MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/2012 muuttamisesta

27.1.2014 - (COM(2013)0554 – C7‑0239/2013 – 2013/0268(COD)) - ***I

Oikeudellisten asioiden valiokunta
Esittelijä: Tadeusz Zwiefka


Menettely : 2013/0268(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0052/2014
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0052/2014
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/2012 muuttamisesta

(COM(2013)0554 – C7‑0239/2013 – 2013/0268(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0554),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 67 artiklan 4 kohdan ja 81 artiklan 2 kohdan a, c ja e alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0239/2013),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ... antaman lausunnon[1],

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A7-0052/2014),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(1) Eräät jäsenvaltiot allekirjoittivat 19 päivänä helmikuuta 2013 sopimuksen yhdistetystä patenttituomioistuimesta. Kyseisessä sopimuksessa määrätään, että se ei tule voimaan ennen asetuksen (EU) N:o 1215/2012 suhdetta tähän sopimukseen koskevien kyseisen asetuksen muutosten voimaantulopäivää seuraavan neljännen kuukauden ensimmäistä päivää.

(1) Eräät jäsenvaltiot allekirjoittivat 19 päivänä helmikuuta 2013 sopimuksen yhdistetystä patenttituomioistuimesta. Kyseisessä sopimuksessa määrätään, että se ei tule voimaan ennen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/20121 a suhdetta tähän sopimukseen koskevien kyseisen asetuksen muutosten voimaantulopäivää seuraavan neljännen kuukauden ensimmäistä päivää.

 

________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1215/2012, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (EUVL L 351, 20.12.2012, s. 1).

Perustelu

Lienee syytä muistuttaa tarkistettavan asetuksen täydellisestä otsikosta johdanto-osan kappaleessa.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a) Tämän asetuksen mukaisesti asetukseen (EU) N:o 1215/2012 yhdistetyn patenttituomioistuimen osalta tehtävien muutosten tarkoituksena on tuomioistuimen kansainvälisen toimivallan määrittely, eivätkä ne vaikuta menettelyjen sisäiseen jakoon tuomioistuimen jaostojen kesken eivätkä yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyssä sopimuksessa määrättyihin järjestelyihin, jotka koskevat toimivallan käyttöä, yksinomainen toimivalta mukaan lukien, sopimuksessa määrätyn siirtymäkauden aikana.

Perustelu

Johdanto-osan kappaleella pyritään tekemään tarkistusten tarkoitus selväksi: asetus koskee yleistä kansainvälistä yksityisoikeutta. Tuomioistuimen sisäinen tehtäväjako ei kuulu Bryssel I ‑asetuksen uudelleenlaadittuun toisintoon tehtyjen muutosten soveltamisalaan.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a) Yhteisen tuomioistuimen olisi voitava käsitellä toimivaltaa koskevan toissijaisen säännön mukaisesti riita-asioita, joissa on osallisina vastaajia kolmansista maista, sellaisissa erityistapauksissa, joissa unionissa oleva kantaja esittää yhteisessä tuomioistuimessa kolmatta maata vastaan kanteen eurooppalaiseen patenttiin kohdistuneesta rikkomuksesta, josta aiheutuu vahinkoa sekä unionin sisällä että ulkopuolella. Tällaista toissijaista toimivaltaa olisi harjoitettava, kun vastaajalle kuuluva omaisuus sijaitsee yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, joka on yhteisen tuomioistuimen perustamisesta tehdyn sopimuksen osapuoli, ja kyseisellä riita-asialla on riittävä yhteys yhteen tai useampaan tällaiseen jäsenvaltioon, esimerkiksi silloin, kun kantajan kotipaikka on siellä tai kun riita-asiaan liittyvät todisteet ovat saatavilla siellä. Määrittäessään toimivaltansa yhteisen tuomioistuimen olisi otettava huomioon kyseisen omaisuuden arvo, joka ei saisi olla vähäinen vaan jonka tulisi todennäköisesti mahdollistaa tuomion täytäntöönpano ainakin osittain yhteisen tuomioistuimen perustamisesta tehdyn sopimuksen osapuolina olevissa jäsenvaltioissa.

Perustelu

Johdanto-osan kappaleella selkeytetään yhteisiä tuomioistuimia koskeviin sääntöihin sisältyvää toissijaisuutta koskevaa toimivaltaa.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – -1 kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1215/2012

Johdanto-osan 11 kappale

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(-1) Muutetaan johdanto-osan 11 kappale seuraavasti:

(11) Tässä asetuksessa jäsenvaltioiden tuomioistuinten olisi käsitettävä myös usean jäsenvaltion yhteiset tuomioistuimet, kuten Benelux-maiden tuomioistuin, sen käyttäessä toimivaltaa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa. Tällaisten tuomioistuinten antamat tuomiot olisi näin ollen tunnustettava ja pantava täytäntöön tämän asetuksen mukaisesti.

(11) Tässä asetuksessa jäsenvaltioiden tuomioistuinten olisi käsitettävä myös usean jäsenvaltion yhteiset tuomioistuimet, kuten yhdistetty patenttituomioistuin tai Benelux-maiden tuomioistuin, niiden käyttäessä toimivaltaa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa. Tällaisten tuomioistuinten antamat tuomiot olisi näin ollen tunnustettava ja pantava täytäntöön tämän asetuksen mukaisesti.

Perustelu

Koska tuleva yhdistetty patenttituomioistuin on merkittävä, se olisi myös mainittava Bryssel I ‑asetuksen johdanto-osan kappaleissa.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Asetus (EY) N:o 1215/2012

71 b artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos vastaajan kotipaikka ei ole jäsenvaltiossa, ja tämä asetus ei muutoin anna toimivaltaa vastaajaan nähden, sovelletaan II luvun säännöksiä aivan kuin vastaajan kotipaikka olisi jossakin jäsenvaltiossa. Edellä olevaa 35 artiklaa sovelletaan myös silloin, kun unionin ulkopuolisten maiden tuomioistuimet ovat toimivaltaisia tutkimaan pääasian.

2. Jos vastaajan kotipaikka ei ole jäsenvaltiossa, ja tämä asetus ei muutoin anna toimivaltaa vastaajaan nähden, sovelletaan soveltuvin osin II lukua vastaajan kotipaikasta riippumatta. Kanne voidaan esittää yhteiselle tuomioistuimelle tilapäisiä toimenpiteitä varten, suojatoimenpiteet mukaan lukien, myös silloin, kun kolmannen maan tuomioistuimet ovat toimivaltaisia tutkimaan pääasian.

Perustelu

Tämän kohdan tarkoitusta lienee syytä selventää.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Asetus (EY) N:o 1215/2012

71 b artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Jos vastaajan kotipaikka ei ole jäsenvaltiossa eikä yksikään jäsenvaltion tuomioistuin ole toimivaltainen tämän asetuksen nojalla, vastaajaa vastaan voidaan nostaa kanne yhteisessä tuomioistuimessa, jos:

3. Jos yhteinen tuomioistuin on toimivaltainen 2 kohdassa tarkoitettuun vastaajaan nähden riita-asiassa, joka koskee yhteiseen patenttiin kohdistunutta rikkomusta, josta aiheutuu vahinkoa unionin sisällä, mainittu tuomioistuin voi myös olla toimivaltainen tällaisesta rikkomuksesta unionin ulkopuolella aiheutuvien vahinkojen osalta.

a) vastaajalle kuuluvaa omaisuutta sijaitsee jossakin yhteisen tuomioistuimen perustamisesta tehdyn sopimuksen osapuolena olevassa jäsenvaltiossa;

Tällainen toimivalta voidaan vahvistaa ainoastaan, kun vastaajalle kuuluvaa omaisuutta sijaitsee yhdessä tai useammassa yhteisen tuomioistuimen perustamisesta tehdyn sopimuksen osapuolena olevassa jäsenvaltiossa ja riita-asialla on riittävä yhteys yhteen tai useampaan tällaiseen jäsenvaltioon.

b) omaisuuden arvo ei ole merkityksetön vaateen arvoon nähden;

 

c) riita-asialla on riittävä yhteys johonkin jäsenvaltioon, joka on yhteisen tuomioistuimen perustamisesta tehdyn sopimuksen osapuoli.

 

Perustelu

Tarkistuksella muutetaan toimivallan toissijaisuusperustetta koskevaa ehdotuksen sanamuotoa. Sillä pyritään myös selventämään, että kaikkien sopimuksen osapuolina olevien jäsenvaltioiden katsotaan muodostavan yksittäisen oikeudellisen alueen yhteystekijöiden olemassaoloa arvioitaessa.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Asetus (EY) N:o 1215/2012

71 d artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Jos kuitenkin yhteisen tuomioistuimen antaman tuomion tunnustamista ja täytäntöönpanoa haetaan jäsenvaltiossa, joka on kyseisen tuomioistuimen perustamista koskevan sopimuksen osapuoli, tämän asetuksen sijasta sovelletaan kyseisessä sopimuksessa olevia tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevia määräyksiä.

Perustelu

Jos yhteisen tuomioistuimen perustamista koskevassa sopimuksessa on erityisiä tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevia määräyksiä, uusi kohta mahdollistaa sen, että sopimuksen osapuolina olevat jäsenvaltiot voivat soveltaa kyseisiä määräyksiä Bryssel I -asetuksen yleisten sääntöjen sijasta.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

2 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 10 päivästä tammikuuta 2015.

Sitä sovelletaan 10 päivästä tammikuuta 2015.

Perustelu

Yhdistettyä patenttituomioistuinta koskevan sopimuksen on määrä tulla voimaan tämän asetuksen voimaantuloa seuraavan neljännen kuukauden ensimmäisenä päivänä. Koska Bryssel I -asetusta aletaan joka tapauksessa soveltaa vasta 10. tammikuuta 2015 lähtien, tämän asetuksen voimaantuloa voidaan aikaistaa ilman, että siitä koituisi haitallisia seurauksia. Tästä on se hyöty, että yhdistettyä patenttituomioistuinta koskeva sopimus tulee voimaan jopa kuukautta aikaisemmin.

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

PERUSTELUT

Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun Bryssel I -asetuksen uudelleenlaadittu versio hyväksyttiin 12. joulukuuta 2012. Sitä aletaan soveltaa 10. tammikuuta 2015.

Uudistuksella toteutettiin eräitä merkittäviä muutoksia, kuten eksekvatuurimenettelyn poistaminen, jolla varmistetaan helpommat täytäntöönpanomenettelyt muissa jäsenvaltioissa.

Sen jälkeen, kun uudelleenlaadittu versio oli hyväksytty, päästiin sopimukseen patenttipaketista, joka koostui kahdesta asetuksesta sekä yhdistettyä patenttituomioistuinta koskevasta sopimuksesta. Niillä luodaan yhtenäisen patenttisuojan järjestelmä unionissa.

Sopimuksen 89 artiklan 1 kohdassa määrätään, että se ei voi tulla voimaan ennen kuin Bryssel I -asetukseen tehdyt tietyt muutokset tulevat voimaan. Näin siksi, että on kyse usean jäsenvaltion yhteisestä tuomioistuimesta, joten Bryssel I -asetukseen tarvitaan uusia sääntöjä sen erityistilannetta varten.

Muutokset koskevat myös Benelux-maiden tuomioistuinta, joka on nykyisin ainoa usean jäsenvaltion yhteinen tuomioistuin.

Erityisesti on selvennettävä, että Bryssel I -asetusta sovellettaessa yhdistettyä patenttituomioistuinta ja Benelux-maiden tuomioistuinta on kohdeltava samalla tavoin kuin jäsenvaltioiden tuomioistuimia.

Yhdistetyn patenttituomioistuimen ja Benelux-maiden tuomioistuimen toimivaltaa sekä niiden antamien tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevat säännöt on vahvistettava. Lisäksi tarvitaan erityisiä sääntöjä, jotka koskevat vireilläoloa ja toisiinsa liittyviä kanteita.

Esittelijä on täysin samaa mieltä komission ehdottaman asetuksen päälinjoista. Silti hän esittää tässä mietintöluonnoksessa eräitä parannusehdotuksia. Lienee erityisesti tarpeen määritellä selvästi tämän muutoksen soveltamisala, koska sillä ei pyritä vaikuttamaan yhteisen tuomioistuimen sisäiseen työnjakoon eikä antamaan mitään erityisiä sääntöjä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta, sillä nämä kysymykset voidaan sisällyttää yhteistä tuomioistuinta koskevaan sopimukseen. Yhteistä tuomioistuinta koskevassa erityisessä oikeudellisessa järjestelmässä olisi lisäksi otettava erityisesti huomioon kolmannesta maasta olevia vastaajia koskevat säännöt, sillä tällaiset vastaajat eivät yleensä kuulu Bryssel I ‑asetuksen sääntöjen piiriin.

Esittelijä ehdottaa lainsäädännön jouduttamista mahdollisimman nopeasti, koska asiasta ei ole kiistaa ja yhdennettyä patenttituomioistuinta koskevan sopimuksen voimaantulo riippuu kyseisestä lainsäädännöstä.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla

Viiteasiakirjat

COM(2013)0554 – C7-0239/2013 – 2013/0268(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

26.7.2013

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

8.10.2013

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

8.10.2013

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

Päätös tehty (pvä)

EMPL

11.9.2013

 

 

 

Esittelijä(t)

Nimitetty (pvä)

Tadeusz Zwiefka

17.9.2013

 

 

 

Valiokuntakäsittely

16.12.2013

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

21.1.2014

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

22

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

María Irigoyen Pérez

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

27.1.2014