BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald

30.1.2014 - (COM(2013)0516 – C7‑0217/2013 – 2013/0239(COD)) - ***I

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Ordfører: Bart Staes


Procedure : 2013/0239(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0069/2014
Indgivne tekster :
A7-0069/2014
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald

(COM(2013)0516 – C7‑0217/2013 – 2013/0239(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0516),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0217/2013),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af ...[1],

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7-0069/2014),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Ved Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald13 fastlægges krav til overførsel af affald både inden for Unionen og mellem medlemsstaterne og tredjelande med henblik på at beskytte miljøet. Der er imidlertid blevet konstateret mangler i forbindelse med den håndhævelse og de inspektioner, som udføres af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, hvilket bl.a. skyldes manglen på klare bestemmelser derom i forordningen.

(1) Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald13 fastlægges krav til overførsel af affald både inden for Unionen og mellem medlemsstaterne og tredjelande med henblik på at beskytte miljøet. Ved samordnede inspektioner i medlemsstaterne mellem 2003 og 2010 er det blevet konstateret, at mellem 20 % og 51 % af de kontrollerede affaldsoverførsler var ulovlige, og der er blevet konstateret betydelige forskelle og mangler i forbindelse med den håndhævelse og de inspektioner, som udføres af de relevante myndigheder i medlemsstaterne, hvilket bl.a. skyldes manglen på klare bestemmelser og specifikke forpligtelser hertil i forordningen.

_____________

________________

13 EUT L 190 af 12.7.2006, s. 1.

13 EUT L 190 af 12.7.2006, s. 1.

Begrundelse

Det er vigtigt at henvise til den meget høje grad af ulovlige overførsler, som vedvarende er blevet konstateret over de seneste år, for at fremhæve nødvendigheden af lovgivningsmæssige ændringer.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a) En effektiv håndhævelse og inspektioner af affaldsoverførsler vil ikke blot forhindre de alvorlige miljø- og sundhedsmæssige påvirkninger fra ulovlige affaldsoverførsler, men vil også give store besparelser og resultere i direkte økonomiske gevinster for medlemsstaterne og de virksomheder, der følger reglerne.

Begrundelse

I henhold til en undersøgelse fra Kommissionen * beløber 1 % af ulovlige overførsler sig til i alt 2,8 mio. tons affald om året. Et niveau på 25 %, som blev konstateret i den seneste inspektionsrapport, resulterer i i alt 70 mio. tons ulovlige overførsler om året. Ud over de alvorlige indvirkninger på sundhed og miljø underminerer de høje niveauer af ulovlige affaldsoverførsler lovlig virksomhed inden for affaldsforvaltning og affaldsbortskaffelse. Det blev konstateret, at en fuldstændig gennemførelse af EU's affaldslovgivning som helhed ville medføre besparelser på 72 mia. EUR om året i hele EU. En håndhævelse af forordningen om overførsel af affald er en nødvendig betingelse for at opnå disse gevinster.

* “Implementing EU waste legislation for green growth”, GD ENV, 29. november 2011,

http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/study%2012%20FINAL%20REPORT.pdf

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Det er nødvendigt med hensigtsmæssig planlægning, hvis der skal etableres den fornødne kapacitet til inspektioner af affaldsoverførsler, og hvis ulovlige overførsler skal forhindres. Bestemmelserne om håndhævelse og inspektioner i artikel 50 i forordning (EF) nr. 1013/2006 bør derfor styrkes med henblik på at sikre regelmæssig og sammenhængende planlægning af inspektioner. Planlægningen bør indeholde en række centrale elementer, herunder risikovurderinger, strategier, målsætninger, prioriteringer, antal og typer af planlagte inspektioner, opgavefordeling, samarbejdsmetoder for myndigheder og bestemmelser vedrørende uddannelse af kontrollører.

(2) Det er nødvendigt med hensigtsmæssig planlægning, hvis der skal etableres den fornødne kapacitet og effektivitet til inspektioner af affaldsoverførsler i medlemsstaterne, og hvis ulovlige overførsler skal forhindres. Bestemmelserne om håndhævelse og inspektioner i artikel 50 i forordning (EF) nr. 1013/2006 bør derfor styrkes med henblik på at sikre en systematisk tilgang til regelmæssig og sammenhængende planlægning og gennemførelse af inspektioner. Planlægningen bør indeholde en række centrale elementer, herunder analyse, risikovurderinger, strategier, målsætninger, prioriteringer, antal og typer af planlagte inspektioner, faciliteter til indsamling, oplagring og sortering af affald, opgavefordeling, samarbejdsmetoder for myndigheder samt bestemmelser vedrørende uddannelse af og kvalifikationer for de kontrollerende og inspicerende organer. Der kan imidlertid kun opnås reelle fremskridt med hensyn til forebyggelse af ulovlige overførsler ved en korrekt gennemførelse af planer sammen med effektive håndhævelsesaktiviteter i medlemsstaterne.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) For at lette adgangen til miljøoplysninger i overensstemmelse med De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europas konvention om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet (Århuskonventionen), som på Unionens vegne blev godkendt ved Rådets afgørelse 2005/370/EF1a, bør omfanget og kvaliteten af oplysningerne til borgerne forbedres. Inspektionsplaner samt inspektionsresultater, de afhjælpende foranstaltninger, som træffes af de relevante myndigheder som opfølgning på disse inspektioner, navnene på de implicerede operatører ved ulovlige overførsler og de pålagte sanktioner bør gøres permanent tilgængelige for offentligheden, herunder elektronisk.

 

____________

 

1a Rådets afgørelse 2005/370/EF af 17. februar 2005 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af konventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet (EUT L 124 af 17.5.2005, s. 1).

Begrundelse

Det er vigtigt at minde om Århuskonventionen, som bl.a. sigter mod at lette adgangen til miljøoplysninger. Inspektionsplanerne og inspektionsresultaterne samt opfølgende foranstaltninger bør gøres offentligt tilgængelige. Dette er et vigtigt middel til at sikre hensigtsmæssige planer og lette samarbejdet mellem medlemsstaterne. Da planerne ikke indeholder følsomme oplysninger, bør de stilles permanent til rådighed for offentligheden og ikke blot på anmodning. Dette nedbringer ligeledes medlemsstaternes arbejdsbelastning.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) I Unionen findes der i medlemsstaterne forskellige regler vedrørende de kompetente myndigheders mulighed for at kræve dokumentation fra affaldseksportører med henblik på at kontrollere overførslers lovlighed. Det kan være dokumentation for, om stoffet eller genstanden er "affald" som defineret ved forordning (EF) nr. 1013/2006, eller om affaldet overføres til miljømæssigt forsvarlige anlæg i overensstemmelse med forordningens artikel 49. I artikel 50 i forordningen bør der derfor gives mulighed for, at de kompetente myndigheder i medlemsstaterne kan kræve dokumentation fra mistænkte for ulovlig eksport af affald med henblik på at kunne kontrollere overførslers lovlighed.

(3) I Unionen findes der i medlemsstaterne forskellige regler vedrørende de relevante myndigheders beføjelse og mulighed for at kræve dokumentation fra affaldseksportører med henblik på at kontrollere overførslers lovlighed. Det kan være dokumentation for, om stoffet eller genstanden er "affald" som defineret ved forordning (EF) nr. 1013/2006, om overførslen af affald henhører under artikel 36, eller om affaldet overføres til miljømæssigt forsvarlige anlæg i overensstemmelse med forordningens artikel 49. I artikel 50 i forordningen bør der derfor gives mulighed for, at de relevante myndigheder i medlemsstaterne kan kræve dokumentation fra affaldseksportører med henblik på at kunne kontrollere overførslers lovlighed. Hvis der ikke foreligger den fornødne dokumentation fra eksportørens side, bør overførslen betragtes som ulovlig.

Begrundelse

Eftersom efterprøvningen af overførslers lovlighed ikke blot involverer de kompetente myndigheder, men også politiet og toldmyndighederne, er det mere hensigtsmæssigt at tale om relevante myndigheder.

Myndighederne bør også have tilladelse til at anmode om dokumentation for affaldstypen med henblik på at sikre overensstemmelse med eksportforbuddet.

Det er ikke hensigtsmæssigt at indskrænke kontrollerne til ”mistænkte for ulovlige overførsler”. Dette kunne underminere inspektionerne som helhed. Færdselspolitiet kan kontrollere dokumenterne for alle og ikke blot for dem, som det mistænker for manglende overholdelse. Det samme bør gælde for myndighederne med hensyn til affaldsoverførsler.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Ulovlige overførsler af affald stammer ofte fra anlæg til indsamling, oplagring og sortering. Der bør derfor indføres krav om inspektion for sådanne affaldsanlæg.

(4) Ulovlige overførsler af affald stammer ofte fra ukontrollerede anlæg til indsamling, oplagring og sortering. Der bør derfor indføres krav om inspektion for sådanne affaldsanlæg. Desuden bør Kommissionen overveje muligheden af at indføre et EU-dækkende certificeringssystem for anlæg til behandling af farligt affald og om nødvendigt fremsætte et forslag hertil.

Begrundelse

Genanvendelse af høj kvalitet er meget vigtig for at indhente sekundære råstoffer og for miljøvenlig behandling af farligt affald. Forordningen forudsætter, at kvaliteten af behandlingen er den samme i hele EU. Det er ikke tilfældet. Derfor vil et EU-dækkende certificeringssystem være med til at hæve standarden. Desuden vil en bedre overvågning og sporing af affaldsstrømme medvirke til at undgå ulovlige overførsler.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a) Ulovlige overførsler af affald kan have en alvorlig negativ indvirkning på miljø og sundhed, forvride det indre marked og medføre betydelige ressourcetab. Medlemsstaterne bør anerkende betydningen af disse indvirkninger og ud over kontrolforanstaltninger også håndhæve sanktioner og suspenderinger for aktiviteter hos juridiske og fysiske personer, der formidler ulovlige overførsler.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Beføjelserne til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten bør delegeres til Kommissionen med det formål, at der vedtages tekniske og organisationsmæssige krav til den praktiske gennemførelse af elektronisk dataudveksling. Det er særlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau.

(6) Beføjelserne til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bør delegeres til Kommissionen i forbindelse med tilpasning af bilagene til videnskabelige og tekniske fremskridt, vedtagelse af betingelser og krav i forbindelse med forhåndsgodkendte nyttiggørelsesanlæg og vedtagelse af tekniske og organisationsmæssige krav til den praktiske gennemførelse af elektronisk dataudveksling. Det er særligt vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

Begrundelse

Kommissionen fremsatte kun forslag om en delvis tilpasning af de nuværende komitologibestemmelser til artikel 290 i TEUF, da det foreslås, at den resterende del, dvs. bilagene, tilpasses som led i det såkaldte ”omnibusforslag”. Dette fører imidlertid til en situation med to delvise og ukoordinerede tilpasninger. Det foretrækkes at tilpasse forordningen i sin helhed til denne ændringsretsakt frem for at tilpasse enkelte dele herunder og andre dele via omnibusforslaget.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/20111a.

 

_____________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

Begrundelse

Dette er en nødvendighed som følge af indførelsen af to nye gennemførelsesretsakter, jf. næste betragtning.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 7 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7b) Undersøgelsesproceduren bør anvendes i forbindelse med vedtagelsen af en omregningstabel mellem toldkoder og affaldskoder som omhandlet i bilag III – V i forordning (EF) nr. 1013/2006 og i forbindelse med vedtagelsen af en harmoniseret protokol for indsamling, registrering og rapportering af oplysninger om håndhævelsen af denne forordning og sanktioner i tilfælde af overtrædelser.

Begrundelse

Denne procedure for den nye gennemførelsesretsakt skal præciseres nærmere.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 7 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7c) Kommissionen bør oprette og drive en database over ulovlige overførsler af affald inden for og ind og ud af

Unionen.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Kommissionen kan vedtage retningslinjer for anvendelse af forordningens artikel 12, stk. 1, litra g); retningslinjer for anvendelse af forordningens artikel 15; retningslinjer for de kompetente myndigheders samarbejde i forbindelse med ulovlige overførsler; yderligere retningslinjer for anvendelsen af sprog; yderligere præcisering af de proceduremæssige krav i afsnit II i forordningen for så vidt angår deres anvendelse på eksport, import og transit af affald fra, til og via Fællesskabet;

 

(8) Kommissionen bør vedtage retningslinjer for udregningsmetoder for den finansielle sikkerhed eller tilsvarende forsikring som fastsat i artikel 6 i forordning (EF) nr. 1013/2006, retningslinjer for anvendelse af forordningens artikel 12, stk. 1, litra g), retningslinjer for anvendelse af forordningen artikel 15, retningslinjer for de kompetente myndigheders samarbejde i forbindelse med ulovlige overførsler, yderligere retningslinjer for anvendelsen af sprog og yderligere præcisering af de proceduremæssige krav i afsnit II i forordningen, for så vidt angår deres anvendelse på eksport, import og transit af affald fra, til og via Unionen, retningslinjer for sanktioner, som skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning, som fastsat i artikel 50, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1013/2006 og retningslinjer om gennemførelsen af en risikovurdering i overensstemmelse med artikel 50, stk. 2a, litra b), i forordning (EF) nr. 1013/2006.

Begrundelse

Det blev fastslået i konsekvensanalysen, at et samspil mellem lovkrav og retningslinjer ville have den mest positive økonomiske, sociale og miljømæssige effekt med de laveste samlede omkostninger. Vedtagelsen af retningslinjer bør derfor være bindende.

Ved en for nylig koordineret kontrol af håndhævelsen af forordningen om overførsel af affald blev der afsløret store forskelle blandt de otte lande på området for sanktionering af overtrædelser, og det blev konstateret, at sanktionerne kun finder begrænset anvendelse i de fleste lande.

Risikovurderingen udgør et centralt element i inspektionsplanlægningen. Det ville derfor være fordelagtigt at have retningslinjer på dette område.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1013/2006

Artikel 2 – nr. 36

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

''36. "genbrug": enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til."

''36. "genbrug": genbrug som defineret i artikel 3, stk. 13, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF*.

 

___________

 

* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).''

Begrundelse

I overensstemmelse med tilsvarende definitioner i forordningen om overførsel af affald er det mere hensigtsmæssigt at have en dynamisk definition med henvisning til definitionen i rammedirektivet om affald.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1013/2006

Artikel 2 – nr. 36 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a) i artikel 2 indsættes følgende nummer:

 

''36a. "inspektion": foranstaltninger, som træffes af de relevante myndigheder eller på deres vegne, med henblik på at kontrollere, om et anlæg, en virksomhed, en mægler, en forhandler, en overførsel af affald eller den dermed forbundne nyttiggørelse og bortskaffelse opfylder de relevante krav, som er fastsat i denne forordning."

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 1013/2006

Artikel 14 – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b) I artikel 14 indsættes følgende stykke:

 

''6. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 59, for så vidt angår yderligere betingelser og krav i forbindelse med forhåndsgodkendte nyttiggørelsesanlæg.''

Begrundelse

Dette overfører gennemførelsesforanstaltningen i artikel 59, stk. 2b, i nærværende forordning til tilpasningen, som er udeladt i Kommissionens forslag. Yderligere betingelser og krav i forbindelse med spørgsmål om forhåndsgodkendte nyttiggørelsesanlæg er fortsat relevante, hvorfor Kommissionen bør bevare beføjelserne til at træffe foranstaltninger hertil gennem delegerede retsakter.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 c (nyt)

Forordning (EF) nr. 1013/2006

Artikel 26 – stk. 4

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

1c) Artikel 26, stk. 4, affattes således:

4. Med de berørte kompetente myndigheders og anmelderens tilslutning kan oplysninger og dokumenter anført i stk. 1 forelægges og udveksles ved hjælp af elektronisk dataudveksling med elektronisk signatur eller elektronisk autentifikation i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF af 13. december 1999 om en fællesskabsramme for elektroniske signaturer* eller et tilsvarende elektronisk autentifikationssystem, der giver et tilsvarende sikkerhedsniveau. I sådanne tilfælde kan der fastsættes organisationsmæssige retningslinjer for den elektroniske dataudveksling.

''4. Med de berørte kompetente myndigheders og anmelderens tilslutning kan oplysninger og dokumenter anført i stk. 1 forelægges og udveksles ved hjælp af elektronisk dataudveksling med elektronisk signatur eller elektronisk autentifikation i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF* eller et tilsvarende elektronisk autentifikationssystem, der giver et tilsvarende sikkerhedsniveau. I sådanne tilfælde kan der fastsættes organisationsmæssige retningslinjer for den elektroniske dataudveksling.

 

Så snart de tekniske og organisationsmæssige krav til den praktiske gennemførelse af den elektroniske dataudveksling er blevet vedtaget i henhold til artikel 26, stk. 5, skal oplysninger og dokumenter anført i stk. 1 forelægges og udveksles ved hjælp af elektronisk dataudveksling med elektronisk signatur eller elektronisk autentifikation i overensstemmelse med direktiv 1999/93/EF eller et tilsvarende elektronisk autentifikationssystem, der giver et tilsvarende sikkerhedsniveau.

_____________

_______________

* EFT L 13 af 19.1.2000, s. 12.

* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF af 13. december 1999 om en fællesskabsramme for elektroniske signaturer (EFT L 13 af 19.1.2000, s. 12).''

Begrundelse

Elektronisk dataudveksling vil i høj grad lette administrationernes arbejde. Så snart de tekniske og organisationsmæssige krav er blevet vedtaget, bør den elektroniske indgivelse af de relevante dokumenter blive obligatorisk.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 1013/2006

Artikel 26 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 59, for så vidt angår tekniske og organisationsmæssige krav til den praktiske gennemførelse af elektronisk dataudveksling ved forelæggelse af dokumenter og oplysninger.

Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 59, for så vidt angår tekniske og organisationsmæssige krav til den praktiske gennemførelse af elektronisk dataudveksling ved forelæggelse af dokumenter og oplysninger senest den ... *.

 

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 59 vedrørende opdateringen af disse tekniske og organisationsmæssige krav.

 

__________

 

* EUT: Indsæt venligst datoen: 18 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden

Begrundelse

Den elektroniske dataudveksling er afgørende for at forbedre samarbejdet mellem medlemsstaterne. Der bør derfor være en klar frist for de tekniske og organisationsmæssige krav til den praktiske gennemførelse af elektronisk dataudveksling. Da Kommissionen allerede arbejder på dette og forventer resultater tidligt i 2014, bør 18 måneder efter ikrafttrædelsen være nok til dette arbejde. Kommissionen bør også bemyndiges til at opdatere disse krav.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3 – litra a

Forordning (EF) nr. 1013/2006

Artikel 50 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

''2. Medlemsstaterne indfører gennem håndhævelsesforanstaltninger til denne forordning bestemmelser om bl.a. inspektion af anlæg og virksomheder i henhold til artikel 34 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF om affald14 og stikprøvekontrol af overførsler af affald eller den dermed forbundne nyttiggørelse eller bortskaffelse."

''2. Medlemsstaterne indfører gennem håndhævelsesforanstaltninger til denne forordning bestemmelser om bl.a. inspektion af anlæg og virksomheder i henhold til artikel 34 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF14, herunder mæglere og forhandlere, og inspektioner af overførsler af affald og den dermed forbundne nyttiggørelse eller bortskaffelse."

__________________

__________________

14 EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3.

14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).

Begrundelse

Forhandlere og mæglere er nævnt i artikel 34, stk. 1, i direktiv 2008/98/EF og skal også medtages. En konsekvensændring på grund af den nye definition af inspektioner. Medlemsstaterne bør inspicere både affaldsoverførsler og den dermed forbundne nyttiggørelse og bortskaffelse.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3 – litra b

Forordning (EF) nr. 1013/2006

Artikel 50 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

''2a. Medlemsstaterne sikrer, at deres kompetente myndigheder udarbejder planer for inspektioner med henblik på at kontrollere overholdelsen af denne forordning. Planerne skal dække hele den pågældende medlemsstats område og omfatte alle inspektioner af affaldsoverførsler, der udføres i henhold til stk. 2, herunder inspektioner af anlæg og virksomheder, vej- og jernbanetransporter og forsendelser fra havne. Disse planer skal omfatte følgende:

''2a. Medlemsstaterne udarbejder planer for inspektioner med henblik på at kontrollere overholdelsen af denne forordning. Planerne skal dække hele den pågældende medlemsstats territorium og omfatte inspektioner, der udføres i henhold til stk. 2. Disse planer skal omfatte følgende:

a) strategi og målsætninger for inspektioner af affaldsoverførsler med angivelse af de nødvendige menneskelige, finansielle og andre ressourcer

a) strategi og målsætninger for inspektioner af affaldsoverførsler med angivelse af de nødvendige menneskelige, finansielle og andre ressourcer

b) en risikovurdering, der dækker specifikke affaldsstrømme og kilder til ulovlige overførsler, og som tager hensyn til efterforskningsbaserede oplysninger som f.eks. politiefterforskninger og analyser af kriminelle aktiviteter.

b) en risikovurdering, der dækker specifikke affaldsstrømme og kilder til ulovlige overførsler, og som, hvor det er relevant, tager hensyn til efterforskningsbaserede oplysninger, som f.eks. politiefterforskninger og analyser af kriminelle aktiviteter. Oplysninger i risikovurderingen skal præsenteres således, at de ikke kompromitterer kilderne til efterforskningsbaserede oplysninger

c) prioriteringer og en beskrivelse af, hvordan disse prioriteringer er blevet foretaget på grundlag af strategier, målsætninger og risikovurdering

c) prioriteringer og en beskrivelse af, hvordan disse prioriteringer er blevet foretaget på grundlag af strategier, målsætninger og risikovurdering

d) oplysninger om antal og typer af planlagte inspektioner af affaldsanlæg, vej- og jernbanetransporter og forsendelser fra havne

d) oplysninger om antal og typer af planlagte inspektioner af anlæg, virksomheder, mæglere og forhandlere i overensstemmelse med artikel 34 i direktiv 2008/98/EF, affaldsanlæg, vej- og lufttransporter, transport ad vandveje og jernbanetransporter og forsendelser fra havne, herunder antallet af planlagte fysiske kontroller af anlæg og overførsler af affald

e) fordelingen af opgaver mellem de myndigheder, der er involveret i inspektioner af affaldsoverførsler

e) fordelingen af opgaver mellem de myndigheder, der er involveret i inspektioner af affaldsoverførsler

f) samarbejdsmetoder for myndigheder, der er involveret i inspektioner, og

f) samarbejdsmetoder for myndigheder, der er involveret i inspektioner

g) en vurdering af behovet for uddannelse af kontrollører på det tekniske eller juridiske område med hensyn til affaldshåndtering og affaldsoverførsler og bestemmelser om regelmæssige uddannelsesprogrammer.

g) en vurdering af behovet for uddannelse af kontrollører med hensyn til inspektioner og bestemmelser om regelmæssige uddannelsesprogrammer og

 

(ga) oplysninger om, hvordan bekymringer eller uregelmæssigheder kan indberettes til den relevante myndighed.

 

Planerne skal indeholde et minimumsantal af fysiske kontroller af anlæg og overførsler af affald i overensstemmelse med den vedtagne strategi og de vedtagne målsætninger og den gennemførte risikovurdering. Planerne skal ikke indeholde nogen detaljer om operationel programplanlægning.

Planerne revideres som minimum årligt og opdateres ved behov. Ved revisionen skal det evalueres, hvorvidt målsætningerne og andre elementer i planerne er blevet gennemført.

Planerne revideres som minimum årligt og opdateres ved behov. Ved revisionen skal det evalueres, hvorvidt målsætningerne og andre elementer i planerne er blevet gennemført.

Planerne stilles til rådighed for offentligheden af den kompetente myndighed i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger15."

Medlemsstaterne sikrer, at planerne stilles permanent til rådighed for offentligheden, herunder elektronisk.

 

Medlemsstaterne sikrer, at resultaterne af de inspektioner, der er blevet gennemført i overensstemmelse med planerne, som der henvises til under denne artikel, de afhjælpende foranstaltninger, som træffes af de relevante myndigheder som opfølgning på disse inspektioner, navnene på de implicerede operatører ved ulovlige overførsler og de pålagte sanktioner gøres permanent tilgængelige for offentligheden, herunder elektronisk.''

Begrundelse

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3 – litra b a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1013/2006

Artikel 50 – stk. 3

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

ba) stk. 3 affattes således:

3. Kontrol af overførsler kan specielt finde sted:

''3. Inspektioner af overførsler kan specielt finde sted:

a) på oprindelsesstedet, hvor de foretages sammen med producenten, indehaveren eller anmelderen

a) på oprindelsesstedet, hvor de foretages sammen med producenten, indehaveren eller anmelderen

 

aa) ved anlæg til indsamling, oplagring og sortering

b) på bestemmelsesstedet, hvor den foretages sammen med modtageren eller anlægget

b) på bestemmelsesstedet, hvor den foretages sammen med modtageren eller anlægget

c) ved Fællesskabets ydre grænser, og/eller

c) ved Unionens ydre grænser og/eller

d) under overførslen inden for Fællesskabet.

d) under overførslen inden for Unionen.''

(den tidligere litra b) blev erstattet med litra c), den tidligere litra c) med litra d) og den tidligere litra d) med litra e))

Begrundelse

Tilpasning til den nye artikel 50, stk. 2, og betragtning 4 som foreslået af Kommissionen. Muligheden for kontroller, eftersom anlæg til indsamling, oplagring og sortering udtrykkeligt bør tilføjes til listen, ud fra hvilken inspektioner af overførsler kan finde sted.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3 – litra b b (nyt)

Forordning (EF) nr. 1013/2006

Artikel 50 – stk. 4

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

bb) stk. 4 affattes således:

4. Kontrol af overførsler omfatter også kontrol af dokumenter, bekræftelse af identitet og i givet fald fysisk kontrol af affaldet.

''4. Inspektioner af overførsler omfatter kontrol af dokumenter, bekræftelse af identitet og i givet fald fysisk kontrol af affaldet.''

Begrundelse

En konsekvensændring på grund af den nye definition af inspektioner.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3 – litra c

Forordning (EF) nr. 1013/2006

Artikel 50 – stk. 4a – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

''4a. Med henblik på at sikre, at en overførsel ikke indeholder affald som defineret ved artikel 2, stk. 1, kan den kompetente myndighed:

''4a. Med henblik på at sikre, hvorvidt et stof eller en genstand, som transporteres ad landevej, pr. jernbane, ad luftvej, søvej eller indre vandvej, er affald eller ej, kan de relevante myndigheder med forbehold af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU* kræve, at den fysiske eller juridiske person, som er i besiddelse af stoffet eller genstanden, eller som står for overførslen, skal:

i) kontrollere, at der er sørget for passende beskyttelse mod skader i forbindelse med transport, læsning og aflæsning, og

i) aflevere en kopi af fakturaen og kontrakten om salg og/eller overdragelse af ejerskabet til stoffet eller genstanden, hvoraf det fremgår, at det/den er beregnet til direkte genbrug, eller

ii) i tilfælde af mistanke om en ulovlig overførsel kræve, at den person, der har ansvaret for overførslen, afleverer en kopi af fakturaen og kontrakten om salg og/eller overdragelse af ejerskabet til stoffet eller genstanden, hvoraf det fremgår, at det/den er beregnet til direkte genbrug, jf. artikel 2, stk. 36, og som beviser, at det er i fuld funktionsduelig stand.

 

ii) fremsende dokumentation for, at stoffet eller genstanden ikke er affald eller er ophørt med at være affald i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, i direktiv 2008/98/EF.

 

I hensigtsmæssige tilfælde kan de relevante myndigheder kræve, at disse personer stiller passende dokumentation til rådighed for, at stoffet eller genstanden er i fuld funktionsduelig stand.

 

De relevante myndigheder kan også kontrollere, at der er sørget for passende beskyttelse af stoffet eller genstanden mod skader i forbindelse med transport, læsning og aflæsning, navnlig gennem tilstrækkelig emballage og passende stabling af lasten.

 

_____________

 

* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), (EUT L 197 af 24.7.2012, s. 38).''

Begrundelse

Der sigtes mod en præcisering af, at de relevante myndigheder bør være berettiget til at kontrollere alle overførsler, uanset om der er tale om affald eller ej, og ikke blot i tilfælde af mistanke om ulovlige overførsler, da det kan underminere det egentlige formål med inspektioner.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3 – litra c

Forordning (EF) nr. 1013/2006

Artikel 50 – stk. 4a a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

''4aa. Med henblik på at sikre, at en overførsel ikke indeholder affald som defineret ved artikel 36, kan de relevante myndigheder kræve, at indehaveren eller anmelderen af affaldet fremsender dokumentation om affaldstypen og kontrakten, brevet eller et andet dokument, der er undertegnet af nyttiggørelsesanlægget, hvori der er angivet de affaldsbehandlingsmetoder, -teknologier og -standarder, som anvendes af nyttiggørelsesanlægget i bestemmelseslandet.''

(Ved ændringsforslaget indføres et nyt stk. 4aa, som bliver det nye stk. 4b, mens stk. 4b, i Kommissionens forslag bliver det nye stk. 4c, men ellers forbliver uændret.)

Begrundelse

De relevante myndigheder bør også være berettiget til at kontrollere affaldstypen for at sikre, at eksportforbuddet for farligt affald og andet affald, som defineres i artikel 36, overholdes.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3 – litra c

Forordning (EF) nr. 1013/2006

Artikel 50 – stk. 4b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4b. Med henblik på at sikre sig, at en overførsel, som er bestemt til nyttiggørelse i et anlæg i overensstemmelse med artikel 49, kan den kompetente myndighed i tilfælde af mistanke om en ulovlig overførsel kræve, at personen med ansvaret for overførelsen indleverer en kontrakt, et brev eller et andet dokument, der er underskrevet af nyttiggørelsesanlægget, hvori der er angivet de behandlingsmetoder, teknologier og standarder, som anvendes i nyttiggørelsesanlægget i bestemmelseslandet.

4b. Med henblik på at sikre, at en overførsel er bestemt til nyttiggørelse i overensstemmelse med artikel 49, kan de relevante myndigheder kræve, at indehaveren, anmelderen eller modtagerens retlige repræsentant indleverer en kontrakt, et brev eller et andet dokument, der er underskrevet af nyttiggørelsesanlægget, hvori der er angivet de affaldsbehandlingsmetoder, -teknologier og -standarder, som anvendes i nyttiggørelsesanlægget i bestemmelseslandet. De relevante myndigheder kan kræve, at denne konkrakt, dette brev eller andre dokumenter godkendes af den kompetente myndighed på bestemmelsesstedet.

 

Ved overførsler af affald, som er opført under bilag III til nærværende forordning, skal det i kontrakten, brevet eller et andet dokument angives, hvorvidt nyttiggørelsesanlægget er det endelige nyttiggørelsesanlæg eller et midlertidigt affaldsdepot eller nyttiggørelsesanlæg. Hvis overførsel af affald, som er opført under bilag III, er bestemt til et midlertidigt affaldsdepot eller nyttiggørelsesanlæg, kan de relevante myndigheder kræve, at indehaveren, anmelderen eller modtagerens retlige repræsentant indleverer en kontrakt, et brev eller et andet dokument, som er underskrevet af det midlertidige affaldsdepot eller nyttiggørelsesanlæg, og hvoraf det fremgår, at overførslen af affald kun vil ske til anlæg, som kan påvise, at affaldet vil blive håndteret på en miljømæssigt forsvarlig måde i overensstemmelse med artikel 49 i hele overførselsperioden, herunder den endelige nyttiggørelse. De relevante myndigheder kan kræve, at denne konkrakt, dette brev eller andre dokumenter godkendes af den kompetente myndighed på bestemmelsesstedet.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3 – litra c

Forordning (EF) nr. 1013/2006

Artikel 50 – stk. 4b a og 4b b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

''4ba. Med henblik på at sikre, at en overførsel gennemføres i overensstemmelse med denne forordning, kan de relevante myndigheder navnlig kræve, at indehaveren, anmelderen eller modtagerens retlige repræsentant indleverer anden relevant dokumentation.

 

4bb. Hvis der ikke foreligger dokumentation som foreskrevet i medfør af stk. 4a, 4aa, 4b og 4ba, eller hvis der ikke er sørget for passende beskyttelse af stoffet eller genstanden mod skader i forbindelse med transport, læsning og aflæsning som omhandlet i stk. 4a, antager de relevante myndigheder, at lasten udgør en ulovlig overførsel.

 

Under sådanne omstændigheder underretter de relevante myndigheder øjeblikkeligt den kompetente myndighed med hjemsted i deres land, som:

 

a) straks underretter den kompetente afsendelsesmyndighed og myndighed på bestemmelsesstedet og

 

b) sørger for, at stoffet eller genstanden tilbageholdes, indtil den kompetente afsendelsesmyndighed eller myndighed på bestemmelsesstedet har truffet en anden beslutning og har meddelt denne skriftligt til den kompetente myndighed i det land, hvor stoffet eller genstanden er tilbageholdt.

 

Hvis den kompetente myndighed ikke træffer en anden beslutning, vil lasten blive behandlet i henhold til artikel 24 og 25.''

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3 – litra c

Forordning (EF) nr. 1013/2006

Artikel 50 – stk. 4b c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

''4bc. Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter senest den …* følgende:

 

a) en omregningstabel mellem toldkoder og affaldskoder som omhandlet i bilag III – V til denne forordning

 

b) en harmoniseret protokol for indsamling, registrering og rapportering af oplysninger om håndhævelsen af denne forordning og sanktioner ved overtrædelser heraf.

 

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 59a, stk. 2.

 

__________________

 

*EUT: Indsæt venligst datoen: et år efter denne forordnings ikrafttræden.''

Begrundelse

Ved en for nylig koordineret kontrol af håndhævelsen af forordningen om overførsel af affald blev det påvist, at det er vanskeligt at håndhæve forordningen om overførsel af affald, da der findes to forskellige kodeordninger, nemlig affaldskoderne i denne forordning og de internationale toldkoder, som anvendes af toldmyndighederne. I denne forbindelse opfordredes der til praktiske løsninger, såsom en omregningstabel, således at toldkoderne kan anvendes til at udvælge overførsler med høj risiko til inspektion ved toldmyndighederne. Der blev endvidere efterlyst en EU-protokol for indsamling af håndhævelsesoplysninger, eftersom disse oplysninger udgør den egentlige grundsten inden for inspektionsplanlægning.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3 – litra c a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1013/2006

Artikel 50 – stk. 5

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

ca) stk. 5 affattes således:

''5. Medlemsstaterne samarbejder bilateralt eller multilateralt for at fremme forebyggelse og opdagelse af ulovlige overførsler."

''5. Medlemsstaterne samarbejder bilateralt og multilateralt for at fremme forebyggelse og opdagelse af ulovlige overførsler. De udveksler oplysninger om overførsel af affald, affaldsstrømme, operatører og anlæg og deler erfaring og viden om håndhævelsesforanstaltninger, herunder navnene på ulovlige operatører, anlæg og virksomheder. Kommissionen opretter en fælles platform, som inkluderer alle medlemsstater, til disse formål.''

Begrundelse

Der kan kun tages hånd om ulovlige, grænseoverskridende overførsler på effektiv vis, hvis alle medlemsstater samarbejder, hvorfor der bør oprettes en fælles platform. EU-netværket til gennemførelse og håndhævelse af miljølovgivning (IMPEL) er baseret på frivilligt samarbejde og uden deltagelse fra vigtige medlemsstater, såsom Italien, Frankrig og Grækenland. Konsolidering og intensivering af det internationale samarbejde og udveksling af oplysninger blev også stærkt anbefalet i en nylig revision af forordningen om overførsel af affald.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3 -a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1013/2006

Artikel 51 – stk. 4

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

3a) Artikel 51, stk. 4, affattes således:

4. På grundlag af denne rapportering udarbejder Kommissionen hvert tredje år en rapport om Fællesskabets og medlemsstaternes gennemførelse af denne forordning.

''4. På grundlag af denne rapportering udarbejder Kommissionen hvert tredje år en rapport om Unionens og medlemsstaternes gennemførelse af denne forordning, herunder de pålagte sanktioner.”

Begrundelse

Ved en for nylig koordineret kontrol af håndhævelsen af forordningen om overførsel af affald blev der afsløret store forskelle blandt de otte lande på området for sanktionering af overtrædelser, og det blev konstateret, at sanktionsinstrumenterne kun finder begrænset anvendelse i de fleste lande. Der blev i denne forbindelse efterlyst en vurdering af, om sanktionspolitikken er hensigtsmæssig og afskrækkende, og flere oplysninger om brugen af sanktioner. Det er således vigtigt, at Kommissionen specifikt inddrager de gældende sanktioner, som anvendes af medlemsstaterne, i sin rapport, hvilket endnu ikke er tilfældet.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 1013/2006

Artikel 58

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

3b) Artikel 58 affattes således:

1. Kommissionen kan ændre bilagene for at tage hensyn til den videnskabelige og tekniske udvikling. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 59a, stk. 3. Desuden gælder følgende:

'Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 59 med henblik på:

 

a) at ændre bilagene for at tage hensyn til den videnskabelige og tekniske udvikling

a) bilag I, II, III, IIIA, IV og V ændres for at tage hensyn til ændringer, der aftales under Baselkonventionen og OECD-beslutningen

b) at ændre bilag I, II, III, IIIA, IV og V for at tage hensyn til ændringer, der aftales under Basel-konventionen og OECD-beslutningen

b) uklassificeret affald kan midlertidigt tilføjes i bilag IIIB, IV eller V, indtil der er truffet afgørelse om dets indplacering i de relevante bilag til Baselkonventionen eller OECD-beslutningen

c) midlertidigt at tilføje uklassificeret affald i bilag IIIB, IV eller V, indtil der er truffet afgørelse om dets indplacering i de relevante bilag til Basel-konventionen eller OECD-beslutningen

c) på anmodning fra en medlemsstat kan det i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, overvejes, om blandet affald bestående af to eller flere af de affaldstyper, der er anført i bilag III, midlertidigt skal tilføjes i bilag IIIA, indtil der er truffet afgørelse om dette affalds indplacering i de relevante bilag til Baselkonventionen eller OECD-beslutningen. Bilag IIIA kan indeholde en bestemmelse om, at en eller flere af indgangene deri ikke finder anvendelse på eksport til lande, som OECD's beslutning ikke finder anvendelse på

d) på anmodning fra en medlemsstat i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, midlertidigt at tilføje, indtil der er truffet afgørelse om dette affalds indplacering i de relevante bilag til Basel-konventionen eller OECD-beslutningen, blandet affald bestående af to eller flere af de affaldstyper, der er anført i bilag III, i bilag IIIA til denne forordning og om nødvendigt fastsætte som betingelse, at en eller flere af indgangene deri ikke finder anvendelse på eksport til lande, som OECD's beslutning ikke finder anvendelse på

d) de undtagelsestilfælde, der er nævnt i artikel 3, stk. 3, defineres, og om nødvendigt indsættes sådant affald i bilag IVA og V og udgår fra bilag III

e) at definere de undtagelsestilfælde, der er nævnt i artikel 3, stk. 3, og om nødvendigt at flytte dette affald fra bilag III til bilag IVA og V

e) bilag V ændres for at afspejle aftalte ændringer vedrørende den liste over farligt affald, der er vedtaget i overensstemmelse med artikel 1, stk. 4, i direktiv 91/689/EØF

f) at ændre bilag V for at afspejle aftalte ændringer vedrørende den liste over farligt affald, der er vedtaget i overensstemmelse med artikel 7 i direktiv 2008/98/EF

 

f) bilag VIII ændres for at afspejle relevante internationale konventioner og aftaler.

g) at ændre bilag VIII for at afspejle relevante internationale konventioner og aftaler.''

2. Når bilag IX ændres, deltager det udvalg, der er nedsat i medfør af Rådets direktiv 91/692/EØF af 23. december 1991 om standardisering og rationalisering af rapporterne om gennemførelse af en række miljødirektiver fuldt ud i drøftelserne.

 

Begrundelse

Kommissionen fremsatte kun forslag om en delvis tilpasning af de nuværende komitologibestemmelser til artikel 290 i TEUF, da det foreslås, at den resterende del tilpasses som led i det såkaldte ”omnibusforslag”. Dette fører imidlertid til en situation med to delvise og ukoordinerede tilpasninger. Det foretrækkes at tilpasse forordningen i sin helhed til denne ændringsretsakt frem for at tilpasse enkelte dele herunder og andre dele via omnibusforslaget.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 4

Forordning (EF) nr. 1013/2006

Artikel 59

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2. Den i artikel 26, stk. 5, omhandlede delegation af beføjelser tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra datoen for denne forordnings ikrafttræden.

 

2. Den i artikel 14, stk. 6, artikel 26, stk. 5, og artikel 58 omhandlede delegation af beføjelser tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra datoen for denne forordnings ikrafttræden.

3. Den i artikel 26, stk. 5, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3. Den i artikel 14, stk. 6, artikel 26, stk. 5, og artikel 58 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidig Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

4. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 26, stk.5, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 14, stk. 6, artikel 26, stk. 5, og artikel 58 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Begrundelse

En tilpasning i overensstemmelse med de ændringsforslag, der er foreslået til artikel 14, stk. 6, og artikel 58.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 4 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 1013/2006

Bilag IX – tabel – række 9 – kolonne 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

4 b) Beskrivelsen i bilag IX af oplysninger, der skal afgives i henhold til artikel 50, stk. 2, affattes således:

"Oplysninger om stikprøvekontrol af overførsler af affald eller den dermed forbundne nyttiggørelse eller bortskaffelse

''Oplysninger om inspektioner

Antal gange, der er foretaget kontrol af overførsler af affald eller den dermed forbundne nyttiggørelse eller bortskaffelse:

Antal inspektioner af anlæg og virksomheder, overførsler af affald, relaterede aktører og den henholdsvis dermed forbundne nyttiggørelse eller bortskaffelse:

Antal formodet ulovlige overførsler, der påvist ved denne kontrol:

Antal fysiske kontroller af anlæg og virksomheder, overførsler af affald, relaterede aktører og den henholdsvis dermed forbundne nyttiggørelse eller bortskaffelse:

Yderligere bemærkninger:"

Antal anlæg og virksomheder, der ikke har handlet i overensstemmelse med denne forordning, ulovlige overførsler af affald, relaterede aktørers ulovlige aktiviteter og den henholdsvis dermed forbundne ulovlige nyttiggørelse eller bortskaffelse:

 

Yderligere bemærkninger:''

Begrundelse

Som følge af den nye definition af inspektioner bør den strukturelle rapportering omfatte alle inspektioner, der er udført, og ikke blot stikprøvekontroller. Antallet af inspektioner, fysiske kontroller og opdagede ulovligheder bør anføres separat for hvert trin i processen og ikke blot som en samlet oversigt, således at planlægningen af inspektionerne informeres bedre.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 4 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1013/2006

Bilag IX – tabel 5 – kolonne 7 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4 a) I bilag IX, tabel 5, indsættes følgende nye kolonne før den sidste kolonne:

 

"Navn og adresse på den juridiske person, der er ansvarlig for ulovligheden"

Begrundelse

Den strukturerede rapportering om oplysninger om ulovlige overførsler bør omfatte navnet og adressen på den juridiske person, der er ansvarlig for ulovligheden.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1013/2006

Bilag IX – tabel 5

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

4a) Informationsblokken i den sidste kolonne under bilag IX, tabel 5 affattes således:

Trufne foranstaltninger, herunder eventuelle sanktioner

'Trufne foranstaltninger, herunder pålagte sanktioner”

Begrundelse

Ved en for nylig koordineret kontrol af håndhævelsen af forordningen om overførsel af affald blev der afsløret store forskelle blandt de otte lande på området for sanktionering af overtrædelser, og det blev konstateret, at sanktionsinstrumenterne kun finder begrænset anvendelse i de fleste lande. Der er behov for mere gennemsigtighed med hensyn til de sanktioner, der faktisk anvendes, for at lette en harmonisering af deres anvendelse og de niveauer, på hvilke de finder anvendelse. Dette ville bidrage til en bedre håndhævelse af denne forordning i hele EU.

  • [1]  (EUT ...).

BEGRUNDELSE

1. Sagsforløb

Ifølge Det Europæiske Miljøagentur (EEA) genererede EU's medlemsstater i 2009 74 mio. tons farligt affald (28 % mere end i 2000)[1]. Ifølge Eurostat genererede EU's medlemsstater i 2010 101 mio. tons farligt affald og i alt 927 mio. tons affald, eksklusive vigtigt mineralaffald[2].

Eksport af farligt affald til lande, der ikke er medlem af OECD, er forbudt i henhold til forordningen om overførsel af affald. Eksport af ikke-farligt affald til nyttiggørelse i lande, der ikke er medlem af OECD, er tilladt under forudsætning af, at importlandet ikke har gjort indsigelse over for denne import, og at anlægget, som modtager affaldet, drives i overensstemmelse med standarder for menneskers sundhed og miljøbeskyttelse, som i bredt omfang svarer til de standarder, der er fastlagt i fællesskabslovgivningen.

I henhold til Kommissionens konsekvensanalyse indberettede medlemsstaterne i 2009 cirka 400 tilfælde af ulovlige overførsler af affald (halvdelen var mellem medlemsstater, og halvdelen var ind i eller ud af EU). Den konstaterede ulovlighed skyldtes hovedsageligt, at affaldsoverførslen blev gennemført uden anmeldelse til de relevante kompetente myndigheder eller i strid med et overførselsforbud i medfør af forordningen om overførsel af affald. Ifølge en EEA-rapport fra 2009 udgør de indberettede sager imidlertid en brøkdel af det egentlige antal, og det blev fastlagt, at antallet af ulovlige overførsler var betydeligt[3].

I tre fælles håndhævelsesprojekter, der blev gennemført af EU-netværket til gennemførelse og håndhævelse af miljølovgivning (IMPEL) mellem 2003 og 2010, og som kontrollerede et bestemt antal overførsler i adskillige medlemsstater, blev det faktisk konstateret, at 20-51 % af affaldsoverførslerne var ulovlige.

I en undersøgelse af Kommissionen fra 2011 blev det påvist, at hvis blot 1 % af alle affaldsoverførsler var ulovlige, ville den samlede tonnage af ulovlige affaldsoverførsler udgøre 2,8 mio. tons om året[4]. En overtrædelsesandel på 25 %, som blev konstateret i den seneste IMPEL-undersøgelse, ville beløbe sig til et svimlende omfang på 70 mio. tons ulovlige overførsler af affald hvert år.

2. Problemer i forbindelse med ulovlige overførsler

Kommissionen gengiver i kort træk problemerne som følge af ulovlige overførsler på følgende måde:

-     dumping eller mangelfuld affaldsforvaltning som følge af en ulovlig overførsel har sædvanligvis alvorlige følger for miljø og sundhed

-     høje omkostninger til oprensning og tilbageførsel

-     betydeligt ressourcetab

-     fordrejning af det indre marked (mangel på lige konkurrencevilkår i industrien).

Ifølge Kommissionen fortsætter affaldsproduktionen, herunder af farligt affald, med at stige. Overførsler ud af medlemsstaterne af anmeldt affald er steget støt, og Europol har også konstateret en stigning i volumen af ulovlige overførsler. Det betydelige problem med et i forvejen højt niveau af ulovlige affaldsoverførsler forventes derfor at vokse yderligere, hvis der ikke træffes foranstaltninger.

Desuden blev det i en undersøgelse af Kommissionen påvist, at hvis otte retsakter om EU's affaldslovgivning, herunder forordningen om overførsel af affald, efterkommes fuldt ud, vil omsætningen for virksomheder i affaldshåndterings- og genanvendelsessektoren frem til 2020 stige med op mod 42 mia. EUR om året og skabe mere end 400 000 nye arbejdspladser[5].

At der træffes virkefulde foranstaltninger over for ulovlige overførsler, er således fordelagtigt for både miljø og sundhed samt for erhvervslivet og økonomien.

3. Årsagerne til ulovlige overførsler

Kommissionen angiver følgende determinanter for ulovlige overførsler:

-     betydeligt lavere omkostninger i forbindelse med affaldsforvaltning/-bortskaffelse i udviklingslande

-     udbredt organiseret miljøkriminalitet i forbindelse med affaldsspørgsmål

-      mangler i forbindelse med håndhævelse i visse medlemsstater (håndhævelsen af forordningen om overførsel af affald har lav prioritet i mange medlemsstater).

Ud af de 26 251 inspektioner af transport, der blev udført i bl.a. 22 medlemsstater fra oktober 2008 til november 2010, indeholdt 3 334 af disse inspektioner ifølge konsekvensanalysen affald, og 23 % heraf efterlevede ikke forskrifterne. Der kan påvises en markant variation i antallet af transportinspektioner og antallet af overtrædelser i medlemsstaterne. Visse lande foretager knap nok inspektioner (f.eks. blev der i alt foretaget 26 inspektioner, heraf 24 fysiske inspektioner, i Frankrig sammenlignet med Polen med 4 264 inspektioner, heraf 3 391 fysiske inspektioner). Andelen af overtrædelser varierede mellem 14,8 % og 100 % med et gennemsnit på 23 %.

Det blev konstateret, at disse store afvigelser medfører "port hopping", hvilket vil sige, at eksportører af ulovligt affald vælger at sende deres affald gennem de medlemsstater med mindst kontrol.

Især ved inspektioner af virksomheder i stedet for transporter viste det sig, at 79 % af virksomhederne ikke levede op til forskrifterne (95 ud af 120). Dette peger mod et indtrængende behov for flere kontroller i de tidlige led af affaldsproduktionen og anlæg til affaldsindsamling i bestræbelserne på at tage hånd om problemet på et tidligt stadie og ikke blot gennem grænsekontroller af overførsler.

4. Kommissionens forslag

Kommissionen foreslår flere foranstaltninger til at bekæmpe de betydelige håndhævelsesmæssige smuthuller i medlemsstaterne. I korte træk foreslår den følgende:

-     alle medlemsstater skal udarbejde en risikobaseret inspektionsplan, hvori de fastlægger strategien og målsætninger for inspektioner af overførsel af affald og de nødvendige ressourcer hertil

-     inspektionsplaner skal være offentligt tilgængelige i henhold til direktiv 2003/4 om offentlig adgang til miljøoplysninger

-     de kompetente myndigheder skal i tilfælde af mistanke om ulovlige overførsler have mulighed for at anmode om dokumentation om overførslens karakter (affald eller ikke affald) eller om nyttiggørelsesprocessens karakter (miljømæssigt forsvarlig håndtering).

5. Ordførerens forslag

Ordføreren støtter fuldt ud målsætningerne i Kommissionens forslag. Som påpeget tidligere er virkefulde foranstaltninger over for ulovlige overførsler fordelagtige for både miljø og sundhed samt for erhvervslivet og økonomien.

Ordføreren foreslår derfor at styrke Kommissionens forslag yderligere ved:

a)        at forbedre videngrundlaget på området for ulovlige overførsler

b)        at inspektionsplaner skal indeholde et minimumsantal af fysiske kontroller

c)        at inspektionsplaner og -resultater skal gøres permanent tilgængelige for offentligheden

d)        at de relevante myndigheder skal tillægges flere beføjelser

e)        at styrke samarbejdet mellem medlemsstaterne.

Ad a) Det blev påvist, at den aktuelle håndhævelse af forordningen om overførsel af affald led under uhensigtsmæssig forvaltning af oplysninger gennem de relevante myndigheder[6].

Der er behov for en harmoniseret protokol for indsamling, registrering og rapportering af oplysninger om håndhævelsen af forordningen om overførsel af affald og en omregningstabel mellem toldkodekser og affaldskodekser for bedre at sammenkoble told med inspektioner af overførsel af affald. Der er desuden brug for oplysninger om sanktionering af overtrædelser som et middel til at opnå mere harmonisering på dette område.

Ad b) Medlemsstaterne bør inddrage et minimumsantal af fysiske inspektioner af anlæg og/eller overførsler af affald i overensstemmelse med strategien og målsætningerne samt den gennemførte risikovurdering med henblik på at sikre et minimumsniveau af inspektioner.

Ad c) Det er af afgørende betydning, at inspektionsplaner stilles offentligt til rådighed og ikke blot på anmodning. Dette tjener som en ydre kvalitetskontrol af disse planer og letter samarbejdet mellem medlemsstaterne. De indeholder som sådan ingen følsomme oplysninger, da de ikke vil omfatte operationel programplanlægning, hvorfor formålet med inspektionerne ikke lider skade af en offentliggørelse af planerne. Ved at gøre dem permanent tilgængelige reducerer man også medlemsstaternes arbejdsbelastning. Resultaterne i forbindelse med anvendelse af planerne bør ligeledes offentliggøres.

Ad d) Der bør ikke nødvendigvis ligge en mistanke til grund for, at de relevante myndigheder sættes i stand til at anmode om supplerende oplysninger for at kontrollere overførslens karakter (affald eller ikke affald) eller dens bestemmelsessted (miljømæssigt forsvarlig nyttiggørelse). Det samme bør gælde for supplerende kontroller af affaldstypen (f.eks. farligt eller ikke-farligt affald) for derved at være i stand til at håndhæve det relevante eksportforbud på korrekt vis.

Ad e) Ulovlige overførsler kan kun bekæmpes effektivt, hvis alle medlemsstater samarbejder. Medlemsstaterne bør derfor være forpligtet til at udveksle oplysninger om overførsel af affald, affaldsstrømme, operatører og anlæg og dele erfaring og viden om håndhævelsesforanstaltninger. Kommissionen bør endvidere oprette en fælles platform, som inkluderer alle medlemsstater, til disse formål.

Ordføreren foreslår slutteligt at tilpasse alle nuværende bestemmelser vedrørende udvalgsproceduren til artikel 290 i TEUF i denne ændringsretsakt for at sikre sammenhæng frem for at tilpasse enkelte dele herunder og andre dele via det såkaldte omnibusforslag.

  • [1]  “Movement of waste across the EU's internal and external borders”, EEA-rapport nr. 7/2012
  • [2]  Miljøstatistikker og -regnskaber i Europa, Eurostats publikation fra 2010
  • [3]  “Waste without borders in the EU? Transboundary shipments of waste”, EEA-rapport nr. 1/2009
  • [4]  Assessment and guidance for the implementation of EU waste legislation in Member States (Vurdering af og vejledning om gennemførelsen af EU's affaldslovgivning i medlemsstaterne), BiPRO, 16. november 2011
  • [5]              Undersøgelsen "Implementation of EU waste legislation for green growth" (Gennemførelse af EU's affaldslovgivning om grøn vækst), BioIntelligence Service, 2011
  • [6]  Koordineret kontrol af håndhævelsen af forordningen om overførsel af affald, fælles rapport på grundlag af otte nationale kontroller, oktober 2013

PROCEDURE

Titel

Overførsel af affald

Referencer

COM(2013)0516 – C7-0217/2013 – 2013/0239(COD)

Dato for høring af EP

11.7.2013

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

8.10.2013

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

8.10.2013

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

JURI

11.9.2013

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Bart Staes

30.9.2013

 

 

 

Behandling i udvalg

27.11.2013

 

 

 

Dato for vedtagelse

22.1.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

54

5

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Lajos Bokros, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Martin Callanan, Yves Cochet, Spyros Danellis, Chris Davies, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andrés Perelló Rodríguez, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Richard Seeber, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Christofer Fjellner, Gaston Franco, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, Marusya Lyubcheva, Vittorio Prodi, Giancarlo Scottà, Renate Sommer, Alda Sousa, Rebecca Taylor, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

John Stuart Agnew, Anna Hedh

Dato for indgivelse

30.1.2014