Betänkande - A7-0053/2014Betänkande
A7-0053/2014

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1225/2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen och av rådets förordning (EG) nr 597/2009 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen

27.1.2014 - (COM(2013)0192 – C7‑0097/2013 – 2013/0103(COD)) - ***I

Utskottet för internationell handel
Föredragande: Christofer Fjellner


Förfarande : 2013/0103(COD)
Dokumentgång i plenum

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1225/2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen och av rådets förordning (EG) nr 597/2009 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen

(COM(2013)0192 – C7‑0097/2013 – 2013/0103(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0192),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0097/2013),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A7-0053/2014).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Till följd av översynen bör vissa bestämmelser i förordningarna ändras för att förbättra öppenheten och förutsägbarheten, effektiva åtgärder mot motåtgärder bör föreskrivas, effektiviteten och efterlevnaden bör förbättras och praxis vid översyner bör optimeras. Dessutom bör viss praxis som under de senaste åren har tillämpats i samband med antidumpnings- och antisubventionsundersökningar införas i förordningarna.

(3) Till följd av översynen bör vissa bestämmelser i förordningarna ändras för att förbättra öppenheten och förutsägbarheten, effektiva åtgärder mot tredjeländers motåtgärder bör föreskrivas, effektiviteten och efterlevnaden bör förbättras och praxis vid översyner bör optimeras.

Motivering

För att förtydliga vem som kan vidta motåtgärder mot EU.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) För att förbättra öppenheten och förutsägbarheten i antidumpnings- och antisubventionsundersökningar bör de parter som berörs av att provisoriska antidumpnings- och utjämningsåtgärder införs, särskilt importörer, underrättas om att sådana åtgärder inom kort kommer att införas. Den tid som ges bör motsvara perioden mellan överlämnandet av utkastet till genomförandeakt till den antidumpningskommitté som inrättats i enlighet med artikel 15 i förordning (EG) nr 1225/2009 och den antisubventionskommitté som inrättats i enlighet med artikel 25 i förordning (EG) nr 597/2009 och kommissionens antagande av den akten. Den perioden fastställs i artikel 3.3 i förordning (EU) nr 182/2011. Även i undersökningar där det inte är lämpligt att införa provisoriska åtgärder är det önskvärt att parterna i tillräckligt god tid i förväg känner till att åtgärder inte kommer att införas.

utgår

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) För att säkerställa verkningsfulla åtgärder mot motåtgärder bör unionsproducenterna kunna stödja sig på förordningarna utan att frukta motåtgärder från tredje parter. Enligt gällande bestämmelser kan vid särskilda omständigheter en undersökning inledas utan att något klagomål har ingetts, om det finns tillräcklig bevisning för förekomst av dumpning, utjämningsbara subventioner, skada och orsakssamband. Sådana särskilda omständigheter bör inbegripa hot om motåtgärder.

(6) För att säkerställa verkningsfulla åtgärder mot motåtgärder bör unionsproducenterna kunna stödja sig på förordningarna utan att frukta motåtgärder från tredje parter. Enligt gällande bestämmelser kan vid särskilda omständigheter, såsom i fallet med diversifierade och fragmenterade sektorer som till stor del består av små och medelstora företag, en undersökning inledas utan att något klagomål har ingetts, om det finns tillräcklig bevisning för förekomst av dumpning, utjämningsbara subventioner, skada och orsakssamband. Sådana särskilda omständigheter bör inbegripa hot om motåtgärder från tredjeländer.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) När en undersökning inte inleds genom ett klagomål bör unionsproducenterna åläggas en skyldighet att lämna de uppgifter som behövs för att undersökningen ska kunna fortlöpa, så att det säkerställs att tillräckliga uppgifter finns tillgängliga för att genomföra undersökningen vid sådana hot om motåtgärder.

(7) När en undersökning inte inleds genom ett klagomål bör en begäran om samarbete riktas till unionsproducenterna för att de ska lämna de uppgifter som behövs för att undersökningen ska kunna fortlöpa, så att det säkerställs att tillräckliga uppgifter finns tillgängliga för att genomföra undersökningen vid sådana hot om motåtgärder. Små företag och mikroföretag bör inte omfattas av denna skyldighet, så att de besparas orimliga administrativa bördor och kostnader.

Motivering

Detta kan inte vara någon ”skyldighet” eftersom man inte planerar några sanktioner. Det är därför förnuftigare att hänvisa till en uppmaning om att samarbeta och låta unionsproducenterna bestämma gensvaret.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) För att optimera praxis vid översyner bör de tullar som tas ut under undersökningen återbetalas till importörerna i de fall då åtgärderna inte förlängs efter en avslutad översyn vid giltighetstidens utgång. Detta är lämpligt eftersom de villkor som ska vara uppfyllda för fortsatta åtgärder inte har konstaterats föreligga under undersökningsperioden.

utgår

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a) Kommissionen får endast anta dokument som syftar till att klargöra kommissionens etablerade praxis när det gäller tillämpningen av denna förordning (inbegripet de fyra föreslagna riktlinjerna avseende valet av jämförbart land, översynerna vid giltighetstidens utgång och åtgärdernas varaktighet, skademarginalen och unionens intresse) efter att denna förordning har trätt ikraft och ett lämpligt samråd hållits med Europaparlamentet och rådet och dokumenten bör därefter fullt ut återspegla innehållet i denna förordning.

Motivering

För att se till att Europaparlamentets och rådets ändringar av förslaget till förordning har beaktats i de riktlinjer som slutgiltigt antas av kommissionen.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11b) Till skillnad från EU:s medlemsstater är inte EU part i ILO-konventioner. För närvarande är det endast grundläggande ILO-konventioner som har ratificerats av alla EU-medlemsstater. För att se till att definitionen av tillräckliga sociala normer enligt ILO-konventionerna i bilaga Ia till förordning (EU) nr 1225/2009 är aktuell kommer kommissionen genom delegerade akter att uppdatera denna bilaga så snart medlemsstaterna ratificerat andra prioriterade ILO-konventioner.

Motivering

Riktmärket för att fastställa ”tillräckliga sociala normer” är baserat på ILO-konventioner. Detta stämmer överens med EU:s tillvägagångssätt för kapitlen om handel och hållbar utveckling i frihandelsavtal samt för systemet GSP plus. Eftersom det är medlemsstaterna och inte EU som är parter till ILO-konventionerna är det dock viktigt att för enhetlighetens skull se till att alla medlemsstater har ratificerat dessa konventioner så att man fastställer en minsta gemensam nämnare som kan användas som riktmärke. För närvarande är det de grundläggande ILO-konventionerna som utgör denna minsta gemensamma nämnare. Så snart alla medlemsstater har ratificerat andra ILO-konventioner, särskilt prioriterade konventioner, bör kommissionen dock uppdatera riktmärket i överensstämmelse med den nya minsta gemensamma nämnaren.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a) Diversifierade och fragmenterade sektorer som till stor del består av små och medelstora företag har svårt att ansluta sig till förfaranden som rör handelspolitiska skyddsåtgärder på grund av de komplexa förfarandena och de höga kostnader som är förknippade med dem. De små och medelstora företagens tillgång till instrumentet bör underlättas genom att man stärker hjälptjänstens roll. Denna bör hjälpa små och medelstora företag att lämna in klagomål och uppnå de tröskelvärden som krävs för att inleda undersökningar. Administrativa förfaranden som rör handelspolitiska skyddsåtgärder bör även anpassas bättre till de små och medelstora företagens begränsningar.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12b) I antidumpningsärenden bör undersökningarnas längd begränsas till nio månader och undersökningarna bör avslutas senast tolv månader efter att förfarandet inletts. I antisubventionsärenden bör undersökningarnas längd begränsas till nio månader och undersökningarna bör avslutas senast tio månader efter att förfarandet inletts. I alla händelser ska de provisoriska tullarna enbart införas under en period som sträcker sig från 60 dagar till sex månader efter den dag då förfarandet inleddes.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 12c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12c) Icke-konfidentiella uppgifter om åtaganden som lämnas till kommissionen bör bättre vidarebefordras till berörda parter, Europaparlamentet och rådet. Det bör krävas att kommissionen rådfrågar unionsindustrin innan några erbjudanden om åtaganden godtas.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a) Årsrapporten från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om dess genomförande av förordning (EG nr 1225/2009 och förordning (EG) nr 597/2009 möjliggör en regelbunden övervakning i tid av de handelspolitiska skyddsinstrumenten som en del i inrättandet av en strukturerad interinstitutionell dialog om detta ärende. Offentliggörandet av rapporten sex månader efter att den lagts fram för Europaparlamentet och rådet garanterar de handelspolitiska skyddsinstrumentens transparens för intressenter och allmänheten.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 18b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18b) Kommissionen bör verka för ökad transparens när det gäller undersökningsförfaranden, interna förfaranden och resultat av undersökningar. Alla icke-konfidentiella handlingar bör göras tillgängliga för intresserade parter via en nätbaserad plattform.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Skäl 18c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18c) Kommissionen bör regelbundet underrätta Europaparlamentet och rådet om alla undersökningar som inleds och om hur de fortskrider.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Skäl 18d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18d) När antalet producenter i unionen är så stort att en stickprovsundersökning måste göras bör kommissionen, vid valet av producenter till stickprovet, fullt ut beakta den andel små och medelstora företag som ingår i stickprovet, särskilt i fallet med diversifierade och fragmenterade industrier, som till stor del består av små och medelstora företag.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 1 – led -1 (nytt)

Förordning (EG) nr 1225/2009

Titeln

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen

Rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen

 

(Denna ändring gäller i hela rådets förordning (EG) nr 1225/2009).

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1a (nytt)

Förordning (EG) nr 1225/2009

Skäl 11a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a) Tredjeländer ingriper allt mer i handeln till förmån för inhemska producenter, t.ex. genom att införa exportskatter eller tillämpa dubbla system för prissättning. Sådana ingripanden leder till ytterligare snedvridning av handeln. Till följd av detta tillfogas unionsproducenterna inte bara skada genom dumpning, utan drabbas också av ytterligare snedvridning av handeln i förhållande till producenter i tredjeländer som är involverade i sådan verksamhet. Även skillnader i arbets- och miljönormernas nivå kan leda till ytterligare snedvridning av handeln. Därför bör regeln om lägre tull inte tillämpas när exportlandet har otillräckliga sociala och miljömässiga normer. En tillräcklig nivå definieras genom ratificeringen av grundläggande ILO-konventioner och av multilaterala miljöavtal (MEA) som EU är part i. Små och medelstora företag drabbas hårdast av otillbörlig konkurrens, eftersom deras ringa storlek gör att de inte kan anpassa sig till denna. Därför bör regeln om lägre tull inte tillämpas när klagomålet har lämnats in för en sektor som till stor del består av små och medelstora företag. Regeln om lägre tull bör dock alltid tillämpas när en strukturell råvarurelaterad snedvridning är resultatet av ett överlagt val av ett mindre utvecklat land för att skydda allmänintresset.

Motivering

För att inte EU:s handelspartner ska uppmuntras att involvera sig i verksamhet som ger upphov till strukturell råvarurelaterad snedvridning bör regeln om lägre tull inte tillämpas när exportlandet har otillräckliga sociala och miljömässiga normer eller när de klagande är små och medelstora företag. Den bör dock alltid tillämpas när en strukturell råvarurelaterad snedvridning är resultatet av ett överlagt val av ett mindre utvecklat land för att skydda allmänintresset och legitima utvecklingsmål.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1b (nytt)

Förordning (EG) nr 1225/2009

Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2 (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1b. I artikel 1 ska följande stycke läggas till:

 

”Användning av dumpade produkter i samband med utforskningen av en medlemsstats kontinentalsockel eller exklusiva ekonomiska zon, eller utnyttjandet av dess resurser, ska behandlas som import enligt denna förordning och ska tullbeläggas i enlighet med detta, om det vållar skada för unionsindustrin.”

Motivering

I linje med Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 och internationell praxis bör EU även tillämpa antidumpningsinstrumentet på varor som är avsedda att användas i medlemsstaternas kontinentalsockel eller exklusiva ekonomiska zon.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1c (nytt)

Förordning (EG) nr 1225/2009

Artikel 1 – punkt 4 a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1c. I artikel 1 ska följande punkt läggas till:

 

”4a. Vid tillämpningen av denna förordning avses med ”råvara” ett element i en viss produkt som är avgörande för produktionskostnaden.”

Motivering

Det är nödvändigt att ge definierande faktorer för att förtydliga vad man avser med begreppet ”råvara” vid tillämpningen av denna förordning. Dessa inbegriper energi, material och andra faktorer som uppfyller de angivna kriterierna.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1d (nytt)

Förordning (EG) nr 1225/2009

Artikel 1 – punkt 4b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1d. I artikel 1 ska följande punkt läggas till:

 

”4b. En råvara ska anses vara utsatt för strukturell snedvridning om priset inte enbart bestäms av de normala marknadskrafternas spel som återspeglar tillgång och efterfrågan. Sådana snedvridningar är en följd av ingripanden från tredjeländers sida, däribland exportavgifter, exportrestriktioner och dubbla system för prissättning.

Motivering

I förordningen måste definierande faktorer ges av begreppet ”strukturell snedvridning”, som är en förutsättning för att regeln om lägre tull inte ska tillämpas. I den andra meningen beskrivs vanliga snedvridningar, men kommissionen ges samtidigt ett visst handlingsutrymme att beakta nya typer av snedvridningar som överensstämmer med definitionen och som skulle kunna uppstå i framtiden.

Ändringsförslag         20

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1a (nytt)

Förordning (EG) nr 1225/2009

Artikel 5 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. I artikel 5 ska följande punkt läggas till:

 

”1a. Kommissionen ska i samband med antidumpningsärenden underlätta tillgången till instrumentet för diversifierade och fragmenterade industrier, som till stor del består av små och medelstora företag, genom en hjälptjänst för små och medelstora företag.

 

Hjälptjänsten för små och medelstora företag ska öka kunskapen om instrumentet och ge information och förklaringar om fallen samt om hur ett klagomål inges och hur man bättre kan lägga fram bevis på dumpning, utjämningsbara subventioner och skada.

 

Hjälptjänsten för små och medelstora företag ska tillhandahålla standardformulär för statistik som kan lämnas permanent och frågeformulär.

 

Efter att en undersökning har inletts ska hjälptjänsten informera de små och medelstora företag, och deras relevanta organisationer, som troligtvis kommer att påverkas av det inledda förfarandet och informera dem om relevanta tidsfrister för registrering som berörd part.

 

Hjälptjänsten ska besvara frågor om hur man fyller i frågeformulär och särskilt ta hänsyn till små och medelstora företags frågor om undersökningar som inletts i enlighet med artikel 5.6. Hjälptjänsten ska i görligaste mån minska den börda som orsakas av språkbarriärer.

 

Om små och medelstora företag lämnar prima facie-bevisning på dumpning eller utjämningsbara subventioner ska hjälptjänsten tillhandahålla de små och medelstora företagen information om utvecklingen av importvolymen och importvärdet för den berörda produkten i enlighet med artikel 14.6.

 

Hjälptjänsten ska också ge vägledning om ytterligare metoder för att kontakta och kommunicera med förhörsombudet och nationella tullmyndigheter. Hjälptjänsten för små och medelstora företag ska också ge dessa företag information om deras möjligheter att begära översyn av åtgärderna och återbetalning av betalda antidumpningstullar samt villkoren för detta.”

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1b (nytt)

Förordning (EG) nr 1225/2009

Artikel 5 – punkt 4 – stycke 2 (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b. I artikel 5.4 ska följande stycke läggas till:

 

”För diversifierade och fragmenterade industrier, som till stor del består av små och medelstora företag, ska kommissionen göra det lättare att uppnå dessa tröskelvärden med stöd av en hjälptjänst för små och medelstora företag.”

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1c (nytt)

Förordning (EG) nr 1225/2009

Artikel 5 – punkt 6

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

1c. I artikel 5 ska punkt 6 ersättas med följande:

6. Om det på grund av särskilda omständigheter beslutas att en undersökning ska inledas utan att ett skriftligt klagomål angående inledande av en sådan undersökning har mottagits från gemenskapsindustrin eller för dess räkning, ska detta göras under förutsättning att tillräckliga bevis föreligger för dumpning, skada och orsakssamband enligt vad som anges i punkt 2.

”6. Om kommissionen på grund av särskilda omständigheter, såsom i fallet med diversifierade och fragmenterade sektorer som till stor del består av små och medelstora företag, beslutar att en undersökning ska inledas utan att ett skriftligt klagomål angående inledande av en sådan undersökning har mottagits från unionsindustrin eller för dess räkning, ska detta göras under förutsättning att tillräckliga bevis föreligger för dumpning, utjämningsbara subventioner, skada och orsakssamband enligt vad som anges i punkt 2.”

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1d (nytt)

Förordning (EG) nr 1225/2009

Artikel 6 – punkt 9

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

1d. I artikel 6 ska punkt 9 ersättas med följande:

9. I fråga om förfaranden som inleds enligt artikel 5.9 ska en undersökning om möjligt avslutas inom ett år. Sådana undersökningar ska under alla omständigheter avslutas inom 15 månader efter det att de inleddes i överensstämmelse med undersökningsresultaten enligt artikel 8 för åtaganden och enligt artikel 9 för slutgiltiga åtgärder.

”9. I fråga om förfaranden som inleds enligt artikel 5.9 ska en undersökning om möjligt avslutas inom nio månader. En sådan undersökning ska under alla omständigheter avslutas inom ett år efter det att den inleddes i överensstämmelse med undersökningsresultaten enligt artikel 8 för åtaganden och enligt artikel 9 för slutgiltiga åtgärder. Undersökningsperioder ska där det är möjligt, särskilt i fallet med diversifierade och fragmenterade sektorer som till stor del består av små och medelstora företag, sammanfalla med räkenskapsåret.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1225/2009

Artikel 6 – punkt 10

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10. Unionsproducenter av den likadana produkten ska vara skyldiga att samarbeta i förfaranden som inletts enligt artikel 5.6.”

10. Unionsproducenter av den likadana produkten, med undantag för unionsproducenter som är små företag och mikroföretag, ska vara skyldiga att samarbeta i förfaranden som inletts enligt artikel 5.6”

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1225/2009

Artikel 6 – punkt 10a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

10a. Kommissionen ska se till att samtliga berörda parter får bästa tänkbara tillgång till information, genom att sörja för ett informationssystem genom vilket berörda parter meddelas när ny icke-konfidentiell information läggs till i undersökningshandlingarna. Icke-konfidentiell information ska också finnas tillgänglig via en nätbaserad plattform.”

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1225/2009

Artikel 6 – punkt 10b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

10b. Kommissionen ska garantera att de berörda parterna effektivt kan utöva sina processuella rättigheter och svara för att förfarandena genomförs opartiskt, objektivt och inom en rimlig tidsfrist, genom ett förhörsombud där detta är lämpligt.”

Motivering

För att producenter och konsumenter ska ha förtroende för instrumentet, och för att detta ska fortsätta vara legitimt, bör öppenheten ökas.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1225/2009

Artikel 6 – led 10c (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

10c. Kommissionen ska på begäran av berörda parter utfärda de frågeformulär som används i undersökningarna på unionens samtliga officiella språk.

Motivering

För att minska bördan på små och medelstora företag i samband med undersökningsförfaranden, och för att förbättra samarbetet, bör frågeformulär på begäran göras tillgängliga på alla officiella EU-språk.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led a

Förordning (EG) nr 1225/2009

Artikel 7 – punkt 1 –meningarna 1 och 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

1. Provisoriska tullar kan införas om förfaranden har inletts enligt artikel 5, om ett tillkännagivande av detta har gjorts och berörda parter har givits tillräckliga möjligheter att inkomma med uppgifter och att yttra sig enligt artikel 5.10, om det preliminärt har fastställts att dumpning och därav följande skada för gemenskapsindustrin föreligger och om gemenskapens intresse kräver att det görs ett ingripande för att förhindra denna skada. De provisoriska tullarna ska införas tidigast 60 dagar och senast nio månader från den dag förfarandet inleddes.

1. Provisoriska tullar kan införas om förfaranden har inletts enligt artikel 5, om ett tillkännagivande av detta har gjorts och berörda parter har givits tillräckliga möjligheter att inkomma med uppgifter och att yttra sig enligt artikel 5.10, om det preliminärt har fastställts att dumpning och därav följande skada för unionsindustrin föreligger och om unionens intresse kräver att det görs ett ingripande för att förhindra denna skada. De provisoriska tullarna ska införas tidigast 60 dagar och senast sex månader från den dag förfarandet inleddes.

Motivering

För att förbättra förutsebarheten bör undersökningar som leder till provisoriska åtgärder kortas från nio till sju månader.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led a

Förordning (EG) nr 1225/2009

Artikel 7 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) I punkt 1 ska följande mening läggas till:

utgår

”Provisoriska tullar ska inte tillämpas inom en period av två veckor efter det att information har sänts till berörda parter enligt artikel 19a. Utlämnandet av denna information ska inte påverka något senare beslut som kommissionen kan komma att fatta.”

 

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led b

Förordning (EG) nr 1225/2009

Artikel 7 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Storleken på den provisoriska antidumpningstullen får inte överstiga den provisoriskt fastställda dumpningsmarginalen. Om ingen strukturell råvarurelaterad snedvridning har konstaterats föreligga med avseende på den berörda produkten i exportlandet bör den vara lägre än dumpningsmarginalen, om en sådan lägre tull är tillräcklig för att undanröja skadan för unionsindustrin.”

”Storleken på den provisoriska antidumpningstullen får inte överstiga den provisoriskt fastställda dumpningsmarginalen, men den bör vara lägre än denna marginal om en sådan lägre tull är tillräcklig för att undanröja skadan för unionsindustrin.

 

En sådan lägre tull ska inte tillämpas under någon av följande omständigheter:

 

a) Strukturella snedvridningar eller avsevärd statlig inblandning avseende bl.a. priser, kostnader och insatsvaror, inklusive t.ex. råvaror och energi, forskning och arbetskraft, tillverkning, försäljning och investeringar, valutaväxelkurser och finansiella villkor för rättvis handel, har konstaterats föreligga med avseende på den berörda produkten i exportlandet.

 

b) Det exporterande landet har inte en tillräcklig nivå av sociala och miljömässiga standarder, där de tillräckliga nivåerna bestäms av tredjelandets ratificering och faktiska genomförande av de multilaterala miljöavtal, och protokoll till dessa, som unionen är part i, oavsett när de ingicks, och av de ILO-konventioner som förtecknas i bilaga Ia.

 

c) Klaganden företräder en diversifierad och fragmenterad industri som till stor del består av små och medelstora företag.

 

d) Undersökningen eller en separat antisubventionsundersökning har, åtminstone preliminärt, fastställt att exportlandet tillhandahåller en eller flera subventioner till exportproducenterna av den berörda produkten.

 

En sådan lägre tull ska emellertid alltid beviljas när strukturella råvarurelaterade snedvridningar finns avseende den berörda produkten i exportlandet och när detta land är ett mindre utvecklat land som förtecknas i bilaga IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012.

 

__________

 

* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 av den 25 oktober 2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 732/2008.

Motivering

Regeln om lägre tull ska inte tillämpas i antidumpningsärenden när man har fastställt att det exporterande landet är inblandat i handlingar som avsevärt snedvrider den normala handeln, när det exporterande landet har en otillräcklig nivå för sociala och miljömässiga standarder eller när klagandena är små och medelstora företag. Den ska dock alltid gälla när strukturella råvarurelaterade snedvridningar är resultatet av ett medvetet val som har gjorts av ett mindre utvecklat land för att skydda det allmänna intresset och legitima utvecklingsmål.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3a (nytt)

Förordning (EG) nr 1225/2009

Artikel 8 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

3a. I artikel 8 ska punkt 1 ersättas med följande:

1. Under förutsättning att det preliminärt har fastställts att dumpning och skada föreligger, får kommissionen godta ett tillfredsställande åtagande som en exportör frivilligt gör att ändra sina priser eller att upphöra med export till dumpade priser, om kommissionen efter särskilt samråd med rådgivande kommittén är övertygad om att dumpningens skadliga verkan därigenom undanröjs. I sådana fall ska, under den tid åtagandena är i kraft, preliminära tullar som införts av kommissionen i enlighet med artikel 7.1 eller, i förekommande fall, slutgiltiga tullar som införts av rådet i enlighet med artikel 9.4 inte tillämpas på berörd import av den berörda produkten när den tillverkas av de företag som anges i kommissionens beslut om godtagande av åtaganden och i eventuella ändringar av detta. Prishöjningar i enlighet med sådana åtaganden får inte vara större än vad som krävs för att undanröja dumpningsmarginalen, och de bör vara lägre än dumpningsmarginalen om sådana prishöjningar skulle vara tillräckliga för att undanröja skadan för gemenskapsindustrin.

”1. Under förutsättning att det preliminärt har fastställts att dumpning och skada föreligger, får kommissionen godta ett tillfredsställande åtagande som en exportör frivilligt gör att ändra sina priser eller att upphöra med export till dumpade priser, om kommissionen efter särskilt samråd med rådgivande kommittén, under förutsättning att sådana åtaganden effektivt eliminerar dumpningens skadliga verkan. I sådana fall ska, under den tid åtagandena är i kraft, preliminära tullar som införts av kommissionen i enlighet med artikel 7.1 eller, i förekommande fall, slutgiltiga tullar som införts av rådet i enlighet med artikel 9.4 inte tillämpas på berörd import av den berörda produkten när den tillverkas av de företag som anges i kommissionens beslut om godtagande av åtaganden och i eventuella ändringar av detta. Prishöjningar i enlighet med sådana åtaganden får inte vara större än vad som krävs för att undanröja dumpningsmarginalen, och de ska vara lägre än dumpningsmarginalen om sådana prishöjningar skulle vara tillräckliga för att undanröja skadan för unionsindustrin, såvida inte kommissionen, vid införandet av provisoriska eller slutgiltiga tullar, beslutade att denna lägre tull inte ska tillämpas.”

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3b (nytt)

Förordning (EG) nr 1225/2009

Artikel 8 – punkt 4

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

3b. I artikel 8 ska punkt 4 ersättas med följande:

4. De parter som erbjuder ett åtagande ska tillhandahålla en icke-konfidentiell version av åtagandet så att de parter som berörs av undersökningen kan få tillgång till det.

”4. De parter som erbjuder ett åtagande ska tillhandahålla en meningsfull och icke-konfidentiell version av åtagandet så att de parter som berörs av undersökningen samt Europaparlamentet och rådet kan få tillgång till det. Parterna ska vara skyldiga att tillhandahålla så mycket information som möjligt om åtagandets innehåll och karaktär, med vederbörlig hänsyn till skyddet av konfidentiella uppgifter i den mening som avses i artikel 19. Kommissionen ska dessutom rådfråga unionsindustrin om åtagandets huvuddrag innan den accepterar ett sådant erbjudande.”

Motivering

För att öka öppenheten beträffande prisåtaganden, bör informationen delges berörda parter inom unionen och företag som är föremål för åtgärder.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4 – led b

Förordning (EG) nr 1225/2009

Artikel 9 – punkt 4 – sista meningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Storleken på antidumpningstullen får inte överstiga den fastställda dumpningsmarginalen. Om ingen strukturell råvarurelaterad snedvridning har konstaterats föreligga med avseende på den berörda produkten i exportlandet ska den vara lägre än dumpningsmarginalen, om en sådan lägre tull är tillräcklig för att undanröja skadan för unionsindustrin.”

Storleken på antidumpningstullen får inte överstiga den fastställda dumpningsmarginalen och bör vara lägre än den marginalen om en sådan lägre tull är tillräcklig för att undanröja skadan för unionsindustrin.

 

En sådan lägre tull ska inte tillämpas under någon av följande omständigheter:

 

a) Strukturella snedvridningar eller avsevärd statlig inblandning avseende bl.a. priser, kostnader och insatsvaror, inklusive t.ex. råvaror och energi, forskning och arbetskraft, tillverkning, försäljning och investeringar, valutaväxelkurser och finansiella villkor för rättvis handel, har konstaterats föreligga med avseende på den berörda produkten i exportlandet.

 

b) Det exporterande landet har inte en tillräcklig nivå av sociala och miljömässiga standarder, där de tillräckliga nivåerna bestäms av tredjelandets ratificering och faktiska genomförande av de multilaterala miljöavtal, och protokoll till dessa, som unionen är part i, oavsett när de ingicks, och av de ILO-konventioner som förtecknas i bilaga Ia.

 

b) Klaganden företräder en diversifierad och fragmenterad industri som till stor del består av små och medelstora företag.

 

c) Undersökningen eller en separat antisubventionsundersökning har fastställt att exportlandet tillhandahåller en eller flera subventioner till exportproducenterna av den berörda produkten.

 

En sådan lägre tull ska emellertid alltid beviljas när strukturella råvarurelaterade snedvridningar finns avseende den berörda produkten i exportlandet och när detta land är ett mindre utvecklat land som förtecknas i bilaga IV till förordning (EU) nr 978/2012.

Motivering

Regeln om lägre tull ska inte tillämpas i antidumpningsärenden när man har fastställt att det exporterande landet är inblandat i handlingar som avsevärt snedvrider den normala handeln, när det exporterande landet har en otillräcklig nivå för sociala och miljömässiga standarder eller när klagandena är små och medelstora företag. Den ska dock alltid gälla när strukturella råvarurelaterade snedvridningar är resultatet av ett medvetet val som har gjorts av ett mindre utvecklat land för att skydda det allmänna intresset och legitima utvecklingsmål.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5

Förordning (EG) nr 1225/2009

Artikel 11 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

2. En slutgiltig antidumpningsåtgärd ska upphöra att gälla fem år efter det att den infördes eller fem år från den dag då den senaste översynen av såväl dumpning som skada avslutades, om det inte vid en översyn konstateras att åtgärdernas upphörande sannolikt skulle innebära att dumpningen och skadan fortsätter eller återkommer. En sådan översyn vid giltighetstidens utgång ska inledas på kommissionens initiativ eller på begäran av gemenskapsproducenter eller för gemenskapsproducenters räkning och åtgärden ska fortsätta att gälla i avvaktan på resultatet av en sådan översyn.

”2. En slutgiltig antidumpningsåtgärd ska upphöra att gälla fem år efter det att den infördes eller fem år från den dag då den senaste översynen av såväl dumpning som skada avslutades, om det inte vid en översyn konstateras att åtgärdernas upphörande sannolikt skulle innebära att dumpningen och skadan fortsätter eller återkommer. En sådan översyn vid giltighetstidens utgång ska inledas på kommissionens initiativ eller på begäran av gemenskapsproducenter eller för gemenskapsproducenters räkning och åtgärden ska fortsätta att gälla i avvaktan på resultatet av en sådan översyn.

En översyn vid giltighetstidens utgång ska inledas om begäran innehåller tillräckliga bevis för att åtgärdernas upphörande sannolikt skulle innebära att dumpningen och skadan fortsätter eller återkommer. Sannolikheten för detta kan exempelvis styrkas genom bevis för fortsatt dumpning och skada eller bevis för att skadans undanröjande helt eller delvis är beroende av gällande åtgärder eller bevis för att exportörernas omständigheter eller marknadsvillkoren är sådana att det finns anledning att förmoda att den skadevållande dumpningen skulle fortsätta.

En översyn vid giltighetstidens utgång ska inledas om begäran innehåller tillräckliga bevis för att åtgärdernas upphörande sannolikt skulle innebära att dumpningen och skadan fortsätter eller återkommer. Sannolikheten för detta kan exempelvis styrkas genom bevis för fortsatt dumpning och skada eller bevis för att skadans undanröjande helt eller delvis är beroende av gällande åtgärder eller bevis för att exportörernas omständigheter eller marknadsvillkoren är sådana att det finns anledning att förmoda att den skadevållande dumpningen skulle fortsätta. Sannolikheten kan även styrkas genom fortsatta ingripanden från ländernas sida.

När undersökningar enligt denna punkt utförs, ska exportörerna, importörerna, exportlandets företrädare och gemenskapsproducenterna ges tillfälle att utveckla, dementera eller yttra sig över de uppgifter som lämnats i begäran om översyn, och slutsatserna ska dras med beaktande av alla relevanta och dokumenterade bevis som framläggs avseende frågan om huruvida åtgärdernas upphörande sannolikt skulle innebära att dumpningen och skadan fortsätter eller återkommer.”

När undersökningar enligt denna punkt utförs, ska exportörerna, importörerna, exportlandets företrädare och gemenskapsproducenterna ges tillfälle att utveckla, dementera eller yttra sig över de uppgifter som lämnats i begäran om översyn, och slutsatserna ska dras med beaktande av alla relevanta och dokumenterade bevis som framläggs avseende frågan om huruvida åtgärdernas upphörande sannolikt skulle innebära att dumpningen och skadan fortsätter eller återkommer.”

Ett tillkännagivande om att giltighetstiden snart kommer att löpa ut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning vid en lämplig tidpunkt under det sista år åtgärderna är i kraft i enlighet med denna punkt. Därefter ska gemenskapsproducenterna senast tre månader innan femårsperioden löper ut ha rätt att inge en begäran om översyn i enlighet med andra stycket. Ett tillkännagivande om åtgärdernas faktiska upphörande i enlighet med denna punkt ska också offentliggöras.

 

Motivering

Fortsatta strukturella snedvridningar bör vara ytterligare ett skäl till förlängda åtgärder.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led a

Förordning (EG) nr 1225/2009

Artikel 11 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) I punkt 5 ska följande stycke läggas till:

utgår

”Om åtgärderna upphör att gälla efter en undersökning enligt punkt 2 ska de tullar som tagits ut från den dag då undersökningen inleddes återbetalas, under förutsättning att detta begärs från de nationella tullmyndigheterna och beviljas av dessa myndigheter i enlighet med unionens gällande tullagstiftning avseende återbetalning av och befrielse från tullar. Sådan återbetalning ska inte medföra någon betalning av ränta av de nationella tullmyndigheter som berörs.”

 

Motivering

Om man vill behålla instrumentets balans är denna nya typ av återbetalning inte önskvärd, eftersom den är både byråkratisk och komplex.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6a (nytt)

Förordning (EG) nr 1225/2009

Artikel 14 – punkt 3

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

6a. I artikel 14 ska punkt 3 ersättas med följande:

3. Särskilda bestämmelser, i synnerhet avseende den gemensamma definitionen av begreppet ursprung enligt rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen, får antas i enlighet med den här förordningen.

”3. Särskilda bestämmelser, i synnerhet avseende den gemensamma definitionen av begreppet ursprung enligt rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen eller enligt artikel 2 i denna, får antas i enlighet med den här förordningen.”

Motivering

För att undgå kringgående av antidumpningsåtgärderna bör handelsskyddslagstiftningens tillämpningsområde samordnas fullständigt med tullkodexens relevanta bestämmelser.

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6b (nytt)

Förordning (EG) nr 1225/2009

Artikel 14 – punkt 5

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

6b. I artikel 14 ska punkt 5 ersättas med följande:

5. Kommissionen kan efter samråd med rådgivande kommittén kräva att tullmyndigheterna vidtar lämpliga åtgärder för att registrera importen så att åtgärder därefter kan vidtas mot denna import från och med dagen för registreringen. Import kan göras till föremål för registrering på begäran av gemenskapsindustrin, om begäran innehåller tillräcklig bevisning för att motivera en sådan åtgärd. Registrering ska införas genom en förordning i vilken ändamålet med åtgärden och i förekommande fall den uppskattade storleken på eventuella framtida betalningsförpliktelser ska anges. Import får inte göras till föremål för registrering under en längre period än nio månader.”

”5. Kommissionen kan efter samråd med rådgivande kommittén ålägga tullmyndigheterna att vidta lämpliga åtgärder för att registrera importen så att åtgärder därefter kan vidtas mot denna import från och med dagen för registreringen.

 

Import ska göras till föremål för registrering på begäran av unionsindustrin, om begäran innehåller tillräcklig bevisning för att motivera en sådan åtgärd. Import kan också göras till föremål för registrering på kommissionens eget initiativ.

 

Importen ska göras till föremål för registrering från datumet för inledandet av den undersökning där klagomålet från unionsindustrin innehåller en begäran om registrering och tillräckliga bevis för att motivera en sådan åtgärd.

 

Registrering ska införas genom en förordning i vilken ändamålet med åtgärden och i förekommande fall den uppskattade storleken på eventuella framtida betalningsförpliktelser ska anges. Import får inte göras till föremål för registrering under en längre period än nio månader.

Motivering

För att minska risken för hamstring bör registrering av import ske efter överlämnandet av en motiverad begäran, och från datumet för inledande när det motiveras av klagomålet. Kommissionen bör också ha möjlighet att föreskriva registrering på eget initiativ.

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6c (nytt)

Förordning (EG) nr 1225/2009

Artikel 14 – punkt 6

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

6c. I artikel 14 ska punkt 6 ersättas med följande:

6. Medlemsstaterna ska varje månad till kommissionen lämna uppgifter om handeln med sådana importerade produkter som omfattas av undersökning och åtgärder samt de tullbelopp som tagits ut i enlighet med denna förordning.

”6. Medlemsstaterna ska varje månad till kommissionen lämna uppgifter om handeln med sådana importerade produkter som omfattas av undersökning och åtgärder samt de tullbelopp som tagits ut i enlighet med denna förordning. Kommissionen kan, på uttrycklig och motiverad begäran av en berörd part och efter yttrande om denna från den rådgivande kommittén, besluta att ge dem information om dessa produkters volym och importbelopp.”

Motivering

För att öka öppenheten bör kommissionen informera om importen.

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6d (nytt)

Förordning (EG) nr 1225/2009

Artikel 14 – punkt 7a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6d. I artikel 14 ska följande punkt läggas till:

 

”7a. ”När kommissionen avser att anta eller offentliggöra någon handling som syftar till att klargöra kommissionens etablerade praxis när det gäller tillämpningen av denna förordning i någon av dess delar, ska kommissionen rådfråga Europaparlamentet och rådet före antagandet eller offentliggörandet i syfte att nå en överenskommelse om handlingen i fråga. All följande ändring av sådana handlingar ska vara föremål för dessa förfarandekrav. I alla händelser ska samtliga dessa handlingar vara helt i överensstämmelse med bestämmelserna i denna förordning. Ingen sådan handling ska utvidga kommissionens bedömningsutrymme, såsom det tolkas av Europeiska unionens domstol, vid antagandet av åtgärder.”

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7

Förordning (EG) nr 1225/2009

Artikel 17 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”1. I de fall där antalet unionsproducenter, exportörer eller importörer, slag av produkter eller transaktioner är stort får undersökningen begränsas till ett rimligt antal parter, produkter eller transaktioner genom statistiskt representativa stickprov som utförs på grundval av de uppgifter som är tillgängliga när urvalet görs, eller till den största representativa produktions-, försäljnings- eller exportvolym som rimligen kan undersökas inom den tid som står till förfogande.”

”1. I de fall där antalet unionsproducenter, exportörer eller importörer som med sitt samtycke deltar i undersökningen, samt slag av produkter eller transaktioner är stort får undersökningen begränsas till ett rimligt antal parter, produkter eller transaktioner genom statistiskt representativa stickprov som utförs på grundval av de uppgifter som är tillgängliga när urvalet görs, eller till den största representativa produktions-, försäljnings- eller exportvolym som rimligen kan undersökas inom den tid som står till förfogande. När det gäller diversifierade och fragmenterade industrier som till stor del består av små och medelstora företag bör det slutliga urvalet av parter, där det är möjligt, ta hänsyn till deras andel av den berörda sektorn.

Motivering

För att få bättre underlag bör stickproven omfatta både de som har och de som inte har framfört klagomål.

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 8

Förordning (EG) nr 1225/2009

Artikel 19a – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Unionsproducenter, importörer och exportörer och deras intresseorganisationer samt företrädare för exportlandet får begära information om planerat införande av provisoriska tullar. En begäran om sådan information ska göras skriftligen inom den tidsfrist som fastställs i tillkännagivandet om inledandet av förfarandet. Sådan information ska lämnas till dessa parter senast två veckor före utgången av den tidsfrist för införandet av provisoriska tullar som anges i artikel 7. Denna information ska innehålla

utgår

a) en sammanfattning av de föreslagna tullarna endast för kännedom, och

 

b) närmare uppgifter om beräkningen av dumpningsmarginalen och den marginal som är tillräcklig för att undanröja skadan för unionsindustrin, med beaktande av behovet att iaktta kraven på konfidentialitet enligt artikel 19. Parterna ska ha tre arbetsdagar på sig för att lämna synpunkter på beräkningarnas riktighet.

 

Motivering

Utlämnandet av uppgifter på förhand om det planerade införandet av provisoriska tullar ökar risken för att processen politiseras ytterligare. Undersökningar om handelspolitiska åtgärder bör genomföras på teknisk grundval och möjligheterna till lobbyverksamhet bör minskas.

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 9

Förordning (EG) nr 1225/2009

Artikel 21 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9. Artikel 21 ska ersättas med följande:

utgår

”2. För att få fram ett ordentligt underlag som gör det möjligt för myndigheterna att beakta alla synpunkter och uppgifter när de fattar beslut om huruvida det ligger i unionens intresse att åtgärder införs, får unionsproducenterna, importörerna och deras intresseorganisationer, representativa användare och representativa konsumentorganisationer ge sig till känna och lämna uppgifter till kommissionen inom de tidsfrister som anges i tillkännagivandet om inledande av antidumpningsundersökningen. Dessa uppgifter eller lämpliga sammanfattningar därav ska göras tillgängliga för de övriga parter som anges i denna artikel, vilka ska ha rätt att yttra sig över uppgifterna.”

 

Motivering

Kommissionens aktuella praxis när det gäller denna aspekt av prövningen av unionens intresse bör inte ändras.

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1a (nytt)

Förordning (EG) nr 1225/2009

Artikel 22 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9c. I artikel 22 ska följande punkt läggas till:

 

”1a. Så snart som alla medlemsstater har ratificerat nya ILO-konventioner, ska kommissionen uppdatera bilaga Ia i enlighet därmed, i överensstämmelse med det förfarande som anges i artikel 290 i EUF-fördraget.”

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1b (nytt)

Förordning (EG) nr 1225/2009

Artikel 22a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9b. Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 22a

 

Betänkande

 

1. För att underlätta övervakningen av genomförandet av förordningen från Europaparlamentets och rådets sida ska kommissionen, med vederbörlig hänsyn till skyddet av konfidentiella uppgifter i den mening som avses i artikel 19, en gång per år överlämna en rapport om tillämpningen och genomförandet av denna förordning till Europaparlamentet och rådet, som en del i en dialog om handelspolitiska skyddsinstrument mellan kommissionen, Europaparlamentet och rådet. Rapporten ska innehålla information om tillämpningen av provisoriska och slutgiltiga åtgärder, slutförandet av undersökningar utan åtgärder, åtaganden, nya undersökningar, granskningar och verifikationsbesök samt arbetet i de olika organ som ansvarar för att övervaka genomförandet av denna förordning och för att åtagandena däri uppfylls. Rapporten ska också omfatta tredjeländers användning av handelspolitiska skyddsinstrument riktade mot unionen, information om återhämtningen hos den unionsindustri som berörs av de genomförda åtgärderna och överklaganden av de genomförda åtgärderna. Den ska även omfatta den verksamhet som bedrivs av förhörsombudet vid kommissionens generaldirektorat för handel och av hjälptjänsten för små och medelstora företag avseende tillämpningen av denna förordning.

 

2. Europaparlamentet får inom en månad efter det att kommissionen lagt fram rapporten kalla kommissionen till ett extra sammanträde med parlamentets ansvariga utskott för att lägga fram och förklara eventuella frågor om tillämpningen av denna förordning. Rapporten kan också bli föremål för en resolution.

 

3. Senast sex månader efter det att rapporten förelagts Europaparlamentet och rådet ska den offentliggöras av kommissionen.”

Ändringsförslag  45

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1c (nytt)

Förordning (EG) nr 1225/2009

Bilaga Ia (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9c. Följande bilaga ska läggas till:

 

”Bilaga Ia

 

De ILO-konventioner som avses i artiklarna 7, 8 och 9

 

1. Konventionen angående tvångs- eller obligatoriskt arbete, nr 29 (1930)

 

2. Konventionen angående föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten, nr 87 (1948)

 

3. Konventionen angående tillämpning av principerna för organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten, nr 98 (1949)

 

4. Konventionen angående lika lön för män och kvinnor för arbete av lika värde, nr 100 (1951)

 

5. Konventionen angående avskaffande av tvångsarbete, nr 105 (1957)

 

6. Konventionen angående diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning, nr 111 (1958)

 

7. Konventionen om minimiålder för tillträde till arbete, nr 138 (1973)

 

8. Konventionen om förbud mot och omedelbara åtgärder för att avskaffa de värsta formerna av barnarbete, nr 182 (1999)”

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning

Artikel 2 – led -1 (nytt)

Förordning (EG) nr 597/2009

Titeln

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Rådets förordning (EG) nr 597/2009 av den 11 juni 2009 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen

Rådets förordning (EG) nr 597/2009 av den 11 juni 2009 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen

 

(Denna ändring gäller i hela rådets förordning (EG) nr 597/2009).

Ändringsförslag  47

Förslag till förordning

Artikel 2 – led -1a (nytt)

Förordning (EG) nr 597/2009

Skäl 9a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1a. Följande skäl skall läggas till:

 

”(9a) I enlighet med artikel 107.1 i EUF-fördraget är utjämningsbara subventioner som allmän regel förbjudna inom unionen. Utjämningsbara subventioner som beviljas av tredjeländer snedvrider därför särskilt handeln. Storleken på det statliga stöd som kommissionen tillåter har stadigt minskat över tiden. För antisubventionsförordningen bör därför regeln om lägre tull inte längre tillämpas på import från länder som ägnar sig åt subvention.”

Motivering

För att avskräcka EU:s handelspartner från att tillämpa subventionering ska regeln om lägre tull inte gälla i dessa fall. Skäl 9 i kommissionens lagförslag behöver överföras till den grundläggande antisubventionsförordningen.

Ändringsförslag  48

Förslag till förordning

Artikel 2 – led -1b (nytt)

Förordning (EG) nr 597/2009

Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1b. I artikel 1.1 ska följande stycke läggas till:

 

”Användning av subventionerade produkter i samband med utforskningen av en medlemsstats kontinentalsockel eller exklusiva ekonomiska zon, eller utnyttjandet av dess resurser, ska behandlas som import enligt denna förordning och ska tullbeläggas i enlighet med detta, om det vållar skada för unionsindustrin.”

Motivering

I linje med Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 (Unclos) och internationell praxis, bör EU tillämpa antisubventionsförordningen även på varor som är avsedda att användas i kontinentalsockeln eller EU-medlemsstaters exklusiva ekonomiska zon.

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1a (nytt)

Förordning (EG) nr 597/2009

Artikel 10 – punkt 8

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

1a. I artikel 10.8 ska första stycket ersättas med följande:

8. Om kommissionen på grund av särskilda omständigheter beslutar att en undersökning ska inledas utan att en skriftlig framställning av denna innebörd har mottagits från en gemenskapsindustri eller på dess vägnar, ska detta endast göras om den förfogar över tillräckliga bevis för förekomsten av en utjämningsbar subvention, en skada och ett orsakssamband enligt vad som anges i punkt 2.

”8. Om kommissionen på grund av särskilda omständigheter, såsom i fallet med diversifierade och fragmenterade sektorer som till stor del består av små och medelstora företag, beslutar att en undersökning ska inledas utan att en skriftlig framställning av denna innebörd har mottagits från en gemenskapsindustri eller på dess vägnar, ska detta endast göras om den förfogar över tillräckliga bevis för förekomsten av en utjämningsbar subvention, en skada och ett orsakssamband enligt vad som anges i punkt 2.”

Ändringsförslag  50

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2

Förordning (EG) nr 597/2009

Artikel 11 – punkt 2 (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”11. Unionsproducenter av den likadana produkten ska vara skyldiga att samarbeta i förfaranden som inletts enligt artikel 10.8.”

utgår

Ändringsförslag  51

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2

Förordning (EG) nr 597/2009

Artikel 11 – punkt 9

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

9. I fråga om förfaranden som inleds enligt artikel 10.11 ska en undersökning om möjligt avslutas inom en tid av ett år. Sådana undersökningar ska under alla omständigheter avslutas inom en tid av 13 månader efter det att de inletts och detta ska, såvitt avser åtaganden, ske i överensstämmelse med det undersökningsresultat som antas enligt artikel 13 eller, såvitt avser slutgiltiga åtgärder, i överensstämmelse med det undersökningsresultat som antas enligt artikel 15.

9. I fråga om förfaranden som inleds enligt artikel 10.11 ska en undersökning om möjligt avslutas inom nio månader. Sådana undersökningar ska under alla omständigheter avslutas inom 10 månader efter det att de inletts och detta ska, såvitt avser åtaganden, ske i överensstämmelse med det undersökningsresultat som antas enligt artikel 13 eller, såvitt avser slutgiltiga åtgärder, i överensstämmelse med det undersökningsresultat som antas enligt artikel 15. Undersökningsperioder ska där det är möjligt, särskilt i fallet med diversifierade och fragmenterade sektorer som till stor del består av små och medelstora företag, sammanfalla med räkenskapsåret.”

Ändringsförslag  52

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2

Förordning (EG) nr 597/2009

Artikel 11 – punkt 11a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

11a. Kommissionen ska i samband med antidumpningsärenden underlätta tillgången till instrumentet för diversifierade och fragmenterade sektorer, som till stor del består av små och medelstora företag, genom en hjälptjänst för små och medelstora företag.

 

Hjälptjänsten för små och medelstora företag ska öka kunskapen om instrumentet och ge information och förklaringar om fallen samt om hur ett klagomål inges och hur man bättre kan lägga fram bevis på dumpning, utjämningsbara subventioner och skada. Hjälptjänsten för små och medelstora företag ska tillhandahålla standardformulär för statistik som kan lämnas permanent och frågeformulär.

 

Efter att en undersökning har inletts ska hjälptjänsten informera de små och medelstora företag, och deras relevanta organisationer, som troligtvis kommer att påverkas av det inledda förfarandet och informera dem om relevanta tidsfrister för registrering som berörd part.

 

Hjälptjänsten ska besvara frågor om hur man fyller i frågeformulär och särskilt ta hänsyn till små och medelstora företags frågor om undersökningar som inletts i enlighet med artikel 10.8. Hjälptjänsten ska i görligaste mån minska den börda som orsakas av språkbarriärer.

 

Om små och medelstora företag lämnar prima facie-bevisning på dumpning eller utjämningsbara subventioner ska hjälptjänsten tillhandahålla de små och medelstora företagen information om utvecklingen av importvolymen och importvärdet för den berörda produkten i enlighet med artikel 24.6.

 

Hjälptjänsten ska också ge vägledning om ytterligare metoder för att kontakta och kommunicera med förhörsombudet och nationella tullmyndigheter. Hjälptjänsten för små och medelstora företag ska också ge dessa företag information om deras möjligheter att begära översyn av åtgärderna och återbetalning av betalda antidumpningstullar samt villkoren för detta.

Ändringsförslag  53

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2

Förordning (EG) nr 597/2009

Artikel 11 – punkt 11b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

11b. Kommissionen ska se till att samtliga berörda parter får bästa tänkbara tillgång till information, genom att sörja för ett informationssystem genom vilket berörda parter meddelas när ny icke-konfidentiell information läggs till i undersökningshandlingarna. Icke-konfidentiell information ska också finnas tillgänglig via en nätbaserad plattform.”

Motivering

För att producenter och konsumenter ska ha förtroende för instrumentet, och för att detta ska fortsätta vara legitimt, bör öppenheten ökas.

Ändringsförslag  54

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2

Förordning (EG) nr 597/2009

Artikel 11 – punkt 11c (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

11c. Kommissionen ska garantera att de berörda parterna effektivt kan utöva sina processuella rättigheter och svara för att förfarandena genomförs opartiskt, objektivt och inom en rimlig tidsfrist, genom ett förhörsombud där detta är lämpligt.”

Motivering

För att producenter och konsumenter ska ha förtroende för instrumentet, och för att detta ska fortsätta vara legitimt, bör öppenheten ökas.

Ändringsförslag  55

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2

Förordning (EG) nr 597/2009

Artikel 11 – punkt 11d (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

11d. Kommissionen ska på begäran av berörda parter utfärda de frågeformulär som används i undersökningarna på unionens samtliga officiella språk.

 

Motivering

För att minska bördan på små och medelstora företag i samband med undersökningsförfaranden, och för att förbättra samarbetet, bör frågeformulär på begäran göras tillgängliga på alla officiella EU-språk.

Ändringsförslag  56

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 3 – led -a (nytt)

Förordning (EG) nr 597/2009

Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

-a) andra stycket ska ersättas med följande:

De provisoriska tullarna ska införas tidigast 60 dagar och senast nio månader från den dag då förfarandet inleddes.

”De provisoriska tullarna ska införas tidigast 60 dagar och senast sex månader från den dag då förfarandet inleddes.”

Ändringsförslag  57

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 3 – led b

Förordning (EG) nr 597/2009

Artikel 12 – punkt 1 – stycke 3a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Följande stycke ska läggas till i slutet:

utgår

”Provisoriska tullar ska inte tillämpas inom en period av två veckor efter det att information har sänts till berörda parter enligt artikel 29b. Utlämnandet av denna information ska inte påverka något senare beslut som kommissionen kan komma att fatta.”

 

Ändringsförslag  58

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2a (nytt)

Förordning (EG) nr 597/2009

Artikel 13 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

3a. I artikel 13 ska punkt 1 ersättas med följande:

1. Under förutsättning att det preliminärt har fastställts att subventioner och skada föreligger, får kommissionen godta ett tillfredsställande, frivilligt åtagande med innebörden att

”1. Under förutsättning att det preliminärt har fastställts att subventioner och skada föreligger, får kommissionen godta ett frivilligt åtagande med innebörden att

a) ursprungs- eller exportlandet går med på att undanröja eller begränsa subventionen eller att vidta andra åtgärder med avseende på dess verkningar, eller

a) ursprungs- eller exportlandet går med på att undanröja eller begränsa subventionen eller att vidta andra åtgärder med avseende på dess verkningar, eller

b) exportören åtar sig att revidera sina priser eller att upphöra med export till området i fråga av produkter som är föremål för utjämningsbara subventioner, att kommissionen efter särskilt samråd med rådgivande kommittén är övertygad om att subventionernas skadliga verkan därigenom undanröjs.

b) exportören åtar sig att revidera sina priser eller att upphöra med export till området i fråga av produkter som är föremål för utjämningsbara subventioner, under förutsättning att kommissionen efter särskilt samråd med rådgivande kommittén har fastställt att subventionernas skadliga verkan därigenom undanröjs.

I sådana fall ska, under den tid åtagandena är i kraft, de provisoriska tullar som införts av kommissionen i enlighet med artikel 12.3 och de slutgiltiga tullar som införts av rådet i enlighet med artikel 15.1 inte tillämpas på import av den berörda produkten när den tillverkas av de företag som anges i kommissionens beslut om godtagande av åtaganden och i eventuella ändringar av detta.

I sådana fall ska, under den tid åtagandena är i kraft, de provisoriska tullar som införts av kommissionen i enlighet med artikel 12.3 och de slutgiltiga tullar som införts av rådet i enlighet med artikel 15.1 inte tillämpas på import av den berörda produkten när den tillverkas av de företag som anges i kommissionens beslut om godtagande av åtaganden och i eventuella ändringar av detta.

Prishöjningarna i enlighet med sådana åtaganden får inte vara större än vad som krävs för att kompensera för den ifrågavarande utjämningsbara subventionen, och de bör vara lägre än den utjämningsbara subventionens belopp om sådana prishöjningar skulle vara tillräckliga för att undanröja skadan för gemenskapsindustrin.

Regeln om lägre tull ska inte gälla priser som beslutats inom sådana åtaganden inom ramen för antisubventionsförfaranden.”

Motivering

Åtaganden kan bara godtas om de effektivt undanröjer den skadliga effekten av subventionen. Vidare ska denna regel i enlighet med de övriga bestämmelserna om regeln om lägre tull inte gälla för antisubventionsförfaranden.

Ändringsförslag  59

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2b (nytt)

Förordning (EG) nr 597/2009

Artikel 13 – punkt 4

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

3b. I artikel 13 ska punkt 4 ersättas med följande:

4. De parter som erbjuder ett åtagande är skyldiga att tillhandahålla en icke-konfidentiell version av åtagandet så att de parter som berörs av undersökningen kan få tillgång till det.

”4. De parter som erbjuder ett åtagande är skyldiga att tillhandahålla en meningsfull och icke-konfidentiell version av åtagandet så att de parter som berörs av undersökningen samt Europaparlamentet och rådet kan få tillgång till det. Parterna ska vara skyldiga att tillhandahålla så mycket information som möjligt om åtagandets innehåll och karaktär, med vederbörlig hänsyn till skyddet av konfidentiella uppgifter i den mening som avses i artikel 29. Kommissionen ska dessutom rådfråga unionsindustrin om åtagandets huvuddrag innan den accepterar ett sådant erbjudande.”

Ändringsförslag  60

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 6 – led a

Förordning (EG) nr 597/2009

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 7a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) I punkt 1 ska följande stycke läggas till:

utgår

”Om åtgärderna upphör att gälla efter en undersökning enligt artikel 18 ska de tullar som tagits ut efter den dag då undersökningen inleddes återbetalas. Återbetalningen ska begäras från de nationella tullmyndigheterna i enlighet med unionens gällande tullagstiftning.”

 

Motivering

Om man vill behålla instrumentets balans är denna nya typ av återbetalning inte önskvärd, eftersom den är både byråkratisk och komplex.

Ändringsförslag  61

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 7a (nytt)

Förordning (EG) nr 597/2009

Artikel 24 – punkt 3

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

7a. I artikel 24 ska punkt 3 ersättas med följande:

3. Särskilda bestämmelser, i synnerhet såvitt avser den gemensamma definitionen av begreppet ursprung enligt rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen [4], får antas i enlighet med den här förordningen.

”3. Särskilda bestämmelser, i synnerhet såvitt avser den gemensamma definitionen av begreppet ursprung enligt rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen eller enligt artikel 2 i denna, får antas i enlighet med den här förordningen.”

Motivering

För att undvika kringgående av antisubventionsåtgärder bör omfattningen av lagstiftningen om handelsskydd vara helt anpassad till de relevanta bestämmelserna i tullkodexen.

Ändringsförslag  62

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 7b (nytt)

Förordning (EG) nr 597/2009

Artikel 24 – punkt 5

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

7b. I artikel 24 ska punkt 5 ersättas med följande:

5. Kommissionen kan efter samråd med rådgivande kommittén ålägga tullmyndigheterna att vidta lämpliga åtgärder för att registrera importen så att åtgärder därefter kan vidtas mot denna import från och med dagen för registreringen.

”5. Kommissionen kan efter samråd med rådgivande kommittén ålägga tullmyndigheterna att vidta lämpliga åtgärder för att registrera importen så att, till exempel, åtgärder därefter kan vidtas mot denna import från och med dagen för registreringen.

Importen kan göras till föremål för registrering efter ansökan av gemenskapsindustrin, om ansökan innehåller tillräckliga bevis för att motivera en sådan åtgärd.

Import ska göras till föremål för registrering efter ansökan av unionsindustrin, om ansökan innehåller tillräckliga bevis för att motivera en sådan åtgärd. Import kan också göras till föremål för registrering på kommissionens eget initiativ.

 

Importen ska göras till föremål för registrering från datumet för inledandet av den undersökning där klagomålet från unionsindustrin innehåller en ansökan om registrering och tillräckliga bevis för att motivera en sådan åtgärd.

Registrering ska införas genom förordning i vilken ändamålet med åtgärden och, i förekommande fall, den uppskattade storleken på eventuell framtida skyldighet att betala tull ska anges. Import får inte göras till föremål för obligatorisk registrering under en längre period än nio månader.

Registrering ska införas genom förordning i vilken ändamålet med åtgärden och, i förekommande fall, den uppskattade storleken på eventuell framtida skyldighet att betala tull ska anges. Import får inte göras till föremål för obligatorisk registrering under en längre period än nio månader.”

Motivering

För att minska risken för hamstring bör registrering av import ske efter överlämnandet av en motiverad begäran, och från datumet för inledande när det motiveras av klagomålet. Kommissionen bör också ha möjlighet att föreskriva registrering på eget initiativ.

Ändringsförslag  63

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 7c (nytt)

Förordning (EG) nr 597/2009

Artikel 24 – punkt 6

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

7c. I artikel 24 ska punkt 6 ersättas med följande:

6. Medlemsstaterna ska varje månad till kommissionen lämna uppgifter om handeln med sådana importerade produkter som omfattas av undersökning och åtgärder samt de tullbelopp som tagits ut i enlighet med denna förordning.

”6. Medlemsstaterna ska varje månad till kommissionen lämna uppgifter om handeln med sådana importerade produkter som omfattas av undersökning och åtgärder samt de tullbelopp som tagits ut i enlighet med denna förordning. Kommissionen kan, på uttrycklig och motiverad begäran av en berörd part och efter yttrande om denna från den rådgivande kommittén, besluta att ge dem information om dessa produkters volym och importbelopp.”

Ändringsförslag  64

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 7d (nytt)

Förordning (EG) nr 597/2009

Artikel 24 – punkt 7a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7d. I artikel 24 ska följande punkt läggas till:

 

”7a. När kommissionen avser att anta eller offentliggöra någon handling som syftar till att klargöra kommissionens etablerade praxis när det gäller tillämpningen av denna förordning i någon av dess delar, ska kommissionen rådfråga Europaparlamentet och rådet före antagandet eller offentliggörandet i syfte att nå en överenskommelse om handlingen i fråga. All följande ändring av sådana handlingar ska vara föremål för dessa förfarandekrav. I alla händelser ska samtliga dessa handlingar vara helt i överensstämmelse med bestämmelserna i denna förordning. Ingen sådan handling ska utvidga kommissionens bedömningsutrymme, såsom det tolkas av Europeiska unionens domstol, vid antagandet av åtgärder.”

Ändringsförslag  65

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 8

Förordning (EG) nr 597/2009

Artikel 27 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8. I artikel 27.1 ska första stycket ersättas med följande:

8. I artikel 27 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1. I de fall där antalet unionsproducenter, exportörer eller importörer, slag av produkter eller transaktioner är stort får undersökningen begränsas till”

”1. I de fall där antalet unionsproducenter, exportörer eller importörer som deltar i undersökningen, eller slag av produkter eller transaktioner är stort får undersökningen begränsas till”

 

a) ett rimligt antal parter, produkter eller transaktioner, varvid begränsningen ska ske med hjälp av statistiskt representativa stickprov på grundval av de upplysningar som finns tillgängliga när urvalet görs, eller

 

b) den största representativa produktions-, försäljnings- eller exportvolym som rimligen kan undersökas med beaktande av den tid som står till förfogande.

 

När det gäller diversifierade och fragmenterade industrier som till stor del består av små och medelstora företag ska det slutliga urvalet av parter, där det är möjligt, ta hänsyn till deras andel av den berörda sektorn.”

Motivering

För att få bättre underlag bör stickproven omfatta både de som har och de som inte har framfört klagomål.

Ändringsförslag  66

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 9

Förordning (EG) nr 597/2009

Artikel 29b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9. Efter artikel 29 ska följande artikel införas som artikel 29b:

utgår

”Artikel 29b

 

Information om provisoriska åtgärder

 

1. Unionsproducenter, importörer och exportörer och deras intresseorganisationer samt ursprungs- och/eller exportlandet får begära information om planerat införande av provisoriska tullar. En begäran om sådan information ska göras skriftligen inom den tidsfrist som fastställs i tillkännagivandet om inledandet av förfarandet. Sådan information ska lämnas till dessa parter senast två veckor före utgången av den tidsfrist för införandet av provisoriska tullar som anges i artikel 12.1.

 

Denna information ska innehålla

 

a) en sammanfattning av de föreslagna tullarna endast för kännedom, och

 

b) närmare uppgifter om beräkningen av subventionsmarginalen och den marginal som är tillräcklig för att undanröja skadan för unionsindustrin, med beaktande av behovet att iaktta kraven på konfidentialitet enligt artikel 29. Parterna ska ha tre arbetsdagar på sig för att lämna synpunkter på beräkningarnas riktighet.

 

2. När avsikten är att inte införa provisoriska tullar utan att fortsätta undersökningen ska berörda parter underrättas om att tullar inte kommer att införas två veckor före utgången av den tidsfrist för införandet av provisoriska tullar som anges i artikel 7.1.”

 

Ändringsförslag  67

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 10

Förordning (EG) nr 597/2009

Artikel 31 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10. Artikel 31.2 ska ersättas med följande:

utgår

”2. För att få fram ett ordentligt underlag som gör det möjligt för myndigheterna att beakta alla synpunkter och uppgifter när de fattar beslut om huruvida det ligger i unionens intresse att åtgärder införs, får unionsproducenterna, importörerna och deras intresseorganisationer, representativa användare och representativa konsumentorganisationer ge sig till känna och lämna uppgifter till kommissionen inom de tidsfrister som anges i tillkännagivandet om inledande av undersökningen avseende utjämningstull. Dessa uppgifter eller lämpliga sammanfattningar därav ska göras tillgängliga för de övriga parter som anges i denna punkt, vilka ska ha rätt att yttra sig över uppgifterna.”

 

Motivering

Kommissionens aktuella praxis när det gäller denna aspekt av prövningen av unionens intresse bör inte ändras.

Ändringsförslag  68

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 10a (nytt)

Förordning (EG) nr 597/2009

Artikel 33a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

10a. Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 33a

 

Rapporten

 

1. För att underlätta övervakningen av genomförandet av förordningen från Europaparlamentets och rådets sida ska kommissionen, med vederbörlig hänsyn till skyddet av konfidentiella uppgifter i den mening som avses i artikel 19, en gång per år överlämna en rapport om tillämpningen och genomförandet av denna förordning till Europaparlamentet och rådet, som en del i en dialog om handelspolitiska skyddsinstrument mellan kommissionen, Europaparlamentet och rådet. Rapporten ska innehålla information om tillämpningen av provisoriska och slutgiltiga åtgärder, slutförandet av undersökningar utan åtgärder, åtaganden, nya undersökningar, granskningar och verifikationsbesök samt arbetet i de olika organ som ansvarar för att övervaka genomförandet av denna förordning och för att åtagandena däri uppfylls. Rapporten ska också omfatta tredjeländers användning av handelspolitiska skyddsinstrument riktade mot unionen, information om återhämtningen hos den unionsindustri som berörs av de genomförda åtgärderna och överklaganden av de genomförda åtgärderna. Den ska även omfatta den verksamhet som bedrivs av förhörsombudet vid kommissionens generaldirektorat för handel och av hjälptjänsten för små och medelstora företag avseende tillämpningen av denna förordning.

 

2. Europaparlamentet får inom en månad efter det att kommissionen lagt fram rapporten kalla kommissionen till ett extra sammanträde med parlamentets ansvariga utskott för att lägga fram och förklara eventuella frågor om tillämpningen av denna förordning.” Rapporten kan också bli föremål för en resolution.

 

3. Senast sex månader efter det att rapporten förelagts Europaparlamentet och rådet ska den offentliggöras av kommissionen.”

Ändringsförslag  69

Förslag till förordning

Artikel 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

 

Förordningen ska konsolideras med förordning (EG) nr 1225/2009 och förordning (EG) nr 597/2009 senast den ...*.

 

____________

 

* EUT: Vänligen för in datum: tre månader efter denna förordnings ikraftträdande.

MOTIVERING

Inledning

Kommissionens förslag, som syftar till att modernisera både antidumpnings- och antisubventionsförordningarna, innefattar fyra centrala förändringar: borttagning av regeln om lägre tull i antidumpningsärenden, dels där det finns strukturella råvarurelaterade snedvridningar, dels i alla antisubventionsärenden; kravet på unionsproducenter att samarbeta i undersökningar på eget initiativ; återbetalning av tullar som tagits ut under översyner vid giltighetstidens utgång samt ett förhandsmeddelande två veckor innan provisoriska tullar införs, vanligen kallat fraktklausulen. Kommissionens grund för detta är baserad på tre syften: att öka förordningarnas verkan, att minska hot om motåtgärder från tredjeländer och att öka öppenheten och förutsebarheten. Föredraganden välkomnar dessa tre syften och anser att de måste kombineras för att allmänheten ska ha fortsatt förtroende för förordningarna. Föredraganden vill därför skissera huvuddragen i förslaget till betänkande genom att ställa frågorna nedan.

I vilken utsträckning garanterar kommissionens förslag att förordningarna tillämpas effektivt?

Föredraganden håller med kommissionen om att effektivitet är av grundläggande betydelse för att se till att förordningen tjänar sitt syfte: att förhindra skada genom olaglig dumpning och subvention. När det gäller effektivitet har kommissionen hävdat att återbetalning av tullar som tagits ut under översyner vid giltighetstidens utgång och en delvis borttagning av regeln om lägre tull är av central betydelse.

Återbetalning av tullar som tagits ut under översyner vid giltighetstidens utgång

Kommissionen föreslår att tullar som tagits ut under översyner vid giltighetstidens utgång ska återbetalas om det bevisas att dumpningen eller subventioneringen har upphört, med hänvisning till att detta skulle trygga effektiviteten. Dock måste frågan ställas hur man nått fram till denna slutsats. Det kan hävdas att den återbetalning som föreslås inte behövs, eftersom ett förfarande för återbetalning redan anges i förordningarna. Därför föreslår föredraganden att denna punkt stryks.

Delvis borttagning av regeln om lägre tull

Kommissionen föreslår borttagning av regeln om lägre tull i antidumpningsärenden där strukturella råvarurelaterade snedvridningar konstateras, och i alla antisubventionsärenden, med hänvisning till att denna borttagning kommer att öka förordningarnas verkan. Återigen är det dock svårt att se hur man har nått fram till sin slutsats. Enligt WTO är dumpning i sig inte olagligt, men skadevållande dumpning är det. Regeln om lägre tull undanröjer därför den skada som vållas unionsproducenterna, och det är tveksamt om högre tariffer skulle öka effektiviteten. Avskräckning kan ha motiverat den föreslagna förändringen, men man måste också tänka på de möjliga effekterna. Med tanke på dagens mycket mer globaliserade värdekedja, där över 50 procent av importen till unionen består av mellanprodukter, kommer den högre tullsatsen inte bara att hålla dumpade och subventionerade tredjelandsvaror utanför EU-marknaden, utan kommer också att starkt påverka unionens tillgång till de mellanprodukter som används i unionens export. När tarifferna höjs mer än vad som behövs för att åtgärda skadan drabbas också unionens export, som skapar ekonomisk tillväxt.

Dessutom kan avsaknaden av en exakt definition av strukturella råvarurelaterade snedvridningar komma att visa sig problematisk. Kommissionen har ännu inte presenterat en entydig definition, vilket har lett till många spekulationer. Det har antytts att ett tillfälligt beslut kommer att fattas, men också att energi- och arbetskostnader ska ingå i begreppet. Då ett oklart och oförutsägbart begrepp används som grund för övervägandena kan resultaten av dessa bli lika oförutsägbara, vilket gör det osäkert hur effektiv borttagningen av regeln om lägre tull egentligen blir. Med begreppet blir också gränsen mellan antidumpning och antisubventionering otydlig, vilket kan anses strida mot artikel 32.1 i WTO-avtalet om subventioner och utjämningsåtgärder. Innan den avsedda tillämpningen av begreppet strukturella råvarurelaterade snedvridningar har blivit känd är det därför svårt att se i vilken utsträckning den skulle öka förordningens effektivitet, eller om den rättsliga oklarheten tvärtom skulle minska denna verkan.

Tas i förslaget lämplig hänsyn till hot om motåtgärder från tredjeländer?

I sitt förslag konstaterar kommissionen unionsproducenternas växande oro för hot om motåtgärder från producenter i tredjeländer efter det att de lämnat in ett klagomål om dumpning eller subvention, och har därför presenterat ett krav på att samarbeta i undersökningsförfaranden på eget initiativ. Som tidigare nämnts är föredraganden emellertid oroad över andra delar av kommissionens förslag som skulle kunna undergräva målet att skydda unionen mot en tendens till ett ökande antal motåtgärder, såsom en delvis borttagning av regeln om lägre tull.

Krav på att samarbeta i undersökningsförfaranden på eget initiativ

Enligt kommissionen kan man hantera hotet om motåtgärder genom att inleda undersökningar på eget initiativ, det vill säga att kommissionen får tillstånd att inleda undersökningar utan att en unionsproducent lämnar in ett formellt klagomål. Det finns betydande fördelar med detta förslag, inte minst den ökade tillgången till uppgifter. Detta skulle kunna förbättra kvaliteten på stickproven i undersökningen, vilket skapar förutsättningar för bättre och säkrare slutsatser. Dock finns det problem som ännu är olösta och inte åtgärdas i förslaget. Först och främst måste det sägas att förordningarna redan ger kommissionen möjlighet att inleda undersökningar på eget initiativ, vilket leder till frågan om varför kommissionen ser det egna initiativet som ett svar på hotet om motåtgärder just nu. För det andra: trots argumentet att detta minskar risken för motåtgärder undanröjer det inte risken helt och hållet. Man bör utgå från att en välinformerad producent i ett tredjeland utan svårighet kan räkna ut å vilka unionsproducenters vägnar kommissionen agerar. För det tredje bör man inte underskatta den administrativa börda det innebär att delta i en undersökning, särskilt för små och medelstora företag, och vissa företag kanske inte vill ge kommissionen känslig företagsinformation. För det fjärde är det inte helt klart vilka konsekvenserna blir om man inte lämnar ut sådan information när den begärs.

En senare och mer oroande utveckling är dessutom tredjeländers tendens att bestraffa och använda repressalier mot vissa EU-medlemsstater, eller viktiga sektorer som inte nödvändigtvis har anknytning till den sektor som påverkas av tredjeländers dumpning eller subventionering. Därför kan det hävdas att det i stället för motåtgärder inom sektorer finns en ökad risk för att man orsakar mycket skadligare och orättvisare motåtgärder mellan sektorer. På detta sätt påverkar kommissionens initiativ unionsproducenter i andra sektorer som inte har något intresse av undersökningens resultat. Enligt föredraganden är en sådan utveckling inte önskvärd.

Trots dessa farhågor kan det hävdas att fördelarna med bättre stickprov uppväger nackdelarna, och att detta därmed kan ses som befogat. Som motvikt till de farhågor som angetts ovan föreslår föredraganden en förstärkning av hjälptjänsten för små och medelstora företag, men också att man tar hänsyn till de möjliga negativa effekterna av andra ändringar av politiken, såsom den delvisa borttagningen av regeln om lägre tull.

           Delvis borttagning av regeln om lägre tull

Som tidigare nämnts kan kommissionens förslag om att delvis ta bort den lägre tullen antas inverka på hotet om motåtgärder. Om regeln om lägre tull tas bort kan det uppfattas som att förordningarna ändras från att vara korrigerande åtgärder till att vara straffåtgärder. I kombination med det faktum att det inte finns någon entydig definition av strukturella råvarurelaterade snedvridningar skulle detta kunna öka utrymmet för en vedergällningsanda. Det främsta syftet med regeln om lägre tull är att undanröja den tillfogade skadan, inte att bestraffa unionens handelspartners, vilket är det som ligger till grund för unionens strävan att inkludera reglerna om lägre tull i WTO-förhandlingarna. Därför måste man fråga sig om begränsningen av regeln om lägre tull kommer att öka effektiviteten eller i själva verket öka hotet om motåtgärder. Föredraganden menar att försöken att göra förordningen mer effektiv kan visa sig fruktlösa om hotet om motåtgärder ökar. Det finns skäl att upprepa farhågorna i det föregående stycket om att motåtgärder inom sektorer kan övergå i motåtgärder mellan sektorer. Därför föreslår föredraganden att borttagningen av regeln om lägre tull stryks.

Säkerställer förslaget tillräcklig öppenhet och förutsebarhet?

Öppenhet och förutsebarhet är viktiga för alla berörda parter, och syftar till att säkra allmänt förtroende, ansvarsskyldighet och förordningarnas legitimitet. Föredraganden vill diskutera tre områden: fraktklausulen, tidpunkten för införandet av provisoriska tullar och tillgången till information.

Fraktklausul

Fraktklausulen, eller förhandsmeddelandet två veckor innan provisoriska tullar införs, skulle ge importörerna den rättsliga säkerheten i att kunna bedriva verksamheten normalt tills de första bevisen på dumpning och subventionering finns tillgängliga. Enligt kommissionen syftar detta förslag till att öka undersökningarnas förutsebarhet, och många intressenter ser detta som rättvist. Intressenter har dock också hävdat att den fastställda perioden kommer att vara antingen för lång eller för kort. Vid import från Ryssland behövs ingen fraktklausul på två veckor, utan kanske bara på fyra eller fem dagar. Vid import från östra Asien kan det dock behövas en fraktklausul på sex veckor. Andra har varnat för den eventuella faran för lageruppbyggnad. Dessutom finns det en diskriminerande faktor i förslaget, eftersom bara registrerade berörda parter kan dra nytta av fraktklausulen. Därför föreslår föredraganden att förhandsmeddelandet ersätts med en verklig fraktklausul inspirerad av skyddsförordningen, det vill säga att den aktuella produkt som är på väg till unionen inte ska omfattas av provisoriska tullar.

Tidpunkt för provisoriska tullar

I kombination med en verklig fraktklausul finns det andra delar av antidumpnings- och antisubventionsundersökningarna där öppenheten och förutsebarheten kan förbättras. I de allra flesta fall införs provisoriska tullar efter nio månader eller under den sista veckan innan nio månader har gått. Det är bara i undantagsfall som de provisoriska tullarna har införts tidigare. På grundval av denna information föreslår föredraganden att en klausul införs som anger att provisoriska tullar bara kan införas den sista undersökningsveckan.

           Tillgång till information

Med de nuvarande förordningarna har de berörda parterna mycket begränsad tillgång till handlingar som har med undersökningarna att göra. Detta problem har tagits upp av intressenter, som hävdar att de tillgängliga icke-konfidentiella handlingarna är av för låg kvalitet för att vara användbara. För att det ska gå att undvika felbedömningar och felaktig användning av uppgifter bör mer göras för att öka tillgången till både de icke-konfidentiella och de konfidentiella handlingarna. Föredraganden föreslår därför flera bestämmelser. Utöver förhörsombudet bör kommissionen garantera ökad öppenhet genom att införa ett meddelandesystem där rättsliga ombud eller berörda parter meddelas när nya handlingar tillkommer i undersökningen, och där det via internet går att få tillgång till alla icke-konfidentiella handlingar.

I vilken utsträckning tar förslaget hänsyn till framtidens utmaningar?

Kommissionens förslag kallas ofta för en modernisering, en anpassning till moderna handelsmönster. Mot bakgrund av detta anser föredraganden att det är nödvändigt att ta hänsyn till både paketet och till unionens allmänna politiska överväganden.

Paket

Inför det kommande antagandet av handelspaketen I och II är det lämpligt att parlamentet granskar de ökade befogenheter som kommissionen kommer att få. Balansen i moderniseringen måste ses i ljuset av dessa kommande förändringar, vilket leder till frågan om i vilken utsträckning det aktuella förslaget tar hänsyn till detta. Föredraganden konstaterar att moderniseringen som sådan varken kan eller bör ändra eller upphäva paket I och II, utan i stället uppmuntra till en stärkt granskning av och bättre rättssäkerhet i förordningarna. Därför föreslår föredraganden att man förstärker den årliga rapporten om handelspolitiska skyddsinstrument, som införs efter antagandet av paket I, vilket omfattas av en parlamentsresolution.

Andra politiska överväganden

När det gäller att göra förordningen lämplig för världen av i dag kan man behöva göra andra politiska överväganden i större utsträckning än förut. Det har blivit tydligt att handeln står inför utmaningar som i grund och botten inte är handelsrelaterade, men som ändå påverkar handelspolitiken. Handelspolitiska skyddsinstrument är inget undantag. Testet av unionsintresset är ett viktigt sätt att säkerställa att denna politik är konsekvent. Det ligger dock en fara i att politisera förordningen om ramverket för unionsintresse inte är tillräckligt väldefinierat. Med testet av unionsintresset i handelspolitiska skyddsåtgärder bör man garantera att kommissionen håller en konsekvent linje gentemot medborgare, konsumenter och tredjeländer. Därför föreslår föredraganden att man skärper kriterierna för unionsintresse genom att använda kommissionens riktlinje.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis välkomnar föredraganden kommissionens syften. Effektivitet, öppenhet, förutsebarhet och en minskning av hotet om motåtgärder är berömvärda mål som tillsammans ger allmänheten tilltro till förordningen. Föredraganden vill inte frångå dessa mål, men ser områden där de kan förstärkas genom att man besvarar de frågor som ställts ovan.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen

Referensnummer

COM(2013)0192 – C7-0097/2013 – 2013/0103(COD)

Framläggande för parlamentet

10.4.2013

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

18.4.2013

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Christofer Fjellner

25.4.2013

 

 

 

Behandling i utskott

10.7.2013

28.11.2013

17.12.2013

 

Antagande

21.1.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

6

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Catherine Bearder, Béla Glattfelder, Syed Kamall, Elisabeth Köstinger, Katarína Neveďalová, Tokia Saïfi, Peter Skinner, Jarosław Leszek Wałęsa

Ingivande

27.1.2014