Procedură : 2013/2154(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0059/2014

Texte depuse :

A7-0059/2014

Dezbateri :

PV 27/02/2014 - 7
CRE 27/02/2014 - 7

Voturi :

PV 27/02/2014 - 10.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0164

RAPORT     
PDF 187kWORD 159k
28.1.2014
PE 522.880v02-00 A7-0059/2014

referitor la SOLVIT

(2013/2154(INI))

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Raportor: Morten Løkkegaard

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la SOLVIT

(2013/2154(INI))

Parlamentul European,

–   având în vedere Recomandarea 2013/461/UE a Comisiei din 17 septembrie 2013 privind principiile care guvernează SOLVIT(1),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 17 septembrie 2013 intitulată „Consolidarea participării întreprinderilor și cetățenilor în cadrul pieței unice europene: plan de acțiune pentru dinamizarea portalului «Europa ta», în cooperare cu statele membre” (COM(2013)0636),

–   având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 24 februarie 2012 intitulat „Reinforcing effective problem-solving in the Single Market – Unlocking SOLVIT's full potential at the occasion of its 10th anniversary” (Consolidarea soluționării eficiente a problemelor pe piața unică – Deblocarea întregului potențial al SOLVIT cu ocazia celei de a 10-a aniversări a rețelei) (SWD(2012)0033),

–   având în vedere primul raport al Comisiei din 28 noiembrie 2012 privind „Situația integrării pieței unice în 2013 - Contribuție la Analiza anuală a creșterii 2013” (COM(2012)0752),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 8 iunie 2012 intitulată „O guvernanță mai bună pentru piața unică” (COM(2012)0259),

–   având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 24 februarie 2012 intitulat „Making the Single Market Deliver – Annual Governance check-up 2011” (Asigurarea funcționării pieței unice - Bilanț anual de guvernanță pentru 2011) (SWD(2012)0025),

–   având în vedere Tabloul de bord online al pieței unice publicat la 4 iulie 2013,

–   având în vedere studiul „Ghișeul unic european” din iulie 2013, solicitat de Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor din cadrul Parlamentului,

–   având în vedere Rezoluția sa din 7 februarie 2013 referitoare la guvernanța pieței unice(2),

–   având în vedere Rezoluția sa din 14 iunie 2012 referitoare la Actul privind piața unică: următoarele etape în direcția creșterii(3),

–   având în vedere Rezoluția sa din 6 aprilie 2011 referitoare la guvernanță și parteneriat în cadrul pieței unice(4),

–   având în vedere Rezoluția sa din 9 martie 2010 referitoare la SOLVIT(5),

–   având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A7‑0059/2014),

A. întrucât drepturile cetățenilor și ale întreprinderilor în cadrul pieței interne trebuie să fie exercitate în mod eficace, iar legislația UE care garantează aceste drepturi trebuie să fie pusă în aplicare în mod eficient pentru a se garanta faptul că cetățenii și întreprinderile profită de potențialul pieței unice;

B.  întrucât informarea cetățenilor cu privire la drepturile lor și facilitarea exercitării acestor drepturi contribuie la îmbunătățirea funcționării pieței unice;

C. întrucât SOLVIT tratează, în prezent, aproximativ 1 300 de cazuri pe an și este în măsură să ofere soluții pentru aproximativ 90% din clienții săi în termenul-limită de 70 de zile;

D. întrucât interesul cetățenilor față de portalul „Europa ta” crește în mod rapid, la fel ca utilizarea acestui portal, și întrucât, potrivit Tabloului de bord online al pieței unice, în 2012 portalul a fost accesat de peste 11 000 de vizitatori în fiecare zi, față de 6 500 de vizitatori cu un an în urmă;

E.  întrucât a solicitat în mod repetat ca rețeaua SOLVIT să fie consolidată în continuare și să se adopte măsuri pentru a pune la dispoziția publicului informații mai detaliate și mai fiabile în legătură cu drepturile de care beneficiază în UE;

F.  întrucât SOLVIT joacă un rol important ca instrument-cheie pentru soluționarea problemelor și, prin urmare, ca mijloc de asigurare a unui nivel mai ridicat de respectare a legislației Uniunii în ceea ce privește piața unică; întrucât, în ciuda acestui fapt, utilizarea SOLVIT este în continuare insuficientă și acest instrument nu și-a valorificat pe deplin potențialul;

G. întrucât, dacă se folosește la capacitatea sa maximă, sistemul SOLVIT poate deveni în multe domenii o modalitate utilă de a preveni utilizarea excesivă a sistemelor judiciare, care pot fi extrem de complicate și care îngreunează soluționarea problemelor cetățenilor și ale întreprinderilor;

H. întrucât, potrivit studiului comandat de Comisia IMCO, intitulat „Ghișeul unic european”, deși cetățenii și întreprinderile din UE au acces la o gamă largă de informații, modalități de consiliere și asistență online, nivelul lor de informare cu privire la aceste servicii este foarte scăzut, în condițiile în care 91,6% din persoanele care au participat la sondaj nu aveau cunoștință de niciun serviciu online la care ar putea recurge pentru a semnala probleme legate de piața unică;

I.   întrucât eficiența asistenței oferite prin sistemul SOLVIT depinde în mare măsură de nivelul de pregătire a personalului;

J.   întrucât ar trebui depuse mai multe eforturi în vederea unei mai bune integrări a SOLVIT în gama de servicii de asistență și de instrumente de punere în aplicare existente la nivel național și la nivelul Uniunii;

K. întrucât, pentru a putea identifica în mod corect problemele atunci când acestea apar și a le putea soluționa, cetățenii și întreprinderile trebuie să își cunoască drepturile în cadrul pieței unice și întrucât este necesar să se depună eforturi suplimentare pentru a spori nivelul de sensibilizare cu privire la aceste drepturi,

Introducere: utilizarea efectivă a drepturilor și oportunităților în cadrul pieței unice

1.  reiterează faptul că potențialul pieței unice poate fi valorificat numai dacă întreprinderile și cetățenii cunosc drepturile și oportunitățile care li se oferă și sunt în măsură să le pună în practică în mod efectiv; reamintește că aceste obiective pot fi îndeplinite doar dacă statele membre asigură punerea în aplicare efectivă a legislației referitoare la piața unică și dacă se pun la dispoziție informații de bună calitate și mecanisme eficiente de soluționare a problemelor;

2.  subliniază că multe dintre problemele pieței unice au drept cauză suprareglementarea, punerea în aplicare cu întârziere sau în mod incorect a legislației de către unul sau mai multe state membre sau normele naționale care sunt în contradicție cu legislația Uniunii; îndeamnă cu fermitate Comisia, în acest sens, să facă presiuni asupra statelor membre care nu respectă normele referitoare la piața unică;

3.  subliniază faptul că multe dintre problemele legate de punerea în aplicare a normelor referitoare la piața unică sunt detectate prin intermediul rețelei SOLVIT și salută contribuția SOLVIT la impunerea unor modificări administrative și normative pentru a remedia aceste probleme; îndeamnă Consiliul să stabilească măsuri pentru a îmbunătăți sarcinile administrațiilor publice în vederea consolidării cooperării dintre autoritățile naționale și Comisie;

4.  subliniază necesitatea ca SOLVIT să dispună de mecanisme eficiente de alertare a Comisiei în legătură cu problemele identificate de rețea referitoare la piața unică, rezultate din cauza neaplicării legislației UE;

5.  subliniază faptul că transpunerea și punerea în aplicare adecvată, precum și respectarea legislației referitoare la piața unică sunt extrem de importante pentru consumatorii și întreprinderile europene și, prin urmare, pentru economie în ansamblu și pentru încrederea cetățenilor în funcționarea pieței unice; relevă, de asemenea, obligațiile juridice ale statelor membre în acest sens;

6.  își reiterează solicitarea privind dezvoltarea în continuare a procedurilor aplicabile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, inclusiv prin asigurarea unei puneri în aplicare mai stricte a procedurilor respective în cazul în care sunt încălcate prevederile dreptului Uniunii în ceea ce privește piața unică, precum și prin introducerea unor proceduri mai rapide;

7.  subliniază, în plus, că este important să se depună toate eforturile pentru a asigura faptul că problemele legate de punerea în aplicare a legislației sunt prevenite, depistate și soluționate înainte ca inițierea unor proceduri formale de constatare a neîndeplinirii obligațiilor să fie necesară;

8.  subliniază că este necesar să se aplice principiul toleranței zero pentru nerespectarea Directivei privind serviciile și să se folosească evaluarea inter pares în ceea ce privește punerea în aplicare și transpunerea acesteia, ca metode de asigurare a punerii în aplicare efective a legislației privind piața unică;

SOLVIT: asistență pentru persoanele fizice și întreprinderi în vederea soluționării problemelor

9.  salută noua Recomandare a Comisiei privind principiile care guvernează SOLVIT, care pune bazele instituirii noului instrument SOLVIT 2.0;

10. remarcă faptul că rețeaua SOLVIT a obținut rezultate tangibile și și-a demonstrat utilitatea; constată totuși că există în continuare numeroase posibilități de îmbunătățire, în special în ceea ce privește soluționarea litigiilor comerciale și perioada necesară pentru a răspunde solicitărilor de informații;

11. salută eforturile Comisiei de a îmbunătăți în continuare activitatea eficientă a rețelei SOLVIT în ceea ce privește soluționarea informală și rapidă a litigiilor transfrontaliere legate de piața internă - un instrument de tratare a aplicării necorespunzătoare în urma transpunerii - cu ajutorul unor proceduri cât mai accesibile cetățenilor și sugerează ca statele membre să coopereze îndeaproape cu Comisia pentru a îmbunătăți sistemul SOLVIT, astfel încât acesta să devină un serviciu gratuit și ușor de utilizat;

12. consideră că activitatea centrelor SOLVIT ar trebui să fie îmbunătățită în mod constant, în special în ceea ce privește cazurile legate de asigurările sociale, și încurajează o mai bună coordonare a sistemelor naționale de asigurări sociale;

13. solicită acordarea unei atenții deosebite tuturor problemelor de drept al muncii cu caracter transfrontalier, precum și aspectelor referitoare la drepturile sociale și la egalitatea de tratament, cu un accent deosebit pe chestiunile referitoare la pensii, lucrătorii din Uniunea Europeană și lucrătorii detașați;

14. subliniază în special importanța rețelei SOLVIT pentru lucrătorii migranți în ceea ce privește chestiunile referitoare la egalitatea de tratament și la soluționarea problemelor transfrontaliere;

15. constată că marea majoritate a clienților SOLVIT sunt cetățeni; subliniază necesitatea de a valorifica pe deplin potențialul considerabil al SOLVIT în calitate de instrument de soluționare a problemelor pentru întreprinderi; subliniază faptul că trebuie să se depună mai multe eforturi, în special în cazul întreprinderilor mici și mijlocii, pentru a spori nivelul de sensibilizare a întreprinderilor în legătură cu SOLVIT, pentru a asigura informarea acestora în legătură cu posibilitățile sale și pentru a le permite să utilizeze mai eficient acest instrument; salută recenta actualizare a portalului „Europa ta” pentru întreprinderi, ceea ce reprezintă o evoluție pozitivă în această direcție;

16. solicită să fie îmbunătățite activitățile de relații cu publicul ale SOLVIT pentru a spori în mod semnificativ gradul de cunoaștere a acestei rețele; invită statele membre, Comisia și deputații în Parlamentul European, în circumscripțiile lor, să întreprindă campanii de sensibilizare prin care să promoveze rolul portalului „Europa ta” și al SOLVIT; subliniază faptul că statele membre pot promova SOLVIT suplimentar la nivel regional, deși toate cazurile trebuie tratate la nivel național;

17. atrage atenția asupra faptului că SOLVIT primește încă un volum ridicat de cazuri care nu intră în sfera sa de competență și că acest lucru încetinește tratarea reclamațiilor care îi sunt trimise; prin urmare, subliniază necesitatea ca sfera de competență a SOLVIT să fie mai bine explicată cetățenilor și întreprinderilor;

18. invită statele membre să garanteze faptul că se pun la dispoziție resurse adecvate pentru a menține rețeaua SOLVIT, făcând trimitere la condițiile de organizare a centrelor SOLVIT prevăzute de Recomandarea Comisiei din 17 septembrie 2013;

19. subliniază importanța menținerii calității serviciului oferit de SOLVIT în ciuda restricțiilor bugetare și a resurselor umane limitate; relevă că este important să se garanteze faptul că centrele SOLVIT dispun de personal suficient și bine pregătit, care deține competențe adecvate în domeniul juridic și cunoaște limbile pertinente ale Uniunii, și că personalului i se oferă o formare adecvată pentru a-i îmbunătăți în permanență competențele și cunoștințele;

20. subliniază faptul că este important ca centrele SOLVIT din diferitele state membre să ofere un nivel similar al serviciilor, întrucât acest lucru este esențial pentru soluționarea eficientă a problemelor;

21. subliniază importanța unor soluții rapide la problemele care necesită numai clarificarea legislației Uniunii și comunicarea adecvată cu solicitanții implicați în cazuri complicate;

22. solicită să se asigure o mai bună coordonare cu alte proceduri de tratare a plângerilor, în special cu instrumentul „EU Pilot”;

23. subliniază faptul că este important ca activitatea SOLVIT să fie orientată către tratarea unui număr mai mare de cazuri ale întreprinderilor; observă că, pentru a realiza acest lucru, este necesară o informare pe scară mai largă în rândul întreprinderilor cu privire la SOLVIT, o cooperare mai strânsă între SOLVIT și asociațiile întreprinderilor europene și naționale, de exemplu sub forma unui grup de lucru în care să se reunească centrele SOLVIT și asociațiile de întreprinderi, și o mai mare disponibilitate a unora dintre centrele SOLVIT de a accepta cazuri mai complexe;

24. regretă faptul că numeroase cazuri care privesc întreprinderile și care ar putea fi tratate de SOLVIT sunt respinse pe motiv că sunt prea complexe; este de părere că, dacă anumite centre SOLVIT consideră că respectivele cazuri legate de întreprinderi sunt prea complexe pentru a fi acceptate, acest lucru constituie o problemă care trebuie soluționată local, în cadrul centrelor SOLVIT în cauză;

25. subliniază importanța asigurării de către Comisie a unei asistențe informale în tratarea cazurilor, inclusiv a consilierii juridice informale în cazurile complexe; invită centrele SOLVIT să recurgă la această asistență;

26. subliniază importanța schimbului de informații între centrele SOLVIT și recomandă ca statele membre să depună eforturi pentru a îmbunătăți cooperarea dintre aceste centre; încurajează centrele SOLVIT din întreaga Uniune să inițieze schimburi de bune practici mai detaliate și mai semnificative și subliniază importanța acestor schimburi dintre centrele SOLVIT legate de punerea în practică și promovarea serviciilor acordate;

27. salută clarificările prezentate în Recomandarea Comisiei 2013/461/UE în ceea ce privește mandatul SOLVIT în cazurile în care reglementările naționale sunt în contradicție cu legislația Uniunii (cunoscute și drept cazuri structurale); salută preluarea cazurilor respective de către anumite centre SOLVIT; invită toate centrele SOLVIT să asigure o asistență eficace ori de câte ori apar astfel de probleme structurale, inclusiv prin contribuția lor la identificarea potențialelor probleme create de legislația națională propusă;

28. invită centrele SOLVIT să acționeze mai ferm și mai eficient atunci când răspund la plângeri și, în special, când tratează cazuri mai complexe;

29. subliniază că este important ca între petenți, centrele SOLVIT implicate și Comisie să existe o comunicare și o colaborare strânsă pe parcursul procedurii; remarcă faptul că, în numeroase cazuri, petenții nu sunt consultați pe parcursul procedurii, ci intră în contact cu centrele SOLVIT doar în momentul depunerii plângerii și la finalizarea cazului;

30. consideră că ar trebui să existe o cooperare mai strânsă între toate nivelurile de administrație din statele membre și SOLVIT;

31. salută în special protecția datelor cu caracter personal de care au dat dovadă centrele SOLVIT și solicită ca protecția asigurată să fie monitorizată în permanență, iar atunci când este cazul, să fie intensificată în vederea respectării cerințelor utilizatori legate de protecția datelor;

32. subliniază faptul că este important să se sporească vizibilitatea rețelei SOLVIT și nivelul de informare a publicului cu privire la aceasta, precum și apropierea acestui serviciu de cetățenii care nu cunosc despre existența rețelei; invită statele membre și Comisia să asigure acces egal la centrele SOLVIT și la portalurile online, de exemplu pentru persoanele cu handicap sau pentru persoanele în vârstă, precum și să dezvolte toate opțiunile posibile pentru a stabili contacte între utilizatori și centrele SOLVIT în acest context; ia act de propunerea de directivă prezentată de Comisie privind accesibilitatea site-urilor de internet ale organismelor din sectorul public (COM(2012)0721);

33. subliniază necesitatea de a conecta și integra portalurile SOLVIT cu alți actori și platforme pertinente pentru a spori accesibilitatea și vizibilitatea pentru toți utilizatorii; invită statele membre să coopereze strâns cu Comisia pentru a îmbunătăți sistemul SOLVIT prin asigurarea unei abordări coerente pe tot teritoriul UE și prin îmbunătățirea vizibilității acestuia; consideră că paginile de internet pertinente ale instituțiilor europene ar trebui să includă un link către site-ul „Europa ta”;

34. subliniază importanța difuzării informațiilor referitoare la baza de date a cazurilor SOLVIT și salută recomandarea Comisiei referitoare la necesitatea de a oferi, pentru cazurile care nu pot fi tratate de SOLVIT, informații cu privire la rețelele alternative de soluționare a problemelor sau la surse de informare, inclusiv la alte căi de atac posibile, atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii;

35. încurajează centrele SOLVIT să fie proactive stabilind din proprie inițiativă contacte cu cetățenii, întreprinderile și cu parlamentele naționale;

36. salută Tabloul de bord online al pieței unice, care prezintă informații referitoare la performanța statelor membre în legătură cu rețeaua SOLVIT și cu portalul „Europa ta”, precum și informații referitoare la performanța acestora în ceea ce privește legislația UE care este pertinentă pentru funcționarea pieței unice;

37. solicită Comisiei și statelor membre să adopte noi măsuri pentru a disemina în rândul cetățenilor, al întreprinderilor și al antreprenorilor informații cu privire la disponibilitatea acestor instrumente, utilizând toate mijloacele de comunicare în masă, inclusiv internetul, pentru a se asigura că informațiile ajung la un număr cât mai mare de cetățeni și întreprinderi; invită statele membre să organizeze campanii de informare orientate către grupuri specifice, inclusiv către întreprinderi - în special către întreprinderile mici și mijlocii;

38. invită Comisia să continue să monitorizeze, în cadrul raportului anual cu privire la integrarea pieței unice, performanța mecanismelor Uniunii de soluționare a problemelor, în special a SOLVIT, ca o componentă a Analizei anuale a creșterii; își reiterează, de asemenea, solicitarea adresată Comisiei de a consolida guvernarea pieței unice prin instituirea unui pilon specific dedicat semestrului european, inclusiv prin elaborarea unor recomandări specifice fiecărei țări;

39. își menține în continuare angajamentul de a monitoriza îndeaproape evoluția SOLVIT; îndeamnă Comisia să instituie obiective măsurabile care să permită urmărirea evoluției dorite a SOLVIT; încurajează statele membre să își stabilească propriile obiective măsurabile și termene pentru dezvoltarea sistemului de tratare a cazurilor în centrele SOLVIT locale; consideră în acest sens că, pentru a monitoriza evoluția, s-ar justifica separarea cazurilor care vizează cetățenii de cele care vizează întreprinderile; consideră că, dacă aceste obiective nu sunt atinse, ar trebui să se reanalizeze posibilitatea înlocuirii procedurii informale cu un act legislativ, având în vedere mecanismele existente precum cele prevăzute de Directiva 2013/11/UE privind soluționarea alternativă a litigiilor și de Regulamentul (UE) nr. 524/2013 privind soluționarea online a litigiilor; îndeamnă Consiliul să urmeze obiectivele Parlamentului în acest sens; invită Comisia și statele membre să monitorizeze îndeaproape, în cadrul semestrului european, progresul realizat în îndeplinirea acestor obiective SOLVIT la nivel european și național;

„Europa ta”: asigurarea unei reacții mai pertinente la nevoile cetățenilor și ale întreprinderilor

40. ia act de creșterea continuă a gradului de utilizare a portalului „Europa ta”;

41. încurajează Comisia și statele membre să facă o deosebire clară între programele „Europa ta” și SOLVIT în coordonarea campaniilor de sporire a vizibilității acestora;

42. salută obiectivele stabilite în planul de acțiune „Europa ta”, și anume finalizarea prezentării de informații practice și de bună calitate cu privire la drepturile de pe piața unică a UE, sporirea gradului de cunoaștere a portalului „Europa ta” și punerea în practică a unui parteneriat strâns între Comisie și statele membre;

43. încurajează Comisia să întreprindă măsuri mai eficace pentru poziționarea portalului „Europa ta” ca instrument destinat întreprinderilor și să sporească vizibilitatea acestuia, inclusiv prin utilizarea mai amplă a rețelelor de socializare; consideră că prin intermediul unor măsuri de branding și cu implicarea SOLVIT, portalul „Europa ta” ar trebui să devină punctul unic de acces pentru consumatorii și întreprinderile europene în cazul în care acestea se confruntă cu probleme sau caută informații; consideră că un astfel de punct unic de acces ar putea servi ca punct de referință pentru cetățeni și întreprinderi și le-ar putea facilita acestora accesul la diferite instrumente de informare și la mecanisme specializate de soluționare a problemelor, inclusiv la SOLVIT;

44. invită Comisia să extindă sfera de interes a portalului „Europa ta” astfel încât acesta să includă toate drepturile, obligațiile și oportunitățile de pe piața unică și să îl facă cât mai ușor de utilizat;

45. îndeamnă statele membre să furnizeze informații privind normele și procedurile naționale care vizează drepturile la nivelul UE; invită statele membre să se asigure că aceste informații sunt practice, nu conțin expresii de specialitate, sunt accesibile în mod egal pentru toată lumea, sunt actualizate și disponibile în limbile pertinente și să asigure legătura între portalurile lor naționale (instrumentele de e-guvernare) și „Europa ta”;

46. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și parlamentelor și guvernelor statelor membre.

(1)

JO L 249, 19.9.2013, p. 10.

(2)

Texte adoptate, P7_TA(2013)0054.

(3)

Texte adoptate, P7_TA(2012)0258.

(4)

JO C 296 E, 2.10.2012, p. 51.

(5)

JO C 349 E, 22.12.2010, p. 10.


EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

Pentru a asigura faptul că piața unică aduce beneficii cetățenilor și întreprinderilor, este vital să se îmbunătățească nivelul de informare al populației și al întreprinderilor în legătură cu drepturile lor în cadrul pieței unice, precum și cu normele în vigoare în diferite state membre, dar, în același timp, trebuie să se ofere cetățenilor și întreprinderilor asistența necesară pentru soluționarea problemelor transfrontaliere. De mai mulți ani, aceste obiective ocupă un loc de frunte în agenda Parlamentului.

La 17 septembrie 2013, Comisia a prezentat o recomandare privind SOLVIT și planul de acțiune „Europa ta”. Se preconizează că noua recomandare a Comisiei va ajuta SOLVIT să desfășoare o activitate mai eficientă, iar planul de acțiune „Europa ta” ar trebui să îmbunătățească accesibilitatea și calitatea informațiilor referitoare la drepturile de care beneficiază cetățenii la nivelul UE în cadrul pieței unice, contribuind astfel la sensibilizarea cetățenilor și a întreprinderilor, în special a IMM-urilor, cu privire la drepturile lor și permițând acestora să se adreseze SOLVIT atunci când se confruntă cu probleme legate de exercitarea drepturilor respective.

Prezentul raport, care urmează unei serii de rapoarte elaborate de Comisia IMCO în ultimii ani, se axează asupra rețelei SOLVIT și analizează funcționarea acesteia într-un context mai larg, cel al guvernanței pieței unice.

SOLVIT a obținut rezultate tangibile și și-a demonstrat utilitatea și valoarea pentru piața unică. Cu toate acestea, se pot aduce în continuare îmbunătățiri substanțiale în ceea ce privește contribuția SOLVIT și a altor măsuri la asigurarea faptului că cetățenii și întreprinderile își exercită drepturile în cadrul pieței unice.

Prin intermediul cazurilor tratate de SOLVIT, pot fi și sunt descoperite numeroase exemple care vizează suprareglementarea, punerea în aplicare cu întârziere sau în mod incorect a legislației sau norme naționale aflate în contradicție cu legislația Uniunii. SOLVIT este adesea instanța căreia i se adresează cetățenii și întreprinderile pentru a informa autoritățile cu privire la diferite disfuncționalități. Astfel, SOLVIT are un potențial considerabil de a asigura o funcționare mai bună a pieței unice în ansamblu și ar trebui să se depună mult mai multe eforturi pentru a valorifica aceste cunoștințe și constatări în scopul soluționării problemelor existente.

Într-un mecanism de mari dimensiuni, o componentă care în aparență nu are o importanță deosebită poate să aibă un rol decisiv. În acest mod, se poate chiar argumenta că, dacă SOLVIT reprezintă unul dintre instrumentele care asigură funcționarea fără probleme a mecanismului pieței unice, buna funcționare a rețelei SOLVIT este cheia pentru valorificarea deplină a potențialului pieței unice și pentru maximizarea creșterii. Cu toate acestea, pentru a beneficia într-adevăr de întregul potențial al SOLVIT, este necesar să se majoreze nivelul său de implicare. De asemenea, trebuie să se analizeze dacă este suficientă o abordare informală, pe bază voluntară, sau dacă sunt necesare măsuri legislative pentru ca rețeaua SOLVIT să atingă obiectivele stabilite în unanimitate în privința funcționării sale.

SOLVIT

SOLVIT reprezintă o rețea online creată în 2002 cu scopul de a soluționa în mod informal diferende transfrontaliere legate de punerea în aplicare incorectă și necorespunzătoare a normelor legate de piața unică, care pot apărea între cetățeni sau întreprinderi și administrații naționale din cadrul UE, cu condiția ca respectivele diferende să nu facă obiectul unor proceduri judiciare la nivel național sau la nivelul UE. Rețeaua reunește centrele naționale SOLVIT, care fac parte din structurile administrative ale statelor membre, și Comisia. SOLVIT este o rețea online de soluționare a diferendelor și, în același timp, o rețea de cooperare între administrațiile naționale, care contribuie la îmbunătățirea capacității de punere în aplicare a legislației UE la nivel național și, astfel, promovează punerea în aplicare corectă a legislației UE.

Pe durata primilor zece ani de existență ai rețelei (2003-2013), numărul de cazuri aduse în atenția SOLVIT a crescut în mod continuu. La începutul activității sale (2003), SOLVIT trata un număr de mai puțin de 200 de cazuri pe an, iar în prezent rețeaua primește un număr de aproximativ 3 000 de plângeri anual, dintre care aproximativ 1 300 de plângeri se încadrează în mandatul său și sunt efectiv tratate de rețea. Potrivit Tabloului de bord al pieței unice, în perioada martie 2012-februarie 2013, numărul total de cazuri tratate de SOLVIT se ridica la 3 023 și, respectiv, la 1 238. 89% din cazurile gestionate au fost soluționate sau clarificate în termenul-limită de 10 săptămâni, în timp ce un procent de 2% (19 cazuri) au fost respinse, iar aproximativ 10% din cazuri nu au putut fi soluționate.

În cursul perioadei menționate anterior, perioada de timp necesară pentru soluționarea cazurilor era, în medie, de 68 de zile la nivelul întregii rețele (ceea ce reprezintă un progres comparativ cu anul precedent, când centrele SOLVIT au fost în măsură să trateze cazurile într-un termen de 75 de zile, în medie).

Trebuie remarcat faptul că, de-a lungul anilor, creșterea continuă a numărului de cazuri s-a datorat în primul rând numărului mai mare de plângeri depuse de cetățeni și, într-o măsură mai mică, numărului de plângeri depuse de întreprinderi. Deși unul dintre obiectivele prioritare ale Comisiei a fost atragerea unui număr mai mare de cazuri care vizează întreprinderi spre a fi soluționate de rețeaua SOLVIT, numărul acestor cazuri a rămas relativ stabil, la un nivel scăzut. În 2010, dintr-un număr total de 1 363 de cazuri înregistrate, 167 de cazuri priveau întreprinderile.

Cea mai mare parte dintre cazurile aduse în atenția SOLVIT privesc aspecte legate de securitatea socială. În timp ce persoanele fizice care se adresează SOLVIT se confruntă, cel mai adesea, cu probleme legate de securitatea socială, drepturile de ședere și recunoașterea calificărilor profesionale, principala problemă cu care se confruntă întreprinderile este impozitarea, în special rambursarea TVA.

Prin urmare, este clar că există o tendință pozitivă în evoluția SOLVIT. SOLVIT tratează un număr mai mare de cazuri, durata medie de elaborare a răspunsurilor se încadrează în termenul-limită de 10 săptămâni, iar rata de soluționare a cazurilor este ridicată. Cu toate acestea, având în vedere misiunea stabilită pentru rețeaua SOLVIT la nivel politic, precum și așteptările legate de potențialul acestui instrument, împărtășite pe scară largă, pare necesar să se depună în continuare eforturi susținute.

Măsurile care trebuie preconizate

Raportorul prezintă în continuare recomandările sale.

SOLVIT reprezintă un instrument care se bucură de succes și care a obținut rezultate tangibile, iar noua recomandare a Comisiei constituie un pas înainte, stabilind care sunt cazurile cu caracter structural pe care ar trebui să le trateze centrele SOLVIT. Cu toate acestea, pentru a putea institui în mod efectiv noua versiune a instrumentului, SOLVIT 2.0, sunt necesare în continuare eforturi considerabile. Ar trebui să se difuzeze pe scară mai largă informații referitoare la SOLVIT, în special în rândul întreprinderilor.

Pentru a valorifica pe deplin potențialul pieței unice, este necesar ca activitatea SOLVIT să fie mai eficientă. În acest sens, unul dintre obstacolele principale se referă la faptul că, în multe state membre, normele naționale contravin legislației UE privind piața unică. Această problemă trebuie soluționată, iar centrele SOLVIT ar trebui să fie în măsură să sesizeze Comisia în legătură cu cazurile identificate. Cu toate acestea, procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor decurg adesea prea lent, ceea ce pune în evidență necesitatea aplicării unor proceduri mai rapide.

Comisia ar trebui să analizeze cu mai multă atenție modul în care poate fi folosit principiul bazat pe „denunțarea și dezaprobarea publică” pentru a determina statele membre să pună în aplicare și să transpună la timp legislația privind piața unică și ar trebui să pună în evidență exemple de norme naționale care intră în contradicție cu legislația privind piața unică, exercitând astfel o presiune asupra statelor membre în cauză.

În cazurile complexe, în care sunt implicate, adesea, întreprinderi, centrele SOLVIT ar trebui să fie încurajate să comunice și să colaboreze cu petenții pentru a clarifica respectivele cazuri, lucru care se întâmplă destul de rar în prezent, din nefericire. În plus, centrele SOLVIT ar trebui să fie încurajate să facă uz de resursele de care dispune Comisia pentru a beneficia de asistență informală în tratarea cazurilor.

Nu în ultimul rând, este clar că, la patru ani de la publicarea ultimului raport al Parlamentului European privind SOLVIT, aceleași probleme apar din nou. Faptul că nu se înregistrează progrese mai vizibile în ceea ce privește problemele structurale ale SOLVIT este un motiv de preocupare, iar în acest caz este imperios necesar să se găsească o soluție.

Este necesar să ne întrebăm dacă în prezent se depun eforturi suficiente în vederea identificării unei soluții sau dacă se poate face mai mult. Există numeroase motive care justifică o monitorizare foarte atentă a evoluției SOLVIT. SOLVIT are potențialul de a funcționa ca un instrument de soluționare a problemelor nu doar în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor, ci și în beneficiul întregii piețe unice și al economiei.

În opinia raportorului, trebuie să se analizeze dacă aceste probleme pot fi soluționate prin crearea unui cadru formal pentru SOLVIT prin intermediul unei directive. Întrucât, în acest moment, nu pare să existe voința politică necesară pentru a continua în această direcție, raportorul sugerează să se stabilească o serie de obiective pertinente pentru dezvoltarea SOLVIT. În cazul în care obiectivele stabilite nu sunt îndeplinite până la o anumită dată-limită, ar putea fi necesar să se aibă în vedere înlocuirea procedurii informale cu un act legislativ.


AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (17.12.2013)

destinat Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

referitor la SOLVIT

(2013/2154(INI))

Raportor pentru aviz: Martin Kastler

SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  salută eforturile Comisiei de a îmbunătăți în continuare activitatea eficientă a rețelei SOLVIT vizând soluționarea informală, rapidă a litigiilor transfrontaliere legate de piața internă - un instrument de abordare a aplicărilor necorespunzătoare care decurg din transpunere - cu ajutorul unor proceduri cât mai accesibile cetățenilor și sugerează ca statele membre să coopereze îndeaproape cu Comisia pentru a îmbunătăți sistemul SOLVIT, astfel încât acesta să devină un serviciu gratuit și ușor de utilizat;

2.  invită statele membre și Comisia să asigure acces egal la centrele SOLVIT și la portalurile online, în special persoanelor cu handicap sau dezavantajate și persoanelor în vârstă, precum și să dezvolte toate opțiunile disponibile pentru a stabili contacte între utilizatori și centrele SOLVIT în acest context;

3.  sprijină eforturile depuse în vederea clarificării și extinderii competențelor asupra tuturor „cazurilor structurale” care sunt contrare dreptului Uniunii privind piața internă; subliniază rolul rețelelor de soluționare a litigiilor transnaționale și coordonarea acestora în ceea ce privește respectarea, gestionarea și asigurarea punerii efective în aplicare a legislației europene de către autoritățile naționale, ce include furnizarea de informații în limbile relevante cu privire la normele și procedurile naționale privind drepturile UE într-un mod practic, inteligibil și actualizat;

4.  solicită acordarea unei atenții deosebite tuturor problemelor de drept al muncii cu caracter transfrontalier, precum și aspectelor referitoare la drepturile sociale și egalitatea de tratament, punând accentul pe chestiunile referitoare la pensii, lucrătorii din Uniunea Europeană și lucrătorii detașați;

5.  propune ca performanța centrelor SOLVIT să fie constant îmbunătățită, în special în ceea ce privește cazurile de securitate socială;

6.  salută toate măsurile în vederea îmbunătățirii controlului calității, a stabilirii unor standarde minime uniforme în centrele SOLVIT și a consolidării legăturilor și a cooperării cu alte rețele de consultanță ale UE; sugerează introducerea de linkuri la site-ul SOLVIT pe toate site-urile web ale instituțiilor europene, precum și de linkuri între portalurile naționale și site-ul „Europa ta”; îndeamnă statele membre să sensibilizeze autoritățile publice cu privire la SOLVIT, astfel încât cetățenii și întreprinderile să fie conștienți de modul în care își pot valorifica drepturile pe piața internă;

7.  invită statele membre să asigure resursele adecvate pentru centrele SOLVIT;

8.  solicită intensificarea relațiilor rețelei SOLVIT cu publicul și conectarea rețelei SOLVIT la alți actori și platforme similare, asigurând, până în 2020, o mai mare vizibilitate a centrelor SOLVIT în rândul publicului; salută angajamentul Comisiei de a oferi asistență pentru astfel de activități și semnalează oportunitatea ce o constituie lansarea, la nivelul UE, a unei campanii de sensibilizare cu privire la SOLVIT, care să însoțească campania pentru alegerile europene din 2014;

9.  subliniază importanța de a disemina informațiile referitoare la baza de date a cazurilor SOLVIT și salută recomandarea Comisiei referitoare la necesitatea de a oferi, pentru cazurile care nu pot fi abordate de SOLVIT, informații cu privire la rețelele alternative de soluționare a problemelor sau la surse de informare, inclusiv la alte căi de atac posibile, atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii;

10. propune, deși îi este cunoscut faptul că soluționarea reală a litigiilor trebuie să aibă loc la nivelul administrațiilor naționale, dezvoltarea succesivă a rețelei centrelor de consultanță SOLVIT prin oferirea posibilității regiunilor europene de a institui centre regionale SOLVIT („SolvitRegio”), care pot contribui la aducerea rețelei SOLVIT mai aproape de cetățeni și la sensibilizarea cu privire la serviciile oferite;

11. salută în special protecția datelor cu caracter personal de către centrele de consultanță SOLVIT și solicită ca protecția asigurată să fie monitorizată în permanență și, acolo unde este cazul, să sporească în vederea respectării cererilor de protecție a datelor adresate de utilizatori;

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

17.12.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

35

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Minodora Cliveti, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Marian Harkin, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Schroedter, Traian Ungureanu

Membri supleanți prezenți la votul final

Claudette Abela Baldacchino, Philippe De Backer, Edite Estrela, Richard Howitt, Martin Kastler, Anthea McIntyre, Vojtěch Mynář, Evelyn Regner, Tatjana Ždanoka


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

23.1.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

33

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

Claudette Abela Baldacchino, Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Preslav Borissov, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Eduard-Raul Hellvig, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Franz Obermayr, Sirpa Pietikäinen, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Membri supleanți prezenți la votul final

Regina Bastos, Ashley Fox, María Irigoyen Pérez, Morten Løkkegaard, Tadeusz Ross, Marc Tarabella, Patricia van der Kammen, Sabine Verheyen, Josef Weidenholzer

Membri supleanți (articolul 187 alineatul (2)) prezenți la votul final

Vital Moreira, Oreste Rossi

Aviz juridic - Politica de confidențialitate