Pranešimas - A7-0055/2014Pranešimas
A7-0055/2014

PRANEŠIMAS dėl 29-osios metinės ES teisės taikymo stebėjimo ataskaitos (2011 m.)

27.1.2014 - (2013/2119(INI))

Teisės reikalų komitetas
Pranešėja: Eva Lichtenberger

Procedūra : 2013/2119(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0055/2014
Pateikti tekstai :
A7-0055/2014
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl 29-osios metinės ES teisės taikymo stebėjimo ataskaitos (2011 m.)

(2013/2119(INI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 29-ąją metinę Europos Sąjungos teisės taikymo stebėjimo ataskaitą (2011 m.) (COM(2012) 0714),

–   atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą „EU Pilot“ vertinimo ataskaita“ (COM(2010) 0070),

–   atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą „Antroji „EU Pilot“ vertinimo ataskaita“ (COM(2011) 0930),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. rugsėjo 5 d. Komisijos komunikatą „Rezultatų siekianti Europa – Bendrijos teisės taikymas“ (COM(2007) 0502),

–   atsižvelgdamas į 2002 m. kovo 20 d. Komisijos komunikatą dėl santykių su skundų dėl Bendrijos teisės pažeidimų teikėju (COM(2002) 0141),

–   atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio 2 d. Komisijos komunikatą „Santykių su skundų dėl Sąjungos teisės taikymo pateikėjais administravimo nuostatų atnaujinimas“ (COM(2012) 0154),

–   atsižvelgdamas į savo 2011 m. rugsėjo 14 d. rezoliuciją dėl 27-osios metinės Europos Sąjungos teisės taikymo stebėsenos ataskaitos (2009 m.)[1],

–   atsižvelgdamas į 2013 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento teisės tarnybos teisinę nuomonę dėl galimybės, pasinaudojant „EU Pilot“ sistema, susipažinti su informacija dar prieš pradedant pažeidimo procedūrą ir ES teisės taikymo stebėjimo metine ataskaita,

–   atsižvelgdamas į Komisijos tarnybų darbinius dokumentus, pridėtus prie 29-osios metinės ES teisės taikymo stebėjimo ataskaitos (SWD(2012) 0399 ir SWD(2012) 0400),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir Konstitucinių reikalų komiteto bei Peticijų komiteto nuomones (A7-0055/2014),

A. kadangi Lisabonos sutartimi nustatyta keletas naujų teisinių pagrindų, kuriais siekiama supaprastinti ES teisės įgyvendinimą, taikymą ir vykdymą;

B.  kadangi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnyje teisė į gerą administravimą apibrėžiama kaip kiekvieno asmens teisė, kad institucijos jo reikalus tvarkytų nešališkai, teisingai ir per kuo trumpesnį laiką;

C. kadangi, vadovaudamiesi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 298 straipsniu, Sąjungos institucijos, organai, įstaigos ir agentūros, vykdydami savo užduotis, remiasi atvira, veiksmingu ir nepriklausoma Europos administracija,

D. kadangi, kaip nurodė Europos Parlamento teisės tarnyba, „EU Pilot“ sistema, t. y. interneto platforma, kurią valstybės narės ir Komisija naudoja problemų, kylančių taikant ES teisės aktus, faktinėms ir teisinėms aplinkybėms išaiškinti, neturi jokio teisinio statuso, ir kadangi pagal Pagrindų susitarimą dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių pastaroji turi pateikti Parlamentui apibendrintą informaciją apie visas procedūras dėl įsipareigojimų nevykdymo, pradedant oficialiais įspėjimais, įskaitant atskirai apie kiekvieną atvejį, ir gali tik nesuteikti galimybės susipažinti su „EU Pilot“ sistemoje laikomais asmeniniais duomenimis;

1.  pakartoja savo nuomonę, kad Europos Sąjungos (ES) sutarties 17 straipsnyje Komisijai priskiriamas pagrindinis Sutarčių sergėtojos vaidmuo; šiomis aplinkybėmis pažymi, kad Komisijos įgaliojimai ir pareiga prižiūrėti ES teisės taikymą ir, be kita ko, pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš valstybę narę, neįvykdžiusią savo įsipareigojimų pagal Sutartis[2], yra Sąjungos teisinės tvarkos kertinis aspektas ir atitinka teisinės valstybės principais grindžiamos Sąjungos sampratą;

2.  pažymi, kad, remiantis Komisijos metine ataskaita[3], Komisija per pastaruosius metus sumažino naujų pažeidimo nagrinėjimo procedūrų skaičių: 2009 m. ji pradėjo 2 900 tokias procedūras, 2010 m. – 2 100, o 2011 m. – 1 775; be to, atkreipia dėmesį, kad iš metinės ataskaitos taip pat matyti, jog per kelerius pastaruosius metus padaugėjo pavėluoto perkėlimo į nacionalinę teisę atvejų (2011 m. tokių atvejų buvo 1 185, 2010 m. – 855, 2009 m. – 531) ir kad keturios politikos sritys, kuriose linkstama daryti daugiausia pažeidimų, yra aplinka (17 proc.), vidaus rinka (15 proc.), transportas (15 proc.) ir mokesčiai (12 proc.);

3.  pažymi, kad sumažėjo 2011 m. baigtų nagrinėti pažeidimų atvejų procentinė dalis (60,4 proc.), prieš perduodant juos Teisingumo Teismui (palyginti su 88 proc. tokių atvejų skaičiumi 2010 m.); mano, kad ypač svarbu ir toliau atidžiai stebėti valstybių narių veiksmus, atsižvelgiant į tai, kad kai kuriose peticijose Parlamentui ir skunduose Komisijai nurodomos problemos, kurios išlieka netgi po to, kai atvejo nagrinėjimas baigiamas;

4.  pažymi, kad iš viso buvo baigti nagrinėti 399 pažeidimų atvejai, nes atitinkama valstybė narė įrodė, kad laikosi ES teisės ir deda rimtas pastangas siekdama pašalinti pažeidimą be teisminio proceso; be to, pažymi, kad Teismas 2011 m. pagal SESV 258 straipsnį priėmė 62 sprendimus, iš kurių 53 sprendimai (85 proc.) buvo palankūs Komisijai;

5.  reiškia susirūpinimą dėl nuolat didėjančio pažeidimų, susijusių su tuo, kad valstybės narės vėluoja perkelti teisės aktus į nacionalinę teisę, skaičiaus turint omenyje, kad 2011 m. pabaigoje tebebuvo nebaigtos nagrinėti 763 bylos dėl vėlavimo perkelti teisės aktus į nacionalinę teisę ir kad šis skaičius 60 proc. viršija atitinkamą ankstesnių metų rodiklį;

6.  pažymi, kad 2011 m. pabaigoje Komisija, vadovaudamasi SESV 260 straipsnio 3 dalimi, pirmą kartą kreipėsi į Teismą dėl pažeidimo, susijusio su vėluojančiu perkėlimu į nacionalinę teisę, prašydama pritaikyti finansines sankcijas;

7.  vis dėlto mano, kad šie statistiniai duomenys tiksliai neatspindi faktinės padėties, kokiu mastu nesilaikoma ES teisės reikalavimų, ir tik parodo didžiausius pažeidimus ar aktyviausių asmenų arba organizacijų skundus; pažymi, kad Komisija šiuo metu nevykdo jokios politikos ir neturi išteklių, kad galėtų sistemingai nustatyti visus neįgyvendinimo atvejus ir užtikrinti jų privalomą įgyvendinimą[4];

8.  atkreipia dėmesį į tai, kad ES institucijų susitarimas dėl deklaracijų, kuriomis nustatomas direktyvos sudedamųjų dalių ir atitinkamų nacionalinių perkėlimo į valstybės narės teisę priemonių dalių ryšys (atitikties lentelės), įsigaliojo 2011 m. lapkričio 1 d., taigi šioje metinėje ataskaitoje nebuvo įmanoma įvertinti, kaip jis įgyvendinamas;

9.  tikisi, kad pirminę šių deklaracijų apžvalgą Komisija pateiks iki 2014 m. lapkričio 1 d., kaip žadėta jos metinėje ataskaitoje;

10. mano, kad pažeidimo nagrinėjimo procedūrų taikymo pagal SESV 258 ir 260 straipsnius atveju Komisija turėtų užtikrinti, jog Parlamentui pateikiamos peticijos ir Komisijai pateikiami skundai būtų nagrinėjami vienodai dėmesingai;

11. pabrėžia, kad ES piliečių pateiktose peticijose kalbama apie ES teisės pažeidimus, ypač pagrindinių teisių, aplinkos, vidaus rinkos ir nuosavybės teisių srityse; mano, kad peticijos parodo, jog vis dar dažnai ir plačiu mastu pasitaiko nevisiško ES teisės perkėlimo į nacionalinę teisę arba netinkamo jos taikymo atvejų;

12. ragina Komisiją ES teisės laikymąsi padaryti tikru politikos prioritetu, kurio būtų siekiama glaudžiai bendradarbiaujant su Parlamentu; pastarasis privalo: a) laikyti Komisiją politiškai atskaitinga ir b) užtikrinti, jog jis, kaip viena iš teisėkūros institucijų, pats būtų išsamiai informuojamas, kad galėtų nuolat gerinti savo teisėkūros darbą;

13. pažymi, kad vykdant skundų nagrinėjimo procedūras būtina sistemingai naudoti atitiktį skatinančias priemones ir Parlamentas turi naudotis teise tikrinti;

14. pažymi, kad pažeidimo nagrinėjimo procedūra sudaryta iš dviejų etapų: administracinio (tyrimų) etapo ir teisminio etapo Teisingumo Teisme; pažymi, jog Komisija pripažįsta, kad „piliečiai, įmonės ir suinteresuotųjų subjektų organizacijos labai padeda <...> pranešdami apie valstybių narių valdžios institucijų ES teisės perkėlimo į nacionalinę teisę ir (arba) jos taikymo trūkumus“; taip pat pažymi, kad, nustačius problemas, dėl jų tarp Komisijos ir atitinkamų valstybių narių vyksta dvišalės diskusijos problemoms pašalinti, kiek įmanoma, plačiau taikant „EU Pilot“ platformą[5];

15. šiomis aplinkybėmis pažymi, kad „EU Pilot“ sistema laikoma „Komisijos ir valstybių narių dvišalių diskusijų“ platforma[6], kuri „neturi teisinio statuso, tačiau yra tik darbo priemonė, Komisijai įgyvendinant administracinę autonomiją“[7] procedūros prieš pradedant pažeidimo nagrinėjimą etapu;

16. apgailestauja, kad „EU Pilot“ sistema neturi teisinio statuso, ir mano, kad „legitimumą galima užtikrinti tik sudarius sąlygas skaidrumui, skundo pateikėjų ir [Parlamento] <...> dalyvavimui „EU Pilot“ sistemoje“ ir kad teisėtumą galima užtikrinti kuo greičiau patvirtinus teisiškai privalomą aktą, kuriame būtų taisyklės, reglamentuojančios visą procesą iki pažeidimo nagrinėjimo procedūros ir pačią pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, kaip nurodoma nesenai atliktame Parlamento tyrime[8]; mano, kad tokiame teisiškai privalomame akte reikėtų atitinkamai patikslinti pavienių skundo pateikėjų ir Komisijos turimas teisės aktuose įtvirtintas teises bei pareigas ir siekti leisti skundų pateikėjams kuo daugiau naudotis „EU Pilot“ sistema, bent jau užtikrinant, kad jie gautų skirtingų procedūros etapų informaciją;

17. šiomis aplinkybėmis apgailestauja, kad nebuvo imtasi jokių tolesnių priemonių, atsižvelgiant į ankstesnes Parlamento rezoliucijas, ypač į jo raginimą, remiantis SESV 298 straipsniu, priimti privalomąsias taisykles, kurios būtų numatytos reglamente, išdėstant jame įvairius pažeidimo nagrinėjimo procedūros ir procedūros prieš pradedant pažeidimo nagrinėjimą aspektus, įskaitant pranešimo reikalavimą, privalomus terminus, teisę būti išklausytam, įpareigojimą motyvuoti ir kiekvieno asmens teisę turėti galimybę susipažinti su savo byla, taip siekiant stiprinti piliečių teises ir užtikrinti skaidrumą;

18. laikosi nuomonės, kad turi būti sustiprintas platformos „EU Pilot“ įgyvendinimas siekiant užtikrinti skaidrumą skundo pateikėjams; prašo suteikti prieigą prie duomenų bazės, kurioje sukaupti visi skundai, kad Parlamentas turėtų galimybę atlikti savo funkciją tikrinti, kaip Komisija atlieka savo Sutarčių sergėtojos vaidmenį;

19. pabrėžia geros administravimo praktikos svarbą ir ragina kaip teisiniu pagrindu remiantis SESV 298 straipsniu parengti procedūrų kodeksą, t. y. reglamentą, kuriuo būtų nustatyti įvairūs pažeidimo nagrinėjimo procedūros aspektai;

20. todėl dar kartą ragina Komisiją, remiantis naujuoju SESV 298 straipsnyje numatytu teisiniu pagrindu, pasiūlyti privalomąsias taisykles, kurios būtų išdėstytos reglamente ir kuriomis būtų užtikrintas visapusiškas piliečių teisės į gerą administravimą, įtvirtintos Pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnyje, paisymas;

21. primena, kad persvarstytame Pagrindų susitarime dėl Parlamento ir Komisijos santykių Komisija įsipareigoja pateikti „Parlamentui apibendrintą informaciją apie visas procedūras dėl įsipareigojimų nevykdymo, pradedant oficialiais įspėjimais, įskaitant, jei to paprašo Parlamentas, <...> klausimais, susijusiais su procedūra dėl įsipareigojimų nevykdymo“, ir tikisi, kad ši sąlyga bus tinkamai taikoma praktiškai;

22. todėl dar kartą pakartoja, kad Parlamentas turi teisę gauti „išsamią informaciją apie konkrečius aktus ar nuostatas, dėl kurių kyla perkėlimo į nacionalinę teisę problemų, taip pat apie skundų dėl konkrečių aktų ar nuostatų skaičių“[9], be to, nors „Komisija turi teisę nesuteikti Europos Parlamentui galimybės susipažinti su „EU Pilot“ duomenų bazės asmens duomenimis“, Parlamentas „turi teisę prašyti pateikti anoniminę informaciją, kad išsamiai žinotų visus atitinkamus Sąjungos teisės įgyvendinimo ir taikymo aspektus“[10];

23. džiaugiasi, kad visos valstybės narės dalyvauja projekte „EU Pilot“; tikisi, kad dėl to dar labiau sumažės pažeidimo nagrinėjimo procedūrų skaičius; ragina piliečiams teikti daugiau informacijos apie „EU Pilot“ sistemą;

24. mano, kad „EU Pilot“ sistema ir apskritai ES teisės pažeidimų bei Parlamento galimybės gauti atitinkamą informaciją, susijusią su etapu iki pažeidimo nagrinėjimo procedūros pradėjimo ir su pačia pažeidimo nagrinėjimo procedūra, klausimas kaip esminis aspektas turi būti įtrauktas į darbotvarkę dėl būsimo tarpinstitucinio susitarimo;

25. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Teisingumo Teismui, Europos ombudsmenui ir valstybių narių parlamentams.

  • [1]  OL C 051 E, 2013 2 22, p. 66.
  • [2]  SESV 258 ir 260 straipsniuose apibrėžtos Komisijos galios pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš valstybę narę. 258 straipsnyje nurodoma, kad Komisija pareiškia pagrįstą savo nuomonę“, jei mano, kad valstybė narė nevykdė savo pareigos pagal Sutartis.
  • [3]  Komisijos ataskaita „29-oji metinė ES teisės taikymo stebėjimo ataskaita (2011 m.)“ (COM(2012) 0714), p. 2–3.
  • [4]  Parlamento C teminio skyriaus užsakytas tyrimas „ES teisės įgyvendinimo ir taikymo užtikrinimo priemonės ir jų veiksmingumo vertinimas“, Briuselis, 2013 m., p. 11.
  • [5]  Komisijos ataskaita (COM(2012) 0714), p. 7.
  • [6]  Žr. ankstesnėje dalyje cituotą ištrauką.
  • [7]  2013 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento teisės tarnybos teisinė išvada dėl galimybės, pasinaudojant „EU Pilot“ sistema, susipažinti su informacija dar prieš pradedant pažeidimo procedūrą ir ES teisės taikymo stebėjimo metine ataskaita.
  • [8]  „ES teisės įgyvendinimo ir taikymo užtikrinimo priemonės ir jų veiksmingumo vertinimas“, p. 13.
  • [9]  „Galimybė susipažinti su informacija apie bylas, pradėtas prieš pažeidimo procedūrą pagal „EU Pilot“ ir ES teisės taikymo stebėjimo metinė ataskaita“, p. 4.
  • [10]  Žr. ten pat. Komisija savo metinėje ES teisės taikymo stebėjimo ataskaitoje jau skelbia didelę dalį informacijos.

Konstitucinių reikalų komiteto NUOMONĖ (26.11.2013)

pateikta Teisės reikalų komitetui

dėl 29-osios metinės ES teisės aktų taikymo stebėsenos ataskaitos (2011 m.)
(2013/2119(INI))

Nuomonės referentas: Morten Messerschmidt

PASIŪLYMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  atkreipia dėmesį į tai, kad ES institucijų susitarimas dėl deklaracijų, kuriomis nustatomas direktyvos sudedamųjų dalių ir atitinkamų nacionalinių perkėlimo į valstybės narės teisę priemonių dalių ryšys (atitikties lentelės), įsigaliojo 2011 m. lapkričio 1 d., taigi šioje metinėje ataskaitoje nebuvo įmanoma įvertinti, kaip jis įgyvendinamas;

2.  tikisi, kad pirmąją šių deklaracijų apžvalgą Komisija pateiks iki lapkričio 1 d., kaip žadėta metinėje ataskaitoje;

3.  reiškia susirūpinimą dėl nuolat didėjančio pažeidimų, susijusių su tuo, kad valstybės narės vėluoja perkelti direktyvas į nacionalinę teisę, skaičiaus turint omenyje, kad 2011 m. pabaigoje tebebuvo nebaigtos nagrinėti 763 bylos dėl vėlavimo perkelti direktyvas į nacionalinę teisę – šis skaičius 60 proc. viršija atitinkamą ankstesnių metų rodiklį;

4.  pažymi, kad 2011 m. pabaigoje Komisija, vadovaudamasi SESV 260 straipsnio 3 dalimi, pirmą kartą kreipėsi į Teismą dėl pažeidimo, susijusio su vėlavimu perkelti direktyvą į nacionalinę teisę, prašydama pritaikyti finansines sankcijas;

5.  laikosi nuomonės, kad turi būti sustiprintas platformos „EU Pilot“ įgyvendinimas siekiant skaidrumo skundo pateikėjų atžvilgiu; prašo suteikti prieigą prie duomenų bazės, kurioje sukaupti visi skundai, kad Parlamentas turėtų galimybę atlikti savo funkciją tikrinti, kaip Komisija atlieka savo sutarčių sergėtojos vaidmenį;

6.  pabrėžia pažeidimo nagrinėjimo procedūrų skaidrumo svarbą, ypač atsižvelgdamas į galimybę Parlamentui stebėti, kaip taikoma Sąjungos teisė;

7.  pažymi, kad piliečiai, pilietinės visuomenės organizacijos ir įmonės gali teikti Komisijai skundus dėl to, kad įvairių lygmenų valdžios institucijos valstybėse narėse nesilaiko ES teisės; ragina Komisiją užtikrinti dar nebaigtų svarstyti pažeidimo nagrinėjimo procedūrų skaidrumą laiku ir tinkamai informuojant piliečius apie veiksmus, kurių imtasi atsižvelgiant į jų prašymą;

8.  pabrėžia geros administravimo praktikos svarbą ir ragina parengti procedūrų kodeksą, t. y. reglamentą, kurio teisinis pagrindas būtų SESV 298 straipsnis ir kuriuo būtų nustatyti įvairūs pažeidimo nagrinėjimo procedūros aspektai.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

26.11.2013

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

16

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Andrew Henry William Brons, Zdravka Bušić, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Gerald Häfner, Stanimir Ilchev, Morten Messerschmidt, Sandra Petrović Jakovina, Paulo Rangel, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Zuzana Brzobohatá, Isabelle Durant, Helmut Scholz

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Leonardo Domenici

Peticijų komiteto NUOMONĖ (27.11.2013)

pateikta Teisės reikalų komitetui

dėl 29-osios metinės Europos Sąjungos teisės taikymo stebėsenos ataskaitos (2011 m.)
(2013/2119(INI))

Nuomonės referentas: Rolandas Paksas

PASIŪLYMAI

Peticijų komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  pabrėžia, kad teisė teikti peticiją Europos Parlamentui, kylanti iš Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 44 straipsnio, yra vienas iš esminių Europos Sąjungos pilietybės pagrindų, ji suteikia priemones visuomenei aktyviau dalyvauti Europos Sąjungos sprendimų priėmimo procese, ir, į tai atsižvelgdamas, pabrėžia labai svarbų Peticijų komiteto – kaip veiksmingos jungiamosios grandies tarp piliečių, Parlamento ir Komisijos – vaidmenį;

2.  yra pasiryžęs su kitais Parlamento komitetais visapusiškai dalyvauti atliekant veiksmingą kontrolę, kaip valstybėse narėse taikoma ES teisė, nes nuo to priklauso ES teisės patikimumas;

3.  pabrėžia, kad Europos Sąjungos piliečių ir gyventojų pateiktose peticijose kalbama apie ES teisės pažeidimus, ypač pagrindinių teisių, aplinkos, vidaus rinkos ir nuosavybės teisių srityse; mano, kad peticijose pateikiama įrodymų, jog vis dar dažnai ir plačiu mastu pasitaiko nepilno Sąjungos teisės perkėlimo į nacionalinę teisę arba netinkamo taikymo atvejų;

4.  pripažįsta Teisės reikalų komiteto prašymą, kad Europos Parlamento teisės tarnyba pateiktų teisinę nuomonę dėl galimybės susipažinti su informacija apie procedūras, vykdomas prieš pradedant pažeidimų nagrinėjimo procedūras, atsižvelgiant į projektą „EU Pilot“ ir metinę ES teisės aktų taikymo stebėsenos ataskaitą;

5.  ragina Europos Komisiją pripažinti peticijų svarbą stebint, kaip taikoma Europos Sąjungos teisė, ir pabrėžia, kad peticijos, kaip ir Komisijai teikiami skundai, yra vienas iš pirmų rodiklių, atskleidžiančių su netinkamu ES teisės aktų įgyvendinimu susijusias problemas;

6.  mano, kad PETI komitetui ir visiems atitinkama veikla užsiimantiems nacionaliniams komitetams reguliariau ir labiau instituciniu lygmeniu keičiantis informacija, būtų galima toliau gerinti ES teisės taikymo stebėjimą, nes daugeliu atvejų, kurie susiję su ES teisės aktais ir į kuriuos atkreipiamas nacionalinių peticijų komitetų dėmesys, galbūt niekada nebus nagrinėjami Europos Sąjungos institucijose;

7.  pabrėžia, kad Peticijų komitetas diskusijomis dėl peticijų padeda atkreipti dėmesį į klaidingą ES teisės taikymą; ragina į diskusijas komitete įtraukti valstybių narių atstovus;

8.  pakartoja savo ankstesnį prašymą, kad Peticijų komitetui būtų pateikiama aiški informacija apie pažeidimo nagrinėjimo procedūrų tais klausimais, su kuriais taip pat susijusios ir dar nagrinėjamos peticijos, etapus, kaip nurodyta Komisijos ir Europos Parlamento tarpinstitucinio susitarimo 44 straipsnyje;

9.  atkreipia dėmesį į tai, kad daug peticijų gauta klausimais, susijusiais su ekonomikos ir socialinės srities krize, taip pat su griežtomis taupymo priemonėmis, dėl kurių gali būti trukdoma piliečiams naudotis socialinėmis teisėmis, ir primena, kad Europos Sąjunga piliečiams turi teikti didžiausią svarbą ir dirbti dėl jų gerovės;

10. mano, kad pažeidimo nagrinėjimo procedūrų taikymo pagal SESV 258 ir 260 straipsnius atveju Komisija turėtų užtikrinti, jog Parlamentui pateikiamos peticijos ir Komisijai pateikiami skundai būtų nagrinėjami vienodai dėmesingai;

11. primygtinai ragina Europos Komisiją sparčiau atlikti tyrimus pažeidimų nagrinėjimo procedūrose, susijusiose su aplinkos taršos atvejais, kai kyla pavojus žmonių sveikatai;

12. pažymi, kad sumažėjo 2011 m. išnagrinėtų pažeidimų nagrinėjimo bylų skaičius (60,4 proc.), prieš perduodant jas Teisingumo Teismui (palyginti su 2010 m. išnagrinėtų bylų skaičiumi – 88 proc.), todėl ypač svarbu atidžiai stebėti valstybių narių veiksmus, atsižvelgiant į tai, kad kai kurios peticijos teikiamos dėl problemų, kylančių netgi po to, kai atvejis išnagrinėjamas;

13. smerkia tai, kad 2008 m. pradėta pažeidimo nagrinėjimo procedūra dėl gamyklos ILVA keliamos taršos dioksinu Tarante (peticija Nr. 0760/2007) vykdoma ypač lėtai, ir tikisi, kad netrukus bus priimtos išvados siekiant apsaugoti tūkstančių šios teritorijos gyventojų sveikatą;

14. mano, kad, atsižvelgiant į dabartinę ekonominę padėtį, ES teisės aktai turi būti dar aiškesni, taikomi dar veiksmingiau ir efektyviau, teikti naudą piliečių teisėms ir socialinei sanglaudai, visapusišką dėmesį skiriant subsidiarumo ir proporcingumo principams, taip pat ir regionų lygmeniu;

15. pabrėžia, kad piliečiai, įmonės ir kiti suinteresuotieji subjektai tikisi paprastos, nuspėjamos ir patikimos reguliavimo sistemos; atkreipia dėmesį į tai, kad tiek perteklinis, tiek per mažas reguliavimas riboja konkurencingumą ir lėtina ekonomikos augimą;

16. mano, kad valstybės narės, į savo nacionalinę sistemą perkeldamos ES teisę, turėtų kiekybiškai tiksliai perkelti direktyvos nuostatas arba paaiškinti, kodėl mano, jog nuostatas, kurios turi būti perkeltos, būtina išplėsti labiau negu reikalaujama pagal atitinkamus būtinuosius ES teisės aktais nustatytus reikalavimus;

17. pabrėžia, kad aukštesni tikro visuomenės dalyvavimo standartai yra ypač svarbūs užtikrinant tinkamą ES teisės taikymą, tiek formos, tiek turinio prasme; pabrėžia, kad visos svarbios informacijos suteikimas laiku ir tinkamos teisinės teisių gynimo priemonės yra pagrindiniai piliečių dalyvavimo principai;

18. palankiai vertina nusistovėjusią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką aiškinant Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 51 straipsnį, kai sprendime byloje ERT prieš DEP pabrėžiama, kad valstybių narių institucijoms viršesnės Sąjungos teisės privalomos ir tuomet, kai šios institucijos nacionalinėmis priemonėmis nori riboti SESV užtikrintas pagrindines laisves;

19. ragina Europos Komisiją ištirti, su kokiomis kliūtimis susiduria ES piliečiai, norėdami gauti patikimą Teisingumo Teismas išaiškinimą pagrindiniais Europos teisės klausimais, kai bylos nagrinėjamos nacionaliniuose teismuose;

20. yra susirūpinęs dėl to, kaip geriausia užtikrinti tinkamą ES teisės aplinkosaugos srityje įgyvendinimą; mano, kad suteikiant leidimus vykdyti projektus, darančius poveikį, kuris gali būti ES aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, reikėtų laikytis atsargumo principo, taip pat mano, kad nurodomojo pobūdžio priemonės gali būti veiksminga šio principo laikymosi užtikrinimo priemonė;

21. pabrėžia, kad viena iš pagrindinių problemų, su kuriomis susiduria valstybės narės, yra formalūs teisiniai reikalavimai teisės aktų projektų rengimo, teisėkūros, teisės aktų planavimo ar priėmimo etapais; pažymi, kad ES teisės aktų perkėlimo procedūra gali užsitęsti dar ilgiau, jei šių etapų metu keičiasi vyriausybės sudėtis, be to, problemų taip pat kyla dėl to, kad trūksta už direktyvų nuostatų perkėlimą į nacionalinę teisę atsakingų administravimo institucijų tarnybų veiklos koordinavimo ir jų bendradarbiavimo; todėl apgailestauja, kad vėlavimas į nacionalinę teisę perkelti ES teisės aktus dažnai tampa svarbia netinkamo Bendrijos teisės taikymo priežastimi;

22. džiaugiasi, kad visos valstybės narės dalyvauja projekte „EU Pilot“; tikisi, kad dėl to sumažės pažeidimo nagrinėjimo procedūrų skaičius; ragina piliečiams teikti daugiau informacijos apie projektą „EU Pilot“;

23. prašo pateikti išsamų skundų teikimo sistemos (projektas „EU Pilot“, tinklas SOLVIT ir kt.) veiksmingumo vertinimą; primena, kad galiausiai Komisija yra institucija, atsakinga už ES teisės aktų laikymąsi valstybėse narėse, tiek perkėlimo į nacionalinę teisę, tiek vykdymo požiūriu;

24. pabrėžia, kad pradinis eksperimentinis projekto „EU Pilot“ etapas jau pasibaigė, šiuo metu tai yra gerai išbandytas darbo metodas, leidžiantis Komisijai, projekte dalyvaujančioms valstybėms narėms ir piliečiams siekti norimų rezultatų; pažymi, kad pagrindinis neigiamas šios priemonės aspektas yra su skundų teikėjų dalyvavimu projekte „EU Pilot“ ir su visuomenės galimybėmis susipažinti su šiame projekte naudojamais dokumentais susiję trūkumai, todėl, taikant teisiškai įpareigojančias priemones, reikėtų priimti aiškias taisykles dėl skundų teikėjų dalyvavimo;

25. primygtinai ragina gerinti bendradarbiavimą ir veiksmingumą įgyvendinant projektą „EU Pilot“, visų pirma siekiant griežčiau laikytis susitartų pradinių sąlygų ir pagerinti Komisijos klausimų ir valstybių narių atsakymų kokybę;

26. ragina Europos Komisiją imtis aktyvesnių veiksmų dėl vėlavimo direktyvas perkeliant į nacionalinę teisę; ragina Komisiją aktyviau skirti pinigines baudas; pabrėžia, kad, atsižvelgiant į vėlavimą kai kuriose valstybėse narėse į nacionalinę teisę perkelti direktyvas, yra svarbu naujus teisės aktus susieti su tinkamu įgyvendinimu valstybėse narėse;

27. primygtinai ragina Komisiją padėti kompetentingoms nacionalinėms institucijoms užtikrinti deramą ES taisyklių perkėlimą į nacionalinę teisę ir jų taikymą, nustatyti ir pašalinti pagrindinius rizikos veiksnius, trukdančius laiku ir deramai įgyvendinti naujus (ar iš dalies pakeistus) teisės aktus, taip pat ragina pateikti rekomendacijas, kokius rizikos mažinimo veiksnius reikia numatyti įgyvendinimo planuose; be to, ragina skirti daugiau dėmesio plėtojant dvišalį nacionalinių administravimo subjektų ir Komisijos bendradarbiavimą, taip pat valstybėms narėms ir regioninėms valdžios institucijoms teikiamą kitokio pobūdžio pagalbą;

28. ragina Komisiją per vartotojui patogią duomenų bazę suteikti visuomenei prieigą prie informacijos apie pažeidimo nagrinėjimo bylas, pateikiant išsamią informaciją apie pažeidimus, susijusius su konkrečiais ES teisės aktais arba konkrečia valstybe nare, ir visų pirma reguliariai informuoti Peticijų komitetą apie padėtį vykdant su peticijomis susijusias pažeidimo nagrinėjimo procedūras;

29. pabrėžia, kad buvo išnagrinėtos iš viso 399 pažeidimo nagrinėjimo bylos, nes valstybės narės įrodė, kad laikėsi ES teisės; taip pat pabrėžia, kad Teismas 2011 m. pagal SESV 258 straipsnį priėmė 62 sprendimus, iš kurių 53 sprendimai (85 proc.) buvo palankūs Komisijai;

30. pabrėžia, kad Komisijos pajėgumai vykdyti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą yra svarbus tinkamo ES teisės įgyvendinimo valstybėse narėse veiksnys; mano, kad Komisija turėtų pateikti pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo nustatomos taisyklės dėl procedūrų, vykdomų prieš pradedant pažeidimų nagrinėjimo procedūras, ir dėl pažeidimo nagrinėjimo procedūrų, grindžiamą aiškiais ir išsamiais kriterijais ir procedūromis, ir kuriuo, be kitų dalykų, būtų užtikrinamas išsamus keitimasis informacija su skundų teikėjais; šias taisykles reikėtų kurti prieš teisėkūros sprendimų priėmimo procesą surengus konsultacijas;

31. atkreipia dėmesį į tai, kad nuolat mažėja neišnagrinėtų pažeidimo nagrinėjimo bylų skaičius; teigiamai vertina tai, kad valstybės narės deda daug pastangų siekdamos pašalinti pažeidimus neteismine tvarka.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

25.11.2013

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

14

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Margrete Auken, Victor Boştinaru, Michael Cashman, Giles Chichester, Nikolaos Chountis, Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr, Erminia Mazzoni, Judith A. Merkies, Roberta Metsola, Jarosław Leszek Wałęsa, Angelika Werthmann, Tatjana Ždanoka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Jaroslav Paška, Keith Taylor, Ioannis A. Tsoukalas

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Juozas Imbrasas

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

21.1.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

María Irigoyen Pérez