BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab, og Rådets forordning (EF) nr. 597/2009 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab

27.1.2014 - (COM(2013)0192 – C7‑0097/2013 – 2013/0103(COD)) - ***I

Udvalget om International Handel
Ordfører: Christofer Fjellner


Procedure : 2013/0103(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0053/2014

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab, og Rådets forordning (EF) nr. 597/2009 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab

(COM(2013)0192 – C7-0097/2013 – 2013/0103(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0192),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0097/2013),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A7-0053/2014),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Som følge af evalueringen bør visse bestemmelser i forordningerne ændres for at øge gennemsigtigheden og forudsigeligheden, indføre effektive foranstaltninger til imødegåelse af retaliering, forbedre effektiviteten og håndhævelsen samt sørge for den bedst mulige undersøgelsespraksis. Herudover bør visse former for praksis, som er blevet anvendt i forbindelse med antidumping- og antisubsidieundersøgelser i de senere år, indarbejdes i forordningerne.

(3) Som følge af evalueringen bør visse bestemmelser i forordningerne ændres for at øge gennemsigtigheden og forudsigeligheden, indføre effektive foranstaltninger til imødegåelse af retaliering fra tredjelandes side, forbedre effektiviteten og håndhævelsen samt sørge for den bedst mulige undersøgelsespraksis.

Begrundelse

Præcisering af, hvem der kan iværksætte retaliering over for EU.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) For at forbedre gennemsigtigheden og forudsigeligheden af antidumping- og antisubsidieundersøgelser bør parter, der berøres af indførelsen af midlertidige antidumping- og udligningsforanstaltninger, særlig importører, underrettes om den forestående indførelse af sådanne foranstaltninger. Den tidsfrist, der afsættes, bør svare til tidsfristen mellem forelæggelsen af udkastet til gennemførelsesretsakten for det antidumpingudvalg, der er nedsat i henhold til artikel 15 i forordning (EF) nr. 1225/2009, og det antisubsidieudvalg, der er nedsat i henhold til artikel 25 i forordning (EF) nr. 597/2009, og Kommissionens vedtagelse af den pågældende retsakt. Tidsfristen er fastsat i artikel 3, stk. 3, i forordning (EU) nr. 182/2011. I forbindelse med undersøgelser, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at indføre midlertidige foranstaltninger, er det ligeledes ønskeligt, at parterne underrettes i tilstrækkelig god tid om, at der ikke vil blive indført foranstaltninger.

udgår

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Hvis foranstaltningerne til imødegåelse af retaliering skal være effektive, bør EU-producenter kunne forlade sig på forordningerne uden at frygte retaliering fra tredjeparter. I henhold til de eksisterende bestemmelser kan der under særlige omstændigheder indledes en undersøgelse, uden at der er modtaget en klage, forudsat at der foreligger tilstrækkelige beviser for, at der forekommer dumping, eller at der ydes udligningsberettigede subsidier, at der forvoldes skade, og at der foreligger en årsagssammenhæng. Disse særlige omstændigheder bør også omfatte trusler om retaliering.

(6) Hvis foranstaltningerne til imødegåelse af retaliering skal være effektive, bør EU-producenter kunne forlade sig på forordningerne uden at frygte retaliering fra tredjeparter. I henhold til de eksisterende bestemmelser kan der under særlige omstændigheder, navnlig for så vidt angår og fragmenterede sektorer, der for hovedsageligt består af små og mellemstore virksomheder (SMV’er), indledes en undersøgelse, uden at der er modtaget en klage, forudsat at der foreligger tilstrækkelige beviser for, at der forekommer dumping, eller at der ydes udligningsberettigede subsidier, at der forvoldes skade, og at der foreligger en årsagssammenhæng. Disse særlige omstændigheder bør også omfatte trusler om retaliering fra tredjelande.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) EU-producenter bør forpligtes til at fremlægge de oplysninger, der er nødvendige for en undersøgelse, som ikke er indledt på grundlag af en klage, således at der foreligger tilstrækkelige oplysninger til at gennemføre undersøgelsen i sådanne tilfælde af trusler om retaliering.

(7) EU-producenter bør anmodes om at samarbejde om at fremlægge de oplysninger, der er nødvendige for en undersøgelse, som ikke er indledt på grundlag af en klage, således at der foreligger tilstrækkelige oplysninger til at gennemføre undersøgelsen i sådanne tilfælde af trusler om retaliering. Mindre virksomheder og mikrovirksomheder bør være fritaget for denne forpligtelse for at spare dem for urimelige administrative omkostninger og byrder.

Begrundelse

Dette kan ikke være en "pligt", fordi der ikke indføres nogen sanktioner. Derfor er det mere fornuftigt at henvise til en anmodning om samarbejde og lade det være op til EU-producenterne, om de vil reagere positivt på den eller ej.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Med henblik på en bedre undersøgelsespraksis bør told, som er opkrævet under en undersøgelse, betales tilbage til importørerne, hvis foranstaltningerne ikke forlænges efter afslutningen af udløbsundersøgelsen. Dette er hensigtsmæssigt, når de nødvendige omstændigheder for at videreføre foranstaltningerne ikke er blevet påvist i undersøgelsesperioden.

udgår

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a) Ethvert dokument, der har til formål at afklare Kommissionen etablerede praksis med hensyn til anvendelse af denne forordning (herunder de fire udkast til retningslinjer om udvælgelsen af et analogt land, om udløbsundersøgelser og foranstaltningernes varighed, om skadesmargenen og om Unionens interesse) bør først vedtages efter, at denne forordning er trådt i kraft, og efter at Europa-Parlamentet og Rådet er blevet hørt på behørig måde, og bør så fuldt ud afspejle indholdet af denne forordning.

Begrundelse

For at sikre, at eventuelle ændringer, som Europa-Parlamentet eller Rådet måtte foretage af den foreslåede forordning, medtages i de retningslinjer, som Kommissionen vedtager i sidste ende.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11b) Unionen er ikke part i ILO-konventionerne, men det er dets medlemsstater. I skrivende stund er det kun ILO's "kernekonventioner", der er ratificeret af alle Unionens medlemsstater. Med henblik på sikre aktualisering af definitionen af tilstrækkeligt høje social- og arbejdsmarkedsstandarder, som er baseret på de ILO-konventioner, der er opført i bilag I til forordning (EU) nr. 1225/2009, vil Kommissionen ajourføre dette bilag ved hjælp af delegerede retsakter, så snart Unionens medlemsstater har ratificeret de øvrige "prioriterede" ILO-konventioner.

Begrundelse

The benchmark for determining a "sufficient level of social standards" is based on ILO Conventions. This is consistent with the approach the EU has been using also in FTAs' Trade and Sustainable Development chapters and for the GSP+ scheme. However, since the Member States, and not the EU, are parties to ILO Conventions, it is important to make sure, for the sake of consistency, that all Member States have ratified those conventions in order to identify a minimum common denominator that can be used for the benchmark. For the time being, such minimum common denominator is represented by the "Core" ILO Conventions; but, as soon as all Member States have ratified other ILO Conventions, notably "Priority" Conventions, the Commission should update the benchmark according to such new minimum common denominator.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a) Forskelligartede og fragmenterede sektorer, der for hovedsageligt består af små og mellemstore virksomheder, har vanskeligt ved at indgå i handelsbeskyttelsesprocedurer på grund af procedurernes kompleksitet og de store udgifter, der er forbundet med dem. SMV'ers adgang til instrumentet bør lettes ved at styrke betydningen af SMV-helpdesken, som skal hjælpe SMV'er med at indgive klager og med at nå de nødvendige tærskler for iværksættelse af undersøgelser. De administrative procedurer i forbindelse med handelsbeskyttelsesprocedurer bør også tilpasses til de begrænsninger, som SMV'erne er omfattet af.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12b) I antidumpingsager bør undersøgelsernes varighed værre begrænset til ni måneder, og disse undersøgelser skal være afsluttet senest 12 måneder efter indledningen af proceduren. I antisubsidiesager bør undersøgelsernes varighed værre begrænset til ni måneder, og disse undersøgelser skal være afsluttet senest 10 måneder efter indledningen af proceduren. Under alle omstændigheder bør den midlertidige told kun være gældende i en periode fra 60 dage efter tidspunktet for indledningen af proceduren indtil seks måneder efter indledningen af proceduren.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 12 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12c) Det er bedre at meddele ikke-fortrolige aspekter vedrørende virksomheder, som forelægges Kommissionen, til de interesserede parter, Europa-Parlamentet og Rådet. Kommissionen bør være forpligtet til at høre EU-erhvervsgrenen, før den accepterer noget tilbud om tilsagn.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a) Kommissionens årlige rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om dens gennemførelse af forordning (EF) nr. 1225/2009 og forordning (EF) nr. 597/2009 giver mulighed for regelmæssig og rettidig kontrol med de handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter som led i etableringen af en struktureret interinstitutionel dialog om dette spørgsmål. Offentliggørelsen af denne rapport, seks måneder efter forelæggelsen for Parlamentet og Rådet, sikrer gennemsigtigheden i de handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter for interesserede parter og offentligheden.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 18 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18b) Kommissionen bør sikre større gennemsigtighed med hensyn til procedurer, interne procedurer og resultater af undersøgelser, og alle ikke-fortrolige dossierer bør stilles til rådighed via en webbaseret platform.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 18 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18c) Kommissionen bør regelmæssigt underrette Europa-Parlamentet og Rådet om alle undersøgelser, der indledes, og om udviklingen i forbindelse med disse undersøgelser.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Betragtning 18 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18d) Hvis antallet af producenter i Unionen er så stort, at der må anvendes stikprøver, bør Kommissionen, når den udtager en stikprøve af producenter, fuldt ud tage hensyn til andelen af SMV’er i stikprøven, navnlig i tilfælde af forskelligartede og fragmenterede erhvervssektorer, der hovedsageligt består af SMV’er.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. -1 (nyt)

Forordning (EF) nr. 1225/2009

Titel

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

-1) Titlen affattes således:

Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab

Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union

 

(Denne ændring vedrører hele teksten i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009)

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. -1 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1225/2009

Betragtning 11 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1a) Følgende betragtning indsættes:

 

"(11a) Tredjelande griber stadig hyppigere ind i handelen med det formål at gavne indenlandske producenter, f.eks. ved at indføre eksportafgifter eller anvende dobbelte prissystemer. Sådanne indgreb skaber yderligere handelsforvridninger. Som følge heraf påføres EU-producenter ikke kun skade ved dumping, men udsættes - sammenlignet med producenter i efterfølgende led fra tredjelande, der er involveret i denne form for praksis - for yderligere handelsforvridninger. Forskelle i arbejds- og miljøstandarderne kan også medføre yderligere handelsforvridninger. Derfor bør reglen om lavere told ikke gælde i sådanne tilfælde, når det eksporterende land har utilstrækkelige sociale standarder og miljøstandarder. Et tilstrækkeligt niveau defineres ved ratificeringen af de centrale ILO-konventioner og multilaterale miljøaftaler (MEA'er), som EU er part i. Især SMV'er lider under unfair konkurrence, fordi deres ringe størrelse forhindrer dem i at tilpasse sig dem. Derfor bør reglen om lavere told ikke gælde, når klagen er indgivet på vegne af en sektor, der hovedsagelig består af SMV'er. Reglen om lavere told bør imidlertid altid gælde, når et af de mindst udviklede lande foretager et bevidst valg for at beskytte den offentlige interesse, som fører til strukturelle forvridninger af råvarepriserne."

Begrundelse

Med henblik på at afholde EU's handelspartnere fra at benytte en praksis, der skaber strukturelle fordrejninger af råvarepriserne, gælder reglen om lavere told ikke i disse tilfælde, når det eksporterende land har et utilstrækkeligt niveau af arbejdsmarkeds- og miljøstandarder, eller når klagerne er SMV'er. Den gælder imidlertid altid, når et af de mindst udviklede lande foretager et valg for at beskytte den offentlige interesse og legitime udviklingsmål, som fører til strukturelle fordrejninger af råvarepriserne.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. -1 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 1225/2009

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1b) I artikel 1, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

 

"Brugen af et hvilket som helst dumpet produkt i forbindelse med udnyttelse af en medlemsstats kontinentalsokkel eller eksklusive økonomiske zone eller udnyttelsen af dens ressourcer betragtes som indførsel i henhold til denne forordning, og der vil blive opkrævet told i overensstemmelse hermed, når dette skader Unionens erhvervsgrene."

Begrundelse

I henhold til De Forenede Nationers havretskonvention af 10. december 1982 (UNCLOS) og den internationale praksis bør EU ligeledes anvende antidumpinginstrumentet på medlemsstaternes kontinentalsokkel eller eksklusive økonomiske zone.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. -1 c (nyt)

Forordning (EF) nr. 1225/2009

Artikel 1 – stk. 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1c) I artikel 1 indsættes følgende stykke:

 

"4a. Med henblik på anvendelsen af denne forordning betragtes en råvare som input til et bestemt produkt, der har en afgørende indvirkning på fremstillingsomkostningerne."

Begrundelse

Det er nødvendigt at indsætte definitioner for at præcisere, hvad der forstås ved "råvarer" i forbindelse med anvendelsen af denne forordning. De omfatter energi, materialer samt alle andre typer af elementer, der opfylder de anførte kriterier.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. -1 d (nyt)

Forordning (EF) nr. 1225/2009

Artikel 1 – stk. 4 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1d) I artikel 1 indsættes følgende stykke:

 

"4b. En råvare anses for at være genstand for en strukturel forvridning, når dens pris ikke udelukkende er resultatet af markedskræfternes normale funktion som en afspejling af udbud og efterspørgsel. Sådanne forvridninger er resultatet af indgriben fra tredjelande og omfatter bl.a. eksporttold, eksportrestriktioner og dobbelte prissystemer."

Begrundelse

I denne forordning er det nødvendigt at fastslå de enkelte bestanddele i definitionen af udtrykket "strukturel fordrejning", som er en betingelse for ikke at anvende reglen om lavere told. Anden fase vedrører almindelige former for fordrejning, idet man samtidig giver Kommissionen en vis manøvremargen for at tage højde for nye typer af fordrejning, der svarer til denne definition, som måtte opstå på et senere tidspunkt.

Ændringsforslag       20

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1225/2009

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a) I artikel 5 indsættes følgende stykke:

 

"1a. Kommissionen fremmer adgangen til instrumentet for forskelligartede og fragmenterede erhvervsgrene, hovedsageligt bestående af små og mellemstore virksomheder, i forbindelse med antidumpingsager gennem en SMV-helpdesk.

 

SMV-helpdesken skal øge opmærksomheden på instrumentet, give oplysninger og forklaringer om sager, om indgivelse af klager og om, hvordan man lettere kan føre bevis for dumping og udligningsberettigede subsidier og skade.

 

SMV-helpdesken stiller standardformularer til statistikker, der skal indsendes til bestemte formål og spørgeskemaer, til rådighed.

 

Efter indledningen af en undersøgelse informerer den SMV'er og deres relevante sammenslutninger, som kan blive påvirket af, at der indledes en sag og de relevante frister for at blive registreret som interessent.

 

Den hjælper med at behandle spørgsmål vedrørende udfyldning af spørgeskemaer med særlig opmærksomhed på spørgsmål fra SMV'er vedrørende undersøgelser indledt i henhold til artikel 5, stk. 6. Den hjælper så vidt muligt med at reducere byrder, der skyldes sprogbarrierer.

 

I tilfælde af at SMV'er leverer umiddelbare beviser på dumping eller udligningsberettigede subsidier, stiller SMV-helpdesken information om udviklingen af importmængder og -værdi for det pågældende produkt til rådighed for SMV’er i overensstemmelse med artikel 14, stk. 6.

 

Den giver også vejledning om yderligere muligheder for kontakt med høringskonsulenten og de nationale toldmyndigheder. SMV-helpdesken underretter ligeledes SMV'erne om deres muligheder og betingelserne for at anmode om en gennemgang af foranstaltningerne og tilbagebetaling af den betalte antidumpingtold."

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 1225/2009

Artikel 5 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b) I artikel 5, stk. 4, indsættes følgende afsnit:

 

"I tilfælde af forskelligartede og fragmenterede erhvervsgrene, der hovedsageligt består af små og mellemstore virksomheder, skal Kommissionen bistå med opfyldelsen af disse mål med støtte fra SMV-helpdesken."

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 c (nyt)

Forordning (EF) nr. 1225/2009

Artikel 5 – stk. 6

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

1c)Artikel 5, stk. 6, affattes således:

6. Besluttes det under særlige omstændigheder at indlede en undersøgelse, uden at der er modtaget en skriftlig klage fra eller på vegne af en erhvervsgren i Fællesskabet med henblik på indledning af en sådan undersøgelse, indledes undersøgelsen, hvis der foreligger tilstrækkelige beviser for dumping, skade og en årsagssammenhæng, som omhandlet i stk. 2, til at begrunde iværksættelsen af en sådan undersøgelse.

"6. Beslutter Kommissionen under særlige omstændigheder, navnlig i tilfælde af forskelligartede og fragmenterede erhvervsgrene, der hovedsageligt består af små og mellemstore virksomheder, at indlede en undersøgelse, uden at der er modtaget en skriftlig klage eller på vegne af en erhvervsgren i Unionen med henblik på en sådan undersøgelse, indledes undersøgelsen, hvis der foreligger tilstrækkelige beviser for dumping, eksistensen af udligningsberettigede subsidier, skade og en årsagssammenhæng, som omhandlet i stk. 2, til at begrunde iværksættelsen af en sådan undersøgelse."

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 d (nyt)

Forordning (EF) nr. 1225/2009

Artikel 6 – stk. 9

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

1d) Artikel 6, stk. 9, affattes således:

9. For procedurer, der er indledt i henhold til artikel 5, stk. 9, skal en undersøgelse så vidt muligt afsluttes inden et år. I alle tilfælde skal sådanne undersøgelser afsluttes senest 15 måneder efter deres indledning i overensstemmelse med resultaterne i henhold til artikel 8 om tilsagn eller resultaterne i henhold til artikel 9 om endelige foranstaltninger.

"9. For procedurer, der er indledt i henhold til artikel 5, stk. 9, skal en undersøgelse så vidt muligt afsluttes inden ni måneder. I alle tilfælde skal en sådan undersøgelse afsluttes senest et år efter deres indledning i overensstemmelse med resultaterne i henhold til artikel 8 om tilsagn eller resultaterne i henhold til artikel 9 om endelige foranstaltninger. Undersøgelsesperioderne skal så vidt muligt, navnlig i tilfælde af forskelligartede og fragmenterede erhvervsgrene, der hovedsageligt består af små og mellemstore virksomheder, falde sammen med regnskabsåret.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 1225/2009

Artikel 6 – stk. 10

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10. Producenter i Unionen af samme vare er forpligtede til at samarbejde i forbindelse med procedurer, som er indledt i medfør af artikel 5, stk. 6.

10. Producenter i Unionen af samme vare undtagen små producenter og mikroproducenter anmodes om at samarbejde i forbindelse med procedurer, som er indledt i medfør af artikel 5, stk. 6.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1225/2009

Artikel 6 – stk. 10 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a) I artikel 6 tilføjes følgende stykke:

 

"10a. Kommissionen sikrer den bedst mulige adgang til oplysninger for alle interesserede parter ved at give mulighed for et informationssystem, hvor de interesserede parter underrettes, når der tilføjes nye ikke-fortrolige oplysninger til undersøgelsens dossier. Ikke-fortrolige oplysninger skal ligeledes stilles til rådighed gennem en webbaseret platform."

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 2 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 1225/2009

Artikel 6 – stk. 10 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b) I artikel 6 tilføjes følgende stykke:

 

"10b. Kommissionen sikrer, at interessenternes proceduremæssige rettigheder udøves, og sikrer, at proceduren håndteres upartisk, objektivt og inden for en rimelig tidsperiode, i givet fald af en høringskonsulent.

Begrundelse

For at sikre producenternes og forbrugernes tillid til og bevare legitimiteten i instrumentet bør gennemsigtigheden forbedres.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 2 c (nyt)

Forordning (EF) nr. 1225/2009

Artikel 6 – nr. 10 c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2c) I artikel 6 tilføjes følgende stykke:

 

"10c. Kommissionen udsteder spørgeskemaer, som anvendes i undersøgelser på alle Unionens officielle sprog, efter anmodning fra interesserede parter."

Begrundelse

For at reducere byrden for SMV'er i procedurer og øge samarbejdsniveauet bør spørgeskemaer på anmodning være tilgængelige på alle Unionens officielle sprog.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3 – litra -a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1225/2009

Artikel 7 – stk. 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

-a) Artikel 7, stk. 1, affattes således:

1. Der kan indføres midlertidig told, hvis der er indledt en procedure i overensstemmelse med artikel 5, såfremt der er offentliggjort en meddelelse herom, og de berørte parter har haft tilstrækkelig adgang til at meddele oplysninger og fremsætte bemærkninger i henhold til artikel 5, stk. 10, hvis der er truffet en foreløbig positiv afgørelse om, at der finder dumping sted med deraf følgende skade for en erhvervsgren i Fællesskabet, og hvis det af hensyn til beskyttelsen af Fællesskabets interesser er nødvendigt at gribe ind for at hindre, at der forvoldes skade. Midlertidig told indføres ikke tidligere end 60 dage og ikke senere end ni måneder efter tidspunktet for indledningen af proceduren.

1. Der kan indføres midlertidig told, hvis der er indledt en procedure i overensstemmelse med artikel 5, såfremt der er offentliggjort en meddelelse herom, og de berørte parter har haft tilstrækkelig adgang til at meddele oplysninger og fremsætte bemærkninger i henhold til artikel 5, stk. 10, hvis der er truffet en foreløbig positiv afgørelse om, at der finder dumping sted med deraf følgende skade for en erhvervsgren i Unionen og hvis det af hensyn til beskyttelsen af Unionens interesser er nødvendigt at gribe ind for at hindre, at der forvoldes skade. Midlertidig told indføres ikke tidligere end 60 dage, og ikke senere end seks måneder efter tidspunktet for indledningen af proceduren.

Begrundelse

For at øge forudsigeligheden bør undersøgelser forud for midlertidige foranstaltninger forkortes fra ni til syv.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3 – litra a

Forordning (EF) nr. 1225/2009

Artikel 7 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) i stk. 1 tilføjes følgende punktum:

udgår

"Der må ikke anvendes midlertidig told i en periode på to uger, efter at de i artikel 19a omhandlede oplysninger er blevet meddelt til de berørte parter. Meddelelsen af disse oplysninger foregriber ikke senere afgørelser, som Kommissionen måtte træffe."

 

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3 – litra b

Forordning (EF) nr. 1225/2009

Artikel 7 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Den midlertidige antidumpingtold må ikke være højere end den midlertidigt fastsatte dumpingmargen. Medmindre der i eksportlandet er konstateret strukturelle fordrejninger af priserne på råvarer til den pågældende vare, bør den være lavere end dumpingmargenen, hvis en sådan lavere told vil være tilstrækkelig til at afhjælpe den skade, der er påført EU-erhvervsgrenen.

2. Den midlertidige antidumpingtold må ikke være højere end den midlertidigt fastsatte dumpingmargen, men bør være lavere end denne margen, hvis en sådan lavere told vil være tilstrækkelig til at afhjælpe den skade, der er påført den pågældende erhvervsgren i Unionen.

 

Denne lavere told finder ikke anvendelse når:

 

a) strukturelle forvridninger eller betydelig statslig indgriben, f.eks. vedrørende priser, omkostninger og input, herunder f.eks. råmaterialer og energi, forskning og arbejdskraft, output, omsætning og investeringer, vekselkurser og betingelserne for fair finansiering af handelen, der i eksportlandet er konstateret strukturelle fordrejninger af priserne på råvarer til den pågældende vare

 

b) det eksporterende land ikke har tilstrækkeligt høje arbejdsmarkeds- og miljøstandarder, når det tilstrækkelige niveau fastslås på grundlag af tredjelandets ratificering og faktiske anvendelse af multilaterale miljøaftaler og protokoller hertil, som Unionen på et givet tidspunkt er kontraherende part i, og af ILO-konventionerne i bilag Ia,

 

c) klageren repræsenterer en forskelligartet og fragmenteret erhvervsgren, som hovedsagelig består af SMV'er

 

d) undersøgelsen eller en separat antisubsidieundersøgelse som minimum midlertidigt har fastslået, at det eksporterende land yder en eller flere typer af støtte til eksporterende producenter af den pågældende vare.

 

En sådan lavere told indrømmes imidlertid altid, når der konstateres strukturelle forvridninger af råvaremarkedet med hensyn til det pågældende produkt i det eksporterende land, og dette land er et af de mindst udviklede lande, jf. bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012*.

 

__________

 

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 af 25. oktober 2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 732/2008 (EUT L 303 af 31.10.2012, s. 1).

Begrundelse

Reglen om lavere told gælder ikke i antidumpingsager, når det konstateres, at det eksporterende land anvender en praksis, der fordrejer handelen i betydelig grad, når det eksporterende land har et utilstrækkeligt niveau af arbejdsmarkeds- og miljøstandarder, eller når klagerne er SMV'er. Den gælder imidlertid altid, når et af de mindst udviklede lande foretager et valg for at beskytte den offentlige interesse og legitime udviklingsmål, som fører til strukturelle fordrejninger af råvarepriserne.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1225/2009

Artikel 8 – stk. 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

3a) Artikel 8, stk. 1, affattes således:

1. Såfremt der er truffet en foreløbig positiv afgørelse om, at der finder dumping sted og forvoldes skade som følge heraf, kan Kommissionen godtage tilfredsstillende frivillige tilsagn fra en eksportør om at ændre sine priser eller om at indstille udførslen til dumpingpriser, hvis det, efter at der har fundet en særlig høring af det rådgivende udvalg sted, findes godtgjort, at dumpingimportens skadelige virkninger dermed bringes til ophør. I sådanne tilfælde og så længe tilsagnene gælder, finder en midlertidig told, der er indført af Kommissionen i henhold til artikel 7, stk. 1, eller eventuelt en endelig told, der er indført af Rådet i henhold til artikel 9, stk. 4, ikke anvendelse på den relevante indførsel af den pågældende vare, som er fremstillet af de selskaber, der henvises til i Kommissionens afgørelse om godtagelse af tilsagn med efterfølgende ændringer. Prisforhøjelser i medfør af sådanne tilsagn må ikke være større end nødvendigt for at udligne dumpingmargenen, og de bør være lavere end dumpingmargenen, hvis sådanne forhøjelser vil være tilstrækkelige til at afhjælpe den skade, der er påført den pågældende erhvervsgren i Fællesskabet.

"1. Såfremt der er truffet en foreløbig positiv afgørelse om, at der finder dumping sted og forvoldes skade som følge heraf, kan Kommissionen godtage tilfredsstillende frivillige tilsagn fra en eksportør om at ændre sine priser eller om at indstille udførslen til dumpingpriser, efter at der har fundet en særlig høring af det rådgivende udvalg sted, hvis disse tilsagn rent faktisk bringer dumpingimportens skadelige virkninger til ophør. I sådanne tilfælde og så længe tilsagnene gælder, finder en midlertidig told, der er indført af Kommissionen i henhold til artikel 7, stk. 1, eller eventuelt en endelig told, der er indført af Rådet i henhold til artikel 9, stk. 4, ikke anvendelse på den relevante indførsel af den pågældende vare, som er fremstillet af de selskaber, der henvises til i Kommissionens afgørelse om godtagelse af tilsagn med efterfølgende ændringer. Prisforhøjelser i medfør af sådanne tilsagn må ikke være større end nødvendigt for at udligne dumpingmargenen, og de skal være lavere end dumpingmargenen, hvis sådanne forhøjelser vil være tilstrækkelige til at afhjælpe den skade, der er påført den pågældende erhvervsgren i Unionen, medmindre Kommissionen ved indførelsen af midlertidig eller endelig told havde besluttet, at denne lavere told ikke skulle finde anvendelse."

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 1225/2009

Artikel 8 – stk. 4

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

3b) Artikel 8, stk. 4, affattes således:

4. Parter, der afgiver et tilsagn, skal indgive en ikke-fortrolig version af et sådant tilsagn, således at det kan stilles til rådighed for parter, der er berørt af undersøgelsen.

"4. Parter, der afgiver et tilsagn, skal indgive en meningsfuld ikke-fortrolig version af et sådant tilsagn, således at det kan stilles til rådighed for parter, der er berørt af undersøgelsen, Europa-Parlamentet og Rådet. Parterne anmodes om at angive så mange oplysninger som muligt vedrørende tilsagnets indhold og art under behørig hensyntagen til beskyttelsen af fortrolige oplysninger som omhandlet i artikel 19. Kommissionen skal desuden høre EU-erhvervsgrenen om tilsagnets hovedtræk og funktion, inden den accepterer tilsagnet.

Begrundelse

Med henblik på at forbedre gennemsigtigheden af pristilsagn skal oplysningerne deles med interesserede parter inden for Unionen og med de virksomheder, som foranstaltningerne gælder.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 4 – litra b

Forordning (EF) nr. 1225/2009

Artikel 9 – stk. 4 – sidste punktum

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Antidumpingtolden må ikke være højere end den fastsatte dumpingmargen. Medmindre der i eksportlandet er konstateret strukturelle fordrejninger af priserne på råvarer til den pågældende vare, skal den være lavere end dumpingmargenen, hvis en sådan lavere told vil være tilstrækkelig til at afhjælpe den skade, der er påført EU-erhvervsgrenen.

Antidumpingtolden må ikke være højere end den fastsatte dumpingmargen, og den bør være lavere end denne margen, hvis en sådan lavere told vil være tilstrækkelig til at afhjælpe den skade, der er påført den pågældende erhvervsgren i Unionen.

 

Denne lavere told finder ikke anvendelse når:

 

a) der i eksportlandet er konstateret strukturelle fordrejninger eller tydelig statslig indgriben, f.eks. vedrørende priser, omkostninger og input, herunder f.eks. råmaterialer og energi, forskning og arbejdskraft, output, omsætning og investeringer, vekselkurser og betingelserne for fair finansiering af handelen med den pågældende vare;

 

b) det eksporterende land ikke har tilstrækkeligt høje arbejdsmarkeds- og miljøstandarder, når det tilstrækkelige niveau fastslås på grundlag af tredjelandets ratificering og faktiske anvendelse af multilaterale miljøaftaler og protokoller hertil, som EU på et givet tidspunkt er kontraherende part i, og af ILO-konventionerne i bilag I,

 

c) klageren repræsenterer en forskelligartet og fragmenteret erhvervsgren, som hovedsagelig består af SMV'er

 

d) det ved undersøgelsen eller en separat antisubsidieundersøgelse er fastslået, at det eksporterende land yder en eller flere typer støtte til eksporterende producenter af den pågældende vare.

 

Men en sådan lavere told indrømmes altid, når der konstateres strukturelle fordrejninger af råvaremarkedet med hensyn til det pågældende produkt i det eksporterende land, og dette land er et af de mindst udviklede lande, jf. bilag IV til forordning (EU) nr. 978/2012.

Begrundelse

Reglen om lavere told gælder ikke i antidumpingsager, når det konstateres, at det eksporterende land anvender en praksis, der fordrejer handelen i betydelig grad, når det eksporterende land har et utilstrækkeligt niveau af arbejdsmarkeds- og miljøstandarder, eller når klagerne er SMV'er. Den gælder imidlertid altid, når et af de mindst udviklede lande foretager et valg for at beskytte den offentlige interesse og legitime udviklingsmål, som fører til strukturelle fordrejninger af råvarepriserne.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 5 - litra -a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1225/2009

Artikel 11 – stk. 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

-a) Artikel 11, stk. 2, affattes således:

2. Endelige antidumpingforanstaltninger udløber fem år efter indførelsen heraf eller fem år efter datoen for afslutningen af den seneste genoptagelse af en undersøgelse, som omfattede både spørgsmålet om dumping og skade, medmindre det som led i en genoptagelse af en undersøgelse fastslås, at foranstaltningernes bortfald sandsynligvis vil medføre, at der fortsat eller igen vil finde dumping sted med deraf følgende skade. En undersøgelse genoptages ved foranstaltningernes udløb på Kommissionens initiativ eller på anmodning fremsat af eller på vegne af producenterne i Fællesskabet, og foranstaltningerne forbliver i kraft, indtil resultatet af en sådan undersøgelse foreligger.

"2. Endelige antidumpingforanstaltninger udløber fem år efter indførelsen heraf eller fem år efter datoen for afslutningen af den seneste genoptagelse af en undersøgelse, som omfattede både spørgsmålet om dumping og skade, medmindre det som led i en genoptagelse af en undersøgelse fastslås, at foranstaltningernes bortfald sandsynligvis vil medføre, at der fortsat eller igen vil finde dumping sted med deraf følgende skade. En undersøgelse genoptages ved foranstaltningernes udløb på Kommissionens initiativ eller på anmodning fremsat af eller på vegne af producenterne i Fællesskabet, og foranstaltningerne forbliver i kraft, indtil resultatet af en sådan undersøgelse foreligger.

En undersøgelse genoptages ved foranstaltningernes udløb, når anmodningen herom indeholder tilstrækkelige beviser for, at foranstaltningernes bortfald sandsynligvis vil medføre, at der fortsat eller igen vil finde dumping sted med deraf følgende skade. At der foreligger sandsynlighed herfor, kan f.eks. fremgå af beviser for, at der fortsat finder dumping sted og forvoldes skade, eller beviser for, at når de skadelige virkninger er afhjulpet, skyldes det helt eller delvis, at der foreligger foranstaltninger, eller beviser for, at omstændighederne for eksportoererne eller markedsvilkårene har en sådan karakter, at de giver anledning til at formode, at der vil finde yderligere skadevoldende dumping sted.

En undersøgelse genoptages ved foranstaltningernes udløb, når anmodningen herom indeholder tilstrækkelige beviser for, at foranstaltningernes bortfald sandsynligvis vil medføre, at der fortsat eller igen vil finde dumping sted med deraf følgende skade. At der foreligger sandsynlighed herfor, kan f.eks. fremgå af beviser for, at der fortsat finder dumping sted og forvoldes skade, eller beviser for, at når de skadelige virkninger er afhjulpet, skyldes det helt eller delvis, at der foreligger foranstaltninger, eller beviser for, at omstændighederne for eksportoererne eller markedsvilkårene har en sådan karakter, at de giver anledning til at formode, at der vil finde yderligere skadevoldende dumping sted. Denne sandsynlighed kan ligeledes underbygges af fortsat indgriben fra staternes side.

Ved gennemførelsen af undersøgelser i henhold til dette stykke skal eksportoererne, importoererne, repræsentanterne for eksportlandet og producenterne i Fællesskabet have lejlighed til at uddybe, afvise eller fremsætte bemærkninger til de spørgsmål, der er indeholdt i anmodningen om genoptagelse af en undersøgelse, og der skal drages konklusioner under behørig hensyntagen til alle relevante og behørigt dokumenterede beviser, der fremlægges vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt foranstaltningernes bortfald indebærer sandsynlighed for, at der fortsat eller igen vil finde dumping sted med deraf følgende skade.

Ved gennemførelsen af undersøgelser i henhold til dette stykke skal eksportoererne, importørerne, repræsentanterne for eksportlandet og producenterne i Fællesskabet have lejlighed til at uddybe, afvise eller fremsætte bemærkninger til de spørgsmål, der er indeholdt i anmodningen om genoptagelse af en undersøgelse, og der skal drages konklusioner under behørig hensyntagen til alle relevante og behørigt dokumenterede beviser, der fremlægges vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt foranstaltningernes bortfald indebærer sandsynlighed for, at der fortsat eller igen vil finde dumping sted med deraf følgende skade."

En meddelelse om det forestående udløb af foranstaltningerne skal offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på et passende tidspunkt inden for det sidste år, foranstaltningerne er i kraft, som defineret i dette stykke. Derefter skal Fællesskabets producenter senest tre måneder før udgangen af femårsperioden indgive en anmodning om, at en undersøgelse genoptages i henhold til andet afsnit. Der offentliggøres også en meddelelse om foranstaltningernes faktiske bortfald i henhold til dette stykke.

 

Begrundelse

Fortsatte strukturelle fordrejninger bør udgøre et yderligere bevis for forlængelsen af foranstaltningerne.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 5 – litra a

Forordning (EF) nr. 1225/2009

Artikel 11 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) i stk. 5 tilføjes følgende afsnit:

udgår

"Hvis en foranstaltning udløber efter en undersøgelse i henhold til stk. 2, tilbagebetales al told, som er opkrævet fra den dato, hvor undersøgelsen indledtes, såfremt de nationale toldmyndigheder anmoder herom og indrømmer dette i overensstemmelse med Unionens gældende toldlovgivning vedrørende tilbagebetaling af og fritagelse for told. En sådan tilbagebetaling medfører ikke, at de pågældende nationale toldmyndigheder betaler renter."

 

Begrundelse

For at fastholde instrumentets balance er denne nye, men bureaukratiske og komplicerede form for tilbagebetaling uønsket.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 6 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1225/2009

Artikel 14 – stk. 3

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

6a) Artikel 14, stk. 3, affattes således:

3. Særlige bestemmelser, navnlig vedrørende den fælles definition af begrebet "varer med oprindelsesstatus", som er indeholdt i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks kan vedtages i henhold til nærværende forordning.

"3. Særlige bestemmelser, navnlig vedrørende den fælles definition af begrebet "varer med oprindelsesstatus", som er indeholdt i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks eller i henhold til artikel 2 heri, kan vedtages i henhold til nærværende forordning."

Begrundelse

For at undgå, at antidumpingforanstaltningerne omgås, skal anvendelsesområdet for den handelspolitiske beskyttelseslovgivning tilpasses de relevante bestemmelser i toldkodeksen.

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 6 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 1225/2009

Artikel 14 – stk. 5

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

6b) Artikel 14, stk. 5, affattes således:

5. Kommissionen kan efter konsultationer i det rådgivende udvalg pålægge toldmyndighederne at tage de nødvendige skridt til at registrere indførsel, således at der senere kan anvendes foranstaltninger mod denne indførsel fra datoen for en sådan registrering. Indførsel kan gøres til genstand for registrering på anmodning fra den pågældende erhvervsgren i Fællesskabet, hvis anmodningen herom indeholder tilstrækkelige beviser til at begrunde en sådan foranstaltning. Registrering indføres ved forordning, hvori det nærmere angives, hvad formålet er med foranstaltningen, og i påkommende tilfælde angives det anslåede beløb for den mulige fremtidige betalingsforpligtelse. Indførsel må ikke gøres til genstand for registrering i mere end ni måneder.

"5. Kommissionen kan efter konsultationer i det rådgivende udvalg pålægge toldmyndighederne at tage de nødvendige skridt til at registrere indførsel, således at der senere kan anvendes foranstaltninger mod denne indførsel fra datoen for en sådan registrering.

 

Indførsel kan gøres til genstand for registrering på anmodning fra den pågældende erhvervsgren i Unionen, hvis anmodningen herom indeholder tilstrækkelige beviser til at begrunde en sådan foranstaltning. Indførsel kan også gøres til genstand for registrering på Kommissionens eget initiativ.

 

Indførsel kan gøres til genstand for registrering fra datoen for iværksættelse af undersøgelsen, når klagen fra erhvervsgrenen i Unionen indeholder en anmodning om registrering og tilstrækkelige beviser til at begrunde en sådan foranstaltning.

 

Registrering indføres ved forordning, hvori det nærmere angives, hvad formålet er med foranstaltningen, og i påkommende tilfælde angives det anslåede beløb for den mulige fremtidige betalingsforpligtelse. Indførsel må ikke gøres til genstand for registrering i mere end ni måneder."

Begrundelse

For at undgå risikoen for oplagring bør registrering af import ske efter indgivelse af enhver begrundet anmodning og gælde fra iværksættelsesdatoen, når dette er begrundet af klagen. Kommissionen bør også have mulighed for at bestille registrering på eget initiativ.

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 6 c (nyt)

Forordning (EF) nr. 1225/2009

Artikel 14 – stk. 6

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

6c) Artikel 14, stk. 6, affattes således:

6. Medlemsstaterne indberetter månedligt til Kommissionen tal vedrørende indførslen af varer, der er omfattet af undersøgelser og af foranstaltninger, samt det beløb, der er opkrævet i form af told i henhold til denne forordning.

"6. Medlemsstaterne indberetter månedligt til Kommissionen tal vedrørende indførslen af varer, der er omfattet af undersøgelser og af foranstaltninger, samt det beløb, der er opkrævet i form af told i henhold til denne forordning. Efter at have modtaget en udtrykkelig og begrundet anmodning fra en interessent kan Kommissionen efter høring af det rådgivende udvalg herom beslutte at fremsende oplysningerne om importmængden og -værdien af disse varer."

Begrundelse

For at forbedre gennemsigtigheden bør Kommissionen gøre oplysninger om indførsel tilgængelige. "1.

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 6 d (nyt)

Forordning (EF) nr. 1225/2009

Artikel 14 – stk. 7 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6d) I artikel 14 tilføjes følgende stykke:

 

"7a. "Når Kommissionen har til hensigt at vedtage eller offentliggøre et dokument, der har til formål at præcisere Kommissionens etablerede praksis med hensyn til anvendelsen af denne forordning på nogle af bestanddelene, hører Kommissionen forud for vedtagelsen eller offentliggørelsen Europa-Parlamentet og Rådet i det øjemed at opnå konsensus med henblik på godkendelse af det givne dokument. Enhver efterfølgende ændring af disse dokumenter skal være omfattet af sådanne procedurekrav. Under alle omstændigheder skal alle disse dokumenter være i fuld overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning. Intet sådant dokument kan udvide Kommissionens skønsmæssige beføjelser, som fortolket af Den Europæiske Unions Domstol, i forbindelse med indførelse af foranstaltninger.”

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 7

Forordning (EF) nr. 1225/2009

Artikel 17 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. I tilfælde, hvor antallet EU-producenter, eksportører, importører, varetyper eller transaktioner er stort, kan undersøgelsen begrænses til at omfatte et rimeligt antal parter, varer eller transaktioner ved anvendelse af statistisk gyldige stikprøver baseret på oplysninger, der foreligger på tidspunktet for udvælgelsen, eller til den største producerede, solgte eller eksporterede mængde, der kan anses for repræsentativ, og som med rimelighed kan undersøges inden for den tid, der er til rådighed.

1. I tilfælde, hvor antallet EU-producenter, eksportører eller importører, der med deres samtykke samarbejder i undersøgelsen, varetyper eller transaktioner er stort, kan undersøgelsen begrænses til at omfatte et rimeligt antal parter, varer eller transaktioner ved anvendelse af statistisk gyldige stikprøver baseret på oplysninger, der foreligger på tidspunktet for udvælgelsen, eller til den største producerede, solgte eller eksporterede mængde, der kan anses for repræsentativ, og som med rimelighed kan undersøges inden for den tid, der er til rådighed." "Når der er tale om forskelligartede og fragmenterede erhvervsgrene, der hovedsageligt består af SMV’er, skal der ved den endelige udvælgelse af parterne om muligt tages hensyn til deres andel af den pågældende sektor."

Begrundelse

For at sikre bedre data bør stikprøver omfatte både klagere og ikke-klagere.

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 8

Forordning (EF) nr. 1225/2009

Artikel 19 a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 19a

Oplysninger om midlertidige foranstaltninger

udgår

1. EU-producenterne, importørerne og eksportørerne og disses repræsentative sammenslutninger samt repræsentanterne for eksportlandet kan anmode om oplysninger vedrørende den påtænkte indførelse af midlertidig told. Anmodninger om sådanne oplysninger indgives skriftligt inden for den frist, der er fastsat i meddelelsen om indledning af proceduren. Disse oplysninger meddeles til de nævnte berørte parter mindst to uger inden udløbet af den i artikel 7, stk. 1, nævnte frist for indførelsen af midlertidig told. Disse oplysninger skal indeholde:

 

a) et sammendrag vedrørende den foreslåede told, udelukkende til orientering, og

 

b) nærmere oplysninger om beregningen af dumpingmargenen og den margen, der er tilstrækkelig til at afhjælpe den skade, der er påført EU-erhvervsgrenen, idet der tages behørigt hensyn til nødvendigheden af at overholde fortrolighedskravene i artikel 19. Parterne har en frist på tre arbejdsdage til at fremsætte bemærkninger til beregningerne.

 

Begrundelse

Den forudgående offentliggørelse af oplysninger om den planlagte indførelse af midlertidig told øger risikoen for en yderligere politisering af proceduren. Undersøgelser af handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter bør gennemføres på et teknisk grundlag, og mulighederne for lobbyvirksomhed bør reduceres.

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 9

Forordning (EF) nr. 1225/2009

Artikel 21 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9) Artikel 21, stk. 2, affattes således:

udgår

"2. For at sikre, at myndighederne kan tage hensyn til alle synspunkter og oplysninger på et solidt grundlag, når de træffer afgørelse om, hvorvidt det er i Unionens interesse at indføre foranstaltninger, kan EU-producenterne, importørerne og deres repræsentative sammenslutninger samt repræsentative brugere og repræsentative forbrugerorganisationer inden for de frister, der er fastsat i meddelelsen om indledning af antidumpingundersøgelsen, give sig til kende og indgive oplysninger til Kommissionen. Sådanne oplysninger eller passende sammendrag deraf stilles til rådighed for de øvrige parter, der er omhandlet i denne artikel, og disse er berettiget til at fremsætte bemærkninger hertil."

 

Begrundelse

Kommissionens nuværende praksis vedrørende vurderingen af dette aspekt af Unionens interesser bør ikke ændres.

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 9 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1225/2009

Artikel 22 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

9c) I artikel 22 tilføjes følgende stykke:

 

"1a. Så snart alle medlemsstater har ratificeret nye ILO-konventioner, ajourfører Kommissionen bilag Ia i henhold hertil i henhold til proceduren i artikel 290 i TEUF."

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 9 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 1225/2009

Artikel 22 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

9b) Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 22a

 

Betænkning

 

1. For at lette Europa-Parlamentets og Rådets overvågning af gennemførelsen af forordningen, forelægger Kommissionen under behørig hensyntagen til beskyttelsen af fortrolige oplysninger, som omhandlet i artikel 19, Europa-Parlamentet og Rådet en årlig rapport om anvendelsen og gennemførelsen af denne forordning som led i en dialog om handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter mellem Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten indeholder oplysninger om anvendelse af midlertidige og endelige foranstaltninger, afslutning af undersøgelser uden foranstaltninger, tilsagn, genoptagne undersøgelser, undersøgelser og kontrolbesøg, og arbejdet i de forskellige organer, der er ansvarlige for overvågning af gennemførelsen af denne forordning og overholdelsen af heraf afledte forpligtelser. Rapporten omhandler ligeledes tredjelandes brug af handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter rettet mod Unionen, oplysninger om genoprettelsen af Unionens erhvervsgrene, som er påvirket af de indførte foranstaltninger, og klager over de indførte foranstaltninger. Den indeholder de aktiviteter, der udføres af høringskonsulenten i Kommissionens Generaldirektoratet for Handel og af SMV-helpdesken vedrørende anvendelsen af denne forordning.

 

2. Europa-Parlamentet kan inden for én måned fra Kommissionens forelæggelse af rapporten indkalde Kommissionen til et ad hoc-møde i Europa-Parlamentets ansvarlige udvalg med henblik på at fremlægge og redegøre for spørgsmål vedrørende gennemførelsen af denne forordning. Rapporten kan også være genstand for en beslutning.

 

3. Senest seks måneder efter forelæggelsen af denne beretning for Europa-Parlamentet og Rådet offentliggøres den af Kommissionen."

Begrundelse

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 9 c (nyt)

Forordning (EF) nr. 1225/2009

Bilag I a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

9c) Følgende bilag indsættes:

 

"Bilag Ia

 

ILO-konventioner, jf. artikel 7, 8 og 9

 

1. Konventionen om afskaffelse af tvangsarbejde nr. 29 (1930)

 

2. Konventionen om foreningsfrihed og beskyttelse af retten til at organisere sig nr. 87 (1948)

 

3. Konventionen om retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger nr. 98 (1949)

 

4. Konventionen vedrørende lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi nr. 100 (1951)

 

5. Konventionen om afskaffelse af tvangsarbejde nr. 105 (1957)

 

6. Konventionen vedrørende forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv nr. 111 (1958)

 

7. Konventionen om mindstealder for adgang til beskæftigelse nr. 138 (1973)

 

8. Konventionen om forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde nr. 182 (1999)."

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. -1 (nyt)

Forordning (EF) nr. 597/2009

Titel

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

-1) Titlen affattes således:

Rådets forordning (EF) nr. 597/2009 af 11. juni 2009 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab

"Rådets forordning (EF) nr. 597/2009 af 11. juni 2009 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union"

 

(Denne ændring vedrører hele teksten i Rådets forordning (EF) nr. 597/2009)

Ændringsforslag  47

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. -1 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 597/2009

Betragtning 9 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1a) Følgende betragtning indsættes:

 

”(9a) I Unionen er udligningsberettigede subsidier som generel regel forbudt i henhold til artikel 107, stk. 1, i TEUF. Derfor er udligningsberettigede subsidier, som ydes af tredjelande, i særlig grad handelsfordrejende. Det omfang af statsstøtte, Kommissionen tillader, er med tiden faldet støt. I forbindelse med antisubsidieinstrumentet bør reglen om lavere told ikke længere gælde for indførsel fra lande, der er involveret i subsidiering."

Begrundelse

For at afskrække EU's handelspartnere fra at anvende statstilskud finder reglen om lavere told ikke anvendelse i disse tilfælde. Betragtning 9 i Kommissionens forslag til retsakt skal overflyttes til grundforordningen om antisubsidier.

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. -1 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 597/2009

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1b) I artikel 1, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

 

"Brugen af et hvilket som helst subsidieret produkt i forbindelse med udnyttelse af en medlemsstats kontinentalsokkel eller eksklusive økonomiske zone eller udnyttelsen af dens ressourcer betragtes som indførsel i henhold til denne forordning, og der vil blive opkrævet told i overensstemmelse hermed, når det skader Unionens erhvervsgrene."

Begrundelse

I henhold til De Forenede Nationers havretskonvention af 10. december 1982 (UNCLOS) og den internationale praksis bør EU ligeledes anvende antisubsidieinstrumentet på medlemsstaternes kontinentalsokkel eller eksklusive økonomiske zone.

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 1 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 597/2009

Artikel 10 – stk. 8

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

1a) Artikel 10, stk. 8, affattes således:

8. Beslutter Kommissionen under særlige omstændigheder at indlede en undersøgelse, uden at der er modtaget en skriftlig klage eller på vegne af en erhvervsgren i Fællesskabet vedrørende indledning af en sådan undersøgelse, indledes undersøgelsen, hvis der foreligger tilstrækkelige beviser for, at der ydes udligningsberettigede subsidier, at der forvoldes skade, og at der foreligger en årsagssammenhæng, som omhandlet i stk. 2, til at begrunde indledningen af en sådan undersøgelse.

"8. Beslutter Kommissionen under særlige omstændigheder, navnlig i tilfælde af forskelligartede og fragmenterede erhvervsgrene, der hovedsageligt består af SMV’er, at indlede en undersøgelse, uden at der er modtaget en skriftlig klage fra eller på vegne af en erhvervsgren i Unionen vedrørende indledning af en sådan undersøgelse, indledes undersøgelsen, hvis der foreligger tilstrækkelige beviser for dumping/, eksistensen af udligningsberettigede subsidier, skade og en årsagssammenhæng, som omhandlet i stk. 2, til at begrunde iværksættelsen af en sådan undersøgelse."

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 597/2009

Artikel 11 – stk. 11

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"11. Producenter i Unionen af samme vare er forpligtede til at samarbejde i forbindelse med procedurer, som er indledt i medfør af artikel 10, stk. 8."

udgår

Ændringsforslag  51

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 2 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 597/2009

Artikel 11 – stk. 9

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

2a) Artikel 11, stk. 9, affattes således:

9. For procedurer, der er indledt i henhold til artikel 10, stk. 11, skal en undersøgelse så vidt muligt afsluttes inden et år. I alle tilfælde skal sådanne undersøgelser afsluttes inden 13 måneder efter deres indledning i overensstemmelse med resultaterne i henhold til artikel 13 om tilsagn eller resultaterne i henhold til artikel 15 om endelige foranstaltninger.

"9. For procedurer, der er indledt i henhold til artikel 10, stk. 11, skal en undersøgelse så vidt muligt afsluttes inden ni måneder. I alle tilfælde skal sådanne undersøgelser afsluttes inden 10 måneder efter deres indledning i overensstemmelse med resultaterne i henhold til artikel 13 om tilsagn eller resultaterne i henhold til artikel 15 om endelige foranstaltninger. Undersøgelsesperioderne skal så vidt muligt, navnlig i tilfælde af forskelligartede og fragmenterede erhvervsgrene, der hovedsageligt består af SMV’er, falde sammen med regnskabsåret.”

Ændringsforslag  52

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 597/2009

Artikel 11 – stk. 11 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

11a. Kommissionen fremmer adgangen til instrumentet for forskelligartede og fragmenterede erhvervsgrene, hovedsagelig bestående af små og mellemstore virksomheder, i forbindelse med antidumpingsager gennem en SMV-helpdesk.

 

SMV-helpdesken skal øge opmærksomheden på instrumentet, give oplysninger og forklaringer om sager, om indgivelse af klager og om, hvordan man lettere kan føre bevis for dumping/ udligningsberettigede subsidier og skade. SMV-helpdesken stiller standardformularer til statistikker, der skal indsendes til bestemte formål og spørgeskemaer, til rådighed.

 

Efter indledningen af en undersøgelse informerer den SMV'er og deres relevante sammenslutninger, som kan blive påvirket af, at der indledes en sag og de relevante frister for at blive registreret som interessent.

 

Den hjælper med at udfylde spørgeskemaer med særlig opmærksomhed på spørgsmål fra SMV'er vedrørende undersøgelser indledt i henhold til artikel 10, stk. 8. Den hjælper så vidt muligt med at reducere byrder, der skyldes sprogbarrierer.

 

I tilfælde af at SMV'er leverer umiddelbare beviser på dumping eller udligningsberettigede subsidier, stiller SMV-helpdesken information om udviklingen af importmængder og -værdi for det pågældende produkt til rådighed for SMV’er i overensstemmelse med artikel 24, stk. 6.

 

Den giver også vejledning om yderligere muligheder for kontakt med høringskonsulenten og de nationale toldmyndigheder. SMV-helpdesken underretter ligeledes SMV'erne om deres muligheder for at anmode om en gennemgang af foranstaltningerne og tilbagebetaling af den betalte antidumpingtold."

Ændringsforslag  53

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 597/2009

Artikel 11 – stk. 11 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

11b. Kommissionen sikrer den bedst mulige adgang til oplysninger for alle interessenter ved at give mulighed for et informationssystem, hvor interessenter underrettes, når der tilføjes nye ikke-fortrolige oplysninger til undersøgelsens dossier. Ikke-fortrolige oplysninger skal ligeledes stilles til rådighed gennem en webbaseret platform.

Begrundelse

For at sikre producenternes og forbrugernes tillid til og bevare legitimiteten i instrumentet bør gennemsigtigheden forbedres.

Ændringsforslag  54

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 597/2009

Artikel 11 – stk. 11 c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

11c. Kommissionen sikrer, at interessenternes proceduremæssige rettigheder udøves, og sikrer, at proceduren håndteres upartisk, objektivt og inden for en rimelig tidsperiode, i givet fald af en høringskonsulent."

Begrundelse

For at sikre producenternes og forbrugernes tillid til og bevare legitimiteten i instrumentet bør gennemsigtigheden forbedres.

Ændringsforslag  55

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 597/2009

Artikel 11 – stk. 11 d (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

11d. Kommissionen udsteder spørgeskemaer, som anvendes i undersøgelser på alle Unionens officielle sprog, efter anmodning fra interesserede parter."

Begrundelse

For at reducere byrden for SMV'er i procedurer og øge samarbejdsniveauet bør spørgeskemaer på anmodning være tilgængelige på alle Unionens officielle sprog.

Ændringsforslag  56

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 3 – litra -a (nyt)

Forordning (EF) nr. 597/2009

Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

-a) Artikel 12, stk. 1, afsnit 2, affattes således:

Midlertidig told indføres ikke tidligere end 60 dage, og ikke senere end ni måneder efter tidspunktet for indledningen af proceduren.

"Midlertidig told indføres ikke tidligere end 60 dage, og ikke senere end seks måneder efter tidspunktet for indledningen af proceduren."

Ændringsforslag  57

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 3 – litra b

Forordning (EF) nr. 597/2009

Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 3 a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) følgende afsnit tilføjes til sidst:

udgår

"Der må ikke anvendes midlertidig told i en periode på to uger, efter at de i artikel 29b omhandlede oplysninger er blevet meddelt til de berørte parter. Meddelelsen af disse oplysninger foregriber ikke senere afgørelser, som Kommissionen måtte træffe."

 

Ændringsforslag  58

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 3 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 597/2009

Artikel 13 – stk. 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

3a). Artikel 13, stk. 1, affattes således:

1. Såfremt der er truffet en foreløbig positiv afgørelse om, at der finder subsidiering sted og forvoldes skade som følge heraf, kan Kommissionen godtage tilfredsstillende frivillige tilbud om tilsagn, hvorunder

"1. Såfremt der er truffet en foreløbig positiv afgørelse om, at der finder subsidiering sted og forvoldes skade som følge heraf, kan Kommissionen godtage frivillige tilbud om tilsagn, hvorunder

a) oprindelses- og/eller eksportlandet erklærer sig indforstået med at ophæve eller begrænse subsidierne eller at træffe andre foranstaltninger vedrørende virkningerne heraf, eller

a) oprindelses- og/eller eksportlandet erklærer sig indforstået med at ophæve eller begrænse subsidierne eller at træffe andre foranstaltninger vedrørende virkningerne heraf, eller

b) eksportørerne indvilliger i at ændre deres priser eller at indstille udførslen til det pågældende område, så længe der ydes udligningsberettigede subsidier til denne udførsel, således at Kommissionen, efter at der har fundet særlig høring af det rådgivende udvalg sted, finder det godtgjort, at den subsidierede indførsels skadelige virkninger dermed bringes til ophør.

b) eksportørerne indvilliger i at ændre deres priser eller at indstille udførslen til det pågældende område, så længe der ydes udligningsberettigede subsidier til denne udførsel, forudsat at Kommissionen, efter at der har fundet særlig høring af det rådgivende udvalg sted, har konstateret, at den subsidierede indførsels skadelige virkninger dermed bringes til ophør.

I så tilfælde og så længe tilsagnene gælder, finder den midlertidige told, der er indført af Kommissionen i henhold til artikel 12, stk. 3, og den endelige told, der er indført af Rådet i henhold til artikel 15, stk. 1, ikke anvendelse på den relevante indførsel af den pågældende vare, som er fremstillet af de selskaber, der henvises til i Kommissionens afgørelse om godtagelse af tilsagn og eventuelle efterfølgende ændringer deraf.

I så tilfælde og så længe tilsagnene gælder, finder den midlertidige told, der er indført af Kommissionen i henhold til artikel 12, stk. 3, og den endelige told, der er indført af Rådet i henhold til artikel 15, stk. 1, ikke anvendelse på den relevante indførsel af den pågældende vare, som er fremstillet af de selskaber, der henvises til i Kommissionens afgørelse om godtagelse af tilsagn og eventuelle efterfølgende ændringer deraf.

Prisforhøjelser i medfør af sådanne tilsagn skal ikke være større end nødvendigt for at udligne den udligningsberettigede subsidieydelse, og de bør være lavere end den udligningsberettigede subsidieydelse, hvis sådanne forhøjelser er tilstrækkelige til at afhjælpe den skade, der er påført den pågældende erhvervsgren i Fællesskabet.

Reglen om lavere told finder ikke anvendelse på priser, der er aftalt i sådanne tilsagn inden for rammerne af antisubsidieprocedurer."

Begrundelse

Tilsagn kan kun godtages, hvis de rent faktisk fjerner de skadelige virkninger ved subsidiet. I henhold til de øvrige bestemmelser i reglen om den lavere told skal reglen om den lavere told ikke finde anvendelse ved antisubsidieprocedurer.

Ændringsforslag  59

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 3 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 597/2009

Artikel 13 – stk. 4

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

3b)Artikel 13, stk. 4, affattes således:

4. Parter, der afgiver et tilsagn, skal indgive en ikke-fortrolig version af et sådant tilsagn, således at det kan stilles til rådighed for parter, der er berørt af undersøgelsen.

"4. Parter, der afgiver et tilsagn, skal indgive en meningsfuld ikke-fortrolig version af et sådant tilsagn, således at det kan stilles til rådighed for parter, der er berørt af undersøgelsen, Europa-Parlamentet og Rådet. Parterne anmodes om at angive så mange oplysninger som muligt vedrørende tilsagnets indhold og art under behørig hensyntagen til beskyttelsen af fortrolige oplysninger som omhandlet i artikel 29. Kommissionen skal desuden høre EU-erhvervsgrenen om tilsagnets hovedtræk og funktion, inden den accepterer et sådant tilsagn.”

Ændringsforslag  60

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 6 – litra a

Forordning (EF) nr. 597/2009

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 7 a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) i stk. 1 tilføjes følgende afsnit:

udgår

"Hvis en foranstaltning udløber efter en undersøgelse i henhold til artikel 18, tilbagebetales al told, som er opkrævet fra den dato, hvor undersøgelsen indledtes. Anmodninger om tilbagebetaling indgives til de nationale toldmyndigheder i overensstemmelse med Unionens gældende toldlovgivning."

 

Begrundelse

For at fastholde instrumentets balance er denne nye, men bureaukratiske og komplicerede form for tilbagebetaling uønsket.

Ændringsforslag  61

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 7 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 597/2009

Artikel 24 – stk. 3

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

7a) Artikel 24, stk. 3, affattes således:

3. Særlige bestemmelser, navnlig vedrørende den fælles definition af begrebet "varer med oprindelsesstatus", som er indeholdt i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks kan vedtages i henhold til nærværende forordning.

"3. Særlige bestemmelser, navnlig vedrørende den fælles definition af begrebet "varer med oprindelsesstatus", som er indeholdt i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks eller i henhold til artikel 2 heri, kan vedtages i henhold til nærværende forordning.

Begrundelse

For at undgå, at antisubsidieforanstaltningerne omgås, skal anvendelsesområdet for den handelspolitiske beskyttelseslovgivning tilpasses de relevante bestemmelser i toldkodeksen.

Ændringsforslag  62

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 7 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 597/2009

Artikel 24 – stk. 5

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

7b) Artikel 24, stk. 5, affattes således:

5. Kommissionen kan efter konsultationer i det rådgivende udvalg pålægge toldmyndighederne at tage de nødvendige skridt til at registrere indførsel, således at der senere kan anvendes foranstaltninger mod denne indførsel fra datoen for en sådan registrering.

"5. Kommissionen kan efter konsultationer i det rådgivende udvalg pålægge toldmyndighederne at tage de nødvendige skridt til at registrere indførsel, således at der f.eks. senere kan anvendes foranstaltninger mod denne indførsel fra datoen for en sådan registrering.

Indførsel kan gøres til genstand for registrering på anmodning fra den pågældende erhvervsgren i Fællesskabet, hvis anmodningen herom indeholder tilstrækkelige beviser til at begrunde en sådan foranstaltning.

Indførsel gøres til genstand for registrering på anmodning fra den pågældende erhvervsgren i Unionen, hvis anmodningen herom indeholder tilstrækkelige beviser til at begrunde en sådan foranstaltning. Indførsel kan også gøres til genstand for registrering på Kommissionens eget initiativ.

 

Indførsel kan gøres til genstand for registrering fra datoen for iværksættelse af undersøgelsen, når klagen fra erhvervsgrenen i Unionen indeholder en anmodning om registrering og tilstrækkelige beviser til at begrunde en sådan foranstaltning.

Registrering indføres ved forordning, hvori det nærmere angives, hvad formålet er med foranstaltningen, og i påkommende tilfælde angives det anslåede beløb af den mulige fremtidige betalingsforpligtelse. Indførsel må ikke gøres til genstand for registrering i mere end ni måneder.

Registrering indføres ved forordning, hvori det nærmere angives, hvad formålet er med foranstaltningen, og i påkommende tilfælde angives det anslåede beløb af den mulige fremtidige betalingsforpligtelse. Indførsel må ikke gøres til genstand for registrering i mere end ni måneder.”

Begrundelse

For at undgå risikoen for oplagring bør registrering af import ske efter indgivelse af enhver begrundet anmodning og gælde fra iværksættelsesdatoen, når dette er begrundet af klagen. Kommissionen bør også have mulighed for at bestille registrering på eget initiativ.

Ændringsforslag  63

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 7 c (nyt)

Forordning (EF) nr. 597/2009

Artikel 24 – stk. 6

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

7c) Artikel 24, stk. 6, affattes således:

6. Medlemsstaterne indberetter månedligt til Kommissionen tal vedrørende indførslen af varer, der er omfattet af undersøgelser og af foranstaltninger, samt det beløb, der er opkrævet i form af told i henhold til denne forordning.

"6. Medlemsstaterne indberetter månedligt til Kommissionen tal vedrørende indførslen af varer, der er omfattet af undersøgelser og af foranstaltninger, samt det beløb, der er opkrævet i form af told i henhold til denne forordning. Efter at have modtaget en udtrykkelig og begrundet anmodning fra en interessent kan Kommissionen efter høring af det rådgivende udvalg beslutte at fremsende oplysningerne om importmængden og -værdien af disse varer."

Ændringsforslag  64

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 7 d (nyt)

Forordning (EF) nr. 597/2009

Artikel 24 – stk. 7 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7d) I artikel 24 tilføjes følgende stykke:

 

"7a. "Når Kommissionen har til hensigt at vedtage eller offentliggøre et dokument, der har til formål at præcisere Kommissionens etablerede praksis med hensyn til anvendelsen af denne forordning på nogle af bestanddelene, hører Kommissionen forud for vedtagelsen eller offentliggørelsen Europa-Parlamentet og Rådet i det øjemed at opnå konsensus med henblik på godkendelse af det givne dokument. Enhver efterfølgende ændring af disse dokumenter skal være omfattet af sådanne procedurekrav. Under alle omstændigheder skal alle disse dokumenter være i fuld overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning. Intet sådant dokument udvider Kommissionens skønsmæssige beføjelser, som fortolket af Den Europæiske Unions Domstol, i forbindelse med indførelse af foranstaltninger.”

Ændringsforslag  65

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 8

Forordning (EF) nr. 597/2009

Artikel 27 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8) Artikel 27, stk. 1, første afsnit, affattes således:

8) Artikel 27, stk. 1, affattes således:

"1. I tilfælde, hvor antallet af EU-producenter, eksportører, importører, varetyper eller transaktioner er stort, kan undersøgelsen begrænses til at omfatte:"

"1. I tilfælde, hvor antallet af EU-producenter, eksportører eller importører, der samarbejder ved undersøgelsen, eller varetyper eller transaktioner er stort, kan undersøgelsen begrænses til at omfatte:

 

a) et rimeligt antal parter, varer eller transaktioner ved anvendelse af statistisk gyldige stikprøver baseret på oplysninger, der foreligger på tidspunktet for udvælgelsen eller

 

b) den største producerede, solgte eller eksporterede mængde, der kan anses for repræsentativ, og som med rimelighed kan undersøges inden for den tid, der er til rådighed.

 

"Når der er tale om forskelligartede og fragmenterede erhvervsgrene, der hovedsageligt består af SMV’er, skal der ved den endelige udvælgelse af parterne om muligt tages hensyn til deres andel af den pågældende sektor."

Begrundelse

For at sikre bedre data bør stikprøver omfatte både klagere og ikke-klagere.

Ændringsforslag  66

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 9

Forordning (EF) nr. 597/2009

Artikel 29b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9) Efter artikel 29 indsættes følgende artikel:

udgår

"Artikel 29b

 

Oplysninger om midlertidige foranstaltninger

 

1. EU-producenterne, importørerne, eksportørerne og disses repræsentative sammenslutninger samt oprindelses- og/eller eksportlandet kan anmode om oplysninger vedrørende den påtænkte indførelse af midlertidig told. Anmodninger om sådanne oplysninger indgives skriftligt inden for den frist, der er fastsat i meddelelsen om indledning af proceduren. Disse oplysninger meddeles til de nævnte berørte parter mindst to uger inden udløbet af den i artikel 12, stk. 1, nævnte frist for indførelsen af midlertidig told.

 

Disse oplysninger skal indeholde:

 

a) et sammendrag vedrørende den foreslåede told, udelukkende til orientering, og

 

b) nærmere oplysninger om beregningen af subsidiemargenen og den margen, der er tilstrækkelig til at afhjælpe den skade, der er påført EU-erhvervsgrenen, idet der tages behørigt hensyn til nødvendigheden af at overholde fortrolighedskravene i artikel 29. Parterne har en frist på tre arbejdsdage til at fremsætte bemærkninger til beregningerne.

 

2. I tilfælde, hvor det er hensigten ikke at indføre midlertidig told, men at fortsætte undersøgelsen, underrettes de berørte parter herom to uger inden udløbet af den i artikel 12, stk. 1, nævnte frist for indførelsen af midlertidig told."

 

Ændringsforslag  67

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 10

Forordning (EF) nr. 597/2009

Artikel 31 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10) Artikel 31, stk. 2, affattes således:

udgår

"2. For at sikre, at myndighederne kan tage hensyn til alle synspunkter og oplysninger på et solidt grundlag, når de træffer afgørelse om, hvorvidt det er i Unionens interesse at indføre foranstaltninger, kan EU-producenterne, importørerne og deres repræsentative sammenslutninger samt repræsentative brugere og repræsentative forbrugerorganisationer inden for de frister, der er fastsat i meddelelsen om indledning af antisubsidieundersøgelsen, give sig til kende og indgive oplysninger til Kommissionen. Sådanne oplysninger eller passende sammendrag deraf stilles til rådighed for de øvrige parter, der er omhandlet i dette stykke, og disse er berettigede til at fremsætte bemærkninger dertil."

 

Begrundelse

Kommissionens nuværende praksis vedrørende vurderingen af dette aspekt af Unionens interesser bør ikke ændres.

Ændringsforslag  68

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 10 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 597/2009

Artikel 33 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

10a) Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 33a

 

Betænkning

 

1. For at lette Europa-Parlamentets og Rådets overvågning af gennemførelsen af forordningen, forelægger Kommissionen under behørig hensyntagen til beskyttelsen af fortrolige oplysninger, som omhandlet i artikel 19, Europa-Parlamentet og Rådet en årlig rapport om anvendelsen og gennemførelsen af denne forordning som led i en dialog om handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter mellem Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten indeholder oplysninger om anvendelse af midlertidige og endelige foranstaltninger, afslutning af undersøgelser uden foranstaltninger, tilsagn, genoptagne undersøgelser, undersøgelser og kontrolbesøg, og arbejdet i de forskellige organer, der er ansvarlige for overvågning af gennemførelsen af denne forordning og overholdelsen af heraf afledte forpligtelser. Rapporten omhandler ligeledes tredjelandes brug af handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter rettet mod Unionen, oplysninger om genoprettelsen af Unionens erhvervsgrene, som er påvirket af de indførte foranstaltninger, og klager over forskellige indførte foranstaltninger. Den indeholder de aktiviteter, der udføres af høringskonsulenten i Kommissionens Generaldirektoratet for Handel og af SMV-helpdesken vedrørende anvendelsen af denne forordning.

 

2. Europa-Parlamentet kan inden for én måned fra Kommissionens forelæggelse af rapporten indkalde Kommissionen til et ad hoc-møde i Europa-Parlamentets ansvarlige udvalg med henblik på at fremlægge og redegøre for spørgsmål vedrørende gennemførelsen af denne forordning. Rapporten kan også være genstand for en beslutning.

 

3. Senest seks måneder efter forelæggelsen af denne beretning for Europa-Parlamentet og Rådet offentliggøres den af Kommissionen."

Ændringsforslag  69

Forslag til forordning

Artikel 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

 

Den konsolideres med forordning (EF) nr. 1225/2009 og forordning (EF) nr. 597/2009 senest *

 

____________

 

* EUT: Indsæt venligst datoen: tre måneder efter denne forordnings ikrafttræden.

BEGRUNDELSE

Indledning

Kommissionens forslag har til formål at modernisere både antidumping- og antisubsidiegrundforordningen og indeholder fire centrale ændringer: fjernelse af reglen om lavere told i antidumpingsager, hvor der forekommer strukturelle fordrejninger af råvarepriserne og i alle tilfælde af subsidiering, EU-producenters forpligtelse til at samarbejde i forbindelse med undersøgelser ex officio, tilbagebetaling af told, som er opkrævet under en udløbsundersøgelse, samt to ugers varsel, inden der indføres midlertidig told, samlet kaldet shippingklausulen. Kommissionen begrunder dette i tre mål: at forbedre instrumenternes effektivitet, at reducere truslen om retaliering fra tredjelande og at øge gennemsigtigheden og forudsigeligheden. Ordføreren glæder sig over disse tre mål og mener, at de skal kombineres for at bevare offentlighedens tillid til instrumenterne. Ordføreren ønsker derfor at fremhæve kernen i udkastet til betænkning med nedenstående spørgsmål.

I hvilken udstrækning sikrer Kommissionens forslag, at instrumenterne anvendes effektivt?

Ordføreren er enig med Kommissionen i, at effektivitet er grundlæggende med henblik på at sikre, at instrumentet tjener sit formål: at forhindre skadevoldende ulovlig dumping og subsidiering. Med hensyn til effektivitet har Kommissionen hævdet, at tilbagebetaling af told, som er opkrævet under udløbsundersøgelser, og delvis fjernelse af reglen om lavere told er centrale spørgsmål.

Tilbagebetaling af told, som er opkrævet under udløbsundersøgelser

Kommissionen foreslår at tilbagebetale told, som er opkrævet under udløbsundersøgelser, hvis det kan bevises, at dumping eller subsidiering er blevet afsluttet, idet den hævder, at dette ville sikre effektivitet. Der bør imidlertid sættes spørgsmålstegn ved, hvor denne konklusion kommer fra. Det kan hævdes, at den foreslåede tilbagebetaling ikke er nødvendig, eftersom forordningerne allerede indeholder en tilbagebetalingsprocedure. Ordføreren foreslår derfor, at dette stykke udgår.

Delvis fjernelse af reglen om lavere told

Kommissionen foreslår at fjerne reglen om lavere told i antidumpingsager, når der er konstateret strukturelle fordrejninger af råvarepriserne, og i alle tilfælde af subsidiering, idet den hævder, at dette vil forbedre instrumenternes effektivitet. Igen er det imidlertid vanskeligt at fastslå, hvor denne konklusion kommer fra. I overensstemmelse med WTO er dumping ikke i sig selv ulovligt, men skadevoldende dumping er. Reglen om lavere told sikrer dermed, at den skade, som forvoldes for EU-producenterne, fjernes, og det er tvivlsomt, om højere takster vil øge effektiviteten. Afskrækkelse kan være motivationen bag den foreslåede ændring, men de potentielle virkninger skal holdes i erindring. I lyset af den langt mere globaliserede værdikæde i dag, hvor over 50 % af al indførsel til Unionen består af mellemprodukter, vil det øgede toldniveau ikke kun holde dumpede og subsidierede tredjepartsvarer væk fra EU's marked, men kan have en betydelig indvirkning på Unionens adgang til mellemprodukter, der anvendes i Unionens eksport. Når taksterne således øges mere end nødvendigt for at rette op på skaden, rammes Unionens eksport, der sikrer økonomisk vækst, også.

Endvidere kan manglen på en præcis definition af strukturelle fordrejninger af råvarepriserne vise sig at være problematisk. Kommissionen har endnu ikke fremlagt en ensartet definition, hvilket har medført utallige spekulationer. Det er blevet foreslået, at dette fastlægges ad hoc, men også at energi- og lønomkostninger er omfattet af et sådant begreb. Når der anvendes et udefineret og uforudsigeligt begreb som grundlag for oplysninger, kan resultatet være lige så uforudsigeligt, hvorved der sås tvivl om effektiviteten af at fjerne reglen om lavere told. Begrebet udvisker ligeledes grænserne mellem antidumping og antisubsidiering, hvilket kan anses for at være i strid med artikel 32, stk. 1, i WTO's aftale om subsidier og udligningsforanstaltninger. Inden det vides, hvordan strukturelle fordrejninger af råvarepriserne skal anvendes som begreb, er det derfor vanskeligt at fastslå, i hvilket omfang det ville forbedre instrumentets effektivitet, eller om retsusikkerheden rent faktisk ville forværre effektiviteten.

Tages der i forslaget tilstrækkelig hånd om truslen om retaliering fra tredjelande?

I sit forslag anerkender Kommissionen EU-producenternes voksende bekymringer med hensyn til truslerne om retaliering fra tredjelandsproducenter efter at have indgivet en antidumping- eller antisubsidieringsklage og har derfor fremlagt forpligtelsen til at samarbejde i procedurer ex officio. Som tidligere nævnt er ordføreren imidlertid bekymret over andre dele af Kommissionens forslag, som kan undergrave målet om at sikre Unionen imod en tendens med øget retaliering som f.eks. den delvise fjernelse af reglen om lavere told.

Forpligtelse til at samarbejde i procedurer ex officio

Ifølge Kommissionen kan truslen om retaliering styres ved at indlede undersøgelser ex officio, dvs. berettige Kommissionen til at indlede undersøgelser uden en formel klage fra en EU-producent. Forslaget omfatter betydelige fordele, ikke mindst den udvidede adgang til data. Dette kan forbedre kvaliteten af stikprøverne i undersøgelsen, hvor der kan drages bedre og fastere konklusioner. Visse spørgsmål er dog stadig uafklarede og er ikke omhandlet af dette forslag. Først og fremmest må det anføres, at Kommissionens evne til at indlede procedurer ex officio allerede findes i forordningerne, hvilket rejser spørgsmålet om, hvorfor Kommissionen ser ex officio som svaret på truslen om retaliering på dette tidspunkt. For det andet hævdes det, at dette reducerer risikoen for retaliering, men til trods for dette fjernes den ikke helt. En velinformeret tredjepart kan helt sikkert og uden problemer konkludere, hvilke EU-producenter Kommissionen handler for. For det tredje bør den administrative byrde ved at deltage i en undersøgelse, navnlig for SMV'er, ikke undervurderes, og visse virksomheder føler sig muligvis ikke trygge ved at give Kommissionen følsomme forretningsoplysninger. For det fjerde er konsekvenserne af potentiel manglende opfyldelse af disse oplysningskrav uklare.

Et nyere og mere bekymrende fænomen er endvidere tredjelandes tendens til at straffe og retaliere imod visse EU-medlemsstater, eller vigtige erhvervsgrene er ikke nødvendigvis knyttet til den erhvervsgren, som er påvirket af tredjelandsdumping eller -subsidiering. Det kan således hævdes, at der i stedet for retaliering internt i erhvervsgrene er en øget risiko for at skabe mere skadelig og urimelig retaliering mellem erhvervsgrenene eller tværgående retaliering. I denne henseende påvirkes EU-producenter fra andre erhvervsgrene, som ikke har nogen interesse i undersøgelsens resultat, af Kommissionens initiativer. Denne tendens er efter ordførerens opfattelse ikke ønskværdig.

Trods disse bekymringer kan det ikke desto mindre hævdes, at fordelene ved bedre stikprøvetagning opvejer ulemperne og kan derfor anses for at være mere legitim. Som modvægt til ovenstående bekymringer foreslår ordføreren at styrke SMV-helpdesken, men også medregne de potentielt negative indvirkninger af andre politikændringer som f.eks. den delvise fjernelse af reglen om lavere told.

Delvis fjernelse af reglen om lavere told

Som nævnt kan Kommissionens forslag om delvist at fjerne reglen om lavere told have en indvirkning på truslen om retaliering. Fjernelse af reglen om lavere told kan opfattes som en grundlæggende ændring af instrumenterne fra en korrigerende foranstaltning til en straffeforanstaltning. Kombineret med, at der ikke findes nogen ensartet definition af strukturelle fordrejninger af råvarepriserne, kan dette skabe mere grobund for en gengældelsesmentalitet. Det primære mål med reglen om lavere told er at fjerne den forvoldte skade, ikke straffe Unionens handelspartnere, hvilket er logikken bag Unionens bestræbelser på at indarbejde reglen om lavere told i WTO's forhandlinger. Det er derfor et spørgsmål, om begrænsningen af reglen om lavere told vil øge effektiviteten eller rent faktisk forværre truslen om retaliering. Ordføreren mener, at forsøgene på at gøre instrumentet mere effektivt kan vise sig at være frugtesløse, såfremt truslen om retaliering forværres. Her skal igen nævnes bekymringerne i det forrige afsnit om, at retaliering internt i erhvervsgrenen bliver til retaliering mellem erhvervsgrenene. Ordføreren foreslår derfor, at reglen om lavere told slettes delvist.

Sikrer forslaget tilstrækkelig gennemsigtighed og forudsigelighed?

Gennemsigtighed og forudsigelighed er af afgørende betydning for alle involverede parter og har til formål at sikre offentlig tillid til instrumenterne og instrumenternes ansvarlighed og legitimitet. Ordføreren ønsker at drøfte tre områder: shippingklausulen, tidspunktet for gennemførelse af midlertidig told og adgang til oplysninger.

Shippingklausulen

Shippingklausulen eller de to ugers varsel, inden der indføres midlertidig told, giver importørerne retssikkerhed for, at driften kan fortsætte som normalt, indtil der foreligger indledende bevis for dumping og subsidiering. Ifølge Kommissionen har dette forslag til formål at øge forudsigeligheden af undersøgelserne, og mange interessenter anser dette som en målestok for retfærdighed. Interessenter har imidlertid også rejst spørgsmålet om, hvorvidt den fastsatte periode enten er for lang eller for kort. Indførsler fra Rusland kræver ikke en shippingklausul på to uger, men måske kun fire eller fem dage. Indførsler fra Østasien kan derimod kræve en shippingklausul på seks uger. Andre er blevet advaret om den potentielle fare for oplagring. Derudover indeholder forslaget en diskriminerende faktor, idet kun registrerede interessenter kan anvende shippingklausulen. Ordføreren foreslår derfor at udskifte forhåndsvarslet med en reel shippingklausul inspireret af forordningen om beskyttelsesforanstaltninger, idet det angives, at den pågældende vare, som er under forsendelse til Unionen, ikke bør pålægges midlertidig told.

Tidspunktet for midlertidig told

Kombineret med en reel shippingklausul findes der andre områder inden for antidumping- og antisubsidieundersøgelser, hvor gennemsigtighed og forudsigelighed kan forbedres. I et overvældende flertal af tilfældene indføres der midlertidig told ved fristen på ni måneder eller i den sidste uge inden fristen. Kun i særlige tilfælde er den midlertidige told indført tidligere. Ud fra disse oplysninger foreslår ordføreren at indføre en klausul om, at midlertidig told kun kan indføres i den sidste uge af undersøgelsen.

Adgang til oplysninger

I de nuværende forordninger har interessenter meget begrænset adgang til relevante dossierer i undersøgelser. Interessenter har givet udtryk for denne bekymring med den begrundelse, at de tilgængelige ikkefortrolige dossierer er af for ringe kvalitet til at kunne bruges. For at undgå forkerte beregninger og forkert brug af data bør det således tilstræbes at fremme adgangen til både ikkefortrolige og fortrolige dossierer. Ordføreren foreslår derfor flere bestemmelser. Ud over høringskonsulenten bør Kommissionen garantere bedre gennemsigtighed ved at indføre et meddelelsessystem, hvor retlige repræsentanter eller interessenter underrettes, når der tilføjes nye dossierer i undersøgelsen, og har onlineadgang til alle ikkefortrolige dossierer.

I hvilken udstrækning tages der i forslaget højde for fremtidige udfordringer?

Kommissionens forslag omtales sædvanligvis som en modernisering, en tilpasning til moderne handelsmønstre. På denne baggrund mener ordføreren, at det er nødvendigt at tage højde for både omnibus og Unionens generelle politiske anliggender.

Omnibus

Med den kommende vedtagelse af omnibus I og II vil det være fornuftigt for Parlamentet at undersøge de øgede beføjelser, som Kommissionen tillægges. Ligevægten i moderniseringen skal ses i lyset af disse kommende ændringer, som sætter spørgsmålstegn ved, i hvilket omfang der i det foreliggende forslag tages højde for dette. Ordføreren anerkender, at moderniseringen i sig selv hverken kan eller bør ændre eller vende omnibus I og II, men i stedet i endnu højere grad styrke instrumenternes kontrol og øge forordningernes retssikkerhed. Ordføreren foreslår derfor at styrke årsrapporten om handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter, som blev indført efter vedtagelsen af omnibus I, og som er underlagt en beslutning fra Parlamentet.

Andre politiske anliggender

Med hensyn til at tilpasse instrumentet et moderne miljø skal der eventuelt og i højere grad end tidligere tages højde for andre politiske anliggender. Det er iøjnefaldende, at handlen står over for udfordringer, som ikke i sig selv er handelsrelaterede, men ikke desto mindre påvirker handelspolitikken. Handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter er ingen undtagelse. Vurderingen af Unionens interesser er et vigtigt led i at sikre denne politiske sammenhæng. Der er imidlertid en fare for og ved at inddrage instrumentet politisk, hvis rammerne for Unionens interesser ikke er defineret korrekt. Vurderingen af Unionens interesser i undersøgelsen af de handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter bør garantere, at Kommissionen taler med én stemme over for dens borgere og forbrugere samt over for tredjelande. Ordføreren foreslår derfor at styrke kriterierne for Unionens interesser ved at anvende Kommissionens vejledning.

Konklusion

Afslutningsvis glæder ordføreren sig over Kommissionens målsætninger. Effektivitet, reduktion af truslen om retaliering, gennemsigtighed og forudsigelighed er prisværdige mål, som tilsammen sikrer offentlighedens tillid til instrumentet. Ordføreren ønsker i det væsentlige ikke at gå videre end disse mål, men kan se områder, hvor de kan styrkes, når der findes svar på ovenstående spørgsmål.

PROCEDURE

Titel

Beskyttelse mod dumpingimport og subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab

Referencer

COM(2013)0192 – C7-0097/2013 – 2013/0103(COD)

Dato for høring af EP

10.4.2013

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

18.4.2013

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Christofer Fjellner

25.4.2013

 

 

 

Behandling i udvalg

10.7.2013

28.11.2013

17.12.2013

 

Dato for vedtagelse

21.1.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

6

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Catherine Bearder, Béla Glattfelder, Syed Kamall, Elisabeth Köstinger, Katarína Neveďalová, Tokia Saïfi, Peter Skinner, Jarosław Leszek Wałęsa

Dato for indgivelse

27.1.2014