Procedure : 2013/2154(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0059/2014

Ingediende teksten :

A7-0059/2014

Debatten :

PV 27/02/2014 - 7
CRE 27/02/2014 - 7

Stemmingen :

PV 27/02/2014 - 10.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0164

VERSLAG     
PDF 169kWORD 97k
28.1.2014
PE 522.880v02-00 A7-0059/2014

inzake SOLVIT

(2013/2154(INI))

Commissie interne markt en consumentenbescherming

Rapporteur: Morten Løkkegaard

PR_INI_art121

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 ADVIES van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

inzake SOLVIT

(2013/2154(INI))

Het Europees Parlement,

–   gezien Aanbeveling 2013/461/EU van de Commissie van 17 september 2013 inzake de beginselen voor de werking van de SOLVIT(1),

–   gezien de mededeling van de Commissie van 17 september getiteld "Het beter uitrusten van ondernemingen en burgers in het kader van de interne markt: Een actieplan voor het versterken van Uw Europa in samenwerking met de lidstaten" (COM(2013)0636),

–   gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 24 februari 2012 getiteld "Reinforcing effective problem-solving in the Single Market – Unlocking SOLVIT’s full potential at the occasion of its 10th anniversary" (SWD(2012)0033),

–   gezien het eerste verslag van de Commissie van 28 november 2012 over de "Stand van zaken op het gebied van de integratie van de interne markt 2013 – bijdrage aan de jaarlijkse groeianalyse 2013" (COM(2012)0752),

–   gezien de mededeling van de Commissie van 8 juni 2012 getiteld "Betere governance van de interne markt" (COM(2012)0259),

–   gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 24 februari 2012 getiteld "De interne markt laten renderen – Jaarlijkse governance-controle 2011" (SWD(2012)0025),

–   gezien het onlinescorebord van de interne markt dat werd gepubliceerd op 4 juli 2013,

–   gezien de studie "A European Single Point of Contact" van juli 2013 die is uitgevoerd in opdracht van zijn Commissie interne markt en consumentenbescherming,

–   gezien zijn resolutie van 7 februari 2013 betreffende de governance van de interne markt(2),

–   gezien zijn resolutie van 14 juni 2012 over de "Toekomst van de Single Market Act"(3),

–   gezien zijn resolutie van 6 april 2011 over governance en partnerschap op de interne markt(4),

–   gezien zijn resolutie van 9 maart 2010 over SOLVIT(5),

–   gezien artikel 48 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en het advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A7-0059/2014),

A. overwegende dat de rechten van burgers en bedrijven op de interne markt doeltreffend moeten worden aangewend en dat het Unierecht ter waarborging van deze rechten doeltreffend moet worden gehandhaafd om ervoor te zorgen dat burgers en bedrijven allemaal profiteren van het potentieel van de interne markt;

B.  overwegende dat voorlichting aan burgers over hun rechten en hulp bij het gebruikmaken van die rechten bijdragen tot het beter functioneren van de interne markt;

C. overwegende dat SOLVIT momenteel jaarlijks zo’n 1 300 gevallen behandelt en voor ongeveer 90% van zijn cliënten binnen de gestelde termijn van 70 dagen een oplossing vindt;

D. overwegende dat de belangstelling voor en het gebruik van "Uw Europa" snel groeit en dat het onlinescorebord van de interne markt aangeeft dat in 2012 dagelijks 11 000 bezoekers het portaal raadpleegden, tegenover 6 500 het jaar daarvoor;

E.  overwegende dat het herhaaldelijk gepleit heeft voor versterking van het SOLVIT-netwerk alsook voor meer en betere informatie over EU-rechten;

F.  overwegende dat SOLVIT een belangrijk probleemoplossend instrument is en op die manier een middel om te zorgen voor betere naleving van het Unierecht voor de interne markt; overwegende dat SOLVIT desondanks onvoldoende wordt gebruikt en zijn potentieel nog niet volledig waarmaakt;

G. overwegende dat het SOLVIT-netwerk bij volledige benutting in veel gevallen een nuttig instrument kan zijn dat voorkomt dat overmatig beroep wordt gedaan op het justitiële stelsel, dat niet zelden bijzonder ingewikkeld is en daardoor het oplossen van problemen van burgers en ondernemingen bemoeilijkt;

H. overwegende dat de in opdracht van het Parlement uitgevoerde studie "A European Single Point of Contact" aangeeft dat weliswaar een breed scala aan online-informatie, advies en bijstand tot de beschikking van de Europese burgers en bedrijven staat, maar slechts zeer weinigen deze kennen; 91,6 % van de ondervraagden heeft geen enkele weet van ook maar eender welke onlinedienst waar zij terechtkunnen voor problemen in verband met de interne markt;

I.   overwegende dat doeltreffende hulpverlening door de SOLVIT-centra in hoge mate afhankelijk is van goed geschoold personeel;

J.   overwegende dat er meer inspanningen moeten worden geleverd om SOLVIT op betere wijze te integreren in het geheel aan bijstandsdiensten en handhavingsinstrumenten dat op nationaal en Unieniveau beschikbaar is;

K. overwegende dat burgers en bedrijven bekend moeten zijn met hun rechten binnen de interne markt en dat het nog steeds noodzakelijk is om hun kennis op dit gebied te vergroten, omdat zij alleen zo eventuele problemen correct kunnen vaststellen en oplossen;

Inleiding: doeltreffend gebruik van rechten en mogelijkheden op de interne markt

1.  herhaalt dat het potentieel van de interne markt uitsluitend ontsloten kan worden indien burgers en bedrijven bekend zijn met hun rechten en mogelijkheden op de interne markt en in staat zijn daar doeltreffend gebruik van te maken; brengt in herinnering dat deze doelstelling uitsluitend kan worden verwezenlijkt indien de lidstaten zorgen voor een doeltreffende handhaving van de internemarktwetgeving en indien er kwalitatief hoogstaande informatie en doeltreffende probleemoplossende instrumenten ter beschikking worden gesteld;

2.  wijst op het feit dat veel problemen met betrekking tot de interne markt het resultaat zijn van gold-plating, te late of onjuiste tenuitvoerlegging door een of meerdere lidstaten, of van nationale wet- en regelgeving die strijdig is met het Unierecht; dringt er wat dit betreft sterk bij de Commissie op aan om druk uit te oefenen op de lidstaten die de internemarktregels niet naleven;

3.  wijst op het feit dat veel problemen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de internemarktregels opgespoord worden dankzij het SOLVIT-netwerk en is zeer ingenomen met de bijdragen van SOLVIT aan de administratieve wijzigingen en de wijzigingen van wet- en regelgeving die nodig zijn om dergelijke problemen op te lossen; spoort de Raad aan maatregelen vast te stellen om de taken van overheidsdiensten te verbeteren, teneinde de samenwerking tussen de nationale autoriteiten en de Commissie te versterken;

4.  benadrukt de noodzaak dat SOLVIT beschikt over een effectief mechanisme om de Commissie te informeren over de problemen op de interne markt waarvan het kennis heeft genomen en die verband houden met het niet ten uitvoer leggen van het Unierecht;

5.  benadrukt dat een goede tenuitvoerlegging, handhaving en naleving van de internemarktwetgeving uiterst belangrijk is voor de Europese consument en het Europese bedrijfsleven en aldus voor de economie als geheel en het vertrouwen van de burgers in het functioneren van de interne markt; wijst uitdrukkelijk op de wettelijke verplichtingen van de lidstaten wat dit betreft;

6.  herhaalt zijn oproepen tot verdere uitbouw van de toepasselijke inbreukprocedures, onder andere door dergelijke procedures wegens inbreuken op de Uniewetgeving voor de interne markt strenger toe te passen en te versnellen;

7.  onderstreept bovendien dat alles in het werk moet worden gesteld om handhavingsproblemen tijdig te voorkomen, deze op te sporen en te verhelpen en het niet op formele inbreukprocedures te laten aankomen;

8.  acht nultolerantie voor niet-naleving alsook collegiale toetsingen bij de tenuitvoerlegging en omzetting van de dienstenrichtlijn goede methodes om te zorgen voor een doeltreffende toepassing van het internemarktrecht;

SOLVIT: helpen individuen en bedrijven problemen op te lossen

9.  is ingenomen met de nieuwe aanbeveling van de Commissie inzake de beginselen voor de werking van de SOLVIT, waarmee de weg gebaand wordt voor SOLVIT 2.0;

10. merkt op dat het SOLVIT-netwerk tastbare resultaten heeft bereikt en zijn nut heeft bewezen; merkt evenwel op dat er nog veel ruimte voor verbetering is, met name wat betreft de oplossing van geschillen tussen bedrijven en de tijd die nodig is om vragen op te lossen;

11. is verheugd over de inspanningen van de Commissie gericht op het verder optimaliseren van het werk van het SOLVIT-netwerk voor het informeel en snel oplossen van grensoverschrijdende conflicten met betrekking tot de interne markt – een instrument voor het aanpakken van verkeerde implementatie na omzetting – met gebruikmaking van procedures die het instrument zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken, en beveelt aan dat de lidstaten nauw samenwerken met de Commissie om het SOLVIT-systeem als een gratis en gebruiksvriendelijke dienst te verbeteren;

12. is van mening dat de prestaties van SOLVIT-centra voortdurend moeten worden verbeterd, met name wat betreft socialezekersheidskwesties, en dringt aan op een betere coördinatie van nationale socialezekerheidstelsels;

13. verlangt dat in het bijzonder aandacht wordt besteed aan alle grensoverschrijdende dossiers op het gebied van het werknemersrecht, sociale rechten en gelijke behandeling, met name pensioenen, EU-werknemers en gedetacheerde werknemers;

14. onderstreept het belang van SOLVIT voor met name mobiele werknemers in verband met kwesties van gelijke behandeling en het oplossen van grensoverschrijdende problemen;

15. merkt op dat het overgrote deel van de klanten van SOLVIT uit burgers bestaat; is van mening dat het grote potentieel van SOLVIT als probleemoplossend instrument voor het bedrijfsleven nu dringend ontsloten moet worden; wijst op het feit dat er veel meer inspanningen geleverd moeten worden om het bedrijfsleven, met name kleine en middelgrote ondernemingen, met SOLVIT bekend te maken en het in staat te stellen er beter gebruik van te maken; is wat dit betreft ingenomen met de recente veranderingen aan de portaalsite "Uw Europa – Bedrijfsleven";

16. dringt erop aan SOLVIT-bewustmakingscampagnes te organiseren, teneinde de kennis van het netwerk aanzienlijk te vergroten; verzoekt de lidstaten, de Commissie en de leden van het Europees Parlement (in hun kiesdistricten) bewustmakingscampagnes te organiseren, teneinde de rol van Your Europe en SOLVIT meer onder de aandacht te brengen; onderstreept dat de lidstaten de mogelijkheid hebben SOLVIT op regionaal niveau beter onder de aandacht te brengen, wetend dat de beslechting van geschillen op het nationaal niveau moet plaatsvinden;

17. wijst erop dat het netwerk nog steeds een groot aantal zaken aantrekt die daar niet thuishoren, waardoor de behandeling van klachten die wel bij SOLVIT thuishoren, wordt vertraagd; onderstreept daarmee de noodzaak om ondernemers en burgers meer bewust te maken van de bevoegdheden van SOLVIT;

18. verzoekt de lidstaten, onder verwijzing naar de voorwaarden voor de organisatie van SOLVIT-centra, als bedoeld in de aanbeveling van de Commissie van 17 september 2013, erop toe te zien dat voldoende middelen beschikbaar worden gesteld om het SOLVIT-netwerk te onderhouden;

19. acht het van uiterst belang dat de kwaliteit van de dienstverlening van SOLVIT ondanks alle financiële beperkingen en beperkte menselijke middelen op niveau blijft; wijst op het grote belang van voldoende aantallen goed opgeleide medewerkers in de SOLVIT-centra, die over goede juridische expertise beschikken en de desbetreffende EU-talen goed machtig zijn, in verband hiermee moeten de medewerkers passende scholingen kunnen volgen om hun kwalificaties doorlopend te verbeteren;

20. onderstreept dat het voor doeltreffende oplossing van een probleem belangrijk is dat de SOLVIT-centra in de verschillende lidstaten een vergelijkbaar serviceniveau bieden;

21. benadrukt het belang van snelle oplossingen voor problemen die alleen een verduidelijking van het recht van de Unie vereisen en van toereikende communicatie met indieners in gecompliceerde zaken;

22. pleit voor betere aansluiting op en samenhang met andere klachtenprocedures, EU-Pilot in het bijzonder;

23. acht het van groot belang dat SOLVIT meer gericht wordt op de behandeling van zaken voor het bedrijfsleven; merkt op dat het bedrijfsleven hiervoor beter geïnformeerd moet worden over SOLVIT, dat SOLVIT nauwer moet gaan samenwerken met Europese en nationale ondernemersorganisaties, bijvoorbeeld in het kader van een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van SOLVIT-centra en ondernemersorganisaties, en dat er in sommige SOLVIT-centra de bereidheid moet bestaan om complexere zaken in behandeling te nemen;

24. betreurt het feit dat veel met het bedrijfsleven samenhangende gevallen die SOLVIT in behandeling zou kunnen nemen, worden afgewezen omdat ze te complex zijn; is van mening dat indien sommige SOLVIT-centra dergelijke met het bedrijfsleven samenhangende gevallen te complex vinden, dit een probleem is dat lokaal binnen deze SOLVIT-centra moet worden opgelost;

25. hecht groot belang aan informele ondersteuning van de Commissie bij de afhandeling van zaken, met inbegrip van formeel juridisch advies in complexe aangelegenheden; roept de SOLVIT-centra op van dergelijke ondersteuning gebruik te maken;

26. benadrukt het belang van het uitwisselen van informatie tussen SOLVIT-centra en beveelt aan dat de lidstaten investeren in het verbeteren van de samenwerking tussen deze centra; moedigt SOLVIT-centra in de gehele Unie aan het voortouw te nemen voor een intensievere en bredere uitwisseling van goede praktijken, en benadrukt de betekenis van dergelijke uitwisselingen tussen SOLVIT-centra met betrekking tot de uitvoering en bevordering van de aangeboden diensten;

27. is ingenomen met de verduidelijking in Aanbeveling 2013/461/EU van de Commissie ten aanzien van het mandaat van SOLVIT in kwesties waarbij nationale wet- en regelgeving indruist tegen het Unierecht (ook wel bekend als structurele zaken); is ingenomen met het feit dat reeds een aantal SOLVIT-centra dergelijke zaken in behandeling heeft genomen; verzoekt alle SOLVIT-centra ingeval dergelijke structurele problemen zich voordoen altijd doeltreffende bijstand te bieden en zo onder meer ondersteuning te verlenen bij de opsporing van mogelijke problemen als gevolg van voorgestelde nationale wetgeving;

28. roept de SOLVIT-centra op klachten voortvarender en doeltreffender aan te pakken, met name bij complexere zaken;

29. acht het van groot belang dat de indiener, de betrokken SOLVIT-centra en de Commissie gedurende de gehele procedure met elkaar blijven communiceren en nauw met elkaar samenwerken; wijst op het feit dat in veel gevallen de indiener niet tijdens de procedure wordt geraadpleegd, maar uitsluitend met het SOLVIT-centrum in contact is op het moment van indiening van de aanvraag en op het moment dat de zaak is afgehandeld;

30. is van mening dat nauwere samenwerking tussen SOLVIT en alle niveaus van de nationale overheid noodzakelijk is;

31. is met name verheugd over de bescherming van de persoonsgebonden gegevens door SOLVIT-voorlichtingsdiensten en dringt erop aan deze bescherming steeds te monitoren en, indien noodzakelijk, verder uit te breiden, teneinde conform te zijn met de gegevensbeschermingsrechten van de gebruikers;

32. acht het van groot belang dat de bekendheid en de zichtbaarheid van het SOLVIT-netwerk worden vergroot en dat het dichter bij de mensen gebracht wordt die er niet van op de hoogte zijn; vraagt de lidstaten en de Commissie iedereen, en met name personen met een handicap en ouderen, in gelijke mate toegang te geven tot SOLVIT-voorlichtingsdiensten en -onlineportals, en in dit verband alle mogelijkheden te ontwikkelen voor het leggen van contact tussen gebruikers en SOLVIT-voorlichtingsdiensten; houdt rekening met het voorstel van de Commissie voor een richtlijn inzake de toegankelijkheid van de websites van overheidsinstanties (COM(2012)0721);

33. benadrukt de noodzaak van het koppelen en integreren van SOLVIT-portaalsites en andere soortgelijke actoren en platforms om de toegankelijkheid en zichtbaarheid voor alle gebruikers te vergroten; beveelt aan dat de lidstaten nauw samenwerken met de Commissie om het SOLVIT-systeem middels een coherente aanpak in de hele Europese Unie te verbeteren en de zichtbaarheid ervan te vergroten; is van mening dat de websites van de relevante Europese instellingen een link moeten hebben naar de Your Europe-website;

34. onderstreept dat het belangrijk is meer bekendheid te geven aan het bestaan van de databank met SOLVIT-dossiers en is verheugd over de aanbeveling van de Commissie met betrekking tot de noodzaak van het verstrekken van informatie over alternatieve netwerken voor geschilbeslechting of bronnen van informatie, inclusief andere verhaalmogelijkheden op zowel nationaal, als uniaal niveau, in gevallen waar SOLVIT geen rol toekomt;

35. spoort de SOLVIT-centra aan zich proactief op te stellen door eigen initiatieven te ontplooien om contact te leggen met burgers, bedrijven en nationale parlementen;

36. is ingenomen met het onlinescorebord van de interne markt, dat informatie geeft over de prestaties van de lidstaten in verband met SOLVIT en Your Europe, alsmede over hun prestaties in verband met de EU-wetgeving die verband houdt met de werking van de interne markt;

37. verzoekt de Commissie en de lidstaten om verdere stappen te ondernemen om informatie te verspreiden over de beschikbaarheid van deze instrumenten onder burgers, bedrijven en ondernemers via alle massamedia, inclusief internet, zodat deze informatie het maximale aantal burgers en ondernemers bereikt; roept de lidstaten op om voorlichtingscampagnes te organiseren die zijn gericht op concrete doelgroepen, waaronder ondernemingen, in het bijzonder kleine en middelgrote ondernemingen;

38. verzoekt de Commissie om in het kader van het jaarverslag over de integratie van de interne markt, de prestaties van de probleemoplossende instrumenten van de Unie – SOLVIT in het bijzonder – als onderdeel van de jaarlijkse groeianalyse te blijven monitoren; herhaalt bovendien zijn oproepen aan de Commissie om het toezicht op de interne markt aan te scherpen door een specifieke pijler van het Europees semester in te stellen met daarin onder meer speciale landspecifieke aanbevelingen;

39. blijft de voortgang van SOLVIT op de voet volgen; spoort de Commissie aan meetbare mijlpalen voor de gewenste ontwikkeling van SOLVIT vast te stellen; moedigt de lidstaten daarnaast aan hun eigen meetbare doelstellingen en termijnen vast te stellen voor de ontwikkeling van dossierbehandeling in de lokale SOLVIT-centra; is in dit verband van oordeel dat het met het oog op het meten van de progressie splitsen van burger- en bedrijfsgerelateerde gevallen, mogelijkerwijs een goede oplossing is; is van mening dat indien deze mijlpalen niet worden gehaald, opnieuw overwogen moet worden om de informele procedure te vervangen door een wetgevingshandeling, rekening houdend met bestaande mechanismen, zoals die in Richtlijn 2013/11/EU betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en Verordening (EU) nr. 524/2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen; dringt er bij de Raad op aan de ambities van het Parlement op dit punt te volgen; verzoekt de Commissie en de lidstaten nauwlettend toe te zien op de vooruitgang die wordt geboekt ten aanzien van deze uniale en nationale SOLVIT-doelstellingen binnen het Europees semester;

Uw Europa: beter beantwoorden aan de behoeften van de burgers en het bedrijfsleven

40. wijst op het groeiend gebruik van de portaalsite Uw Europa;

41. moedigt de Commissie en de lidstaten aan om een duidelijk onderscheid te maken tussen Uw Europa en SOLVIT bij het coördineren van de respectievelijke zichtbaarheidscampagnes hiervoor;

42. is ingenomen met de doelstellingen in het Uw Europa-actieplan, namelijk om de verstrekking van praktische en degelijke informatie over EU-rechten op de interne markt te verbeteren, de bekendheid van Uw Europa te vergroten, en een nauw partnerschap tussen de Commissie en de lidstaten tot stand te brengen;

43. verzoekt de Commissie om Uw Europa als hulpmiddel voor bedrijven beter te positioneren en de zichtbaarheid ervan te vergroten, onder meer door beter gebruik te maken van sociale media; is van mening dat de portaalsite Uw Europa door middel van branding en met de opname van SOLVIT het centrale toegangspunt moet worden voor Europese consumenten en bedrijven wanneer deze worden geconfronteerd met problemen of wanneer zij op zoek zijn naar informatie; is van mening dat een dergelijk centraal toegangspunt kan dienen als referentiepunt voor burgers en bedrijven en hun toegang tot verschillende informatiemiddelen en gespecialiseerde probleemoplossingsmechanismen, waaronder SOLVIT, kan vergemakkelijken;

44. verzoekt de Commissie het toepassingsgebied van Uw Europa uit te breiden, teneinde rechten, plichten en mogelijkheden op de interne markt volledig te bestrijken en Uw Europa zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken;

45. roept de lidstaten dringend op informatie te verstrekken over nationale regels en procedures met betrekking tot EU-rechten; roept de lidstaten op erop toe te zien dat deze informatie praktisch is, geen jargon bevat, gelijk toegankelijk is voor iedereen, geheel actueel is en beschikbaar is in de desbetreffende talen, alsook om hun nationale portaalsites (e-overheid) aan Uw Europa te koppelen;

46. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de parlementen en de regeringen van de lidstaten.

(1)

PB L 249 van 19.9.2013, blz. 10.

(2)

Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0054.

(3)

Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0258.

(4)

PB C 296 E van 2.10.2012, blz. 51.

(5)

PB C 349 E van 22.12.10, blz. 10.


TOELICHTING

Inleiding

Om ervoor te zorgen dat de interne markt burgers en bedrijven veel te bieden heeft, is het van cruciaal belang dat de voor personen en bedrijven beschikbare informatie over hun rechten binnen de interne markt en over de in verschillende lidstaten geldende regels wordt verbeterd. Ook moeten zij de nodige bijstand krijgen bij de oplossing van grensoverschrijdende problemen; Het Parlement heeft deze doelstellingen al meerdere jaren hoog op de agenda staan.

Op 17 september 2013 bracht de Commissie een aanbeveling uit over SOLVIT en het Uw Europa-actieplan. De nieuwe aanbeveling van de Commissie zullen naar verwachting helpen de prestaties van SOLVIT te verbeteren en het Uw Europa-actieplan zou moeten helpen de beschikbaarheid en de kwaliteit van informatie over EU-rechten binnen de interne markt te verbeteren en zodoende burgers en bedrijven, in het bijzonder kleine en middelgrote ondernemingen, beter bekend te maken met hun rechten. Op die manier moeten ook laatstgenoemden hun weg naar SOLVIT kunnen vinden als zij problemen ondervinden bij de uitoefening van deze rechten.

Dit verslag richt zich na een aantal eerdere verslagen van IMCO in de voorbije jaren in het bijzonder op SOLVIT en gaat in op de werking daarvan vanuit het bredere perspectief van het toezicht op de interne markt.

SOLVIT heeft met tastbare resultaten zijn nut en waarde voor de interne markt ruimschoots bewezen. Er is echter nog enorm veel ruimte voor verbetering waar het gaat om de mogelijkheden van burgers en bedrijven om hun rechten op de interne markt uit te oefenen, zowel met SOLVIT als via andere maatregelen.

Dankzij de bij SOLVIT aangebrachte zaken komen er talloze voorbeelden aan het licht van gold-plating, late of onjuiste tenuitvoerlegging en nationale wet- en regelgeving die strijdig is met het Unierecht. SOLVIT is vaak het middel waarmee burgers en bedrijven overheden ervan bewust maken dat sommige zaken niet helemaal werken zoals de bedoeling was. Al met al zijn er nog mogelijkheden te over om SOLVIT nog beter te doen bijdragen aan de goede werking van de hele interne markt, en er moet veel meer gedaan worden om deze kennis en bevindingen in te zetten voor het rechtzetten van misstanden.

Een storing in een grote motor kan soms het gevolg zijn van één klein haperend onderdeeltje. In dit opzicht kan zelfs beweerd worden dat indien SOLVIT een van de instrumenten is om de motor van de interne markt te smeren, een goed functionerend SOLVIT de sleutel is tot het potentieel van de interne markt en vergroting van de groei. Echter, om het volledige potentieel van SOLVIT te kunnen benutten, moeten we nu een of zelfs twee versnellingen hoger schakelen. En we moeten bekijken of SOLVIT daadwerkelijk het door ons allen gewenste niveau kan bereiken met een informele en op vrijwilligheid gestoelde aanpak, of dat wij wellicht wetgeving nodig hebben.

SOLVIT

SOLVIT is een in 2002 opgezet netwerk voor de informele oplossing van grensoverschrijdende geschillen tussen burgers of bedrijven enerzijds en nationale overheden in de EU anderzijds met betrekking tot onjuiste en onnauwkeurige toepassing van de internemarktwetgeving. Voorwaarde is evenwel dat deze geschillen geen onderwerp zijn van gerechtelijke procedures op nationaal of EU-niveau. Het netwerk bestaat enerzijds uit nationale SOLVIT-centra die onderdeel vormen van de nationale overheidsstructuur van de lidstaten en anderzijds uit de Commissie. SOLVIT is een online geschillenbeslechtingsinstrument en tevens een samenwerkingsverband van nationale overheden, dat bijdraagt aan verbetering van de omzetting van EU-wetgeving op nationaal niveau. Op deze manier bevordert het de juiste werking van het EU-recht.

In de eerste tien jaar van zijn bestaan (2003-2013) is het aantal aan SOLVIT voorgelegde zaken voortdurend gestegen. Ontving SOLVIT in het eerste jaar (2003) nog 200 zaken, tegenwoordig zijn dat er jaarlijks om en nabij de 3 000. Voor 1 300 daarvan is SOLVIT daadwerkelijk bevoegd. Volgens het onlinescorebord van de interne markt waren er in de periode van maart 2012 tot februari 2013 zo respectievelijk 3 023 en 1 238 zaken. 89% van de zaken werd binnen de gestelde termijn van 10 weken afgehandeld of opgehelderd. 2% (19 zaken) werd afgewezen en ongeveer 10% bleef onopgelost.

In voornoemde periode bedroeg de gemiddelde afhandelingstermijn in het netwerk 68 dagen, een verbetering ten opzichte van het jaar daarvoor toen de SOLVIT-centra zaken gemiddeld binnen 75 dagen afhandelden).

Er moet worden opgemerkt dat de gestage stijging van het aantal gevallen in de loop der jaren veel meer het gevolg was van de stijging van het aantal klachten van burgers dan van bedrijven. Hoewel het een van de belangrijkste prioriteiten van de Commissie was om problemen van bedrijven met behulp van SOLVIT op te lossen, is het aantal door bedrijven ingediende zaken relatief stabiel en laag. In 2010 waren dat 167 zaken op een totaal van 1 363. Het leeuwendeel van de zaken die bij SOLVIT worden ingediend, betreft de sociale zekerheid. Burgers die zich tot SOLVIT wenden, hebben meestal problemen op het vlak van de sociale zekerheid, verblijfsrechten en de erkenning van beroepskwalificaties. Bedrijven op hun beurt worden meestal geconfronteerd met fiscale problemen, vooral de vergoeding van BTW.

Maar al met al mag worden geconcludeerd dat SOLVIT zich op voorspoedige wijze ontwikkelt. Er worden steeds meer zaken in behandeling genomen, de gemiddelde behandelingstijd blijft binnen de gestelde termijn van tien weken en een groot deel van de voorgelegde zaken wordt opgelost. Dat neemt niet weg dat gezien de hoge verwachtingen die de politiek van SOLVIT koestert alsook het grote potentieel van dit instrument waarover iedereen het eens is, het wellicht nodig is nog een versnelling hoger te schakelen.

Te overwegen maatregelen

De rapporteur doet de volgende aanbevelingen.

SOLVIT is een succesverhaal dat tastbare resultaten heeft opgeleverd en met de nieuwe aanbeveling van de Commissie hebben we nieuwe vooruitgang geboekt doordat wordt vastgelegd welke zaken van structurele aard de SOLVIT-centra in behandeling moeten nemen. Maar voor een ware SOLVIT 2.0 is er nog veel meer werk voor de boeg. Er moet meer informatie verspreid worden over SOLVIT, vooral onder het bedrijfsleven.

Om het volledige potentieel van de interne markt te kunnen benutten, moet SOLVIT nog beter werken. Wat dit betreft is het een enorm probleem dat in veel lidstaten nationale wet- en regelgeving indruist tegen de EU-wetgeving inzake de interne markt. Dit probleem moet dringend worden aangepakt en de SOLVIT-centra moeten specifieke gevallen kunnen doorverwijzen naar de Commissie. De inbreukprocedures zijn echter vaak veel te langzaam, wat aantoont dat er snellere procedures nodig zijn.

De Commissie moet verder onderzoeken hoe zij het beginsel van de openbare schandpaal kan gebruiken om lidstaten ertoe aan te zetten internemarktwetgeving tijdig om te zetten. Zij moet voorbeelden van nationale wet- en regelgeving die tegen de internemarktwetgeving indruist openbaar maken en zo de betrokken lidstaten onder druk zetten.

De SOLVIT-centra moeten wat betreft complexe – veelal door bedrijven ingediende – zaken worden aangemoedigd contact op te nemen met de indiener en met hem samen te werken om de zaak op te helderen; momenteel wordt dat helaas al te vaak niet gedaan. Bovendien moeten de SOLVIT-centra worden aangemoedigd om gebruik te maken van de binnen de Commissie beschikbare middelen en haar zo om informele ondersteuning vragen.

En niet in de laatste plaats is duidelijk dat vier jaar na het vorige verslag van het Europees Parlement over SOLVIT weer dezelfde kwesties naar voren komen. Het is ronduit laakbaar dat de structurele problemen van SOLVIT niet beter zijn aangepakt. De hamvraag is nu wat we daaraan moeten doen.

De vraag die we ons moeten stellen is of we nu genoeg doen of dat er meer gedaan kan worden. Er zijn veel goede redenen om de vooruitgang van SOLVIT nauwgezet te volgen. SOLVIT heeft alles in zich om niet alleen een probleemoplosser te zijn voor burgers en bedrijven, maar zelfs voor de hele interne markt en de economie.

De rapporteur is van mening dat moet worden onderzocht of voornoemde problemen opgelost worden met een formeel kader voor SOLVIT in de vorm van een richtlijn. Aangezien er op dit moment geen politieke wil lijkt te bestaan om die richting op te gaan, wil ik voorstellen om een aantal mijlpalen uit te zetten voor de ontwikkeling van SOLVIT. Worden deze mijlpalen niet binnen een bepaalde periode gerealiseerd, dan moet overwogen worden de informele procedure te vervangen door een wetgevende handeling.


ADVIES van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (17.12.2013)

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

inzake SOLVIT

(2013/2154(INI))

Rapporteur voor advies: Martin Kastler

SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1.  is verheugd over de inspanningen van de Commissie gericht op het verder optimaliseren van het werk van het SOLVIT-netwerk voor het informeel en snel oplossen van grensoverschrijdende conflicten met betrekking tot de interne markt – een instrument voor het aanpakken van verkeerde implementatie na omzetting – met gebruikmaking van procedures die het instrument zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken, en beveelt aan dat de lidstaten nauw samenwerken met de Commissie om het SOLVIT-systeem als een gratis en gebruiksvriendelijke dienst te verbeteren;

2.  vraagt de lidstaten en de Commissie iedereen, en met name personen met een handicap of achterstand en ouderen, in gelijke mate toegang te geven tot SOLVIT- voorlichtingsdiensten en -onlineportals, en in dit verband alle mogelijkheden te ontwikkelen voor het leggen van contact tussen gebruikers en SOLVIT- voorlichtingsdiensten;

3.  ondersteunt de inspanningen gericht op het verduidelijken en uitbreiden van de bevoegdheden tot alle "structurele gevallen", die haaks staan op de internemarktwetgeving van de Unie; onderstreept de rol van grensoverschrijdende geschilbeslechtingsnetwerken en hun coördinaterende taak voor het handhaven, beheren en waarborgen van de dagelijkse tenuitvoerlegging van Europese wetgeving door nationale autoriteiten, hetgeen onder andere bestaat uit het aanleveren van praktische, begrijpelijke en actuele informatie over nationale regels en procedures op het vlak van EU-rechten, in de relevante talen;

4.  verlangt dat in het bijzonder aandacht wordt besteed aan alle grensoverschrijdende dossiers op het gebied van het werknemersrecht, sociale rechten en gelijke behandeling, met name pensioenen, EU-werknemers en gedetacheerde werknemers;

5.  vindt dat de werking van de SOLVIT- voorlichtingsdiensten continu moet worden verbeterd, met name wat kwesties op het vlak van de sociale zekerheid betreft;

6.  is verheugd over alle maatregelen ter verbetering van de kwaliteitscontrole, ter vaststelling van uniforme minimumnormen voor de SOLVIT-voorlichtingsdiensten en ter verbetering van de inbinding in en samenwerking met andere EU-voorlichtingsnetwerken; dringt aan op de totstandbrenging van verbindingen met de SOLVIT-website op de websites van alle Europese instellingen, en van verbindingen tussen de nationale portals en de site van Your Europe; verzoekt de lidstaten overheidsdiensten bewuster te maken van SOLVIT, teneinde burgers en ondernemingen beter te informeren over hoe zij hun rechten in de interne markt kunnen doen gelden;

7.  verzoekt de lidstaten de SOLVIT- voorlichtingsdiensten van voldoende hulpmiddelen te voorzien;

8.  dringt erop aan de voorlichtingsactiviteiten van SOLVIT te intensiveren en voor een koppeling tussen SOLVIT en andere relevante actoren en platforms te zorgen, teneinde de bekendheid van SOLVIT tegen 2020 flink te vergroten; is verheugd over de bereidheid van de Commissie dit soort activiteiten te ondersteunen, en wijst op de mogelijkheid om parallel aan de campagne voor de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2014 in de hele EU een campagne ter vergroting van de bekendheid van SOLVIT te organiseren;

9.  onderstreept dat het belangrijk is meer bekendheid te geven aan het bestaan van de databank met SOLVIT-dossiers en is verheugd over de aanbeveling van de Commissie met betrekking tot de noodzaak van het verstrekken van informatie over alternatieve netwerken voor geschilbeslechting of bronnen van informatie, inclusief andere verhaalmogelijkheden op zowel nationaal, als uniaal niveau, in gevallen waar SOLVIT geen rol toekomt;

10. stelt voor, wetend dat de beslechting van geschillen uiteindelijk op het niveau van de nationale administraties moet plaatsvinden, het netwerk van SOLVIT-voorlichtingsdiensten successievelijk verder uit te breiden door de Europese regio’s de mogelijkheid te bieden regionale SOLVIT-voorlichtingsdiensten (SolvitRegio) in het leven te roepen, hetgeen SOLVIT dichter bij de burger kan brengen en tot een grotere bekendheid van het aanbod aan diensten kan leiden;

11. is met name verheugd over de bescherming van de persoonsgebonden gegevens door SOLVIT-voorlichtingsdiensten en dringt erop aan deze bescherming steeds te monitoren en, indien noodzakelijk, verder uit te breiden, teneinde conform te zijn met de gegevensbeschermingsrechten van de gebruikers.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

17.12.2013

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

35

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Minodora Cliveti, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Marian Harkin, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Schroedter, Traian Ungureanu

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Claudette Abela Baldacchino, Philippe De Backer, Edite Estrela, Richard Howitt, Martin Kastler, Anthea McIntyre, Vojtěch Mynář, Evelyn Regner, Tatjana Ždanoka


UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

23.1.2014

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

33

1

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Claudette Abela Baldacchino, Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Preslav Borissov, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Eduard-Raul Hellvig, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Franz Obermayr, Sirpa Pietikäinen, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Regina Bastos, Ashley Fox, María Irigoyen Pérez, Morten Løkkegaard, Tadeusz Ross, Marc Tarabella, Patricia van der Kammen, Sabine Verheyen, Josef Weidenholzer

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Vital Moreira, Oreste Rossi

Juridische mededeling - Privacybeleid