BETÆNKNING om anmodning om beskyttelse af Lara Comis privilegier og immunitet

30.1.2014 - (2014/2014(IMM))

Retsudvalget
Ordfører: Bernhard Rapkay

Procedure : 2014/2014(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0067/2014
Indgivne tekster :
A7-0067/2014
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om anmodning om beskyttelse af Lara Comis privilegier og immunitet (2014/2014(IMM))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til anmodning af 16. oktober 2013 fra Lara Comi om beskyttelse af hendes immunitet i forbindelse med den verserende sag ved retten i Ferrara,

–       der har hørt Lara Comi, jf. forretningsordenens artikel 7, stk. 3,

–       der henviser til artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Den Europæiske Unions Domstols domme af 12. maj 1964, 10. juli 1986, den 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010 og 6. september 2011,

–       der henviser til afgørelse af 14. januar 2014 om anmodning om beskyttelse af Lara Comis immunitet og privilegier,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 6, stk. 3, og artikel 7,

–       der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A7‑0067/2014),

A.     der henviser til, at Lara Comi, der er medlem af Europa-Parlamentet, har anmodet om beskyttelse af sin parlamentariske immunitet i forbindelse med en stævning d. 1. oktober 2013 til at møde ved retten i Ferrara vedrørende et erstatningskrav for skade lidt i forbindelse med udtalelser, hun fremsatte under en politisk debat i en tv-udsendelse;

B.     der henviser til, at Lara Comi allerede d. 30. juli 2013 havde anmodet om beskyttelse af sin parlamentariske immunitet i forbindelse med en retssag, der var blevet indledt af anklagemyndigheden ved retten i Ferrara på baggrund af en anmeldelse for injurier under skærpende omstændigheder for de samme meningstilkendegivelser, som er omhandlet i den foreliggende beslutning;

C.     der henviser til, at det i artikel 8 i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, som Lara Comi udtrykkeligt henviser til i sin anmodning om beskyttelse, er fastsat, at Europa-Parlamentets medlemmer hverken kan eftersøges, tilbageholdes eller retsligt forfølges på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv;

D.     der henviser til, at Parlamentet under udøvelsen af sine beføjelser vedrørende privilegier og immuniteter først og fremmest tilstræber at bevare sin integritet som demokratisk lovgivende forsamling og sikre medlemmernes uafhængighed under udførelsen af deres opgaver;

E.     der henviser til, at Parlamentet har et vidt skøn med hensyn til, hvad en afgørelse, der træffes i anledning af en anmodning som den, der var fremsat i det foreliggende tilfælde, skal gå ud på;

F.     der henviser til, at Domstolen har medgivet, at det ikke er udelukket, at en erklæring, der afgives af parlamentarikere uden for Parlamentet, kan udgøre en meningstilkendegivelse under udøvelse af deres hverv i henhold til protokollens artikel 8, idet eksistensen af en sådan meningstilkendegivelse ikke afhænger af det sted, hvor erklæringen afgives, men af dens karakter og indhold;

G.     der henviser til, at immunitet mod retsforfølgelse, som medlemmerne af Europa-Parlamentet har ret til, også finder anvendelse på civilsager;

H.     der henviser til, at Lara Comi var indbudt til den omtalte tv-udsendelse i sin egenskab af medlem af Europa-Parlamentet og ikke som national repræsentant for et parti, en funktion, som i øvrigt blev udfyldt af en anden gæst, i overensstemmelse med de nationale bestemmelser, som tilstræber at sikre en afbalanceret deltagelse af politiske repræsentanter i tv-debatter, der afholdes i perioder med valgkamp, som det var tilfældet i den aktuelle sag;

I.      der henviser til, at i moderne demokratier udfoldes den politiske debat ikke kun i parlamentet, men også gennem kommunikationsmidlerne, der strækker fra de trykte midler til internettet;

J.      der henviser til, Lara Comi deltog i den omtalte tv-udsendelse i sin egenskab af medlem af Europa-Parlamentet for at debattere politiske problemstillinger, bl.a. vedrørende offentlige indkøb og organiseret kriminalitet, der er områder, som hun altid har beskæftiget sig med på europæisk plan;

K.     der henviser til, at Lara Comi den følgende dag sendte den forurettede part sine undskyldninger, som hun efterfølgende gentog i en anden national tv-udsendelse;

L.     der henviser til, at der i nærværende sag foreligger de samme oplysninger, på baggrund af hvilke Europa-Parlamentet ved afgørelse af den 14. januar 2014 allerede fastslog at forsvare Lara Comis immunitet i forbindelse med den straffesag, der verserer for den samme ret i Ferrara;

1.      vedtager at beskytte Lara Comis privilegier og immunitet;

2.      pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til Den Italienske Republiks kompetente myndigheder og Lara Comi.

BEGRUNDELSE

1.      Baggrund

På plenarmødet den 9. september 2013 meddelte formanden, jf. forretningsordenens artikel 6, stk. 3, at han havde modtaget en anmodning fra Lara Comi om beskyttelse af hendes parlamentariske immunitet under henvisning til artikel 8 i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter. Formanden henviste denne anmodning til Retsudvalget, jf. forretningsordenens artikel 6, stk. 3.

Ovenstående anmodning vedrørende en strafferetsforfølgning var ledsaget af en anden anmodning om beskyttelse, fremført af Lara Comi den16. oktober 2013 i forbindelse med stævningen om retsmøde meddelt den 1. oktober 2013 vedrørende det civile søgsmål om erstatningskrav for skade lidt på grund af de samme handlinger, som der er blevet indledt straffesag om. Lara Comi benyttede sig af sin ret til at blive hørt af retsudvalget om begge spørgsmål på mødet den 5. november 2013.

I tv-udsendelsen "Servizio Pubblico", der blev sendt den 24. januar 2013, deltog Lara Comi i en debat med Antonio Ingroia, leder af et politisk parti, om spørgsmål vedrørende offentlige indkøb og organiseret kriminalitet i forbindelse med Coopcostruziones konkurs. I denne forbindelse opstod der en diskussion med Roberto Soffritti, forhenværende borgmester i Ferrara og opstillet til de nationale italienske valg i februar 2013 på Antonio Ingroias partis liste.

Roberto Soffritti hævder, at de udtalelser, som Lara Comi fremsatte om ham under denne diskussion, var skadelige for hans omdømme og indgav derfor anmeldelse om injurier under skærpende omstændigheder, jf. artikel 595, stk. 2 og 3, i straffeloven og artikel 30 i lov 223 af 6. august 1990. Samtidig har Roberto Soffritti forkyndt en stævning for Lara Comi om at møde ved retten i Ferrara til civilretlig afregning for skader som følge af de selvsamme udtalelser.

Lara Comi hævder på sin side, at hun udtalte sig i sin egenskab af medlem af Europa-Parlamentet, og at hun talte om offentlige indkøb, der er et emne af offentlig interesse, som hun altid har beskæftiget sig med i forbindelse med sine aktiviteter i Europa-Parlamentet.

2.      Lovgivning og procedure om Europa-Parlamentets medlemmers immunitet

Artikel 8 i protokol (nr. 7) vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter fastsætter som følger:

Artikel 8

Europa-Parlamentets medlemmer kan hverken eftersøges, tilbageholdes eller retsligt forfølges på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv.

Proceduren i Europa-Parlamentet er reguleret i artikel 6 og 7 i Europa-Parlamentets forretningsorden. De relevante bestemmelser er følgende:

Artikel 6 - Ophævelse af immunitet

1. Under udøvelsen af sine beføjelser vedrørende privilegier og immuniteter tilstræber Parlamentet først og fremmest at bevare sin integritet som demokratisk lovgivende forsamling og sikre medlemmernes uafhængighed under udførelsen af deres opgaver. (...)

3. Enhver anmodning fra et medlem eller et tidligere medlem til formanden om beskyttelse af immunitet og privilegier meddeles på plenarmødet og henvises til det kompetente udvalg.

4. I særlig hastende tilfælde, hvor et medlem er blevet anholdt eller medlemmets bevægelsesfrihed er blevet indskrænket, og dette øjensynligt er sket i strid med den pågældendes privilegier og immuniteter, kan formanden efter at have rådført sig med formanden og ordføreren for det kompetente udvalg tage initiativ til at sikre det pågældende medlems privilegier og immuniteter. Formanden underretter udvalget om sit initiativ og informerer Parlamentet.

Artikel 7 - Procedurer vedrørende immunitet

1. Det kompetente udvalg prøver straks anmodninger om ophævelse af immunitet eller beskyttelse af immunitet og privilegier i den rækkefølge, de fremsættes.

2. Udvalget fremsætter forslag til en begrundet afgørelse, der skal anbefale godkendelse eller forkastelse af anmodningen om ophævelse af immunitet eller om beskyttelse af immunitet og privilegier.

3. Udvalget kan anmode den berørte myndighed om enhver oplysning eller præcisering, som det finder nødvendig for at kunne tage stilling til, hvorvidt immuniteten bør ophæves eller beskyttes. Det pågældende medlem har mulighed for at blive hørt og kan forelægge ethvert dokument eller andet skriftligt materiale, som medlemmet måtte finde relevant for udvalgets stillingtagen. Medlemmet kan lade sig repræsentere ved et andet medlem. (...)

6. I sager vedrørende beskyttelse af et privilegium eller af immunitet anfører udvalget, om der foreligger en administrativ eller anden form for begrænsning i den frie bevægelighed for medlemmer, der rejser til eller fra Parlamentets mødested, eller en meningstilkendegivelse eller en stemmeafgivelse under udøvelsen af hvervet, eller om der foreligger omstændigheder henhørende under dele af artikel 9 i protokollen vedrørende privilegier og immuniteter, som ikke er undergivet national ret, og udvalget fremsætter på baggrund heraf et forslag, hvori den pågældende myndighed opfordres til at drage de nødvendige konklusioner.

7. Udvalget kan afgive en begrundet udtalelse om den pågældende myndigheds kompetence og om, hvorvidt anmodningen kan tages under behandling, men udtaler sig under ingen omstændigheder om skyldspørgsmålet eller om det hensigtsmæssige i en strafferetlig forfølgelse på grundlag af de udtalelser eller handlinger, som medlemmet tillægges, selv ikke i tilfælde, hvor udvalget gennem prøvelsen af anmodningen opnår grundigt kendskab til selve sagen. (...)

3.      Begrundelse for den foreslåede afgørelse

I sin anmodning påberåber Lara Comi sig udtrykkeligt artikel 8 i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter.

Domstolen har fastslået, at anvendelsesområdet for den i artikel 8 omtalte absolutte immunitet kun kan fastlægges på grundlag af fællesskabsretten[1]. Domstolen har desuden for nylig fastslået, at en erklæring, der afgives af en europaparlamentariker uden for Europa-Parlamentet, og som giver anledning til en straffesag om bagvaskelse i dennes oprindelsesmedlemsstat, alene udgør en meningstilkendegivelse, der fremsættes under udøvelsen af det parlamentariske hverv, som henhører under immuniteten i henhold til denne bestemmelse, såfremt denne erklæring udtrykker en subjektiv bedømmelse, der har en direkte og klar forbindelse til udøvelsen af dette hverv[2].

Det princip, der ligger til grund for den parlamentariske immunitet, der er fastsat i artikel 8 i protokollen om medlemmernes privilegier og immuniteter, er nemlig, at medlemmerne frit skal kunne deltage i debatter af almen interesse uden at skulle tilpasse deres synspunkter, således at disse bliver acceptable eller uskadelige for tilhørerne, af frygt for, at de ellers vil blive retsforfulgt[3]. Det er uundgåeligt, at visse personer undertiden vil finde meningstilkendegivelser fra en parlamentariker overdrevne, irriterende eller stødende. I et liberalt, demokratisk samfund tillægges den frie dialog vedrørende almene forhold imidlertid en sådan betydning, at selv krænkende eller ekstreme synspunkter i princippet ikke skal undertrykkes. Dette gælder i særdeleshed for parlamentsmedlemmer, der i kraft af deres hverv spiller en central rolle i det repræsentative demokrati.

Den logiske begrundelse herfor kan findes i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis, som har udstrakt beskyttelsen af den politiske debat til selv krænkende og vidtgående ytringer, da disse ofte har en »unik formåen til at vække opmærksomhed, ændre gamle fordomme og chokere tilhørerne og således gøre disse opmærksomme på ukendte strukturer"[4].

Protokollens artikel 8 skal dermed fortolkes således, at den ikke kun omfatter meningstilkendegivelser og værdibaserede antagelser vedrørende forhold af offentlig og/eller politisk relevans, men også meningstilkendegivelser, som på grund af deres indhold eller karakter, kan virke oprørende eller stødende for offentligheden som sådan eller for enkeltpersoner, som de direkte eller indirekte vedrører, hvis meningstilkendegivelserne er knyttet til udøvelsen af parlamentarisk virksomhed.

På denne baggrund er det Retsudvalgets opfattelse, at sagens kendsgerninger, således som de fremgår af stævningen og af anmeldelsen om de samme forhold samt af afhøringen af Lara Comi, peger på, at de meningstilkendegivelser, hun fremsatte, ikke kun drejede sig om spørgsmål af reel offentlig interesse - offentlige indkøb og organiseret kriminalitet - men også har en direkte og klar forbindelse med udøvelsen af hendes hverv som medlem af Europa-Parlamentet. Desuden bør det tages i betragtning, at Lara Comi straks kom med undskyldninger til den krænkede part, som efterfølgende blev gentaget i en anden national tv-udsendelse.

Hvis et parlamentsmedlems meningstilkendegivelser er omfattet af immunitet i henhold til artikel 8 i protokollen, har en sådan immunitet virkninger ikke kun i straffesager, men også i eventuelle civile søgsmål om krav om skadeserstatning for de samme meningstilkendegivelser, som det ofte er blevet anerkendt af Retsudvalget. I den forbindelse erkender Retsudvalget, at der i den foreliggende sag er tale om de samme meningstilkendegivelser som dem, som Europa-Parlamentet i afgørelse af den 14. januar 2014 allerede har fastslået at forsvare Lara Comis immunitet for i forbindelse med en straffesag.

4.      Konklusion

På grundlag af ovenstående betragtninger, jf. forretningsordenens artikel 6, stk. 3, og efter at have overvejet de grunde, der taler for og imod immunitetsbeskyttelse, henstiller Retsudvalget til Europa-Parlamentet at beskytte Lara Comis immunitet og privilegier.

  • [1]  Marra, se domshenvisning ovenfor, præmis 26.
  • [2]  Patriciello, se domshenvisning ovenfor, præmis 41.
  • [3]  Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom A mod Det Forenede Kongerige, nr. 35373/97, præmis 75, Samling af domme og afgørelser 2002-X.
  • [4]  R.Post, Constitutional Domains: Democracy, Community, Management, Harvard University Press, 1995, s. 139.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

21.1.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

10

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Eva Lichtenberger