Betänkande - A7-0049/2014Betänkande
A7-0049/2014

REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Gabon

27.1.2014 - (11871/2013 – C7‑0484/2013 – 2013/0216(NLE)) - ***

Fiskeriutskottet
Föredragande: João Ferreira

Förfarande : 2013/0216(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0049/2014
Ingivna texter :
A7-0049/2014
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Gabon

(11871/2013 – C7‑0484/2013 – 2013/0216(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av utkastet till rådets beslut (11871/2013),

–   med beaktande av förslaget till protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska Unionen och Republiken Gabon (11875/2013),

–   med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 43 samt artikel 218.6 andra stycket a, och 218.7, i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0484/2013),

–   med beaktande av artiklarna 81 och 90.7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av sin resolution av den 25 oktober 2012 om EU:s rapport om en konsekvent politik för utveckling 2011[1],

–   med beaktande av rekommendationen från fiskeriutskottet och yttrandena från utskottet för utveckling samt budgetutskottet (A7-0049/2014).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förelägga parlamentet protokollen och slutsatserna från de möten som hållits i den gemensamma kommitté som avses i artikel 9 i avtalet, det fleråriga sektorsprogram som avses i artikel 3 i protokollet och de tillhörande årliga utvärderingarna liksom protokollen och slutsatserna från de möten som avses i artikel 4 i protokollet. Parlamentet uppmanar kommissionen att underlätta deltagandet för parlamentets företrädare som observatörer i de möten som hålls i den gemensamma kommittén. Parlamentet uppmanar kommissionen att under protokollets sista giltighetsår och innan förhandlingar om att förnya avtalet inleds, förelägga parlamentet och rådet en fullständig rapport om avtalets tillämpning, inklusive en analys av graden av utnyttjande av fiskemöjligheterna och en utvärdering av protokollets kostnadseffektivitet, utan onödiga begränsningar när det gäller åtkomsten till denna rapport.

3.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att inom ramen för deras respektive befogenheter omedelbart och fullständigt informera parlamentet i alla skeden av de förfaranden som avser det nya protokollet och dess förnyelse, i enlighet med artikel 13.2 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 218.10 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Gabon.

MOTIVERING

Bakgrund och allmänna aspekter

Kommissionen har på grundval av de befogenheter den tilldelats av rådet fört förhandlingar med Republiken Gabon om att förnya protokollet till partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Gabon. Det föregående protokollet löpte från den 3 december 2005 till den 2 december 2011. Efter två förhandlingsrundor återstod det två frågor att lösa. Den första frågan avsåg de villkor som ligger till grund för hävande av protokollet, på initiativ av en av parterna. Den andra frågan avsåg villkoren för utbetalning av sektorsstöd. Det faktum att protokollet inte förnyades innebar att EU:s fiskefartyg tvingades avbryta sin verksamhet den 2 december 2011, eftersom den ”exklusivitetsklausul” som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske fortsatte att gälla. Protokollet berörde 40 fartyg (24 ringnotsfartyg och 16 långrevsfartyg). De medlemsstater som påverkades var Spanien, Frankrike och Portugal.

Förhandlingarna låg nere fram till slutet av första kvartalet 2013. Efter att förhandlingarna återupptagits nådde de båda parterna en överenskommelse om det nya protokollet till partnerskapsavtalet om fiske. Protokollet paraferades den 24 april 2013. Det nya protokollet omfattar en treårsperiod räknat från den dag då protokollet enligt artikel 14 ska börja tillämpas provisoriskt, dvs. den dag då det undertecknas.

Protokollets främsta syfte är att erbjuda fiskemöjligheter för EU-medlemsstaternas fartyg i Gabons vatten i den utsträckning som det tillgängliga överskottet medger, i enlighet med bästa tillgängliga vetenskapliga yttranden och rekommendationer från Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat). Kommissionens förhandlingsposition grundades delvis på resultaten av en efterhandsbedömning som gjorts av externa experter.

Det nya protokollet innebär fiskemöjligheter inom följande kategorier:

27 tonfiskfiskefartyg med frysanläggning,

8 tonfiskfiskefartyg som bedriver spöfiske med fasta linor.

De fiskemöjligheter som enligt det föregående protokollet existerade för fiske med flytlinor (16 licenser) har inte förnyats. Skälet var att detta fiske utnyttjades i mycket liten utsträckning under det föregående protokollets giltighetsperiod och att denna situation sannolikt skulle fortsätta eller till och med förvärras. I likhet med andra länder antog Gabon nyligen nationell lagstiftning som förbjuder fångst av hajar i vatten som lyder under landets överhöghet och jurisdiktion. Dessa fångster utgjorde i vissa fall en betydande del av de totala fångsterna för de flottor som fiskade enligt detta avtal.

Den ekonomiska ersättning som EU ska betala Gabon i utbyte mot möjligheten att fiska tonfisk och andra långvandrande arter uppgår till 1 350 000 euro. Detta belopp fördelar sig på följande sätt:

a) En referensfångstmängd på 20 000 ton motsvarande ett belopp på 900 000 euro som är kopplat till tillträdet till fiskeresurserna.

b) Ett stöd till utvecklingen av Gabons fiskeripolitik motsvarande ett belopp på 450 000 euro. Detta sektorsstöd bör vara i samklang med målen för Gabons nationella fiskeripolitik, och i synnerhet med Gabons behov när det gäller att bekämpa olagligt fiske och genomföra landets nationella fiskeristrategi.

De utländska flottorna ges tillträde till fiskeresurserna i Gabons fiskezoner i den mån det finns ett överskott, enligt definitionen i artikel 62 i FN:s havsrättskonvention, och efter det att den gabonesiska flottans utnyttjandekapacitet beaktats.

De båda parterna har enats om att förbättra den regelbundna övervakningen av EU-fartygens fångster i Gabons fiskezon. För detta ändamål ska EU under en fiskesäsong regelbundet analysera de uppgifter om fångster och fiskeansträngning som lämnas av de EU-fartyg som fiskar i Gabons fiskezon. EU ska regelbundet informera Gabon om resultaten av analyserna.

Inom ramen för den gemensamma kommitté som avses i artikel 9 i avtalet, och med iakttagande av målen att främja ett ansvarsfullt och hållbart fiske, kan parterna under protokollets giltighetsperiod justera fiskemöjligheterna. Den ekonomiska ersättningen ska i så fall justeras proportionellt, mot beloppet och mot tiden.

För varje ton som fångas i Gabons vatten måste EU:s fartygsägare betala en avgift. För notfartyg för tonfiskfiske och fartyg för spöfiske med fasta linor ska fartygsägarna erlägga en fast avgift motsvarande 55 euro per ton under protokollets första år och 65 euro per ton de två följande åren. Det tillkommer även en nationell årlig avgift på 13 750 euro under den period som protokollet är i kraft.

Enligt de landningsbestämmelser som har fastställts ska minst 30 procent av de fångster som tas upp av notfartyg för tonfiskfiske i gabonesiska vatten landas i gabonesiska hamnar (så snart hamnanläggningarna och anläggningarna för bearbetning av tonfisk är klara att tas i drift). När det gäller fiskefartyg som bedriver tonfiskfiske med fasta linor är fartygsägarna skyldiga att landa hela fångsten i gabonesiska hamnar.

Fartygsägarna är skyldiga att anställa besättningsmedlemmar från AVS-länderna. Minst 20 procent av de påmönstrade sjömännen ska komma från ett AVS-land, en regel som gäller för såväl notfartyg som fartyg som fiskar med fasta linor. Fartygsägarna ska bemöda sig om att mönstra på gabonesiska sjömän.

Föredragandens ståndpunkt

Enligt artiklarna 43.2 och 218.6 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt kan Europaparlamentet välja mellan att godkänna eller förkasta ingåendet av protokollet mellan EU och Republiken Gabon.

Föredraganden rekommenderar att parlamentet godkänner ingåendet av detta protokoll och anser det vara lämpligt att lämna några synpunkter på både protokollet och avtalet.

Efter det att förhandlingarna avbrutits till följd av ovan nämnda meningsskiljaktigheter förefaller den kompromiss som nåddes om villkoren för hävande av protokollet vara balanserad och välavvägd.

När det gäller villkoren för utbetalning av sektorsstöd anser EU att detta stöd ska betalas ut endast om de mål och åtgärder som parterna gemensamt har kommit överens om genomförs effektivt. I detta sammanhang och för att undvika ett avbräck i de utbetalningar som EU är skyldigt att göra till Gabon inom ramen för detta sektorsstöd måste EU öka sina insatser för att kontrollera de principer som måste vara uppfyllda för att stödet ska utnyttjas korrekt, med iakttagande av Gabons överhöghet samt dess rättmätiga val och prioriteringar. Föredraganden förespråkar att det gemensamt ska tas fram modeller med mål, åtgärder och indikatorer i syfte att bättre följa upp anslagsutnyttjandet, i en anda av partnerskap. I de fall det konstateras en avvikelse från de fastställda målen bör denna uppföljning, innan någon form av betalningsinställelse sker (något som i princip inte bör bli aktuellt), inkludera antagandet av korrigerande åtgärder i samförstånd med Gabon.

Det måste betonas att partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Gabon på lång sikt bör främja Gabons utnyttjande av sina egna fiskeresurser, såväl för inhemsk konsumtion utifrån befolkningens behov, som för export, vilket ökar fiskets förädlingsvärde och därmed gör att en större del av den genererade vinsten stannar inom landet. I detta avseende befinner sig de fastställda landningsbestämmelserna långt från uppfyllande av detta mål. Föredraganden föreslår att det ska skapas förutsättningar för att nödvändiga hamnanläggningar och anläggningar för bearbetning av tonfisk så snart som möjligt ska bli klara att tas i drift, så att man på detta sätt kan uppnå målet att fångster som tagits upp i gabonesiska vatten som allmän regel ska landas i gabonesiska hamnar.

Principen att de utländska flottorna ges tillträde till fiskeresurserna i Gabons fiskezoner i den mån det finns ett överskott, enligt definitionen i artikel 62 i FN:s havsrättskonvention, bör inte betraktas som ett statiskt mått utan som ett utvecklingsmått som ska bidra till den nödvändiga utvecklingen och stegvisa ökningen av den gabonesiska flottans utnyttjandekapacitet.

Det är av stor vikt att det tas fram aktuella vetenskapliga uppgifter om fiskbestånden och om den totala fiskeansträngningen i gabonesiska vatten. Detta avtal bör bidra till en förbättring av dessa uppgifter.

I protokollet erkänns det att den regelbundna uppföljningen av EU-fartygens fångster i Gabons fiskezon måste förbättras, vilket är ett tecken på att det förekommer brister på detta område. I likhet med vad som tidigare har förordats för andra avtal är det nödvändigt att förbättra insynen i de förfaranden som används för att kartlägga de totala fångsterna liksom åtgärderna för att bekämpa det olagliga, orapporterade och oreglerade fisket. Det är särskilt viktigt att kontrollera att bestämmelserna om fångstrapportering följs.

Slutligen understryker föredraganden att det är nödvändigt att i sin helhet beakta punkterna 2 och 3 i detta förslag till lagstiftningsresolution, enligt vilka parlamentet omedelbart och fullständigt ska informeras i alla skeden av de förfaranden som avser protokollet och dess förnyelse. Föredraganden föreslår att det årligen ska utarbetas en rapport för Europaparlamentet och rådet om resultaten av det fleråriga sektorsprogram som avses i artikel 3 i protokollet samt om i vilken utsträckning kravet på fångstrapportering har uppfyllts.

YTTRANDE från utskottet för utveckling (18.12.2013)

till fiskeriutskottet

över utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet mellan Europeiska unionen och Republiken Gabon om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i det gällande partnerskapsavtalet om fiske mellan de två parterna.
(COM(2013)0465 – C7 – 2013/0216(NLE))

Föredragande av yttrande: Eva Joly

KORTFATTAD MOTIVERING

I artikel 178 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen står följande: ”Gemenskapen skall beakta målen [för utvecklingssamarbete] då den genomför sådan politik som kan beröra utvecklingsländerna”. Utskottet för utveckling bör därför utvärdera det partnerskapsavtal om fiske som slutits med Gabon.

Fiskesektorn är inte viktig för landets ekonomi: uppskattningsvis står den för 1,5 procent av landets BNP och enbart 0,1 procent av budgetinkomsterna. Fiskesektorn står för 5 procent av den totala sysselsättningen, men gynnar i främsta rummet utländska medborgare, eftersom en fisketradition saknas i landet. I den nationella politiken klassificeras fiskepolitiken emellertid som en möjlig tillväxtsektor att stödja sig på för att diversifiera en ekonomi som är extremt oljeberoende (80 procent av exporten, 60 procent av budgetinkomsterna och 40 procent av BNP).

Under perioden 2008–2013 var fisket inte ett av de regionala eller nationella målområdena inom ramen för tionde Europeiska utvecklingsfonden. Gabon har dock dragit nytta av ett övergripande EUF-program för AVS-länderna inom fiskesektorn: projektet för en starkare fiskeförvaltning i AVS-länderna, Strengthening Fisheries Management in ACP Countries, (ACP FISH II).

I det nya protokollet fastställs ett årligt belopp på 900 000 euro för tillträdet till Gabons exklusiva ekonomiska zon. EU ska betala 45 euro/ton (förutom de tilläggskostnader som fartygsägarna ska betala), varigenom man försöker återställa balansen mellan de belopp som EU betalar (och som ska minskas) och de som fartygsägarna betalar (och som ska höjas). Beloppet till Gabons sektoriella fiskepolitik kommer att öka till 450 000 euro per år, jämfört med 145 000 euro per år i det tidigare protokollet.

Även om EU:s investeringar enligt tidigare avtal i stor utsträckning bidragit till att skapa välfärd är det endast inom den europeiska fiskesektorn som välfärden har ökat. Avtalet har bidragit till att stödja 630 arbetstillfällen (av dessa har 210 arbetstillfällen innehafts av europeiska medborgare), men i Gabon har dessa arbetstillfällen till största delen innehafts av utländska medborgare.

Generellt sett har avtalet inte bidragit till att främja utvecklingen inom fiskesektorn. Att göra investeringar i fiskesektorn är inte särskilt attraktivt, eftersom ändamålsenlig infrastruktur saknas, skatterna är höga och priset på produktionsfaktorerna avsevärda. Eftersom det saknas fiskehamnar som industrifartyg kan använda samt industrier som kan förädla fångsten från dessa fartyg är det grannländerna som har dragit nytta av varorna och tjänsterna vid landning.

Det partnerskap som hade planerats för genomförandet av ett ansvarsfullt fiske har inte fungerat såsom var avsett i protokollet.

Trots att industrifartygen övervakats med satellitbaserade system för fartygsövervakning (VSM) och patruller anordnats till havs är IUU-fisket utbrett.

En annan känslig fråga är att programplaneringsdokumenten och dokumenten rörande uppföljningen av hur sektorsstödet använts lämnats in alltför sent, vilket delvis berott på bristande resurser i Gabon.

Föredraganden anser dock att fiskeavtalet mellan Gabon och EU bör upprätthållas. Tack vare fiskeavtalet kan man dra nytta av ett högsjöfiske som de nationella flottorna inte kan utnyttja på grund av bristande fångstkapacitet och avsaknaden av infrastruktur för förädling på land. Avtalet ger de gabonesiska myndigheterna ekonomiska medel som kan användas på medellång sikt och som framför allt har gjort det möjligt för dem att börja ta fram nationella bestämmelser om bekämpning av IUU-fiske, som därefter kan kompletteras och genomföras på såväl nationell som regional nivå. Det är dock viktigt att komma ihåg att vissa viktiga aspekter inom fiskeförvaltningen (vetenskapliga råd, kontrollerna av att reglerna respekteras) till stor del är gränsöverskridande problem. Föredraganden påminner om att partnerskapsavtalen om fiske inte endast bör förbli ett rättsligt instrument genom vilket EU:s fartyg ges tillträde till tredjeländers fiskeresurser. Avtalen måste främja ett hållbart utnyttjande av de maritima resurserna. Den ersättning som utbetalas av europeiska skattebetalare måste uteslutande användas för att uppnå utvecklingsmålen, dvs. medlen måste komma fiskesamhällena till nytta och syfta till att förbättra levnadsvillkoren i dessa samhällen, garantera att utbildningsprogram anordnas, säkerställa säkerheten till sjöss samt skapa nya lokala arbetstillfällen. Föredraganden föreslår därför att parlamentet godkänner ratificeringen av det nya protokollet, under förutsättning att ett flertal viktiga punkter beaktas.

******

Utskottet för utveckling uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott föreslå att ingåendet av avtalet godkänns.

Utskottet för utveckling anser att kommissionen bör ta hänsyn till följande punkter vid genomförandet av avtalet:

a)  Europaparlamentet påminner om att, för att förbättra EU:s bidrag till främjandet av ett hållbart fiske i Gabon, särskilt bidrag till en tryggad livsmedelsförsörjning och utrotning av fattigdom, bör de åtgärder som ska vidtas vara samstämda och samordnade med de åtgärder som finansieras via andra EU-program för utveckling, särskilt den elfte Europeiska utvecklingsfonden, programmet AVS Fish II och de regionala och nationella gabonesiska programmen.

b)   Europaparlamentet förespråkar att endast ett begränsat antal mål ska eftersträvas inom ramen för det fleråriga sektorsprogrammet i syfte att effektivisera sektorsstödet (bidrag till byggandet av fiskehamnar som kan användas av industrifartyg, fler hälsokontroller samt förädling för att få igång exporten).

c)   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga möjligheten att vidta åtgärder för att stärka den rättsliga ramen och de ekonomiska, tekniska och personella resurserna i Gabon för att motverka IUU-fisket.

d)   För att förbättra den allmänna insynen i avtalet anser Europaparlamentet att de belopp som betalas ut i enlighet med protokollet bör omfattas av de gabonesiska finanslagarna och att det ska vara möjligt att på begäran se över kontot för medlen till havsfisket.

e)   Europaparlamentet begär att de årliga rapporterna om genomförandet av sektorsstödet ska skickas till parlamentet och rådet, i syfte att främja insynen och säkerställa att dessa anslag används på vederbörligt sätt.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

18.12.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

17

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Ricardo Cortés Lastra, Véronique De Keyser, Catherine Grèze, Mikael Gustafsson, Filip Kaczmarek, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Ivo Vajgl, Daniël van der Stoep, Anna Záborská

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Kriton Arsenis, Santiago Fisas Ayxela, Isabella Lövin

närvarande suppleanter (art. 187.2)

Jolanta Emilia Hibner

YTTRANDE från budgetutskottet (18.11.2013)

till fiskeriutskottet

över förslaget till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Gabon
(COM(2013)0465 – C7‑0000/2013 – 2013/0216(NLE))

Föredragande: François Alfonsi

KORTFATTAD MOTIVERING

På grundval av de befogenheter som kommissionen har tilldelats av rådet, har kommissionen fört förhandlingar med Republiken Gabon om att förnya protokollet till partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Gabon. Förhandlingarna ledde till att ett utkast till nytt protokoll paraferades av förhandlarna den 24 april 2013. Det nya protokollet omfattar en period av tre år räknat från den dag då protokollet enligt artikel 14 ska börja tillämpas provisoriskt, dvs. den dag då det nya protokollet undertecknas.

Protokollets främsta syfte är att erbjuda fiskemöjligheter för EU-fartyg i Republiken Gabons vatten inom gränserna för det tillgängliga överskottet, i enlighet med bästa tillgängliga vetenskapliga yttranden och rekommendationer från Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat). Kommissionens förhandlingsposition grundades bland annat på resultaten av en efterhandsbedömning av externa experter.

Det övergripande syftet är att utöka samarbetet mellan Europeiska unionen och Republiken Gabon, och att därigenom skapa en ram för partnerskap för att utveckla en politik för hållbart fiske och ansvarsfullt utnyttjande av fiskeresurserna i Republiken Gabons fiskezon, i båda parters intresse.

Enligt artiklarna 43.2 och 218.6 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt kan Europaparlamentet välja mellan att godkänna eller förkasta förslaget.

I det nya protokollet fastställs en total ekonomisk ersättning på 4 161 000 euro för hela perioden och 4 050 000 euro för hela perioden för bevarande och förvaltning av naturresurser. Den årliga ekonomiska ersättningen på 1 350 000 euro baseras på följande: a) En referensfångstmängd på 20 000 ton för ett belopp av 900 000 euro som är kopplat till tillträde. b) Stöd till utvecklingen av Republiken Gabons sektoriella fiskeripolitik till ett belopp av 450 000 euro. Detta stöd uppfyller målen för den nationella fiskeripolitiken, och i synnerhet Republiken Gabons behov i kampen mot olagligt fiske och i genomförandet av landets nationella fiskeristrategi.

Avtalsvillkoren är följande:

Typ av utgifter

2013

2014

2015

Totalt €

Driftsanslag

1 350 000 €

1 350 000 €

1 350 000 €

4 050 000 €

Administrativa utgifter

37 000 €

37 000 €

37 000 €

111 000 €

TOTALT

1 387 000 €

1 387 000 €

1 387 000 €

4 161 000 €

Dessutom uppmanar budgetutskottet fiskeriutskottet att begära följande av kommissionen:

•   Kommissionen ska varje år kontrollera om de medlemsstater vars fartyg bedriver fiske med stöd av protokollet till avtalet har uppfyllt kraven på rapportering. Om så inte skett bör kommissionen avslå deras ansökningar om fiskelicenser för det kommande året.

•   Kommissionen ska årligen rapportera till parlamentet och rådet om resultaten av det fleråriga sektorsprogram som beskrivs i artikel 7 i protokollet, samt om hur medlemsstaterna uppfyller kraven på rapportering.

•   Innan protokollet löper ut eller förhandlingar inleds om att eventuellt ersätta det ska kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram en efterhandsutvärdering av protokollet med en kostnadsnyttoanalys.

******

Budgetutskottet uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott föreslå att Europaparlamentet ger sitt godkännande

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

14.11.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

30

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz

Slutomröstning: närvarande suppleanter

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Edit Herczog, Paul Rübig, Peter Šťastný

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Pablo Arias Echeverría, Jean-Paul Besset, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Zdravka Bušić, Jolanta Emilia Hibner, Helmut Scholz, Tadeusz Zwiefka

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

22.1.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

John Stuart Agnew, Antonello Antinoro, Alain Cadec, Chris Davies, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Jarosław Leszek Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Izaskun Bilbao Barandica, Ole Christensen, Jens Nilsson