Postopek : 2013/0279(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0042/2014

Predložena besedila :

A7-0042/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 12/03/2014 - 8.19
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0226

POROČILO     ***I
PDF 661kWORD 311k
23.1.2014
PE 522.763v02-00 A7-0042/2014

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 471/2009 o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s podelitvijo delegiranih in izvedbenih pooblastil Komisiji za sprejetje nekaterih ukrepov

(COM(2013)0579 – C7‑0243/2013 – 2013/0279(COD))

Odbor za mednarodno trgovino

Poročevalec: Vital Moreira

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 471/2009 o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s podelitvijo delegiranih in izvedbenih pooblastil Komisiji za sprejetje nekaterih ukrepov

COM(2013)0579 – C7-0243/2013– 2013/0279(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0579),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 338(1)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7‑0243/2013),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino (A7-0042/2014),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (ES) št. 471/2009 bi bilo treba Komisiji podeliti izvedbena pooblastila, s katerimi bi lahko sprejela ukrepe glede oznak, ki jih je treba uporabiti za podatke iz člena 5(1) Uredbe, in ukrepe, ki zadevajo povezovanje podatkov o značilnostih podjetij s podatki, zajetimi v skladu z istim členom. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.

črtano

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Odbor za statistične podatke v zvezi z blagovno menjavo z državami nečlanicami (Odbor Extrastat) iz člena 11 Uredbe (ES) št. 471/2009 svetuje Komisiji in ji pomaga pri izvajanju njenih izvedbenih pooblastil.

črtano

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) V skladu s strategijo za novo strukturo evropskega statističnega sistema (v nadaljnjem besedilu: ESS), katere cilj je izboljšati usklajevanje in partnerstvo z jasno piramidno strukturo znotraj ESS, bi moral imeti svetovalno vlogo in Komisiji pomagati pri izvajanju njenih izvedbenih pooblastil Odbor za evropski statistični sistem (v nadaljnjem besedilu: Odbor ESS), ustanovljen z Uredbo (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki.

črtano

__________________

 

9 OJ L 87, 31.3.2009, p. 164.

 

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Uredba (ES) št. 471/2009 bi se morala spremeniti tako, da se sklicevanje na Odbor Extrastat nadomesti s sklicevanjem na Odbor ESS.

črtano

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3 – točka a

Uredba (ES) št. 471/2009

Člen 5 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Na Komisijo se v skladu s členom 10a prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi s podrobnejšo določitvijo podatkov iz odstavka 1.

2. Na Komisijo se v skladu s členom 10a prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi s sprejemanjem pravil glede podrobnejše določitve podatkov iz odstavka 1 in glede ukrepov v zvezi z oznakami, ki jih je treba uporabiti za te podatke.

Komisija z izvedbenimi akti sprejme ukrepe, ki se nanašajo na oznake, ki jih je treba uporabiti za te podatke.

 

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 11(2).“

 

Obrazložitev

Trdna ustavna načela ločitve oblasti določajo, da so akti normativne narave — sprejemanje predpisov — izključno v pristojnosti zakonodajalca in da jih lahko sprejema izvršilna veja oblasti le s pooblastilom zakonodajalca, nikoli pa v okviru izvedbenih pooblastil.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 4 – točka a

Uredba (ES) št. 471/2009

Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Komisija z izvedbenimi akti sprejme ukrepe, ki se nanašajo na povezovanje podatkov s pripravo te statistike.

Komisijo se v skladu s členom 10a pooblasti za sprejemanje delegiranih aktov, ki se nanašajo na sprejetje pravil o povezovanju podatkov s pripravo te statistike.

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 11(2).“

 

Obrazložitev

Trdna ustavna načela ločitve oblasti določajo, da so akti normativne narave — sprejemanje predpisov — izključno v pristojnosti zakonodajalca in da jih lahko sprejema izvršilna veja oblasti le s pooblastilom zakonodajalca, nikoli pa v okviru izvedbenih pooblastil.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 6

Uredba (ES) št. 471/2009

Člen 10 a – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov iz člena 3(2), (3) in (4), člena 4(5), člena 5(2) in (4), člena 6(3) ter člena 8(1) in (2) se Komisiji podeli za nedoločen čas od (Urad za publikacije: vstavite točen datum začetka veljavnosti Uredbe)..

3. Pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov iz člena 3(2), (3) in (4), člena 4(5), člena 5(2) in (4), člena 6(3) ter člena 8(1) in (2) se Komisiji podeli za obdobje petih let od ...*. Komisija najpozneje devet mesecev pred iztekom petletnega obdobja pripravi poročilo o prenosu pooblastila. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja nasprotuje temu podaljšanju.

 

____________

 

* UL: vstavite datum začetka veljavnosti te uredbe.

Obrazložitev

Poročevalec meni, da je ustrezno časovno omejiti prenos pooblastila. Taka omejitev omogoča večji parlamentarni nadzor, saj Komisijo obvezuje, da najpozneje devet mesecev pred iztekom določenega obdobja pripravi poročilo o prenosu pooblastila. Samodejno podaljševanje prenosa pooblastila za enako obdobje po drugi strani preprečuje prekomerno obremenitev zakonodajalcev ter olajšuje izvajanje skupne trgovinske politike. To odraža spremembe, ki sta jih prinesla omnibusa o trgovini in posledično usklajevanje s postopkom komitologije.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 7

Uredba (ES) št. 471/2009

Člen 11

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Člen 11 se nadomesti z naslednjim:

(7) Člen 11 se črta.

Člen 11

 

Odbor

 

1. Komisiji pomaga Odbor za evropski statistični sistem, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki (*). Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil s strani Komisije (*).

 

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije in se konsolidira z uredbo, ki jo spreminja, v treh mesecih po začetku njene veljavnosti.


OBRAZLOŽITEV

Namen obravnavanega predloga Komisije je uskladitev Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 471/2009 o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami z ureditvijo, ki velja za izvedbene in delegirane akte po Lizbonski pogodbi (člena 290 in 291 PDEU).

Večina zakonodaje na področju skupne trgovinske politike je bila do tega datuma usklajena z novo ustavno ureditvijo z omnibusom za trgovino I in II (Zbirni akt o trgovini I in II) ter več nadaljnjimi posameznimi uskladitvami. Komisija se je zavezala, da bo do konca 7. zakonodajnega obdobja pripravila drugi val uskladitev s postopkom komitologije – v zvezi z zakonodajnimi akti, ki vsebujejo regulativni postopek s pregledom. V okviru tega Komisija predlaga spremembo Uredbe (ES) št. 471/2009 o statistiki Skupnosti, ki je edini zakonodajni akt na področju skupne trgovinske politike, ki se nanaša na regulativni postopek s pregledom.

Komisija predlaga uporabo delegiranih aktov v skoraj vseh primerih, v katerih se je prvotno uporabljal regulativni postopek s pregledom. Izvedbeni akti se predlagajo samo v dveh primerih, in sicer za sprejetje:

– ukrepov v zvezi z oznakami, ki jih je treba uporabiti za statistične podatke; ter

– ukrepov, ki zadevajo povezovanje podatkov o uvozu in izvozu s podatki o podjetju.

V predlogih sprememb poročevalec predlaga, da se zgornji izvedbeni akti spremenijo v delegirane akte, saj je prepričan, da bi moral biti Parlament bolj zahteven glede ločevanja delegiranih in izvedbenih aktov.

Merila za izbiro med obema kategorijama se ne nanašajo na vsebinska in nevsebinska vprašanja, temveč na akte, ki določajo pravila (torej akte, ki zadevajo abstraktne primere) in akte, ki se uporabljajo samo v enem konkretnem primeru ali več konkretno določenih primerih. Zato se morajo pravila in norme ne glede na njihovo vsebinsko naravo vedno sprejemati z delegiranimi akti, s čimer se spoštujejo pooblastila Parlamenta za oblikovanje pravil. Če Parlament sprejme izvedbene akte splošnega/abstraktnega značaja, bi dovolil, da pravila določi Komisija pod nadzorom držav članic brez vložka Parlamenta.

V predlogu spremembe 10 poročevalec predlaga omejitev prenosa pristojnosti na Komisijo na pet let. Taka omejitev omogoča večji parlamentarni nadzor, saj Komisijo obvezuje, da najpozneje devet mesecev pred iztekom določenega obdobja pripravi poročilo o prenosu pooblastila. Samodejno podaljševanje prenosa pooblastila za enako obdobje po drugi strani preprečuje prekomerno obremenitev zakonodajalcev ter olajšuje izvajanje skupne trgovinske politike. Ta predlog spremembe odraža izid pogajanj o omnibusu za trgovino I in II, pri katerem bil potrjen enak pristop.

Predlog spremembe 12 pa si prizadeva za konsolidirano različico spremenjene uredbe, objavljene v Uradnem listu v treh mesecih po začetku veljavnosti uredbe o spremembi. Ta predlog spremembe daje prednost pravni gotovosti in berljivosti zakonodaje za javnost.


POSTOPEK

Naslov

Statistika o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s podelitvijo delegiranih in izvedbenih pooblastil Komisiji za sprejetje nekaterih ukrepov

Referenčni dokumenti

COM(2013)0579 – C7-0243/2013 – 2013/0279(COD)

Datum predložitve EP

8.8.2013

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

10.9.2013

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Vital Moreira

16.9.2013

 

 

 

Obravnava v odboru

27.11.2013

 

 

 

Datum sprejetja

21.1.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

10

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Catherine Bearder, Béla Glattfelder, Syed Kamall, Elisabeth Köstinger, Katarína Neveďalová, Tokia Saïfi, Peter Skinner, Jarosław Leszek Wałęsa

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Sophie Auconie

Datum predložitve

23.1.2014

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov