SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Gabonin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta

27.1.2014 - (11871/2013 – C7‑0484/2013 – 2013/0216(NLE)) - ***

Kalatalousvaliokunta
Esittelijä: João Ferreira

Menettely : 2013/0216(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0049/2014
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0049/2014
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Gabonin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(11871/2013 – C7‑0484/2013 – 2013/0216(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (11871/2013),

–   ottaa huomioon esityksen pöytäkirjaksi Euroopan unionin ja Gabonin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta (11875/2013),

–   ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan sekä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan ja 7 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C7‑0484/2013),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 7 kohdan,

–   ottaa huomioon 25. lokakuuta 2012 antamansa päätöslauselman EU:n vuotta 2011 koskevasta kertomuksesta kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuudesta[1],

–   ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan suosituksen sekä kehitysyhteistyövaliokunnan ja budjettivaliokunnan lausunnot (A7-0049/2014),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  pyytää komissiota toimittamaan Euroopan parlamentille sopimuksen 9 artiklassa vahvistetun sekakomitean kokousten pöytäkirjat ja päätelmät, pöytäkirjan 3 artiklassa tarkoitetun monivuotisen alakohtaisen ohjelman ja asiaankuuluvien vuosittaisten arviointien tulokset sekä pöytäkirjan 4 artiklassa tarkoitettujen kokousten pöytäkirjat ja päätelmät; pyytää komissiota helpottamaan Euroopan parlamentin edustajien osallistumista sekakomitean kokouksiin tarkkailijoina; pyytää komissiota välittämään Euroopan parlamentille ja neuvostolle pöytäkirjan viimeisen voimassaolovuoden aikana ja ennen sen uudistamista koskevien neuvottelujen aloittamista pöytäkirjan täytäntöönpanoa koskevan täydellisen kertomuksen, johon sisältyvät analyysi kalastusmahdollisuuksien käyttöasteesta ja arvio pöytäkirjan kustannus-hyötysuhteesta; katsoo, että mahdollisuutta saada tutustua kertomukseen ei saisi rajoittaa tarpeettomasti;

3.  kehottaa neuvostoa ja komissiota antamaan toimivaltansa rajoissa parlamentille välittömästi kaikki tiedot kaikissa uuteen pöytäkirjaan ja sen uusimiseen liittyvän menettelyn vaiheissa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 13 artiklan 2 kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 10 kohdan mukaisesti;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Gabonin tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

PERUSTELUT

Kehys ja yleiset määräykset

Neuvoston antaman valtuutuksen mukaisesti komissio on aloittanut neuvottelut Gabonin tasavallan kanssa Euroopan yhteisön ja Gabonin tasavallan väliseen kalastuskumppanuussopimukseen liitetyn pöytäkirjan uusimiseksi. Edellinen pöytäkirja oli voimassa ajalla 3. joulukuuta 2005–2. joulukuuta 2011. Kahden neuvottelukierroksen jälkeen ratkaistavana oli kaksi kysymystä. Ensimmäinen koski pöytäkirjan soveltamisen keskeyttämistä koskevia ehtoja toisen sopimuspuolen aloitteesta. Toinen kysymys puolestaan liittyi ehtoihin, jotka koskevat alakohtaisten tukien maksamista. Pöytäkirjan uusimatta jättämisen vuoksi unionin kalastusalukset joutuivat keskeyttämään kalastustoiminnan 2. joulukuuta 2011, koska kalastuskumppanuussopimuksen ”yksinoikeuslauseke” jäi voimaan. Pöytäkirja kattoi 40 alusta (24 kurenuottaa käyttävää nuotta-alusta ja 16 pitkäsiima‑alusta). Toiminnan joutuivat keskeyttämään Ranska, Portugali ja Espanja.

Neuvottelut olivat keskeytettyinä vuoden 2013 ensimmäiselle vuosineljännekselle asti. Neuvottelujen uudelleen aloittamisen jälkeen sopimuspuolet pääsivät sopuun kalastuskumppanuussopimukseen liitetyn uuden pöytäkirjan tekstistä. Pöytäkirja parafoitiin 24. huhtikuuta 2013. Uusi pöytäkirja on voimassa kolme vuotta 14 artiklassa vahvistetusta väliaikaisen soveltamisen alkamispäivästä eli uuden pöytäkirjan allekirjoittamispäivästä.

Sopimukseen liitetyn pöytäkirjan tärkein tavoite on tarjota unionin jäsenvaltioiden kalastusaluksille kalastusmahdollisuuksia Gabonin vesillä käytettävissä olevan ylijäämän rajoissa noudattaen parhaita käytettävissä olevia tieteellisiä lausuntoja ja Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) suosituksia. Komissio tukeutui neuvotteluissa muun muassa ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemän jälkiarvioinnin tuloksiin.

Uudella pöytäkirjalla vahvistetaan kalastusmahdollisuudet seuraavissa luokissa:

27 tonnikalan pakastusalusta ja

8 vapapyydyksiä käyttävää tonnikala-alusta.

Aiemmassa pöytäkirjassa myönnettyjä pintasiima-alusten kalastusmahdollisuuksia (16 kalastuslisenssiä) ei uusittu. Pintasiimalisenssien poistaminen oli seurausta edellisen pöytäkirjan voimassaolon aikana vähentyneestä käytöstä ja todennäköisyydestä, että alhainen käyttöaste jatkuisi edelleen tai vähentyisi jopa lisää. Gabon hyväksyi äskettäin muiden valtioiden tavoin maan sisäisen lain, jossa kielletään haiden pyynti maan aluevesillä. Haisaaliit muodostivat joissakin tapauksessa merkittävän osuuden tämän sopimuksen nojalla toimivien alusten kokonaispyynnistä.

Unionin Gabonille tonnikalan ja muiden laajalti vaeltavien lajien kalastusmahdollisuuksista maksama vuosittainen taloudellinen korvaus on 1 350 000 euroa. Se jakautuu seuraavasti:

a)        900 000 euron suuruinen korvaus oikeudesta kalavarojen 20 000 tonnin viitesaalismäärään

b)        450 000 euroa Gabonin alakohtaisen kalastuspolitiikan kehittämiseen. Tämä alakohtainen tuki on kansallisen kalastuspolitiikan tavoitteiden mukainen ja vastaa erityisesti laittoman kalastuksen torjuntaa ja kansallisen kalastusstrategian täytäntöönpanoa koskeviin Gabonin tasavallan tarpeisiin.

Ulkomaisille laivastoille myönnetään pääsy Gabonin kalastusalueiden kalavaroihin ylijäämän rajoissa, sellaisena kuin ylijäämä on määriteltynä Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen 62 artiklassa, sen jälkeen kun on otettu huomioon Gabonin laivastojen hyödyntämiskapasiteetti.

Sopimuspuolet ovat sopineet parantavansa unionin alusten Gabonin kalastusalueella pyytämien saaliiden säännöllistä seurantaa. Tätä varten unioni analysoi Gabonin kalastusalueella pyytävien unionin kalastusalusten saaliita ja pyyntiponnistusta koskevia tietoja säännöllisesti kalastuskauden aikana. Unioni tiedottaa Gabonille säännöllisesti kyseisten analyysien tuloksista.

Sopimuspuolet voivat hyväksyä sopimuksen voimassaolon aikana kalastusmahdollisuuksiin tehtäviä tarkistuksia sopimuksen 9 artiklassa tarkoitetussa sekakomiteassa ja noudattamalla vastuullisen ja kestävän kalastuksen edistämiseen liittyviä vaatimuksia. Tällöin taloudellista korvausta on mukautettava vastaavasti ja kyseessä oleva aika huomioon ottaen.

Unionin laivanvarustajien on maksettava veroa kultakin Gabonin aluevesiltä pyydetyltä tonnilta. Varustajien maksamat kiinteämääräiset vuotuiset maksut ovat nuottaa ja vapapyydyksiä käyttävien tonnikala-alusten osalta 55 euroa tonnilta pöytäkirjan ensimmäisen soveltamisvuoden aikana ja 65 euroa tonnilta seuraavina vuosina. Lisäksi pöytäkirjan voimassaolon aikana peritään kansallinen vuosimaksu, joka on 13 750 euroa.

Lisäksi vahvistetaan aluksista purkamista koskevat säännöt, joiden mukaan vähintään 30 prosenttia nuottaa käyttävien tonnikala-alusten Gabonin aluevesillä pyytämistä saaliista on purettava aluksista Gabonin satamissa (kun satamarakenteet ja tonnikalajalostustilat ovat toiminnassa). Vapapyydyksiä käyttävien tonnikala-alusten osalta varustajat sitoutuvat purkamaan kaikki saaliit aluksista Gabonin satamissa.

Varustajien on rekrytoitava aluksille AKT-maiden kansalaisia. Vähintään 20 prosenttia sekä nuottaa käyttävien että vapapyydyksiä käyttävien tonnikala-alusten miehistöistä on oltava peräisin AKT-maista. Laivanvarustajien on pyrittävä ottamaan palvelukseen ensisijaisesti gabonilaisia merimiehiä.

Esittelijän kanta

Euroopan parlamentti voi joko hyväksyä tai hylätä unionin ja Gabonin tasavallan välisen pöytäkirjan allekirjoittamisen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan 2 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan nojalla.

Esittelijä suosittelee, että Euroopan parlamentti antaa hyväksyntänsä tämän pöytäkirjan allekirjoittamiselle, ja katsoo hyödylliseksi esittää joitakin huomioita tästä pöytäkirjasta ja sopimuksesta.

Edellä mainittujen eroavaisuuksien vuoksi keskeytyneiden neuvottelujen jatkamisen jälkeen saavutettu sopimus pöytäkirjan soveltamisen keskeyttämistä koskevista ehdoista on tasapainoinen ja asianmukainen.

Alakohtaisen tuen maksamista koskevien ehtojen osalta unionin kantana on, että kyseisen tuen maksaminen edellyttää yhdessä sovittujen tavoitteiden ja toimenpiteiden tehokasta toteuttamista. Tässä yhteydessä ja unionin Gabonille alakohtaisen tuen yhteydessä suorittamien maksujen keskeytymisen estämiseksi EU:n olisi lisättävä ponnistelujaan asianmukaisen tuen vastaanottokyvyn kannalta tarpeellisten periaatteiden varmistamiseksi siten, että samalla kunnioitetaan Gabonin itsemääräämisoikeutta ja oikeutettuja vaihtoehtoja ja painopistealueita. Esittelijä kannattaa, että laaditaan yhdessä malleja, joihin sisältyy tavoitteita, toimia ja indikaattoreita, joilla pyritään seuraamaan tehokkaammin varojen käyttöä kumppanuuden hengessä. Seurannan on sisällettävä yhdessä Gabonin kanssa määriteltäviin korjaaviin toimenpiteisiin ryhtyminen ennen maksujen keskeyttämistä (jota ei pitäisi periaatteessa tapahtua), jos todetaan, että määritellyistä tavoitteista ollaan luisumassa.

Esittelijä korostaa, että unionin ja Gabonin välisen kalastuskumppanuussopimuksen avulla on edistettävä keskipitkällä aikavälillä Gabonin itse suorittamaa omien kalavarojensa hyödyntämistä sekä Gabonin väestön tarpeisiin perustuvaa maan sisäistä kulutusta että vientiä varten lisäämällä kalastustoiminnasta syntyvää lisäarvoa ja tällä tavoin maahan jäävää osuutta saaduista tuloista. Säännöt, jotka on vahvistettu aluksista purkamiselle, jäävät vielä kauas tämän tavoitteen saavuttamisesta. Esittelijä kehottaa luomaan edellytykset, jotka mahdollistavat mahdollisimman pian tonnikalalle tarkoitettujen satamarakenteiden ja jalostustilojen toiminnan, jotta voidaan saavuttaa tavoite, että Gabonin aluevesillä pyydetyt saaliit puretaan säännönmukaisesti Gabonin satamissa.

Periaatetta, jonka mukaan ulkomaalaisille laivastoille myönnetään pääsy Gabonin kalastusalueiden kalavaroihin ylijäämän rajoissa, sellaisena kuin ylijäämä on määriteltynä Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen 62 artiklassa, ei pidä ymmärtää staattisesti vaan dynaamisesti, ja lisäksi on otettava huomioon Gabonin laivaston hyödyntämiskapasiteetin tarpeellinen kehittäminen ja asteittainen lisääntyminen.

On erittäin tärkeää, että Gabonin aluevesien kalakannoista ja kokonaispyyntiponnistuksesta on saatavilla ajantasaisia tieteellisiä tietoja. Tämän sopimuksen avulla on edistettävä näiden tietojen saatavuutta.

Tähän alaan liittyvät puutteet käyvät ilmi siitä, että pöytäkirjassa on todettu, että unionin alusten Gabonin kalastusalueella suorittaman pyynnin säännöllistä seurantaa on parannettava. Näin ollen ja muiden sopimusten tavoin on parannettava kokonaissaaliiden tunnistamismenettelyjä ja laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjuntakeinoja. Esittelijä pitää erityisen tärkeänä sen varmistamista, että saaliiden ilmoittamista koskevia säännöksiä noudatetaan.

Lopuksi esittelijä korostaa, että lainsäädäntöpäätöslauselmaluonnoksen 2 ja 3 kohta on otettava täysin huomioon ja että parlamentille on ilmoitettava välittömästi ja täydellisesti kaikissa vaiheissa pöytäkirjaan ja sen uudistamiseen liittyvistä menettelyistä. Esittelijä ehdottaa, että parlamentille ja neuvostolle esiteltäisiin vuosittain kertomus pöytäkirjan 3 artiklassa tarkoitetun monivuotisen alakohtaisen ohjelman tuloksista sekä siitä, miten saalisilmoituksia koskevia vaatimuksia on noudatettu.

KEHITYSYHTEISTYÖVALIOKUNNAN LAUSUNTO (18.12.2013)

kalatalousvaliokunnalle

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Gabonin tasavallan välisessä voimassa olevassa kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä kyseisten sopimuspuolten kesken
(COM(2013)0465 – C7 – 2013/0216(NLE))

Valmistelija: Eva Joly

LYHYET PERUSTELUT

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 178 artiklan mukaan ”yhteisö ottaa [kehitysyhteistyön] tavoitteet huomioon sellaisessa toteuttamassaan politiikassa, joka on omiaan vaikuttamaan kehitysmaihin”. Kehitysyhteistyövaliokunnan on siis arvioitava Gabonin kanssa tehty kalastuskumppanuussopimus.

Kalatalousalan osuus Gabonin taloudesta on vain marginaalinen. Sen osuus BKT:stä on arviolta 1,5 prosenttia ja budjettituloista siten vain 0,1 prosenttia. Kalatalousalan osuuden kokonaistyöllisyydestä arvioidaan olevan viisi prosenttia, mutta tästä hyötyvät pääosin ulkomaalaiset, koska merenkulkuperinnettä ei ole. Kalatalousala on kuitenkin määritetty kansallisessa politiikassa mahdolliseksi kasvualaksi, johon olisi tukeuduttava pitkälti öljystä riippuvaisen talouden monipuolistamisessa (öljyn osuus on viennistä 80 prosenttia, budjettituloista 60 prosenttia ja BKT:sta 40 prosenttia).

Vuosina 2008–2013 kalastus ei kuulunut kymmenennen Euroopan kehitysrahaston kansallisiin ja alueellisiin keskeisiin aloihin. Gabon on kuitenkin hyötynyt kehitysrahaston kaikkia AKT-maita koskevasta kalastusalan ohjelmasta Strengthening Fisheries Management in ACP Countries (kalastuksenhoidon vahvistamista AKT-maissa koskeva hanke, ACP FISH II -ohjelma).

Uudessa pöytäkirjassa määritetään korvaus pääsystä Gabonin talousvyöhykkeelle 900 000 euroksi vuodessa. Unionin maksama määrä (lukuun ottamatta lisämaksuja, joista vastaavat varustajat) on 45 euroa/tonni, kun maksuja tasapainotettiin unionin (alaspäin) ja varustajien (ylöspäin) välillä. Gabonin alakohtaisen kalastuspolitiikan tukemiseen osoitettu määrä kasvaa edellisen pöytäkirjan 145 000 eurosta 450 000 euroon vuodessa.

Jos unionin aiemman sopimuksen perusteella tekemät investoinnit ovat lisänneet merkittävästi vaurautta, se on koskenut yksinomaan eurooppalaista kalatalousalaa. Sopimuksesta on saanut tukea 630 työpaikkaa – joista 210 kuuluu eurooppalaisille – mutta Gabonissa siitä on ollut hyötyä pääasiassa ulkomaalaisille.

Yleisesti ottaen sopimuksella ei ole juurikaan edistetty sen tavoitetta vauhdittaa kalatalousalan kehitystä. Alan investointikehys ei ole houkutteleva, koska asianmukaiset infrastruktuurit puuttuvat, verotus on ankaraa ja tuotantopanosten hinnat ovat korkeita. Koska maassa ei ole kalastussatamia, joita teollista kalastusta harjoittavat alukset voisivat hyödyntää, tai teollisuutta, joka voisi jalostaa näiden saaliit, maissakäynnin yhteydessä tehdyistä tuotteiden ja palvelujen hankinnoista ovat hyötyneet naapurimaat.

Vastuulliseen kalavarojen hyödyntämiseen tähtäävä kumppanuus ei ole toiminut pöytäkirjassa tarkoitetulla tavalla.

LIS-kalastuskäytännöt ovat yleisiä huolimatta siitä, että teollista kalastusta harjoittavia aluksia seurataan satelliitein (alusten seurantajärjestelmä VSM) ja merelle tehdään tarkastusmatkoja.

Toinen huolestuttava seikka on, että ohjelma-asiakirjojen ja alakohtaisen tuen seuranta-asiakirjojen toimittamisessa on merkittäviä viivästyksiä, jotka johtuvat osittain Gabonin valmiuksien puutteesta.

Valmistelija katsoo kuitenkin, että Gabonin ja unionin välistä kalastussopimusta on jatkettava. Se mahdollistaa avomeren kalavarojen hyödyntämisen, jota kansallinen laivasto ei tee, koska pyyntikapasiteettia ja saaliiden jalostamiseen maalla soveltuvaa teollisuutta ei ole. Sopimuksella tarjotaan Gabonin viranomaisille keskipitkän ajanjakson ohjelmoitavia rahavaroja, joilla on erityisesti voitu käynnistää kansallisen LIS-kalastuksen torjuntamekanismin täytäntöönpano. Mekanismia on täydennettävä, ja siitä on tehtävä pysyvä niin kansallisella kuin alueellisella tasolla. Tietyt kalastuksenhoidon keskeiset näkökohdat (tieteelliset lausunnot, sääntöjen noudattamisen valvonta) ovat luonteeltaan suuresti rajat ylittäviä. Valmistelija muistuttaa, etteivät kalastuskumppanuussopimukset saisi olla vain oikeudellinen väline, jonka avulla unionin alukset voivat hyödyntää kolmansien maiden kalavaroja. Niillä pitäisi myös edistää meren luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä. Unionin veronmaksajien varat pitäisi kohdentaa yksinomaan kehitystavoitteiden saavuttamiseen eli kalastusyhteisöjen hyväksi, jotta parannetaan niiden elinoloja, toteutetaan koulutusohjelmia, varmistetaan meriturvallisuus ja luodaan uusia paikallisia työpaikkoja. Valmistelija ehdottaakin, että parlamentti hyväksyy uuden pöytäkirjan ratifioinnin sillä edellytyksellä, että useat seikat täyttyvät.

******

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa esittämään parlamentille, että se antaa hyväksyntänsä.

Kehitysyhteistyövaliokunta katsoo, että komission olisi otettava pöytäkirjan soveltamisen aikana huomioon seuraavat seikat:

a)  muistuttaa, että unionin panoksen parantamiseksi Gabonin kestävän kalastuksen edistämisessä varsinkin elintarviketurvan tukemisen ja köyhyyden poistamisen aloilla toteutettavien toimien olisi oltava yhdenmukaisia ja koordinoituja muista eurooppalaisista kehitysyhteistyöohjelmista, erityisesti yhdennestätoista EKR:stä, ACP Fish II -ohjelmasta sekä Gabonin alueellisista ja kansallisista ohjelmista, rahoitettavien toimien kanssa

b)   kehottaa pyrkimään alakohtaisessa monivuotisessa ohjelmassa rajoitettuun määrään tavoitteita tuen tehokkuuden lisäämiseksi (sellaisten satamien rakentamisen edistäminen, joita teollista kalastusta harjoittavat alukset voivat hyödyntää, sekä terveystarkastusten ja jalostustoimien voimakkaampi kehittäminen viennin käynnistämiseksi)

c)   pyytää komissiota harkitsemaan toimenpiteitä Gabonin oikeudellisen kehyksen, rahoituskeinojen sekä teknisten valmiuksien ja henkilöresurssien vahvistamiseksi, jotta voidaan torjua LIS-kalastusta

d)    katsoo, että sopimuksen yleisen avoimuuden lisäämiseksi pöytäkirjan nojalla maksettavat korvaukset olisi sisällytettävä Gabonin talousarviolainsäädäntöön ja että merikalastusvarojen tilitilanne olisi voitava tarkistaa pyynnöstä

e)   vaatii, että alakohtaisten määrärahojen käytöstä olisi toimitettava vuosittain raportti Euroopan parlamentille ja neuvostolle avoimuuden edistämiseksi ja sen takaamiseksi, että määrärahat käytetään asianmukaisesti.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

18.12.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

17

1

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Ricardo Cortés Lastra, Véronique De Keyser, Catherine Grèze, Mikael Gustafsson, Filip Kaczmarek, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Ivo Vajgl, Daniël van der Stoep, Anna Záborská

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Kriton Arsenis, Santiago Fisas Ayxela, Isabella Lövin

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Jolanta Emilia Hibner

BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (18.11.2013)

kalatalousvaliokunnalle

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Gabonin tasavallan välisessä voimassa olevassa kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä kyseisten sopimuspuolten kesken
(COM(2013)0465 – C7‑0000/2013 – 2013/0216(NLE))

Valmistelija: François Alfonsi

LYHYET PERUSTELUT

Neuvoston antaman valtuutuksen nojalla komissio neuvotteli Gabonin tasavallan kanssa Euroopan yhteisön ja Gabonin tasavallan väliseen kalastuskumppanuussopimukseen liitetyn pöytäkirjan uusimisesta. Neuvottelujen päätteeksi 24. huhtikuuta 2013 parafoitiin luonnos uudeksi pöytäkirjaksi. Uusi pöytäkirja on voimassa kolme vuotta 14 artiklassa vahvistetusta väliaikaisen soveltamisen määräpäivästä, joka on uuden pöytäkirjan allekirjoittamispäivä.

Sopimukseen liitetyn pöytäkirjan tärkein tavoite on tarjota unionin kalastusaluksille kalastusmahdollisuuksia Gabonin vesillä käytettävissä olevan ylijäämän rajoissa niin, että noudatetaan parhaita käytettävissä olevia tieteellisiä lausuntoja ja Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) suosituksia. Komissio tukeutui neuvotteluissa osittain ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemän jälkiarvioinnin tuloksiin.

Yleisenä tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä Euroopan unionin ja Gabonin tasavallan välillä siten, että luodaan kumppanuuspuitteet kestävän kalastuksen politiikan kehittämiselle ja Gabonin kalastusalueen kalavarojen vastuuntuntoiselle hyödyntämiselle kummankin sopimuspuolen edun mukaisesti.

Euroopan parlamentti voi joko hyväksyä tai hylätä ehdotuksen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan 2 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan nojalla.

Uuden pöytäkirjan mukainen taloudellinen korvaus on yhteensä 4 161 000 euroa koko ajanjaksolta. Luonnonvarojen suojeluun ja hoitoon on varattu 4 050 000 euroa koko ajanjaksolle. Vuosittainen taloudellinen korvaus, joka on 1 350 000 euroa, jakautuu seuraavasti: a) 900 000 euron suuruinen korvaus oikeudesta 20 000 tonnin viitesaalismäärään ja b) 450 000 euron suuruinen tuki Gabonin tasavallan alakohtaisen kalastuspolitiikan kehittämiseen. Tämä tuki on kansallisen kalastuspolitiikan tavoitteiden mukainen ja vastaa erityisesti Gabonin tasavallan tarpeisiin laittoman kalastuksen torjunnan ja kansallisen kalastusstrategian täytäntöönpanon alalla.

Sopimuksen sisältö on seuraava:

Menojen tyyppi

2013

2014

2015

Yhteensä €

Toimintamäärärahat

1 350 000 €

1 350 000 €

1 350 000 €

4 050 000 €

Hallintomenot

37 000 €

37 000 €

37 000 €

111 000 €

YHTEENSÄ

1 387 000 €

1 387 000 €

1 387 000 €

4 161 000 €

Budjettivaliokunta kehottaa kalatalousvaliokuntaa pyytämään komissiota, että se

•   arvioi joka vuosi, ovatko jäsenvaltiot, joiden alukset kalastavat tähän sopimukseen liitetyn pöytäkirjan nojalla, noudattaneet raportointivaatimuksia; mikäli näin ei ole, komission olisi kieltäydyttävä myöntämästä niille kalastuslupia seuraavaksi vuodeksi

•   esittää parlamentille ja neuvostolle vuosittain kertomuksen pöytäkirjan 7 artiklassa tarkoitetun monivuotisen alakohtaisen ohjelman tuloksista sekä siitä, miten jäsenvaltiot ovat noudattaneet raportointivaatimuksia

•   esittää parlamentille ja neuvostolle ennen pöytäkirjan voimassaolon päättymistä tai sen mahdollista korvaamista koskevien neuvottelujen aloittamista pöytäkirjaa koskevan jälkiarvioinnin, joka sisältää kustannus-hyötyanalyysin.

******

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa esittämään parlamentille, että se antaa hyväksyntänsä.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

14.11.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

1

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Edit Herczog, Paul Rübig, Peter Šťastný

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Pablo Arias Echeverría, Jean-Paul Besset, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Zdravka Bušić, Jolanta Emilia Hibner, Helmut Scholz, Tadeusz Zwiefka

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

22.1.2014

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

John Stuart Agnew, Antonello Antinoro, Alain Cadec, Chris Davies, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Jarosław Leszek Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Izaskun Bilbao Barandica, Ole Christensen, Jens Nilsson