Postopek : 2013/0268(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0052/2014

Predložena besedila :

A7-0052/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 15/04/2014 - 17.13
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0391

POROČILO     ***I
PDF 656kWORD 280k
27.1.2014
PE 526.091v02-00 A7-0052/2014

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1215/2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah

(COM(2013)0554 – C7‑0239/2013 – 2013/0268(COD))

Odbor za pravne zadeve

Poročevalec: Tadeusz Zwiefka

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1215/2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah

(COM(2013)0554 – C7‑0239/2013 – 2013/0268(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0554),

–   ob upoštevanju členov 294(2), 67(4) in točk (a), (c) in (e) člena 81(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0239/2013),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne ...(1) ,

–   ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A7-0052/2014),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) 19. februarja 2013 so nekatere države članice podpisale Sporazum o Enotnem sodišču za patente. Ta sporazum določa, da ne začne veljati pred prvim dnem četrtega meseca po začetku veljavnosti sprememb Uredbe (EU) št. 1215/2012, ki se nanašajo na ta sporazum.

(1) 19. februarja 2013 so nekatere države članice podpisale Sporazum o Enotnem sodišču za patente. Ta sporazum določa, da ne začne veljati pred prvim dnem četrtega meseca po začetku veljavnosti sprememb Uredbe (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta1a, ki se nanašajo na ta sporazum.

 

________________

 

1a Uredba (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL L 351, 20.12.2012, str. 1).

Obrazložitev

Zdi se primerno, da se v prvi uvodni izjavi navede polni naslov spremenjene uredbe.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) Namen sprememb Uredbe (EU) št. 1215/2012, navedenih v tej uredbi glede Enotnega sodišča za patente, je določiti mednarodno pristojnost tega sodišča, same pa ne vplivajo na notranjo dodelitev postopkov med oddelki tega sodišča ali na ureditve iz Sporazuma o Enotnem sodišču za patente glede izvajanja pristojnosti, vključno z izključno pristojnostjo, v prehodnem obdobju, predvidenem v tem sporazumu.

Obrazložitev

S to uvodno izjavo bi želeli pojasniti namen predlogov sprememb: ta uredba zadeva splošno zasebno mednarodno pravo. Spremembe iz prenovljene uredbe Bruselj I ne vključujejo notranje porazdelitve nalog na sodišču.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) Skupno sodišče bi moralo imeti možnost, da v posebnem primeru, kadar tožnik iz Unije pred skupnim sodiščem začne postopek proti tožencu iz tretje države v zvezi s kršitvijo evropskega patenta, zaradi katere nastane škoda v Uniji in zunaj nje, na podlagi pravila subsidiarne pristojnosti obravnava spore, ki vključujejo tožence iz tretjih držav. Takšna subsidiarna pristojnost bi se morala izvajati takrat, ko se premoženje v lasti toženca nahaja v eni ali več državah članicah, ki so pogodbenice sporazuma o ustanovitvi skupnega sodišča, in je zadevni spor v zadostni meri povezan s to ali temi državami članicami, na primer s tem, da ima tožnik tam stalno prebivališče ali so tam na voljo dokazi, povezani s sporom. Pri določanju svoje pristojnosti bi moralo skupno sodišče upoštevati vrednost zadevnega premoženja, ki ne bi smelo biti neznatno in bi moralo biti takšno, da bi obstajala (vsaj delna) možnost za izvršbo sodne odločbe v državah članicah, ki so pogodbenice sporazuma o ustanovitvi skupnega sodišča.

Obrazložitev

S to uvodno izjavo se pojasni določba o subsidiarni pristojnosti, ki je vključena v pravila o skupnih sodiščih.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Člen 1 – točka -1 (novo)

Uredba (EU) št. 1215/2012

Uvodna izjava 11

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-1) Uvodna izjava 11 se spremeni:

(11) Za namene te uredbe bi morala sodišča držav članic vključevati sodišča, ki so skupna več državam članicam, kot je Sodišče Beneluksa, kadar izvajajo svojo pristojnost v zadevah, ki spadajo v področje uporabe te uredbe. Zato bi se morale sodne odločbe takšnih sodišč priznavati in izvrševati v skladu s to uredbo.

(11) Za namene te uredbe bi morala sodišča držav članic vključevati sodišča, ki so skupna več državam članicam, kot je Enotno sodišče za patente ali Sodišče Beneluksa, kadar izvajajo svojo pristojnost v zadevah, ki spadajo na področje uporabe te uredbe. Zato bi se morale sodne odločbe takšnih sodišč priznavati in izvrševati v skladu s to uredbo.

Obrazložitev

Enotno sodišče za patente bi bilo treba – ob upoštevanju njegovega pomena – omeniti tudi v uvodnih izjavah uredbe Bruselj I.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 2

Uredba (EU) št. 1215/2012

Člen 71 b – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Če toženec nima stalnega prebivališča v državi članici in ta uredba drugače ne določa pristojnosti zanj, se uporabljajo določbe poglavja II, kot da bi toženec imel stalno prebivališče v državi članici. Člen 35 se uporablja tudi, če so za odločanje o glavni stvari pristojna sodišča držav, ki niso države članice.

2. Če toženec nima stalnega prebivališča v državi članici in ta uredba drugače ne določa pristojnosti zanj, se po potrebi uporablja poglavje II, ne glede na stalno prebivališče toženca. Pri skupnem sodišču se lahko vloži zahteva za začasne ukrepe, vključno z zaščitnimi ukrepi, tudi v primeru, ko so za odločanje o glavni stvari pristojna sodišča tretje države.

Obrazložitev

Zdi se, da je treba pojasniti pomen tega odstavka.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 2

Uredba (EU) št. 1215/2012

Člen 71 b – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Kadar toženec nima stalnega prebivališča v državi članici in na podlagi te uredbe ni pristojno nobeno sodišče države članice, je toženec lahko tožen pred skupnim sodiščem, če:

3. Kadar je skupno sodišče pristojno za toženca iz odstavka 2 pri sporih v zvezi s kršitvijo evropskega patenta, zaradi katere je upravičen do odškodnine v Uniji, je lahko to sodišče pristojno tudi za odškodnino, do katere je zaradi take kršitve upravičen izven Unije.

a) se premoženje v lasti toženca nahaja v državi članici, ki je pogodbenica sporazuma o ustanovitvi skupnega sodišča;

Tako pristojnost je mogoče ugotoviti le, če se premoženje v lasti toženca nahaja v eni ali več državah članicah pogodbenicah sporazuma o ustanovitvi skupnega sodišča in je spor v zadostni meri povezan z eno ali več temi državami članicami.

b) vrednost premoženja ni neznatna v primerjavi z vrednostjo zahtevka;

 

c) je spor v zadostni meri povezan s katero koli državo članico, ki je pogodbenica sporazuma o ustanovitvi skupnega sodišča.

 

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe je preoblikovan predlog za subsidiarno podlago pristojnosti, s čimer bi želeli pojasniti, da je treba pri oceni obstoja povezovalnih dejavnikov vse države članice, ki so pogodbenice sporazuma, obravnavati, kot da sestavljajo enoten pravni prostor.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 2

Uredba (EU) št. 1215/2012

Člen 71 d – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Če pa se priznanje in izvršitev sodne odločbe, ki jo je izdalo skupno sodišče, zahteva v državi članici pogodbenici sporazuma o ustanovitvi tega sodišča, se vsa morebitna pravila zadevnega sporazuma o priznavanju in izvrševanju uporabljajo namesto te uredbe.

Obrazložitev

Če sporazum o ustanovitvi skupnega sodišča vsebuje posebne določbe o priznavanju in izvrševanju, se z zadevnim novim odstavkom omogoči, da se med državami članicami pogodbenicami namesto splošnih pravil uredbe Bruselj I uporabljajo te določbe.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Člen 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 10. januarja 2015.

Uporablja se od 10. januarja 2015.

Obrazložitev

Sporazum o Enotnem sodišču naj bi začel veljati prvi dan četrtega meseca po začetku veljavnosti te uredbe. Ker se bo uredba Bruselj I v vsakem primeru uporabljala šele od 10. januarja 2015, je mogoče datum začetka veljavnosti uredbe brez negativnih pravnih posledic prestaviti naprej, pri čemer je prednost takega pristopa to, da bo lahko začel Sporazum o Enotnem sodišču veljati že do mesec dni prej.

(1)

Še ni objavljeno v Uradnem listu.


OBRAZLOŽITEV

Prenovljena uredba Bruselj I o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah je bila sprejeta 12. decembra 2012. Veljati bo začela 10. januarja 2015.

Ta reforma je prinesla kar nekaj pomembnih sprememb, tudi ukinitev postopka eksekvature, s čimer se je poenostavil postopek izvrševanja v drugih državah članicah.

Po sprejetju prenovljene uredbe je bil dosežen sporazum o patentnem svežnju, ki ga sestavljata dve uredbi in Sporazum o Enotnem sodišču za patente, ki bodo skupaj vzpostavili enotno patentno varstvo v Evropski uniji.

Člen 89(1) tega sporazuma določa, da ta ne more začeti veljati pred začetkom veljavnosti nekaterih sprememb uredbe Bruselj I. Ker gre za sodišče, ki je skupno več državam članicam, je treba namreč izoblikovati nova pravila v uredbi Bruselj I za obravnavo posebnega položaja takega sodišča.

Ta sprememba bo zadevala tudi Sodišče Beneluksa, ki je trenutno edino drugo sodišče, skupno več državam članicam.

Zlasti je treba pojasniti, da je treba Enotno sodišče za patente in Sodišče Beneluksa za namene uporabe uredbe Bruselj I obravnavati enako kot „sodišča držav članic“.

Treba je določiti pravila glede pristojnosti, priznavanja in izvrševanja za Enotno sodišče za patente in Sodišče Beneluksa. Potrebna so tudi pravila glede litispedence in sorodnih pravd.

Poročevalec se v celoti strinja z glavnimi smernicami uredbe, ki jo predlaga Komisija. Vendar v tem osnutku poročila predlaga nekaj izboljšav. Zlasti se zdi primerno jasno opredeliti področje uporabe te spremembe, saj njen namen ni vplivati niti na notranjo razdelitev dela znotraj skupnega sodišča niti na kakršna koli posebna pravila v zvezi s priznavanjem in izvrševanjem, ki bi jih lahko vseboval sporazum o skupnem sodišču. V posebnem pravnem okviru skupnega sodišča je treba posebno pozornost nameniti pravilom, ki se uporabljajo za tožence iz tretjih držav, za katere pravila uredbe Bruselj I običajno ne veljajo.

Poročevalec predlaga čimprejšnjo predložitev te zakonodaje, saj ni sporna in je od nje odvisna veljavnost Sporazuma o Enotnem sodišču za patente.


POSTOPEK

Naslov

Pristojnost in priznavanje ter izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah

Referenčni dokumenti

COM(2013)0554 – C7-0239/2013 – 2013/0268(COD)

Datum predložitve EP

26.7.2013

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

8.10.2013

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

8.10.2013

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

EMPL

11.9.2013

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Tadeusz Zwiefka

17.9.2013

 

 

 

Obravnava v odboru

16.12.2013

 

 

 

Datum sprejetja

21.1.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

22

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, Axel Voss

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

María Irigoyen Pérez

Datum predložitve

27.1.2014

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov