ДОКЛАД относно искане за защита на привилегиите и имунитета на Лара Коми

30.1.2014 - (2014/2014(IMM))

Комисия по правни въпроси
Докладчик: Бернхард Рапкай

Процедура : 2014/2014(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0067/2014
Внесени текстове :
A7-0067/2014
Разисквания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно искане за защита на привилегиите и имунитета на Лара Коми

(2014/2014(IMM))

Европейският парламент,

–       като взе предвид искането на Лара Коми от 16 октомври 2013 г. за защита на нейния имунитет в рамките на образувано производство пред съда във Ферара,

–       като изслуша Лара Коми на 5 ноември 2013 г. съгласно член 7, параграф 3 от своя правилник,

–       като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–       като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г. и 6 септември 2011 г.,

–       като взе предвид своето решение от 14 януари 2014 г. относно искане за защита на привилегиите и имунитета на Лара Коми,

–       като взе предвид член 6, параграф 3 и член 7 от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A7-0067/2014),

А.     като има предвид, че Лара Коми, член на Европейския парламент, е отправила искане за защита на нейния парламентарен имунитет във връзка с призовка да се яви пред съда във Ферара, която й е била връчена на 1 октомври 2013 г. и предмет на която е иск за обезщетение за вреди, причинени от нейни изявления в хода на политически дебат по време на телевизионно предаване;

Б.     като има предвид, че на 30 юли 2013 г. Лара Коми вече отправи искане за защита на нейния парламентарен имунитет във връзка със съдебно производство, образувано от прокуратурата към съда във Ферара, вследствие на жалба във връзка с престъплението клевета при отегчаващи вината обстоятелства, за същите изявления, които са предмет на настоящото решение;

В.     като има предвид, че член 8 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, на който изрично се позовава Лара Коми в своето искане за защита на имунитета, предвижда, че членовете на Европейския парламент не могат да бъдат подлагани под каквато и да било форма на претърсване, задържане или съдебно производство във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението на задълженията им;

Г.     като има предвид, че при упражняването на правомощията си, свързани с привилегиите и имунитетите, Парламентът се стреми преди всичко към запазване на неприкосновеността си на демократична законодателна асамблея и към осигуряване на независимостта на своите членове при изпълнението на техните функции;

Д.     като има предвид, че Парламентът разполага с широко право на преценка по отношение на насоката, която възнамерява да даде на решение по искане за защита на парламентарния имунитет от страна на свой член;

Е.     като има предвид, че Съдът на ЕС признава, че изявление, направено от член на ЕП извън Европейския парламент, може да представлява мнение, изразено при изпълнението на неговите задължения по смисъла на член 8 от протокола, като следва да се отчита не мястото, където е направено изявлението, а естеството и съдържанието на това изявление;

Ж.    като има предвид, че имунитетът на членовете на ЕП по отношение на съдебни производства обхваща и гражданските производства;

З.      като има предвид, че Лара Коми е била поканена за участие във въпросното телевизионно предаване в качеството й на член на Европейския парламент, а не като национален представител на конкретна партия, която при това вече е била представена от друга гостенка съгласно националните разпоредби, които имат за цел да се осигури равнопоставено присъствие на политически фигури в телевизионни дебати, провеждани в периоди на предизборни кампании, какъвто е бил конкретният случай;

И.     като има предвид, че в модерните демокрации политическите дискусии се водят не само в парламента, но и чрез средствата за съобщение, като варират от изявления за печата до интернет;

Й.     като има предвид, че във въпросното телевизионно предаване Лара Коми е взела участие, в качеството си на член на Европейския парламент, в дискусия по политически въпроси, в т.ч. във връзка с възлагането на обществени поръчки и с организираната престъпност, по които въпроси тя неизменно се е занимавала в контекста на дейността си на европейско равнище;

Л.     като има предвид, че на следващия ден Лара Коми е представила своите извинения на пострадалата страна, които е повторила впоследствие в хода на друго национално телевизионно предаване;

М.    като има предвид, че разглежданият случай засяга същите изявления, във връзка с които Европейският парламент, с решение от 14 януари 2014 г., реши да защити имунитета на Лара Коми в рамките на наказателно производство, което е в ход пред същия съд във Ферара;

1.      решава да защити привилегиите и имунитета на Лара Коми;

2.      възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на компетентните органи на Италианската република и на Лара Коми.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1.        Контекст

В хода на пленарното заседание на 9 септември 2013 г. председателят обяви, че съгласно член 6, параграф 3 от Правилника за дейността на Европейския парламент е получил искане от Лара Коми за защита на нейния имунитет, в което тя се позовава на член 8 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз. Съгласно член 6, параграф 3 от Правилника за дейността това искане е препратено от председателя до комисията по правни въпроси.

Посоченото по-горе искане във връзка с наказателно съдебно производство е придружено от второ искане за защита на имунитета, представено от Лара Коми на 16 октомври 2013 г., във връзка с призовка да се яви на съдебно заседание на определена дата, която й е била връчена на 1 октомври 2013 г. в рамките на гражданско производство с предмет иск за обезщетение за вреди, причинени от същите факти, поради които е било образувано наказателното производство. Лара Коми е упражнила правото си на изслушване от комисията по правни въпроси и по двата въпроса на заседанието от 5 ноември 2013 г.

По време на телевизионното предаване „Обществена услуга“, излъчено на 24 януари 2013 г., Лара Коми е обсъждала с Антонио Ингройа, ръководител на политическа партия, въпроси, свързани с възлагането на обществени поръчки и с организираната престъпност, по повод на изпадането в несъстоятелност на „Коопкоструциони“. В този контекст започва дискусия относно Роберто Софрити, бивш кмет на Ферара и кандидат за националните парламентарни избори през февруари 2013 г. от листата на партията на Антонио Ингройа.

Роберто Софрити твърди, че изявленията по негов адрес, направени от Лара Коми в хода на въпросния дебат, уронват неговото добро име и поради това е подал жалба във връзка с престъплението клевета при отегчаващи вината обстоятелства, предвидено в член 595, алинеи 2 и 3 от италианския Наказателен кодекс и в член 30 от Закон № 223 от 6 август 1990 г. Същевременно Роберто Софрити е предал на Лара Коми призовка да се яви пред съда във Ферара за уреждане по гражданскоправен ред на вредите, причинени от същите изявления.

От своя страна Лара Коми твърди, че е направила изказванията в качеството си на член на Европейския парламент и че е говорила за възлагането на обществени поръчки – въпрос от обществен интерес, по който тя неизменно е работила в рамките на дейността си в Европейския парламент.

2.        Право и процедура относно имунитета на членовете на Европейския парламент

Член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз гласи следното:

Член 8

Членовете на Европейския парламент не могат да бъдат подлагани под каквато и да било форма на претърсване, задържане или съдебно производство във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението на задълженията им.

Процедурата в рамките на Европейския парламент е уредена от членове 6 и 7 от Правилника за дейността. Приложимите разпоредби гласят следното:

Член 6 – Снемане на имунитет

1. При упражняването на правомощията си, свързани с привилегиите и имунитетите, Парламентът се стреми преди всичко към запазване на неприкосновеността си на демократична законодателна асамблея и към осигуряване на независимостта на своите членове при изпълнението на техните функции. (...)

3. Всяко искане за защита на привилегии и имунитети, отправено до председателя от действащ или бивш член на ЕП, се обявява в пленарно заседание и се отнася за разглеждане от компетентната комисия.

4. В случай на задържане или ограничаване на свободата на придвижване на член на ЕП в предполагаемо нарушение на неговите привилегии и имунитети, председателят на Парламента, като неотложна мярка, след консултации с председателя и докладчика на компетентната комисия, предприема действия за защита на привилегиите и имунитетите на засегнатия член на ЕП. Председателят уведомява компетентната комисия за предприетите от него действия и информира Парламента.

Член 7 – Процедури, свързани с имунитета

1. Компетентната комисия разглежда своевременно всички искания за снемане на имунитет и за защита на имунитет и привилегии, по реда на тяхното подаване.

2. Комисията прави предложение за мотивирано решение, с което препоръчва приемане или отхвърляне на искането за снемане на имунитет или за защита на имунитет и привилегии.

3. Комисията може да поиска от съответния орган да й предостави всяка информация или обяснение, които тя счете за необходими, за да прецени дали имунитетът следва да бъде снет или защитен. На засегнатия член на ЕП се дава право да бъде изслушан; той може да представя всякакви документи или други писмени доказателства, които счита, че имат отношение към случая. Той може да бъде представляван от друг член на ЕП. (...)

6. В случай на защита на имунитети или привилегии, комисията посочва дали фактическите обстоятелства съставляват пречка от административен или друг характер за свободното движение на членовете на ЕП, пътуващи от или към мястото на парламентарното заседание, от една страна, или за изразяване на мнение или упражняване на право на глас при осъществяване на мандата им, от друга страна, и дали попада сред хипотезите на член 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите, които не се уреждат от националното право, и прави предложение, с което приканва съответния орган да състави необходимите заключения.

7. Комисията може да изрази мотивирано становище относно компетентността на въпросния орган и допустимостта на искането, но при никакви обстоятелства не може да се произнася относно вината или невинността на члена на ЕП, нито по въпроса дали приписаните му мнения или деяния дават основание за наказателно преследване, дори и ако при разглеждането на искането тя подробно се е запознала с фактите по случая. (...)

3.        Обосновка на предложеното решение

В своето искане Лара Коми се позовава изрично на член 8 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз.

Както постанови Съдът на ЕС, обхватът на абсолютния имунитет, предвиден в член 8, трябва да се установи само въз основа на общностното право[1]. Освен това Съдът на ЕС неотдавна постанови, че изявление, направено от европейски депутат извън Европейския парламент, което е довело до наказателно преследване в неговата държава членка по произход за престъплението набедяване, представлява изразено при изпълнението на парламентарните задължения мнение, обхванато от предвидения в тази разпоредба имунитет, само когато това изявление е равнозначно на субективна преценка, която разкрива пряка и очевидна връзка с изпълнението на такива задължения[2].

Парламентарният имунитет, предвиден в член 8 от протокола, се основава на принципа, че членовете на ЕП трябва свободно да участват в разискванията на въпроси от обществен интерес, без да се налага да претворяват мненията си по начин, който да е приемлив или необиден за слушателя, поради страх че в противен случай могат да бъдат съдени или преследвани по наказателен ред[3]. Неизбежно е, че понякога изразените от член на ЕП мнения ще бъдат считани от някои хора за прекалени, дразнещи или обидни. В един свободен и демократичен контекст обаче свободното обсъждане на обществените проблеми е от такава важност, че по принцип дори обидните и крайни мнения не следва да се заглушават. Това важи с особена сила и за членовете на ЕП, които поради самото естество на службата си заемат централно място в системата на представителната демокрация.

Този подход е обоснован от логиката, залегнала в съдебната практика на Европейския съд по правата на човека, която разширява защитата на политическия дебат, като включва в нейния обхват дори обидни или скандални изказвания, които много често имат „неповторима сила да привлекат внимание, да внесат съмнение в старите разбирания и да шокират слушателите, за да се запознаят с непознати форми на живот“[4].

Следователно член 8 от протокола следва да се тълкува по начин, обхващаш не само изразяване на мнения и субективни оценки по въпроси от обществено и/или политическо значение, но и изявления, които, поради своето съдържание или начин на изказване, могат да смутят или обидят широката публика или конкретни лица, до които тези твърдения се отнасят пряко или непряко, ако тези изявления са функционално свързани с извършването на парламентарна дейност.

В посочения контекст комисията по правни въпроси счита, че свързаните с делото факти, разкрити от текста на призовката, от жалбата по същите факти и от изслушването на Лара Коми, сочат, че направените от последната изявления не само засягат въпроси от действително политическо значение – възлагането на обществени поръчки и организираната престъпност – но и се характеризират с пряка и очевидна връзка с изпълнението на нейните задължения на член на Европейския парламент. Освен това надлежно се вземат под внимание личните извинения, своевременно представени от Лара Коми на пострадалата страна, повторени впоследствие и по време на друго национално телевизионно предаване.

Накрая, както многократно е заявявано от комисията по правни въпроси, ако изявленията на даден член на ЕП попадат в обхвата на имунитета, предвиден в член 8 от протокола, действието на този имунитет обхваща не само наказателното производство, но и евентуално гражданско производство във връзка с претенции за обезщетение, произтичащи от същите изявления. В този смисъл комисията по правни въпроси признава, че разглежданият случай засяга същите изявления, във връзка с които Европейският парламент, с решение от 14 януари 2014 г., реши да защити имунитета на Лара Коми в рамките на наказателно производство.

4.        Заключение

Въз основа на горепосочените съображения, съгласно член 6, параграф 3 от Правилника за дейността, след като разгледа съображенията „за“ и „против“ защитата на имунитета, комисията по правни въпроси препоръчва Европейският парламент да защити имунитета и привилегиите на Лара Коми.

  • [1]  Цитирано по-горе решение по дело Марра, т. 26.
  • [2]  Цитирано по-горе решение по дело Патричело, т. 41.
  • [3]  Европейски съд по правата на човека, решение по дело A./Великобритания, № 35373/97, т. 75, Сборник на съдебни и други решения 2002-X.
  • [4]  Р. Поуст, Конституционни области: демокрация, общност, управление (Constitutional Domains: Democracy, Community, Management), Харвард юнивърсити прес, 1995 г., стр. 139.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

21.1.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

10

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Димитър Стоянов, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Eva Lichtenberger