vykonávacích aktov opatrenia týkajúce sa kódov, ktoré sa majú použiť v prípade týchto údajov.

   

  Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 11 ods. 2.“

   

  Odôvodnenie

  Z náležitého ústavného posúdenia oddelenia právomocí vyplýva, že akty normatívnej povahy, t. j. normotvorné akty, by mali byť vo výlučnej právomoci zákonodarcu a že ich prijatie výkonnou zložkou vlády možno schváliť len na základe delegovania zo strany zákonodarcu, ale nikdy nie na základe vykonávacej právomoci.

  Pozmeňujúci návrh    6

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 4 – písmeno a

  Nariadenie (ES) č. 471/2009

  Článok 6 – odsek 2 – pododsek 3

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  „Komisia prijíma vo forme vykonávacích aktov opatrenia týkajúce sa prepojenia údajov a týchto štatistík, ktoré sa majú zostaviť.

  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 10a týkajúce sa prijatia pravidiel o prepojení údajov a týchto štatistík, ktoré sa majú zostaviť.

  Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 11 ods. 2.“

   

  Odôvodnenie

  Z náležitého ústavného posúdenia oddelenia právomocí vyplýva, že akty normatívnej povahy, t. j. normotvorné akty, by mali byť vo výlučnej právomoci zákonodarcu a že ich prijatie výkonnou zložkou vlády možno schváliť len na základe delegovania zo strany zákonodarcu, ale nikdy nie na základe vykonávacej právomoci.

  Pozmeňujúci návrh    7

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Článok 1 – bod 6

  Nariadenie (ES) č. 471/2009

  Článok 10a – odsek 3

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  3. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 2, 3 a 4, v článku 4 ods. 5, v článku 5 ods. 2 a 4, v článku 6 ods. 3 a v článku 8 ods. 1 a 2 sa Komisii udeľuje na neurčité obdobie od (Úrad pre publikácie: vložiť dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia).

  3. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 2, 3 a 4, v článku 4 ods. 5, v článku 5 ods. 2 a 4, v článku 6 ods. 3 a v článku 8 ods. 1 a 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od …*. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

   

  ____________

   

  *Ú. v.: vložte dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

  Odôvodnenie

  Spravodajca považuje za vhodné trvanie delegovania právomocí obmedziť. Týmto obmedzením sa posilňuje parlamentná kontrola, pretože sa od Komisie vyžaduje, aby správu o výkone delegovaných právomocí vypracovala najneskôr deväť mesiacov pred koncom stanoveného obdobia . Na druhej strane automatické predĺženie delegovania právomocí na rovnako dlhé obdobie chráni zákonodarcu pred nadmerným administratívnym zaťažením a uľahčuje vykonávanie spoločnej obchodnej politiky. Toto odráža zmeny, ktoré priniesli oba súhrnné akty pre obchod a následné prispôsobenie postupu vo výboroch.

  Pozmeňujúci návrh    8

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – bod 7

  Nariadenie (ES) č. 471/2009

  Článok 11

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (7) Článok 11 sa nahrádza takto:

  (7) Článok 11 sa vypúšťa.

  Článok 11

   

  Výbor

   

  1. Komisii pomáha Výbor pre Európsky štatistický systém zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike (*). Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (*).

   

  2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

   

  Pozmeňujúci návrh    9

  Návrh nariadenia

  Článok 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

  Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a konsoliduje sa s nariadením, ktoré sa ním mení, a to do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti.

  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  Návrh Komisie, ktorý je predmetom hodnotenia, má za cieľ zosúladiť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami s režimom vykonávacích a delegovaných aktov vyplývajúcim z Lisabonskej zmluvy (články 290 a 291 ZFEÚ).

  Väčšina právnych predpisov v tejto oblasti spoločnej obchodnej politiky bola doposiaľ zosúladená s novým ústavným režimom prostredníctvom súhrnného aktu pre obchod I a II a viacerých následných jednotlivých prispôsobení. Komisia sa zaviazala k tomu, že predloží druhú vlnu prispôsobení postupu vo výboroch – týkajúcich sa legislatívnych aktov odkazujúcich na regulačný postup s kontrolou – do konca 7. volebného obdobia. V tejto súvislosti Komisia navrhuje zmeny nariadenia (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva, ktoré je jediným legislatívnym aktom v oblasti spoločnej obchodnej politiky týkajúci sa regulačného postupu s kontrolou.

  Komisia navrhuje využitie delegovaných aktov takmer vo všetkých prípadoch, v ktorých sa pôvodne používal regulačný postup s kontrolou. Vykonávacie akty sú navrhované v dvoch prípadoch, a to na prijatie:

  – opatrení týkajúce sa kódov, ktoré sa majú použiť v prípade štatistických údajov; ako aj

  – opatrení, ktoré sa týkajú prepojenia údajov o dovoze a vývoze s podnikovými ukazovateľmi.

  V pozmeňujúcich návrhoch 1 až 9 a 11 navrhuje spravodajca, aby boli uvedené vykonávacie akty zmenené na delegované akty, keďže je presvedčený, že Parlament by mal viac presadzovať oddelenie oboch týchto typov aktov.

  Kritériá na výber jedného z týchto dvoch typov aktov nespočívajú v tom, či ide o podstatné alebo nepodstatné otázky, ale skôr v tom, či ide o akty určujúce pravidlá (t.j. o akty, ktoré upravujú abstraktné situácie), alebo o akty, ktoré sa týkajú iba jednej konkrétnej situácie alebo určitého počtu konkrétne určených situácií. Preto by mali byť pravidlá a normy bez ohľadu na mieru ich podstatnosti vždy prijímané prostredníctvom delegovaných aktov, aby bola rešpektovaná legislatívna právomoc Parlamentu. Ak Parlament akceptuje vykonávacie akty všeobecného/abstraktného charakteru, umožnil by tým, aby pravidlá určovala Komisia pod dohľadom členských štátov bez zapojenia Parlamentu.

  V pozmeňujúcom návrhu 10 navrhuje spravodajca obmedzenie delegovania právomocí na Komisiu na obdobie 5 rokov. Týmto obmedzením sa posilní parlamentná kontrola, pretože sa od Komisie vyžaduje, aby správu o výkone delegovaných právomocí vypracovala najneskôr deväť mesiacov pred koncom stanoveného obdobia. Na druhej strane automatické predĺženie delegovania právomocí na rovnako dlhé obdobie chráni zákonodarcu pred nadmerným administratívnym zaťažením a uľahčuje vykonávanie spoločnej obchodnej politiky. Tento pozmeňujúci návrh odráža výsledok rokovaní o súhrnných aktoch pre obchod I a II, v rámci ktorých bol schválený rovnaký postup.

  Nakoniec, účelom pozmeňujúceho návrhu 12 je zverejnenie konsolidovaného znenia pozmeneného nariadenia v Úradnom vestníku do troch mesiacov od vstupu pozmeňujúceho nariadenia do platnosti. Tento pozmeňujúci návrh posilňuje právnu istotu a prispieva k čitateľnosti právnych predpisov pre verejnosť.

  POSTUP

  Názov

  Štatistika o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o prenesenie delegovaných a vykonávacích právomocí na Komisiu s cieľom prijať určité opatrenia

  Referenčné čísla

  COM(2013)0579 – C7-0243/2013 – 2013/0279(COD)

  Dátum predloženia v EP

  8.8.2013

   

   

   

  Gestorský výbor

         dátum oznámenia na schôdzi

  INTA

  10.9.2013

   

   

   

  Spravodajca

         dátum menovania

  Vital Moreira

  16.9.2013

   

   

   

  Prerokovanie vo výbore

  27.11.2013

   

   

   

  Dátum prijatia

  21.1.2014

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  19

  10

  0

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Catherine Bearder, Béla Glattfelder, Syed Kamall, Elisabeth Köstinger, Katarína Neveďalová, Tokia Saïfi, Peter Skinner, Jarosław Leszek Wałęsa

  Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Sophie Auconie

  Dátum predloženia

  23.1.2014