ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2014

  29.1.2014 - (2013/2194(INI))

  Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
  Εισηγητής: Sergio Gaetano Cofferati

  Διαδικασία : 2013/2194(INI)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0066/2014
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A7-0066/2014
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2014

  (2013/2194 (INI))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Νοεμβρίου 2013, με τίτλο «Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014» (COM(2013)0800) και την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Μία ενιαία αγορά για την ανάπτυξη και την απασχόληση: Ανάλυση της προόδου που έχει επιτευχθεί και των εναπομενόντων εμποδίων στη κράτη μέλη – Συμβολή στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014» (COM(2013)0785), καθώς και την βασική ανάλυση για την προαναφερόμενη έκθεση με τίτλο «Διεθνείς αλυσίδες αξίας εντός και εκτός της ΕΕ»,

  –   έχοντας υπόψη την πρώτη έκθεση της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2012, με τίτλο «Κατάσταση της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς το 2013 - Συμβολή στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2013» (COM(2012)0752),

  –   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2012, με τίτλο «Ενιαία Αγορά - Πράξη ΙΙ – Μαζί για μια νέα ανάπτυξη» (COM(2012)0573),

  –   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Ιουνίου 2012, με τίτλο «Καλύτερη διακυβέρνηση για την ενιαία αγορά» (COM(2012)0259),

  –   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 24ης Φεβρουαρίου 2012, με τίτλο «Ενίσχυση της απόδοσης της ενιαίας αγοράς - Ετήσιος έλεγχος διακυβέρνησης για το 2011» (SWD(2012)0025),

  –   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2011, με τίτλο «Η Πράξη για την Ενιαία αγορά – Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης – "Μαζί για μια νέα ανάπτυξη"» (COM(2011)0206),

  –   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020 - Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

  –   έχοντας υπόψη τον ηλεκτρονικό πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς που κατέστη διαθέσιμος στο κοινό στις 4 Ιουλίου 2013,

  –   έχοντας υπόψη τον πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς αριθ. 26 (Φεβρουάριος 2013),

  –   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 27ης και 28ης Ιουνίου 2013,

  –   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της 29ης και 30ής Μαΐου 2013 σχετικά με την έξυπνη νομοθεσία,

  –   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης και 15ης Μαρτίου 2013,

  –   έχοντας υπόψη τις συζητήσεις του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της 18ης και 19ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2013 και την Πράξη για την ενιαία αγορά,

  –   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Φεβρουαρίου 2013 με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς, και τη συνέχεια που έδωσε η Επιτροπή η οποία εγκρίθηκε στις 8 Μαΐου 2013,

  –   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης και 25ης Οκτωβρίου 2013,

  –   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Ιουνίου 2012 με τίτλο «Πράξη για την Ενιαία Αγορά: Τα επόμενα βήματα προς την ανάπτυξη», και τη συνέχεια που έδωσε η Επιτροπή η οποία εγκρίθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2012,

  –   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Απριλίου 2011 σχετικά με τη διακυβέρνηση και την εταιρική σχέση στην ενιαία αγορά[1],

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A7-0066/2014),

  Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η «Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2013» σηματοδότησε την έναρξη του τρίτου κύκλου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και για πρώτη φορά περιλαμβάνει μια ετήσια έκθεση σχετικά με την κατάσταση της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς·

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια αποτελεσματική και λειτουργική ενιαία αγορά που βασίζεται στην κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας, είναι ουσιώδης για τη διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο ζήτησε την πλήρη ενσωμάτωση του πυλώνα της ενιαίας αγοράς στον κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτιωμένη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς πρέπει να στοχεύει στη διασφάλιση της καλύτερης και ταχύτερης μεταφοράς και εφαρμογής των οδηγιών και των κανονισμών που σχετίζονται με αυτήν, ιδίως εάν συνδέονται με τους καθορισθέντες τομείς καίριας σημασίας·

  Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιότητα των εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ποικίλλει ευρέως σε ό,τι αφορά την ουσία, τη διαφάνεια και τη δυνατότητα υλοποίησης·

  ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά θα πρέπει να θεωρείται ότι συνδέεται στενά με άλλους τομείς οριζόντιας πολιτικής, όπως η προστασία των καταναλωτών και των εργαζομένων, τα κοινωνικά δικαιώματα, το περιβάλλον και η βιώσιμη ανάπτυξη·

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πράξη Ι και η Πράξη ΙΙ για την ενιαία αγορά συνιστούν μια καλά σχεδιασμένη οριζόντια στρατηγική που καθόρισε συγκεκριμένα νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα που καθιστούν δυνατή την απελευθέρωση του αναξιοποίητου δυναμικού ανάπτυξης και την εξάλειψη των εμποδίων στην ενιαία αγορά·

  Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει καθορίσει τις υπηρεσίες, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τις μεταφορές, την ενέργεια και την ψηφιακή αγορά ως τομείς καίριας σημασίας για τη βελτίωση της λειτουργίας και την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεθοδολογία για τον καθορισμό των τομέων αυτών πρέπει να αξιολογείται και να αναθεωρείται σε τακτική βάση, συνεκτιμώντας τους στόχους και τις προοπτικές ανάπτυξης, καθώς και τα κριτήρια για την παροχή της απαραίτητης προστασίας στους πολίτες, και ιδίως στους καταναλωτές, τους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους·

  Θ. εκτιμώντας ότι δεν έχουμε ακόμη πραγματώσει μια πλήρως λειτουργούσα ψηφιακή ενιαία αγορά για τις υπηρεσίες άμεσης επικοινωνίας στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των ψηφιακών υπηρεσιών και το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο παρακωλύονται από τις κατακερματισμένες σε εθνικό επίπεδο κανονιστικές διατάξεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες και δημόσιες υπηρεσίες θα επωφεληθούν οικονομικά και κοινωνικά από τη χρήση προηγμένων υπηρεσιών και εφαρμογών ΤΠΕ·

  Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσβάσιμες και αποτελεσματικές ευρωπαϊκές υποδομές μεταφορών, η φιλόδοξη ευρωπαϊκή πολιτική για τη βιομηχανία και η δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς ενέργειας –με στόχο τόσο τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της ΕΕ όσο και τη διασφάλιση της καθολικής και προσιτής οικονομικά πρόσβασης των νοικοκυριών και των καταναλωτών στην ενέργεια– είναι ζωτικής σημασίας για την ενιαία αγορά της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι, κατά συνέπεια, απαραίτητο να καθοριστούν δράσεις προτεραιότητας σε αυτούς τους τομείς·

  Ευρωπαϊκό Εξάμηνο

  1.  επαναλαμβάνει το αίτημά του στην Επιτροπή να ενισχύσει τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς μέσω της καθιέρωσης, ως ειδικού πυλώνα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ενός ετήσιου κύκλου διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς, ο οποίος να περιλαμβάνει πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς, ετήσια έκθεση σχετικά με την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης, καθοδήγηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προς τα κράτη μέλη, εθνικά σχέδια δράσης με στόχο την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ενιαίας αγοράς, και ειδικές ανά χώρα συστάσεις· καλεί, περαιτέρω, την Επιτροπή να λάβει πλήρως υπόψη τους τομείς ανάπτυξης καίριας σημασίας που έχουν καθοριστεί – τον τομέα των υπηρεσιών, τον τομέα της ενέργειας, τον τομέα των μεταφορών και τη ψηφιακή ενιαία αγορά – καθώς και τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην Πράξη Ι και στην Πράξη ΙΙ της Ενιαίας Αγοράς·

  2.  τονίζει την ανάγκη να καθοριστεί η ενιαία αγορά ως ο τρίτος πυλώνας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου προκειμένου να καλυφθεί μια σαφής δέσμη προτεραιοτήτων που σχετίζονται με την πραγματική οικονομία· πιστεύει ότι ο καθορισμός και η επίτευξη αυτών των προτεραιοτήτων είναι ουσιώδεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης και τη γεφύρωση του χάσματος που παρουσιάζεται ως προς την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», διασφαλίζοντας παράλληλα την οικονομική σύγκλιση μεταξύ κρατών μελών εντός και εκτός της ευρωζώνης και ανάμεσα σε κεντρικές και περιφερειακές περιοχές της ΕΕ·

  3.  επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η πρώτη έκθεση σχετικά με την κατάσταση της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς ήταν ανεπαρκής και ατελής· πιστεύει, συνεπώς, ότι οι μελλοντικές εκθέσεις πρέπει να είναι σαφέστερες όσον αφορά τις τρέχουσες αδυναμίες συγκεκριμένων κρατών μελών, να παρέχουν ακριβέστερη καθοδήγηση σχετικά με πιθανά μέτρα διόρθωσης και τα αναμενόμενα οφέλη και να υποδεικνύουν αποτελεσματικές δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας και, κατά συνέπεια, για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης που, συνολικά, θα αποτελούσαν απτή απόκριση στην τρέχουσα κοινωνική και οικονομική κρίση·

  4.  χαιρετίζει την έκθεση 2014 της Επιτροπής για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς (COM(2013)0785) και υποστηρίζει σθεναρά τις προσπάθειες της Επιτροπής να ενσωματώσει περισσότερο την ενιαία αγορά στα ζητήματα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· εκτιμά το γεγονός ότι η έκθεση σχετικά με την κατάσταση της ενιαίας αγοράς για το 2014 παρουσιάζει ορισμένα συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με τις δράσεις που έχουν αναληφθεί από μεμονωμένα κράτη μέλη· πιστεύει, ωστόσο, ότι από την έκθεση απουσιάζει μια ποιοτική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που έχουν ληφθεί, της προόδου που έχει σημειωθεί και των αποτελεσμάτων που έχουν όντως επιτευχθεί μέσω των πολιτικών· ζητεί να αναπτυχθεί ένα εργαλείο ανάλυσης για την καταμέτρηση της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του πυλώνα της ενιαίας αγοράς του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου σε σχέση με τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις· πιστεύει ότι το εν λόγω εργαλείο ανάλυσης θα μπορούσε να συμπληρώσει περαιτέρω τον πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς·

  5.  πιστεύει ότι χρειάζεται περισσότερος οριζόντιος συντονισμός και συνέπεια κατά την εκπόνηση νομοθετικών προτάσεων που αφορούν την ενιαία αγορά· πιστεύει ότι στη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι ανάγκες όλων των ενδιαφερόμενων μερών και ότι είναι απαραίτητη μια πιο δυναμική και έγκαιρη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, της κοινωνίας των πολιτών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών στον σχεδιασμό, την έγκριση, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των μέτρων με στόχο την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών στην ενιαία αγορά·

  6.  τονίζει την ανάγκη για ολοκληρωμένες διαβουλεύσεις και εμπεριστατωμένες εκτιμήσεις αντίκτυπου πριν από την έγκριση οιασδήποτε πρότασης από την Επιτροπή· τονίζει ότι οι προτάσεις της Επιτροπής πρέπει να συνάδουν με τις αρχές της έξυπνης νομοθεσίας και της καταλληλότητας του κανονιστικού πλαισίου, πρέπει να περιλαμβάνουν εκτίμηση του αντίκτυπου στις ΜΜΕ, και πρέπει να λαμβάνουν την έγκριση της επιτροπής εκτίμησης αντικτύπου της ίδιας της Επιτροπής· τονίζει επίσης ότι οι εκτιμήσεις αντικτύπου πρέπει να αξιολογούν τις επιπτώσεις της νέας νομοθεσίας στις προοπτικές ανάπτυξης και στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης·

  7.  θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο πρέπει να ενταχθεί σε μια βαθύτερη δημοκρατική διαδικασία με μεγαλύτερη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων, ενισχύοντας παράλληλα τα προνόμια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

  8.  πιστεύει ότι οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις που εκδίδονται στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την πρόοδο που έχει σημειώσει κάθε κράτος μέλος και ότι δεν είναι απαραίτητο οι εθνικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή της νομοθεσίας της ενιαίας αγοράς να ακολουθούν μια ενιαία προσέγγιση, οφείλουν ωστόσο να ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί και τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέσω των πολιτικών που εφαρμόζονται·

  9.  ζητεί οι επικείμενες συστάσεις ανά χώρα στον κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου το 2014 να αντικατοπτρίζουν τα πορίσματα της έκθεσης για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς κατά τρόπο πολύ πιο έντονο και αυστηρό από τις συστάσεις ανά χώρα για το 2013.

  10. είναι της άποψης ότι ο τρίτος πυλώνας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, που αφορά την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, πρέπει να αποσκοπεί στον προσδιορισμό πολιτικών προτεραιότητας και μέτρων για την τόνωση και την αναζωογόνηση της πραγματικής οικονομίας· θεωρεί ότι ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί αποτελεσματικά μόνον εάν όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ τον συμμερίζονται και τον στηρίζουν με συνέπεια· ενθαρρύνει, για τον λόγο αυτόν, μια εστιασμένη οργάνωση των εργασιών του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας ώστε να αφιερώνονται ρητά στην ενσωμάτωση των εν λόγω προτεραιοτήτων, που είναι σημαντικές για την πραγματική οικονομία, στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

  Τομείς καίριας σημασίας

  11. θεωρεί ότι οι τομείς καίριας σημασίας που καθόρισε η Επιτροπή –υπηρεσίες, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, μεταφορές, ενέργεια και ψηφιακή αγορά– διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στην πλήρη ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς· θεωρεί, επιπλέον, ότι, προκειμένου να επιτευχθεί εκ νέου ανάπτυξη, η επανεκκίνηση μιας συνεπούς και ολοκληρωμένης πολιτικής για τη βιομηχανία που θα εστιάζει στους εν λόγω τομείς θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει προσπάθειες για την ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών - συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των καταναλωτών και των εργαζομένων - και ένα μοντέλο ανταγωνιστικότητας το οποίο θα βασίζεται στη γνώση και την καινοτομία μέσω της παροχής κινήτρων από την ΕΕ για την προώθηση των επενδύσεων και της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, τη στήριξη της έρευνας και της ανάπτυξης και τη στήριξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

  12. παροτρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει μια αυθεντική ευρωπαϊκή πολιτική για τη βιομηχανία· πιστεύει ότι η επανεκβιομηχάνιση πρέπει να αποτελεί διατομεακή προτεραιότητα για την Ένωση· θεωρεί ότι στη νέα αυτή πολιτική για τη βιομηχανία πρέπει να περιλαμβάνονται: η ενίσχυση των κανόνων της ενιαίας αγοράς, μια συνολική στρατηγική για την εξωτερική διάσταση της ενιαίας αγοράς με ιδιαίτερη έμφαση σε συνεκτικές πολιτικές προστασίας του καταναλωτή και βελτιωμένη πρόσβαση σε κεφάλαιο και υποδομές προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των εταιρειών και να καταστεί δυνατή η πρόσβασή τους στις παγκόσμιες αγορές·

  13. υπογραμμίζει ότι η ενιαία αγορά με την κατάργηση των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων, παρέχει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να λειτουργούν σε μεγαλύτερη κλίμακα, αυξάνοντας έτσι την ικανότητά τους να καινοτομούν, να επενδύουν, να καταστούν παραγωγικότερες και να δημιουργούν θέσεις εργασίας·

  14. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει λεπτομερές σχέδιο δράσεως όσον αφορά τα μέτρα που έχουν επινοηθεί για την επίτευξη μιας πλήρως ολοκληρωμένης και διασυνδεδεμένης ενιαίας αγοράς ενέργειας· τονίζει την ανάγκη να προσφέρονται στους καταναλωτές διαφανείς και συγκρίσιμες τιμές της ενέργειας με παράλληλη διασφάλιση της προστασίας των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων καταναλωτών· τονίζει την ανάγκη για την πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων σε υποδομές στον τομέα της ενέργειας και είναι της άποψης ότι όλοι οι κλάδοι επιχειρήσεων κοινής ωφελείας πρέπει να συμβαδίζουν με την πρόοδο στον τομέα της ενέργειας·

  15. τονίζει ότι η βελτίωση των υποδομών - ιδίως των διασυνοριακών συνδέσεων και της διαλειτουργικότητας - αποτελεί θέμα ζωτικής σημασίας προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία της ενιαίας αγοράς· πιστεύει ότι ένα ενιαίο, διασυνδεδεμένο και αποτελεσματικό ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών είναι κρίσιμης σημασίας για την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων και υπηρεσιών εντός της ενιαίας αγοράς· πιστεύει ότι απαιτούνται περαιτέρω επενδύσεις για την επίτευξη των στόχων αυτών και επαναλαμβάνει ότι πρέπει να θεσπιστεί ένα ευρύ φάσμα μηχανισμών χρηματοδότησης για παρόμοια έργα·

  16. υπογραμμίζει ότι η συνεπής εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και περαιτέρω προτάσεων της Επιτροπής σχετικά με τις ψηφιακές υπηρεσίες θα μπορούσε να συμβάλει ώστε η Ευρώπη να αξιοποιήσει πλήρως την εσωτερική αγορά· ζητεί μια πολιτική για μια ψηφιακή ενιαία αγορά που θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, τη διασυνοριακή αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια των διαδικτυακών υπηρεσιών στην Ευρώπη και θα παρέχει υψηλό επίπεδο προσβασιμότητας και προστασίας των καταναλωτών· τονίζει τη σημασία των στοχευμένων επενδύσεων και επισημαίνει ότι οι εργασίες επί της πρότασης για τη Διασυνδεδεμένη Ήπειρο θα συμβάλουν στη μείωση των διαφορών τιμών μεταξύ των κρατών μελών μέσω της ενίσχυσης του ανταγωνισμού στον τομέα των τηλεπικοινωνιών·

  17. ζητεί τη φιλόδοξη εφαρμογή του θεματολογίου για τους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων νομοθετικών και προγραμματικών μέτρων, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών και της εμπιστοσύνης τους στην ενιαία αγορά, την ενδυνάμωση των καταναλωτών, την ενθάρρυνση της υπεύθυνης συμπεριφοράς του μέσου καταναλωτή και την αύξηση της προστασίας των ευάλωτων καταναλωτών·

  18. εκτιμά ότι η διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση θα συμβάλει στην άμβλυνση των περιορισμών ρευστότητας και στην αύξηση των κεφαλαίων κίνησης των ΜΜΕ· χαιρετίζει το γεγονός ότι η ανάπτυξη μορφών εναλλακτικής χρηματοδότησης των ΜΜΕ βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες που θέτει η Επιτροπή στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014 και στην έκθεση για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς· υποστηρίζει σθεναρά τον στόχο της ανάπτυξης ειδικών ομολόγων και χρηματιστηριακής αγοράς αποκλειστικά για τις ΜΜΕ και ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν έμπρακτη δράση για την επίτευξη αυτού του στόχου· υποστηρίζει, επίσης, τις πρωτοβουλίες που ελήφθησαν σε επίπεδο ΕΕ για τη συμπλήρωση των εθνικών προσπαθειών με σκοπό την αύξηση της μικροπίστωσης και την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης των αναπτυξιακών τραπεζών που χορηγούν δάνεια με χαμηλότερα επιτόκια από τις εμπορικές τράπεζες· σημειώνει την ιδιαίτερη σημασία της στήριξης των ΜΜΕ μέσω των προγραμμάτων COSME και Ορίζοντας 2020·

  19. υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν τα εμπόδια στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς τα οποία προκαλούνται από τον κατακερματισμό της αγοράς λιανικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, όπως τόνισε η Επιτροπή στην έκθεση για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, ιδίως σε σχέση με τις μεγάλες αποκλίσεις στα επιτόκια για τραπεζικά δάνεια, οι οποίες έχουν μεγάλο αντίκτυπο στους καταναλωτές, τα νοικοκυριά και τις ΜΜΕ· είναι πεπεισμένο ότι αυτές οι διαφορές παρεμποδίζουν την αποτελεσματική πρόσβαση στη χρηματοδότηση και έχουν δυσμενή αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία· ανησυχεί για την αρνητική εντύπωση που έχουν σχηματίσει οι καταναλωτές για τον κατακερματισμό και τη χαμηλή απόδοση των λιανικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, κυρίως όσον αφορά τους τραπεζικούς λογαριασμούς, τις υποθήκες, τις ιδιωτικές συντάξεις και τα χρεόγραφα·

  20. πιστεύει ότι η ρύθμιση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών πρέπει να προβλέπει καλύτερη πληροφόρηση, βελτιωμένη προστασία και αποτελεσματικά ένδικα μέσα για τους καταναλωτές· τονίζει την ανάγκη για ταχεία και θετική ολοκλήρωση της εργασίας επί των νομοθετικών προτάσεων για την αγορά χρηματοοικονομικών καταναλωτικών υπηρεσιών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών λιανικής, συγκεκριμένα όσον αφορά τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά· φρονεί ότι πρέπει να υποβληθούν περαιτέρω προτάσεις, όπως το ειδικό καθεστώς αφερεγγυότητας του καταναλωτή, το οποίο θα αντικαταστήσει την τρέχουσα αποσπασματική και ανεπαρκή προσέγγιση, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ασφαλής επένδυση των ιδιωτικών αποταμιεύσεων στην πραγματική οικονομία·

  21. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τις ισχυρές ενδείξεις για τη σημασία της ενιαίας αγοράς όσον αφορά την έξοδο από την κρίση, η ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών, ιδίως των εργαζομένων και των επαγγελματιών, στην Ευρώπη δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι χρειάζονται πιο σθεναρά μέτρα προκειμένου να αρθούν τα εναπομείναντα εμπόδια και να τονωθεί η ανάπτυξη ενώ παράλληλα θα διασφαλίζονται τα δικαιώματα των πολιτών και των εργαζομένων· τονίζει την ανάγκη για μια ισόρροπη ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, με βάση την πλήρη εφαρμογή των οικονομικών ελευθεριών σύμφωνα με την κοινωνική οικονομία της αγοράς·

  22. υπενθυμίζει ότι η κυκλική μέθοδος της υποβολής πράξεων ενιαίας αγοράς προσέφερε ευκαιρίες για τον καθορισμό και τη συζήτηση σε τακτική βάση των προτεραιοτήτων για την ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς· θεωρεί ότι η εν λόγω μέθοδος πρέπει να βελτιωθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω·

  23. χαιρετίζει τη δέσμη νομοθετικών προτάσεων για ένα κανονισμό για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων και ένα κανονισμό για την εποπτεία της αγοράς, και για τις δημοσιοποιήσεις μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες εταιρείες και ομίλους· πιστεύει ότι οι πρωτοβουλίες αυτές μπορούν να ενισχύσουν τα δικαιώματα των καταναλωτών, να διασφαλίσουν καλύτερα την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, να διευκολύνουν το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, και να ενθαρρύνουν ένα νέο μοντέλο ανταγωνιστικότητας· ζητεί, επομένως, από την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ώστε να υπάρξει τελικό αποτέλεσμα σε εύλογο χρονικό πλαίσιο·

  24. υπογραμμίζει τη σημασία των πολιτικών συμφωνιών που επετεύχθησαν σχετικά με τις αναθεωρήσεις της οδηγίας για την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, της δέσμης για τις δημόσιες συμβάσεις και τις παραχωρήσεις, καθώς και της οδηγίας για την εναλλακτική επίλυση διαφορών και του κανονισμού για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών· προτρέπει, επομένως, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν την ταχεία και συνολική εφαρμογή όλων των νέων διατάξεων·

  25. θεωρεί αναγκαία την ορθή μεταφορά της νομοθεσίας σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης· επισημαίνει τη σημασία των δημοσίων συμβάσεων ως βασικής κινητήριας δύναμης της ανάπτυξης, ιδίως για τις ΜΜΕ· θεωρεί ότι η εφαρμογή της μεταρρύθμισης αυτής παρέχει μια σημαντική ευκαιρία για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης μέσω της στρατηγικής αξιοποίησης των δημοσίων συμβάσεων από την άποψη της καινοτομίας και της βιωσιμότητας καθώς και μέσω της βελτίωσης της ποιότητας και της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των δημοσίων δαπανών προκειμένου να ικανοποιηθούν συγκεκριμένες απαιτήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης και των εθνικών κυβερνήσεων· θεωρεί ότι αυτά αποτελούν βασικά στοιχεία για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης·

  26. πιστεύει ότι, ιδίως προκειμένου να καταπολεμηθεί η ανεργία των νέων, οι νέοι κανόνες που αφορούν τα επαγγελματικά προσόντα ( οι οποίοι εγκρίθηκαν τον Νοέμβριο του 2013 και τροποποιούν την οδηγία 2005/36/ΕΚ και τον κανονισμό ΙΜΙ) συνιστούν σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων και των επαγγελματιών, δεδομένου ότι προβλέπουν ένα κοινό υψηλό επίπεδο κατάρτισης και προωθούν τη χρήση της ευρωπαϊκής επαγγελματικής κάρτας· υπογραμμίζει ότι η πλήρης και ορθή εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (και της οδηγίας για τις υπηρεσίες) αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης στην ΕΕ· πιστεύει, ταυτόχρονα, ότι είναι αναγκαία η μεταρρύθμιση των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων προκειμένου να εξασφαλιστεί καλύτερη πρόσβαση των νέων σε αυτά και να δημιουργηθεί μια περισσότερο δυναμική αγορά η οποία θα παρέχει επαρκείς εγγυήσεις στους καταναλωτές·

  Μέσα διακυβέρνησης

  27. σημειώνει την απάντηση της Επιτροπής στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 7ης Φεβρουαρίου 2013 όσον αφορά τη νομική βάση της ζητούμενης νομοθετικής πρότασης η οποία θα περιείχε τα στοιχεία που αναφέρονται στο εν λόγω ψήφισμα· πιστεύει ότι οι συγκεκριμένες συστάσεις που διατυπώνονται σε αυτό εξακολουθούν να περιέχουν πολύτιμες ιδέες για τη βελτιωμένη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς·

  28. σημειώνει την προσαρμοσμένη δομή της δεύτερης έκδοσης της έκθεσης για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς·(COM(2013)0785)· χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή ανταποκρίθηκε επίσης με αυτόν τον τρόπο στα αιτήματα που διατύπωσε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 7ης Φεβρουαρίου 2013· σημειώνει ότι ορισμένα από τα μέτρα που περιγράφονται σε αυτό το ψήφισμα έχουν ήδη οδηγήσει σε βελτιωμένη εφαρμογή και επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της πιο αυστηρής χρήσης του συστήματος «EU Pilot»·

  29. χαιρετίζει τον ηλεκτρονικό πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς, και ιδίως για τον οπτικό και ενημερωτικό τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι επιδόσεις των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τη νομοθεσία της ΕΕ για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς· φρονεί ότι ο ηλεκτρονικός πίνακας αποτελεσμάτων πρέπει να είναι διαθέσιμος σε όλες τις γλώσσες της Ένωσης προκειμένου να διευκολύνει όλους τους ευρωπαίους πολίτες να κατανοήσουν τον κύκλο της ενιαίας αγοράς και τον, ενδεχομένως, ενεργό τους ρόλο σε αυτόν·

  30. πιστεύει ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να καταστεί πιο διαφανής η επιβολή και ομοιόμορφη εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης στα κράτη μέλη· σημειώνει ότι η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο πραγματοποιείται κατά μέσο όρο εννέα μήνες μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας και ότι ο αυξάνεται ο αριθμός των οδηγιών η μεταφορά των οποίων καθυστερεί κατά δύο ή περισσότερα έτη· θεωρεί ότι κάθε οδηγία πρέπει να μεταφέρεται στο εθνικό δίκαιο με συνεπή τρόπο και ότι όλα τα μέτρα μεταφοράς πρέπει να εγκρίνονται προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι συμβιβασμοί που επιτυγχάνονται σε επίπεδο Ένωσης·

  31. πιστεύει, ωστόσο, ότι αμιγώς ποσοτικά στατιστικά δεδομένα σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας ενιαίας αγοράς δεν επαρκούν και ότι είναι απαραίτητο να επικεντρωθούμε στην ποιότητα του τρόπου εφαρμογής της νομοθεσίας στο εσωτερικό των κρατών μελών, με βάση ειδικούς βασικούς δείκτες για τους τομείς της ενιαίας αγοράς, οι οποίοι θα αναπτυχθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

  32. χαιρετίζει την έκθεση με τίτλο «Διεθνείς αλυσίδες αξίας εντός και εκτός της ΕΕ» ως θετικό παράδειγμα της χρήσης ειδικών δεικτών για την αξιολόγηση της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς με ιδιαίτερη προσοχή να αποδίδεται στην εξάπλωση των συστημάτων παραγωγής σε ολόκληρη την ΕΕ· θεωρεί ότι η στήριξη περαιτέρω πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη διασυνοριακών αλυσίδων εφοδιασμού θα συμβάλει στην άρση χρόνιων εμποδίων όσον αφορά την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών εταιρειών στην παγκόσμια οικονομία·

  33. επικροτεί το βελτιωμένο επίπεδο του μέσου ελλείμματος μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο, το οποίο μειώθηκε τώρα στο 0,6%· τονίζει ότι ακόμη και ένα πολύ μικρό έλλειμμα σε έναν σημαντικό τομέα πολιτικής μπορεί να έχει ευρύτατο αρνητικό αντίκτυπο στις ευκαιρίες των καταναλωτών και των επιχειρήσεων και, κατά συνέπεια, στην ευρωπαϊκή οικονομία ως σύνολο·

  34. εκφράζει τη λύπη του για τη μέση διάρκεια των διαδικασιών επί παραβάσει, και ιδίως για το γεγονός ότι οι υποθέσεις που αφορούν υπηρεσίες είναι οι πλέον χρονοβόρες (49,8 μήνες κατά μέσο όρο)· θεωρεί ότι οι διαδικασίες επί παραβάσει έχουν αποκαλύψει μια σειρά από περιορισμούς στην ταχεία αντιμετώπιση και αποκατάσταση ανεπαρκειών όσον αφορά την επιβολή και την εφαρμογή των διατάξεων για την ενιαία αγορά· καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν πιο αποτελεσματικά με την Επιτροπή για την ταχύτερη επίλυση των υποθέσεων και καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει περαιτέρω «επιχειρήσεις -σκούπα» για τα εθνικά μέτρα που έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην ενιαία αγορά·

  35. φρονεί ότι οι διαδικασίες επί παραβάσει πρέπει να θεωρούνται η ύστατη λύση, να κινούνται μόνον αφού έχουν καταβληθεί προσπάθειες συντονισμού και διόρθωσης της κατάστασης, και ότι, κατά συνέπεια, η Επιτροπή θα πρέπει να προωθήσει τη χρήση του συστήματος «EU Pilot» και άλλων διαδικασιών προτού προσαγάγει ένα κράτος μέλος ενώπιον του Δικαστηρίου· επιμένει, επίσης, ότι θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικότερης εφαρμογής των διαδικασιών επί παραβάσει για παραβιάσεις διατάξεων του κοινοτικού δικαίου στον τομέα της ενιαίας αγοράς και ότι τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να συνεχίσουν την περαιτέρω ανάπτυξη των διαδικασιών επί παραβάσει στο πλαίσιο μελλοντικών αναθεωρήσεων της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

  36. στηρίζει τις δράσεις της Επιτροπής για τη βελτίωση της συνεργασίας των εθνικών αρχών όσον αφορά τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς· συμφωνεί ότι ένας μόνιμος μηχανισμός ΤΠΕ που θα διευκολύνει την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά την κατάσταση, καθώς οι συναντήσεις μιας ομάδας εθνικών εμπειρογνωμόνων κάποιες φορές τον χρόνο προφανώς δεν είναι ο κατάλληλος τρόπος για την αντιμετώπιση ενός τέτοιου θέματος προτεραιότητας·

  37. τονίζει εκ νέου τη σημασία της ορθής λειτουργίας του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ), το οποίο πρόσφατα απέκτησε δική του κανονιστική βάση και το οποίο επί του παρόντος επεκτείνεται για να συμπεριλάβει νέους τομείς και κλάδους πολιτικής· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με τη λειτουργία εργαλείου μηχανικής μετάφρασης που εγκαινιάστηκε προκειμένου να διευκολυνθεί η επικοινωνία μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών·

  38. ζητεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τα μέτρα που προβλέπονται στο πλαίσιο του ψηφιακού θεματολογίου και να εντείνουν τις προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης –κυρίως μέσω της ταχείας υλοποίησης μέτρων που σχετίζονται με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την ηλεκτρονική υγεία, την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τις ηλεκτρονικές συμβάσεις– με στόχο την παροχή περισσότερων και καλύτερων ψηφιακών υπηρεσιών για πολίτες και επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη μέσω της μείωσης των δαπανών και της αύξησης της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα·

  39. σημειώνει ότι το δίκτυο επίλυσης προβλημάτων SOLVIT εξακολουθεί να μην αξιοποιείται επαρκώς· ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι παρέχονται επαρκείς πόροι για το δίκτυο SOLVIT και τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης, όπως απαιτείται από την οδηγία για τις υπηρεσίες· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξίσου να λάβουν περαιτέρω μέτρα ενημέρωσης των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών σχετικά με τη διαθεσιμότητα των μέσων αυτών· πιστεύει, επιπλέον, ότι τα κράτη μέλη πρέπει να προβούν σε εντατικότερη και ευρύτερη ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

  40. σημειώνει τη συνεχή αύξηση της χρήσης των διαδικτυακών πυλών «Η Ευρώπη σου» και «Η Ευρώπη σου – Συμβουλές», αποστολή των οποίων είναι να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες σε οποιονδήποτε κυκλοφορεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

  41. χαιρετίζει τον Μήνα Ενιαίας Αγοράς ο οποίος, από τις 23 Σεπτεμβρίου έως τις 23 Οκτωβρίου 2013, συγκέντρωσε πολίτες από ολόκληρη την Ευρώπη, φορείς χάραξης πολιτικής, εμπειρογνώμονες και ηγέτες της ΕΕ, οι οποίοι συμμετείχαν σε διαδικτυακό διάλογο και σε σχετικές εθνικές εκδηλώσεις, με σκοπό τη διεξαγωγή συζήτησης για τη μέχρι στιγμής συντελεσθείσα πρόοδο και τις εναπομείνασες προκλήσεις, και τη διατύπωση ιδεών για το μέλλον της ενιαίας αγοράς, και ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε απολογισμό των προβληματισμών και των προτάσεων που διατύπωσαν οι συμμετέχοντες· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη μορφή και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας του 2013, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητάς της να προσεγγίσει τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές και να τους παράσχει μια πραγματική ευκαιρία να συμβάλουν στη διαμόρφωση της ενιαίας αγοράς·

  °

  °         °

  42. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

  • [1]  EE C 296 E της 2.10.2012, σ. 51.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Η διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς, ως θέμα διαρθρωτικής σημασίας, έχει τοποθετηθεί στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας χάρη σε ορισμένες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και με τη σαφή στήριξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

  Στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2012 με τίτλο «Καλύτερη διακυβέρνηση για την ενιαία αγορά» ζητείτο η ανανέωση της δέσμευσης ώστε η ενιαία αγορά να διασφαλίσει αποτελεσματικά την ανάπτυξη και να αποφέρει απτά αποτελέσματα για τους ευρωπαίους πολίτες, καταναλωτές και επιχειρήσεις. Αυτό επαναλήφθηκε στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2013 και τη συνοδευτική έκθεση σχετικά με την κατάσταση της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς το 2013, στην οποία γίνεται έκκληση να ενταθούν οι προσπάθειες για βελτίωση της εφαρμογής και της επιβολής των κανόνων που είναι ήδη σε ισχύ.

  Προκειμένου να επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος, και κατόπιν ειδικού αιτήματος να αναληφθεί «ειδική πρωτοβουλία για την ανάπτυξη, η οποία να οδηγήσει σε διακριτές συστάσεις για κάθε χώρα όπου να λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση υλοποίησης της Ενιαίας Αγοράς», το οποίο αίτημα διατυπώθηκε στο ψήφισμα σχετικά με την «Πράξη για την Ενιαία Αγορά: Τα επόμενα βήματα προς την ανάπτυξη» που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο στις 14 Ιουνίου 2012, η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών εκπόνησε νομοθετική έκθεση πρωτοβουλίας με στόχο την ενίσχυση της διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς ώστε να βελτιώσει τη λειτουργία της και να συμβάλει στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη. Ένα ψήφισμα με συγκεκριμένες συστάσεις προς την Επιτροπή εγκρίθηκε στην Ολομέλεια στις 7 Φεβρουαρίου 2013.

  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στη συνεδρίασή του στις 14/15 Μαρτίου 2013, τόνισε ότι «η Ενιαία Αγορά εξακολουθεί να αποτελεί βασικό παράγοντα της ανάπτυξης και της απασχόλησης» και υποσχέθηκε να προβαίνει στην «τακτική επισκόπηση όλων αυτών των θεμάτων» [όσον αφορά τις συστάσεις που διατυπώθηκαν στην έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς, καθώς και τις προτάσεις που διατυπώθηκαν στην Πράξη Ι και Πράξη ΙΙ της ενιαίας αγοράς, και την εφαρμογή της νομοθεσίας της ενιαίας αγοράς].

  Στην παρούσα έκθεση επιδιώκεται να διατηρηθεί αμείωτη η απαραίτητη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ενιαία αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση: γίνονται σχόλια σχετικά με προγενέστερες συστάσεις (ιδίως στην έκθεση Schwab), παρουσιάζεται ενημερωμένη θέση σχετικά με το περιεχόμενο της επόμενης ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης, καθώς και οι δράσεις προτεραιότητας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως και οι πρόσφατες προσπάθειες που καταβλήθηκαν από την Επιτροπή σε ό,τι αφορά την πληθώρα των μέσων διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς.

  Ευρωπαϊκό Εξάμηνο

  Η ενίσχυση της διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς συνδέεται στενά με την απτή δυνατότητα θέσπισης ενός ειδικού πυλώνα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ο εισηγητής θεωρεί ότι ο συντονισμός των οικονομικών πολιτικών και των πολιτικών περί απασχόλησης πρέπει να συμπληρωθεί από ένα θεμελιώδες κεφάλαιο που θα καλύπτει όλες τις πιθανές δράσεις για την τόνωση της πραγματικής οικονομίας οι οποίες ενδέχεται αλλιώς να μείνουν εκτός του συνολικού συντονισμού του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

  Η «Ετήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη 2013» μπορεί να θεωρηθεί το πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση, καθώς για πρώτη φορά περιλαμβάνει ετήσια έκθεση σχετικά με την κατάσταση της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς. Η παρουσίαση της «Ετήσιας επισκόπησης για την ανάπτυξη 2014» που αναμένεται τον Νοέμβριο θα συνιστά θεμελιώδη αναφορά που θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην παρούσα έκθεση ως κρίσιμο στοιχείο του κύκλου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και να συμπληρωθεί με κατάλληλες παρατηρήσεις και προτάσεις του Κοινοβουλίου.

  Στην έκθεση σχετικά με την κατάσταση της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς που συνοδεύει την ετήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη θα αναφέρονται τα προβλήματα και οι ελλείψεις· ωστόσο, θα παρουσιάζεται επίσης μια σαφής δέσμη προτεραιοτήτων που σχετίζονται με την πραγματική οικονομία και θα υποδεικνύονται αποτελεσματικές δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας.

  Ο εισηγητής είναι επίσης πεπεισμένος ότι ο συντονισμός των προτεραιοτήτων της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου πρέπει να ενταχθεί σε μια βαθύτερη δημοκρατική διαδικασία με την πλήρη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων, την τήρηση των προνομίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την παροχή επαρκούς χώρου στους κοινωνικούς εταίρους και στα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη.

  Τομείς καίριας σημασίας

  Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Καλύτερη διακυβέρνηση για την ενιαία αγορά», η Επιτροπή καθόρισε, μέσω μεθοδολογίας που πρέπει να αξιολογείται και να αναθεωρείται σε τακτική βάση, τους τομείς καίριας σημασίας για τη βελτίωση της λειτουργίας και την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς: υπηρεσίες, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, μεταφορές, ενέργεια και ψηφιακή αγορά. Ο εισηγητής πιστεύει ότι οι εν λόγω τομείς εξακολουθούν να αποτελούν προτεραιότητες και ότι πρέπει να ξεκινήσουν εκ νέου προσπάθειες συντονισμού. Επίσης θεωρεί ότι πρέπει να εμπλουτιστούν και να συνδυαστούν με άλλες παραμέτρους που σχετίζονται στενά με πολιτικές της ενιαίας αγοράς για τις οποίες πρέπει να υποβληθούν άλλα μέτρα και προτάσεις.

  Μια συνεπής και ολοκληρωμένη πολιτική για τη βιομηχανία είναι ουσιώδης για την ανάκαμψη των οικονομιών της Ευρώπης, και για να σχεδιαστεί μια σταθερή πορεία εξόδου από την κρίση. Η βελτιωμένη προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, τόσο ως καταναλωτών όσο και ως εργαζομένων, είναι θεμελιώδους σημασίας για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ενιαία αγορά και για την ενθάρρυνση υπεύθυνων συμπεριφορών. Ο συντονισμός των πολιτικών της ενιαίας αγοράς πρέπει να στοχεύει στην εκ νέου ανακάλυψη ενός νέου μοντέλου ανταγωνιστικότητας με βάση τη γνώση και την καινοτομία, πράγμα που απαιτεί αύξηση των επενδύσεων στην εκπαίδευση και την έρευνα.

  Ο τρόπος με τον οποίο υποβλήθηκαν και συζητήθηκαν οι προτάσεις των Πράξεων Ι και ΙΙ της ενιαίας αγοράς συνιστά ένα καλό παράδειγμα και πρέπει να βελτιωθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω. Η παρούσα έκθεση προσφέρει μια ευκαιρία αξιολόγησης της κατάστασης των πιο σημαντικών προτάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική θέση που καταλαμβάνουν στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς.

  Μέσα διακυβέρνησης

  Μετά την έκθεση ελέγχου της διακυβέρνησης («Governance check-up») τον Φεβρουάριο του 2012, στην οποία παρουσιάστηκε μια ολοκληρωμένη άποψη των διαφόρων εργαλείων της ενιαίας αγοράς ως τμημάτων ενός «κύκλου διακυβέρνησης», και μετά τον 15ο πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2013 παρουσιάζοντας, παραδοσιακά, την αξιολόγηση των επιδόσεων των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ενιαίας αγοράς, η Επιτροπή παρουσίασε τον Ιούνιο του 2013 έναν ηλεκτρονικό πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς, σκοπός του οποίου είναι η διασφάλιση της συνεπούς υποβολής εκθέσεων, η ανάλυση των δυνατών και αδύνατων σημείων και η παροχή κινήτρων για βελτίωση.

  Ο ηλεκτρονικός πίνακας αποτελεσμάτων είναι επικεντρωμένος κυρίως στον κύκλο διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς, και παρουσιάζει επισκόπηση των επιδόσεων των κρατών μελών, σχόλια που αφορούν συγκεκριμένα επιτυχημένα παραδείγματα και βέλτιστες πρακτικές από διάφορες χώρες, καθώς και καταγραφείσες ανησυχίες πολιτών και επιχειρήσεων. Στα εργαλεία διακυβέρνησης που χρησιμοποιούνται ως δείκτες συμπεριλαμβάνονται: το επίπεδο μεταφοράς δικαίου της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο, ο αριθμός των διαδικασιών επί παραβάσει, η δημιουργία των κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης που απαιτούνται από την οδηγία για τις υπηρεσίες, η λειτουργία του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς (ΙΜΙ), η διαχείριση του SOLVIT και η χρήση της διαδικτυακής πύλης «Η Ευρώπη σου».

  Ο εισηγητής επιθυμεί να προβεί σε κάποιες βασικές παρατηρήσεις για τον κύκλο διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς και τις συνιστώσες του, έχοντας επίσης κατά νου ότι εκπονείται επί του παρόντος χωριστή έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με το δίκτυο SOLVIT, σε απάντηση μεμονωμένης σύστασης της Επιτροπής και σε σύνδεση με το σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της διαδικτυακής πύλης «Η Ευρώπη σου». Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση του «Μήνα ενιαίας αγοράς», που συνιστά τη συνέχεια που δόθηκε στο «Φόρουμ για την ενιαία αγορά» το οποίο δρομολογήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο εισηγητής προέβη σε πρόσθετες παρατηρήσεις επί της δομής και των πορισμάτων του, υπό τη μορφή χωριστής τροπολογίας.

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  23.1.2014

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  34

  1

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Claudette Abela Baldacchino, Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Eduard-Raul Hellvig, Sandra Kalniete, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Преслав Борисов

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Regina Bastos, María Irigoyen Pérez, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Tadeusz Ross, Marc Tarabella, Patricia van der Kammen, Sabine Verheyen, Josef Weidenholzer

  Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Vital Moreira, Oreste Rossi