Procedură : 2013/0268(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0052/2014

Texte depuse :

A7-0052/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/04/2014 - 17.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0391

RAPORT     ***I
PDF 675kWORD 293k
27.1.2014
PE 526.091v02-00 A7-0052/2014

referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1215/2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială

(COM(2013)0554 – C7‑0239/2013 – 2013/0268(COD))

Comisia pentru afaceri juridice

Raportor: Tadeusz Zwiefka

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1215/2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială

(COM(2013)0554 – C7‑0239/2013 – 2013/0268(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0554),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 67 alineatul (4) și articolul 81 alineatul (2) literele (a), (c) și (e) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora Comisia a transmis propunerea Parlamentului (C7-0239/2013),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din ...(1),

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0052/2014),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) La 19 februarie 2013, anumite state membre au semnat un acord privind Curtea Unică în materie de Brevete. Acest acord prevede că nu intră în vigoare înainte de prima zi a celei de a patra luni de la data intrării în vigoare a modificărilor Regulamentului (UE) nr. 1215 privind relația acestuia din urmă cu acordul.

(1) La 19 februarie 2013, anumite state membre au semnat un acord privind Curtea Unică în materie de Brevete. Acest acord prevede că nu intră în vigoare înainte de prima zi a celei de a patra luni de la data intrării în vigoare a modificărilor Regulamentului (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului1a privind relația acestuia din urmă cu acordul.

 

________________

 

1a Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO L 351, 20.12.2012, p. 1).

Justificare

Ar fi preferabil să se menționeze în primul considerent titlul complet al regulamentului modificat.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Modificările aduse Regulamentului (UE) nr. 1215/2012 care sunt prevăzute în prezentul regulament în ceea ce privește Curtea Unică pentru Brevete au menirea de a stabili competența internațională a acestei instanțe și nu aduc atingere repartizării interne a acțiunilor între diviziunile Curții respective și nici mecanismelor descrise în Acordul UPC în ceea ce privește exercitarea competenței, inclusiv a competenței exclusive, pe parcursul perioadei de tranziție prevăzute în acordul respectiv.

Justificare

Considerentul urmărește clarificarea scopului modificărilor: regulamentul se referă la dreptul privat internațional general. Distribuția internă a sarcinilor în Curte nu face obiectul modificărilor Regulamentului Bruxelles I reformat.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Instanța comună ar trebui să poată fi sesizată cu privire la litigiile care implică pârâți din state terțe, în temeiul normei privind competența subsidiară, în cazul particular în care un reclamant din UE intentează o acțiune împotriva unui pârât dintr-un stat terț în fața unei instanțe comune cu privire la o încălcare a unui brevet european unitar care dă dreptul la despăgubiri atât în interiorul, cât și în afara UE. O astfel de competență subsidiară ar trebui exercitată de instanța comună în cazul în care bunurile care aparțin pârâtului sunt situate într-unul sau mai multe state membre care sunt parte la acordul de instituire a instanței comune, iar litigiul în cauză prezintă suficiente legături cu unul sau mai multe dintre aceste state membre, de exemplu pentru că pârâtul este domiciliat pe teritoriul acestuia sau probele referitoare la litigiu se află în statul respectiv. La stabilirea jurisdicției sale, instanța comună ar trebui să țină cont de valoarea proprietății în cauză, care nu ar trebui să fie nesemnificativă și care ar trebui să facă posibilă executarea hotărârii, cel puțin în parte, în statele membre care sunt părți la acordul de instituire a instanței comune.

Justificare

Considerentul clarifică dispoziția referitoare la jurisdicția subsidiară inclusă în normele privind instanțele comune.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul -1 (nou)

Regulamentul (UE) nr. 1215/2012

Considerentul 11

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-1) Considerentul 11 se modifică după cum urmează:

(11) În sensul prezentului regulament, instanțele din statele membre ar trebui să cuprindă instanțe comune mai multor state membre, precum Curtea de Justiție din Benelux atunci când își exercită competența judiciară asupra unor aspecte care intră sub incidența domeniului de aplicare al prezentului regulament. Prin urmare, hotărârile pronunțate de aceste instanțe ar trebui să fie recunoscute și puse în executare în conformitate cu prezentul regulament.

„(11) În sensul prezentului regulament, instanțele din statele membre ar trebui să cuprindă instanțe comune mai multor state membre, precum Curtea Unică pentru Brevete sau Curtea de Justiție din Benelux, atunci când își exercită competența judiciară asupra unor aspecte care intră sub incidența domeniului de aplicare al prezentului regulament. Prin urmare, hotărârile pronunțate de aceste instanțe ar trebui să fie recunoscute și puse în executare în conformitate cu prezentul regulament.”

Justificare

Având în vedere importanța viitoarei Curți Unice pentru Brevete, ar trebui menționat în considerente Regulamentul Bruxelles I.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 2

Regulamentul (UE) nr. 1215/2012

Articolul 71 b – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În cazul în care pârâtul nu este domiciliat pe teritoriul unui stat membru și prezentul regulament nu conferă în alt mod competența cu privire la acesta, dispozițiile de la capitolul II se aplică la fel ca în cazul în care pârâtul ar fi domiciliat pe teritoriul unui stat membru. Dispozițiile de la articolul 35 se aplică chiar și în cazul în care instanțele din statele terțe sunt competente să judece cauza pe fond.

(2) În cazul în care pârâtul nu este domiciliat pe teritoriul unui stat membru și prezentul regulament nu conferă în alt mod competența cu privire la acesta, capitolul II se aplică în mod corespunzător, indiferent de domiciliul pârâtului. O instanță comună poate fi sesizată în vederea instituirii de măsuri privind măsuri provizorii, inclusiv de protecție, chiar dacă instanțele unui stat terț sunt competente pe fond.

 

Justificare

Pare a fi necesară clarificarea sensului acestui paragraf.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 2

Regulamentul (UE) nr. 1215/2012

Articolul 71 b – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În cazul în care pârâtul nu este domiciliat pe teritoriul unui stat membru și nicio instanță a unui stat membru nu este competentă în temeiul prezentului regulament, se poate introduce o acțiune împotriva pârâtului în fața instanței comune dacă:

(3) În cazul în care o instanță comună este competentă în cazul unui pârât în temeiul alineatului (2) într-un litigiu legat de o încălcare a unui brevet european care duce la un prejudiciu în cadrul Uniunii, instanța respectivă poate avea competență și în legătură cu prejudiciul care rezultă în afara Uniunii din această încălcare.

(a) bunurile aparținând pârâtului se află într-un stat membru care este parte la acordul de instituire a instanței comune;

Competența se poate stabili numai dacă bunurile aparținând pârâtului se află într-unul sau mai multe state membre care sunt părți la acordul de instituire a instanței comune și litigiul are o legătură suficientă cu unul sau mai multe dintre aceste state membre.

(b) valoarea bunurilor nu este nesemnificativă față de valoarea pretenției;

 

(c) litigiul are o legătură suficientă cu orice stat membru care este parte la acordul de instituire a instanței comune.

 

Justificare

Amendamentul reformulează propunerea referitoare la un temei de jurisdicție subsidiară și urmărește să clarifice faptul că toate statele membre care sunt parte la acord sunt considerate ca și constituind o singură arie legală pentru determinarea existenței factorilor de legătură.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 2

Regulamentul (UE) nr. 1215/2012

Articolul 71 d – paragraful 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Cu toate acestea, în cazul în care recunoașterea și executarea unei hotărâri pronunțate de o instanță comună este solicitată într-un stat membru care este parte la acordul de stabilire a instanței respective, toate normele acordului referitoare la recunoaștere și executare se aplică în locul prezentului regulament.

Justificare

În cazul în care un acord de instituire a unei instanțe comune conține dispoziții speciale privind recunoașterea și executarea, acest paragraf prevede aplicarea acestora în locul normelor generale ale regulamentului Bruxelles I între statele membre părți.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Articolul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 10 ianuarie 2015.

Se aplică de la 10 ianuarie 2015.

Justificare

Acordul CUB va intra în vigoare în prima zi a celei de-a patra luni ulterioare intrării în vigoare a prezentului regulament. Din moment ce Regulamentul Bruxelles I se va aplica în orice caz doar de la 10 ianuarie 2015, data intrării în vigoare a regulamentului poate fi avansată fără consecințe juridice negative, dar cu avantajul că Acordul CUB va intra în vigoare cu o lună mai devreme.

(1)

Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


EXPUNERE DE MOTIVE

La 12 decembrie 2012 a fost adoptat Regulamentul Bruxelles I reformat privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială. Acesta va intra în vigoare la 10 ianuarie 2015.

Reformarea a adus o serie de modificări importante, printre care abolirea procedurii exequatur, asigurând o procedură de executare mai facilă în alte state membre.

După adoptarea reformării, s-a ajuns la un acord privind pachetul referitor la brevete, care constă în două regulamente și un Acord privind Curtea Unificată pentru Brevete, care creează împreună un sistem unitar de protecție a brevetelor în Uniunea Europeană.

Articolul 89 alineatul (1) din acord prevede că acesta nu poate intre în vigoare înaintea intrării în vigoare a anumitor modificări la Regulamentul Bruxelles I. Aceasta pentru că, din moment ce este o instanță comună a mai multor state membre, este necesară crearea unor noi norme în cadrul Regulamentului Bruxelles I, care să reglementeze situația particulară a unei astfel de instanțe.

Această schimbare privește, de asemenea, Curtea de Justiție a Benelux, care este actualmente unica instanță comună a mai multor state membre.

Trebuie clarificat în special faptul că Curtea Unificată pentru Brevete și Curtea de Justiție a Benelux vor fi tratate în același mod, ca „instanțe ale statelor membre”, pentru aplicarea regulamentului Bruxelles I.

Normele privind jurisdicția, recunoașterea și executarea trebuie stabilite pentru Curtea Unificată pentru Brevete și pentru Curtea de Justiție a Benelux. Sunt necesare, de asemenea, norme speciale privind lis pendens și acțiunile conexe.

Raportorul este întru totul de acord cu liniile principale ale regulamentului propus de Comisie. Cu toate acestea, în acest proiect de raport, propune unele îmbunătățiri. În special, pare potrivită o definiție clară a ariei acestei schimbări, întrucât aceasta caută să nu afecteze nici distribuirea internă a sarcinilor în interiorul unei instanțe comune, nici vreo normă specifică privind recunoașterea și executarea care ar putea fi inclusă în acordul instanței comune. În cadrul juridic specific al unei instanțe comune, trebuie acordată o atenție specială și normelor aplicabile pârâților din state terțe, care nu se încadrează. în general, în dispozițiile Regulamentului Bruxelles I.

Raportorul propune ca acest act legislativ să fie înaintat cât mai rapid, întrucât nu este controversat, iar intrarea în vigoare a Acordului privind Curtea Unificată pentru Brevete depinde de acesta.


PROCEDURĂ

Titlu

Competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială

Referințe

COM(2013)0554 – C7-0239/2013 – 2013/0268(COD)

Data prezentării la PE

26.7.2013

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

JURI

8.10.2013

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

Data anunțului în plen

EMPL

8.10.2013

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

EMPL

11.9.2013

 

 

 

Raportor(i)

Data numirii

Tadeusz Zwiefka

17.9.2013

 

 

 

Examinare în comisie

16.12.2013

 

 

 

Data adoptării

21.1.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

22

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, Axel Voss

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

María Irigoyen Pérez

Data depunerii

27.1.2014

Aviz juridic - Politica de confidențialitate