SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) č. 1215/2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach

27.1.2014 - (COM(2013)0554 – C7-0239/2013 – 2013/0268(COD)) - ***I

Výbor pre právne veci
Spravodajca: Tadeusz Zwiefka


Postup : 2013/0268(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0052/2014
Predkladané texty :
A7-0052/2014
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) č. 1215/2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach

(COM(2013)0554 – C7-0239/2013 – 2013/0268(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0554),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 67 ods. 4 a článok 81 ods. 2 písm. a), c) a e) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0239/2013),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z ...[1]

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A7-0052/2014),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Dňa 19. februára 2013 niektoré členské štáty podpísali Dohodu o jednotnom patentovom súde. Touto dohodu sa stanovuje, že nenadobudne platnosť skôr, ako prvým dňom štvrtého mesiaca po dátume nadobudnutia platnosti zmien nariadenia (EÚ) č. 1215/2012, ktoré sa týkajú vzťahu uvedeného nariadenia a dohody.

(1) Dňa 19. februára 2013 niektoré členské štáty podpísali Dohodu o jednotnom patentovom súde. Touto dohodu sa stanovuje, že nenadobudne platnosť skôr, ako prvým dňom štvrtého mesiaca po dátume nadobudnutia platnosti zmien nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/20121a, ktoré sa týkajú vzťahu uvedeného nariadenia a dohody.

 

________________

 

1aNariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 1).

Odôvodnenie

V prvom odôvodnení je vhodné pripomenúť úplný názov zmeneného nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a) Účelom zmien nariadenia (EÚ) č. 1215/2012 ustanovených v tomto nariadení v súvislosti s Jednotným patentovým súdom je určenie medzinárodnej právomoci tohto súdu, pričom tieto zmeny nemajú vplyv na vnútorné rozdelenie vecí medzi divízie tohto súdu ani na ustanovenia Dohody o Jednotnom patentovom súde týkajúce sa výkonu právomoci vrátane výlučnej právomoci počas prechodného obdobia ustanoveného v tejto dohode.

Odôvodnenie

Zámerom tohto odôvodnenia je vyjasniť účel zmien. Toto nariadenie sa týka všeobecného medzinárodného práva súkromného. Zmeny prepracovaného znenia nariadenia Brusel I sa netýkajú vnútorného rozdeľovania úloh na súde.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a) Spoločný súd by mal mať možnosť konať v sporoch proti žalovaným z tretích štátov na základe subsidiárnej normy právomoci, a to v osobitných prípadoch, keď žalobca z Únie začne konanie proti žalovanému z tretieho štátu na spoločnom súde vo veci porušenia európskeho patentu, v dôsledku ktorého vznikla škoda v Únii a mimo nej. Takáto subsidiárna právomoc by sa mala uplatňovať vtedy, keď sa majetok patriaci žalovanému nachádza v jednom alebo viacerých členských štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami dohody o zriadení spoločného súdu, a keď má predmetný spor dostatočnú väzbu s jedným alebo s viacerými z týchto členských štátov, napríklad preto, že v ňom má žalobca bydlisko alebo sú v ňom dostupné dôkazy týkajúce sa sporu. Pri určovaní právomoci by mal spoločný súd zohľadniť hodnotu predmetného majetku, ktorá by nemala byť zanedbateľná a mala by aspoň sčasti umožňovať výkon rozsudku v členských štátoch, ktoré sú zmluvnou stranou dohody o zriadení spoločného súdu.

Odôvodnenie

Týmto odôvodnením sa vysvetľuje ustanovenie o subsidiárnej právomoci, ktoré je zakotvené v pravidlách o spoločných súdoch.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod -1 (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012

Odôvodnenie 11

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(-1) Odôvodnenie 11 sa mení takto:

(11) Na účely tohto nariadenia by súdy alebo tribunály členských štátov mali zahŕňať súdy alebo tribunály spoločné pre niekoľko členských štátov, ako je napríklad Súdny dvor BENELUX-u, ak vykonáva právomoc vo veciach, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Rozsudky vydané takýmito súdmi by sa preto mali uznávať a vykonávať v súlade s týmto nariadením.

„(11) Na účely tohto nariadenia by súdy alebo tribunály členských štátov mali zahŕňať súdy alebo tribunály spoločné pre niekoľko členských štátov, ako je napríklad Jednotný patentový súd alebo Súdny dvor BENELUX-u, ak vykonávajú právomoc vo veciach, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Rozsudky vydané takýmito súdmi by sa preto mali uznávať a vykonávať v súlade s týmto nariadením.

Odôvodnenie

Vzhľadom na význam budúceho Jednotného patentového súdu by mal byť v odôvodneniach nariadenia Brusel I uvedený aj tento súd.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 2

Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012

Článok 71 b – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Keď žalovaný nemá bydlisko na území členského štátu a týmto nariadením sa na neho právomoc súdu neupravuje, uplatnia sa ustanovenia kapitoly II, ako keby žalovaný mal bydlisko v členskom štáte. Článok 35 sa uplatní aj vtedy, ak majú súdy nečlenských štátov právomoc rozhodovať vo veci samej.

2. Keď žalovaný nemá bydlisko na území členského štátu a týmto nariadením sa na neho právomoc súdu neupravuje, kapitola II sa uplatňuje primerane bez ohľadu na bydlisko žalovaného. Na spoločný súd možno podať návrh na vydanie predbežných opatrení vrátane ochranných opatrení aj vtedy, ak právomoc rozhodovať vo veci samej majú súdy tretieho štátu.

Odôvodnenie

Zmysel tohto odseku treba vysvetliť.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 2

Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012

Článok 71 b – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Keď žalovaný nemá bydlisko na území členského štátu a žiadny súd členského štátu nemá podľa tohto nariadenia právomoc, žalovaného možno žalovať na spoločnom súde, ak:

3. Keď má spoločný súd právomoc podľa odseku 2 v spore so žalovaným, ktorý sa týka porušenia európskeho patentu, v dôsledku ktorého vznikla škoda v rámci Únie, môže mať tento súd právomoc aj vo vzťahu ku škode, ktorá vznikla v dôsledku takéhoto porušenia mimo Únie.

a) majetok, ktorý mu patrí, sa nachádza na území členského štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody, ktorou sa zriaďuje tento spoločný súd;

Takáto právomoc sa môže určiť, len ak majetok, ktorý patrí žalovanému, sa nachádza na území jedného alebo viacerých členských štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohody, ktorou sa zriaďuje tento spoločný súd, a spor má dostatočnú väzbu s jedným alebo viacerými takýmito členskými štátmi.

b) hodnota tohto majetku nie je vo vzťahu k hodnote nároku nevýznamná;

 

c) spor má dostatočnú väzbu s ktorýmkoľvek členským štátom, ktorý je zmluvnou stranou dohody o zriadení tohto spoločného súdu.

 

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa zavádza nové znenie návrhu subsidiárneho základu právomoci so zámerom vysvetliť, že všetky členské štáty, ktoré sú zmluvnými stranami dohody, majú predstavovať jednotnú právnu oblasť na posúdenie existencie činiteľov vytvárajúcich väzbu.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 2

Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012

Článok 71 d – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Ak sa však rozsudok vydaný spoločným súdom má uznať a vykonať v členskom štáte, ktorý je zmluvnou stranou dohody o zriadení tohto súdu, pravidlá tejto dohody o uznávaní a výkone rozsudkov sa uplatňujú namiesto tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Pokiaľ dohoda o zriadení spoločného súdu obsahuje osobitné ustanovenia o uznávaní a výkone rozsudkov, týmto novým odsekom sa má umožniť uplatňovanie týchto ustanovení namiesto všeobecných pravidiel nariadenia Brusel I medzi členskými štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami danej dohody.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 10. januára 2015.

Uplatňuje sa od 10. januára 2015.

Odôvodnenie

Dohoda o JPS má nadobudnúť platnosť prvým dňom štvrtého mesiaca po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. Keďže nariadenie Brusel I sa v každom prípade bude uplatňovať až od 10. januára 2015, dátum nadobudnutia účinnosti nariadenia sa môže preložiť na skorší termín bez vzniku negatívnych právnych dôsledkov, ale s tou výhodou, že Dohoda o JPS nadobudne platnosť až o mesiac skôr.

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Dňa 12. decembra 2012 bolo prijaté prepracované znenie nariadenia Brusel I o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach. Uplatňovať sa začne od 10. januára 2015.

Táto reforma priniesla viacero dôležitých zmien vrátane zrušenia konania o vyhlásenie vykonateľnosti s cieľom zabezpečiť jednoduchší postup výkonu v iných členských štátoch.

Po prijatí prepracovaného znenia bola dosiahnutá dohoda o patentovom balíku, ktorý pozostáva z dvoch nariadení a Dohody o Jednotnom patentovom súde, ktoré spoločne vytvoria systém jednotnej patentovej ochrany v Európskej únii.

V článku 89 ods. 1 tejto dohody sa ustanovuje, že dohoda nemôže nadobudnúť platnosť pred nadobudnutím účinnosti určitých zmien nariadenia Brusel I. Dôvodom je, že v prípade spoločného súdu pre viaceré členské štáty je potrebné vytvoriť v nariadení Brusel I nové pravidlá na riešenie osobitného postavenia takéhoto súdu.

Táto zmena sa bude týkať aj Súdneho dvora krajín Beneluxu, ktorý je v súčasnosti jediným ďalším súdom spoločným pre viacero členských štátov.

Musí sa najmä vysvetliť, že k Jednotnému patentovému súdu a Súdnemu dvoru krajín Beneluxu sa má pri uplatňovaní nariadenia Brusel I pristupovať rovnako ako k „súdom členských štátov“.

Musia sa stanoviť pravidlá týkajúce sa právomoci, uznávania a výkonu rozsudkov Jednotného patentového súdu a Súdneho dvora krajín Beneluxu.

Potrebné sú aj osobitné pravidlá týkajúce sa prekážky začatej veci a súvisiacich opatrení.

Spravodajca v plnej miere súhlasí s hlavnými líniami nariadenia, ktoré navrhla Komisia. V tomto návrhu správy však predkladá niekoľko návrhov na zlepšenie. Vhodné je najmä jasné vymedzenie rozsahu pôsobnosti tejto zmeny, keďže zmena sa netýka vnútorného rozdeľovania práce na spoločnom súde ani osobitných pravidiel uznávania a výkonu rozsudkov, ktoré môže obsahovať dohoda o spoločnom súde. V súvislosti s osobitným právnym rámcom spoločného súdu sa musí zvláštna pozornosť venovať aj pravidlám, ktoré sa uplatňujú na žalovaných z tretích štátov, na ktorých sa vo všeobecnosti nevzťahujú pravidlá nariadenia Brusel I.

Spravodajca navrhuje, aby bol tento právny predpis predložený čo najrýchlejšie, keďže nie je sporný a závisí od neho nadobudnutie platnosti Dohody o Jednotnom patentovom súde.

POSTUP

Názov

Právomoc a uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach

Referenčné čísla

COM(2013)0554 – C7-0239/2013 – 2013/0268(COD)

Dátum predloženia v EP

26.7.2013

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

8.10.2013

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

8.10.2013

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

EMPL

11.9.2013

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Tadeusz Zwiefka

17.9.2013

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

16.12.2013

 

 

 

Dátum prijatia

21.1.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, Axel Voss

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

María Irigoyen Pérez

Dátum predloženia

27.1.2014