SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady o vzťahoch medzi Európskou úniou na jednej strane a Grónskom a Dánskym kráľovstvom na strane druhej

27.1.2014 - (12274/13 – C7‑0237/2013 – 2011/0410(CNS)) - *

Výbor pre rozvoj
Spravodajca: Ricardo Cortés Lastra


Postup : 2011/0410(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0054/2014
Predkladané texty :
A7-0054/2014
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o vzťahoch medzi Európskou úniou na jednej strane a Grónskom a Dánskym kráľovstvom na strane druhej

(12274/2013 – C7‑0237/2013 – 2011/0410(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (12274/13),

–   so zreteľom na článok 203 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7–0237/2013),

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozvoj (A7-0054/2014),

1.  schvaľuje zmenený návrh Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 10

Text predložený Radou

Pozmeňujúci návrh

(10) Pomoc Únie by sa mala sústrediť tam, kde má väčší účinok, so zreteľom na jej schopnosť konať globálne a reagovať na celosvetové výzvy, ako je napríklad odstránenie chudoby, udržateľný a inkluzívny rozvoj alebo celosvetové presadzovanie demokracie, dobrej správy vecí verejných, ľudských práv a zásad právneho štátu, ako aj na jej dlhodobú a predvídateľnú účasť na rozvojovej pomoci a jej úlohu v rámci koordinácie s jej členskými štátmi.

(10) Pomoc Únie by sa mala sústrediť tam, kde má najväčší účinok so zreteľom na jej schopnosť konať globálne a reagovať na celosvetové problémy, ako sú napríklad odstránenie chudoby, udržateľný a inkluzívny rozvoj a rast alebo celosvetové presadzovanie demokracie, dobrej správy vecí verejných, ľudských práv a princípov právneho štátu, jej dlhodobú a predvídateľnú účasť na rozvojovej pomoci a jej úlohu v rámci koordinácie s jej členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 11

Text predložený Radou

Pozmeňujúci návrh

(11) Partnerstvo medzi EÚ a Grónskom by malo tvoriť rámec, ktorý umožňuje pravidelné rokovania o veciach, na ktorých majú Únia alebo Grónsko záujem, akými sú napríklad globálne problémy, kde by výmena názorov a prípadné zbližovanie predstáv a stanovísk mohli byť pre obidve strany výhodné. Rastúci vplyv zmeny klímy na ľudskú činnosť a životné prostredie, námorná doprava, prírodné zdroje vrátane nerastných surovín a tiež vývoj a inovácie si vyžadujú dialóg a posilnenú spoluprácu.

(11) Partnerstvo medzi EÚ a Grónskom by malo poskytnúť rámec, ktorý by umožňoval pravidelné diskusie o záležitostiach, ktoré Úniu alebo Grónsko zaujímajú, akými sú napríklad globálne problémy, kde by výmena názorov a prípadné zbližovanie predstáv a stanovísk mohli byť pre obidve strany výhodné. Rastúci vplyv zmeny klímy na ľudskú činnosť a životné prostredie, námorná doprava, prírodné zdroje vrátane surovinových a tiež vzdelávanie, výskum a inovácie si vyžadujú dialóg a posilnenú spoluprácu.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Radou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a) Vláda Grónska by mala pripraviť a predložiť programový dokument pre trvalo udržateľný rozvoj Grónska. Tento dokument by sa mal pripraviť, vykonávať a hodnotiť na základe transparentného a participatívneho prístupu.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 13

Text predložený Radou

Pozmeňujúci návrh

(13) Finančná podpora Únie na obdobie rokov 2014 – 2020 by sa mala zameriavať na jednu alebo nanajvýš dve oblasti spolupráce, čo umožní maximalizovať účinok partnerstva a zabezpečiť v rámci neho ďalšie úspory z rozsahu, synergický účinok a väčšiu účinnosť a viditeľnosť činnosti Únie.

(13) Finančná podpora Únie na obdobie rokov 2014 – 2020 by sa mala zameriavať na obmedzený počet oblastí spolupráce, čo umožní maximalizovať účinok partnerstva a zabezpečiť ďalšie úspory z rozsahu, synergický efekt a väčšiu účinnosť a viditeľnosť činnosti Únie.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Radou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a) Akákoľvek spolupráca v oblasti prieskumu, ťažby a využívania prírodných zdrojov Grónska, najmä nerastov, ropy a plynu, by mala dodržiavať najprísnejšie bezpečnostné, sociálne a environmentálne normy a prísne kritériá environmentálneho riadenia, aby sa zaručilo udržateľné využívanie zdrojov a ochránil cenný, no krehký ekosystém Arktídy.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 17

Text predložený Radou

Pozmeňujúci návrh

(17) Programové dokumenty a finančné opatrenia potrebné na vykonávanie tohto rozhodnutia by sa mali prijať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie5. Vzhľadom na povahu týchto vykonávacích aktov, najmä na ich orientačný charakter pre politiky či finančné dôsledky, by sa tieto akty s výnimkou technických vykonávacích opatrení malého finančného rozsahu mali v zásade prijímať postupom preskúmania.

vypúšťa sa

__________________

 

5 Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13 – 18.

 

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Radou

Pozmeňujúci návrh

 

(17a) Na Komisiu by sa mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o prijímanie programových dokumentov a finančných opatrení potrebných na vykonávanie tohto rozhodnutia. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by mala Komisia ďalej zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, včas a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Radou

Pozmeňujúci návrh

2. V rámci partnerstva sa uznáva geostrategická poloha Grónska v arktickom regióne, berú sa na vedomie otázky týkajúce sa prieskumu a ťažby prírodných zdrojov vrátane nerastných surovín a zabezpečuje sa posilnená spolupráca a politický dialóg o týchto otázkach.

2. V rámci partnerstva sa uznáva geostrategická poloha Grónska v arktickom regióne a zabezpečuje sa posilnená spolupráca a politický dialóg o otázkach spoločného záujmu oboch strán.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – odsek 2 – zarážka 1

Text predložený Radou

Pozmeňujúci návrh

- globálne otázky, ako sú napríklad energetika, zmena klímy a životné prostredie, prírodné zdroje vrátane nerastných surovín, námorná doprava, výskum a inovácie,

globálne otázky, ako napríklad energetika, zmena klímy a životné prostredie, biodiverzita, prírodné zdroje vrátane surovinových, námorná doprava, výskum a inovácie,

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – odsek 2 – zarážka 2

Text predložený Radou

Pozmeňujúci návrh

- arktické otázky.

arktické otázky vrátane účasti Európskej únie ako stáleho pozorovateľa v Arktickej rade

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Radou

Pozmeňujúci návrh

a) Pomoc Grónsku a spolupráca s ním pri riešení jeho hlavných výziev, najmä udržateľnej diverzifikácie hospodárstva, potreby zvyšovania kvalifikácie pracovnej sily vrátane vedeckých pracovníkov a potreby zlepšovania informačných systémov Grónska v oblasti informačných a komunikačných technológií. Dosiahnutie týchto cieľov sa meria na základe percentuálneho podielu obchodnej bilancie na HDP, percentuálneho podielu odvetvia rybného hospodárstva na celkovom vývoze a výsledkov štatistických ukazovateľov v oblasti vzdelávania, ako aj ďalších ukazovateľov, ktoré sa považujú za primerané;

a) Pomoc Grónsku a spolupráca s ním pri riešení jeho hlavných výziev, najmä udržateľného rozvoja a diverzifikácie hospodárstva, potreby zvyšovania kvalifikácie pracovnej sily vrátane vedeckých pracovníkov a potreby zlepšovania informačných systémov Grónska v oblasti informačných a komunikačných technológií. Dosiahnutie týchto cieľov sa meria na základe percentuálneho podielu obchodnej bilancie na HDP, percentuálneho podielu odvetvia rybného hospodárstva na celkovom vývoze a výsledkov štatistických ukazovateľov v oblasti vzdelávania, ako aj ďalších ukazovateľov, ktoré sa považujú za primerané;

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Radou

Pozmeňujúci návrh

a) Pomoc Grónsku a spolupráca s ním pri riešení jeho hlavných výziev, najmä udržateľnej diverzifikácie hospodárstva, potreby zvyšovania kvalifikácie pracovnej sily vrátane vedeckých pracovníkov a potreby zlepšovania informačných systémov Grónska v oblasti informačných a komunikačných technológií. Dosiahnutie týchto cieľov sa meria na základe percentuálneho podielu obchodnej bilancie na HDP, percentuálneho podielu odvetvia rybného hospodárstva na celkovom vývoze a výsledkov štatistických ukazovateľov v oblasti vzdelávania, ako aj ďalších ukazovateľov, ktoré sa považujú za primerané;

a) Pomoc Grónsku a spolupráca s ním pri riešení jeho hlavných výziev, najmä udržateľnej diverzifikácie hospodárstva, potreby zvyšovania kvalifikácie pracovnej sily vrátane v oblasti ťažby a vedy a potreby zlepšovania informačných systémov Grónska v oblasti informačných a komunikačných technológií. Dosiahnutie týchto cieľov sa meria na základe percentuálneho podielu obchodnej bilancie na HDP, percentuálneho podielu odvetvia rybného hospodárstva na celkovom vývoze a výsledkov štatistických ukazovateľov v oblasti vzdelávania, ako aj ďalších ukazovateľov, ktoré sa považujú za primerané;

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Radou

Pozmeňujúci návrh

c) energetika, klíma, životné prostredie a biodiverzita;

c) energetika, zmena klímy, životné prostredie a biodiverzita;

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh rozhodnutia

Článok 4 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Radou

Pozmeňujúci návrh

Programový dokument pre trvalo udržateľný rozvoj vychádza z konzultácií a dialógu s občianskou spoločnosťou, miestnymi orgánmi a inými zainteresovanými stranami, zo skúseností a najlepších postupov, aby sa zabezpečila dostatočná zodpovednosť zaň.

Programový dokument pre trvalo udržateľný rozvoj vychádza z konzultácií a dialógu s grónskou občianskou spoločnosťou, sociálnymi partnermi, Parlamentom, miestnymi orgánmi a inými zainteresovanými stranami, zo skúseností a najlepších postupov, aby sa zabezpečila dostatočná zodpovednosť zaň.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh rozhodnutia

Článok 4 – odsek 6

Text predložený Radou

Pozmeňujúci návrh

6. Programový dokument pre trvalo udržateľný rozvoj sa schvaľuje v súlade s postupom preskúmania stanoveným v článku 9 ods. 2. Tento postup sa uplatňuje aj pri dôležitých revíziách, v dôsledku ktorých sa podstatne upraví stratégia alebo jej programovanie. Neuplatňuje sa na nepodstatné úpravy programového dokumentu pre trvalo udržateľný rozvoj, ako sú technické úpravy, prerozdelenie finančných prostriedkov v rámci orientačne pridelených prostriedkov na jednotlivé prioritné oblasti ani na zvýšenie či zníženie veľkosti počiatočných orientačných pridelených prostriedkov o menej ako 20 %, pokiaľ tieto úpravy neovplyvňujú prioritné oblasti a ciele stanovené v programovom dokumente pre trvalo udržateľný rozvoj. V takom prípade sa úpravy do jedného mesiaca oznamujú Európskemu parlamentu a Rade.

6. Programový dokument pre trvalo udržateľný rozvoj sa schvaľuje prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s postupom uvedeným v článkoch 9a a 9b v tomto poradí. Tento postup sa uplatňuje aj pri veľkých revíziách, v dôsledku ktorých sa podstatne upraví stratégia alebo jej plánovanie. Neuplatňuje sa na nepodstatné úpravy programového dokumentu pre trvalo udržateľný rozvoj, ako sú technické úpravy, prerozdelenie finančných prostriedkov v rámci orientačne pridelených prostriedkov na jednotlivé prioritné oblasti ani na zvýšenie či zníženie veľkosti počiatočných orientačných pridelených prostriedkov o menej ako 20 %, pokiaľ tieto úpravy neovplyvňujú prioritné oblasti a ciele stanovené v programovom dokumente pre trvalo udržateľný rozvoj. V takom prípade sa úpravy musia oznámiť Európskemu parlamentu a Rade v priebehu jedného mesiaca.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh rozhodnutia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Radou

Pozmeňujúci návrh

1. Európska komisia, vláda Grónska a vláda Dánska sa zaväzujú, že do 31. decembra 2017 preskúmajú programový dokument pre trvalo udržateľný rozvoj v polovici jeho trvania vrátane jeho vplyvu na Grónsko ako celok. Komisia spojí všetky príslušné zainteresované strany vrátane neštátnych aktérov a miestnych orgánov.

1. Európska komisia, vláda Grónska a vláda Dánska sa zaväzujú, že do 31. decembra 2017 preskúmajú programový dokument pre trvalo udržateľný rozvoj v polovici jeho trvania vrátane jeho vplyvu na Grónsko ako celok. Komisia spojí všetky príslušné zainteresované strany uvedené v článku 4 ods. 4.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh rozhodnutia

Článok 8 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Radou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. V prípade, že sa vláda Grónska rozhodne zahrnúť do programového dokumentu pre trvalo udržateľný rozvoj žiadosť o finančnú pomoc Únie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, takáto pomoc náležite zohľadní potrebu prispieť k úsiliu Grónska o posilnenie budovania kapacít v tejto oblasti a poskytnúť technickú podporu.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh rozhodnutia

Článok 9 a (nový)

Text predložený Radou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 9a

 

Delegovanie právomocí Komisii

 

Európska komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9b prijať delegovaný akt s cieľom schváliť programový dokument pre trvalo udržateľný rozvoj.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh rozhodnutia

Článok 9 b (nový)

Text predložený Radou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 9b

 

Vykonávanie delegovania

 

1. Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

 

2. Delegovanie právomoci uvedené v článku 9a sa udeľuje na obdobie účinnosti tohto rozhodnutia.

 

3. Delegovanie právomocí uvedené v článku 9a môže Rada kedykoľvek odvolať. Ak Rada začala vnútorný postup s cieľom rozhodnúť, či delegovanie právomoci odvolať, pokúsi sa o tom informovať Európsky parlament a Komisiu v primeranom čase pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie delegované právomoci, ktorých by sa odvolanie mohlo týkať a možné dôvody odvolania. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo iným dňom v ňom uvedeným. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

4. Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

 

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 9b nadobudne účinnosť, len ak Rada voči nemu nevzniesla námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Rada informovala Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Rady sa uvedená lehota predĺži o dva mesiace.

 

Ak má Rada v úmysle vzniesť námietku, pokúsi sa informovať o tom Európsky parlament v primeranom čase pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie delegovaný akt, voči ktorému zamýšľa vzniesť námietku, a možné dôvody námietky.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh rozhodnutia

Článok 10

Text predložený Radou

Pozmeňujúci návrh

Článok 10

vypúšťa sa

Postup výboru

 

1. Európskej komisii pomáha Výbor pre Grónsko (ďalej len „výbor“). Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

 

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

 

3. V prípade, že sa stanovisko výboru má získať prostredníctvom písomného postupu, tento postup sa skončí bez výsledku vtedy, ak tak rozhodne predseda výboru v lehote na doručenie stanoviska alebo ak o to požiada jednoduchá väčšina členov výboru.

 

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh rozhodnutia

Článok 11

Text predložený Radou

Pozmeňujúci návrh

Orientačná suma na vykonávanie tohto rozhodnutia v období rokov 2014 až 2020 je [217,8 milióna] EUR6.

S ohľadom na dlhodobé a osobitné vzťahy medzi EÚ a Grónskom a narastajúci svetový význam Arktídy sa potvrdzuje pokračovanie finančného záväzku EÚ voči Grónsku. Orientačná suma na vykonávanie tohto rozhodnutia v období rokov 2014 až 2020 je preto 217,8 milióna EUR.

__________________

 

6 Všetky referenčné sumy sa vložia po ukončení rokovaní o viacročnom rámci (2014 – 2020).

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Grónsko je jednou z 26 zámorských krajín a území, na ktoré sa vzťahuje časť IV Zmluvy o fungovaní Európskej únie a ktoré sú uvedené v prílohe II tejto zmluvy.

Grónsko je najväčším ostrovom na svete, ale 81 % jeho územia je pokrytých ľadom. Má 57 000 obyvateľov a jeho HDP na obyvateľa dosahuje takmer 36 000 USD. Hospodárstvo tohto územia je predovšetkým v rukách verejného sektora a do veľkej miery závisí od rybolovu, ktorý predstavuje 80 % jeho vývozu. Úroveň ľudského rozvoja je v Grónsku pomerne vysoká, ale je to tak predovšetkým vďaka finančnej podpore z Dánska. Okrem toho je úroveň vzdelania a odbornej prípravy jeho obyvateľstva vo všeobecnosti nedostatočná, mládeži sa neposkytuje dostatočné poradenstvo v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a miera predčasného ukončenia školskej dochádzky je vysoká.

Grónsko vzhľadom na svoje umiestnenie v Arktíde a extrémne podnebie zohrávalo po stáročia vedľajšiu geostrategickú úlohu. Význam arktického regiónu však v posledných rokoch podstatne vzrástol, predovšetkým z dôvodu zmeny klímy, ktorej účinky sa v tejto oblasti začínajú prejavovať. Postupné roztápanie ľadu uľahčí ťažbu jeho prírodných zdrojov vrátane nerastov, plynu a ropy a zjednoduší dopravu v jeho vodách počas väčšej časti roka, čím sa zvýši možnosť vytvorenia námorného koridoru medzi Európou, Áziou a Amerikou. Rovnako sa ďalšie hospodárske sektory, ako je cestovný ruch, budú môcť ľahšie rozvíjať. Zmena klímy však bude mať bezpochyby negatívny vplyv na miestnu flóru a faunu, ako aj na zvyky a spôsob života obyvateľov. Hospodársky rozvoj, a najmä ťažba nerastov, plynu a ropy, môžu predstavovať závažné a zjavné riziká pre jeho krehký ekosystém.

V návrhu rozhodnutia Rady o vzťahoch medzi Európskou úniou na jednej strane a Grónskom a Dánskym kráľovstvom na strane druhej, ktorý je predmetom tejto správy, sa stanovuje rámec pre spoluprácu medzi jednotlivými stranami na obdobie 2014 –2020 a nahradí sa ním rozhodnutie Rady 2006/526/ES, ktoré sa vzťahovalo na obdobie 2006 –2013.

Otázky súvisiace s rybolovom, ktoré majú veľký význam pre Grónsko vzhľadom na to, aký percentuálny podiel predstavuje vývoz rýb a produktov rybolovu na jeho obchodnej bilancii, nie sú zahrnuté do týchto rozhodnutí Rady, pretože sa na ne vzťahuje osobitná dohoda o partnerstve v oblasti rybolovu medzi EÚ a Grónskom.

Spravodajca víta tento návrh Komisie a očakáva, že nové rozhodnutie Rady, ktoré bude vychádzať predovšetkým z textu a dosiahnutých výsledkov predchádzajúceho rozhodnutia, prispeje k posilneniu súčasných vynikajúcich vzťahov medzi Európskou úniou na jednej strane a Grónskom a Dánskym kráľovstvom na strane druhej.

Rozhodnutie 2006/56/ES zahŕňalo medzi oblasti spolupráce dohody vzdelávanie a odbornú prípravu, nerastné zdroje, energetiku, cestovný ruch a kultúru, výskum a potravinovú bezpečnosť. Na rozhodnutie bola vyčlenená referenčná suma vo výške 175 miliónov EUR, poskytnutá v rámci rozpočtovej podpory. Na základe tohto rozhodnutia miestna vláda Grónska a Komisia prijali programový dokument pre trvalo udržateľný rozvoj Grónska, v ktorom sa za kľúčový sektor spolupráce počas obdobia platnosti rozhodnutia stanovilo vzdelávanie a odborná príprava. Finančná pomoc Únie sa zamerala na rozvoj grónskeho vzdelávacieho programu, ktorý predstavuje stratégiu vypracovanú grónskou vládou na obdobie 14 rokov (od roku 2006 do roku 2020) a rozdelenú na dve etapy. Podľa priebežného hodnotenia dohody o partnerstve medzi EÚ a Grónskom z roku 2006 grónsky vzdelávací program v plnej miere plní svoje ciele, ako to vyplýva z priaznivého vývoja niekoľkých ukazovateľov. V priebežnom hodnotení sa tiež zdôrazňuje, že grónsky vzdelávací program má priaznivý vplyv na udržateľný hospodársky rast a na posilňovanie hospodárskej nezávislosti Grónska.

Je dôležité pripomenúť si základné prvky rozhodnutia 2006/56/ES, ktoré bude nahradené týmto návrhom rozhodnutia, s cieľom porozumieť jednému z hlavných aspektov, ktoré sú predmetom pozmeňujúcich návrhov v tomto návrhu správy: spravodajca sa domnieva, že Komisia vo svojom návrhu rozhodnutia kladie nadmerný, či dokonca vtieravý dôraz na prieskum a ťažbu prírodných zdrojov Grónska, čo je podľa názoru spravodajcu v rozpore s požadovanou neutralitou dokumentu, pretože, ako sa uvádza v samotnom návrhu rozhodnutia, „o činnostiach v oblasti spolupráce sa rozhoduje na základe úzkych konzultácií Európskej komisie, vlády Grónska a vlády Dánska”, ktoré „sa uskutočňujú v plnom súlade s príslušnými inštitucionálnymi, právnymi a finančnými právomocami každého z partnerov”. V článku 4 ods. 1 sa ďalej uvádza, že „vláda Grónska v rámci partnerstva preberá zodpovednosť za vypracovanie a prijatie sektorových politík v oblastiach spolupráce uvedených v článku 3 ods. 2”.

Spravodajca preto vypustil niekoľko odkazov na prieskum a ťažbu prírodných zdrojov, aby sa zaručil neutrálny charakter návrhu, ako aj slobodné rozhodnutie grónskych orgánov, ktorý sektor alebo sektory získajú finančnú podporu EÚ. V tejto súvislosti by spravodajca rád zdôraznil, že priebežné hodnotenie dohody o partnerstve z roku 2006 obsahuje jasne pozitívne hodnotenie vykonávania grónskeho vzdelávacieho programu, ako aj skutočnosť, že tento program bude pokračovať až do roku 2020. Spravodajca sa domnieva, že ak to grónske orgány považujú za vhodné, finančná podpora EÚ by sa mohla naďalej zameriavať na rozvoj tohto programu.

Na druhej strane sa spravodajca osobne domnieva, že finančná podpora EÚ by sa mala zameriavať skôr na programy zamerané na ľudský a sociálny rozvoj Grónska než na hospodársky rozvoj tohto územia, pretože veľké možnosti rozvoja v oblasti ťažby a prieskumu prírodných zdrojov vrátane plynu a ropy nepochybne prilákajú nevyhnutné súkromné investície alebo pôžičky Európskej investičnej banky, a to bez nutnosti financovania z verejných prostriedkov.

V tejto súvislosti by spravodajca rád zdôraznil potrebu prijať všetky tieto ochranné opatrenia, aby sa ťažba prírodných zdrojov Grónska vykonávala na základe prísnych kritérií environmentálnej udržateľnosti s cieľom chrániť krehký ekosystém tejto oblasti.

O

O O

Ďalší zásadný aspekt návrhu správy sa týka otázok spojených s komitológiou. Komisia vo svojom návrhu navrhuje, aby programový dokument pre trvalo udržateľný rozvoj Grónska, ako aj akékoľvek ďalšie podstatné zmeny v stratégii alebo jej programe schválila Rada v súlade s postupom prijímania vykonávacích aktov podľa článku 291 ZFEÚ.

Takýmto postupom Komisia možno chcela presunúť mutatis mutandis do tohto návrhu rozhodnutia komitologický model z rozhodnutia Rady 2006/526/ES, ktoré predchádzalo Lisabonskú zmluvu. To však už nie je možné.

Spravodajca by rád zdôraznil, že ZFEÚ radikálne mení predchádzajúci systém komitológie zavedením článkov 290 a 291. Spravodajca by tiež rád pripomenul, že všetky inštitúcie podliehajú zásade právneho štátu a že rozhodnutie sa pre delegované akty podľa článku 290 ZFEÚ alebo vykonávacie akty podľa článku 291 ZFEÚ nie je otázkou politickej voľby. Naopak, výber druhu aktu sa musí zakladať na kritériách stanovených v uvedených článkoch zmluvy a spravodajca sa domnieva, že je zjavné, že tento návrh rozhodnutia musí uplatňovať ustanovenia článku 290 ZFEÚ, pretože sa tu Komisii deleguje právomoc prijímať nelegislatívne akty všeobecného dosahu, ktorými sa dopĺňajú alebo menia určité nepodstatné prvky tohto návrhu rozhodnutia. Z tohto dôvodu spravodajca navrhol niekoľko pozmeňujúcich návrhov s cieľom v plnej miere objasniť, že vykonávacími aktmi tohto rozhodnutia budú v súlade s kritériami v článku 290 ZFEÚ delegované akty.

Spravodajca by rád upozornil Radu, že voľba komitologického postupu, ktorý nie je v súlade s ustanoveniami ZFEÚ, môže viesť k podaniu žaloby o neplatnosť pred Súdnym dvorom Európskej únie, ktorý v prípade posúdenia žiadosti vyhlási neplatnosť nielen príslušného právneho nástroja, ale aj vykonávacích nástrojov, ktoré mohla Komisia prijať v rámci takéhoto právneho nástroja. Zároveň by spravodajca rád upozornil Komisiu, že ako strážkyňa a ručiteľka zmlúv nesie v tejto oblasti zodpovednosť.

Popri otázke primeraného komitologického postupu je potrebné riešiť otázku zapojenia Parlamentu do tohto procesu. Spravodajca si je vedomý, že príslušný akt uplatňuje výlučne Rada a že Parlament má len konzultačnú úlohu. Spravodajca sa však domnieva, že v prípade odvolania delegovania právomoci alebo námietok k návrhu delegovaného aktu by neúčasť Parlamentu bolo možné považovať za nedodržanie práva Parlamentu byť konzultovaný, ako aj zásady lojálnej spolupráce medzi inštitúciami uvedenej v článku 13 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii. Spravodajca, ktorý si je vedomý existencie precedensov v podobných konaniach, preto navrhol niekoľko pozmeňujúcich návrhov s cieľom dosiahnuť, aby bol Parlament riadne informovaný a aby mohol reagovať v prípade pokusu o odvolanie delegovania právomoci, predloženia návrhu delegovaných aktov alebo prípadných námietok k týmto návrhom zo strany Rady.

POSTUP

Názov

Vzťahy medzi Európskou úniou na jednej strane a Grónskom a Dánskym kráľovstvom na strane druhej

Referenčné čísla

12274/2013 – C7-0237/2013 – COM(2011)0846 – C7-0016/2012 – 2011/0410(CNS)

Dátum konzultácie s EP

20.1.2012

 

 

 

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

2.2.2012

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

AFET

2.2.2012

REGI

2.2.2012

 

 

Bez predloženia stanoviska

               dátum rozhodnutia

AFET

6.3.2012

REGI

27.2.2012

 

 

Spravodajca

               dátum vymenovania

Ricardo Cortés Lastra

25.1.2012

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

3.10.2013

 

 

 

Dátum prijatia

21.1.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Thijs Berman, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Véronique De Keyser, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Mikael Gustafsson, Filip Kaczmarek, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Jean Roatta, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, Ivo Vajgl, Iva Zanicchi

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Philippe Boulland, Emer Costello, Enrique Guerrero Salom, Cristian Dan Preda