ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γκαμπόν

27.1.2014 - (11871/2013 – C7 0484/2013 – 2013/0216(NLE)) - ***

Επιτροπή Αλιείας
Εισηγητής: João Ferreira

Διαδικασία : 2013/0216(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0049/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0049/2014
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γκαμπόν

(11871/2013 – C7 0484/2013 – 2013/0216(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (11871/2013),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γκαμπόν σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ των δύο μερών (11875/2013),

–   έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 και το άρθρο 218, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α), και παράγραφος 7, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7‑0484/2013),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με την έκθεση της ΕΕ του 2011 για τη Συνοχή της Αναπτυξιακής Πολιτική[1],

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0049/2014),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  καλεί την Επιτροπή να διαβιβάσει στο Κοινοβούλιο τις πράξεις και τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων της μικτής επιτροπής που προβλέπει το άρθρο 9 της συμφωνίας, το πολυετές τομεακό πρόγραμμα που αναφέρεται στο άρθρο 3 του πρωτοκόλλου, τα αποτελέσματα των ετησίων αξιολογήσεων, καθώς και τα πρακτικά και τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 4 του πρωτοκόλλου· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει τη συμμετοχή των εκπροσώπων του Κοινοβουλίου, ως παρατηρητών, στις συνεδριάσεις της μικτής επιτροπής· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, κατά το τελευταίο έτος εφαρμογής του πρωτοκόλλου και πριν από την έναρξη διαπραγματεύσεων για την ανανέωσή του, πλήρη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του, υπολογίζοντας επακριβώς την αξιοποίηση των αλιευτικών δυνατοτήτων και αξιολογώντας την σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας του πρωτοκόλλου· θεωρεί ότι δεν πρέπει να υπάρχουν περιττοί περιορισμοί όσον αφορά την πρόσβαση στην έκθεση αυτή·

3.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή, εντός των ορίων των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων τους, να τηρούν το Κοινοβούλιο άμεσα και πλήρως ενημερωμένο καθ’ όλα τα στάδια της σχετικής με το νέο πρωτόκολλο και την ανανέωσή του διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 218 παράγραφος 10 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στη Δημοκρατία της Γκαμπόν.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πλαίσιο και γενικές παρατηρήσεις

Δυνάμει της εξουσιοδότησης που της χορήγησε το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με τη Δημοκρατία της Γκαμπόν για την ανανέωση του πρωτοκόλλου της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γκαμπόν. Το προηγούμενο πρωτόκολλο ίσχυε από 3 Δεκεμβρίου 2005 έως 2 Δεκεμβρίου 2011. Μετά από δύο κύκλους διαπραγματεύσεων, δύο ζητήματα εξακολουθούν να εκκρεμούν. Το πρώτο αφορά τους όρους που διέπουν την αναστολή της εφαρμογής του πρωτοκόλλου, κατόπιν πρωτοβουλίας ενός εκ των δύο μερών. Το δεύτερο σχετίζεται με τους όρους που διέπουν τη χρηματοδοτική στήριξη του τομέα. Λόγω της μη ανανέωσης του πρωτοκόλλου, τα αλιευτικά σκάφη της ΕΕ υποχρεώθηκαν να παύσουν τις αλιευτικές τους δραστηριότητες μετά τις 2 Δεκεμβρίου 2011εφόσον εξακολουθεί να ισχύει η «ρήτρα αποκλειστικότητας» που προβλέπει η συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης (ΣΑΣ). Το πρωτόκολλο εφαρμοζόταν σε 40 σκάφη (24 γρι-γρι και 16 παραγαδιάρικα). Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη είναι η Γαλλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία.

Οι διαπραγματεύσεις ανεστάλησαν έως τη λήξη του πρώτου τριμήνου του 2013. Μετά την επανάληψη των διαπραγματεύσεων, τα δύο μέρη κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με το κείμενο του νέου πρωτοκόλλου της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης. Το κείμενο αυτό μονογραφήθηκε στις 24 Απριλίου 2013. Το νέο πρωτόκολλο καλύπτει περίοδο 3 ετών από την ημερομηνία προσωρινής εφαρμογής που προβλέπεται στο άρθρο 14, ήτοι την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου.

Κύριος στόχος του πρωτοκόλλου της συμφωνίας είναι η παροχή αλιευτικών δυνατοτήτων για τα σκάφη των κρατών μελών της ΕΕ στα ύδατα της Γκαμπόν, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και τις συστάσεις της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) και εντός των ορίων του διαθέσιμου πλεονάσματος. Η διαπραγματευτική θέση της Επιτροπής βασίστηκε εν μέρει στα αποτελέσματα μιας εκ των υστέρων αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

Το νέο πρωτόκολλο προβλέπει αλιευτικές δυνατότητες για τις εξής κατηγορίες:

27 θυνναλιευτικά με ψυκτικές εγκαταστάσεις·

8 θυνναλιευτικά με καλάμι.

Οι αλιευτικές δυνατότητες που προβλέπονται στα προηγούμενα πρωτόκολλα για τα παραγαδιάρικα επιφανείας (16 άδειες) δεν ανανεώθηκαν. Η απόφαση για την κατάργηση αυτών των αδειών για αλιεία με παραγάδι επιφανείας δικαιολογείται λόγω του χαμηλού επιπέδου χρησιμοποίησης κατά την περίοδο εφαρμογής του προηγουμένου πρωτοκόλλου, καθώς και λόγω της πιθανότητας να συνεχισθεί το ποσοστό χαμηλής χρησιμοποίησης ή να μειωθεί ακόμη περαιτέρω. Προσφάτως, όπως και άλλα κράτη, η Γκαμπόν θέσπισε εσωτερική νομοθεσία που απαγορεύει την αλίευση καρχαριών στα ύδατα που υπάγονται στην επικράτεια και τη δικαιοδοσία της. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό ο τύπος αλιευμάτων αντιπροσώπευε σημαντικό ποσοστό του συνόλου των αλιευμάτων που πραγματοποιούσαν οι στόλοι δυνάμει της συμφωνίας.

Η δυνατότητα αλιείας του τόνου και άλλων μεγάλων μεταναστευτικών ειδών συνεπάγεται μια ετήσια χρηματοδοτική αντιστάθμιση ύψους 1.350.000 ευρώ που καταβάλλει η ΕΕ στην Γκαμπόν. Το ποσό αυτό βασίζεται:

α) σε βάρος αναφοράς 20.000 τόνων, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσό 900.000 ευρώ που συνδέονται με την πρόσβαση στους αλιευτικούς πόρους·

β) σε στήριξη στην ανάπτυξη της τομεακής αλιευτικής πολιτικής της Γκαμπόν, που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 450.000 ευρώ. Η εν λόγω στήριξη ανταποκρίνεται στους στόχους της εθνικής πολιτικής στον τομέα της αλιείας και ιδίως στις ανάγκες της Γκαμπόν όσον αφορά την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας και την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής στον τομέα της αλιείας.

Η πρόσβαση στους αλιευτικούς πόρους των αλιευτικών ζωνών της Γκαμπόν παραχωρείται στους αλλοδαπούς στόλους εφόσον υφίσταται πλεόνασμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 62 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θαλάσσης και αφού εξετασθεί η ικανότητα αλίευσης των εθνικών στόλων της Γκαμπόν.

Τα δύο μέρη συμφώνησαν να βελτιωθεί η τακτική παρακολούθηση των αλιευμάτων των σκαφών της ΕΕ στην αλιευτική ζώνη της Γκαμπόν. Για τον σκοπό αυτό, στη διάρκεια της αλιευτικής περιόδου, η ΕΕ θα αναλύει σε τακτική βάση τα στοιχεία σχετικά με τα αλιεύματα και την προσπάθεια των αλιευτικών σκαφών της που δραστηριοποιούνται στην αλιευτική ζώνη της Γκαμπόν. Η ΕΕ οφείλει να ενημερώνει τακτικά τη Γκαμπόν σχετικά με τα αποτελέσματα των εν λόγω αναλύσεων.

Κατά την περίοδο εφαρμογής του πρωτοκόλλου, τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να εγκρίνουν την αναθεώρηση των αλιευτικών δυνατοτήτων, στο πλαίσιο της μικτής επιτροπής που προβλέπει το άρθρο 9 της συμφωνίας και σύμφωνα με τους στόχους αναβάθμισης μιας υπεύθυνης και βιώσιμης αλιείας. Στην περίπτωση αυτή, η χρηματική αντιπαροχή αυξάνεται αναλόγως και κατά χρονική αναλογία.

Για κάθε αλιευμένο τόνο στα ύδατα της Γκαμπόν, οι πλοιοκτήτες της ΕΕ οφείλουν να καταβάλλουν φόρους. Το ποσό του κατ’ αποκοπή φόρου που καταβάλλεται από τους πλοιοκτήτες που δραστηριοποιούν θυνναλιευτικά γρι-γρι και θυνναλιετικά με καλάμια ανέρχεται σε 55 ευρώ ανά τόνο κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του πρωτοκόλλου και 65 ευρώ ανά τόνο, τα επόμενα δύο έτη. Στο ποσό αυτό προστίθεται ετήσιος εθνικός φόρος της τάξης των 13.750 ευρώ κατά την περίοδο εφαρμογής του πρωτοκόλλου.

Σύμφωνα με τους ορισθέντες κανόνες εκφόρτωσης, οι εφοπλιστές που δραστηριοποιούν θυνναλιευτικά γρι-γρι οφείλουν να εκφορτώνουν στους λιμένες της Γκαμπόν ένα ελάχιστο ποσοστό 30% των αλιευμάτων που πραγματοποίησαν στα ύδατα της Γκαμπόν (όταν λειτουργούν οι λιμενικές υποδομές και οι εγκαταστάσεις μεταποίησης του τόνου). Εις ό,τι αφορά τους πλοιοκτήτες που δραστηριοποιούν θυνναλιετικά με καλάμια, αναλαμβάνουν τη δέσμευση να εκφορτώνουν 100% των αλιευμάτων στους λιμένες της Γκαμπόν.

Πέραν τούτου, οι εφοπλιστές αναλαμβάνουν τη δέσμευση να προσλαμβάνουν υπηκόους των χωρών ΑΚΕ. Τουλάχιστον το 20% των ναυτικών που ναυτολογούνται στα θυνναλιευτικά γρι-γρι ή στα θυνναλιετικά με καλάμια οφείλουν να προέρχονται από χώρες ΑΚΕ. Οι εφοπλιστές μεριμνούν να ναυτολογούν ναυτικούς από τη Γκαμπόν.

Θέση του συντάκτη γνωμοδότησης

Σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 2, και το άρθρο 218 παράγραφος 6 σημείο α της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να εγκρίνει ή να μην εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Γκαμπόν.

Ο εισηγητής συνιστά στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει την υπογραφή του υπό εξέταση πρωτοκόλλου και κρίνει σκόπιμο να διατυπώσει ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με το πρωτόκολλο και τη συμφωνία.

Μετά τη διακοπή των διαπραγματεύσεων λόγω των ως άνω αναφερόμενων διαφορών απόψεων, ο επιτευχθείς συμβιβασμός όσον αφορά τους όρους που διέπουν την αναστολή της εφαρμογής του πρωτοκόλλου φαίνεται ισορροπημένος και κατάλληλος.

Εις ό,τι αφορά τους όρους που διέπουν τη χρηματοδοτική στήριξη του τομέα, η θέση της ΕΕ συνίσταται στο ότι η συνδρομή αυτή θα πρέπει να εξαρτάται από την ορθή υλοποίηση των στόχων και των δράσεων που αποφασίζονται από κοινού. Στο πλαίσιο αυτό, και προκειμένου να αποφευχθεί η διακοπή των πληρωμών που οφείλει η ΕΕ στην Γκαμπόν στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής στήριξης του τομέα, η ΕΕ οφείλει να εμπλακεί περισσότερο στην επαλήθευση των αρχών που είναι απαραίτητες για την καλή απορρόφηση της βοήθειας, χωρίς να θίγεται η εθνική κυριαρχία, ούτε οι θεμιτές επιλογές ή οι προτεραιότητες της Γκαμπόν. Συνιστάται η κοινή εκπόνηση των προτύπων που περιλαμβάνουν τους στόχους, τις δράσεις και τους δείκτες, ώστε να παρακολουθείται καλύτερα η χρησιμοποίηση των πόρων, σε πνεύμα εταιρικής σχέσης. Η παρακολούθηση αυτή θα πρέπει να συνεπάγεται, πριν από οιαδήποτε αναστολή πληρωμής (η οποία, κατ’ αρχήν, θα πρέπει να αποφευχθεί), τη θέσπιση διορθωτικών διαδικασιών που εκπονούνται σε συνεργασία με την Γκαμπόν, κάθε φορά που διαπιστώνεται απόκλιση σε σχέση με τους στόχους.

Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι η συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και της Γκαμπόν οφείλει να προωθήσει, μεσοπρόθεσμα, την εκ μέρους της Γκαμπόν εκμετάλλευση των ιδίων αλιευτικών πόρων, τόσο για την εσωτερική κατανάλωση, ανάλογα με τις ανάγκες του πληθυσμού, όσον και την εξαγωγή, γεγονός που αυξάνει την προστιθέμενη αξία των αλιευτικών δραστηριοτήτων και, κατά συνέπεια, το όφελος από τον παραχθέντα πλούτο που παραμένει στη χώρα. Υπό το πρίσμα αυτό, οι κανόνες εκφόρτωσης που ορίσθηκαν εξακολουθούν να είναι απομακρυσμένοι από τον εν λόγω στόχο. Προτείνεται συνεπώς να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις οι οποίες, το συντομότερο δυνατόν, θα καταστήσουν λειτουργικές τις λιμενικές υποδομές και τις εγκαταστάσεις μεταποίησης του τόνου, κατά τρόπον ώστε τα αλιεύματα που πραγματοποιούνται στα ύδατα της Γκαμπόν να εκφορτώνονται, κατά γενικό κανόνα, στους λιμένες της Γκαμπόν.

Η αρχή βάσει της οποίας, η πρόσβαση στους αλιευτικούς πόρους των αλιευτικών ζωνών της Γκαμπόν παραχωρείται στους αλλοδαπούς στόλους εφόσον υφίσταται πλεόνασμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 62 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θαλάσσης, δεν θα πρέπει να θεωρείται ως μια στατική αλλά ως μια εξελικτική έννοια, που θα καταστήσει δυνατή την απαραίτητη ανάπτυξη και την προοδευτική αύξηση της αλιευτικής ικανότητας του στόλου της Γκαμπόν.

Η ύπαρξη ενημερωμένων επιστημονικών δεδομένων σχετικά με τα αλιευτικά αποθέματα και τη συνολική αλιευτική προσπάθεια στα ύδατα της Γκαμπόν προσλαμβάνει μείζονα σημασία. Η υπό εξέταση συμφωνία οφείλει να συμβάλει στην διαλογή των εν λόγω δεδομένων.

Το γεγονός ότι το πρωτόκολλο αναγνώρισε την ανάγκη βελτίωσης της τακτικής παρακολούθησης των αλιευμάτων των σκαφών της ΕΕ στη ζώνη αλιείας της Γκαμπόν, είναι αποκαλυπτικό των ελλείψεων στο εν λόγω τομέα. Όπως προτάθηκε και για άλλες συμφωνίες, θα πρέπει να βελτιωθεί η διαφάνεια των διαδικασιών υπολογισμού των συνολικών αλιευμάτων και να ενισχυθούν τα μέτρα καταπολέμησης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ελέγχεται η τήρηση των διατάξεων σχετικά με τη δήλωση των αλιευμάτων.

Τέλος, ο εισηγητής υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, στο σύνολό τους, οι παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος. Το Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια των διαδικασιών που σχετίζονται με το νέο πρωτόκολλο και την ανανέωσή του. Προτείνεται η υποβολή ετήσιας έκθεσης στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα του πολυετούς τομεακού προγράμματος που περιγράφεται στο άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου καθώς και σχετικά με τη συμμόρφωση των κρατών μελών με την απαίτηση δήλωσης των αλιευμάτων.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης (18.12.2013)

προς την Επιτροπή Αλιείας

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γκαμπόν σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ των δύο μερών
(COM(2013)0465 – C7 – 2013/0216(NLE))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Eva Joly

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το άρθρο 178 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ορίζει ότι «Στις πολιτικές που εφαρμόζει και οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες, η Κοινότητα λαμβάνει υπόψη τους στόχους [της αναπτυξιακής συνεργασίας]». Η Επιτροπή Ανάπτυξης θα πρέπει ως εκ τούτου να αξιολογήσει την ΣΑΣ που έχει συνάψει με την Γκαμπόν.

Ο αλιευτικός τομέας συμβάλλει περιθωριακά μόνο στην οικονομία της χώρας: υπολογίζεται στο 1,5% του ΑΕΠ και παράγει μόνο 0,1% των δημοσιονομικών εσόδων. Η συμβολή του εκτιμάται στο 5% της συνολικής απασχόλησης, αλλά ωφελεί κυρίως αλλοδαπούς ελλείψει ναυτικής παράδοσης. Ωστόσο, στις εθνικές πολιτικές ο τομέας αυτός χαρακτηρίζεται ως δυνάμει τομέας ανάπτυξης στον οποίο είναι δυνατόν να στηριχθεί η διαφοροποίηση μιας οικονομίας άκρως εξαρτώμενης από το πετρέλαιο (80% των εξαγωγών, 60% των δημοσιονομικών εσόδων και 40% του ΑΕΠ).

Κατά την περίοδο 2008-2013, η αλιεία δεν εμφανίζεται μεταξύ των τομέων συγκέντρωσης των 10ων εθνικών και περιφερειακών ΕΤΑ. Παρά ταύτα, η Γκαμπόν ωφελήθηκε από πρόγραμμα ΑΚΕ του ΕΤΑ υπέρ του αλιευτικού τομέα: το πρόγραμμα Strengthening Fisheries Management in ACP Countries (ACP FISH II) (Ενίσχυση της Διαχείρισης της Αλιείας στις χώρες ΑΚΕ)..

Το νέο πρωτόκολλο ορίζει ένα ετήσιο ποσό για την πρόσβαση στην ΑΟΖ της Γκαμπόν, ύφους 900.000 ευρώ. Το ποσό που καταβάλλει η ΕΕ (εκτός των επιπρόσθετων εξόδων που επιβαρύνουν τους πλοιοκτήτες) θα ανέρχεται σε 45 ευρώ/τόνο, κατόπιν εξισορρόπησης των ποσών που καταβάλλουν η ΕΕ (μείωση) και οι πλοιοκτήτες (αύξηση) Το ποσό που διατίθεται για την τομεακή αλιευτική πολιτική προβλέπεται να ανέλθει από 145.000 ευρώ ετησίως στο προηγούμενο πρωτόκολλο, σε 450.000 ευρώ.

Εάν η επένδυση της ΕΕ στην προηγούμενη συμφωνία λειτούργησε ως σημαντικός μοχλός για τη δημιουργία πλούτου, αυτό συνέβη μόνο προς όφελος του ευρωπαϊκού αλιευτικού τομέα. Η συμφωνία συνέβαλε στη στήριξη 630 θέσεων απασχόλησης – εκ των οποίων 210 θέσεις εργασίας καταλαμβάνονται από ευρωπαίους υπηκόους – αλλά, στην Γκαμπόν οι ωφεληθέντες ήσαν κυρίως αλλοδαποί.

Γενικά, η συμφωνία αποδείχθηκε ελάχιστα αποτελεσματική υπό το πρίσμα του στόχου της που συνίστατο στην τόνωση της ανάπτυξης του αλιευτικού τομέα. Το πλαίσιο των επενδύσεων στον εν λόγω τομέα, λόγω της έλλειψης κατάλληλων υποδομών, της τιμωρητικής φορολόγησης και του υψηλού κόστους των συντελεστών παραγωγής, είναι ελάχιστα ελκυστικό. Ελλείψει αλιευτικών λιμένων που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα σκάφη βιομηχανικής αλιείας και βιομηχανιών ικανών να επεξεργαστούν τα αλιεύματα των σκαφών αυτών, οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών ωφέλησαν τις γειτονικές χώρες επ' ευκαιρία ενδιάμεσων στάσεων.

Η προβλεπόμενη εταιρική σχέση για τη θέση σε εφαρμογή υπεύθυνων αλιευτικών πρακτικών δεν λειτούργησε όπως προβλεπόταν στο πρωτόκολλο.

Παρά την παρακολούθηση των σκαφών βιομηχανικής αλιείας μέσω δορυφόρου (VSM) και τη διοργάνωση περιπόλων στη θάλασσα, οι συμπεριφορές παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιεία (ΙΝΝ) εξακολουθούν να είναι συχνές.

Οι σημαντικές καθυστερήσεις στη διαβίβαση των εγγράφων προγραμματισμού και παρακολούθησης της χρησιμοποίηση των πόρων της τομεακής στήριξης, οφειλόμενες εν μέρει στην έλλειψη ικανοτήτων της Γκαμπόν, συνιστά ένα άλλο ευαίσθητο σημείο.

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης κρίνει ότι θα πρέπει παρά ταύτα να διατηρηθεί η αλιευτική συμφωνία μεταξύ της Γκαμπόν και της ΕΕ. Η συμφωνία αυτή επιτρέπει την αξιοποίηση των αλιευτικών πόρων ανοιχτής θάλασσας που δεν εκμεταλλεύονται οι εθνικοί στόλοι ελλείψει αλιευτικών ικανοτήτων και χερσαίων κλάδων ικανών να τους αξιοποιήσουν. Παρέχει στις αρχές της Γκαμπόν οικονομικούς πόρους με τη δυνατότητα μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού, οι οποίοι επέτρεψαν κυρίως να δρομολογηθεί η θέσπιση ενός εθνικού μηχανισμού καταπολέμησης της αλιείας INN, ο οποίος θα πρέπει να συμπληρωθεί και εδραιωθεί τόσο σε εθνική όσο και σε περιφερειακή κλίμακα, έχοντας υπόψη ότι ορισμένες βασικές πτυχές της διαχείρισης της αλιείας (επιστημονικές συμβουλές, έλεγχος της συμμόρφωσης με τους κανόνες) είναι σε μεγάλο βαθμό διακρατικά ζητήματα. Η συντάκτρια της γνωμοδότησης είναι της άποψης ότι οι συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης δεν πρέπει να αποτελούν απλώς ένα νόμιμο μέσο για να επιτρέπεται στα κοινοτικά σκάφη να έχουν πρόσβαση στους αλιευτικούς πόρους τρίτων χωρών. Πρέπει να καθιστούν δυνατή τη βιώσιμη εκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων. Η χρηματική αντιπαροχή που καταβάλλεται από τον ευρωπαίο φορολογούμενο πρέπει να διατίθεται αποκλειστικά για αναπτυξιακούς στόχους, και συνεπώς να δαπανάται προς όφελος των αλιευτικών κοινοτήτων, για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους, για την διεξαγωγή προγραμμάτων κατάρτισης, για την εξασφάλιση της ασφάλειας στη θάλασσα και για τη δημιουργία νέων τοπικών θέσεων απασχόλησης. Κατόπιν τούτου, η συντάκτρια της γνωμοδότησης προτείνει να εγκρίνει το Κοινοβούλιο την επικύρωση του νέου πρωτοκόλλου, με την προϋπόθεση της τήρησης διαφόρων όρων.

******

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Αλιείας, ως αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει το πρωτόκολλο.

Η Επιτροπή Ανάπτυξης εκτιμά ότι η Επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη τα ακόλουθα σημεία κατά την εφαρμογή του πρωτοκόλλου:

α)  υπενθυμίζει ότι, για την βελτίωση της συμβολής της ΕΕ στην προώθηση της βιώσιμης αλιείας στην Γκαμπόν, ειδικότερα όσον αφορά την συμβολή στην ασφάλεια των τροφίμων και την εξάλειψη της φτώχειας, οι δράσεις που θα αναληφθούν οφείλουν να είναι συνεκτικές και συντονισμένες με τα άλλα ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα, και κυρίως με το 11ο ΕΤΑ, το ACP Fish II (ΑΚΕ για την αλιεία ΙΙ) και τα περιφερειακά και εθνικά προγράμματα της Γκαμπόν·

β)   ζητεί να επιδιωχθεί η επίτευξη ενός περιορισμένου αριθμού στόχων στο πλαίσιο του πολυετούς τομεακού προγράμματος ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη η βοήθεια (συμβολή στην κατασκευή λιμένων αλιείας που χρησιμοποιούνται από σκάφη βιομηχανικής αλιείας, περαιτέρω ανάπτυξη των υγειονομικών ελέγχων και των δραστηριοτήτων επεξεργασίας για την ενίσχυση των εξαγωγών)·

γ)   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την έγκριση μέτρων για την ενίσχυση του νομικού πλαισίου και των χρηματοοικονομικών, τεχνικών και ανθρωπίνων πόρων της Γκαμπόν, ώστε να αποτραπεί η αλιεία INN·

δ)   προκειμένου να βελτιωθεί η συνολική διαφάνεια της συμφωνίας, τα ποσά που καταβάλλονται στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο δημοσιονομικό νόμο της Γκαμπόν, και η κατάσταση του λογαριασμού «Ταμείο για τη θαλάσσια αλιεία» θα πρέπει να είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος·

ε)   ζητεί να διαβιβάζονται στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο οι ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τη χρησιμοποίηση του κονδυλίου που αφορά την τομεακή ενίσχυση, προκειμένου να ευνοείται η διαφάνεια και προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι το εν λόγω κονδύλιο χρησιμοποιείται σωστά.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

18.12.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

17

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ricardo Cortés Lastra, Véronique De Keyser, Catherine Grèze, Mikael Gustafsson, Filip Kaczmarek, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Ivo Vajgl, Daniël van der Stoep, Anna Záborská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Santiago Fisas Ayxela, Isabella Lövin, Κρίτων Αρσένης

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jolanta Emilia Hibner

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (18.11.2013)

προς την Επιτροπή Αλιείας

πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γκαμπόν σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ των δύο μερών
(COM(2013)0465 – C7‑0000/2013 – 2013/0216(NLE))

Συντάκτης γνωμοδότησης: François Alfonsi

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Με βάση τις εξουσίες που της εκχώρησε το Συμβούλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διεξαγάγει διαπραγματεύσεις με τη Δημοκρατία της Γκαμπόν με σκοπό την ανανέωση του πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γκαμπόν. Στο τέλος αυτών των διαπραγματεύσεων μονογραφήθηκε νέο σχέδιο πρωτοκόλλου από τους διαπραγματευτές στις 24 Απριλίου 2013. Το νέο πρωτόκολλο καλύπτει περίοδο τριών ετών από την ημερομηνία προσωρινής εφαρμογής που προβλέπεται στο άρθρο 14, ήτοι την ημερομηνία υπογραφής αυτού του νέου πρωτοκόλλου.

Κύριος στόχος του πρωτοκόλλου της συμφωνίας είναι η παροχή αλιευτικών δυνατοτήτων για τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ύδατα της Γκαμπόν εντός των ορίων του διαθέσιμου πλεονάσματος, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές και συστάσεις της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT). Η θέση της Επιτροπής για τη διαπραγμάτευση βασίσθηκε εν μέρει στα αποτελέσματα εκ των υστέρων αξιολόγησης, η οποία πραγματοποιήθηκε από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

Γενικός στόχος είναι να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γκαμπόν, με τη δημιουργία πλαισίου σύμπραξης για την ανάπτυξη βιώσιμης πολιτικής αλιείας και για την υπεύθυνη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στην αλιευτική ζώνη της Γκαμπόν προς το συμφέρον και των δύο μερών.

Σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί είτε να εγκρίνει τη συμφωνία είτε να αρνηθεί να την εγκρίνει.

Το νέο πρωτόκολλο προβλέπει συνολική χρηματική αντιπαροχή 4 161 000 ευρώ για όλη την περίοδο και 4 050 000 ευρώ για όλη την περίοδο για τη διατήρηση και τη διαχείριση των φυσικών πόρων. Η ετήσια χρηματική αντιπαροχή ύψους 1 350 000 ευρώ στηρίζεται στα εξής: (α) βάρος αναφοράς 20 000 τόνων για ποσό 900 000 ευρώ συνδεδεμένο με την πρόσβαση και β) στήριξη για την ανάπτυξη της τομεακής αλιευτικής πολιτικής της Δημοκρατίας της Γκαμπόν ύψους 450 000 ευρώ. Η εν λόγω στήριξη ανταποκρίνεται στους στόχους της εθνικής πολιτικής στον τομέα της αλιείας και ειδικότερα στις ανάγκες της Δημοκρατίας της Γκαμπόν όσον αφορά την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας και την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής στον τομέα της αλιείας.

Από πλευράς περιεχομένου, τα χαρακτηριστικά της συμφωνίας είναι τα εξής:

Είδος δαπανών

2013

2014

2015

Σύνολο €

Επιχειρησιακές πιστώσεις

1 350 000 €

1 350 000 €

1 350 000 €

4 050 000 €

Δαπάνες λειτουργίας

37 000

37 000

37 000 €

111 000 €

ΣΥΝΟΛΟ

1 387 000 €

1 387 000 €

1 387 000 €

4 161 000 €

Επί πλέον, η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Αλιείας να ζητήσει από την Επιτροπή:

•   να ελέγχει κάθε χρόνο εάν τα κράτη μέλη τα σκάφη των οποίων αναπτύσσουν δραστηριότητες δυνάμει του πρωτοκόλλου που προσαρτάται στη συμφωνία έχουν συμμορφωθεί προς τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων· στις περιπτώσεις όπου δεν συμβαίνει τούτο, η Επιτροπή πρέπει να απορρίπτει τις αιτήσεις αλιευτικών αδειών που υποβάλλουν τα κράτη αυτά για το επόμενο έτος·

•   να υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα του πολυετούς τομεακού προγράμματος που περιγράφεται στο άρθρο 7 του πρωτοκόλλου καθώς και σχετικά με τη συμμόρφωση των κρατών μελών προς τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων·

•   να υποβάλει πριν από τη λήξη του πρωτοκόλλου ή πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων για ενδεχόμενη ανανέωσή του στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μία εκ των υστέρων αξιολόγηση του πρωτοκόλλου, η οποία να περιλαμβάνει ανάλυση κόστους/ωφέλειας.

******

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει στο Κοινοβούλιο την έγκριση της συμφωνίας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

14.11.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz, Ивайло Калфин, Надежда Нейнски

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Edit Herczog, Paul Rübig, Peter Šťastný

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pablo Arias Echeverría, Jean-Paul Besset, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Zdravka Bušić, Jolanta Emilia Hibner, Helmut Scholz, Tadeusz Zwiefka

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.1.2014

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Antonello Antinoro, Alain Cadec, Chris Davies, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Jarosław Leszek Wałęsa

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Izaskun Bilbao Barandica, Ole Christensen, Jens Nilsson