Eljárás : 2013/2154(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0059/2014

Előterjesztett szövegek :

A7-0059/2014

Viták :

PV 27/02/2014 - 7
CRE 27/02/2014 - 7

Szavazatok :

PV 27/02/2014 - 10.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0164

JELENTÉS     
PDF 175kWORD 145k
28.1.2014
PE 522.880v02-00 A7-0059/2014

a SOLVIT-ról

(2013/2154(INI))

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Előadó: Morten Løkkegaard

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről
 A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a SOLVIT-ról

(2013/2154(INI))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a SOLVIT működését meghatározó elvekről szóló, 2013. szeptember 17-i 2013/461/EU bizottsági ajánlásra(1),

–   tekintettel „A vállalkozások és a polgárok lehetőségeinek bővítése az egységes európai piacon: Cselekvési terv az Európa Önökért portál a tagállamokkal együttműködésben történő fejlesztésére” című, 2013. szeptember 17-i bizottsági közleményre (COM(2013)0636),

–   tekintettel „A hatékony problémamegoldás erősítése az egységes piacon – a SOLVIT-ban rejlő lehetőségek teljes mértékű felszabadításáról a SOLVIT 10. születésnapja alkalmából” című, 2012. február 24-i bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SWD(2012)0033),

–   tekintettel a „Helyzetkép az egységes piaci integrációról, 2013 – Hozzájárulás a 2013. évi éves növekedési jelentéshez” című első, 2012. november 28-i bizottsági jelentésre (COM(2012) 0752),

–   tekintettel „Az egységes piac jobb irányítása” című, 2012. június 8-i bizottsági közleményre (COM(2012) 0259),

–   tekintettel „Az egységes piac megvalósítása – Éves irányítási felülvizsgálat 2011” című, 2012. február 24-i bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SWD(2012) 0025),

–   tekintettel a 2013. július 4-én közzétett online egységes piaci eredménytáblára,

–   tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság által megrendelt, „Egyetlen európai kapcsolattartási pont” című, 2013. júliusi tanulmányra,

–   tekintettel az egységes piac irányításáról szóló, 2013. február 7-i állásfoglalására(2),

–   tekintettel „Az egységes piaci intézkedéscsomag: a növekedés érdekében teendő következő lépések” című, 2012. június 14-i állásfoglalására(3),

–   tekintettel az egységes piacon belüli irányításról és partnerségről szóló, 2011. április 6-i állásfoglalására(4),

–   tekintettel a SOLVIT-ról szóló 2010. március 9-i állásfoglalására(5),

–   tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

–   tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A7-0059/2014),

A. mivel a polgárok és a vállalkozások jogait az egységes piacon hatékonyan kell alkalmazni, és mivel az e jogokat biztosító uniós jogszabályokat hatékonyan végre kell hajtani annak biztosítása érdekében, hogy minden polgár és vállalkozás részesüljön a belső piacban rejlő lehetőségek előnyeiből;

B.  mivel az állampolgárok tájékoztatása az őket megillető jogokról, valamint annak elősegítése, hogy e jogokkal élni is tudjanak, hozzájárul a belső piac jobb működéséhez;

C. mivel a SOLVIT jelenleg évi mintegy 1300 esettel foglalkozik, és ügyfeleinek körülbelül 90%-a esetében a 70 napos határidőn belül megoldást tud találni;

D. mivel az Európa Önökért portál iránti érdeklődés gyorsan növekszik, és azt egyre gyakrabban használják, és mivel az online egységes piaci eredménytábla szerint 2012-ben naponta mintegy 11 000 látogató járt a portálon, szemben az azt megelőző évi 6500-zal;

E.  mivel több ízben felszólított a SOLVIT-hálózat további megerősítésére és az uniós jogokra vonatkozó több és jobb információ rendelkezésre bocsátására;

F.  mivel a SOLVIT mint kulcsfontosságú problémamegoldó eszköz és ennélfogva mint olyan eszköz, amely biztosítja az egységes piacra vonatkozó uniós jog jobb betartását, fontos szerepet játszik; mivel ennek ellenére a SOLVIT-ot és az általa kínált lehetőségeket továbbra sem használják ki teljes mértékben;

G. mivel teljes körű kihasználtsága esetén a SOLVIT-hálózat sok területen lehet hasznos eszköz a bírósági rendszerek túlzott igénybevételének megelőzésében, amely rendszerek rendkívül bonyolultak lehetnek, és így megnehezítik az állampolgárok és vállalkozások számára problémáik megoldását;

H. mivel az általa megrendelt, „Egyetlen európai kapcsolattartási pont” című tanulmány szerint, noha az online tájékoztatás, tanácsadás és segítségnyújtás széles skálája áll az európai polgárok és vállalkozások rendelkezésére, e szolgáltatások ismertsége nagyon alacsony, és a megkérdezettek 91,6%-ának egyáltalán nem volt tudomása olyan online szolgáltatásról, amit az egységes piaccal kapcsolatos problémái megoldása céljából igénybe vehet;

I.   mivel a SOLVIT által nyújtott segítség hatékonysága nagymértékben függ az ott dolgozó személyzet jó képzettségétől;

J.   mivel nagyobb erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy a SOLVIT jobban illeszkedjen a nemzeti és uniós szintű segítségnyújtási szolgáltatások és jogérvényesítő eszközök sorába;

K. mivel a polgároknak és a vállalkozásoknak – annak érdekében, hogy képesek legyenek helyesen meghatározni és megoldani a felmerülő problémákat – ismerniük kell az egységes piacon őket megillető jogokat, és e tudatosság javítása érdekében még többet kell tenni;

Bevezetés: a jogok és lehetőségek hatékony kihasználása az egységes piacon

1.  ismételten hangsúlyozza, hogy az egységes piacban rejlő lehetőségeket csak akkor lehet kiaknázni, ha a polgárok és a vállalkozások ismerik jogaikat és lehetőségeiket, és képesek azokat hatékonyan kihasználni; emlékeztet arra, hogy e célkitűzéseket csak akkor lehet elérni, ha a tagállamok biztosítják az egységes piaci jogszabályok hatékony végrehajtását, és ha magas színvonalú tájékoztatás és hatékony problémamegoldó mechanizmusok állnak rendelkezésre;

2.  kiemeli, hogy az egységes piaccal kapcsolatos számos probléma oka egyrészt az, hogy egy vagy több tagállam túlterjeszkedő módon alkalmazza, illetve késve vagy helytelenül hajtja végre az uniós jogszabályokat, másrészt az, hogy a nemzeti szabályok ellentétesek az uniós joggal; e tekintetben határozottan felszólítja a Bizottságot, hogy gyakoroljon nyomást azokra a tagállamokra, amelyek nem tartják be az egységes piacra vonatkozó szabályokat;

3.  rámutat, hogy az egységes piaci jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos számos problémára a SOLVIT-hálózat révén derül fény, és javasolja, hogy e problémák orvoslása érdekében a SOLVIT segítse elő az igazgatási és szabályozási változtatásokat; sürgeti a Tanácsot, hogy a nemzeti hatóságok és a Bizottság közötti együttműködés megerősítése érdekében léptessen életbe olyan intézkedéseket, amelyek javítják a közigazgatási feladatok ellátását;

4.  hangsúlyozza, hogy a SOLVIT-nak hatékony eszközökkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy felhívja a Bizottság figyelmét a tudomására jutott, az uniós jog végrehajtásának elmulasztásából adódó belső piaci problémákra;

5.  hangsúlyozza, hogy az egységes piaci jogszabályok végrehajtása, érvényesítése és betartása rendkívül fontos az európai fogyasztók és vállalkozások, és ezáltal a gazdaság egésze számára, valamint a polgároknak az egységes piac működésébe vetett bizalma szempontjából; hangsúlyozza ezenkívül a tagállamok ehhez kapcsolódó jogi kötelezettségeit is;

6.  ismételten felszólít az alkalmazandó jogsértési eljárások továbbfejlesztésére, többek között az egységes piacra vonatkozó uniós rendelkezések megsértésével kapcsolatos eljárások szigorúbb alkalmazásának biztosítása, valamint gyorsabb eljárások alkalmazása révén;

7.  hangsúlyozza továbbá annak fontosságát, hogy mindent megtegyenek a végrehajtási problémák megelőzéséért, feltárásáért és kiküszöbölésért, még mielőtt hivatalos jogsértési eljárás megindítására lenne szükség;

8.  kiemeli, hogy a szolgáltatásokról szóló irányelv be nem tartásával szemben zéró toleranciát kell alkalmazni, és az említett irányelv végrehajtását és átültetését kölcsönös szakértői értékeléseknek kell alávetni, biztosítandó az egységes piaci jogszabályok hatékony alkalmazását;

SOLVIT: segítség a magánszemélyeknek és a vállalkozásoknak a problémák megoldásában

9.  üdvözli a SOLVIT működését meghatározó elvekről szóló bizottsági ajánlást, amely kijelöli az utat a SOLVIT 2.0 számára;

10. megjegyzi, hogy a SOLVIT-hálózat kézzelfogható eredményeket ért el és bizonyította hasznosságát; mindazonáltal megjegyzi, hogy e területen még bőven van tennivaló, különösen a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó jogviták rendezése terén és a megkeresések megoldásához szükséges idő tekintetében;

11. üdvözli a Bizottság azon elképzelését, hogy a SOLVIT-hálózat sikeres tevékenységét tovább optimalizálják a belső piaci kérdéseket érintő, határokon átnyúló viták informális, gyors és polgárközeli megoldása érdekében, és javasolja, hogy a tagállamok szorosan dolgozzanak együtt a Bizottsággal a szabad, felhasználóbarát SOLVIT-rendszer javítása érdekében;

12. úgy véli, hogy folyamatosan javítani kell a SOLVIT-központok teljesítményét, különös tekintettel a társadalombiztosítási ügyekre, és ösztönzi a nemzeti társadalombiztosítási rendszerek együttműködésének javítását;

13. szorgalmazza, hogy kiemelten foglalkozzanak a munkavállalói jogokkal, a szociális jogokkal és az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos, határokon átnyúló kérdésekkel, különös tekintettel a nyugdíjakkal, az európai uniós munkavállalókkal és a kiküldött munkavállalókkal kapcsolatos kérdésekre;

14. kiemeli a SOLVIT jelentőségét a mozgó munkavállalók szempontjából az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos kérdések és a határokon átnyúló problémák megoldása tekintetében;

15. megjegyzi, hogy a SOLVIT ügyfeleinek nagy többségét a polgárok teszik ki; hangsúlyozza, hogy a SOLVIT mint problémamegoldó eszköz a vállalkozások számára is komoly lehetőségeket rejt, amit ki kell használni; hangsúlyozza, hogy többet kell tenni azért, hogy a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások jobban megismerjék a SOLVIT-ot, be kell mutatni nekik lehetőségeiket, és képessé kell tenni őket annak jobb kihasználására; üdvözli az Európa Önökért üzleti portál közelmúltbeli frissítését, ami fontos lépés ebbe az irányba;

16. felhív a SOLVIT-ra irányuló PR-tevékenység megerősítésére a hálózat ismertségének jelentős mértékű növelése érdekében; felszólítja a tagállamokat, a Bizottságot és az Európai Parlamentet, hogy választókörzeteikben figyelemfelkeltő kampányok révén erősítsék az Európa Önökért és a SOLVIT szerepét; hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak lehetőségük van a SOLVIT regionális szintű szerepének további ösztönzésére, megjegyzi azonban, hogy valamennyi ügyet nemzeti szinten kell kezelni;

17. felhívja a figyelmet arra, hogy a SOLVIT-hoz még mindig nagy mennyiségben nyújtanak be olyan ügyeket, amelyek nem tartoznak a hatáskörébe, ami lelassítja a SOLVIT-hoz benyújtott panaszok kezelését; hangsúlyozza ezért, hogy jobban el kell magyarázni a polgároknak és a vállalkozásoknak a SOLVIT illetékességi területét;

18. felszólítja a tagállamokat, hogy – tekintettel a SOLVIT-központok megszervezésének a 2013. szeptember 17-i bizottsági ajánlásban meghatározott feltételeire – bocsássanak rendelkezésre megfelelő erőforrásokat a SOLVIT-hálózat fenntartására;

19. hangsúlyozza, hogy a költségvetési megszorítások és a korlátozott emberi erőforrások ellenére is fontos fenntartani a SOLVIT által nyújtott szolgáltatás színvonalát; hangsúlyozza annak a fontosságát, hogy a SOLVIT-központok elegendő számú jól képzett, megfelelő jogi tapasztalattal bíró és az érintett uniós nyelveket kellően ismerő munkatárssal rendelkezzenek, valamint hogy ezzel összhangban a munkatársak megfelelő képzést kapjanak készségeik és ismereteik folyamatos fejlesztése érdekében;

20. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a különböző tagállamokban működő SOLVIT-központok mind hasonló színvonalú szolgáltatásokat nyújtsanak, mivel ez a hatékony problémamegoldás kulcsfontosságú eleme;

21. kiemeli, hogy fontos a csupán az uniós jogszabályok tisztázását igénylő problémák gyors megoldása és a bonyolult ügyekben segítséget kérő ügyfelekkel való megfelelő kommunikáció;

22. szorgalmazza a SOLVIT egyéb panaszkezelő eljárásokkal, különösen az EU Pilot programmal való jobb összehangolását;

23. hangsúlyozza annak a fontosságát, hogy a SOLVIT az üzleti élethez kötődő több ügy kezelésében vegyen részt; megjegyzi, hogy ehhez arra van szükség, hogy az üzleti közösség szélesebb körben megismerje a SOLVIT-ot, szorosabb együttműködés alakuljon ki a SOLVIT és az európai és nemzeti szakmai szövetségek között – például SOLVIT-központokat és vállalkozói szövetségeket tömörítő munkacsoportok formájában –, és némely SOLVIT-központ összetettebb ügyeket is hajlandó legyen elvállalni;

24. sajnálattal állapítja meg, hogy a SOLVIT az üzleti élethez kapcsolódó számos ügyet, amelyet egyébként kezelhetne, azon az alapon utasít vissza, hogy azok túl bonyolultak; úgy véli, hogy ha egyes SOLVIT-központok az ilyen üzleti ügyek kezelését túl bonyolultnak találják, akkor ezzel a problémával helyben, az adott SOLVIT-központokban kell foglalkozni;

25. kiemeli annak fontosságát, hogy a Bizottság informális segítséget nyújtson az ügykezeléshez, többek között informális jogi tanácsadást biztosítson a bonyolult esetekben; felszólítja a SOLVIT-központokat, hogy éljenek ezzel a segítséggel;

26. hangsúlyozza a SOLVIT-központok közötti információcsere fontosságát, és javasolja, hogy a tagállamok fektessenek be az e központok közötti együttműködés javításába; arra ösztönzi az Unió-szerte működő SOLVIT-központokat, hogy kezdeményezzék a bevált gyakorlatok részletesebb és átfogóbb megosztását, és kiemeli a SOLVIT-központok közötti, az általuk nyújtott szolgáltatások végrehajtására és előmozdítására vonatkozó tapasztalatcsere fontosságát;

27. üdvözli, hogy a 2013/461/EU bizottsági ajánlás pontosítja a SOLVIT megbízatását azokban az esetekben, ahol a nemzeti jogszabályok ellentétesek az uniós joggal (az úgynevezett strukturális ügyek); üdvözli, hogy ezeket az ügyeket bizonyos SOLVIT-központok veszik át; felszólítja a SOLVIT-központokat, hogy amennyiben ilyen strukturális problémák merülnek fel, nyújtsanak hatékony segítséget, többek között segítsenek a javasolt nemzeti jogszabály által jelentett lehetséges problémák meghatározásában;

28. felszólítja a SOLVIT-központokat, hogy legyenek bátrabbak és hatékonyabbak a panaszok megválaszolásában és különösen a bonyolultabb ügyek kezelésében;

29. kiemeli annak a fontosságát, hogy a kérelmező, az érintett SOLVIT-központok és a Bizottság kommunikáljanak és szorosan működjenek együtt egymással az eljárás során; megjegyzi, hogy a kérelmezővel sok esetben nem konzultálnak az eljárás alatt, és a kérelmező csak a kérelem benyújtásakor, majd az ügy lezárásakor érintkezik a SOLVIT-központtal;

30. úgy véli, hogy szorosabb együttműködésre van szükség a tagállamok valamennyi kormányzati szintje és a SOLVIT között;

31. kifejezetten üdvözli a személyes adatok SOLVIT-központok általi védelmét, és szorgalmazza az adatvédelem folyamatos nyomon követését, és szükség esetén megerősítését annak érdekében, hogy az megfeleljen a felhasználók adatvédelemmel kapcsolatos igényeinek;

32. hangsúlyozza annak a fontosságát, hogy növekedjen a SOLVIT-hálózat ismertsége és láthatósága, és hogy a hálózat közelebb kerüljön azokhoz az emberekhez, akik nem tudnak róla; felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy biztosítsák – például a fogyatékossággal élők és az idősebb személyek számára – a SOLVIT-központokhoz és az internetes portálokhoz való egyenlő hozzáférést, valamint alakítsák ki ezzel összefüggésben a felhasználók és a SOLVIT-központok közötti kapcsolatfelvétel valamennyi lehetséges formáját; figyelembe veszi a közszektorbeli szervezetek webhelyeinek akadálymentesítéséről szóló irányelvre vonatkozó bizottsági javaslatot (COM(2012)0721);

33. hangsúlyozza a SOLVIT-portál más, kapcsolódó szereplőkkel és platformokkal való összekapcsolásának és integrálásának szükségességét annak érdekében, hogy a portál minden felhasználó számára hozzáférhetőbbé és láthatóbbá váljon; javasolja, hogy a tagállamok szorosan működjenek együtt a Bizottsággal a SOLVIT-rendszer javításán azáltal, hogy Unió-szerte koherens megközelítést alkalmaznak, és javítják a rendszer láthatóságát; úgy véli, hogy minden érintett európai intézmény internetes oldalának tartalmaznia kell az Európa Önökért oldalára mutató internetes hivatkozást;

34. hangsúlyozza a SOLVIT-ügyeket tartalmazó adatbázisra vonatkozó ismeretek terjesztésének fontosságát, és üdvözli a Bizottság azon ajánlását, amely szerint a SOLVIT keretében nem kezelhető ügyekben tájékoztatást kell nyújtani a nemzeti és uniós szintű alternatív vitarendezési hálózatokról vagy információs forrásokról, köztük az egyéb lehetséges jogorvoslati lehetőségekről is;

35. arra bátorítja a SOLVIT-központokat, hogy lépjenek fel kezdeményezően, és saját maguktól építsenek ki kapcsolatokat a polgárokkal, a vállalkozásokkal és a nemzeti parlamentekkel;

36. üdvözli az online egységes piaci eredménytáblát, amely bemutatja a tagállamok SOLVIT-tal és az Európa Önökért portállal, valamint az egységes piac működése szempontjából meghatározó uniós jogszabályokkal kapcsolatos eredményeit;

37. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek további lépéseket a szóban forgó eszközök rendelkezésre állásáról szóló információk polgárok, vállalkozások és vállalkozók körében történő terjesztése érdekében a tömegtájékoztatás minden lehetséges eszköze segítségével – az internetet is beleértve – úgy, hogy az információk eljussanak az állampolgárok és vállalkozások lehető legszélesebb köréhez; felhívja a tagállamokat a meghatározott felhasználói csoportokat, köztük a vállalkozásokat, különösen a kis- és középvállalkozásokat megcélzó tájékoztató kampányok megszervezésére;

38. felszólítja a Bizottságot, hogy az egységes piaci integrációról szóló éves jelentés keretében, az éves növekedési jelentés részeként, továbbra is kísérje figyelemmel az uniós problémamegoldó mechanizmusok – különösen a SOLVIT – teljesítményét; ismételten felszólítja továbbá a Bizottságot, hogy erősítse meg az egységes piaci irányítást úgy, hogy az Európai Szemeszteren belül létrehoz egy különleges pillért, és ezen belül országspecifikus ajánlásokat fogalmaz meg;

39. továbbra is elkötelezett a SOLVIT fejlődésének szoros figyelemmel kísérése mellett; sürgeti a Bizottságot, hogy a SOLVIT kívánatos fejlődése érdekében határozzon meg mérhető célokat; arra ösztönzi a tagállamokat, hogy határozzák meg saját mérhető céljaikat és a helyi SOLVIT-központok által az ügykezelés fejlesztése tekintetében teljesítendő határidőket is; e tekintetben úgy véli, hogy az eredmények nyomon követése szempontjából a polgárokat és a vállalkozásokat érintő esetek szétválasztása előremutató lehet; úgy véli, hogy ha e célokat nem sikerül elérni, meg kell fontolni az informális eljárás jogalkotási aktussal való felváltásának lehetőségét, figyelembe véve a már létező mechanizmusokat, például az alternatív vitarendezésről szóló 2013/11/EU irányelvet és a jogviták online rendezéséről szóló 524/2013/EU rendeletet; sürgeti a Tanácsot, hogy e tekintetben kövesse a Parlament törekvéseit; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az európai szemeszteren belül szorosan kövessék nyomon az említett uniós és nemzeti SOLVIT-célok terén elért eredményeket;

Európa Önökért: a polgárok és a vállalkozások igényeinek jobb kiszolgálása

40. megjegyzi, hogy az Európa Önökért portál használata folyamatosan nő;

41. ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az Európa Önökért portálra és a SOLVIT-rendszerre vonatkozó tájékoztató kampányok összehangolása során tegyenek egyértelmű különbséget e két program között;

42. üdvözli az Európa Önökért cselekvési tervben meghatározott célokat, nevezetesen az egységes piacon érvényesülő uniós jogokról szóló magas színvonalú, gyakorlatias tájékoztatás teljessé tételét, valamint a Bizottság és a tagállamok közötti szoros partnerség gyakorlati megvalósítását;

43. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy tegyen hatékonyabb lépéseket annak érdekében, hogy az Európa Önökért portált minél inkább a vállalkozásokat segítő eszközként pozicionálja, és növelje annak láthatóságát, aminek egyik módja a közösségi média jobb kihasználása; úgy véli, hogy márkaépítéssel és a SOLVIT bevonásával az Európa Önökért portált kellene az egyetlen hozzáférési ponttá tenni a problémába ütköző vagy információt kereső európai fogyasztók és vállalkozások számára; úgy véli, hogy egy egységes hozzáférési pont referenciapontként szolgálhatna a polgárok és a vállalkozások számára, és jobban elősegíthetné a különböző információs eszközökhöz és speciális problémamegoldó mechanizmusokhoz, például a SOLVIT-hoz való hozzáférésüket;

44. felhívja a Bizottságot, hogy bővítse ki az Európa Önökért portál működési körét, hogy az teljes mértékben lefedje az egységes piacon belüli jogokat, kötelességeket és lehetőségeket, valamint hogy tegye a portált a lehető legnagyobb mértékben felhasználóbaráttá;

45. sürgeti a tagállamokat, hogy nyújtsanak tájékoztatást az uniós jogokra vonatkozó nemzeti szabályokról és eljárásokról; felszólítja a tagállamokat, hogy a tájékoztatást gyakorlatias, szakzsargontól mentes, mindenki számára egyformán elérhető, naprakész formában biztosítsák, és az legyen elérhető az érintett nyelveken, továbbá, hogy nemzeti portáljaikat (e-kormányzat) kapcsolják össze az Európa Önökért portállal;

46. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak.

(1)

HL L 249., 2013.9.19., 10. o.

(2)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0054.

(3)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0258.

(4)

HL C 296. E, 2012.10.2., 51. o.

(5)

HL C 349. E, 2010.12.22., 10. o.


INDOKOLÁS

Bevezetés

Ahhoz, hogy az egységes piac valóban a polgárok és a vállalkozások hasznára váljon, döntő fontosságú az emberek és a vállalatok rendelkezésére álló, az egységes piacon érvényesíthető jogaikkal és a különböző tagállamokban hatályos szabályokkal kapcsolatos tájékoztatás javítása, valamint a határokon átívelő problémák megoldásához szükséges segítségnyújtás biztosítása. E célkitűzések éveken keresztül a Parlament prioritásai között szerepeltek.

A Bizottság 2013. szeptember 17-én előterjesztette a SOLVIT-ról szóló ajánlást és az Európa Önökért cselekvési tervet. Az új bizottsági ajánlás várhatóan hozzájárul a SOLVIT munkájának javításához, míg az Európa Önökért cselekvési terv az egységes piacon érvényesülő uniós jogokra vonatkozó információk elérhetőségét és minőségét hivatott javítani, ezáltal segítve elő, hogy a polgárok és a vállalkozások, különösen a kkv-k, jobban ismerjék jogaikat, továbbá megtalálják az utat a SOLVIT-hoz, ha jogaik érvényesítése során problémákba ütköznek.

Az IMCO bizottság által az elmúlt években készített számos jelentést követően e jelentés a SOLVIT-ot veszi górcső alá, és működését az egységes piaci irányítás szélesebb perspektívájából vizsgálja.

A SOLVIT mint problémamegoldó eszköz kézzelfogható eredményeket ért el, és bizonyította hasznosságát és értékét az egységes piac számára. Ugyanakkor még sok a tennivaló ahhoz, hogy a polgárok és a vállalkozások képesek legyenek a SOLVIT és egyéb intézkedések révén érvényesíteni az egységes piacon őket megillető jogokat.

A SOLVIT-hoz kerülő ügyeken keresztül számos olyan esetre derülhet és derül fény, amikor a tagállamok túlterjeszkedő módon, késve vagy helytelenül hajtanak végre uniós jogszabályokat, vagy amikor a nemzeti jogszabályok ellentétesek az uniós joggal. Gyakran a SOLVIT az a hely, ahol a polgárok és a vállalkozások a hatóságok tudomására hozzák, hogy valami nem a szándékok szerint működik. Ily módon a SOLVIT komoly lehetőségeket rejt magában az egész egységes piac zökkenőmentesebb működésének biztosítása szempontjából, és e tudást és e felismeréseket sokkal inkább fel kellene használni a dolgok kijavítására.

A nagy gépezetekben néha egy látszólag kis alkatrész biztosítja a rendszer működését. Ezért úgy is lehet érvelni, hogy ha a SOLVIT egyike azoknak az eszközöknek, amelyek feladata az egységes piac motorjának olajozása, akkor a jól működő SOLVIT kulcsfontosságú az egységes piacban rejlő lehetőség kiaknázásához és a növekedés fellendítéséhez. A SOLVIT-ban rejlő lehetőségek teljes kihasználásához azonban egy vagy akár két fokozattal feljebb kell kapcsolnunk. Meg kell fontolnunk továbbá, hogy az informális és önkéntes megközelítés révén a SOLVIT képes-e elérni a mindannyiunk által remélt szintet, vagy esetleg jogalkotáshoz kell folyamodnunk.

A SOLVIT-ról

A 2002-ben létrehozott SOLVIT egy online hálózat, amelynek feladata az Unió polgárai vagy vállalkozásai és nemzeti hatóságai között az egységes piaci jogszabályok helytelen vagy pontatlan alkalmazásából adódó, határokon átívelő viták informális rendezése, amennyiben e viták tárgyában nem indult nemzeti vagy uniós szintű jogi eljárás. A hálózat a tagállamok nemzeti közigazgatása alá tartozó SOLVIT-központokat és a Bizottságot kapcsolja össze. A SOLVIT egy online vitarendezési mechanizmus és egyúttal a nemzeti közigazgatások közötti együttműködési hálózat, amely hozzájárul az uniós jog nemzeti szintű végrehajtására szolgáló kapacitás javításához, ezáltal elősegíti az uniós jog helyes alkalmazását.

A hálózat fennállásának első tíz éve alatt (2003–2013) a SOLVIT-hoz benyújtott ügyek száma folyamatosan emelkedett. A kezdeti kevesebb mint 200-hoz képest (2003) a SOLVIT-hoz jelenleg évente mintegy 3000 panasz érkezik, amiből körülbelül 1300-ra terjed ki a SOLVIT megbízatása, és a hálózat ennyivel foglalkozik ténylegesen. Az egységes piaci eredménytábla szerint a 2012 márciusa és 2013 februárja közötti időszakban összesen 3023 ügy érkezett a SOLVIT-hoz, és ebből 1238-at kezelt a hálózat. A kezelt ügyek 89%-át a 10 hetes határidőn belül sikerült megoldani vagy tisztázni, míg 2% (19 ügy) elutasításra került és mintegy 10% megoldatlan maradt.

A fenti időszak alatt az egész hálózat átlagos ügykezelési ideje 68 nap volt (ez javulást jelent az előző évhez képest, amikor a SOLVIT-központok átlagosan 75 nap alatt kezelték az ügyeket).

Meg kell jegyezni, hogy az ügyek számának az évek során tapasztalt folyamatos emelkedése mögött sokkal inkább a polgárok, mintsem a vállalkozások által benyújtott panaszok számának növekedése áll. Jóllehet a vállalkozások ügyeinek a SOLVIT-hoz terelése a Bizottság kiemelt prioritásai között szerepelt, a vállalkozások ügyeinek száma viszonylag változatlan és alacsony szinten maradt. 2010-ben az összesen 1363 ügyből 167 kapcsolódott a vállalkozásokhoz.

A SOLVIT-hoz legnagyobb számban társadalombiztosítási kérdésekkel összefüggő ügyeket nyújtanak be. Míg a SOLVIT-hoz forduló polgárok leggyakrabban a társadalombiztosítással, a tartózkodási joggal és a szakmai képesítések elismerésével összefüggő problémákkal szembesülnek, a vállalkozások számára az adózás, mindenekelőtt a héavisszatérítés a legproblematikusabb terület.

Egyértelmű tehát, hogy kedvező tendenciák jellemzik a SOLVIT működését. A hálózat több ügyet kezel, az átlagos válaszadási idő a 10 hetes határidőn belül marad, és magas a megoldott ügyek aránya. Azonban tekintettel a SOLVIT-hoz fűzött politikai elvárásokra és arra a potenciálra, amellyel a hálózat egybehangzó vélemények szerint rendelkezik, szükségesnek tűnik az erőfeszítések további fokozása.

Szükséges intézkedések

Az előadó a következőket javasolja:

A SOLVIT sikeres eszköz, amely kézzelfogható eredményeket hozott, és az új bizottsági ajánlás előrelépést jelent azáltal, hogy meghatározza, a SOLVIT-központoknak mely strukturális jellegű ügyeket kell elvállalniuk. Sok munkára van még azonban szükség az igazi SOLVIT 2.0 változat létrehozásához. A SOLVIT-ról szóló információkat szélesebb körben kell terjeszteni, különösen az üzleti közösségekben.

Az egységes piacban rejlő lehetőségek teljes kiaknázásához javítani kell a SOLVIT munkáját. E tekintetben komoly probléma, hogy a nemzeti jogszabályok számos tagállamban ellentétesek az egységes piacra vonatkozó uniós jogszabályokkal. Ezt a helyzetet kezelni kell, és a SOLVIT-központoknak jogosultaknak kell lenniük arra, hogy az azonosított ügyeket a Bizottsághoz utalják. A jogsértési eljárások azonban gyakran túl lassúak, ami rávilágít, hogy gyorsabb eljárásokra van szükség.

A Bizottságnak tovább kell vizsgálnia, hogy a jogsértők megnevezésére és megbélyegzésére vonatkozó elv alkalmazásával hogyan bírja rá a tagállamokat, hogy az egységes piaci jogszabályokat időben hajtsák végre és ültessék át, és e tagállamok nyomás alá helyezése érdekében ki kell emelni azokat az eseteket, ahol a nemzeti szabályok ellentétesek az egységes piaci jogszabályokkal.

A bonyolult ügyek esetében, amelyek gyakran az üzleti élethez kapcsolódó ügyek, arra kell biztatni a SOLVIT-központokat, hogy az ügy tisztázása érdekében kommunikáljanak és működjenek együtt a kérelmezővel, ami jelenleg sok esetben sajnos nem jellemző. Arra kell ösztönözni továbbá a SOLVIT-központokat, hogy vegyék igénybe a Bizottság erőforrásait, hogy az ügykezelésben informális segítséghez juthassanak.

Végül, de nem utolsó sorban, nyilvánvaló, hogy a SOLVIT-ról szóló legutóbbi európai parlamenti jelentés után négy évvel újra ugyanazok a kérdések merülnek fel. Egyszerűen nem elfogadható, hogy a SOLVIT strukturális problémái terén nem látható fejlődés, ezért felmerül az a sürgető kérdés, hogy mit kell tenni ebben a helyzetben.

Azt a kérdést kell feltennünk, hogy elegendő-e, amit jelenleg teszünk, vagy esetleg többet lehetne tenni. Számos jó ok van arra, hogy a SOLVIT fejlődését közvetlen közelről figyelemmel kísérjük. A SOLVIT-nak megvannak a lehetőségei arra, hogy ne csupán a polgárok és a vállalkozások számára szolgáljon problémamegoldó eszközként, hanem az egész egységes piac és a gazdaság számára is.

Az előadó nézete szerint meg kell vizsgálni, hogy a SOLVIT-ra vonatkozó formális keret – egy irányelv – létrehozása megoldaná-e e problémákat. Mivel jelen pillanatban úgy tűnik, nincs erre irányuló politikai szándék, azt javasolnám, hogy a SOLVIT fejlődése érdekében jelöljünk ki bizonyos fontos célokat. Ha e célokat nem sikerül bizonyos határidőn belül elérni, szükséges lehet megfontolni az informális eljárás jogalkotási aktussal való esetleges felváltását.


VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről (17.12.2013)

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

a SOLVIT-ról

(2013/2154(INI))

A vélemény előadója: Martin Kastler

JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  üdvözli a Bizottság azon elképzelését, hogy a SOLVIT-hálózat sikeres tevékenységét tovább optimalizálják a belső piaci kérdéseket érintő, határokon átnyúló viták informális, gyors és polgárközeli megoldása érdekében, és javasolja, hogy a tagállamok szorosan dolgozzanak együtt a Bizottsággal a díjmentes és felhasználóbarát SOLVIT-rendszer javítása érdekében;

2.  felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy biztosítsák – különösen a fogyatékossággal élők vagy hátrányos helyzetűek és az idősebb személyek számára – a SOLVIT-központokhoz és az internetes portálokhoz való egyenlő hozzáférést, valamint alakítsák ki ezzel összefüggésben a felhasználók és a SOLVIT-központok közötti kapcsolatfelvétel valamennyi lehetséges formáját;

3.  támogatja a hatáskörök tisztázására és az összes, a belső piacra vonatkozó uniós joggal ellentétes „strukturális ügyre” történő kiterjesztésére irányuló törekvéseket; hangsúlyozza a határokon átnyúló vitarendezési hálózatok és azok koordinációjának szerepét az uniós jogszabályok nemzeti hatóságok általi végrehajtásában, kezelésében és napi szintű alkalmazásának biztosításában, beleértve az uniós jogokra vonatkozó nemzeti szabályokkal és eljárásokkal kapcsolatos gyakorlati, érthető és naprakész tájékoztatás nyújtását;

4.  szorgalmazza, hogy kiemelten foglalkozzanak a munkavállalói jogokkal, a szociális jogokkal és az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos, határokon átnyúló kérdésekkel, különös tekintettel a nyugdíjakkal, az európai uniós munkavállalókkal és a kiküldött munkavállalókkal kapcsolatos kérdésekre;

5.  javaslata szerint folyamatosan javítani kell a SOLVIT-központok teljesítményét, különös tekintettel a társadalombiztosítási ügyekre;

6.  üdvözli a minőség-ellenőrzés javítására, a kapcsolattartó irodákra vonatkozó egységes minimumkövetelmények kialakítására és az uniós kapcsolattartó irodák közötti hálózatépítés és együttműködés fejlesztésére irányuló intézkedéseket; javasolja, hogy valamennyi uniós intézmény honlapján legyen elérhető a SOLVIT oldalára vezető internetes hivatkozás, továbbá, hogy a nemzeti portálok és az Európa Önökért portál között is hozzanak létre hivatkozásokat; felszólítja a tagállamokat, hogy fokozottabban hívják fel a hatóságok figyelmét a SOLVIT-ra annak érdekében, hogy megfelelőbb tájékoztatást nyújtsanak a polgárok és a vállalkozások számára a belső piacon őket megillető jogok érvényesítésének módjáról;

7.  felszólítja a tagállamokat, hogy biztosítsák a megfelelő forrásokat a SOLVIT-központok számára;

8.  felhív a SOLVIT-ra irányuló PR-tevékenység megerősítésére és a SOLVIT egyéb érintett szereplőkkel és platformokkal való összekapcsolására annak érdekében, hogy 2020-ra egyértelműen nőjön a SOLVIT-központok ismertsége; üdvözli a Bizottság e tevékenységek támogatására irányuló kötelezettségvállalását a polgárok európai évének keretében, és felhívja a figyelmet arra, hogy a 2014-es európai választási kampány mellett alkalom nyílik a SOLVIT-tal kapcsolatos európai tájékoztatási kampány kidolgozására;

9.  hangsúlyozza a SOLVIT-ügyeket tartalmazó adatbázisra vonatkozó ismeretek terjesztésének fontosságát, és üdvözli a Bizottság azon ajánlását, amely szerint a SOLVIT keretében nem kezelhető ügyekben tájékoztatást kell nyújtani a nemzeti és uniós szintű alternatív vitarendezési hálózatokról vagy információs forrásokról, köztük az egyéb lehetséges jogorvoslati lehetőségekről is;

10. bár tisztában van azzal, hogy a jogviták tényleges megoldásának a nemzeti hatóságok szintjén kell történnie, javasolja a SOLVIT-központok hálózatának fokozatos további kiépítését, lehetőséget adva az európai régióknak arra, hogy regionális SOLVIT-irodákat („SolvitRegio”) hozzanak létre, amelyek elősegíthetik a SOLVIT polgárközelibbé válását és a kínált szolgáltatások ismertségének növelését;

11. kifejezetten üdvözli a személyes adatok SOLVIT-központok általi védelmét, és szorgalmazza az adatvédelem folyamatos nyomon követését, és szükség esetén megerősítését annak érdekében, hogy az megfeleljen a felhasználók adatvédelemmel kapcsolatos igényeinek;

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

17.12.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

35

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Minodora Cliveti, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Marian Harkin, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, KósaÁdám , Jean Lambert, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Schroedter, Traian Ungureanu

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Claudette Abela Baldacchino, Philippe De Backer, Edite Estrela, Richard Howitt, Martin Kastler, Anthea McIntyre, Vojtěch Mynář, Evelyn Regner, Tatjana Ždanoka


A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

23.1.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

33

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Claudette Abela Baldacchino, Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Preslav Borissov, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Eduard-Raul Hellvig, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Franz Obermayr, Sirpa Pietikäinen, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Regina Bastos, Ashley Fox, María Irigoyen Pérez, Morten Løkkegaard, Tadeusz Ross, Marc Tarabella, Patricia van der Kammen, Sabine Verheyen, Josef Weidenholzer

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Vital Moreira, Oreste Rossi

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat