POROČILO o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Lare Comi

30.1.2014 - (2014/2014(IMM))

Odbor za pravne zadeve
Poročevalec: Bernhard Rapkay

Postopek : 2014/2014(IMM)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0067/2014
Predložena besedila :
A7-0067/2014
Razprave :
Sprejeta besedila :

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Lare Comi

(2014/2014(IMM))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju zahteve Lare Comi z dne 16. oktobra 2013 za zaščito imunitete v okviru postopka pred sodiščem v Ferrari,

–       po zagovoru Lare Comi 5. novembra 2013 v skladu s členom 7(3) Poslovnika,

–       ob upoštevanju členov 8 in 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije ter člena 6(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

–       ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije z 12. maja 1964, 10. julija 1986, 15. in 21. oktobra 2008, 19. marca 2010 in 6. septembra 2011,

–       ob upoštevanju svojega sklepa z dne 14. januarja 2014 o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Lare Comi,

–       ob upoštevanju člena 6(3) in člena 7 Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A7‑0000/2014),

A.     ker je Lara Comi, poslanka Evropskega parlamenta, zahtevala zaščito svoje poslanske imunitete v zvezi z vročitvijo sodnega poziva pred sodišče v Ferrari, ki ji je bil vročen 1. oktobra 2013 in ki zadeva zahtevo po plačilu odškodnine za škodo, ki naj bi nastala zaradi njenih izjav, ki jih je podala med politično razpravo v televizijski oddaji;

B.     ker je Lara Comi 30. julija 2013 že zahtevala zaščito svoje poslanske imunitete v zvezi s sodnim postopkom, ki ga je sprožilo državno tožilstvo iz Ferrare vsled prijave kaznivega dejanja obrekovanja, za iste izjave, kot so tiste, ki so predmet tega sklepa;

C.     ker člen 8 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske unije, na katerega se izrecno sklicuje Lara Comi v svoji zahtevi po zaščiti imunitete, določa, da se zoper poslance Evropskega parlamenta ne sme začeti preiskava, ne smejo biti priprti niti se zoper njih ne sme začeti sodni postopek zaradi mnenja ali glasu, ki so ga izrekli pri opravljanju svojih dolžnosti;

D.     Parlament si pri izvajanju svojih pooblastil v zvezi s privilegiji in imunitetami predvsem prizadeva ohranjati integriteto kot demokratična zakonodajna skupščina in zagotoviti neodvisnost poslancev pri opravljanju njihovih nalog;

E.     ker ima Parlament široko diskrecijsko pravico, kar zadeva odločitve, ki jih sprejme v zvezi z zahtevami svojih poslancev po zaščiti parlamentarne imunitete;

F.     ker je Sodišče priznalo, da izjava, ki jo poslanec poda izven Evropskega parlamenta, lahko predstavlja mnenje, izraženo pri opravljanju njegovih dolžnosti v smislu člena 8 Protokola, s čimer je pomen pripisalo značaju in vsebini izjave, ne pa kraju, na katerem je bila ta podana;

G.     ker imuniteta pred sodnimi postopki, ki jo uživajo poslanci Evropskega parlamenta, zajema tudi civilne postopke;

H.     ker je bila Lara Comi v zadevno televizijsko oddajo povabljena v vlogi poslanke Evropskega parlamenta in ne kot nacionalna predstavnica stranke, katero je sicer že predstavljal drugi gost oddaje, ob spoštovanju nacionalnih predpisov, katerih namen je zagotavljanje uravnotežene navzočnosti političnih predstavnikov v televizijskih razpravah v času volilnih kampanj, kot je bilo tudi v tem primeru;

I.      ker se v modernih demokracijah politična razprava ne odvija zgolj v parlamentu, temveč tudi prek občil, kamor sodijo vse od izjav za tisk do interneta;

J.      ker je v omenjeni televizijski oddaji Lara Comi nastopala kot poslanka Evropskega parlamenta, da bi razpravljala o političnih vprašanjih, povezanih tudi z javnimi naročili in organiziranim kriminalom, s katerimi se že ves čas ukvarja v evropskem okviru;

L.     ker se je dan po oddaji poslanka Comi opravičila prizadetemu in opravičilo pozneje ponovila v drugi nacionalni televizijski oddaji;

M.    ker gre pri obravnavani zadevi za iste izjave, kot so tiste, glede katerih se je Evropski parlament s sklepom z dne 14. januarja 2014 že odločil zaščititi imuniteto poslanke Comi v okviru kazenskega sodnega postopka pred istim sodiščem v Ferrari;

1.      se odloči zaščititi imuniteto in privilegije Lare Comi;

2.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in poročilo pristojnega odbora nemudoma posreduje pristojnim organom Republike Italije in Lari Comi.

OBRAZLOŽITEV

1.        Ozadje

Na plenarnem zasedanju 9. septembra 2013 je predsednik v skladu s členom 6(3) Poslovnika Evropskega parlamenta sporočil, da je prejel zahtevo Lare Comi za zaščito njene parlamentarne imunitete na podlagi člena 8 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske unije. Predsednik je v skladu s členom 6(3) Poslovnika zahtevo posredoval Odboru za pravne zadeve.

Omenjeno zahtevo, povezano s kazenskim sodnim postopkom, spremlja še ena zahteva po zaščiti imunitete, ki jo je Lara Comi predstavila 16. oktobra 2013 in zadeva sodni poziv na obravnavo, ki ji je bil vročen 1. oktobra 2013 in je del civilnega sodnega postopka o zahtevi po plačilu odškodnine za škodo, ki naj bi nastala zaradi istih zadev, kot so bile tiste, zaradi katerih je bil sprožen kazenski postopek. L'on. Poslanka Comi je na seji Odbora za pravne zadeve 5. novembra 2013 uveljavila svojo pravico do zagovora v povezavi z obema zadevama.

Lara Comi je med televizijsko oddajo Servizio pubblico 24. januarja 2013 z Antoniom Ingroio, voditeljem politične stranke, razpravljala o vprašanjih javnih naročil in organiziranega kriminala v povezavi s propadom podjetja Coopcostruzioni. V povezavi s tem se je odprla razprava o Robertu Soffrittiju, nekdanjem županu Ferrare in kandidatu na italijanskih državnih parlamentarnih volitvah februarja 2013 na listi stranke, ki jo vodi Antonio Ingroia.

Roberto Soffritti je zatrdil, da so izjave Lare Comi med razpravo, ki so ga zadevale, škodile njegovemu ugledu ter je zato vložil prijavo zaradi hujše oblike obrekovanja v smislu 2. in 3. odstavka člena 595 italijanskega kazenskega zakonika in člena 30 zakona št. 223 z dne 6. avgusta 1990. Roberto Soffritti je zatrdil, da so izjave Lare Comi med razpravo, ki so ga zadevale, škodile njegovemu ugledu ter je zato vložil prijavo zaradi hujše oblike obrekovanja v smislu 2. in 3. odstavka člena 595 italijanskega kazenskega zakonika in člena 30 zakona št. 223 z dne 6. avgusta 1990.

Lara Comi medtem trdi, da je nastopala v vlogi poslanke Evropskega parlamenta in govorila o javnih naročilih, pri čemer gre za vprašanja javnega interesa, s katerimi se že ves čas ukvarja v okviru svojih dejavnosti v Evropskem parlamentu.

2.        Zakonodaja in postopki, povezani z imuniteto poslancev Evropskega parlamenta

Člen 8 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije se glasi:

Člen 8

Zoper člana Evropskega parlamenta se ne sme začeti preiskava, ne sme biti priprt niti se zoper njega ne sme začeti sodni postopek zaradi mnenja ali glasu, ki ga je izrekel pri opravljanju svojih dolžnosti.

Postopek v Evropskem parlamentu urejata člena 6 in 7 Poslovnika. Ustrezne določbe se glasijo:

Člen 6 – Odvzem imunitete

1. Parlament si pri izvajanju svojih pooblastil v zvezi s privilegiji in imunitetami predvsem prizadeva ohranjati integriteto kot demokratična zakonodajna skupščina in zagotoviti neodvisnost poslancev pri opravljanju njihovih nalog. (...)

3. Vsaka zahteva za zaščito privilegijev in imunitet, ki jo na predsednika naslovi poslanec ali nekdanji poslanec, se razglasi v Parlamentu in posreduje pristojnemu odboru.

4. Kadar je poslancu odvzeta prostost ali mu je omejena svoboda gibanja z domnevnim kršenjem njegovih privilegijev in imunitet, lahko predsednik po posvetovanju s predsednikom in poročevalcem pristojnega odbora kot nujno zadevo poda pobudo za uveljavljanje privilegijev in imunitet tega poslanca. Predsednik sporoči svojo pobudo odboru in obvesti Parlament.

Člen 7 – Postopki v zvezi z imuniteto

1. Pristojni odbor nemudoma in po vrstnem redu njihove vložitve preuči zahteve za odvzem ali zaščito imunitete in privilegijev.

2. Odbor predlaga obrazložen sklep, ki priporoča sprejetje ali zavrnitev zahteve za odvzem imunitete ali zahteve za zaščito imunitete in privilegijev.

3. Odbor lahko od zadevnega organa zahteva kakršno koli informacijo ali pojasnilo, ki se mu zdi potrebno za oblikovanje mnenja, ali je imuniteto treba odvzeti ali zaščititi. Zadevni poslanec ima možnost zagovora; predloži lahko vse dokumente ali druge pisne dokaze, ki se mu zdijo pomembni. Zastopa ga lahko drug poslanec. (...)

6. V primerih zaščite imunitete ali privilegijev odbor preveri, ali okoliščine predstavljajo upravno ali kako drugo omejitev svobode gibanja poslancev pri potovanju v kraje zasedanja Parlamenta ali iz njih ali pri izražanju mnenja ali glasovanju v okviru izvrševanja mandata in ali sodijo v okvir člena 9 Protokola o privilegijih in imunitetah, ki niso predmet nacionalne zakonodaje, ter predlaga, da se zadevni organ zaprosi, naj sprejme potrebne sklepe.

7. Odbor lahko poda obrazloženo mnenje o pristojnosti organa in dopustnosti zahteve, vendar se v nobenem primeru ne izreče niti o krivdi ali nekrivdi poslanca niti o tem, ali mnenja oziroma dejanja, ki so mu pripisana, upravičujejo kazenski pregon, četudi se pri obravnavi zahteve podrobno seznani z dejstvi primera. (...)

3.        Utemeljitev predlaganega sklepa

Lara Comi se je v svoji zahtevi za zaščito parlamentarne imunitete izrecno sklicevala na člen 8 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske unije.

Kot je ugotovilo Sodišče, je treba okvir uporabe absolutne imunitete iz člena 8 določati le na podlagi prava Skupnosti[1]. Sodišče je poleg tega nedavno razsodilo, da izjava evropskega poslanca izven Evropskega parlamenta, zaradi katere bi bil v njegovi državi članici sprožen sodni postopek zaradi kaznivega dejanja zoper čast in dobro ime, predstavlja mnenje, izraženo med opravljanjem njegovih parlamentarnih dolžnosti v zvezi s katerimi je upravičen do relativne imunitete, če je mogoče subjektivno oceniti, da obstaja neposredna in očitna povezava z opravljanjem njegovih dolžnosti[2].

Temelj parlamentarne imunitete, določene s členom 8 Protokola, je načelo svobode poslancev, da razpravljajo o vprašanjih javnega interesa, ne da bi bili pri tem prisiljeni prilagajati svoje mnenje, da bi bilo to sprejemljivo in nežaljivo za tiste, ki jih poslušajo, ter da se ne bi izražali v strahu, da bo proti njim sprožen sodni postopek[3]. To neizogibno pomeni, da bodo posamezniki izražena stališča evropskih poslancev občasno šteli za pretirana, moteča ali žaljiva. Vendar pa je v liberalnem in demokratičnem okolju pomen neoviranega dialoga o javnih zadevah tako velik, da načeloma ne bi smeli imeti možnosti utišati tudi žaljivih ali skrajnih stališč. To še posebej velja za poslance Parlamenta, ki imajo spričo narave svoje funkcije osrednjo vlogo v sistemu predstavniške demokracije.

Podlaga za takšen pristop je logika, ki jo je najti v sodni praksi Sodišča za človekove pravice in v skladu s katero se varstvo političnega govora razširi celo na žaljiv ali šokanten govor, ker ima ta pogosto „edinstveno sposobnost, da osredotoči pozornost, preseže stare predstave in šokira javnost s tem, ko ji predstavi neobičajne vidike življenja“[4].

Člen 8 Protokola je treba torej razlagati tako, da ne vključuje zgolj izraženih mnenj in vrednostnih sodb o vprašanjih javnega interesa in/ali političnega pomena, temveč tudi izjave, če so te funkcionalno povezane z izvajanjem parlamentarne dejavnosti, ki utegnejo zaradi svoje vsebine ali oblike vznemiriti ali užaliti javnost na splošno ali posameznike, bodisi njihove neposredne ali posredne naslovnike.

V pričujočem kontekstu Odbor za pravne zadeve meni, da dejstva, povezana s to zadevo, kot jih je mogoče razbrati iz vročenega pisanja za tožbo zaradi istih dejstev in zaslišanja Lare Comi, kažejo, da njene izjave zadevajo vprašanja pristnega javnega interesa, t.j. javna naročila in organizirani kriminal, in še več, predstavljajo tudi neposredno in očitno povezavo z opravljanjem njenih dolžnosti poslanke Evropskega parlamenta. Poleg tega je treba ustrezno upoštevati osebno opravičilo, ki ga je poslanka Comi nemudoma ponudila prizadetemu ter ga pozneje ponovila tudi v drugi nacionalni televizijski oddaji.

Sicer pa, kot je Odbor za pravne zadeve že večkrat potrdil: če za izjave poslanca velja imuniteta iz člena 8 protokola, se ta imuniteta ne uporablja zgolj za kazenski postopek, temveč tudi za morebitno civilno sojenje o odškodninskih zahtevah, ki zadevajo iste izjave. Odbor za pravne zadeve torej ugotavlja, da gre pri obravnavani zadevi za iste izjave, kot so tiste, glede katerih se je Evropski parlament s sklepom z dne 14. januarja 2014 že odločil zaščititi imuniteto poslanke Comi v okviru kazenskega sodnega postopka.

4.        Zaključki

Odbor za pravne zadeve na podlagi zgornjih ugotovitev, v skladu s členom 6(3) Poslovnika, po preučitvi razlogov, ki govorijo v prid zaščiti imunitete in proti njej, priporoča Evropskemu parlamentu, naj zaščiti imuniteto in privilegije Lare Comi.

  • [1]  Marra, zgoraj navedena sodba, odstavek 26.
  • [2]  Patriciello, zgoraj navedena sodba, odstavek 41.
  • [3]  Evropsko sodišče za človekove pravice, sodba A. c. Združeno kraljestvo, št. 35373/97, §75, Recueil des arrêts et décisions 2002-X.
  • [4]  R.Post, Constitutional Domains: Democracy, Community, Management, Harvard University Press, 1995, str. 139.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

21.1.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

10

0

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stojanov (Dimitar Stoyanov), Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Eva Lichtenberger