ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství, a nařízení Rady (ES) č. 597/2009 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství

27. 1. 2014 - (COM(2013)0192 – C7‑0097/2013 – 2013/0103(COD)) - ***I

Výbor pro mezinárodní obchod
Zpravodaj: Christofer Fjellner


Postup : 2013/0103(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0053/2014

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství, a nařízení Rady (ES) č. 597/2009 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství

(COM(2013)0192 – C7-0097/2013 – 2013/0103(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2013)0192),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0097/2013),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A7-0053/2014),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) V návaznosti na tento přezkum by měla být některá ustanovení nařízení pozměněna s cílem zlepšit transparentnost a předvídatelnost, stanovit účinná opatření pro boj proti odvetě, zlepšit účinnost a vymáhání a optimalizovat postupy pro přezkumy. Kromě toho by měly být do nařízení začleněny některé postupy, jež byly v posledních letech použity v souvislosti s antidumpingovými a antisubvenčními šetřeními.

(3) V návaznosti na tento přezkum by měla být některá ustanovení nařízení pozměněna s cílem zlepšit transparentnost a předvídatelnost, stanovit účinná opatření pro boj proti odvetě ze strany třetích zemí, zlepšit účinnost a vymáhání a optimalizovat postupy pro přezkumy.

Odůvodnění

Objasnění, kdo může zahájit odvetná opatření proti EU.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) V zájmu lepší transparentnosti a předvídatelnosti antidumpingových a antisubvenčních šetření by měly být strany, kterých se týká uložení prozatímních antidumpingových a vyrovnávacích opatření, zejména dovozci, informovány o nadcházejícím uložení těchto opatření. Poskytnutý čas by měl odpovídat době mezi předložením předlohy prováděcího aktu antidumpingovému výboru zřízenému podle článku 15 nařízení (ES) č. 1225/2009 a antisubvenčnímu výboru zřízenému podle článku 25 nařízení (ES) č. 597/2009 a přijetím uvedeného aktu Komisí. Tato doba je stanovena v čl. 3 odst. 3 nařízení (EU) č. 182/2011. V případě šetření, kdy není vhodné uložit prozatímní opatření, je také žádoucí, aby strany byly v dostatečném předstihu informovány o neuložení opatření.

vypouští se

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) V zájmu zajištění účinných opatření pro boj proti odvetě by výrobci v Unii měli mít možnost spolehnout se na nařízení, aniž by se obávali odvety třetích stran. Stávající ustanovení stanoví za zvláštních okolností zahájení šetření bez podnětu, pokud existují dostatečné důkazy o dumpingu, napadnutelných subvencích, újmě a příčinné souvislosti. Mezi takové zvláštní okolnosti by měla patřit hrozba odvetných opatření.

(6) V zájmu zajištění účinných opatření pro boj proti odvetě by výrobci v Unii měli mít možnost spolehnout se na nařízení, aniž by se obávali odvety třetích stran. Stávající ustanovení stanoví za zvláštních okolností, zejména v případě různorodých a fragmentovaných odvětví tvořených převážně malými a středními podniky (MSP), zahájení šetření bez podnětu, pokud existují dostatečné důkazy o dumpingu, napadnutelných subvencích, újmě a příčinné souvislosti. Mezi takové zvláštní okolnosti by měla patřit hrozba odvetných opatření ze strany třetích zemí.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Pokud je šetření zahájeno bez podnětu, měla by být výrobcům v Unii uložena povinnost poskytnout nezbytné informace potřebné pro šetření v případě takových hrozeb odvety.

(7) Pokud je šetření zahájeno bez podnětu, měli by být výrobci v Unii požádáni o spolupráci, aby poskytovali nezbytné informace potřebné pro šetření v případě takových hrozeb odvety. Malé podniky a mikropodniky by měly být od této povinnosti osvobozeny, aby byly ušetřeny nepřiměřené administrativní zátěže a nákladů.

Odůvodnění

Nemůže jít o „povinnost“, protože se nepočítá s žádnými sankcemi. Proto je rozumnější hovořit o žádosti o spolupráci, kdy zůstává na výrobcích v Unii, zda zareagují pozitivně, či nikoliv.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) V zájmu optimalizace postupů přezkumu by se měla cla vybraná v průběhu šetření vracet dovozcům, pokud po skončení přezkumu před pozbytím platnosti není platnost opatření prodloužena. Je to patřičné vzhledem k tomu, že v období šetření nebyly zjištěny podmínky nezbytné pro pokračování opatření.

vypouští se

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a) Veškeré dokumenty za účelem objasnění zavedených postupů Komise ve vztahu k uplatňování tohoto nařízení (včetně čtyř návrhů pokynů – ohledně výběru srovnatelné země, ohledně přezkumu před pozbytím platnosti a trvání opatření, o rozpětí újmy a o zájmu Unie) by měla Komise přijmout až po vstupu tohoto nařízení v platnost a po náležitých konzultacích s Evropským parlamentem a Radou a měla by v nich plně zohlednit obsah tohoto nařízení.

Odůvodnění

Pro zajištění toho, že pokyny, které nakonec Komise přijme, zohlední veškeré úpravy navrhovaného nařízení provedené Evropským parlamentem a Radou.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11b) Unie není smluvní stranou úmluv MOP, zatímco její členské státy ano. Doposud ratifikovaly všechny členské státy Unie pouze „základní“ úmluvy MOP. Za účelem aktualizace definice dostatečné úrovně sociálních norem na základě úmluv MOP uvedených v příloze Ia k nařízení (EU) č. 1225/2009 Komise tuto přílohu prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci aktualizuje, jakmile členské státy Unie ratifikují ostatní „prioritní“ úmluvy MOP.

Odůvodnění

Měřítko pro stanovení „dostatečné úrovně sociálních norem“ vychází z úmluv MOP. To také odpovídá přístupu, který EU uplatňuje i u kapitol „obchod“ a „udržitelný rozvoj“ v rámci dohod o volném obchodu a u systému GSP+. Nicméně vzhledem k tomu, že stranami úmluv MOP jsou členské státy, a nikoli EU, je důležité v zájmu soudržnosti zajistit, aby všechny členské státy tyto úmluvy ratifikovaly, s cílem určit minimálního společného jmenovatele, který bude sloužit jako podklad pro nastavení tohoto měřítka. V současné době představují takového minimálního společného jmenovatele „základní“ úmluvy MOP; avšak jakmile všechny členské státy EU ratifikují ostatní úmluvy MOP, zejména „prioritní“ úmluvy, měla by Komise toto měřítko aktualizovat v souladu s tímto novým minimálním společným jmenovatelem.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a) Různorodá a fragmentovaná odvětví tvořená převážně MSP mají problémy s přístupem k řízení na ochranu obchodu z důvodu složitosti postupů a vysokých nákladů s tím souvisejících. Přístup MSP k tomuto nástroji by měl být usnadněn posílením role asistenční služby pro MSP, která by měla MSP poskytovat podporu při předkládání podnětů a při dosahování potřebných prahových hodnot pro zahájení šetření. Správní řízení týkající se řízení na ochranu obchodu by mělo být také lépe přizpůsobeno omezením MSP podniků.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12b) V antidumpingových řízeních by měla být délka vyšetřování omezena na devět měsíců a vyšetřování by mělo být uzavřeno do 12 měsíců od zahájení řízení. V antisubvenčních řízeních by měla být délka vyšetřování omezena na devět měsíců a vyšetřování by mělo být uzavřeno do 10 měsíců od zahájení řízení. Prozatímní clo by mělo být v každém případě ukládáno pouze v období, které začíná 60 dnů a končí šest měsíců od zahájení řízení.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12c) Nedůvěrné prvky závazků předložených Komisi by měly být lépe zpřístupňovány zúčastněným stranám, Evropskému parlamentu a Radě. Komise by měla mít povinnost konzultovat před přijetím nabídky závazku s odvětvím v Unii.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a) Výroční zpráva předkládaná Komisí Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení (ES) č. 1225/2009 a nařízení (ES) č. 597/2009 umožňuje pravidelnou a včasnou kontrolu nástrojů na ochranu obchodu v rámci vedení strukturovaného interinstitucionálního dialogu v této věci. Zveřejnění této zprávy šest měsíců od jejího předložení Evropskému parlamentu a Radě zajišťuje transparentnost nástrojů na ochranu obchodu pro účastníky a veřejnost.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18b) Komise by měla zajistit větší transparentnost řízení, vnitřních postupů a výsledků šetření a všechny dokumenty, které nemají důvěrnou povahu, by měly být zpřístupněny zájemcům prostřednictvím internetové platformy.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18c) Komise by měla vždy informovat Evropský parlament a Radu o zahájení šetření a pravidelně jim poskytovat informace o průběhu těchto šetření.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18d) V případě, že je počet výrobců v Unii natolik vysoký, že je nutno přistoupit k výběru vzorku, měla by mít Komise při výběru vzorku výrobců plně na zřeteli podíl MSP v tomto vzorku, zejména v případě různorodých a fragmentovaných průmyslových odvětví tvořených převážně podniky tohoto typu.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod -1 (nový)

Nařízení (ES) č. 1225/2009

Název

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

Nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství.

Nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie.

 

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celé nařízení Rady (ES) č. 1225/2009.)

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod -1 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1225/2009

Bod odůvodnění 11 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a) Třetí země stále více zasahují do obchodu s cílem pomoci domácím výrobcům, například ukládáním vývozních daní nebo provozováním režimů dvojích cen. Takové zásahy ještě více narušují obchod. V důsledku toho jsou výrobci v Unii poškozováni nejen dumpingem, ale ve srovnání s výrobci ze třetích zemí, kteří se takových praktik účastní, trpí dalším narušením obchodu. Další narušení obchodu může způsobit také rozdílná úroveň pracovních a environmentálních norem. V případech, kdy má vyvážející země nedostatečnou úroveň sociálních a environmentálních norem, by se proto pravidlo nižšího cla nemělo uplatňovat. Dostatečná úroveň je definována ratifikací základních úmluv MOP a mnohostranných dohod o životním prostředí, jichž je Unie smluvní stranou. Nekalou soutěží trpí zejména MSP, kterým jejich malá velikost brání se přizpůsobit. Pravidlo nižšího cla by se proto nemělo uplatňovat, pokud byl podnět předložen jménem odvětví, které je tvořeno převážně MSP. Pravidlo nižšího cla by mělo nicméně platit vždy, když jsou strukturální narušení v oblasti surovin výsledkem záměrné volby nejméně rozvinuté země za účelem ochrany veřejného zájmu.

Odůvodnění

Pravidlo nižšího cla se nepoužije v případech, kdy má vyvážející země nedostatečnou úroveň sociálních a environmentálních norem, nebo pokud podnět předloží MSP, což má odradit obchodní partnery EU od praktik, které způsobují strukturální narušení obchodu. Použije se však vždy, když jsou strukturální narušení v oblasti surovin výsledkem záměrné volby nejméně rozvinuté země, jejímž cílem je chránit veřejný zájem a legitimní rozvojové cíle.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod -1 b (nový)

Nařízení (ES) č. 1225/2009

Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 2 (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1b. V čl. 1 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

 

„Používání jakéhokoliv dumpingového výrobku v souvislosti s průzkumem pevninského šelfu nebo výlučné ekonomické zóny členského státu nebo s využíváním jeho zdrojů se považuje za dovoz podle tohoto nařízení, a proto podléhá clu, pokud působí újmu výrobnímu odvětví Unie.“

Odůvodnění

V souladu s Úmluvou Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 (UNCLOS) a mezinárodní praxí by EU měla uplatňovat antidumpingový nástroj i na zboží určené pro použití v kontinentálním šelfu nebo ve výlučné ekonomické zóně jejích členských států.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod -1 c (nový)

Nařízení (ES) č. 1225/2009

Čl. 1 – odst. 4 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1c. V článku 1 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

„4a. Pro účely tohoto nařízení se má za to, že surovina představuje vstup daného produktu, který má významný dopad na výrobní náklady.“

Odůvodnění

Je třeba definovat, co se pro účely tohoto nařízení rozumí pojmem „surovina“. Patří mezi ně energie, materiály a jakákoli jiná složka odpovídající uvedeným kritériím.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod -1 d (nový)

Nařízení (ES) č. 1225/2009

Čl. 1 – odst. 4 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1d. V článku 1 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

„4b. Má se za to, že surovina je předmětem strukturálního narušení, pokud není její cena jen výsledkem běžného fungování tržních sil odrážejících nabídku a poptávku. Tato narušení jsou důsledkem zásahů ze strany třetích zemí, které zahrnují mimo jiné vývozní daně, omezení vývozu a systémy dvojích cen.“

Odůvodnění

V tomto nařízení je nutné definovat pojem „strukturální narušení“ s ohledem na neuplatnění pravidla nižšího cla. Druhá věta uvádí běžné typy narušení a přitom ponechává Komisi flexibilitu, aby mohla vzít v úvahu nové typy narušení, které odpovídají této definici a mohly by se objevit v budoucnu.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1225/2009

Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. V článku 5 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

„1a. V případě antidumpingových řízení umožní Komise přístup různorodých a fragmentovaných výrobních odvětví tvořených převážně MSP k tomuto nástroji prostřednictvím asistenční služby pro MSP.

 

Asistenční služba pro MSP šíří povědomí o tomto nástroji, poskytuje informace a vysvětlení o případech, o tom, jak předložit podnět a jak lépe uvést důkazy o dumpingu a napadnutelných subvencích a újmě.

 

Asistenční služba pro MSP poskytuje standardizované formuláře pro statistické údaje, které se mají předkládat pro účely reprezentativnosti, a pro dotazníky

 

Po zahájení šetření informuje MSP a jejich příslušná sdružení, jichž se zahájení tohoto řízení a příslušné lhůty pro registraci zúčastněných stran pravděpodobně týkají.

 

Je nápomocna při řešení otázek týkajících se vyplňování dotazníků, přičemž zvláštní pozornost věnuje dotazům MSP ohledně šetření zahájených podle čl. 5 odst. 6. V co největší míře pomáhá snižovat zátěž způsobenou jazykovou bariérou.

 

V případě, že MSP poskytnou přímé důkazy o dumpingu nebo napadnutelných subvencích, asistenční služba pro MSP poskytuje těmto podnikům informace o vývoji objemu a hodnoty dovozu daného výrobku v souladu s čl. 14 odst. 6.

 

Sděluje rovněž, jaké jsou další možnosti navázání kontaktu a spolupráce s úředníkem pro slyšení a vnitrostátními celními orgány. Asistenční služba pro MSP informuje tyto podniky také o tom, jaké jsou možnosti a podmínky podání žádosti o přezkum daných opatření a vrácení uhrazených antidumpingových cel.“

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1 b (nový)

Nařízení (ES) č. 1225/2009

Čl. 5 – odst. 4 – pododstavec 2 (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b. V čl. 5 odst. 4 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

 

„V případě různorodých a fragmentovaných výrobních odvětví tvořených převážně MSP Komise napomůže dosažení těchto prahových hodnot prostřednictvím asistenční služby pro MSP.“

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1 c (nový)

Nařízení (ES) č. 1225/2009

Čl. 5 – odst. 6

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

1c. V článku 5 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

6. Pokud se Komise za zvláštních okolností rozhodne zahájit šetření, aniž by obdržela písemný podnět od výrobního odvětví Společenství nebo jeho jménem, uskuteční je pouze tehdy, pokud má dostatečné důkazy o existenci dumpingu, újmě a příčinné souvislosti podle odstavce 2 odůvodňující zahájit šetření.

6. Pokud se Komise za zvláštních okolností, zejména jsou-li dotčena různorodá a fragmentovaná odvětví tvořená převážně MSP, rozhodne zahájit šetření, aniž by obdržela písemný podnět od výrobního odvětví Unie nebo jeho jménem, šetření se uskuteční pouze tehdy, pokud má dostatečné důkazy o existenci dumpingu, napadnutelných subvencích, újmě a příčinné souvislosti podle odstavce 2 odůvodňující zahájit šetření.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1 d (nový)

Nařízení (ES) č. 1225/2009

Čl. 6 – odst. 9

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1d. V článku 6 se odstavec 9 nahrazuje tímto:

9. Při řízeních zahájených podle čl. 5 odst. 9 se šetření ukončí pokud možno do jednoho roku. V každém případě musí být šetření ukončena do patnácti měsíců od zahájení, a to v souladu s učiněnými závěry buď podle článku 8 přijetím závazků, nebo podle článku 9 přijetím konečných opatření.

9. Při řízeních zahájených podle čl. 5 odst. 9 se šetření ukončí do devíti měsíců. V každém případě musí být šetření ukončeno do jednoho roku od zahájení, a to v souladu s učiněnými závěry buď podle článku 8 přijetím závazků, nebo podle článku 9 přijetím konečných opatření. Období šetření se pokud možno shoduje s rozpočtovým rokem, zejména v případě různorodých a fragmentovaných odvětví tvořených převážně MSP.“

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 2

Nařízení (ES) č. 1225/2009

Čl. 6 – odst. 10

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výrobci obdobného výrobku v Unii jsou povinni spolupracovat v řízení zahájeném podle čl. 5 odst. 6.

Po výrobcích obdobného výrobku s výjimkou výrobců v Unii, kteří jsou malými podniky a mikropodniky, se žádá, aby spolupracovali v řízení zahájeném podle čl. 5 odst. 6.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 2

Nařízení (ES) č. 1225/2009

Čl. 6 – odst. 10 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

10a. Komise zajistí všem zúčastněným stranám co nejlepší přístup k informacím tím, že umožní zavedení informačního systému, v jehož rámci je zúčastněným stranám zasláno upozornění pokaždé, když je vyšetřovací spis doplněn o nové informace nedůvěrné povahy. Informace nedůvěrné povahy jsou rovněž přístupné prostřednictvím internetové platformy.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 2

Nařízení (ES) č. 1225/2009

Čl. 6 – odst. 10 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

10b. Komise zajistí účinný výkon procesních práv zúčastněných stran a případně prostřednictvím úředníka pro slyšení zajistí, aby řízení probíhalo nestranně, objektivně a bez zbytečných prodlev.

Odůvodnění

Je třeba zvýšit transparentnost, aby se zajistila důvěra výrobců a spotřebitelů v tento nástroj a zachovala jeho legitimita.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 2

Nařízení (ES) č. 1225/2009

Čl. 6 – bod 10 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

10c. Komise vydává na žádost zúčastněných stran dotazníky pro řízení ve všech úředních jazycích Unie.

Odůvodnění

Aby se snížila zátěž MSP spojená s řízením a zlepšila úroveň spolupráce, měly by být dotazníky k dispozici na požádání ve všech úředních jazycích Unie.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3 – písm. a

Nařízení (ES) č. 1225/2009

Čl. 7 – odst. 1 – věty 1 a 2

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

1. Jestliže bylo zahájeno řízení podle článku 5, bylo zveřejněno příslušné oznámení a účastníkům řízení bylo patřičným způsobem umožněno předat informace a předložit stanoviska podle čl. 5 odst. 10, bylo předběžně zjištěno, že došlo k dumpingu a že tím je výrobnímu odvětví Společenství působena újma, a je v zájmu Společenství zasáhnout a zabránit této újmě, může být uloženo prozatímní clo. Prozatímní clo může být uloženo nejdříve 60 dnů a nejpozději devět měsíců po zahájení řízení.

1. Jestliže bylo zahájeno řízení podle článku 5, bylo zveřejněno příslušné oznámení a účastníkům řízení bylo patřičným způsobem umožněno předat informace a předložit stanoviska podle čl. 5 odst. 10, bylo předběžně zjištěno, že došlo k dumpingu a že tím je výrobnímu odvětví Unie působena újma, a je v zájmu Unie zasáhnout a zabránit této újmě, může být uloženo prozatímní clo. Prozatímní clo může být uloženo nejdříve 60 dnů a nejpozději šest měsíců po zahájení řízení.

Odůvodnění

Aby se zlepšila předvídatelnost, měla by být lhůta pro šetření vedoucí k prozatímním opatřením zkrácena z devíti na sedm měsíců.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3 – písm. a

Nařízení (ES) č. 1225/2009

Čl. 7 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) v odstavci 1 se doplňuje nová věta, která zní:

vypouští se

„Prozatímní opatření nesmí být uplatněna ve lhůtě dvou týdnů po zaslání informací zúčastněným stranám podle článku 19a. Poskytnutím takových informací není dotčeno jakékoli další rozhodnutí, které Komise případně přijme.“

 

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3 – písm. b

Nařízení (ES) č. 1225/2009

Čl. 7 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výše prozatímního antidumpingového cla nesmí přesahovat předběžně zjištěné dumpingové rozpětí. Pokud nebyla zjištěna strukturální narušení v oblasti surovin týkající se dotčeného výrobku v zemi vývozu, měla by být nižší než dumpingové rozpětí, jestliže nižší clo postačuje k odstranění újmy způsobené výrobnímu odvětví Unie.

Výše prozatímního antidumpingového cla nesmí překročit předběžně zjištěné dumpingové rozpětí a musí být nižší než toto rozpětí, pokud nižší clo postačuje k odstranění újmy způsobené výrobnímu odvětví Unie.

 

Toto nižší clo se nepoužije v těchto případech:

 

a) byla zjištěna strukturální narušení nebo výrazný zásah státu týkající se mimo jiné cen, nákladů a vstupů včetně například surovin a energie, výzkumu a práce, výstupů, prodejů a investic, směnných kurzů a spravedlivých podmínek financování obchodu, týkající se dotčeného výrobku v zemi vývozu;

 

b) země vývozu nemá dostatečnou úroveň sociálních a environmentálních norem, přičemž dostatečná úroveň je určena na základě ratifikace a účinného provádění mnohostranných dohod o životním prostředí a jejich protokolů, jichž je Unie v daném okamžiku smluvní stranou, a úmluv MOP uvedených v příloze Ia ze strany třetí země;

 

c) subjekt, který předložil podnět, reprezentuje různorodé a fragmentované výrobní odvětví tvořené převážně MSP;

 

d) šetřením nebo samostatným antisubvenčním šetřením bylo alespoň prozatímně zjištěno, že vyvážející země poskytuje jednu nebo více dotací vyvážejícím výrobcům daného výrobku.

 

Nižší clo se však uplatní vždy, pokud byla zjištěna strukturální narušení v oblasti surovin týkající se daného výrobku v zemi vývozu a tato země je nejméně rozvinutou zemí uvedenou v příloze IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012*.

 

__________

 

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 ze dne 25. října 2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 732/2008.

Odůvodnění

Pravidlo nižšího cla se nepoužije u antidumpingových případů, kdy se zjistí, že vyvážející země používá postupy, které výrazně narušují řádný průběh obchodu, kdy mají vyvážející země nedostatečnou úroveň sociálních a environmentálních norem nebo pokud podnět podají MSP. Použije se však vždy, když jsou strukturální narušení v oblasti surovin výsledkem záměrné volby nejméně rozvinuté země, která chce ochránit veřejný zájem a legitimní rozvojové cíle.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1225/2009

Čl. 8 – odst. 1

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

3a. V článku 8 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

1. Pokud byla předběžně zjištěna existence dumpingu a újmy, může Komise přijmout uspokojivé dobrovolné závazky, kterými se kterýkoli vývozce zaváže, že změní ceny svých výrobků nebo přestane výrobky vyvážet na dané území za dumpingové ceny, je-li Komise po zvláštní konzultaci s poradním výborem přesvědčena, že poškozující účinek dumpingu tím je odstraněn. V takovém případě a po dobu platnosti těchto závazků se neuplatní prozatímní cla uložená Komisí v souladu s čl. 7 odst. 1 nebo konečná cla uložená Radou v souladu s čl. 9 odst. 4 na příslušný dovoz dotčeného výrobku vyrobeného společnostmi, které jsou uvedeny v rozhodnutí Komise o přijetí uvedených závazků v platném znění. Zvýšení ceny výrobků podle těchto závazků nesmí být vyšší, než je nezbytné k vyrovnání dumpingového rozpětí, a mělo by být nižší než dumpingové rozpětí, pokud je toto zvýšení ceny dostatečné k odstranění újmy způsobené výrobnímu odvětví Společenství.

1. Pokud byla předběžně zjištěna existence dumpingu a újmy, může Komise po zvláštní konzultaci s poradním výborem přijmout uspokojivé dobrovolné závazky, kterými se kterýkoli vývozce zaváže, že změní ceny svých výrobků nebo přestane výrobky vyvážet na dané území za dumpingové ceny, za předpokladu, že takové nabídky účinně odstraňují poškozující účinek dumpingu. V takovém případě a po dobu platnosti těchto závazků se neuplatní prozatímní cla uložená Komisí v souladu s čl. 7 odst. 1 nebo konečná cla uložená Radou v souladu s čl. 9 odst. 4 na příslušný dovoz dotčeného výrobku vyrobeného společnostmi, které jsou uvedeny v rozhodnutí Komise o přijetí uvedených závazků v platném znění. Zvýšení ceny výrobků podle těchto závazků nesmí být vyšší, než je nezbytné k vyrovnání dumpingového rozpětí, a musí být nižší než dumpingové rozpětí, pokud je toto zvýšení ceny dostatečné k odstranění újmy způsobené výrobnímu odvětví Unie, pokud Komise při ukládání prozatímních nebo konečných cel nerozhodla o tom, že toto nižší clo nebude uplatněno.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3 b (nový)

Nařízení (ES) č. 1225/2009

Čl. 8 – odst. 4

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

3b. V článku 8 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

4. Strany, které nabízejí závazek, musí předložit jeho znění v provedení, které nemá důvěrnou povahu, aby mohlo být poskytnuto stranám zúčastněným na šetření.

4. Strany, které nabízejí závazek, musí předložit jeho smysluplné znění v provedení, které nemá důvěrnou povahu, aby mohlo být poskytnuto stranám zúčastněným na šetření, Evropskému parlamentu a Radě. Smluvní strany jsou požádány, aby poskytly co nejvíce informací o obsahu a povaze podniku a vzaly přitom náležitý ohled na ochranu důvěrných informací ve smyslu článku 19. Komise dále před přijetím takové nabídky konzultuje s výrobním odvětvím Unie ve věci hlavních rysů závazku.“

Odůvodnění

V zájmu zvýšení transparentnosti cenových závazků by měly být informace sdíleny se zúčastněnými stranami v rámci Unie a se společnostmi, na něž se opatření vztahují.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 4 – písm. b

Nařízení (ES) č. 1225/2009

Čl. 9 – odst. 4 – poslední věta

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výše antidumpingového cla nesmí přesahovat zjištěné dumpingové rozpětí. Pokud nebyla zjištěna strukturální narušení v oblasti surovin týkající se dotčeného výrobku v zemi vývozu, je nižší než dumpingové rozpětí, jestliže nižší clo postačuje k odstranění újmy způsobené výrobnímu odvětví Unie.

Výše antidumpingového cla nesmí přesahovat zjištěné dumpingové rozpětí a měla by být nižší než toto rozpětí, pokud nižší clo postačuje k odstranění újmy způsobené výrobnímu odvětví Společenství.

 

Toto nižší clo se nepoužije v těchto případech:

 

a) byla zjištěna strukturální narušení nebo výrazné zásahy státu týkající se mimo jiné cen, nákladů a vstupů včetně například surovin a energie, výzkumu a práce, výstupů, prodejů a investic, směnných kurzů a spravedlivých podmínek financování obchodu, týkající se daného výrobku v zemi vývozu;

 

b) země vývozu nemá dostatečnou úroveň sociálních a environmentálních norem, přičemž dostatečná úroveň je určena na základě ratifikace a účinného provádění mnohostranných dohod o životním prostředí a jejich protokolů, jichž je Unie v daném okamžiku smluvní stranou, a úmluv MOP uvedených v příloze Ia ze strany třetí země;

 

c) subjekt, který předložil podnět, reprezentuje různorodé a fragmentované výrobní odvětví tvořené převážně MSP;

 

d) šetřením nebo samostatným antisubvenčním šetřením bylo alespoň prozatímně zjištěno, že vyvážející země poskytuje jednu nebo více dotací vyvážejícím výrobcům daného výrobku.

 

Nižší clo se však uplatní vždy, pokud byla zjištěna strukturální narušení v oblasti surovin týkající se daného výrobku v zemi vývozu a tato země je nejméně rozvinutou zemí uvedenou v příloze IV nařízení (EU) č. 978/2012.

Odůvodnění

Pravidlo nižšího cla se nepoužije u antidumpingových případů, kdy se zjistí, že vyvážející země používá postupy, které výrazně narušují řádný průběh obchodu, kdy má vyvážející země nedostatečnou úroveň sociálních a environmentálních norem nebo pokud podnět podají MSP. Použije se však vždy, když jsou strukturální narušení v oblasti surovin výsledkem záměrné volby nejméně rozvinuté země, která chce ochránit veřejný zájem a legitimní rozvojové cíle.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 5

Nařízení (ES) č. 1225/2009

Čl. 11 – odst. 2

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

2. Konečné antidumpingové opatření pozbývá platnosti pět let po uložení nebo pět let od ukončení posledního přezkumu, který se týkal dumpingu i újmy, pokud při tomto přezkumu nebylo zjištěno, že dumping a újma pravděpodobně přetrvají nebo se obnoví, pokud opatření pozbude platnosti. Přezkum opatření před pozbytím platnosti zahájí Komise z vlastního podnětu nebo na žádost podanou výrobci ve Společenství nebo jejich jménem a opatření zůstávají v platnosti až do dokončení přezkumu.

2. Konečné antidumpingové opatření pozbývá platnosti pět let po uložení nebo pět let od ukončení posledního přezkumu, který se týkal dumpingu i újmy, pokud při tomto přezkumu nebylo zjištěno, že dumping a újma pravděpodobně přetrvají nebo se obnoví, pokud opatření pozbude platnosti. Přezkum opatření před pozbytím platnosti zahájí Komise z vlastního podnětu nebo na žádost podanou výrobci ve Společenství nebo jejich jménem a opatření zůstávají v platnosti až do dokončení přezkumu.

Přezkum opatření před pozbytím platnosti se zahájí, jestliže žádost obsahuje dostatečné důkazy o tom, že dumping a újma pravděpodobně přetrvají nebo se obnoví, pokud opatření pozbude platnosti. Tuto pravděpodobnost lze opřít například o důkazy o pokračování dumpingu a újmy nebo o důkazy o tom, že odstranění újmy je zcela nebo zčásti výsledkem platných opatření, nebo o důkazy o tom, že okolnosti na straně vývozců nebo podmínky trhu naznačují pravděpodobnost budoucího dumpingu působícího újmu.

Přezkum opatření před pozbytím platnosti se zahájí, jestliže žádost obsahuje dostatečné důkazy o tom, že dumping a újma pravděpodobně přetrvají nebo se obnoví, pokud opatření pozbude platnosti. Tuto pravděpodobnost lze opřít například o důkazy o pokračování dumpingu a újmy nebo o důkazy o tom, že odstranění újmy je zcela nebo zčásti výsledkem platných opatření, nebo o důkazy o tom, že okolnosti na straně vývozců nebo podmínky trhu naznačují pravděpodobnost budoucího dumpingu působícího újmu. Tuto pravděpodobnost lze také opřít o pokračující zasahování ze strany jiných zemí.

V rámci šetření podle tohoto článku je výrobcům, dovozcům, zástupcům země vývozu a výrobcům ve Společenství poskytnuta příležitost doplnit, vyvrátit nebo objasnit tvrzení obsažená v žádosti o přezkum a v závěrech se patřičně přihlédne ke všem podstatným a náležitě doloženým důkazům, které byly předloženy v souvislosti se zjišťováním, zda ukončení platnosti opatření pravděpodobně povede či nepovede k přetrvání nebo obnovení dumpingu a újmy.

V rámci šetření podle tohoto článku je výrobcům, dovozcům, zástupcům země vývozu a výrobcům ve Společenství poskytnuta příležitost doplnit, vyvrátit nebo objasnit tvrzení obsažená v žádosti o přezkum a v závěrech se patřičně přihlédne ke všem podstatným a náležitě doloženým důkazům, které byly předloženy v souvislosti se zjišťováním, zda ukončení platnosti opatření pravděpodobně povede či nepovede k přetrvání nebo obnovení dumpingu a újmy.

Oznámení o nadcházejícím ukončení platnosti opatření se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie ve vhodné době v posledním roce platnosti opatření ve smyslu tohoto článku. Po zveřejnění oznámení jsou výrobci ve Společenství oprávněni podat nejpozději tři měsíce před koncem pětiletého období žádost o přezkum podle druhého pododstavce. Zveřejnění se rovněž oznámení o skutečném pozbytí platnosti opatření podle tohoto odstavce.

 

Odůvodnění

Dalším důkazem pro prodloužení opatření by měla být přetrvávající strukturální narušení.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 5 – písm. a

Nařízení (ES) č. 1225/2009

Čl. 11 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) v odstavci 5 se doplňuje pododstavec, který zní:

vypouští se

„Pokud po šetření podle odstavce 2 opatření pozbude platnosti, clo vybrané po datu zahájení takového šetření se vrátí za předpokladu, že o to jsou vnitrostátní celní orgány požádány a tyto orgány takové žádosti vyhoví v souladu s platnými celními předpisy Unie upravujícími vrácení nebo prominutí cla. S tímto vrácením není spojena povinnost dotčených vnitrostátních celních orgánů uhradit úroky.“

 

Odůvodnění

Má-li se zachovat vyváženost nástroje, není tento nový byrokratický a příliš složitý způsob vyplácení náhrady vhodný.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 6 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1225/2009

Čl. 14 – odst. 3

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

6a. V článku 14 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

3. Na základě tohoto nařízení mohou být přijata zvláštní ustanovení, zejména pokud se jedná o společnou definici pojmu původ výrobku obsaženou v nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství.

3. Na základě tohoto nařízení mohou být přijata zvláštní ustanovení, zejména pokud se jedná o společnou definici pojmu původ výrobku obsaženou v nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, nebo v souladu s článkem 2 tohoto nařízení.

Odůvodnění

Aby nedocházelo k obcházení antidumpingových opatření, měla by být oblast působnosti právních předpisů týkajících se ochrany obchodu v plném souladu s příslušnými ustanoveními celního kodexu.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 6 b (nový)

Nařízení (ES) č. 1225/2009

Čl. 14 – odst. 5

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

6b. V článku 14 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

5. Komise může po konzultaci s poradním výborem vyzvat celní orgány, aby přijaly vhodná opatření k zavedení takové celní evidence dovozu, aby následně mohla být vůči dováženým výrobkům zavedena opatření ode dne celní evidence. Celní evidenci dovozu lze zavést na řádně odůvodněnou žádost výrobního odvětví Společenství. Celní evidence se zavádí nařízením, které blíže určí účel opatření a případně odhad částky možného budoucího celního dluhu. Dovoz nesmí být celně evidován po dobu delší než devět měsíců.

5. Komise může po konzultaci s poradním výborem vyzvat celní orgány, aby přijaly vhodná opatření k zavedení takové celní evidence dovozu, aby následně mohla být vůči dováženým výrobkům zavedena opatření ode dne celní evidence.

 

Celní evidence dovozu se zavádí na řádně odůvodněnou žádost výrobního odvětví Unie. Dovoz může být rovněž celně evidován z podnětu Komise.

 

Celní evidence dovozu se zavádí ode dne zahájení šetření, pokud podnět výrobního odvětví Unie obsahuje řádně odůvodněnou žádost o evidenci.

 

Celní evidence se zavádí nařízením, které blíže určí účel opatření a případně odhad částky možného budoucího celního dluhu. Dovoz nesmí být celně evidován po dobu delší než devět měsíců.“

Odůvodnění

Aby se snížilo riziko hromadění výrobků, mělo by se po předložení odůvodněné žádosti a od data zahájení šetření odůvodněného v podnětu přistoupit k provádění celní evidence dovozu. Komise by měla mít rovněž možnost nařídit celní evidenci z vlastního podnětu.

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 6 c (nový)

Nařízení (ES) č. 1225/2009

Čl. 14 – odst. 6

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

6c. V článku 14 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

6. Členské státy podávají Komisi každý měsíc zprávu o dovozu výrobků, které jsou předmětem šetření a opatření, a o výši cla vybraného na základě tohoto nařízení.

6. Členské státy podávají Komisi každý měsíc zprávu o dovozu výrobků, které jsou předmětem šetření a opatření, a o výši cla vybraného na základě tohoto nařízení. Komise se může, po obdržení výslovné a odůvodněné žádosti zúčastněné strany a po obdržení stanoviska poradního výboru k této žádosti, rozhodnout poskytnout jim informace o objemu a hodnotě dovozu těchto výrobků.“

Odůvodnění

V zájmu zvýšení transparentnosti by měla Komise sdílet informace o dovozu.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 6 d (nový)

Nařízení (ES) č. 1225/2009

Čl. 14 – odst. 7 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6d. V článku 14 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

„7a. Kdykoli má Komise v úmyslu přijmout nebo zveřejnit jakýkoliv dokument, jehož cílem je objasnit zavedenou praxi Komise při uplatňování jakékoliv části tohoto nařízení, konzultuje před jeho přijetím či zveřejněním s Evropským parlamentem a Radou s cílem dosáhnout konsensu s ohledem na schválení daného dokumentu. Tyto procesní požadavky se vztahují i na každou následnou změnu těchto dokumentů. Tyto dokumenty jsou v každém případě v plném souladu s ustanoveními tohoto nařízení. Žádný takový dokument nerozšiřuje posuzovací pravomoc Komise, jak je vykládána Soudním dvorem Evropské unie, při přijímání opatření.“

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 7

Nařízení (ES) č. 1225/2009

Čl. 17 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„1. V případech, kdy je v Unii počet výrobců, vývozců nebo dovozců, typů výrobků nebo obchodů příliš velký, může být šetření omezeno na přiměřený počet stran, výrobků nebo obchodů, který se vybere jako statisticky reprezentativní vzorek na základě informací dostupných v době výběru nebo jako největší reprezentativní objem výroby, prodeje nebo vývozu, který může být v době, která je k dispozici, přiměřeně přezkoumán.“

„1. V případech, kdy je v Unii počet výrobců, vývozců nebo dovozců, kteří na tomto šetření se svým souhlasem spolupracují, typů výrobků nebo obchodů příliš velký, může být šetření omezeno na přiměřený počet stran, výrobků nebo obchodů, který se vybere jako statisticky reprezentativní vzorek na základě informací dostupných v době výběru nebo jako největší reprezentativní objem výroby, prodeje nebo vývozu, který může být v době, která je k dispozici, přiměřeně přezkoumán. V případě různorodých a fragmentovaných výrobních odvětví tvořených převážně MSP by měl konečný výběr stran, pokud je to možné, zohledňovat jejich podíl v dotyčném odvětví.

Odůvodnění

Aby byly údaje kvalitnější, vzorky by měly zahrnovat jak žadatele, tak subjekty, které žádost nepodaly.

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 8

Nařízení (ES) č. 1225/2009

Čl 19 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Výrobci v Unii, dovozci a vývozci a jejich reprezentativní sdružení a zástupci země vývozu mohou požádat o informace o plánovaném uložení prozatímních opatření. Žádosti o takové informace se podávají písemně ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení šetření. Tyto informace se těmto stranám poskytnou alespoň dva týdny před uplynutím lhůty uvedené v čl. 7 odst. 1 pro uložení prozatímních cel. Mezi takové informace patří:

vypouští se

a) shrnutí navržených cel pouze pro informační účely a

 

b) podrobné údaje o výpočtu dumpingového rozpětí a rozpětí dostatečného k odstranění újmy způsobené výrobnímu odvětví Unie, přičemž se patřičně zohlední potřeba splnit povinnost důvěrného zacházení s údaji uvedená v článku 19. Strany mají tři pracovní dny na zaslání připomínek k přesnosti výpočtů.

 

Odůvodnění

Zveřejňování informací o plánovaném uložení prozatímních cel předem zvyšuje riziko další politizace řízení. Šetření týkající se ochrany obchodu by měla probíhat na technickém základě a měly by být omezeny příležitosti pro lobbing.

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 9

Nařízení (ES) č. 1225/2009

Čl. 21 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9. V článku 21 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

vypouští se

„2. Aby mohly příslušné orgány při rozhodování, zda je přijetí opatření v zájmu Unie, přihlédnout ke všem stanoviskům a informacím a vycházet z pevného základu, mohou se výrobci v Unii, dovozci a jejich reprezentativní sdružení, reprezentativní uživatelé a reprezentativní organizace spotřebitelů ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení antidumpingového šetření přihlásit a sdělit Komisi informace. Tyto informace nebo jejich přiměřené shrnutí se zpřístupní ostatním stranám uvedeným v tomto odstavci, které se k nim mohou vyjádřit.“

 

Odůvodnění

Současná praxe Komise týkající se tohoto aspektu zkoušky zájmu Unie by se neměla měnit.

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 9 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1225/2009

Čl. 22 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

9c. V článku 22 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

„1a. Jakmile všechny členské státy ratifikují nové úmluvy MOP, provede Komise postupem stanoveným v článku 290 Smlouvy o fungování EU odpovídajícím způsobem aktualizaci přílohy Ia.“

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 9 b (nový)

Nařízení (ES) č. 1225/2009

Článek 22 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

9b. Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 22a

 

Zpráva

 

1. S cílem usnadnit Evropskému parlamentu a Radě sledování provádění tohoto nařízení, Komise, s patřičným ohledem na ochranu důvěrných informací ve smyslu článku 19, předloží výroční zprávu o uplatňování a provádění tohoto nařízení Evropskému parlamentu a Radě jako součást dialogu ve věci nástroje na ochranu obchodu mezi Komisí, Evropským parlamentem a Radou. Zpráva obsahuje informace o uplatňování prozatímních a konečných opatření, o ukončení šetření bez přijetí opatření, o závazcích, o nových šetřeních, o přezkumech a kontrolních návštěvách a o činnosti různých orgánů odpovědných za sledování provádění tohoto nařízení a za plnění závazků, které z něho vyplývají. Zpráva se zabývá rovněž nástroji na ochranu obchodu, které třetí země použily vůči Unii, a obsahuje informace o nápravě ve výrobním odvětví Unie dotčeném uplatňovanými opatřeními a o odvoláních proti uplatňovaným opatřením. Zahrnuje činnosti úředníka pro slyšení z Generálního ředitelství Komise pro obchod a aktivity asistenční služby pro MSP týkající se uplatňování tohoto nařízení.

 

2. Evropský parlament může ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy Komise tuto zprávu předloží, pozvat Komisi na schůzi ad hoc svého věcně příslušného výboru, aby přednesla a objasnila veškeré otázky spojené s uplatňováním tohoto nařízení. Zpráva může být rovněž předmětem usnesení.

 

3. Komise tuto zprávu zveřejní nejpozději do šesti měsíců po jejím předložení Evropskému parlamentu a Radě.“

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 9 c (nový)

Nařízení (ES) č. 1225/2009

Příloha I a (nová)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

9c. Doplňuje se tato příloha:

 

„Příloha Ia

 

„Úmluvy MOP uvedené v článcích 7, 8, 9

 

1. Úmluva o nucené nebo povinné práci, č. 29 (1930)

 

2. Úmluva o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat, č. 87 (1948)

 

3. Úmluva o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat, č. 98 (1949)

 

4. Úmluva o rovném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, č. 100 (1951)

 

5. Úmluva o odstranění nucené práce, č. 105 (1957)

 

6. Úmluva o diskriminaci (zaměstnání a povolání), č. 111 (1958)

 

7. Úmluva o minimálním věku pro přijetí do zaměstnání, č. 138 (1973)

 

8. Úmluva o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce, č. 182 (1999)“

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod -1 (nový)

Nařízení (ES) č. 597/2009

Název

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

Nařízení Rady (ES) č. 597/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství

Nařízení Rady (ES) č. 597/2009 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské Unie

 

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celé nařízení Rady (ES) č. 597/2009.)

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod -1 a (nový)

Nařízení (ES) č. 597/2009

Bod odůvodnění 9 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1a. Vkládá se nový bod odůvodnění, který zní:

 

„(9a) V rámci Unie jsou napadnutelné subvence zpravidla zakázány podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie. Napadnutelné subvence poskytované třetími zeměmi mají proto zvlášť rušivý účinek na obchod. V průběhu doby se neustále snižovala Komisí povolená výše státní podpory. Pokud jde o antisubvenční nástroj, pravidlo nižšího cla by se proto už nemělo uplatňovat na dovoz ze zemí, které praktikují subvencování.“

Odůvodnění

V těchto případech se nepoužije pravidlo nižšího cla, aby se obchodní partneři EU odradili od používání subvencování. Bod odůvodnění 9 legislativního návrhu Komise musí být převeden do základního antisubvenčního nařízení.

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod -1 b (nový)

Nařízení (ES) č. 597/2009

Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1b. V článku 1 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

 

„Používání jakéhokoliv subvencovaného výrobku v souvislosti s průzkumem pevninského šelfu nebo výlučné ekonomické zóny členského státu nebo s využíváním jeho zdrojů se vykazuje jako dovoz podle tohoto nařízení, a proto podléhá clu, pokud působí újmu výrobnímu odvětví Unie.“

Odůvodnění

V souladu s Úmluvou Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 (UNCLOS) a mezinárodní praxí by EU měla uplatnit antisubvenční nástroj i na zboží určené pro použití v kontinentálním šelfu nebo ve výlučné ekonomické zóně jejích členských států.

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 1 a (nový)

Nařízení (ES) č. 597/2009

Čl. 10 – odst. 8

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

1a. V článku 10 se odstavec 8 nahrazuje tímto:

8. Pokud se Komise za zvláštních okolností rozhodne zahájit šetření, aniž by obdržela písemný podnět od výrobního odvětví Společenství nebo jeho jménem, šetření se uskuteční pouze tehdy, pokud má dostatečné důkazy o existenci napadnutelné subvence, újmě a příčinné souvislosti podle odstavce 2 odůvodňující zahájit šetření.

8. Pokud se Komise za zvláštních okolností, zejména pokud jde o různorodá a fragmentovaná odvětví tvořená převážně MSP, rozhodne zahájit šetření, aniž by obdržela písemný podnět od výrobního odvětví Unie nebo jeho jménem, šetření se uskuteční pouze tehdy, pokud má dostatečné důkazy o dumpingu / existenci napadnutelné subvence, újmě a příčinné souvislosti podle odstavce 2 odůvodňující zahájit šetření.“

Pozměňovací návrh   50

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 2

Nařízení (ES) č. 597/2009

Čl. 11 – odst. 2 (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

"11. Výrobci obdobného výrobku v Unii jsou povinni spolupracovat v řízení zahájeném podle čl. 10 odst. 8.“

vypouští se

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 2

Nařízení (ES) č. 597/2009

Čl. 11 – odst. 9

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

9. Při řízeních zahájených podle čl. 10 odst. 13 se šetření ukončí pokud možno v době jednoho roku. V každém případě musí být tato šetření ukončena do 13 měsíců od jejich zahájení, a to v souladu s učiněnými závěry buď podle článku 13 přijetím závazků, nebo podle článku 15 přijetím konečných opatření.

9. Při řízeních zahájených podle čl. 10 odst. 11 se šetření ukončí pokud možno v době devíti měsíců. V každém případě musí být tato šetření ukončena do 10 měsíců od jejich zahájení, a to v souladu s učiněnými závěry buď podle článku 13 přijetím závazků, nebo podle článku 15 přijetím konečných opatření. Období šetření se pokud možno shoduje s rozpočtovým rokem, zejména v případě různorodých a fragmentovaných odvětví tvořených převážně MSP.

Pozměňovací návrh   52

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 2

Nařízení (ES) č. 597/2009

Čl. 11 – odst. 11 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

11a. V případě antidumpingových řízení umožní Komise přístup různorodých a fragmentovaných odvětví tvořených převážně MSP k tomuto nástroji prostřednictvím asistenční služby pro MSP.

 

Asistenční služba pro MSP šíří povědomí o tomto nástroji, poskytuje informace a vysvětlení o případech, o tom, jak předložit podnět a jak lépe uvést důkazy o dumpingu / napadnutelných subvencích a újmě. Asistenční služba pro MSP poskytuje standardizované formuláře pro statistické údaje, které se mají předkládat pro účely reprezentativnosti, a pro dotazníky.

 

Po zahájení šetření informuje MSP a jejich příslušná sdružení, jichž se zahájení tohoto řízení a příslušné lhůty pro registraci zúčastněných stran pravděpodobně týkají.

 

Je nápomocen při řešení otázek týkajících se vyplňování dotazníků, přičemž zvláštní pozornost věnuje dotazům MSP ohledně šetření zahájených podle čl. 10 odst. 8. V co největší míře pomáhá snižovat zátěž způsobenou jazykovou bariérou.

 

V případě, že MSP poskytnout přímé důkazy o dumpingu nebo napadnutelných subvencích, asistenční služba pro MSP poskytuje MSP informace o vývoji objemu a hodnoty dovozu dotčeného výrobku v souladu s čl. 24 odst. 6.

 

Sděluje rovněž, jaké jsou další možnosti navázání kontaktu a spolupráce s úředníkem pro slyšení a vnitrostátními celními orgány. Asistenční služba pro MSP informuje tyto podniky také o tom, jaké jsou možnosti a podmínky podání žádosti o přezkoumání daných opatření a vrácení uhrazených antidumpingových cel.

Pozměňovací návrh   53

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 2

Nařízení (ES) č. 597/2009

Čl. 11 – odst. 11 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

11b. Komise zajistí všem zúčastněným stranám co nejlepší přístup k informacím tím, že umožní zavedení informačního systému, v jehož rámci je zúčastněným stranám zasláno upozornění pokaždé, když je vyšetřovací spis doplněn o nové informace nedůvěrné povahy. Informace nedůvěrné povahy jsou rovněž přístupné prostřednictvím internetové platformy.

Odůvodnění

Je třeba zvýšit transparentnost, aby se zajistila důvěra výrobců a spotřebitelů v tento nástroj a potvrdila jeho legitimita.

Pozměňovací návrh   54

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 2

Nařízení (ES) č. 597/2009

Článek 11 – odst. 11 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

11c. Komise zajistí účinný výkon procesních práv zúčastněných stran a případně prostřednictvím úředníka pro slyšení zajistí, aby řízení probíhalo nestranně, objektivně a bez zbytečných prodlev.

Odůvodnění

Je třeba zvýšit transparentnost, aby se zajistila důvěra výrobců a spotřebitelů v tento nástroj a potvrdila jeho legitimita.

Pozměňovací návrh   55

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 2

Nařízení (ES) č. 597/2009

Článek 11 – odst. 11 d (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

11d. Komise vydává na žádost zúčastněných stran dotazníky pro řízení ve všech úředních jazycích Unie.

Odůvodnění

Aby se snížila zátěž MSP spojená s řízením a zlepšila úroveň spolupráce, měly by být dotazníky k dispozici na požádání ve všech úředních jazycích Unie.

Pozměňovací návrh   56

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 3 – písm. -a (nové)

Nařízení (ES) č. 597/2009

Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

-a) druhý pododstavec se nahrazuje tímto:

„Prozatímní clo může být uloženo nejdříve 60 dnů a nejpozději devět měsíců po zahájení řízení.

„Prozatímní clo může být uloženo nejdříve 60 dnů a nejpozději šest měsíců po zahájení řízení.“

Pozměňovací návrh   57

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 3 – písm. b

Nařízení (ES) č. 597/2009

Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 3 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) doplňuje se nový pododstavec, který zní:

vypouští se

„Prozatímní opatření se neuplatní ve lhůtě dvou týdnů po zaslání informací zúčastněným stranám podle článku 29b. Poskytnutím takových informací není dotčeno jakékoli další rozhodnutí, které Komise případně přijme.“

 

Pozměňovací návrh   58

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 3 a (nový)

Nařízení (ES) č. 597/2009

Čl. 13 – odst. 1

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

3a. V článku 13 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

1. Pokud byla předběžně stanovena existence subvence a újmy, Komise může přijmout uspokojivé dobrovolné závazky, kterými se:

„1. Pokud byla předběžně stanovena existence subvence a újmy, Komise může přijmout dobrovolné závazky, kterými se:

a) vláda země původu a/nebo vývozu zaváže zrušit nebo omezit subvenci nebo přijmout jiná opatření týkající se jejích účinků; nebo

a) vláda země původu a/nebo vývozu zaváže zrušit nebo omezit subvenci nebo přijmout jiná opatření týkající se jejích účinků; nebo

b) vývozce zaváže, že změní ceny svých výrobků nebo přestane výrobky vyvážet na dané území tak dlouho, dokud jsou vývozům poskytovány napadnutelné subvence, takže Komise je po zvláštní konzultaci s poradním výborem přesvědčena, že poškozující účinek subvencí je odstraněn.

b) vývozce zaváže, že změní ceny svých výrobků nebo přestane výrobky vyvážet na dané území tak dlouho, dokud jsou vývozům poskytovány napadnutelné subvence, za předpokladu, že Komise po zvláštní konzultaci s poradním výborem určí, že poškozující účinek subvencí je odstraněn.

V takovém případě a po dobu platnosti takovýchto závazků se neuplatní prozatímní cla uložená Komisí v souladu s čl. 12 odst. 3 nebo konečná cla uložená Radou v souladu s čl. 15 odst. 1 na příslušné dovozy dotčeného výrobku vyrobeného společnostmi, které jsou uvedeny v rozhodnutí Komise o přijetí uvedených závazků a ve všech následných změnách takového rozhodnutí.

V takovém případě a po dobu platnosti takovýchto závazků se neuplatní prozatímní cla uložená Komisí v souladu s čl. 12 odst. 3 nebo konečná cla uložená Radou v souladu s čl. 15 odst. 1 na příslušné dovozy dotčeného výrobku vyrobeného společnostmi, které jsou uvedeny v rozhodnutí Komise o přijetí uvedených závazků a ve všech následných změnách takového rozhodnutí.

Zvýšení ceny výrobků podle těchto závazků nesmí být vyšší,než je nezbytné k vyrovnání částky napadnutelných subvencí, a musí být nižší než výše napadnutelných subvencí, pokud je toto zvýšení ceny dostatečné k odstranění újmy způsobené výrobnímu odvětví Společenství.

Pravidlo nižšího cla se nepoužije pro ceny dohodnuté podle těchto závazků v rámci antisubvenčního řízení.“

Odůvodnění

Závazky mohou být přijaty pouze v případě, že účinně odstraní poškozující účinek subvence. Pravidlo nižšího cla se navíc v souladu s ostatními ustanoveními o pravidlu nižšího cla nevztahuje na antisubvenční řízení.

Pozměňovací návrh   59

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 3 b (nový)

Nařízení (ES) č. 597/2009

Čl. 13 – odst. 4

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

3b. V článku 13 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

4. Strany, které nabízejí závazek, musí předložit jeho znění v provedení, které nemá důvěrnou povahu, aby mohlo být poskytnuto stranám zúčastněným na šetření.

„4. Strany, které nabízejí závazek, musí předložit jeho smysluplné znění v provedení, které nemá důvěrnou povahu, aby mohlo být poskytnuto stranám zúčastněným na šetření, Evropskému parlamentu a Radě. Smluvní strany budou požádány, aby poskytly co nejvíce informací o obsahu a povaze podniku a vzaly přitom náležitý ohled na ochranu důvěrných informací ve smyslu článku 29. Komise dále před přijetím takové nabídky konzultuje výrobní odvětví Unie ve věci hlavních rysů a fungování závazku.“

Pozměňovací návrh   60

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 6 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 597/2009

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 7 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) v odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

vypouští se

„Pokud po skončení šetření podle článku 18 opatření pozbyde platnosti, clo vybrané po datu zahájení takového šetření se vrátí. Vrácení by se mělo požadovat od vnitrostátních celních orgánů v souladu s platnými celními předpisy Unie.“

 

Odůvodnění

Má-li se zachovat vyváženost nástroje, není tento nový, byrokratický a příliš složitý způsob vyplácení náhrady vhodný.

Pozměňovací návrh   61

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 7 a (nový)

Nařízení (ES) č. 597/2009

Čl. 24 – odst. 3

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

7a. V článku 24 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

3. Na základě tohoto nařízení mohou být přijata zvláštní ustanovení, zejména pokud se jedná o společnou definici pojmu původ výrobku obsaženou v nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství.

„3. Na základě tohoto nařízení mohou být přijata zvláštní ustanovení, zejména pokud se jedná o společnou definici pojmu původ výrobku obsaženou v nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, nebo v souladu s článkem 2 tohoto nařízení.“

Odůvodnění

Aby nedocházelo k obcházení antidumpingových opatření, měla by být oblast působnosti právních předpisů týkajících se ochrany obchodu plně v souladu s příslušnými ustanoveními celního kodexu.

Pozměňovací návrh   62

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 7 b (nový)

Nařízení (ES) č. 597/2009

Čl. 24 – odst. 5

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

7b. V článku 24 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

5. Komise může po konzultaci s poradním výborem vyzvat celní orgány, aby přijaly vhodná opatření k zavedení takové celní evidence dovozu, aby následně mohla být vůči dováženým výrobkům zavedena opatření ode dne celní evidence.

„5. Komise může po konzultaci s poradním výborem vyzvat celní orgány, aby přijaly vhodná opatření k zavedení takové celní evidence dovozu, aby například následně mohla být vůči dováženým výrobkům zavedena opatření ode dne celní evidence.

Celní evidenci dovozu lze zavést na řádně odůvodněnou žádost výrobního odvětví Společenství.

Celní evidence dovozu se zavádí na řádně odůvodněnou žádost výrobního odvětví Unie. Dovoz může být rovněž celně evidován z podnětu Komise.

 

Celní evidence dovozu se zavádí ode dne zahájení šetření, pokud podnět výrobního odvětví Unie obsahuje řádně odůvodněnou žádost o evidenci.

Celní evidence se zavádí nařízením, které blíže určí účel opatření a případně odhad částky možného budoucího celního dluhu. Dovoz nesmí být celně evidován po dobu delší než devět měsíců.

Celní evidence se zavádí nařízením, které blíže určí účel opatření a případně odhad částky možného budoucího celního dluhu. Dovoz nesmí být celně evidován po dobu delší než devět měsíců.“

Odůvodnění

Aby se snížilo riziko hromadění výrobků, mělo by se po předložení odůvodněné žádosti a od zahájení šetření odůvodněného v podnětu přistoupit k provádění celní evidence dovozu. Komise by měla mít rovněž možnost nařídit celní evidenci z vlastního podnětu.

Pozměňovací návrh   63

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 7 c (nový)

Nařízení (ES) č. 597/2009

Čl. 24 – odst. 6

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

7c. V článku 24 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

6. Členské státy podávají Komisi každý měsíc zprávu o dovozu výrobků, které jsou předmětem šetření a opatření, a o výši cla vybraného na základě tohoto nařízení.

6. Členské státy podávají Komisi každý měsíc zprávu o dovozu výrobků, které jsou předmětem šetření a opatření, a o výši cla vybraného na základě tohoto nařízení. Komise se může, po obdržení výslovné a odůvodněné žádosti zúčastněné strany a po obdržení stanoviska poradního výboru k ní, rozhodnout poskytnout jim informace o objemu a hodnotě dovozu těchto výrobků.“

Pozměňovací návrh   64

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 7 d (nový)

Nařízení (ES) č. 597/2009

Čl. 24 – odst. 7 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7d. V článku 24 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

„7a. Kdykoli má Komise v úmyslu přijmout nebo zveřejnit jakýkoliv dokument, jehož cílem je objasnit zavedenou praxi Komise při uplatňování jakékoli části tohoto nařízení, konzultuje před jeho přijetím či zveřejněním Evropský parlament a Radu s cílem dosáhnout konsensu s ohledem na schválení daného dokumentu. Tyto procedurální požadavky se vztahují i na každou následnou změnu těchto dokumentů. Tyto dokumenty jsou v každém případě plně v souladu s ustanoveními tohoto nařízení. Žádný takový dokument nemůže rozšířit posuzovací pravomoc Komise, jak je vykládána Soudním dvorem Evropské unie, při přijímání opatření.“

Pozměňovací návrh   65

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 8

Nařízení (ES) č. 597/2009

Čl. 27 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8. V čl. 27 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

8. V článku 27 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. V případech, kdy je v Unii počet výrobců, vývozců nebo dovozců, typů výrobků nebo obchodních operací příliš velký, může být šetření omezeno na:“

„1. V případech, kdy je v Unii počet výrobců, vývozců nebo dovozců, kteří spolupracují na šetření, nebo typů výrobků nebo obchodů příliš velký, může být šetření omezeno na:“

 

a) přiměřený počet stran, výrobků nebo obchodních operací, který se vybere jako statisticky reprezentativní vzorek na základě informací dostupných v době výběru; nebo

 

b) největší reprezentativní objem výroby, prodeje nebo vývozu, který může být ve stanovené lhůtě přiměřeně přezkoumán.

 

„V případě různorodých a fragmentovaných výrobních odvětví tvořených převážně MSP vezme konečný výběr stran, pokud je to možné, v úvahu jejich podíl v dotyčném odvětví.“

Odůvodnění

Aby byly údaje kvalitnější, vzorky by měly zahrnovat jak žadatele, tak subjekty, které žádost nepodaly.

Pozměňovací návrh   66

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 9

Nařízení (ES) č. 597/2009

Článek 29 b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9. Za článek 29 se vkládá nový článek, který zní:

vypouští se

„Článek 29b

 

Informace o prozatímních opatřeních

 

1. Výrobci v Unii, dovozci a vývozci a jejich reprezentativní sdružení a země původu a/nebo vývozu mohou požádat o informace o plánovaném uložení prozatímních cel. Žádosti o takové informace se podávají písemně ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení šetření. Tyto informace se těmto stranám poskytnou alespoň dva týdny před uplynutím lhůty uvedené v čl. 12 odst. 1 pro uložení prozatímních cel.

 

Mezi takové informace patří:

 

a) shrnutí navržených cel pouze pro informační účely a

 

b) podrobné údaje o výpočtu rozpětí subvence a rozpětí dostatečného k odstranění újmy způsobené výrobnímu odvětví Unie, přičemž musí být patřičně zohledněna potřeba splnit povinnost důvěrného zacházení s údaji uvedená v článku 29. Strany mají tři pracovní dny na zaslání připomínek k přesnosti výpočtů.

 

2. V případech, kdy se zamýšlí neuložit prozatímní cla, ale nadále pokračovat v šetření, jsou zúčastněné strany informovány o neuložení cel dva týdny před uplynutím lhůty uvedené v čl. 12 odst. 1 pro uložení prozatímních cel.

 

Pozměňovací návrh   67

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 10

Nařízení (ES) č. 597/2009

Čl. 31 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10. V článku 31 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

vypouští se

"2. Aby mohly příslušné orgány při rozhodování, zda je přijetí opatření v zájmu Unie, přihlédnout ke všem stanoviskům a informacím a vycházet z pevného základu, mohou se výrobci v Unii, dovozci a jejich reprezentativní sdružení, reprezentativní uživatelé a reprezentativní organizace spotřebitelů ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení šetření ohledně vyrovnávacích opatření přihlásit a sdělit Komisi informace. Tyto informace nebo jejich odpovídající shrnutí se zpřístupní ostatním stranám uvedeným v tomto odstavci, které se k nim mohou vyjádřit.

 

Odůvodnění

Současná praxe Komise týkající se tohoto aspektu zkoušky zájmu Unie by se neměla měnit.

Pozměňovací návrh   68

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 10 a (nový)

Nařízení (ES) č. 597/2009

Článek 33 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

10a. Vkládá se nový článek, který zní:

 

Článek 33a

 

Zpráva

 

1. S cílem usnadnit Evropskému parlamentu a Radě sledování provádění tohoto nařízení, Komise, s patřičným ohledem na ochranu důvěrných informací ve smyslu článku 19, předloží výroční zprávu o uplatňování a provádění tohoto nařízení Evropskému parlamentu a Radě jako součást dialogu ve věci nástroje na ochranu obchodu mezi Komisí, Evropským parlamentem a Radou. Zpráva obsahuje informace o uplatňování prozatímních a konečných opatření, o ukončení šetření bez přijetí opatření, o závazcích, o nových šetřeních, o přezkumech a kontrolních návštěvách a o činnosti různých orgánů odpovědných za sledování uplatňování tohoto nařízení a za plnění závazků, které z něho vyplývají. Zpráva se zabývá rovněž nástroji na ochranu obchodu, které třetí země použily vůči Unii, a obsahuje informace o nápravě ve výrobním odvětví Unie dotčeném uplatňovanými opatřeními a o odvoláních proti uplatňovaným opatřením. Zahrnuje činnosti úředníka pro slyšení z Generálního ředitelství Komise pro obchod a aktivity asistenční služby pro MSP týkající se uplatňování tohoto nařízení.

 

2. Evropský parlament může ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy Komise tuto zprávu předloží, pozvat Komisi na schůzi ad hoc svého věcně příslušného výboru, aby přednesla a objasnila veškeré otázky spojené s uplatňováním tohoto nařízení.“ Zpráva může být rovněž předmětem usnesení.

 

3. Komise tuto zprávu zveřejní nejpozději do šesti měsíců po jejím předložení Evropskému parlamentu a Radě.“

Pozměňovací návrh   69

Návrh nařízení

Článek 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

 

Konsolidace s nařízením (ES) č. 1225/2009 a nařízením (ES) č. 597/2009 je provedena do ...*.

 

____________

 

* Úř. věst.: vložte prosím datum: tři měsíce ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Návrh Komise, jehož cílem je modernizovat současně antidumpingové i antisubvenční nařízení, přináší čtyři hlavní změny: ruší se pravidlo nižšího cla v antidumpingových řízeních, kdy je zjištěno strukturální narušení v oblasti surovin, a ve všech antidumpingových řízeních; dále budou výrobci v Unii povinni spolupracovat při šetřeních z moci úřední, budou se vracet cla vybraná v průběhu přezkumu před pozbytím platnosti a uložení prozatímních cel bude oznamováno s dvoutýdenním předstihem (tzv. přepravní doložka). Komise zdůvodňuje svůj návrh třemi cíli: zvýšit účinnost nástrojů, snížit hrozbu odvetných akcí ze strany třetích zemí a zvýšit transparentnost a předvídatelnost. Zpravodaj s těmito třemi cíli souhlasí a soudí, že pokud chceme zachovat důvěru veřejnosti v tyto nástroje, je nutné je vzájemně propojit. Zpravodaj se proto rozhodl nastínit hlavní prvky navrhované zprávy formou několika otázek.

Do jaké míry návrh Komise zaručuje, že nástroje budou uplatňovány účinným způsobem?

Zpravodaj souhlasí s Komisí v tom, že pokud má nástroj sloužit svému účelu, tj. zabránit újmě způsobené nepovoleným dumpingem a subvencemi, musí být účinný. Komise uvádí, že pro zajištění účinnosti má ústřední význam vracení cel vybraných v průběhu přezkumu před pozbytím platnosti a částečné zrušení pravidla nižšího cla.

Vracení cel vybraných v průběhu přezkumu před pozbytím platnosti

Podle návrhu Komise by měla být cla vybraná v průběhu přezkumu před pozbytím platnosti vrácena, pokud se prokáže, že dumping nebo subvence skončily. Komise tvrdí, že tím bude zajištěna účinnost. Je ovšem třeba se ptát, jak k tomuto závěru dospěla. Lze totiž namítnout, že navržené vracení cel není nezbytné, protože postup pro vracení cel je obsažen již v platných nařízeních. Zpravodaj proto navrhuje vypuštění tohoto odstavce.

Částečné zrušení pravidla nižšího cla

Komise navrhuje zrušit pravidlo nižšího cla v antidumpingových řízeních, kdy je zjištěno strukturální narušení v oblasti surovin, a ve všech antisubvenčních řízeních. Tento krok je zdůvodněn zvýšením účinnosti nástrojů. Nicméně ani zde není snadné zjistit, z čeho tento závěr vychází. Podle pravidel WTO není zakázaný dumping jako takový, nýbrž dumping působící újmu. Pravidlo nižšího cla tedy slouží k nápravě újmy způsobené výrobcům v Unii a je sporné, zda by vyšší sazby cel vedly ke zvýšení účinnosti. Je sice možné, že navržená změna byla motivována snahou o dosažení odrazujícího účinku, nicméně nesmíme zapomínat na důsledky, které by mohla mít. Vzhledem k tomu, že dnešní hodnotový řetězec je mnohem více globalizovaný a 50 % dovozů do Unie tvoří meziprodukty, zvýšená sazba cel by sice zamezila vstupu dumpingových a subvencovaných produktů ze třetích zemí na trh EU, ale současně by mohla mít významný dopad na přístup Unie k meziproduktům používaným v exportech z Unie. Zvyšování sazby cel nad úroveň nutnou k nápravě újmy by způsobilo, že by byl postižen také vývoz z Unie, který vytváří hospodářský růst.

Problémem může být také to, že není přesně definován pojem strukturálního narušení v oblasti surovin. Vzhledem k tomu, Komise dosud nepředložila jednotnou definici, dochází k četným spekulacím na toto téma. Bylo navrženo, aby byl tento koncept definován případ od případu, přičemž by však měl zahrnovat náklady na energii a pracovní sílu. Používáme-li jako vstup takovýto nedefinovaný a nepředvídatelný pojem, bude stejně nepředvídatelný také výstup, takže se může stát, že se zrušení pravidla nižšího cla mine svým účinkem. Tento pojem rovněž stírá hranici mezi antidumpingovými a antisubvenčními opatřeními, což může být vykládáno jako porušení článku 32.1 Dohody WTO o subvencích a vyrovnávacích opatřeních. Je tedy zřejmé, že dokud nebudeme vědět, jakým způsobem bude koncept strukturálního narušení v oblasti surovin používán, lze jen obtížně určit, do jaké míry by zvýšil účinnost nástroje, nebo zda by se naopak jeho účinnost snížila v důsledku právní nejistoty.

Řeší návrh vhodným způsobem hrozbu odvetných akcí ze strany třetích zemí?

Komise ve svém návrhu uznává rostoucí obavy výrobců v Unii, pokud jde o hrozbu odvetných akcí ze strany výrobců ze třetích zemí po podání stížnosti na dumping nebo subvence, a navrhuje proto stanovit povinnost spolupráce v šetřeních z moci úřední. Jak bylo již uvedeno, zpravodaj má určité připomínky k ostatním částem návrhu Komise, které mohou bránit dosažení cíle, kterým je ochrana Unie proti odvetným akcím, jejichž četnost se zvyšuje. Příkladem je částečné zrušení pravidla nižšího cla.

Povinnost spolupracovat při šetřeních z moci úřední

Komise uvádí, že hrozba odvetných akcí může být řešení stanovením možnosti zahajovat šetření z moci úřední, tj. Komise by byla oprávněna zahájit šetření, aniž by výrobce v Unii podal formální stížnost. Tento návrh by měl velmi pozitivní přínos, v neposlední řadě rozšířený přístup k údajům. Tím by se zlepšila kvalita výběru vzorků při šetřeních a mohly by být vyvozovány kvalitnější a spolehlivější závěry. Některé otázky však zůstávají nevyřešeny a návrh Komise se jim nevěnuje. Zaprvé je třeba uvést, že právo Komise zahájit šetření z moci úřední je již zakotveno v platných nařízeních, takže je nutné se ptát, proč Komise považuje v tomto okamžiku šetření z moci úřední za odpověď na hrozbu odvetných akcí. Zadruhé, ačkoli Komise tvrdí, že se tím snižuje riziko odvety, toto riziko není zcela vyloučeno. Můžeme velmi dobře předpokládat, že pro dobře informovaného výrobce z třetí země nebude obtížné zjistit totožnost výrobce v Unii, kvůli němuž Komise zahájila šetření. Zatřetí nelze podceňovat administrativní zátěž spojenou s účastí ve vyšetřování, zejména v případě malých a středních podniků. Některým podnikům by navíc nebylo příjemné, pokud by měly Komisi předávat citlivé informace o svém podnikání. Začtvrté není jasné, jaké důsledky by nesli ti, kteří žádostem o poskytnutí informací nevyhoví.

V poslední době se dále objevuje znepokojivý trend, že třetí země používají sankce a odvetná opatření pro některým členským státům EU nebo proti důležitým odvětví, které ovšem nemusí být nutně spojeny s odvětvími postiženými dumpingem nebo subvencemi této třetí země. Lze tedy namítnout, že místo odvetných akcí v rámci daného odvětví se zvyšuje hrozba vyvolání odvetných akcí proti jiným odvětvím, které by byly mnohem škodlivější a nespravedlivější. Iniciativy Komise by tedy měly dopad na výrobce z jiných odvětví v Unii, kteří nemají žádný zájem na výsledku šetření. Zpravodaj považuje tento trend za nepříliš žádoucí.

Navzdory těmto obavám lze prohlásit, že výhody lepšího výběru vzorků převažují nad nevýhodami, takže toto opatření lze považovat za legitimní. V reakci na tyto obavy a v zájmu zohlednění potenciálně škodlivých důsledků ostatních změn v právní úpravě, jako je například částečné zrušení pravidla nižšího cla, navrhuje zpravodaj posílit asistenční službu pro MSP („SME Helpdesk“).

           Částečné zrušení pravidla nižšího cla

Jak už jsme uvedli, lze soudit, že částečné zrušení pravidla nižšího cla v návrhu Komise bude mít dopad na riziko odvetných opatření. Zrušení pravidla nižšího cla lze chápat jako změnu v povaze nástrojů, které se z korektivních opatření stávají opatřeními sankčními. Můžeme se domnívat, že ve spojení se skutečností, že neexistuje jednotná definice strukturálního narušení v oblasti surovin, povede toto rozhodnutí k vytvoření většího prostoru pro mentalitu „já tobě a ty mně“. Hlavním smyslem pravidla nižšího cla je náprava způsobené újmy, nikoli penalizace obchodních partnerů Unie, která je však smyslem snahy Unie o uplatnění pravidel nižšího cla v jednáních WTO. Proto je třeba se ptát, zda omezení pravidla nižšího cla zvýší účinnost, či zhorší riziko odvetných akcí. Podle názoru zpravodaje nebudou pokusy o zvýšení účinnosti nástroje úspěšné, pokud současně dojde ke zhoršení rizika odvetných akcí. Zde je třeba znovu poukázat na obavy, že odvetné akce budou namířeny proti jiným odvětvím namísto akcí v rámci daného odvětví, jak bylo zmíněno v předchozím oddíle. Zpravodaj proto navrhuje, aby bylo částečné zrušení pravidla nižšího cla z návrhu vypuštěno.

Zajišťuje návrh dostatečnou transparentnost a předvídatelnost?

Zásady transparentnosti a předvídatelnosti, které mají za cíl dosáhnout důvěry veřejnosti a zajistit kontrolovatelnost a legitimitu nástrojů, mají pro všechny zúčastněné strany zásadní význam. Zpravodaj analyzuje tři oblasti: přepravní doložku, načasování uložení prozatímních cel a přístup k informacím.

Přepravní doložka

Toto ustanovení – oznámení prozatímních cel s dvoutýdenním předstihem – by poskytlo dovozcům právní jistotu, že podniky budou moci provozovat svou činnost normálním způsobem, dokud nebude k dispozici důkaz o dumpingu a subvencích. Podle Komise je cílem tohoto návrhu zvýšit předvídatelnost šetření a řada zúčastněných stran považuje toto opatření za regulérní. Zúčastněné subjekty však poukázaly také na to, že pevně stanovené období bude buď příliš krátké, nebo příliš dlouhé. Dovozy z Ruska nepotřebují dvoutýdenní lhůty, spíše by stačilo čtyři nebo pět dní, zatímco v případě dovozů z východní Asie může být nutná i šestitýdenní lhůta. Zaznělo také, že by mohlo dojít k hromadění zboží. Kromě toho návrh obsahuje diskriminační faktor, neboť přepravní doložku mohou využít pouze registrované zainteresované strany. Zpravodaj proto navrhuje nahradit ustanovení o předchozím oznámení a skutečnou „přepravní doložkou“ po vzoru nařízení o ochranných opatřeních, podle níž by se prozatímní cla nevztahovala na zboží nacházející se na cestě do Unie.

Načasování prozatímních cel

Ve spojení s přepravní doložkou existují další oblasti antidumpingových a antisubvenčních šetření, v nichž je možné zvýšit transparentnost a předvídatelnost. V drtivé většině případů jsou prozatímní cla uvalena v devítiměsíční lhůtě nebo v průběhu posledního týdne před jejím uplynutím. Pouze ve výjimečných případech byla prozatímní cla uvalena dříve. S ohledem na tuto informaci navrhuje zpravodaj ustanovení, podle něhož by prozatímní cla mohla být uložena pouze v průběhu posledního týdne před ukončením šetření.

           Přístup k informacím

Podle platných nařízení mají zainteresované strany v rámci šetření jen velmi omezený přístup ke spisům. Na tento problém již upozorňovali někteří ze zúčastněných, podle nichž jsou přístupné spisy, které nejsou označené jako důvěrné, příliš nekvalitní, než aby mohly být užitečné. Nemá-li tedy docházet k chybám při výpočtech a nevhodnému používání údajů, je třeba učinit více pro rozšíření a usnadnění přístupu ke všem spisům, včetně důvěrných. Zpravodaj proto navrhuje několik nových ustanovení. Komise by měla zajišťovat transparentnost nejen prostřednictvím úředníka pro slyšení („hearing officer“), ale také zavedením informačního systému, který by právním zástupcům nebo zainteresovaným stranám zasílal oznámení, kdykoli jsou do vyšetřovacích spisů přidány nové dokumenty, a měla by zajistit online přístup ke všem spisům, které nejsou označeny jako důvěrné.

Do jaké míry bere návrh v potaz budoucí výzvy?

Návrh Komise se běžně označuje jako modernizační – úprava s ohledem na moderní obchodní vzorce. V tomto kontextu považuje zpravodaj za nezbytné zohlednit také tzv. Omnibus (souhrnný návrh v oblasti obchodu) a širší strategické úvahy Unie.

Omnibus

Vzhledem k chystanému přijetí souhrnných návrhů I a II, tzv. omnibusů, je rozumné, aby Parlament měl právo přezkumu rozšířených pravomocí, které Komise získá. Vyváženost modernizace je třeba vnímat ve světle těchto nadcházejících změn, takže se musíme ptát, do jaké míry návrh bere tyto aspekty v potaz. Zpravodaj uznává, že modernizace sama o sobě nemůže a neměla by měnit Omnibus I a II nebo zvrátit jejich přijetí, nicméně dává podnět k posílení kontroly nástrojů a zajištění vyšší právní jistoty v rámci právní úpravy. Zpravodaj proto navrhuje posílit výroční zprávy o nástrojích na ochranu obchodu, které byly zavedeny po přijetí nařízení Omnibus I a k nimž Parlament přijímá usnesení.

Jiné strategické úvahy

Přizpůsobení nástrojů modernímu prostředí bude možná vyžadovat, aby byly ve větší míře než dosud zohledněny i jiné strategické aspekty. Typickým rysem se stává, že obchod čelí překážkám, které ve své podstatě s obchodem nesouvisí, ale přesto ovlivňují obchodní politiku. Nástroje na ochranu obchodu nejsou výjimkou. Důležitým prvkem při zajišťování jednotného provádění této politiky je tzv. test unijních zájmů. Je však třeba pamatovat na to, že hrozí riziko politizace tohoto nástroje s neblahými důsledky, pokud by nebyly zájmy Unie řádně definovány. Test zájmů Unie v šetřeních v rámci nástrojů na ochranu obchodu by měl zaručit, aby Komise vystupovala jednotně vůči svým občanům a spotřebitelů stejně jako vůči třetím zemím. Zpravodaj proto navrhuje, aby byly použity pokyny Komise s cílem posílit kritéria testu unijních zájmů.

Závěr

Zpravodaj tedy souhlasí s cíli, které si vytkla Komise. Účinnost, snížení hrozby odvetných akcí, transparentnost a předvídatelnost jsou chvályhodné cíle, které jako celek zajistí důvěru veřejnosti v tento nástroj. Zpravodaj nechce navrhovat nic, co by tyto cíle překračovalo, nicméně nachází oblasti, v nichž mohou být tyto cíle posíleny, pokud se podaří nalézt odpovědi na výše uvedené otázky.

POSTUP

Název

Ochrana před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy ES

Referenční údaje

COM(2013)0192 – C7-0097/2013 – 2013/0103(COD)

Datum předložení EP

10.4.2013

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

18.4.2013

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Christofer Fjellner

25.4.2013

 

 

 

Projednání ve výboru

10.7.2013

28.11.2013

17.12.2013

 

Datum přijetí

21.1.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

24

6

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Catherine Bearder, Béla Glattfelder, Syed Kamall, Elisabeth Köstinger, Katarína Neveďalová, Tokia Saïfi, Peter Skinner, Jarosław Leszek Wałęsa

Datum předložení

27.1.2014