RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades

27.1.2014 - (COM(2013)0554 – C7‑0239/2013 – 2013/0268(COD)) - ***I

Õiguskomisjon
Raportöör: Tadeusz Zwiefka


Menetlus : 2013/0268(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0052/2014
Esitatud tekstid :
A7-0052/2014
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades

(COM(2013)0554 – C7‑0239/2013 – 2013/0268(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2013)0554),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 67 lõiget 4 ning artikli 81 lõike 2 punkte a, c ja e, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0239/2013),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–   võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ... aasta arvamust[1],

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A7-0052/2014),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) 19. veebruaril 2013 kirjutasid teatavad liikmesriigid alla ühtset patendikohut käsitlevale lepingule. Selles lepingus on sätestatud, et leping ei jõustu enne neljanda kuu esimest päeva pärast seda, kui on jõustunud määruse (EL) nr 1215/2012 muudatused, mis käsitlevad määruse seotust ühtse patendikohtu lepinguga.

(1) 19. veebruaril 2013 kirjutasid teatavad liikmesriigid alla ühtset patendikohut käsitlevale lepingule. Selles lepingus on sätestatud, et leping ei jõustu enne neljanda kuu esimest päeva pärast seda, kui on jõustunud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1215/20121a muudatused, mis käsitlevad määruse seotust ühtse patendikohtu lepinguga.

 

________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (ELT L 351, 20.12.2012, lk 1).

Selgitus

Tundub asjakohane esitada muudetava määruse täispealkiri esimeses põhjenduses.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a) Käesolevas määruses sätestatud määruse (EL) nr 1215/2012 ühtset patendikohut puudutavate muudatuste eesmärk on kindlaks määrata nimetatud kohtu rahvusvaheline pädevus; need muudatused ei mõjuta menetluste jaotamist nimetatud kohtu talituste vahel ega ühtse patendikohtu lepingus sätestatud korda, milles käsitletakse kohtualluvust, sealhulgas erandlikku kohtualluvust kõnealuses lepingus ette nähtud üleminekuaja jooksul.

Selgitus

Selle põhjenduse eesmärk on täpsustada muudatuste eesmärki: määrus käsitleb üldist rahvusvahelist eraõigust. Uuesti sõnastatud Brüsseli I määruse muudatused ei puuduta kohtu sisemist töökorraldust.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a) Ühisel kohtul peaks olema võimalik kohtualluvust reguleerivate normide alusel lahendada vaidlusi, mis hõlmavad kolmandas riigis elavat kostjat konkreetse juhtumi puhul, kui ELis elav hageja algatab ühises kohtus menetluse kolmandas riigis elava kostja vastu seoses Euroopa patendi rikkumisega, mis põhjustab kahju nii liidus kui ka väljaspool seda. Sellist muudel juhtudel kohaldatavat kohtualluvust tuleks kasutada juhul, kui kostjale kuuluv vara asub ühes või mitmes liikmesriigis, kes on ühise kohtu asutamise lepingu osalisriik, ja kõnealune vaidlus on piisavalt seotud ühe või mitme sellise liikmesriigiga, näiteks seetõttu, et seal on hageja alaline elukoht, või seetõttu, et seal asuvad vaidlusega seotud tõendid. Oma kohtualluvuse kehtestamisel peaks ühine kohus arvesse võtma kõnealuse vara väärtust, mis ei tohiks olla ebaproportsionaalselt väike ja mis peaks võimaldama vähemalt osalist kohtuotsuse täitmist liikmesriikides, kes on ühise kohtu asutamise lepingu osalisriigid.

Selgitus

Selles põhjenduses täpsustatakse ühiseid kohtuid käsitlevates normides sisalduvat sätet kohtualluvuse kohta muudel juhtudel.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt -1 (uus)

Määrus (EL) nr 1215/2012

Põhjendus 11

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-1) Põhjendust 11 muudetakse järgmiselt:

(11) Käesoleva määruse kohaldamisel tuleks liikmesriikide kohtuteks pidada mitme liikmesriigi ühiseid kohtuid, näiteks Beneluxi kohus, kui ta mõistab õigust käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvates asjades. Seepärast tuleks kõnealuste kohtute otsuseid tunnustada ja täita vastavalt käesolevale määrusele.

(11) Käesoleva määruse kohaldamisel tuleks liikmesriikide kohtuteks pidada mitme liikmesriigi ühiseid kohtuid, näiteks ühtne patendikohus või Beneluxi kohus, kui need kohtud mõistavad õigust käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvates asjades. Seepärast tuleks kõnealuste kohtute otsuseid tunnustada ja täita vastavalt käesolevale määrusele.

Selgitus

Tulevase ühtse patendikohtu olulisust arvestades tuleks see ka Brüsseli I määruse põhjendustes ära märkida.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 2

Määrus (EL) nr 1215/2012

Artikkel 71b – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kui kostja alaline elukoht ei ole liikmesriigis ja käesoleva määruse kohaselt ei ole temaga seotud asja kohtualluvus määratud teisiti, kohaldatakse II peatüki sätteid samamoodi nagu juhul, kui kostja alaline elukoht oleks liikmesriigis. Artiklit 35 kohaldatakse ka juhul, kui asja sisuline lahendamine kuulub kolmanda riigi kohtu pädevusse.

2. Kui kostja alaline elukoht ei ole liikmesriigis ja käesoleva määruse kohaselt ei ole temaga seotud asja kohtualluvus määratud teisiti, kohaldatakse vajadusel II peatükki, sõltumata kostja alalisest elukohast. Ühiselt kohtult võib taotleda ajutiste meetmete, sealhulgas kaitsemeetmete kehtestamist isegi juhul, kui kolmanda riigi kohtud on asja sisuliseks arutamiseks pädevad.

Selgitus

Tundub olevat vajalik täpsustada selle sätte mõtet.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 2

Määrus (EL) nr 1215/2012

Artikkel 71b – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Kui kostja alaline elukoht ei ole liikmesriigis ja ühegi liikmesriigi kohus ei ole käesoleva määruse kohaselt pädev asja lahendama, võib kostja vastu hagi esitada ühisesse kohtusse, juhul kui:

3. Kui lõike 2 kohaselt on ühise kohtu pädevuses kostjaga seotud vaidlus Euroopa patendi rikkumise asjas, mis põhjustab kahju liidu piires, võib kõnealuse kohtu pädevuses olla ka sellise rikkumise põhjustatud kahju väljaspool liitu.

a) kostjale kuuluv vara asub liikmesriigis, kes on ühise kohtu asutamise lepingu osalisriik,

Sellise pädevuse võib kindlaks määrata üksnes siis, kui kostjale kuuluv vara asub ühes või mitmes liikmesriigis, kes on ühise kohtu asutamise lepingu osalisriigid, ja vaidlus on piisavalt seotud ühe või mitme sellise liikmesriigiga.

b) vara väärtus ei ole nõude väärtusega võrreldes ebaproportsionaalselt väike ning

 

c) vaidlus on piisavalt seotud mis tahes liikmesriigiga, kes on ühise kohtu asutamise lepingu osalisriik.

 

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga sõnastatakse ümber ettepanek, mis käsitleb kohtualluvust muudel juhtudel, ja selgitatakse, et ühendavate asjaolude olemasolu hindamisel käsitletakse kõiki lepingu osalisriike ühtse õigusruumina.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 2

Määrus (EL) nr 1215/2012

Artikkel 71d – lõik 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Juhul, kui mõne ühise kohtu tehtud otsuse tunnustamist ja täitmist taotletakse liikmesriigis, kes on kõnealuse kohtu asutamise lepingu osalisriik, kohaldatakse käesoleva määruse asemel siiski nimetatud lepingus sisalduvaid tunnustamise ja täitmise norme.

Selgitus

Kui ühise kohtu asutamise leping sisaldab tunnustamist ja täitmist käsitlevaid erisätteid, võimaldab see uus lõik lepingu osalisriikidel kohaldada neid sätteid Brüsseli I määruse üldiste normide asemel.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 10. jaanuarist 2015.

Seda kohaldatakse alates 10. jaanuarist 2015.

Selgitus

Ühtse patendikohtu leping peab jõustuma käesoleva määruse jõustumisele järgneva neljanda kuu esimesel päeval. Kuna igal juhul hakatakse Brüsseli I määrust kohaldama alles 10. jaanuarist 2015, võib määruse jõustumise kuupäeva tuua varasemaks ilma negatiivsete õiguslike mõjudeta, kuid selle eeliseks oleks ühtse patendikohtu lepingu jõustumine kuni kuu aega varem.

  • [1]  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

SELETUSKIRI

Uuesti sõnastatud Brüsseli I määrus kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades võeti vastu 12. detsembril 2012. Määrust hakatakse kohaldama 10. jaanuarist 2015.

Reform tõi endaga kaasa mitu olulist muudatust, nagu välisriigi kohtuotsuste täidetavaks tunnustamise menetluse tühistamine, mis tagab lihtsama täitemenetluse teistes liikmesriikides.

Pärast uuesti sõnastatud määruse vastuvõtmist saavutati kokkulepe patendipaketi osas, mis koosneb kahest määrusest ja ühtse patendikohtu lepingust, mis üheskoos moodustavad Euroopa Liidu ühtse patendikaitse süsteemi.

Kõnealuse lepingu artikli 89 lõikes 1 on sätestatud, et leping ei saa jõustuda enne teatavate Brüsseli I määruse muudatuste jõustumist, kuna mitme liikmesriigi ühise kohtu konkreetse olukorra reguleerimiseks tuleb Brüsseli I määruses kehtestada uued eeskirjad.

See muudatus puudutab ka Beneluxi kohut, mis on praegu ainus mitme liikmesriigi ühine muu kohus.

Eelkõige tuleb täpsustada, et ühtset patendikohut ja Beneluxi kohut tuleb Brüsseli I määruse kohaldamisel kohelda samamoodi nagu liikmesriikide kohtuid.

Ühtse patendikohtu ja Beneluxi kohtu jaoks tuleb sätestada kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise eeskirjad. Lisaks on vaja konkreetseid norme pooleliolevate menetluste (lis pendens) ja seotud hagide kohta.

Raportöör on komisjoni määruse ettepaneku põhimõtetega täiesti nõus. Samas teeb ta käesolevas raporti projektis mõned täpsustavad ettepanekud. Eelkõige tundub olevat asjakohane määrata selgelt kindlaks kavandatava muudatuse reguleerimisala, sest see ei mõjuta ühise kohtu sisemist tööjaotust ega otsuste tunnustamise ja täitmise konkreetseid norme, mis võivad olla sätestatud ühise kohtu lepingus. Ühise kohtu õigusraamistikus tuleb erilist tähelepanu pöörata ka kolmandatest riikidest pärit kostjate suhtes kohaldatavatele normidele, mida Brüsseli I määruse eeskirjad üldiselt ei puuduta.

Raportöör soovitab õigusakti võimalikult kiiresti vastu võtta, sest see ei tekita vaidlusi ja sellest sõltub ühtse patendikohtu lepingu jõustumine.

MENETLUS

Pealkiri

Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse ning neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine

Viited

COM(2013)0554 – C7-0239/2013 – 2013/0268(COD)

EP-le esitamise kuupäev

26.7.2013

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

8.10.2013

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

EMPL

8.10.2013

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

EMPL

11.9.2013

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Tadeusz Zwiefka

17.9.2013

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

16.12.2013

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

21.1.2014

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

22

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, Axel Voss

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

María Irigoyen Pérez

Esitamise kuupäev

27.1.2014