Pranešimas - A7-0049/2014Pranešimas
A7-0049/2014

REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir Gabono Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

27.1.2014 - (11871/2013 – C7‑0484/2013 – 2013/0216(NLE)) - ***

Žuvininkystės komitetas
Pranešėjas: João Ferreira

Procedūra : 2013/0216(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0049/2014
Pateikti tekstai :
A7-0049/2014
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir Gabono Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

(11871/2013 – C7 0484/2013 – 2013/0216(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (11871/2013),

–   atsižvelgdamas į Protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir Gabono Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, projektą (11875/2013),

–   atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 43 straipsnį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C7-0484/2013),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį ir į 90 straipsnio 7 dalį,

–   atsižvelgdamas į savo 2012 m. spalio 25 d. rezoliuciją dėl ES 2011 m. politikos suderinamumo vystymosi labui ataskaitos[1],

–   atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto rekomendaciją ir Vystymosi komiteto bei Biudžeto komiteto nuomones (A7–0049/2014),

1.  pritaria protokolo sudarymui;

2.  ragina Komisiją perduoti Parlamentui žvejybos partnerystės susitarimo 9 straipsnyje numatyto jungtinio komiteto posėdžiuose priimtas išvadas ir posėdžių protokolus, protokolo 3 straipsnyje numatytą daugiametę sektoriaus programą ir atitinkamus metinius vertinimus, taip pat protokolo 4 straipsnyje numatytuose posėdžiuose priimtas išvadas ir posėdžių protokolus; ragina Komisiją sudaryti geresnes sąlygas Parlamento atstovams stebėtojų teisėmis dalyvauti jungtinio komiteto posėdžiuose; ragina Komisiją paskutiniais protokolo taikymo metais ir prieš pradedant derybas dėl jo atnaujinimo Parlamentui ir Tarybai pateikti išsamią protokolo taikymo ataskaitą, nustatyti žvejybos galimybių naudojimosi apimtį ir įvertinti protokolo ekonominį veiksmingumą; mano, kad nereikėtų be reikalo riboti galimybės susipažinti su šia ataskaita;

3.  ragina Tarybą ir Komisiją, kad jos, neviršydamos atitinkamų savo įgaliojimų, nedelsiant ir išsamiai informuotų Parlamentą visais procedūrų, susijusių su naujuoju protokolu ir jo atnaujinimu, etapais, kaip nustatyta Europos Sąjungos sutarties 13 straipsnio 2 dalyje ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnio 10 dalyje;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Gabono Respublikos parlamentams ir vyriausybėms.

AIŠKINAMOJI DALIS

Bendrosios aplinkybės

Remdamasi Tarybos suteiktu leidimu, Europos Komisija pradėjo derybas su Gabono Respublika dėl Europos bendrijos ir Gabono Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo protokolo atnaujinimo. Ankstesnis protokolas galiojo nuo 2005 m. gruodžio 3 d. iki 2011 m. gruodžio 2 d. Po dviejų derybų etapų dar liko du neišspręsti klausimai. Pirmasis klausimas susijęs su sąlygomis, kuriomis vienos iš šalių iniciatyva sustabdomas protokolo taikymas. Antrasis – su sąlygomis, kurios reguliuoja finansinį įnašą sektoriui. Dėl to, kad protokolas neatnaujintas, nuo 2011 m. gruodžio 2 d. nevyksta Europos Sąjungos žvejybos laivų veikla, nes vis dar galioja žvejybos partnerystės susitarime numatyta vadinamoji išimties sąlyga. Protokolas buvo taikomas 40 laivų (24 gaubiamaisiais tinklais žvejojantiems seineriams ir 16 ūdomis žvejojančių laivų). Jie priklauso Ispanijai, Prancūzijai ir Portugalijai.

Derybos buvo sustabdytos iki 2013 m. pirmojo ketvirčio pabaigos. Vėl pradėjus derybas abiem šalims pavyko susitarti dėl naujo žvejybos partnerystės sutarties protokolo. Šis tekstas buvo parafuotas 2013 m. balandžio 24 d. Naujasis protokolas apima trejų metų laikotarpį nuo 14 straipsnyje nurodytos laikino taikymo dienos – pasirašymo dienos.

Pagrindinis susitarimo protokolo tikslas – remiantis naujausia moksline informacija ir Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT) rekomendacijomis, pasiūlyti, atsižvelgiant į esamą likutį, žvejybos galimybes ES žvejybos laivams Gabono vandenyse. Komisija rėmėsi, be kita ko, ir išorės ekspertų atlikto ex post vertinimo rezultatais.

Naujajame protokole numatomos tokių kategorijų žvejybos galimybės:

27 tunų žvejybos seineriams šaldikliams;

8 kartinėmis ūdomis žvejojantiems laivams.

Ankstesniame protokole numatytos žvejybos galimybės dreifinėmis ūdomis žvejojantiems laivams (16 licencijų) nebuvo pratęstos. Žvejybos dreifinėmis ūdomis išbraukimas iš protokolo paaiškinamas tuo, kad ankstesnio protokolo galiojimo metu ši praktika buvo mažai paplitusi ir būtų išlikusi tokia situacija arba net pablogėjusi. Neseniai kaip ir kitos valstybės Gabonas priėmė vidaus teisės aktus, kuriais draudžiama gaudyti ryklius vandenyse, priklausančiuose jo suverenumui ir jurisdikcijai. Kai kuriais atvejais tokio tipo žvejyba sudarė didelę procentinę dalį visų laivynų, žvejojančių pagal šį susitarimą, sugautų žuvų.

Galimybė žvejoti tuną ir kitų rūšių toli migruojančias žuvis reiškia, kad Sąjunga Gaonui kasmet moka 1 350 000 EUR finansinį įnašą. Ši suma grindžiama:

a) 20 000 t orientaciniu kiekiu, atitinkančiu 900 000 EUR sumą už teisę naudotis žuvininkystės ištekliais;

b) parama Gabono žuvininkystės sektoriaus politikos plėtrai – 450 000 EUR per metus; ši parama turi atitikti nacionalinės žuvininkystės politikos tikslus, visų pirma Gabono poreikius kovos su neteisėta žvejyba ir nacionalinės žuvininkystės strategijos srityje.

Užsienio šalių laivynams suteikiama teisė naudotis Gabono žvejybos zonų žuvininkystės ištekliais, jei yra likutis, kaip apibrėžta Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos 62 straipsnyje ir išanalizavus Gabono nacionalinių laivynų eksploatavimo pajėgumus.

Abi šalys sutiko pagerinti reguliarią Sąjungos laivų sužvejoto kiekio Gabono žvejybos zonoje priežiūrą. Tuo tikslu vieno žvejybos sezono metu Sąjunga reguliariai nagrinės jos laivų, esančių Gabono žvejybos zonoje, sužvejoto kiekio ir žvejybos pastangų duomenis. Sąjunga turi reguliariai pranešti Gabonui apie šių tyrimų rezultatus.

Protokolo taikymo laikotarpiu susitarimo 9 straipsnyje numatytame jungtiniame komitete ir laikydamosi atsakingos ir tausios žvejybos vertės didinimo tikslų šalys gali patvirtinti priemones dėl žvejybos galimybių persvarstymo. Tokiu atveju finansinis įnašas turi būti koreguojamas proporcingai ir pro rata temporis.

Už kiekvieną Gabono vandenyse sužvejoto laimikio toną Sąjungos laivų savininkai turi mokėti mokesčius. Nustatyto dydžio mokesčio, kurį turi mokėti tunų žvejybos seinerių ir kartinėmis ūdomis tunus žvejojančių laivų savininkai, suma yra 55 EUR už toną pirmaisiais protokolo taikymo metais ir 65 EUR už toną kitus dvejus metus. Prie šių mokesčių pridedamas 13 750 EUR nacionalinis mokestis, mokamas protokolo taikymo laikotarpiu.

Pagal nustatytas iškrovimo taisykles tunų žvejybos seinerių savininkai Gabono uostuose turi iškrauti ne mažiau kaip 30 % Gabono vandenyse sužvejoto kiekio (jei veikia uosto infrastruktūros ir tunų perdirbimo įrenginiai). Kartinėmis ūdomis tunus žvejojančių laivų savininkai įsipareigoja Gabono uostuose iškrauti 100 % sužvejoto kiekio.

Laivų savininkai taip pat įsipareigoja įdarbinti AKR šalių piliečius. Mažiausiai 20 % tunų žvejybos seinerių ir kartinėmis ūdomis tunus žvejojančių laivų jūreivių turi būti AKR šalių kilmės. Laivų savininkai stengiasi pirmiausia priimti Gabono jūreivius.

Pranešėjo pozicija

Vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 43 straipsnio 2 dalimi ir 218 straipsnio 6 dalies a punktu, Europos Parlamentas gali pritarti arba nepritarti Europos Sąjungos ir Gabono Respublikos protokolo sudarymui.

Pranešėjas rekomenduoja, kad Parlamentas pritartų svarstomam protokolui, ir norėtų pateikti keletą pastabų dėl protokolo ir susitarimo.

Kompromisą dėl protokolo taikymo sustabdymo sąlygų, pasiektą po to, kai derybos buvo nutrauktos dėl minėtų skirtingų nuomonių, galima laikyti darniu ir tinkamu.

Sąjungos nuomonė dėl sąlygų, reglamentuojančių finansinę paramą sektoriui, yra tokia, kad šis įnašas turi būti teikiamas su sąlyga, kad būtų tinkamai įgyvendinami bendrai sutarti tikslai ir veiksmai. Atsižvelgiant į tai ir siekiant, kad nebūtų nutraukti Sąjungos mokėjimai Gabonui, skirti sektoriaus paramai, reikėtų, kad Sąjunga dėtų daugiau pastangų tikrindama, ar laikomasi sklandžiam paramos panaudojimui būtinų principų kartu gerbdama Gabono suverenumą ir jo teisėtą pasirinkimą bei prioritetus. Siekiant veiksmingiau ir laikantis partnerystės principo stebėti lėšų naudojimą, reikėtų drauge parengti modelius su tikslais, veiksmais ir rodikliais. Ši stebėsena turi apimti koregavimo procedūrų, kurios turėtų būti taikomos prieš sustabdant mokėjimus (to iš esmės neturėtų nutikti), parengtų bendradarbiaujant su Gabonu, priėmimą kiekvieną kartą, kai nustatomas nukrypimas nuo tikslų.

Reikia pabrėžti, kad vidutinės trukmės laikotarpiu Europos Sąjungos ir Gabono žvejybos susitarimu Gabonas turi būti skatinamas naudoti savo žuvininkystės išteklius tiek vidaus vartojimui atsižvelgiant į gyventojų poreikius, tiek eksportui – taip auga žvejybos veiklos pridėtinė vertė ir todėl didėja šalyje liekanti sukurto turto dalis. Vertinant šiuo požiūriu, nustatytos iškrovimo taisyklės dar labai nutolusios nuo šio tikslo. Todėl siūloma sudaryti sąlygas, kuriomis kiek įmanoma greičiau uostai ir tunų perdirbimo įrenginiai galėtų padėti veikti siekiant, kad Gabono vandenyse sužvejotas laimikis pagal bendrą taisyklę būtų iškraunamas Gabono uostuose.

Užsienio šalių laivynams suteikiama teisė naudotis Gabono žvejybos zonų žuvininkystės ištekliais, jei yra likutis, kaip apibrėžta Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos 62 straipsnyje, turėtų būti laikoma dinamiška, o ne nekintama sąvoka, ir leistų numatyti būtiną vystymąsi ir laipsnišką Gabono laivyno eksploatavimo pajėgumų didėjimą.

Labai svarbu turėti naujausius mokslinius duomenis apie žuvų išteklius ir bendras žvejybos pastangas Gabono vandenyse. Aptariamas susitarimas turėtų pasitarnauti šiuo duomenis rūšiuojant.

Tai, kad pripažinta, jog būtina pagerinti reguliarią Sąjungos laivų sužvejojamo kiekio Gabono žvejybos zonoje priežiūrą, parodo, jog šioje srityje esama trūkumų. Taip pat, kaip buvo rekomenduota kituose susitarimuose, reikėtų padidinti bendro sužvejojamo kiekio skaičiavimo tvarkos skaidrumą ir stiprinti kovos su neteisėta, nedeklaruota ir nereguliuojama žvejyba priemones. Itin svarbu kontroliuoti, kaip laikomasi nuostatų dėl sužvejoto kiekio deklaracijos.

Pranešėjas taip pat pabrėžia, kad reikia visiškai atsižvelgti į šio teisėkūros rezoliucijos projekto 2 ir 3 punktus, kuriuose numatoma, kad Parlamentas būtų nedelsiant ir visapusiškai informuojamas apie visus su protokolu ir jo atnaujinimu susijusių procedūrų etapus. Siūloma, kad protokolo 3 straipsnyje nurodyta daugiametė sektoriaus programos rezultatų ataskaita būtų kasmet teikiama Europos Parlamentui ir Tarybai ir jiems taip pat pranešama, kaip valstybės narės laikosi reikalavimų teikti sužvejoto kiekio deklaracijas.

Vystymosi komiteto NUOMONĖ  (18.01.2014)

pateikta Žuvininkystės komitetui

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Gabono Respublikos protokolo, kuriuo nustatomos dabar galiojančiame abiejų susitariančiųjų šalių žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo
(COM(2013) 0465 – C7 – 2013/0216(NLE))

Nuomonės referentė: Eva Joly

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos bendrijos steigimo sutarties 178 straipsnyje nustatyta, kad „Bendrija atsižvelgia į bendradarbiavimo vystymosi labui tikslus savo įgyvendinamos politikos srityse, kurios gali turėti įtakos besivystančioms šalims“. Taigi Vystymosi komitetas turėtų įvertinti žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimą, sudarytą su Gabonu.

Žuvininkystės sektoriaus indėlis į Gabono ekonomiką nedidelis: apskaičiuota, kad šis sektorius sudaro 1,5 proc. BVP ir kad iš jo gaunama tik 0,1 proc. biudžeto įplaukų. Nustatyta, kad jame dirba 5 proc. visų dirbančiųjų, tačiau daugiausia tai yra užsienio šalių piliečiai, nes Gabonas neturi jūrininkystės tradicijų. Vis dėlto vykdant nacionalinę politiką šis sektorius įvardytas kaip augti galintis sektorius, kuriuo reikia remtis siekiant įvairinti ekonomiką, itin priklausomą nuo naftos (ji sudaro 80 proc. eksportuojamų produktų ir 40 proc. BVP, iš jos gaunama 60 proc. biudžeto įplaukų).

2008–2013 m. žuvininkystė nėra įtraukta į tas nacionalines ir regionines sritis, kurioms skiriama daugiausia lėšų pagal 10-ąjį Europos plėtros fondą (EPF). Tačiau Gabonui buvo taikoma visoms AKR valstybėms skirta EPF programa, susijusi su žuvininkystės sektoriumi, – projektas Žuvininkystės valdymo stiprinimas AKR šalyse (ACP FISH II).

Naujame protokole nustatoma 900 000 EUR metinė suma, skirta tam, kad Gabonas galėtų patekti į išskirtinę ekonominę zoną. Iš naujo suderinus ES mokamas sumas (jos sumažintos) ir laivų savininkų mokamas sumas (jos padidintos), ES mokės 45 EUR už toną (be papildomų išlaidų, kurias padengs laivų savininkai). Žuvininkystės sektoriaus politikai skiriamą sumą ES padidins nuo 145 000 EUR per metus (tokia suma nurodyta ankstesniame protokole) iki 450 000 EUR.

Nors ES investicijos pagal ankstesnį susitarimą turėjo didelį sverto poveikį gerovės kūrimui, tai naudinga tik ES žuvininkystės sektoriui. Susitarimas padėjo išlaikyti 630 darbo vietų, iš kurių 210 užėmė Europos šalių piliečiai, tačiau Gabone jis buvo naudingiausias užsienio šalių piliečiams.

Apskritai atrodo, kad susitarimas nelabai veiksmingas įgyvendinant jo tikslą skatinti žuvininkystės sektoriaus plėtrą. Investavimo aplinka šiame sektoriuje Gabone nelabai patraukli, nes nėra tinkamos infrastruktūros ir taikoma nepalanki mokesčių sistema bei didelė gamybos sudedamųjų dalių kaina. Kadangi nėra žvejybos uostų, kuriais galėtų naudotis pramoniniai laivai, ir pramonės subjektų, galinčių perdirbti šių laivų sugaunamas žuvis, laivams įplaukus į kaimyninių šalių uostus būtent šios šalys pirko prekes ir paslaugas.

Partnerystė, numatyta siekiant vykdyti atsakingą žuvininkystę, nebuvo įgyvendinama taip, kaip nustatyta protokole.

Nors pramoniniai laivai stebimi per palydovą (VSM) ir organizuojamas patruliavimas jūroje, vis dar dažnai vykdoma neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba.

Kitas opus klausimas – labai vėluojama perduoti paramos, skirtos sektoriui, lėšų programavimo ir jų naudojimo stebėsenos dokumentus, iš dalies dėl to, kad Gabonui trūksta gebėjimų.

Tačiau nuomonės referentė mano, kad Gabono ir ES žvejybos susitarimas turi būti paliktas galioti. Taikant jį galima įvertinti jūros gelmių išteklius, kuriais nacionaliniai laivynai nesinaudoja, nes trūksta žvejybos pajėgumų ir priemonių sausumoje, kurias naudojant būtų galima įvertinti šiuos išteklius. Pagal susitarimą Gabono institucijos gauna vidutinės trukmės laikotarpiu programuojamų finansinių išteklių, leidusių visų pirma pradėti įgyvendinti nacionalinę kovos su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba priemonę, kurią reikėtų papildyti ir padaryti ilgalaikę tiek nacionaliniu, tiek regiono mastu, nes kai kurie svarbiausi žvejybos valdymo aspektai (mokslinės nuomonės, tikrinimas, kaip laikomasi taisyklių) – tai tarptautiniu mastu plačiai paplitusios problemos. Nuomonės referentė primena, kad žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimai neturi būti tik teisinė priemonė suteikti Europos laivams prieigą prie trečiųjų šalių žuvininkystės išteklių. Jais turi būti suteikta galimybė skatinti tausų jūros išteklių naudojimą. Europos mokesčių mokėtojų finansiniai įnašai turi būti skiriami išskirtinai vystymosi tikslams, taigi panaudojami žvejų bendruomenių labui siekiant gerinti jų gyvenimo sąlygas, užtikrinti mokymų programas bei saugą jūroje ir vietoje kurti naujas darbo vietas. Todėl nuomonės referentė siūlo Parlamentui pritarti tam, kad naujas protokolas būtų ratifikuotas, jeigu bus laikomasi tam tikrų nuostatų.

******

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės komitetą siūlyti Parlamentui pritarti.

Vystymosi komitetas mano, kad Komisija, įgyvendindama šį protokolą, turėtų atsižvelgti į šiuos punktus:

a)  primena, jog, siekiant, kad ES labiau prisidėtų skatinant tausią žuvininkystę Gabone, visų pirma padėdama aprūpinti maistu ir kovoti su skurdu, veiksmai, kurių bus imamasi, turėtų būti nuoseklūs ir suderinti su veiksmais, finansuojamais pagal kitas ES vystymosi programas, ypač 11-ąjį EPF, programą ACP FISH II ir regionines bei nacionalines Gabono programas;

b)   ragina pagal daugiametę sektoriaus programą toliau siekti riboto skaičiaus tikslų, kad būtų padidintas pagalbos veiksmingumas (pagalba žvejybos uostų, kuriais galėtų naudotis pramoniniai laivai, statybai; platesnio masto sveikatos kontrolės ir perdirbimo veiklos plėtojimas siekiant vėl pradėti eksportuoti);

c)   ragina Komisiją apsvarstyti galimybę priimti priemones, skirtas teisinei sistemai stiprinti ir Gabono finansiniams, techniniams bei žmogiškiesiems ištekliams didinti, kad būtų atgrasyta nuo neteisėtos, nedeklaruojamos ir nereglamentuojamos žvejybos;

d)    siekiant didinti bendrą susitarimo skaidrumą, pagal protokolą mokamos sumos turėtų būti įtrauktos į Gabono finansų įstatymus, ir paprašius turėtų būti leidžiama tikrinti sąskaitą, kurioje laikomos jūrų žuvininkystei skirtos lėšos;

e)   ragina užtikrinti, kad Parlamentui ir Tarybai būtų pateikiamos metinės sektoriui skirto finansinio paketo panaudojimo ataskaitos, siekiant didinti skaidrumą ir užtikrinti, kad šios lėšos būtų panaudojamos tinkamai.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

18.12.2013

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

17

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Ricardo Cortés Lastra, Véronique De Keyser, Catherine Grèze, Mikael Gustafsson, Filip Kaczmarek, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Ivo Vajgl, Daniël van der Stoep, Anna Záborská

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Kriton Arsenis, Santiago Fisas Ayxela, Isabella Lövin

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Jolanta Emilia Hibner

Biudžeto komiteto NUOMONĖ  (18.11.2013)

pateikta Žuvininkystės komitetui

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Gabono Respublikos protokolo, kuriuo nustatomos dabar galiojančiame abiejų susitariančiųjų šalių žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo
(COM(2013) 0465 – C7‑0000/2013 – 2013/0216(NLE))

Nuomonės referentas: François Alfonsi

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Komisija, naudodamasi Tarybos suteiktais įgaliojimais, pradėjo derybas su Gabono Respublika dėl Europos Bendrijos ir Gabono Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo protokolo atnaujinimo. Šioms deryboms pasibaigus, 2013 m. balandžio 24 d. derybininkai parafavo naujojo protokolo projektą. Naujasis protokolas apima trejų metų laikotarpį nuo 14 straipsnyje nurodytos laikino taikymo dienos, t. y. nuo šio naujojo protokolo pasirašymo dienos.

Pagrindinis susitarimo protokolo tikslas – remiantis naujausia moksline informacija ir Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT) rekomendacijomis, pasiūlyti, atsižvelgiant į esamą likutį, žvejybos galimybes ES žvejybos laivams Gabono vandenyse. Komisijos derybų pozicija iš dalies buvo pagrįsta išorės ekspertų atlikto ex post vertinimo rezultatais.

Protokolu siekiama sustiprinti Europos Sąjungos ir Gabono Respublikos bendradarbiavimą, kartu sukuriant partnerystės sistemą tausios žuvininkystės politikai plėtoti ir žuvininkystės ištekliams atsakingai naudoti Gabono Respublikos žvejybos zonoje, atsižvelgiant į abiejų šalių interesus.

Vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 43 straipsnio 2 dalimi ir 218 straipsnio 6 dalies a punktu, Europos Parlamentas gali pritarti arba nepritarti.

Naujame protokole numatoma 4 161 000 EUR bendra visą laikotarpį skiriama finansinio įnašo suma ir 4 050 000 EUR suma, skiriama visą laikotarpį gamtos išteklių išsaugojimui ir valdymui. Metinis finansinis 1 350 000 EUR įnašas pagrįstas: a) 20 000 t orientaciniu kiekiu, siejamu su galimybe suteikus prieigą gauti 900 000 EUR, ir b) 450 000 EUR parama Gabono Respublikos žuvininkystės sektorinės politikos plėtrai. Ši parama dera su žuvininkystės nacionalinės politikos tikslais ir ypač su poreikiu įgyvendinti Gabono Respublikos kovos su neteisėta žvejyba ir nacionalinės žuvininkystės strategiją.

Susitarimo turinys apibūdinamas taip:

Išlaidų rūšis

2013

2014

2015

Iš viso, EUR

Veiklos asignavimai

1 350 000 EUR

1 350 000 EUR

1 350 000

EUR

4 050 000 EUR

Administracinės išlaidos

37 000 EUR

37 000 EUR

37 000 EUR

111 000 EUR

IŠ VISO

1 387 000 EUR

1 387 000 EUR

1 387 000 EUR

4 161 000 EUR

Be to, Biudžeto komitetas ragina Žuvininkystės komitetą paprašyti Komisijos:

· kiekvienais metais įvertinti, ar valstybės narės, kurių laivai vykdo veiklą pagal šio susitarimo protokolą, laikosi nuostatų dėl ataskaitų teikimo. Jei nesilaiko, Komisija turėtų atmesti jų pateiktus prašymus dėl žvejybos licencijų kitiems metams;

· kasmet Parlamentui ir Tarybai pateikti protokolo 7 straipsnyje nurodytos daugiametės sektoriaus programos rezultatų ataskaitą, taip pat pranešti, kaip valstybės narės laikosi reikalavimų teikti ataskaitas;

· Komisija, prieš baigiantis protokolo galiojimo laikui arba prieš prasidedant deryboms dėl galimo protokolo pakeitimo, pateikia Parlamentui ir Tarybai ex post protokolo vertinimą, įskaitant ekonominės naudos analizę.

******

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės komitetą siūlyti Parlamentui pritarti.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

14.11.2013

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

30

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Edit Herczog, Paul Rübig, Peter Šťastný

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Pablo Arias Echeverría, Jean-Paul Besset, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Zdravka Bušić, Jolanta Emilia Hibner, Helmut Scholz, Tadeusz Zwiefka

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

22.1.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

John Stuart Agnew, Antonello Antinoro, Alain Cadec, Chris Davies, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Jarosław Leszek Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Izaskun Bilbao Barandica, Ole Christensen, Jens Nilsson