Ziņojums - A7-0069/2014Ziņojums
A7-0069/2014

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem

30.1.2014 - (COM(2013)0516 – C7‑0217/2013 – 2013/0239(COD)) - ***I

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Referents: Bart Staes


Procedūra : 2013/0239(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0069/2014
Iesniegtie teksti :
A7-0069/2014
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem

(COM(2013)0516 – C7‑0217/2013 – 2013/0239(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0516),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 192. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0217/2013),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–   ņemot vērā Reģionu komitejas ... atzinumu[1],

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–   ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu (A7-0069/2014),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam(-ai) nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Regula (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem13 vides aizsardzības nolūkā paredz prasības atkritumu sūtījumiem gan Savienības teritorijā, gan starp dalībvalstīm un trešām valstīm. Tomēr ir konstatēts, ka dalībvalstu kompetentās iestādes regulu piemēro un inspekcijas veic nepilnīgi, un tam par iemeslu inter alia ir tas, ka regulā nav skaidru noteikumu par šiem jautājumiem.

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Regula (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem13 vides aizsardzības nolūkā paredz prasības atkritumu sūtījumiem gan Savienības teritorijā, gan starp dalībvalstīm un trešām valstīm. Koordinētās pārbaudēs dalībvalstīs no 2003. līdz 2010. gadam konstatēts, ka 20 % līdz 51 % no pārbaudītajiem atkritumu sūtījumiem ir nelikumīgi, un konstatēts, ka dalībvalstu attiecīgās iestādes regulu piemēro un inspekcijas veic ievērojami atšķirīgi un nepilnīgi, un tam par iemeslu inter alia ir tas, ka regulā nav skaidru noteikumu un konkrētu pienākumu par šiem jautājumiem.

 

_____________

________________

13 OV L 190, 12.7.2006., 1. lpp.

13 OV L 190, 12.7.2006., 1. lpp.

Pamatojums

Ir svarīgi norādīt uz ļoti lielu skaitu nelikumīgu sūtījumu, kas pastāvīgi tiek konstatēts pēdējos gados, lai tādējādi uzsvērtu vajadzību pēc izmaiņām tiesību aktos.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a) Noteikumu efektīva piemērošana un atkritumu sūtījumu inspicēšana ne tikai novērstu nelikumīgu atkritumu sūtījumu radīto būtisko ietekmi uz vidi un veselību, bet arī ietaupītu lielas izmaksas, un tas dalībvalstīm un attiecīgajām nozarēm būtu tiešs ekonomisks ieguvums.

Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas pētījumu* 1 % nelikumīgo sūtījumu atbilst 2,8 miljoniem tonnu gadā. Pēdējā inspicēšanu ziņojumā konstatētais apjoms ir 25 %, kam atbilst 70 miljoni tonnu nelikumīgu sūtījumu gadā. Neatkarīgi no nopietnām sekām uz veselību un vidi, ievērojamais nelikumīgu sūtījumu daudzums kaitē likumīgajai atkritumu apstrādes un apglabāšanas nozarei. Tika konstatēts, ka ES tiesību aktu atkritumu jomā pilnīga īstenošana kopumā nozīmēs izmaksu ietaupījumu EUR 72 miljardu apjomā gadā visā ES. Atkritumu pārvadāšanas regulas izpilde ir obligāts priekšnosacījums šādu pozitīvu rezultātu sasniegšanai.

* „ES tiesību aktu atkritumu jomā ieviešana zaļās izaugsmes veicināšanai”, ENV ĢD, 2011. gada 29. novembris,

http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/study%2012%20FINAL%20REPORT.pdf

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) Ir vajadzīga pienācīga atkritumu sūtījumu inspekciju plānošana, lai noteiktu, kādi resursi nepieciešami atkritumu sūtījumu inspicēšanai, un lai patiešām nepieļautu nelikumīgus sūtījumus. Tāpēc Regulas (EK) Nr. 1013/2006 50. panta noteikumi par regulas izpildi un inspekcijām būtu jāuzlabo, lai nodrošinātu inspekciju regulāru un konsekventu plānošanu. Plānošanai vajadzētu ietvert vairākus nozīmīgus elementus, tostarp riska novērtēšanu, stratēģijas, mērķus, prioritātes, plānoto inspekciju skaitu un veidu, uzdevumu sadali, iestāžu sadarbības līdzekļus un noteikumus par inspektoru apmācību.

(2) Ir vajadzīga pienācīga atkritumu sūtījumu inspekciju plānošana, lai noteiktu, kādi resursi nepieciešami atkritumu sūtījumu efektīvai inspicēšanai dalībvalstīs, un lai patiešām nepieļautu nelikumīgus sūtījumus. Tāpēc Regulas (EK) Nr. 1013/2006 50. panta noteikumi par regulas izpildi un inspekcijām būtu jāuzlabo, lai nodrošinātu sistemātisku pieeju inspekciju regulārai un konsekventai plānošanai un īstenošanai. Plānošanai vajadzētu ietvert vairākus nozīmīgus elementus, tostarp analīzi, riska novērtēšanu, stratēģijas, mērķus, prioritātes, plānoto inspekciju skaitu un veidu, atkritumu savākšanas, glabāšanas un šķirošanas objektus, uzdevumu sadali, iestāžu sadarbības līdzekļus, kā arī noteikumus par struktūru, kas veic kontroli un inspekcijas, apmācību un kvalifikāciju. Taču reālu progresu nelikumīgu sūtījumu novēršanā var panākt tikai tad, ja dalībvalstis pieņems pienācīgus ieviešanas plānus, vienlaikus veicot stingras izpildes nodrošināšanas darbības.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a) Lai veicinātu piekļuvi informācijai par vidi saskaņā ar ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā (Orhūsas konvenciju) un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem, ko Savienības vārdā apstiprināja ar Padomes Lēmumu 2005/370/EK1a, būtu jāuzlabo sabiedrībai sniedzamās informācijas līmenis un kvalitāte. Inspekciju plāni, kā arī inspicēšanas rezultāti, koriģējošie pasākumi, ko attiecīgās iestādes veic pēc šīm inspicēšanām, nelikumīgos sūtījumos iesaistīto operatoru nosaukumi un uzliktie sodi būtu pastāvīgi jāpublisko, tostarp elektroniski.

 

____________

 

1a Padomes 2005. gada 17. februāra Lēmums 2005/370/EK par to, ka Eiropas Kopienas vārdā noslēdz Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (OV L 124, 17.5.2005., 1. lpp.).

Pamatojums

Ir svarīgi atgādināt Orhūsas konvenciju, kas cita starpā paredz veicināt piekļuvi vides informācijai. Inspekciju plāni, kā arī inspicēšanas rezultāti un turpmākās darbības būtu jāpublisko. Tas ir svarīgs līdzeklis, ar kura palīdzību nodrošināt pienācīgus plānus un veicināt sadarbību starp dalībvalstīm. Tā kā plānos nav jutīgas informācijas, tiem vajadzētu būt sabiedrībai pieejamiem pastāvīgi, nevis tikai pēc pieprasījuma. Tas arī samazinās darba slodzi dalībvalstīm.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Savienībā pastāv atšķirīgi noteikumi par to, vai dalībvalstu kompetentās iestādes var pieprasīt pierādījumus no atkritumu eksportētājiem, lai pārliecinātos par sūtījumu likumību. Šādi pierādījumi var būt par to, vai viela vai priekšmets ir „atkritumi” Regulas (EK) Nr. 1013/2006 nozīmē, vai par to, ka atkritumi tiks nosūtīti uz videi drošiem apsaimniekošanas objektiem saskaņā ar regulas 49. pantu. Tāpēc regulas 50. pantā vajadzētu paredzēt, ka dalībvalstu kompetentās iestādes var pieprasīt pierādījumus no aizdomās turētajiem nelikumīgu atkritumu eksportētājiem, lai pārliecinātos par sūtījumu likumību.

(3) Savienībā pastāv atšķirīgi noteikumi par to, vai dalībvalstu attiecīgās iestādes ir tiesīgas un var pieprasīt pierādījumus no atkritumu eksportētājiem, lai pārliecinātos par sūtījumu likumību. Šādi pierādījumi var būt par to, vai viela vai priekšmets ir „atkritumi” Regulas (EK) Nr. 1013/2006 nozīmē, vai uz atkritumu sūtījumu attiecas 36. pants, vai par to, ka atkritumi tiks nosūtīti uz videi drošiem apsaimniekošanas objektiem saskaņā ar regulas 49. pantu. Tāpēc regulas 50. pantā vajadzētu paredzēt, ka dalībvalstu attiecīgās iestādes var pieprasīt pierādījumus no atkritumu eksportētājiem, lai pārliecinātos par sūtījumu likumību. Gadījumā, ja eksportētājam nav prasīto pierādījumu, pārsūtīšana būtu jāuzskata par nelikumīgu.

Pamatojums

Tā kā sūtījumu likumības pārbaudīšanā ir iesaistītas ne vien kompetentās iestādes, bet arī policijas un muitas iestādes, lietderīgāk ir atsaukties uz attiecīgajām iestādēm.

Iestādēm būtu jāļauj arī pieprasīt pierādījumus par atkritumu raksturu, lai nodrošinātu eksporta aizlieguma ievērošanu.

Nav lietderīgi ierobežot pārbaudes tikai ar „aizdomām par nelikumīgu sūtījumu”. Tas varētu pasliktināt pārbaužu efektivitāti kopumā. Satiksmes policisti var pārbaudīt dokumentus jebkurai personai, ne tikai tām, par ko ir aizdomas par neatbilstību. Tas pats būtu jāpiemēro attiecībā uz iestādēm saistībā ar atkritumu sūtījumiem.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Nelikumīgi atkritumu sūtījumi bieži vien nāk no nekontrolētiem savākšanas, glabāšanas un šķirošanas objektiem. Tāpēc vajadzētu noteikt inspicēšanas noteikumus šādiem atkritumu apsaimniekošanas objektiem.

(4) Nelikumīgi atkritumu sūtījumi bieži vien nāk no nekontrolētiem savākšanas, glabāšanas un šķirošanas objektiem. Tāpēc vajadzētu noteikt inspicēšanas noteikumus šādiem atkritumu apsaimniekošanas objektiem. Turklāt Komisijai būtu jāizskata iespēja ieviest Savienības mēroga sertifikācijas sistēmu bīstamu atkritumu apsaimniekošanas objektiem un, ja tas ir atbilstīgi, jāiesniedz priekšlikums.

Pamatojums

Augstas kvalitātes pārstrāde ir ļoti svarīga, lai iegūtu otrreizējos izejmateriālus un bīstamos atkritumus apstrādātu videi nekaitīgā veidā. Šajā regulā tiek pieņemts, ka apstrādes kvalitāte ir vienāda visā ES. Taču tas tā nav. Tāpēc ES mēroga sertifikācijas sistēma palīdzētu paaugstināt standartus. Turklāt atkritumu plūsmu labāka uzraudzība un izsekošana palīdzēs novērst nelikumīgos sūtījumus.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a) Nelikumīgi atkritumu sūtījumi var radīt nopietnu negatīvu ietekmi uz vidi un veselību, iekšējā tirgus izkropļojumu un ievērojumus resursu zudumus. Dalībvalstīm būtu jāatzīst šīs ietekmes svarīgums un paralēli kontroles pasākumiem būtu jāievieš arī sodi un tādu juridisko un fizisko personu darbības apturēšana, kuras veicina nelikumīgus sūtījumus.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Komisijai saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus, kuru mērķis ir pieņemt tehniskas un organizatoriskas prasības, lai praktiski realizētu datu elektronisko apmaiņu. Ir jo sevišķi būtiski, lai Komisijas sagatavošanās darbs ietvertu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī.

(6) Komisijai saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus par pielikumu pielāgošanu zinātnes un tehnikas attīstībai, nosacījumu un prasību pieņemšanu attiecībā uz reģenerācijas uzņēmumiem, par ko sniegta iepriekšēja piekrišana, un tehnisku un organizatorisku prasību pieņemšanu, lai praktiski realizētu datu elektronisko apmaiņu. Ir jo sevišķi būtiski, lai Komisijas sagatavošanās darbs ietvertu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

Pamatojums

Komisija ierosināja tikai daļēju pašreizējo komitoloģijas noteikumu pielāgošanu LESD 290. pantam, jo pārējos, proti, pielikumus, tiek ierosināts saskaņot kā daļu no tā sauktā „omnibusa” priekšlikumu. Taču tas noved pie situācijas, ka veidojas divi daļēji un nekoordinēti pielāgojumi. Ir vēlams ar šo grozījumu aktu pielāgot visu regulu kopumā, nevis tikai daļēji šeit un daļēji „omnibusa” priekšlikumā.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a) Lai nodrošinātu vienādus šīs regulas īstenošanas nosacījumus, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/20111a.

 

_____________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

Pamatojums

Tas ir nepieciešams sakarā ar to, ka tiek ieviesti divi jauni īstenošanas akti, skatīt nākamo apsvērumu.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

7.b apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7b) Pārbaudes procedūra būtu jāizmanto, pieņemot konversijas tabulu muitas kodiem un atkritumu kodiem, ko izmanto Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III–V pielikumā, un pieņemot saskaņotu protokolu par datu, kas attiecas uz šīs regulas izpildi un sodiem par pārkāpumiem, vākšanu, reģistrēšanu un ziņošanu.

Pamatojums

Ir jānorāda jauno īstenošanas aktu procedūra.

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

7.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7c) Komisijai būtu jāievieš un jāuztur datubāze par nelikumīgiem atkritumu sūtījumiem Eiropas Savienībā, uz to un no tās.

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Komisija var pieņemt vadlīnijas par regulas 12. panta 1. punkta g) apakšpunkta piemērošanu; vadlīnijas par regulas 15. panta piemērošanu; vadlīnijas par kompetento iestāžu sadarbību nelikumīgo sūtījumu lietās; papildu norādes par valodu izmantošanu; papildu paskaidrojumus par regulas II sadaļas procedūras prasībām attiecībā uz to piemērošanu atkritumu eksportam no Kopienas, importam Kopienā un tranzītam caur to.

(8) Komisijai būtu jāpieņem vadlīnijas par metodēm finanšu garantijas vai līdzvērtīga nodrošinājuma aprēķināšanai, kā izklāstīts Regulas (EK) Nr. 1013/2006 6. pantā; vadlīnijas par regulas 12. panta 1. punkta g) apakšpunkta piemērošanu; vadlīnijas par regulas 15. panta piemērošanu; vadlīnijas par kompetento iestāžu sadarbību nelikumīgo sūtījumu lietās; papildu norādes par valodu izmantošanu; papildu paskaidrojumus par regulas II sadaļas procedūras prasībām attiecībā uz to piemērošanu atkritumu eksportam no Savienības, importam Savienībā un tranzītam caur to; vadlīnijas par to, kas ir efektīvas, samērīgas un atturošas sankcijas, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1013/2006 50. panta 1. punktā, un vadlīnijas par to, kā veikt riska novērtēšanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1013/2006 50. panta 2.a punkta b) apakšpunktu.

Pamatojums

Ietekmes novērtējums liecina, ka normatīvo aktu prasībām kombinācijā ar vadlīnijām būtu vispozitīvākā ekonomiskā, sociālā un vides ietekme un zemākās neto izmaksas. Tādēļ vadlīniju pieņemšanai vajadzētu būt saistošai.

Nesenā koordinētā revīzija par atkritumu pārvadāšanas regulas izpildi atklāja lielas atšķirības starp 8 valstīm attiecībā uz to, kā pārkāpumi tiek sodīti, un to, ka lielākā daļa valstu sankcijas izmanto tikai ierobežotā apjomā.

Riska novērtēšana ir inspekcijas plānošanas centrālais elements, tādēļ būtu vēlams pieņemt vadlīnijas par šo jautājumu.

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 1013/2006

2. pants – 36. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

"36. "atkārtota izmantošana" ir jebkura darbība, kuras rezultātā produktus vai sastāvdaļas, kas nav atkritumi, izmanto vēlreiz tādam pašam nolūkam, kādam tie sākotnēji bija paredzēti.";

„36. „atkārtota izmantošana” ir tāda atkārtota izmantošana, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/98/EK* 3. panta 13. punktā;

 

___________

 

* Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.).”

Pamatojums

Saskaņā ar analogām definīcijām Atkritumu pārvadāšanas regulā ir lietderīgāk noteikt dinamisku definīciju, atsaucoties uz definīciju, kas sniegta Atkritumu pamatdirektīvā.

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums

1. pants – 1.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1013/2006

2. pants – 36.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a) regulas 2. pantā iekļauj šādu punktu:

 

„36.a „inspekcija” ir darbības, ko veic attiecīgās iestādes vai kas veiktas to vārdā, lai pārbaudītu, vai uzņēmums, starpnieks un tirgotājs, atkritumu sūtījums vai saistītā reģenerācija un apglabāšana atbilst attiecīgajām prasībām, kuras ir noteiktas šajā regulā.”

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums

1. pants – 1.b punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1013/2006

14. pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1b) regulas 14. pantā iekļauj šādu punktu:

 

„6. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 59. pantu par tālākiem nosacījumiem un prasībām attiecībā uz reģenerācijas uzņēmumiem, par kuriem sniegta iepriekšēja piekrišana.”

Pamatojums

Tas pārnes pašreizējās regulas 59. panta 2.b punkta īstenošanas pasākumu uz pielāgošanu, kas trūkst Komisijas priekšlikumā. Tālāki nosacījumi un prasības attiecībā uz reģenerācijas uzņēmumiem, par kuriem sniegta iepriekšēja piekrišana, joprojām ir būtiski, tāpēc Komisijai būtu jāsaglabā pilnvaras šajā jomā rīkoties, izmantojot deleģētos aktus.

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums

1. pants – 1.c punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1013/2006

26. pants – 4. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(1c) regulas 26. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

4. Iesaistītajām kompetentajām iestādēm un paziņotājam vienojoties, 1. punktā uzskaitīto informāciju un dokumentus var iesniegt un apmainīties ar tiem, izmantojot elektronisku datu apmaiņu kopā ar elektronisko parakstu vai elektronisko autentificēšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/93/EK (1999. gada 13. decembris) par Kopienas elektronisko parakstu sistēmu, vai salīdzināmu elektronisko autentificēšanas sistēmu, kas nodrošina to pašu drošības līmeni. Šādos gadījumos var noteikt organizatoriskus pasākumus attiecībā uz elektronisku datu apmaiņas plūsmu.

4. Iesaistītajām kompetentajām iestādēm un paziņotājam vienojoties, 1. punktā uzskaitīto informāciju un dokumentus var iesniegt un apmainīties ar tiem, izmantojot elektronisku datu apmaiņu kopā ar elektronisko parakstu vai elektronisko autentificēšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/93/EK*, vai salīdzināmu elektronisko autentificēšanas sistēmu, kas nodrošina to pašu drošības līmeni. Šādos gadījumos var noteikt organizatoriskus pasākumus attiecībā uz elektronisku datu apmaiņas plūsmu.

 

Tiklīdz tehniskās un organizatoriskās prasības, lai praktiski ieviestu elektroniskās informācijas apmaiņu saskaņā ar 26. panta 5. punktu ir pieņemtas, 1. punktā uzskaitītā informācija un dokumenti tiek iesniegti un to apmaiņa tiek veikta, izmantojot elektronisku datu apmaiņu kopā ar elektronisko parakstu vai elektronisko autentificēšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/93/EK vai salīdzināmu elektronisko autentificēšanas sistēmu, kas nodrošina to pašu drošības līmeni.

_____________

_______________

* OV L 13, 19.1.2000., 12. lpp.

* Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 13. decembra Direktīva 1999/93/EK par Kopienas elektronisko parakstu sistēmu (OV L 13, 19.1.2000., 12. lpp.).”

Pamatojums

Elektroniskās informācijas apmaiņa būtiski atvieglotu pārvaldes iestāžu darbu. Tiklīdz tehniskās un organizatoriskās prasības ir pieņemtas, attiecīgo dokumentu elektroniskai iesniegšanai būtu jākļūst par obligātu prasību.

Grozījums Nr.  17

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 1013/2006

26. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 59. pantu par tehniskajām un organizatoriskajām prasībām, lai praktiski ieviestu elektroniskās informācijas apmaiņu saistībā ar dokumentu un informācijas iesniegšanu.

Komisija ne vēlāk kā …* pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 59. pantu par tehniskajām un organizatoriskajām prasībām, lai praktiski ieviestu elektroniskās informācijas apmaiņu saistībā ar dokumentu un informācijas iesniegšanu.

 

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 59. pantu attiecībā uz šo tehnisko un organizatorisko prasību atjaunināšanu.

 

__________

 

* OV: lūdzu, ievietojiet datumu — 18 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Pamatojums

Elektroniskās informācijas apmaiņa ir izšķiroši svarīga dalībvalstu sadarbības uzlabošanā. Tāpēc būtu jānosaka skaidrs termiņš attiecībā uz tehniskajām un organizatoriskajām prasībām elektroniskās informācijas apmaiņas praktiskai īstenošanai. Tā kā Komisija jau strādā pie šīm prasībām un rezultāti ir gaidāmi 2014. gada sākumā, 18 mēneši pēc regulas stāšanās spēkā būtu pietiekams laiks šā darba pabeigšanai. Komisijai būtu jābūt arī pilnvarotai atjaunināt šīs prasības.

Grozījums Nr.  18

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1013/2006

50. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

„2. Dalībvalstis, ieviešot šīs regulas izpildes pasākumus, cita starpā paredz uzņēmumu inspicēšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem14 34. pantu un izlases veida pārbaudes attiecībā uz atkritumu sūtījumiem vai saistīto reģenerāciju vai apglabāšanu.”;

„2. Dalībvalstis, ieviešot šīs regulas izpildes pasākumus, cita starpā paredz uzņēmumu inspicēšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/98/EK14 34. pantu, tostarp starpnieku un tirgotāju inspicēšanu, un inspekcijas attiecībā uz atkritumu sūtījumiem un saistīto reģenerāciju vai apglabāšanu.

__________________

__________________

14 OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.

14 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīva 2008/98/EK par atkritumiem (OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.).

Pamatojums

Starpnieki un tirgotāji ir minēti Direktīvas 2008/98/EK 34. panta 1. punktā un ir jāiekļauj arī šajā regulā. Grozījums paredz attiecīgās izmaiņas sakarā ar jauno inspicēšanas definīciju. Dalībvalstīm būtu jāpārbauda abas darbības: atkritumu sūtījumi un saistītā reģenerācija vai apglabāšana.

Grozījums Nr.  19

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1013/2006

50. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

„2.a Dalībvalstis nodrošina, ka to kompetentās iestādes sagatavo to inspekciju plānus, kuru mērķis ir pārbaudīt atbilstību šai regulai. Plāni aptver visu attiecīgās dalībvalsts ģeogrāfisko teritoriju un attiecas uz visām atkritumu sūtījumu inspekcijām saskaņā ar 2. punktu, ieskaitot uzņēmumu inspicēšanu, autotransporta un dzelzceļa transportlīdzekļu inspicēšanu un sūtījumu inspicēšanu ostās. Plāni ietver šādus elementus:

„2.a Dalībvalstis sagatavo to inspekciju plānus, kuru mērķis ir pārbaudīt atbilstību šai regulai. Plāni aptver visu attiecīgās dalībvalsts ģeogrāfisko teritoriju un attiecas uz visām atkritumu sūtījumu inspekcijām saskaņā ar 2. punktu. Plāni ietver šādus elementus:

a) atkritumu sūtījumu inspekciju stratēģija un mērķi, norādot nepieciešamos cilvēkresursus, finansiālos resursus un citus resursus;

a) atkritumu sūtījumu inspekciju stratēģija un mērķi, norādot nepieciešamos cilvēkresursus, finansiālos resursus un citus resursus;

b) riska novērtējums par konkrētām atkritumu plūsmām un nelikumīgo sūtījumu avotiem, ņemot vērā izmeklēšanas datus, kas izriet, piemēram, no policijas izmeklēšanas un noziedzīgu darbību analīzes;

b) riska novērtējums par konkrētām atkritumu plūsmām un nelikumīgo sūtījumu avotiem, un, ja tas ir atbilstīgi, ņemot vērā izmeklēšanas datus, kas izriet, piemēram, no policijas izmeklēšanas un noziedzīgu darbību analīzes. Sīkāku informāciju par riska novērtējumu iesniedz tādā veidā, lai novērstu izmeklēšanas datu avotu apdraudēšanu;

c) prioritātes un apraksts par to, kā šīs prioritātes izraudzītas, pamatojoties uz stratēģijām, mērķiem un riska novērtējumu;

c) prioritātes un apraksts par to, kā šīs prioritātes izraudzītas, pamatojoties uz stratēģijām, mērķiem un riska novērtējumu;

d) informācija par plānoto inspekciju skaitu un veidu attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanas objektiem, autotransportu un dzelzceļa transportu un sūtījumiem ostās;

d) informācija par plānoto inspekciju skaitu un veidu attiecībā uz uzņēmumiem, starpniekiem un tirgotājiem saskaņā ar Direktīvas 2008/98/EK 34. pantu, atkritumu apsaimniekošanas objektiem, autotransportu, gaisa un ūdens transportu un dzelzceļa transportu un sūtījumiem ostās, tostarp plānoto objektu un atkritumu sūtījumu fizisko pārbaužu skaitu;

e) katrai atkritumu sūtījumu inspicēšanā iesaistītajai iestādei uzticētie uzdevumi;

e) katrai atkritumu sūtījumu inspicēšanā iesaistītajai iestādei uzticētie uzdevumi;

f) sadarbības līdzekļi starp dažādām inspicēšanā iesaistītajām iestādēm un

f) sadarbības līdzekļi starp dažādām inspicēšanā iesaistītajām iestādēm;

g) novērtējums par to, vai nepieciešama inspektoru apmācība tehniskos vai juridiskos jautājumos saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu un atkritumu sūtījumiem, un noteikumi par regulārām apmācības programmām.

g) novērtējums par to, vai nepieciešama inspektoru apmācība attiecībā uz inspekcijām, un noteikumi par regulārām apmācības programmām, un

 

ga) informācija par to, kā attiecīgajām iestādēm var ziņot par aizdomām vai nelikumībām.

 

Plāni ietver objektu un atkritumu sūtījumu fizisko pārbaužu minimālo skaitu saskaņā ar pieņemto stratēģiju un mērķiem un veikto riska novērtējumu. Šajos plānos nav nekādas informācijas par operatīvās darbības programmu.

Plānus izskata vismaz reizi gadā un vajadzības gadījumā atjaunina. Izskatīšanā novērtē, kādā mērā ir realizēti plāna mērķi un citi elementi.

Plānus izskata vismaz reizi gadā un vajadzības gadījumā atjaunina. Izskatīšanā novērtē, kādā mērā ir realizēti plāna mērķi un citi elementi.

Kompetentā iestāde plānus publisko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīvu 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai15.";

Dalībvalstis nodrošina, ka plāni ir pastāvīgi pieejami sabiedrībai, tostarp elektroniski.

 

Dalībvalstis nodrošina, ka iznākums saskaņā ar šajā pantā minētajiem plāniem veiktajām inspekcijām, koriģējošie pasākumi, ko veic attiecīgās iestādes pēc šīm inspekcijām, nelikumīgos sūtījumos iesaistīto operatoru nosaukumi un uzliktie sodi ir pastāvīgi pieejami sabiedrībai, tostarp elektroniski.

Pamatojums

Grozījums Nr.  20

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts – (ba) apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1013/2006

50. pants – 3. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

ba) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

3. Sūtījumu pārbaudes var veikt jo īpaši:

„3. Sūtījumu inspekcijas var veikt jo īpaši:

a) izcelsmes vietā, veicot tās kopā ar radītāju, īpašnieku vai paziņotāju;

a) izcelsmes vietā, veicot tās kopā ar radītāju, īpašnieku vai paziņotāju;

 

aa) savākšanas, uzglabāšanas un šķirošanas objektos;

b) galapunktā, veicot tās kopā ar saņēmēju vai uzņēmumu;

b) galapunktā, veicot tās kopā ar saņēmēju vai uzņēmumu;

c) pie Kopienas robežas; un/vai

c) pie Savienības robežām un/vai

d) sūtīšanas laikā Kopienā.

d) sūtīšanas laikā Savienības teritorijā.

(Sākotnējais b) apakšpunkts mainīts uz c) apakšpunktu, sākotnējais c) apakšpunkts uz d) apakšpunktu un sākotnējais d) apakšpunkts uz e) apakšpunktu.)

Pamatojums

Pielāgošana jaunajam 50. panta 2. punktam un 4. apsvērumam, kā to ierosināja Komisija. Pārbaužu iespēja savākšanas, uzglabāšanas un šķirošanas objektos būtu skaidri jāpievieno sarakstam, kur var notikt sūtījumu inspekcijas.

Grozījums Nr.  21

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1013/2006

50. pants – 4. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

bb) panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

4. Sūtījumu pārbaudes ietver dokumentu pārbaudi, identitātes apliecinājumu un, vajadzības gadījumā, atkritumu fizisku pārbaudi.

„4. Sūtījumu inspekcijas ietver dokumentu pārbaudi, identitātes apliecinājumu un, vajadzības gadījumā, atkritumu fizisku pārbaudi.”

Pamatojums

Attiecīgas izmaiņas sakarā ar jauno inspicēšanas definīciju.

Grozījums Nr.  22

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1013/2006

50. pants – 4.a punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

„4.a Lai pārliecinātos, ka sūtījums nesatur atkritumus 2. panta 1. punkta nozīmē, kompetentā iestāde var:

„4.a Lai pārliecinātos, vai viela vai priekšmets, ko nosūta pa autoceļiem, dzelzceļu, gaisu, jūru vai iekšējiem ūdensceļiem, ir atkritumi vai nav, attiecīgās iestādes var, neierobežojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/19/ES*, prasīt fiziskai vai juridiskai personai, kuras īpašumā ir vielas vai priekšmeta sūtījums vai kura to organizē, lai tā:

i) noskaidrot, vai krava ir pienācīgi nodrošināta pret bojājumiem transportēšanas, iekraušanas un izkraušanas laikā; un

i) iesniedz kopiju no rēķina un līguma par vielas vai priekšmeta pārdošanu vai īpašumtiesību maiņu, kurā norādīts, ka viela vai priekšmets paredzēts atkārtotai izmantošanai, vai

ii) ja ir aizdomas par nelikumīgu sūtījumu, pieprasīt, lai par sūtījumu atbildīgā persona iesniedz kopiju no rēķina un līguma par vielas vai priekšmeta pārdošanu vai īpašumtiesību maiņu, kurā norādīts, ka viela vai priekšmets paredzēts atkārtotai izmantošanai saskaņā ar 2. panta 36. punktu, un lai pierāda, ka viela vai priekšmets ir pilnībā izmantojama.

ii) iesniedz dokumentārus pierādījumus, ka viela vai priekšmets nav atkritumi vai ka tas vairs nav atkritumi saskaņā ar Direktīvas 2008/98/EK 6. panta 1. punktu.

 

Ja nepieciešams, attiecīgās iestādes var prasīt šīm personām sniegt pietiekamus pierādījumus tam, ka viela vai priekšmets ir pilnībā funkcionāls.

 

Attiecīgās iestādes var arī pārliecināties, vai ir nodrošināta vielas vai priekšmeta pienācīga aizsardzība pret bojājumiem transportēšanas, iekraušanas un izkraušanas laikā, jo īpaši, izmantojot pietiekamu iepakojumu un atbilstošu krāvumu.

 

_____________

 

* Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Direktīva 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) (OV L 197, 24.7.2012., 38. lpp.).”

Pamatojums

Precizējums par to, ka attiecīgajām iestādēm vajadzētu būt tiesībām pārbaudīt jebkuru sūtījumu neatkarīgi no tā, vai tas ir uzskatāms par atkritumiem vai nē, un ne tikai gadījumā, ja ir aizdomas par nelikumīgu sūtījumu, jo tas varētu apdraudēt pašu inspekciju mērķi.

Grozījums Nr.  23

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1013/2006

50. pants – 4.aa punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.aa Lai pārliecinātos par to, vai sūtījums nesatur 36. pantā minētos atkritumus, attiecīgās iestādes var pieprasīt, lai atkritumu īpašnieks vai paziņotājs iesniedz dokumentārus pierādījumus par atkritumu raksturu un līgumu, vēstuli vai citu dokumentu, kuru parakstījis reģenerācijas uzņēmums un kurā norādīts, kādas atkritumu pārstrādes metodes, tehnoloģijas un standartus izmanto atkritumu reģenerācijas uzņēmums galamērķa valstī.”

(Grozījums iekļauj jaunu 4.aa punktu (kas kļūst par jauno 4.b), COM priekšlikuma 4.b punkts kļūst par jauno 4.c punktu, bet citādi netiek grozīts.)

Pamatojums

Attiecīgajām iestādēm vajadzētu būt tiesībām pārbaudīt atkritumu raksturu, lai pārliecinātos, ka bīstamo un citu atkritumu eksporta aizliegums, kas minēts 36. pantā, tiek ievērots.

Grozījums Nr.  24

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1013/2006

50. pants – 4.b punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.b Lai pārliecinātos, ka sūtījums ir paredzēts reģenerācijas darbībām, kas ir saskaņā ar 49. pantu, gadījumos, kad ir aizdomas par nelikumīgu sūtījumu, kompetentā iestāde var pieprasīt, lai par sūtījumu atbildīgā persona iesniedz līgumu, vēstuli vai citu dokumentu, kuru parakstījis reģenerācijas uzņēmums un kurā norādīts, kādas atkritumu pārstrādes metodes, tehnoloģijas un standartus izmanto atkritumu reģenerācijas uzņēmums galamērķa valstī.

4.b Lai pārliecinātos, ka sūtījums ir paredzēts reģenerācijas darbībām, kas ir saskaņā ar 49. pantu, attiecīgās iestādes var pieprasīt, lai īpašnieks, paziņotājs vai saņēmēja juridiskais pārstāvis iesniedz līgumu, vēstuli vai citu dokumentu, kuru parakstījis reģenerācijas uzņēmums un kurā norādīts, kādas atkritumu pārstrādes metodes, tehnoloģijas un standartus izmanto atkritumu reģenerācijas uzņēmums galamērķa valstī. Attiecīgās iestādes var pieprasīt, lai šo līgumu, vēstuli vai citu dokumentu apstiprina galamērķa kompetentā iestāde.

 

Par šīs regulas III pielikumā minētajiem atkritumu sūtījumiem līgumā, vēstulē vai citā dokumentā norāda, vai reģenerācijas iekārta ir gala reģenerācijas iekārta vai pagaidu uzglabāšanas vai reģenerācijas iekārta. Ja III pielikumā minēts atkritumu sūtījums ir paredzēts pagaidu uzglabāšanai vai reģenerācijas uzņēmumam, attiecīgās iestādes var prasīt, lai īpašnieks, paziņotājs vai saņēmēja juridiskais pārstāvis iesniedz līgumu, vēstuli vai citu dokumentu, ko parakstījis pagaidu uzglabāšanas vai reģenerācijas uzņēmums, par to, ka tas nosūtīs atkritumus tikai uzņēmumiem, kuri var pierādīt, ka atkritumi tiek apsaimniekoti videi drošā veidā saskaņā ar 49. pantu visā sūtījuma laikā, tostarp galīgās reģenerācijas laikā. Attiecīgās iestādes var pieprasīt, lai šo līgumu, vēstuli vai citu dokumentu apstiprina galamērķa kompetentā iestāde.

Grozījums Nr.  25

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1013/2006

50. pants – 4.ba punkts un 4.bb punkts (jauni)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

„4.ba Lai pārliecinātos, vai sūtījums atbilst šai regulai, attiecīgās iestādes var pieprasīt jo īpaši šā sūtījuma īpašniekam, paziņotājam vai saņēmēja juridiskajam pārstāvim iesniegt jebkādus citus attiecīgus dokumentārus pierādījumus.

 

4.bb Ja nav pierādījumu, kas prasīti saskaņā ar 4.a, 4.aa, 4.b un 4.ba punktu, vai ja vielai vai priekšmetam nav pietiekamas aizsardzības pret bojājumiem transportēšanas, iekraušanas un izkraušanas laikā, kā minēts 4.a punktā, attiecīgās iestādes uzskata, ka šī krava ir nelikumīgs sūtījums.

 

Šādos apstākļos attiecībās iestādes nekavējoties informē šajā valstī esošo kompetento iestādi, kura:

 

a) nekavējoties informē kompetento nosūtīšanas un galamērķa iestādi un

 

b) nodrošina vielas vai priekšmeta aizturēšanu, kamēr kompetentā nosūtīšanas vai galamērķa iestāde nav nolēmusi savādāk un rakstiski paziņojusi par šo lēmumu kompetentajai iestādei valstī, kurā viela vai priekšmets ir aizturēts.

 

Ja kompetentā iestāde nav nolēmusi citādi, ar kravu rīkojas saskaņā ar 24. un 25. pantu.”

Grozījums Nr.  26

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkta c) apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1013/2006

50. pants – 4.bc punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

„4.bc Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, ne vēlāk kā ...* pieņem:

 

a) konversijas tabulu muitas kodiem un atkritumu kodiem, ko izmanto šīs regulas III–V pielikumā;

 

b) saskaņotu protokolu datu vākšanai, reģistrēšanai un ziņošanai par šīs regulas izpildi un sodiem par tās pārkāpšanu.

 

Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 59.a panta 2. punktā.”

 

__________________

 

* OV: lūgums ievietot datumu, kas ir vienu gadu pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Pamatojums

Nesena koordinēta revīzija par atkritumu pārvadāšanas regulas izpildi parādīja, ka atkritumu pārvadāšanas regulas izpildi sarežģī tas, ka pastāv divas dažādas kodu sistēmas — atkritumu kodi šajā regulā un starptautiskie tarifu kodi, ko izmanto muitas iestādes. Tika pieprasīti praktiski risinājumi, piemēram, konversijas tabula, lai tarifu kodus varētu izmantot, atlasot augsta riska sūtījumus muitas inspekcijām. Turklāt tika arī pieprasīts ES protokols datu vākšanai par izpildi, jo šie dati veido pašu pamatu inspekciju plānošanai.

Grozījums Nr.  27

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1013/2006

50. pants – 5. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

ca) panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

„5. Dalībvalstis sadarbojas, divpusēji vai daudzpusēji, viena ar otru, lai veicinātu nelikumīgu sūtījumu novēršanu un atklāšanu.

„5. Dalībvalstis sadarbojas, divpusēji un daudzpusēji, viena ar otru, lai veicinātu nelikumīgu sūtījumu novēršanu un atklāšanu. Tās apmainās ar informāciju par atkritumu sūtījumiem, atkritumu plūsmām, operatoriem un objektiem un dalās pieredzē un zināšanās par izpildes pasākumiem, tostarp par nelikumīgo sūtījumu operatoru un uzņēmumu nosaukumiem. Komisija šiem mērķiem izveido vienotu platformu, kas ietver visas dalībvalstis.”

Pamatojums

Nelikumīgos pārrobežu sūtījumus var efektīvi novērst tikai tad, ja visas dalībvalstis strādā kopā, tāpēc būtu jāizveido kopīga platforma. ES Tīkls vides tiesību aktu ieviešanai un īstenošanai (IMPEL) ir balstīts uz brīvprātīgu sadarbību, un tajā trūkst svarīgu dalībvalstu (piemēram, Itālijas, Francijas un Grieķijas) līdzdalības. Arī nesenajā ASR revīzijā stingri tika ieteikts konsolidēt un intensificēt starptautisko sadarbību un informācijas apmaiņu.

Grozījums Nr.  28

Regulas priekšlikums

1. pants – 3.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1013/2006

51. pants – 4. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

3a) regulas 51. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

4. Komisija, balstoties uz šiem ziņojumiem, ik pēc trim gadiem izstrādā ziņojumu par šīs regulas īstenošanu Kopienā un dalībvalstīs.

4. Komisija, balstoties uz šiem ziņojumiem, ik pēc trim gadiem izstrādā ziņojumu par šīs regulas īstenošanu Savienībā un dalībvalstīs, tostarp par uzliktajiem sodiem.”

Pamatojums

Nesenā koordinētā revīzija par atkritumu pārvadāšanas regulas izpildi atklāja plašas atšķirības starp 8 valstīm attiecībā uz to, kādi pārkāpumi tiek sodīti, un to, ka lielākā daļa valstu sankcijas izmanto tikai ierobežotā apjomā. Tika prasīts novērtēt, vai sankciju politika ir samērīga un atturoša, un sniegt vairāk informācijas par to sankciju izmantošanu. Tāpēc ir svarīgi, lai Komisija ziņojumā it īpaši ietvertu dalībvalstu piemērotos faktiskos sodus, bet tas vēl nav izdarīts.

Grozījums Nr.  29

Regulas priekšlikums

1. pants – 3.b punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1013/2006

58. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

3b) regulas 58. pantu aizstāj ar šādu:

1. Komisija var pielāgot pielikumus, lai ņemtu vērā zinātnes un tehnikas attīstību. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 59.a panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru. Turklāt:

„Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 59. pantu pieņemt deleģētos aktus:

 

a) lai pielāgotu pielikumus, ņemot vērā zinātnes un tehnikas attīstību;

a) I, II, III, IIIA, IV un V pielikumu groza, lai ņemtu vērā grozījumus, par ko vienojas saskaņā ar Bāzeles Konvenciju un ESAO lēmumu;

b) lai grozītu I, II, III, IIIA, IV un V pielikumu, ņemot vērā grozījumus, par ko vienojas saskaņā ar Bāzeles Konvenciju un ESAO lēmumu;

b) neklasificētus atkritumu veidus var iekļaut IIIB, IV vai V pielikumā provizoriski, gaidot lēmumu par to ietveršanu attiecīgajos pielikumos Bāzeles Konvencijai vai ESAO lēmumam;

c) lai iekļautu neklasificētus atkritumu veidus IIIB, IV vai V pielikumā provizoriski, gaidot lēmumu par to ietveršanu attiecīgajos pielikumos Bāzeles konvencijai vai ESAO lēmumam;

c) saņemot pieprasījumu no dalībvalsts, var izskatīt jautājumu par divu vai vairāk veidu atkritumu, kas uzskaitīti III pielikumā, maisījumu provizorisku iekļaušanu IIIA pielikumā gadījumos, kas aprakstīti 3. panta 2. punktā, gaidot lēmumu par to ietveršanu attiecīgajos pielikumos Bāzeles Konvencijai vai ESAO lēmumam. IIIA pielikumā var ietvert noteikumu, ka viena vai vairākas tajā ietvertas pozīcijas neattiecas uz eksportu uz valstīm, kurās nepiemēro ESAO lēmumu;

d) lai, saņemot pieprasījumu no dalībvalsts 3. panta 2. punktā minētajos gadījumos, provizoriski iekļautu, gaidot lēmumu par to ietveršanu attiecīgajos pielikumos Bāzeles Konvencijai vai ESAO lēmumam, šīs regulas IIIA pielikumā maisījumus no divu vai vairāku veidu atkritumiem, kas uzskaitīti III pielikumā, nepieciešamības gadījumā paredzot nosacījumu, ka viena vai vairākas tajā ietvertas pozīcijas neattiecas uz eksportu uz valstīm, kurās nepiemēro ESAO lēmumu;

d) nosaka izņēmuma gadījumus, kas minēti 3. panta 3. punktā, un, ja nepieciešams, šādus atkritumus iekļauj IVA un V pielikumā, svītrojot tos no III pielikuma;

 

e) lai noteiktu izņēmuma gadījumus, kas minēti 3. panta 3. punktā, un, ja nepieciešams, šādus atkritumus pārvietotu no III pielikuma uz IVA un V pielikumu;

e) V pielikumu groza, lai atspoguļotu izmaiņas, par kurām vienojas attiecībā uz bīstamo atkritumu sarakstu, kas pieņemts saskaņā ar Direktīvas 91/689/EEK 1. panta 4. punktu;

f) lai grozītu V pielikumu, atspoguļojot izmaiņas, par kurām vienojas attiecībā uz bīstamo atkritumu sarakstu, kas pieņemts saskaņā ar Direktīvas 2008/98/EK 7. pantu;

f) VIII pielikumu groza, lai atspoguļotu attiecīgas starptautiskās konvencijas un nolīgumus.

g) lai grozītu VIII pielikumu, atspoguļojot attiecīgas starptautiskās konvencijas un nolīgumus.

2. Grozot IX pielikumu, apspriedēs pilnībā iesaista komiteju, kas izveidota saskaņā ar Padomes Direktīvu 91/692/EEK (1991. gada 23. decembris), ar ko standartizē un racionalizē ziņojumus par to, kā īsteno dažas direktīvas, kas attiecas uz vidi.

 

Pamatojums

Komisija ierosināja tikai daļēju pašreizējo komitoloģijas noteikumu pielāgošanu LESD 290. pantam, jo pārējos tiek ierosināts saskaņot kā daļu no tā sauktā „omnibusa” priekšlikumu. Taču tas noved pie situācijas, ka veidojas divi daļēji un nekoordinēti pielāgojumi. Ir vēlams ar šo grozījumu aktu pielāgot visu regulu kopumā, nevis tikai daļēji šeit un daļēji „omnibusa” priekšlikumā.

Grozījums Nr.  30

Regulas priekšlikums

1. pants – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 1013/2006

59. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2. Regulas 26. panta 5. punktā minētās deleģētās pilnvaras ir piešķirtas Komisijai uz nenoteiktu laiku no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

2. Regulas 14. panta 6. punktā, 26. panta 5. punktā un 58. pantā minētās deleģētās pilnvaras ir piešķirtas Komisijai uz nenoteiktu laiku no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

3. Regulas 26. panta 5. punktā minētās deleģētās pilnvaras Eiropas Parlaments vai Padome var atsaukt jebkurā laikā. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz attiecīgajā lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neietekmē citus spēkā esošos deleģētos aktus.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 14. panta 6. punktā, 26. panta 5. punktā un 58. pantā minēto pilnvaru deleģējumu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neietekmē citus spēkā esošos deleģētos aktus.

4. Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

4. Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 26. panta 5. punktu , stājas spēkā tikai tad, ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome divu mēnešu laikā pēc informācijas saņemšanas nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir paziņojuši Komisijai, ka necels iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 14. panta 6. punktu, 26. panta 5. punktu un 58. pantu, stājas spēkā tikai tad, ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome divu mēnešu laikā pēc informācijas saņemšanas nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir paziņojuši Komisijai, ka necels iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

Pamatojums

Pielāgojums saskaņā ar 14. panta 6. punkta un 58. panta grozījumiem.

Grozījums Nr.  31

Regulas priekšlikums

1. pants – 4.b punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1013/2006

IX pielikums – tabula – 9. rinda – 2. sleja

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

4.b) regulas IX pielikumā informācijas, kas jāsniedz saskaņā ar 50. panta 2. punktu, aprakstu aizstāj ar šādu:

Informācija par atkritumu sūtījumu vai arī saistītās reģenerācijas vai apglabāšanas izlases pārbaudēm

Informācija par inspekcijām

Atkritumu sūtījumu vai arī saistītās reģenerācijas vai apglabāšanas pārbaužu skaits

Uzņēmumu, atkritumu sūtījumu, saistīto dalībnieku un saistītās reģenerācijas vai apglabāšanas pārbaužu skaits, attiecīgi:

Šo pārbaužu laikā konstatēto iespējamo nelikumīgo sūtījumu skaits:

Uzņēmumu, atkritumu sūtījumu, saistīto dalībnieku un saistītās reģenerācijas vai apglabāšanas fizisko pārbaužu skaits, attiecīgi:

Papildu piezīmes:

Uzņēmumu, kas nav rīkojušies saskaņā ar šo regulu, atkritumu nelikumīgo sūtījumu, saistīto dalībnieku nelikumīgo darbību un saistītās nelikumīgās reģenerācijas vai apglabāšanas skaits, attiecīgi:

 

Papildu piezīmes:”

Pamatojums

Saistībā ar inspekciju jauno definīciju strukturētajā ziņošanā būtu jāiekļauj visas veiktās inspekcijas, nevis tikai izlases pārbaudes. Inspekciju, fizisko pārbaužu un atklāto nelikumību skaits būtu jānorāda nevis tikai apkopotā veidā, bet atsevišķi katram procesa posmam, lai labāk nodrošinātu informāciju inspekciju plānošanai.

Grozījums Nr.  32

Regulas priekšlikums

1. pants – 4.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1013/2006

IX pielikums – 5. tabula – 7.a sleja (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a) regulas IX pielikuma 5. tabulā pirms pēdējās kolonnas iekļauj šādu jaunu kolonnu:

 

“Par nelikumību atbildīgās juridiskās personas nosaukums un adrese”

Pamatojums

Strukturētā ziņošanā par informāciju, kas attiecas uz nelikumīgiem sūtījumiem, būtu jāiekļauj par nelikumību atbildīgās juridiskās personas nosaukums un adrese.

Grozījums Nr.  33

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 4.a apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1013/2006

IX pielikums – 5. tabula

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

4a) Regulas IX pielikuma 5. tabulā pēdējās slejas virsrakstu aizstāj ar šādu:

Veiktie pasākumi, tostarp iespējamās sankcijas

„Veiktie pasākumi, tostarp uzliktās sankcijas”

Pamatojums

Nesenā koordinētā revīzija par atkritumu pārvadāšanas regulas izpildi atklāja plašas atšķirības starp 8 valstīm attiecībā uz to, kādi pārkāpumi tiek sodīti, un to, ka lielākā daļa valstu sankcijas izmanto tikai ierobežotā apjomā. Ir vajadzīga lielāka pārredzamība attiecībā uz faktiski piemērotajām sankcijām, lai veicinātu konverģenci attiecībā uz to lietošanu un piemērotajiem apjomiem. Tas veicinās labāku šīs regulas izpildi visā ES.

  • [1]  (OV …).

PASKAIDROJUMS

1. Vispārīga informācija

Saskaņā ar Eiropas Vides aģentūras (EVA) informāciju 2009. gadā ES dalībvalstis radīja 74 miljonus tonnu (Mt) bīstamo atkritumu (par 28 % vairāk nekā 2000. gadā)[1]. Saskaņā ar Eirostata datiem 2010. gadā ES dalībvalstīs radīja 101 Mt bīstamo atkritumu un kopā 927 Mt atkritumu, izņemot galvenos minerālu atkritumus[2].

Bīstamo atkritumu eksports uz valstīm, kas nav ESAO, ir aizliegts saskaņā ar atkritumu sūtījumu regulu (ASR). Nebīstamo atkritumu eksports reģenerācijas nolūkā uz valstīm, kas nav ESAO, ir atļauts, ja importētāja valsts nav paziņojusi iebildumus pret šādu importu, un ja uzņēmums, kas saņem atkritumus, darbosies saskaņā ar cilvēku veselības un vides aizsardzības standartiem, kas ir būtībā līdzvērtīgi Kopienas tiesību aktos noteiktajiem standartiem.

Saskaņā ar Komisijas ietekmes novērtējumu 2009. gadā dalībvalstis ziņoja par aptuveni 400 nelikumīgiem atkritumu sūtījumu gadījumiem (puse bija starp dalībvalstīm un puse uz vai no ES). Visbiežāk konstatētie nelikumību iemesli bija tādi, ka atkritumu sūtījums tika īstenots bez paziņošanas attiecīgajām kompetentajām iestādēm vai pretēji sūtījumu aizliegumam saskaņā ar ASR. Tomēr saskaņā ar 2009. gada EEZ ziņojumu reģistrētie gadījumi ir tikai daļa no faktiskā skaita, un tika secināts, ka nelikumīgu sūtījumu skaits ir ievērojams[3].

Faktiski trijos kopīgas īstenošanas projektos, ko īstenoja ES Tīkls vides tiesību aktu ieviešanai un izpildei (IMPEL) no 2003. līdz 2010. gadam, pārbaudot noteiktu sūtījumu skaitu vairākās dalībvalstīs, tika konstatēts, ka 20–51 % atkritumu sūtījumu ir nelikumīgi.

Komisijas 2011. gada pētījumā secināts — ja tikai 1 % visu atkritumu sūtījumu būtu nelikumīgi, tad nelikumīgo atkritumu sūtījumu kopējais apjoms būtu 2,8 Mt gadā[4]. Jaunākajā IMPEL pētījumā konstatētajam 25 % neatbilstību apjomam atbilstu satriecošs daudzums — 70 Mt nelikumīgu sūtījumu gadā.

2. Nelikumīgo sūtījumu izraisītās problēmas

Komisija ir apkopojusi problēmas saistībā ar nelikumīgiem sūtījumiem šādi :

           -          izmešanai vai neatbilstošai atkritumu apstrādei pēc nelikumīga sūtījuma parasti ir smagas sekas uz vidi un veselību;

           -          augstas attīrīšanas vai repatriācijas izmaksas;

           -          ievērojami resursu zaudējumi;

           -          iekšējā tirgus kropļojumi (nozarē nav līdzvērtīgu konkurences apstākļu).

Saskaņā ar Komisijas viedokli atkritumu radīšana, tostarp bīstamo atkritumu, turpina pieaugt. Paziņotā atkritumu sūtījumu izvešana no dalībvalstīm pastāvīgi pieaug, un arī Eiropols ir konstatējis nelikumīgu sūtījumu apjoma pieaugumu. Tādēļ visticamāk, ka jau pašlaik ievērojamā problēma ar nelikumīgu atkritumu sūtījumu augsto līmeni turpinās pieaugt, ja netiks veikti nekādi pasākumi.

Turklāt Komisijas pētījumā konstatēts, ka pilnīga atbilstība astoņiem ES tiesību aktiem atkritumu jomā, tostarp ASR, līdz 2020. gadam palielinātu atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes jomas apgrozījumu par EUR 42 miljardiem gadā un radītu vairāk nekā 400 000 jaunu darba vietu[5].

Izlēmīgi pasākumi pret nelikumīgajiem sūtījumiem ir risinājums, kas izdevīgs visām pusēm — videi un veselībai, kā arī nozarei un ekonomikai.

3. Nelikumīgo sūtījumu iemesli

Komisija norāda šādus nelikumīgo sūtījumu motīvus:

-   ievērojami zemākas izmaksas jaunattīstības valstīs atkritumu pārstrādei/apglabāšanai;

-   organizētā noziedzība vides jomā ir plaši izplatīta atkritumu apsaimniekošanas jautājumos;

-   nepilnības ar izpildi dažās dalībvalstīs (ASR izpildei ir zema prioritāte daudzās dalībvalstīs).

Saskaņā ar ietekmes novērtējumu no pavisam 26 251 transporta inspekcijas, ko veica citstarp 22 dalībvalstīs no 2008. gada oktobra līdz 2010. gada novembrim, 3334 gadījumi ietvēra atkritumus un 23 % no tiem bija neatbilstības. Transporta inspekciju skaits un konstatēto pārkāpumu skaits būtiski atšķiras starp dalībvalstīm. Dažās valstīs nenotiek gandrīz nekādas inspekcijas (piemēram, Francijā bija pavisam 26 inspekcijas ar 24 fiziskām pārbaudēm salīdzinājumā ar Poliju — 4264 inspekcijas un 3391 fiziskās inspekcijas). Neatbilstības līmenis svārstījās no 14,8 līdz 100 %, vidēji 23 %.

Rezultātā ir novērojama „izdevīgāku ostu meklēšana”, t. i., nelikumīgu atkritumu eksportētāji atkritumus nosūta caur tām dalībvalstīm, kur kontrole ir visvājākā.

Svarīgi, ka tad, kad tika pārbaudīti uzņēmumi, nevis transports, tika konstatēts, ka 79 % uzņēmumu ir neatbilstības (95 no 120). Tas norāda uz steidzamo vajadzību vairāk veikt augšupējas pārbaudes atkritumu radīšanas un savākšanas vietās, lai mēģinātu risināt šo problēmu tās izcelsmes vietā, nevis tikai ar sūtījumu robežkontroli.

4. Komisijas priekšlikums

Komisija ierosina vairākus pasākumus, lai novērstu būtiskos trūkumus saistībā ar izpildi dalībvalstīs. Rezumējot, tā ierosina šādi:

-          visām dalībvalstīm sagatavot uz risku balstītu inspekciju plānu, kurā izklāstīta stratēģija un mērķi atkritumu sūtījumu inspekcijām un tam nepieciešamie resursi;

-          inspekciju plāniem jābūt publiski pieejamiem saskaņā ar Direktīvu 2003/4 par brīvu piekļuvi vides informācijai;

-          kompetentajām iestādēm atļaut pieprasīt pierādījumus, ja ir aizdomas par nelikumīgu sūtījumu — attiecībā uz sūtījuma veidu (vai ir, vai nav atkritumi) vai reģenerācijas darbības raksturu (apsaimniekošana videi drošā veidā).

5. Referenta ierosinājumi

Referents pilnībā atbalsta Komisijas priekšlikuma mērķus. Kā norādīts iepriekš, stingri pasākumi pret nelikumīgiem sūtījumiem ir visām pusēm izdevīgs risinājums — videi un veselībai, kā arī nozarei un ekonomikai.

Tāpēc referents ierosina turpināt stiprināt Komisijas priekšlikumu:

a) uzlabot zināšanu bāzi par nelikumīgiem sūtījumiem;

b) inspekciju plānos iekļaut fizisko pārbaužu minimālo skaitu;

c) inspekciju plānus un inspekcija rezultātus padarīt pastāvīgi pieejamus sabiedrībai;

d) paplašināt pilnvaras attiecīgajām iestādēm;

e) uzlabot dalībvalstu sadarbību.

Papildinājums a): ir konstatēts, ka pašreizējā ASR izpilde cieš no nepietiekamas informācijas pārvaldības attiecīgajās iestādēs[6].

Ir nepieciešams saskaņots protokols datu vākšanai, reģistrēšanai un ziņošanai par ASR izpildi un konversijas tabula muitas kodiem un atkritumu kodiem, lai uzlabotu muitas sadarbību ar atkritumu sūtījumu kontroli. Turklāt ir nepieciešama informācija par sodiem par pārkāpumiem kā līdzeklis virzienā uz lielāku saskaņošanu šajā jomā.

Papildinājums b): dalībvalstīm būtu jāparedz objektu un/vai atkritumu sūtījumu fizisko pārbaužu minimālais skaits saskaņā ar pieņemto stratēģiju un mērķiem un veikto riska novērtējumu, lai nodrošinātu inspekciju minimālo līmeni.

Papildinājums c): ir ārkārtīgi svarīgi, lai inspekciju plāni būtu sabiedrībai pieejami pastāvīgi, nevis tikai pēc pieprasījuma. Tas kalpo kā ārēja kvalitātes kontrole šiem plāniem un veicina sadarbību starp dalībvalstīm. Tajos nav jutīgas informācijas, piemēram, tie neietver operatīvās darbības plānošanu, lai plānu publicēšana nekaitētu inspekciju mērķim. Padarot tos pieejamus pastāvīgi, samazinās arī darba slodze dalībvalstīm. Arī plānu piemērošanas rezultāti būtu jāpublicē.

Papildinājums d): attiecīgajām iestādēm nav nepieciešamas aizdomas, lai varētu pieprasīt papildu informāciju sūtījuma rakstura (ir vai nav atkritumi) vai mērķa (vides prasībām atbilstoša reģenerācija) pārbaudīšanai. Tas pats attiecas uz papildu pārbaudēm par atkritumu raksturu (piemēram, bīstami vai nē), lai varētu pienācīgi izpildīt attiecīgos eksporta aizliegumus.

Papildinājums e): nelikumīgos pārrobežu sūtījumus var efektīvi novērst tikai tad, ja visas dalībvalstis strādā kopā. Tāpēc dalībvalstīm tiek uzlikts pienākums apmainīties ar informāciju par atkritumu sūtījumiem, atkritumu plūsmām, operatoriem un objektiem un dalīties ar pieredzi un zināšanām par izpildes pasākumiem. Turklāt Komisijai šiem mērķiem būtu jāizveido vienota platforma, kas ietver visas dalībvalstis.

Visbeidzot, referents ierosina pielāgot visus pašreizējos komitoloģijas noteikumus LESD 290. pantam šajā grozījumu aktā, lai tādējādi nodrošinātu konsekvenci, nevis daļēji to darīt šeit un daļēji tā dēvētajā „omnibusa” priekšlikumā.

  • [1]  Atkritumu kustība pār ES iekšējām un ārējām robežām, EEZ ziņojums Nr. 7/2012.
  • [2]  Vides statistika un pārskati Eiropā, Eirostats 2010. gada izdevums.
  • [3]  Atkritumi bez robežām Eiropas Savienībā? Atkritumu pārrobežu pārvadājumi. EEZ ziņojums Nr. 1/2009.
  • [4]  Novērtēšana un vadlīnijas ES tiesību aktu atkritumu jomā īstenošanai dalībvalstīs, BiPRO, 2011. gada 16. novembris.
  • [5]  Pētījums „ES tiesību aktu par atkritumiem īstenošana zaļajai izaugsmei, BioIntelligence dienests, 2011. gads.
  • [6]  Koordinēta revīzija par Eiropas Atkritumu pārvadāšanas regulas izpildi. Apvienotais ziņojums, balstoties uz astoņām valstu revīzijām, 2013. gada oktobris.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Atkritumu sūtījumi

Atsauces

COM(2013)0516 – C7-0217/2013 – 2013/0239(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

11.7.2013

 

 

 

Atbildīgā komiteja

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

8.10.2013

 

 

 

Komiteja, kurai lūgts sniegt atzinumu

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

8.10.2013

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

Lēmuma datums

JURI

11.9.2013

 

 

 

Referents

Iecelšanas datums

Bart Staes

30.9.2013

 

 

 

Izskatīšana komitejā

27.11.2013

 

 

 

Pieņemšanas datums

22.1.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

54

5

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Lajos Bokros, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Martin Callanan, Yves Cochet, Spyros Danellis, Chris Davies, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andrés Perelló Rodríguez, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Richard Seeber, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Christofer Fjellner, Gaston Franco, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, Marusya Lyubcheva, Vittorio Prodi, Giancarlo Scottà, Renate Sommer, Alda Sousa, Rebecca Taylor, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

John Stuart Agnew, Anna Hedh

Iesniegšanas datums

30.1.2014