Pranešimas - A7-0052/2014Pranešimas
A7-0052/2014

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo

27.1.2014 - (COM(2013)0554 – C7‑0239/2013 – 2013/0268(COD)) - ***I

Teisės reikalų komitetas
Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka


Procedūra : 2013/0268(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0052/2014
Pateikti tekstai :
A7-0052/2014
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo

(COM(2013)0554 – C7‑0239/2013 – 2013/0268(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013) 0554),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 67 straipsnio 4 dalį bei į 81 straipsnio 2 dalies a, c ir e punktus, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7–0239/2013),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į … Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A7-0052/2014),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) 2013 m. vasario 19 d. kai kurios valstybės narės pasirašė Susitarimą dėl bendro patentų teismo; šiame susitarime nustatyta, kad jis neįsigalioja iki ketvirto mėnesio pirmos dienos, skaičiuojant nuo Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 pakeitimų dėl pastarojo reglamento santykio su susitarimu, įsigaliojimo dienos;

(1) 2013 m. vasario 19 d. kai kurios valstybės narės pasirašė Susitarimą dėl bendro patentų teismo: Šiame susitarime nustatyta, kad jis neįsigalioja iki ketvirto mėnesio pirmos dienos, skaičiuojant nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/20121a pakeitimų dėl pastarojo reglamento santykio su susitarimu, įsigaliojimo dienos;

 

________________

 

1a 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 351, 2012 12 20, p. 1).

Pagrindimas

Pirmojoje konstatuojamojoje dalyje derėtų paminėti visą pakeisto reglamento pavadinimą.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a) šiame reglamente pateiktais Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 pakeitimais, susijusiais su Bendru patentų teismu, siekiama nustatyti to teismo tarptautinę jurisdikciją ir jais nedaromas poveikis nei vidiniam bylų paskirstymui tarp to teismo skyrių, nei BPT susitarime nustatytoms procedūroms, susijusioms su jurisdikcijos vykdymu, įskaitant išimtinę jurisdikciją, tame susitarime numatytu pereinamuoju laikotarpiu;

Pagrindimas

Šioje konstatuojamojoje dalyje siekiama paaiškinti pakeitimų tikslą – šis reglamentas susijęs su bendra privatine tarptautine teise. Naujos redakcijos reglamento „Briuselis I“ pakeitimuose vidinis teismo užduočių paskirstymas neapžvelgiamas.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a) remiantis subsidiarios jurisdikcijos taisykle, bendras teismas turėtų galėti nagrinėti ginčus, kuriuose dalyvauja atsakovai iš trečiųjų valstybių, konkrečiu atveju, kai ieškovas iš Sąjungos bendrame teisme iškelia bylą atsakovui iš trečiosios valstybės dėl Europos patento pažeidimo, dėl kurio padaryta žala tiek Sąjungos viduje, tiek už jos ribų. Bendras teismas turėtų turėti tokią subsidiarią jurisdikciją tuo atveju, kai atsakovui priklausantis turtas yra vienoje ar daugiau valstybių narių, kuri (-ios) yra susitarimo, kuriuo įsteigiamas bendras teismas, šalis (-ys), ir kai atitinkamas ginčas yra pakankamai susijęs su viena ar daugiau tokių valstybių narių, pavyzdžiui, jose yra ieškovo gyvenamoji vieta (buveinė) arba su ginču susijusių įrodymų. Nustatydamas savo jurisdikciją bendras teismas turėtų atsižvelgti į atitinkamo turto vertę, kuri neturėtų būti nereikšminga ir turėtų būti tokia, kad būtų galima bent iš dalies vykdyti teismo sprendimą tose valstybėse narėse, kurios yra susitarimo, kuriuo įsteigiamas bendras teismas, šalys;

Pagrindimas

Šioje konstatuojamojoje dalyje paaiškinama bendrų teismų taisyklėse esanti nuostata dėl subsidiarios jurisdikcijos.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio -1 punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1215/2012

11 konstatuojamoji dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

(-1) 11 konstatuojamoji dalis iš dalies keičiama taip:

(11) šiame reglamente valstybių narių teismai turėtų apimti kelioms valstybėms narėms bendrus teismus, pavyzdžiui, Beniliukso Teisingumo teismą, kai jis turi jurisdikciją bylose, patenkančiose į šio reglamento taikymo sritį. Taigi tokių teismų priimti sprendimai turėtų būti pripažįstami ir vykdomi pagal šį reglamentą;

„(11) šiame reglamente valstybių narių teismai turėtų apimti kelių valstybių narių bendrus teismus, pvz., Bendrą patentų teismą arba Beniliukso Teisingumo Teismą, kai jie turi jurisdikciją bylose, patenkančiose į šio reglamento taikymo sritį. Taigi tokių teismų priimti sprendimai turėtų būti pripažįstami ir vykdomi pagal šį reglamentą;“

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Bendro patentų teismo svarbą, jį taip pat reikėtų paminėti Reglamento „Briuselis I“ konstatuojamosiose dalyse.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1215/2012

71 b straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kai atsakovo gyvenamoji vieta (buveinė) yra ne valstybėje narėje ir šiuo reglamentu jurisdikcija nėra kitaip jam priskirta, II skyriaus nuostatos taikomos taip, lyg atsakovo gyvenamoji vieta (buveinė) būtų valstybėje narėje. 35 straipsnis taikomas, net jei materialinę jurisdikciją ginčijamu klausimu turi ne valstybių narių teismai.

2. kai atsakovo gyvenamoji vieta (buveinė) yra ne valstybėje narėje ir šiuo reglamentu jurisdikcija nėra kitaip jam priskirta, II skyrius atitinkamai taikomas nepriklausomai nuo atsakovo gyvenamosios vietos (buveinės). Bendram teismui gali būti pateiktas prašymas taikyti laikinąsias, įskaitant apsaugos, priemones, net jeigu trečiosios valstybės teismai turi jurisdikciją nagrinėti bylą iš esmės.

Pagrindimas

Panašu, kad šią dalį reikia paaiškinti.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1215/2012

71 b straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Kai atsakovo gyvenamoji vieta (buveinė) yra ne valstybėje narėje ir pagal šį reglamentą jurisdikcijos neturi joks valstybės narės teismas, atsakovui byla gali būti iškeliama bendrame teisme, jeigu:

3. Jeigu bendras teismas turi jurisdikciją atsakovo atžvilgiu pagal 2 dalį ginče, susijusiame su Europos patento pažeidimu, dėl kurio padaryta žala Sąjungos viduje, tas teismas taip pat gali turėti jurisdikciją, susijusią su žala, dėl to pažeidimo padaryta už Sąjungos ribų.

a) atsakovui priklausantis turtas yra valstybėje narėje, kuri yra susitarimo, kuriuo įsteigiamas tas bendras teismas, šalis;

Tokia jurisdikcija gali būti nustatyta tik tuo atveju, kai atsakovui priklausantis turtas yra vienoje ar daugiau valstybių narių, kuri (-ios) yra susitarimo, kuriuo įsteigiamas bendras teismas, šalis (-ys), ir kai atitinkamas ginčas yra pakankamai susijęs su viena ar daugiau tokių valstybių narių;

b) turto vertė nėra mažareikšmė, palyginti su ieškinio verte;

 

c) ginčas pakankamai susijęs su bet kuria valstybe nare, kuri yra susitarimo, kuriuo įsteigiamas tas bendras teismas, šalis.

 

Pagrindimas

Šiame pakeitime perfrazuojamas pasiūlymas dėl jurisdikcijos subsidiarumo pagrindo ir siekiama paaiškinti, kad visos valstybės narės, kurios yra susitarimo šalys, turi būti vertinamos kaip sudarančios bendrą teisinę sritį esamų siejamųjų kriterijų buvimui įvertinti.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1215/2012

71 d straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Tačiau, jei bendro teismo sprendimo pripažinimas ir vykdymas yra numatytas valstybėje narėje, kuri yra susitarimo, kuriuo įsteigiamas tas teismas, šalis, galioja ne šio Reglamento nuostatos, o bet kokios minėto susitarimo taisyklės dėl sprendimo pripažinimo ir vykdymo.

Pagrindimas

Jei susitarime dėl bendro teismo įsteigimo yra specialios sąlygos dėl sprendimų pripažinimo ir vykdymo, vadovaujantis šia nauja dalimi šį susitarimą sudariusiose valstybėse narėse bus galima taikyti šias sąlygas, o ne bendrąsias reglamento „Briuselis I“ taisykles.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2015 m. sausio 10 d.

Jis taikomas nuo 2015 m. sausio 10 d.

Pagrindimas

BPT susitarimas turi įsigalioti pirmą ketvirtojo mėnesio dieną po šio reglamento įsigaliojimo. Kadangi reglamentas „Briuselis I“ bet kokiu atveju bus taikomas nuo 2015 m. sausio 10 d., galima be jokių neigiamų teisinių padarinių numatyti ankstesnę šio reglamento įsigaliojimo datą, ir tai bus naudinga, nes BPT susitarimas įsigalios vienu mėnesiu anksčiau.

  • [1]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

AIŠKINAMOJI DALIS

2012 m. gruodžio 12 d. priimta reglamento „Briuselis I“ dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo nauja redakcija. Ji bus pradėta taikyti nuo 2015 m. sausio 10 d.

Vykdant šią reformą atlikti keli svarbūs pakeitimai, įskaitant egzekvatūros procedūros panaikinimą, kad būtų užtikrinta lengvesnė sprendimų vykdymo procedūra kitose valstybėse narėse.

Priėmus naują reglamento redakciją, pasiektas susitarimas dėl Patentų paketo, kurį sudaro du reglamentai ir Susitarimas dėl bendro patentų teismo, kartu sudarysiantys bendros patentų apsaugos sistemą Europos Sąjungoje.

Šio susitarimo 89 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jis negali įsigalioti iki įsigalios tam tikri naujos redakcijos reglamento „Briuselis I“ pakeitimai. Reglamente „Briuselis I“ kelių valstybių narių bendram teismui reikia sukurti naujas taisykles, kurios būtų skirtos specialiai tokio teismo atveju.

Šis pakeitimas taip pat bus susijęs su Beniliukso Teisingumo Teismu, kuris šiuo metu yra vienintelis kelioms valstybėms narėms bendras teismas.

Ypač būtina paaiškinti, kad taikant reglamentą „Briuselis I“, Bendras patentų teismas ir Beniliukso Teisingumo Teismas turi būti vertinami taip pat, kaip „valstybių narių teismai“.

Būtina nustatyti taisykles dėl Bendro patentų teismo ir Beniliukso Teisingumo Teismo jurisdikcijos, jų sprendimų pripažinimo ir vykdymo. Taip pat reikalingos specialios taisyklės dėl lis pendens ir susijusių veiksmų.

Pranešėjas visiškai sutinka su pagrindinėmis Komisijos pasiūlyto reglamento nuostatomis. Tačiau šiame pranešimo projekte jis pateikia kelis pasiūlymus dėl patobulinimų. Iš esmės atrodo, kad derėtų aiškiau apibrėžti šio pakeitimo aprėptį, nes juo nesiekiama paveikti vidinio darbų padalijimo bendrame teisme, kaip ir nesiekiama nustatyti konkrečių taisyklių dėl sprendimų pripažinimo ar vykdymo užtikrinimo, kurios gali būti susitarime dėl bendro teismo. Konkrečioje teisinėje bendro teismo sistemoje ypatingą dėmesį būtina skirti taisyklėms, kurios taikomos trečiųjų šalių atsakovams ir kurios paprastai nėra susijusios su reglamento „Briuselis I“ taisyklėmis.

Pranešėjas siūlo, kad šis reglamentas būtų pateiktas svarstyti kuo skubiau, nes jis nėra ginčytinas ir nuo jo priklauso Susitarimo dėl bendro patentų teismo įsigaliojimas.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Jurisdikcija ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas

Nuorodos

COM(2013)0554 – C7-0239/2013 – 2013/0268(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

26.7.2013

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

8.10.2013

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

8.10.2013

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

EMPL

11.9.2013

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Tadeusz Zwiefka

17.9.2013

 

 

 

Svarstymas komitete

16.12.2013

 

 

 

Priėmimo data

21.1.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

22

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

María Irigoyen Pérez

Pateikimo data

27.1.2014