SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu

30.1.2014 - (COM(2013)0516 – C7‑0217/2013 – 2013/0239(COD)) - ***I

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajca: Bart Staes


Postup : 2013/0239(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0069/2014
Predkladané texty :
A7-0069/2014
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu

(COM(2013)0516 – C7‑0217/2013 – 2013/0239(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM (2013)0516),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0217/2013),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z ...[1],

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0069/2014),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu13 sa na účely ochrany životného prostredia stanovujú požiadavky týkajúce sa prepravy odpadu ako v rámci Únie, tak aj medzi členskými štátmi a tretími krajinami. Pri presadzovaní náležitých predpisov a uskutočňovaní kontrol zo strany príslušných orgánov v členských štátoch sa však zistili nedostatky, ktoré sú okrem iného spôsobené nedostatkom jasných ustanovení týkajúcich sa uvedených otázok v danom nariadení.

(1) V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu13 sa na účely ochrany životného prostredia stanovujú požiadavky týkajúce sa prepravy odpadu ako v rámci Únie, tak aj medzi členskými štátmi a tretími krajinami. Pri koordinovaných kontrolách v členských štátoch v rokoch 2003 až 2010 sa zistilo, že 20 – 51 % kontrolovaných prepráv odpadu bolo nezákonných, a pri presadzovaní náležitých predpisov a uskutočňovaní kontrol zo strany príslušných orgánov v členských štátoch sa zistili významné rozdiely a nedostatky, ktoré sú okrem iného spôsobené nedostatkom jasných ustanovení a konkrétnych povinností týkajúcich sa uvedených otázok v danom nariadení.

_____________

________________

13 Ú. v. EÚ L 190, 12.7.2006, s. 1.

13 Ú. v. EÚ L 190, 12.7.2006, s. 1.

Odôvodnenie

Je dôležité poukázať na veľmi vysokú mieru nezákonných zásielok, ktorých výskyt sa neustále zisťuje v posledných rokoch, aby sa zdôraznila potreba legislatívnych zmien.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a) Účinným presadzovaním predpisov a vykonávaním kontrol v oblasti prepravy odpadu by sa mohlo zabrániť nielen vážnym dôsledkom nezákonnej prepravy odpadu na zdravie a životné prostredie, ale mohlo by dôjsť aj k vysokým úsporám nákladov, čo by znamenalo priamy ekonomický prínos pre členské štáty a priemyselné odvetvia, ktoré dodržiavajú právne predpisy.

Odôvodnenie

Podľa štúdie Komisie*, 1 % z nezákonnej prepravy predstavuje celkovo 2,8 mil. ton ročne. Miera 25 %, ako vyplýva z posledných výsledkov inšpekčnej správy, znamená celkovo 70 mil. ton nezákonnej prepravy ročne. Okrem závažných dôsledkov na zdravie a životné prostredie vysoká miera nezákonnej prepravy odpadu spôsobuje problémy odvetviam, ktoré spracúvajú a zneškodňujú odpad zákonným spôsobom. Zistilo sa, že náležité dodržiavanie všetkých právnych predpisov EÚ o odpadoch by prinieslo úsporu nákladov v celej EÚ 72 mld. EUR ročne. Presadzovanie nariadenia o preprave odpadu je nevyhnutnou podmienkou na dosiahnutie týchto úspor.

* Štúdia o vykonávaní právnych predpisov EÚ o odpade, GR ENV, 29. november 2011,

http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/study%2012%20FINAL%20REPORT.pdf

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) V záujme zriadenia kapacít potrebných na kontroly prepravy odpadu a na účely účinnej prevencie nezákonnej prepravy odpadu je nevyhnutné primerane plánovať kontroly prepravy odpadu. Preto by sa mali posilniť ustanovenia článku 50 nariadenia (ES) č. 1013/2006, ktoré sa týkajú presadzovania príslušných predpisov a kontrol, s cieľom zabezpečiť pravidelné a konzistentné plánovanie kontrol. Plánovanie by sa malo týkať niekoľkých kľúčových prvkov, medzi ktoré patria posúdenie rizík, stratégie, ciele, priority, počet a druh plánovaných kontrol, pridelenie úloh, spôsoby spolupráce medzi orgánmi a ustanovenia týkajúce sa odbornej prípravy kontrolórov.

(2) V záujme zriadenia kapacít potrebných na kontroly prepravy odpadu v členských štátoch a zabezpečenie ich efektívnosti a na účely účinnej prevencie nezákonnej prepravy odpadu je nevyhnutné primerane plánovať kontroly prepravy odpadu. Preto by sa mali posilniť ustanovenia článku 50 nariadenia (ES) č. 1013/2006, ktoré sa týkajú presadzovania príslušných predpisov a kontrol, s cieľom zabezpečiť systematický prístup k pravidelnému a konzistentnému plánovaniu a vykonávaniu kontrol. Plánovanie by sa malo týkať niekoľkých kľúčových prvkov, medzi ktoré patria analýzy, posúdenie rizík, stratégie, ciele, priority, počet a druh plánovaných kontrol, zariadenia pre zber, skladovanie a triedenie odpadu, pridelenie úloh, spôsoby spolupráce medzi orgánmi, ako aj ustanovenia týkajúce sa odbornej prípravy a kvalifikácie kontrolných orgánov. Skutočný pokrok v prevencii nezákonnej prepravy však možno dosiahnuť iba riadnym vykonávaním plánov spolu s dôrazným presadzovaním predpisov členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a) S cieľom podporiť prístup k informáciám o životnom prostredí v súlade s Dohovorom Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (ďalej len „Aarhuský dohovor“), ktorý bol v mene Únie schválený rozhodnutím Rady 2005/370/ES1a, by sa mala zvýšiť úroveň a kvalita informácií pre verejnosť. Plány kontrol, ako aj výsledky kontrol, všetky nápravné opatrenia prijaté príslušnými orgánmi v nadväznosti na tieto kontroly, mená subjektov zapojených do nezákonnej prepravy a uložené sankcie by mali byť trvalo k dispozícii verejnosti, a to aj v elektronickej forme.

 

____________

 

1a Rozhodnutie Rady 2005/370/ES zo 17. februára 2005 o uzavretí v mene Európskeho spoločenstva Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Ú. v. EÚ L 124, 17.5.2005, s. 1).

Odôvodnenie

Je dôležité pripomenúť Aarhuský dohovor, ktorého cieľom je o. i. podporovať prístup k informáciám o životnom prostredí. Plány kontrol, ako aj výsledky kontrol a následných opatrení by sa mali sprístupniť verejnosti. Je to dôležitý prostriedok na zabezpečenie riadnych plánov a podporu spolupráce medzi členskými štátmi. Keďže v plánoch nie sú citlivé informácie, mali by byť trvalo k dispozícii verejnosti, nielen na vyžiadanie. Tým sa zároveň zníži administratívna záťaž členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) V rámci Únie sa možno stretnúť s rozdielnymi predpismi, pokiaľ ide o možnosť, aby príslušné orgány členských štátov vyžadovali od vývozcov podozrivých z nezákonnej prepravy odpadu dôkazy s cieľom overiť jej zákonnosť. Takéto dôkazy sa môžu týkať pochybností, či je daná látka alebo predmet „odpadom“ v zmysle nariadenia (ES) č. 1013/2006 alebo či sa daný odpad prepraví do ekologicky šetrných zariadení v zmysle článku 49 uvedeného nariadenia. Článkom 50 nariadenia by sa preto mala príslušným orgánom členských štátov poskytovať možnosť vyžadovať od vývozcov podozrivým z nezákonnej prepravy odpadu dôkazy s cieľom overiť jej zákonnosť.

(3) V rámci Únie sa možno stretnúť s rozdielnymi predpismi, pokiaľ ide o právomoc príslušných orgánov členských štátov a možnosť, aby vyžadovali od vývozcov podozrivých z nezákonnej prepravy odpadu dôkazy s cieľom overiť jej zákonnosť. Takéto dôkazy sa môžu týkať pochybností, či je daná látka alebo predmet „odpadom“ v zmysle nariadenia (ES) č. 1013/2006, či sa na prepravu vzťahuje článok 36, alebo či sa daný odpad prepraví do ekologicky šetrných zariadení v zmysle článku 49 uvedeného nariadenia. Článkom 50 nariadenia by sa preto mala príslušným orgánom členských štátov poskytovať možnosť vyžadovať od vývozcov odpadu dôkazy s cieľom overiť zákonnosť prepravy. V prípade, ak vývozca nie je schopný predložiť požadované dôkazy, by sa preprava mala považovať za nezákonnú.

Odôvodnenie

Keďže kontrola zákonnosti prepravy zahŕňa nielen príslušné orgány, ale aj políciu a colné orgány, je vhodnejšie hovoriť o príslušných orgánoch. (Pozn. prekl.: netýka sa slovenskej verzie.)

Príslušné orgány by tiež mali mať možnosť vyžiadať si doklad o charaktere odpadu s cieľom zabezpečiť dodržiavanie zákazu vývozu.

Nie je správne obmedziť kontroly len na podozrivú nezákonnú prepravu. Mohlo by to celkovo oslabiť kontroly. Dopravní policajti môžu kontrolovať doklady každého, nielen tých, ktorí sú podozriví z nedodržiavania predpisov. To isté by malo platiť pre príslušné orgány v súvislosti s prepravou odpadu.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) Nezákonnej preprave odpadu často predchádza skutočnosť, že zariadenia slúžiace na zber, skladovanie a triedenie odpadu nepodliehajú dostatočnej kontrole. Preto by sa mali zaviesť požiadavky týkajúce sa kontrol takýchto odpadových skládok.

(4) Nezákonnej preprave odpadu často predchádza skutočnosť, že zariadenia slúžiace na zber, skladovanie a triedenie odpadu nepodliehajú dostatočnej kontrole. Preto by sa mali zaviesť požiadavky týkajúce sa kontrol takýchto odpadových skládok. Okrem toho by Komisia mala zvážiť možnosť zavedenia certifikačného systému v celej Únii pre zariadenia na spracovanie nebezpečného odpadu a v prípade potreby predložiť návrh.

Odôvodnenie

Kvalitná recyklácia je veľmi dôležitá pre získavanie druhotných surovín a z hľadiska ekologicky šetrného spracovania nebezpečného odpadu. V nariadení sa predpokladá, že kvalita spracovania odpadu je v celej EÚ rovnaká. To však v skutočnosti neplatí. Certifikačný systém v rámci celej EÚ by preto pomohol zlepšiť normy. Lepšie monitorovanie a sledovanie tokov odpadu okrem toho pomáha zabrániť nezákonnej preprave.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a) Nezákonná preprava odpadu môže mať vážny negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie a môže viesť k deformácii vnútorného trhu a významnej strate zdrojov. Členské štáty by si mali byť vedomé významu týchto vplyvov a okrem kontrolných opatrení by mali podporovať aj sankcie a pozastavenie činností právnických a fyzických osôb, ktoré napomáhajú nezákonnú prepravu.

 

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) Na Komisiu by sa mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy s cieľom prijať technické a organizačné požiadavky týkajúce sa praktickej realizácie elektronickej výmeny údajov. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni.

(6) S cieľom upraviť prílohy v súvislosti s vedeckým a technickým pokrokom, schváliť podmienky a požiadavky týkajúce sa vopred odsúhlasených zariadení na zhodnocovanie odpadu a prijať technické a organizačné požiadavky týkajúce sa praktickej realizácie elektronickej výmeny údajov by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

Odôvodnenie

Komisia navrhla len čiastočné zosúladenie súčasných ustanovení o komitológii s článkom 290 ZFEÚ, keďže sa navrhuje, aby sa zvyšok, t. j. prílohy, zosúladili v rámci súhrnného návrhu („omnibus“). Vedie to však k dvom čiastkovým a nekoordinovaným zosúladeniam. Je lepšie zosúladiť celé nariadenie s týmto pozmeňujúcim aktom než zosúladiť časť teraz a časť prostredníctvom súhrnného návrhu.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a) S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/20111a.

 

_____________

 

1aNariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Odôvodnenie

Je to nevyhnutné vzhľadom na zavedenie dvoch nových vykonávacích aktov, pozri nasledujúce odôvodnenie.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7b) Pri prijatí konverznej tabuľky medzi colnými kódmi a kódmi odpadu používanými v prílohách III – V nariadenia (ES) č. 1013/2006 a pri prijatí harmonizovaného protokolu v súvislosti so zhromažďovaním, evidenciou a nahlasovaním údajov o presadzovaní tohto nariadenia a postihoch za porušovanie by sa mal použiť postup preskúmania.

Odôvodnenie

Treba špecifikovať postup pre nový vykonávací akt.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7c) Komisia by mala zaviesť a udržiavať databázu nezákonných prepráv odpadu v Únii, do Únie a z Únie.

 

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) Komisia môže prijať usmernenia týkajúce sa uplatňovania článku 12 ods. 1 písm. g) daného nariadenia; usmernenia týkajúce sa uplatňovania článku 15 daného nariadenia; usmernenia týkajúce sa spolupráce príslušných orgánov vzhľadom na nezákonnú prepravu; ďalšie usmernenia týkajúce sa používania jazykov; ďalšie objasnenie procedurálnych požiadaviek hlavy II daného nariadenia, pokiaľ ide o ich uplatňovanie na vývoz odpadu zo Spoločenstva, dovoz odpadu do Spoločenstva a tranzit odpadu cez územie Spoločenstva.

(8) Komisia by mala prijať usmernenia týkajúce sa metód výpočtu finančnej zábezpeky alebo rovnocenného poistenia, ako je stanovené v článku 6 nariadenia (ES) č. 1013/2006, uplatňovania článku 12 ods. 1 písm. g) uvedeného nariadenia, uplatňovania článku 15 uvedeného nariadenia, spolupráce príslušných orgánov vzhľadom na nezákonnú prepravu, používania jazykov a ďalšieho objasnenia procedurálnych požiadaviek hlavy II uvedeného nariadenia, pokiaľ ide o ich uplatňovanie na vývoz odpadu z Únie, dovoz odpadu do Únie a tranzit odpadu cez územie Únie, účinných, primeraných a odradzujúcich sankcií, ako je uvedené v článku 50 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1013/2006, a vykonávania posudzovania rizík podľa článku 50 ods. 2a písm. b) nariadenia (ES) č. 1013/2006.

Odôvodnenie

Pri posúdení vplyvu sa zistilo, že kombinácia legislatívnych požiadaviek a usmernení by mala najpozitívnejší hospodársky, sociálny a environmentálny vplyv spolu s najnižšími čistými nákladmi. Prijatie usmernení by teda malo byť záväzné.

Nedávny koordinovaný audit, ktorý sa týkal presadzovania nariadenia o preprave odpadu, zistil výrazné odlišnosti medzi ôsmimi krajinami v uplatňovaní postihov za priestupky a skutočnosť, že väčšina krajín používa sankcie len obmedzene.

Posudzovanie rizika je hlavným prvkom plánovania kontrol; preto by bolo prospešné, aby existovali preň usmernenia.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 1013/2006

Článok 2 – bod 36

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„36. „opätovné použitie“ je akákoľvek činnosť, pri ktorej sa výrobky alebo zložky, ktoré nie sú odpadom, znova použijú na ten istý účel, na aký boli určené.“

„36. „opätovné použitie“ je opätovné použitie, ako je vymedzené v článku 3 ods. 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES *.

 

___________

 

* Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).

Odôvodnenie

Podobne ako pri analogických vymedzeniach uvedených v nariadení o preprave odpadu je vhodnejšie mať dynamické vymedzenie s odkazom na vymedzenie uvedené v rámcovej smernici o odpade.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1013/2006

Článok 2 – bod 36 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a) V článku 2 sa dopĺňa tento bod:

 

36a. „kontrola“ je činnosť vykonávaná príslušnými orgánmi alebo v ich mene s cieľom overiť, či zariadenie, podnik, sprostredkovateľ a obchodník dodržujú príslušné požiadavky stanovené v tomto nariadení a či je preprava odpadu a jeho zhodnocovanie a zneškodňovanie v súlade s týmito požiadavkami;“

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1 b (nový)

Nariadenie (ES) č. 1013/2006

Článok 14 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1b) V článku 14 sa dopĺňa tento odsek:

 

6. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 59 prijímať delegované akty týkajúce sa ďalších podmienok a požiadaviek povoľovania vopred odsúhlasených zariadení na zhodnocovanie odpadu.

Odôvodnenie

Týmto sa zosúladí vykonávacie opatrenie článku 59 ods. 2b terajšieho nariadenia, ktoré v návrhu Komisie chýba. Ďalšie podmienky a požiadavky týkajúce sa vopred odsúhlasených zariadení na zhodnocovanie sú stále dôležité, preto by si mala Komisia zachovať právomoc konať v súvislosti s nimi prostredníctvom delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1 c (nový)

Nariadenie (ES) č. 1013/2006

Článok 26 – odsek 4

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(1c) V článku 26 sa odsek 4 mení takto:

4. Ak s tým súhlasia príslušné dotknuté orgány a oznamovateľ, informácie a doklady uvedené v odseku 1 možno predkladať a vymieňať si prostredníctvom elektronickej výmeny údajov s elektronickým podpisom alebo elektronickým overovaním pravosti podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES z 13. decembra 1999 o rámci Spoločenstva pre elektronické podpisy (1) alebo prostredníctvom porovnateľného systému elektronického overovania pravosti, ktorý poskytuje tú istú úroveň bezpečnosti. V takom prípade možno zaviesť organizačné opatrenia týkajúce sa elektronickej výmeny údajov.

„4. Ak s tým súhlasia príslušné dotknuté orgány a oznamovateľ, informácie a doklady uvedené v odseku 1 možno predkladať a vymieňať si prostredníctvom elektronickej výmeny údajov s elektronickým podpisom alebo elektronickým overovaním pravosti podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES* alebo prostredníctvom porovnateľného systému elektronického overovania pravosti, ktorý poskytuje tú istú úroveň bezpečnosti. V takom prípade možno zaviesť organizačné opatrenia týkajúce sa elektronickej výmeny údajov.

 

Po prijatí technických a organizačných požiadaviek pre praktické zavádzanie elektronickej výmeny údajov podľa článku 26 ods. 5 sa informácie a dokumenty uvedené v odseku 1 predkladajú a vymieňajú prostredníctvom elektronickej výmeny údajov s elektronickým podpisom alebo elektronickým overovaním pravosti v súlade so smernicou 1999/93/ES alebo prostredníctvom porovnateľného systému elektronického overovania pravosti, ktorý poskytuje tú istú úroveň bezpečnosti.

_____________

_______________

* Ú. v. ES L 13, 19.1.2000, s. 12.

* Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES z 13. decembra 1999 o rámci Spoločenstva pre elektronické podpisy (Ú. v L 13, 19.1.2000, s. 12). "

Odôvodnenie

Elektronická výmena údajov by značne uľahčila prácu administratívy. Hneď ako budú prijaté technicko-organizačné požiadavky, elektronické podávanie príslušných dokumentov by sa malo stať povinným.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 1013/2006

Článok 26 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia sa splnomocňuje na prijímanie delegovaných aktov v súlade s článkom 59 v súvislosti s technicko-organizačnými požiadavkami týkajúcimi sa praktickej realizácie elektronickej výmeny údajov na účely predkladania dokumentácie a informácií.“

Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 59 v súvislosti s technicko-organizačnými požiadavkami týkajúcimi sa praktickej realizácie elektronickej výmeny údajov na účely predkladania dokumentácie a informácií najneskôr do ... *. *.

 

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 59 prijímať delegované akty týkajúce sa aktualizácie týchto technicko-organizačných požiadaviek.

 

__________

 

* OJ: Vložte dátum: 18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia

Odôvodnenie

Elektronická výmena údajov má zásadný význam pre zlepšenie spolupráce medzi členskými štátmi. Mal by sa preto jasne stanoviť termín pre technicko-organizačné požiadavky týkajúce sa praktickej realizácie elektronickej výmeny údajov. Keďže Komisia už na tom pracuje a očakáva výsledky začiatkom roka 2014, 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti by malo na túto úlohu stačiť. Komisia by mala byť splnomocnená aj na aktualizáciu týchto požiadaviek.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 1013/2006

Článok 50 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„2. Členské štáty prostredníctvom opatrení určených na presadzovanie tohto nariadenia zabezpečia okrem iného kontroly zariadení a podnikov podľa článku 34 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade14, ako aj kontroly na mieste v súvislosti s prepravou odpadu alebo s jeho zhodnocovaním, prípadne zneškodňovaním.“

„2. Členské štáty prostredníctvom opatrení určených na presadzovanie tohto nariadenia zabezpečia okrem iného kontroly zariadení a podnikov podľa článku 34 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES14 vrátane kontrol sprostredkovateľov a obchodníkov, ako aj kontroly v súvislosti s prepravou odpadu a s jeho zhodnocovaním, prípadne zneškodňovaním.“

__________________

__________________

14 Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3.

14 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).

Odôvodnenie

Obchodníci a sprostredkovatelia sú uvedení v článku 34 ods. 1 smernice 2008/98/ES a tu musia byť tiež zahrnutí. Zmena vyplýva z nového vymedzenia kontrol. Členské štáty by mali kontrolovať prepravu odpadu, ako aj súvisiace zhodnocovanie a zneškodňovanie.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 1013/2006

Článok 50 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„2a. Členské štáty zabezpečia, aby ich príslušné orgány zaviedli plány kontrol zamerané na overovanie súladu s týmto nariadením. Tieto plány sa musia vzťahovať na celé geografické územie predmetného členského štátu a týkať sa všetkých kontrol prepravy odpadu uskutočnených v zmysle odseku 2, a to vrátane kontrol zariadení a podnikov, cestnej a železničnej prepravy a prepravy nákladu v prístavoch. K týmto úlohám patria:

„2a. Členské štáty zavedú plány kontrol zamerané na overovanie súladu s týmto nariadením. Tieto plány sa musia vzťahovať na celé geografické územie predmetného členského štátu a týkať sa kontrol uskutočnených v zmysle odseku 2. K týmto úlohám patria:

(a) stratégia a ciele kontrol prepravy odpadu v súvislosti s potrebnými ľudskými, finančnými a inými zdrojmi;

(a) stratégia a ciele kontrol prepravy odpadu v súvislosti s potrebnými ľudskými, finančnými a inými zdrojmi;

(b) posúdenie rizík, ktoré sa týka osobitných tokov odpadu a zdrojov v rámci nezákonnej prepravy odpadu, a v ktorom sa prihliada na spravodajské údaje, ako napríklad policajné vyšetrovanie a analýza trestnej činnosti;

(b) posúdenie rizík, ktoré sa týka osobitných tokov odpadu a zdrojov v rámci nezákonnej prepravy odpadu a v ktorom sa podľa okolností zohľadňujú spravodajské údaje, ako napríklad policajné vyšetrovanie a analýza trestnej činnosti. Podrobné informácie týkajúce sa posúdenia rizík sa predkladajú takým spôsobom, aby nedošlo k ohrozeniu zdrojov spravodajských údajov.

(c) stanovenie prioritných cieľov a opis spôsobu ich výberu na základe stratégií, cieľov a posúdenia rizík;

(c) stanovenie prioritných cieľov a opis spôsobu ich výberu na základe stratégií, cieľov a posúdenia rizík;

(d) informácie o počtoch a druhoch plánovaných kontrol týkajúcich sa skládok odpadu, cestnej a železničnej prepravy a prepravy odpadu v prístavoch;

(d) informácie o počtoch a druhoch plánovaných kontrol týkajúcich sa zariadení, podnikov, sprostredkovateľov a obchodníkov v súlade s článkom 34 smernice 2008/98/ES, skládok odpadu, cestnej, leteckej, vodnej a železničnej prepravy a prepravy odpadu v prístavoch vrátane počtu plánovaných fyzických kontrol zariadení a prepráv odpadu;

(e) pridelenie úloh každému orgánu zapojenému do kontrol prepravy odpadu;

(e) pridelenie úloh každému orgánu zapojenému do kontrol prepravy odpadu;

(f) spôsoby spolupráce medzi rôznymi orgánmi zapojenými do kontrol; ako aj

(f) spôsoby spolupráce medzi rôznymi orgánmi zapojenými do kontrol;

(g) posúdenie potreby odbornej prípravy kontrolórov v súvislosti s technickými a právnymi záležitosťami týkajúcimi sa nakladania s odpadom a jeho prepravou a s ustanoveniami týkajúcimi sa programov pravidelnej odbornej prípravy.

(g) posúdenie potreby odbornej prípravy kontrolórov v oblasti kontroly a ustanovení týkajúcich sa programov pravidelnej odbornej prípravy; a

 

(ga) posúdenie spôsobu oznamovania problémov alebo nezrovnalostí príslušnému orgánu.

 

Plány obsahujú minimálny počet fyzických kontrol zariadení a prepráv odpadu v súlade s prijatou stratégiou a cieľmi, ako aj s vykonaným posúdením rizík. Plány neobsahujú informácie o operačnom programe.

Tieto plány sa preskúmajú najmenej raz ročne a v prípade potreby sa zaktualizujú. Týmto preskúmaním sa vyhodnotí rozsah realizácie cieľov a ďalších prvkov predmetných plánov.

Tieto plány sa preskúmajú najmenej raz ročne a v prípade potreby sa zaktualizujú. Týmto preskúmaním sa vyhodnotí rozsah realizácie cieľov a ďalších prvkov predmetných plánov.

Príslušný orgán sprístupní uvedené plány verejnosti v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí15.“

Členské štáty zabezpečia, aby boli plány trvalo k dispozícii verejnosti, a to aj v elektronickej forme.

 

Členské štáty zabezpečia, aby výsledky kontrol vykonaných podľa plánov uvedených v tomto článku, všetky nápravné opatrenia prijaté príslušnými orgánmi v nadväznosti na tieto kontroly, mená subjektov zapojených do nezákonnej prepravy a uložené sankcie boli trvalo dostupné verejnosti, a to aj v elektronickej forme.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3 – písmeno ba (nové)

Nariadenie (ES) č. 1013/2006

Článok 50 – odsek 3

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(ba) Odsek 3 sa nahrádza takto:

3. Kontrola prepravy odpadov sa môže robiť najmä:

„3. Kontrola prepravy odpadov sa môže robiť najmä:

(a) na mieste pôvodu, spolu s pôvodcom, držiteľom alebo oznamovateľom;

(a) na mieste pôvodu, spolu s pôvodcom, držiteľom alebo oznamovateľom;

 

(aa) v zariadeniach na zber, skladovanie a triedenie odpadu;

(b) na mieste určenia, spolu s príjemcom alebo zariadením;

(b)na mieste určenia, kde sa vykonáva spolu s príjemcom alebo zástupcami zariadenia;

(c) na hraniciach Spoločenstva; a/alebo

(c) na hraniciach Únie; a/alebo

(d) počas prepravy v Spoločenstve.

(d) počas prepravy v Únii.

(Pôvodné písm. b) sa zmenilo na písm. c), pôvodné písm. c) na písm. d) a pôvodné písm. d) na písm. e).)

Odôvodnenie

Zosúladenie s novým článkom 50 ods. 2 a s odôvodnením 4, ako navrhuje Komisia. Možnosť kontroly, keďže zariadenia na zber, skladovanie a triedenie by sa mali výslovne pridať do zoznamu tam, kde sa môže konať kontrola prepravy odpadov.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3 – písmeno bb (nové)

Nariadenie (ES) č. 1013/2006

Článok 50 – odsek 4

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(bb) Odsek 4 sa nahrádza takto:

4. Súčasťou kontroly prepravy odpadov je kontrola dokladov, potvrdenie ich pravosti a, ak je to vhodné, fyzická kontrola odpadu.

„4. Súčasťou kontroly prepravy odpadov je kontrola dokladov, potvrdenie ich pravosti, a ak je to vhodné, fyzická kontrola odpadu.“

Odôvodnenie

Zmena vyplývajúca z nového vymedzenia kontrol. (Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3 – písmeno c

Nariadenie (ES) č. 1013/2006

Článok 50 – odsek 4 a – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„4a. S cieľom zistiť, či náklad neobsahuje odpad v zmysle článku 2 ods. 1, môže príslušný orgán:

„4a. S cieľom zistiť, či látka alebo predmet, ktoré sa prepravujú po ceste, železnici, letecky, po mori alebo po vnútrozemských vodných cestách, sú alebo nie sú odpadom, môžu príslušné orgány bez toho, aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ*, požiadať fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je vlastníkom látky alebo predmetu alebo ktorá zariaďuje ich prepravu:

(i) overiť, či sa počítalo s náležitou ochranou nákladu proti poškodeniu počas jeho prepravy, nakládky a vykládky; ako aj

(i) o predloženie kópie faktúry a zmluvy v súvislosti s predajom alebo prevodom vlastníctva látky alebo predmetu, v ktorej sa uvádza, že daná látka alebo predmet sú určené na opätovné použitie; alebo

(ii) v prípade podozrenia, že ide o nezákonnú prepravu, požiadať osobu zodpovednú za predmetnú prepravu nákladu o predloženie kópie faktúry a zmluvy v súvislosti s predajom alebo prevodom vlastníctva látky alebo predmetu, v ktorej sa uvádza, že daná látka alebo predmet sú určené na opätovné použitie v zmysle článku 2 ods. 36 a preukázať, že sú úplne funkčné.

(ii) o predloženie písomného dôkazu o tom, že daná látka alebo predmet nie sú odpadom alebo že prestali byť odpadom v súlade s článkom 6 ods. 1 smernice 2008/98/ES.

 

V prípade potreby môžu príslušné orgány požadovať, aby tieto osoby poskytli dostatočný dôkaz o tom, že látka alebo predmet sú plne funkčné.

 

Príslušné orgány môžu tiež overiť, či bola zabezpečená dostatočná ochrana látky alebo predmetu pred poškodením počas prepravy, nakladania a vykladania, a to najmä primeraným zabalením a riadnym uložením nákladu.

 

_____________

 

* Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/ES zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (Ú. v. EÚ L 197, 24.7.2012, s. 38).“

Odôvodnenie

Objasnenie skutočnosti, že príslušné orgány by mali byť oprávnené kontrolovať akúkoľvek prepravu bez rozdielu, či ide alebo nejde o odpad, a nielen podozrivú nezákonnú prepravu, pretože to by mohlo ohroziť samotný účel kontrol.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3 – písmeno c

Nariadenie (ES) č. 1013/2006

Článok 50 – odsek 4 aa (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4aa. S cieľom zistiť, či preprava nezahŕňa odpad uvedený v článku 36, môžu príslušné orgány požiadať držiteľa alebo oznamovateľa o predloženie písomného dôkazu o povahe odpadu, ako aj zmluvu, list alebo iný doklad s podpisom zástupcu zariadenia na zhodnocovanie odpadu, v ktorom sú špecifikované metódy spracovania odpadu, technológie a normy, ktoré uplatňuje dané zariadenie na zhodnocovanie odpadu v krajine určenia.“

(Týmto PN sa vkladá nový bod 4aa (ktorý sa stáva novým bodom 4b), bod 4b návrhu Komisie sa stáva novým bodom 4c, ale inak sa nemení.)

Odôvodnenie

Príslušné orgány by mali byť tiež oprávnené kontrolovať povahu odpadu s cieľom ubezpečiť sa, že sa dodržiava zákaz vývozu nebezpečných a ostatných odpadov podľa článku 36.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3 – písmeno c

Nariadenie (ES) č. 1013/2006

Článok 50 – odsek 4 b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4b. S cieľom zistiť, či je prepravovaný odpad určený na zhodnocovacie činnosti, ktoré sú v súlade s článkom 49, v prípade podozrenia, že ide o nezákonnú prepravu, môže príslušný orgán požiadať osobu zodpovednú za predmetnú prepravu odpadu o predloženie zmluvy, listu alebo iného dokladu s podpisom zástupcu zariadenia na zhodnotenie odpadu, v ktorom sa uvádzajú metódy zaobchádzania s odpadom, súvisiace technológie a normy, ktoré uplatňuje dané zariadenie na zhodnotenie odpadu v krajine určenia.“

4b. S cieľom zistiť, či je prepravovaný odpad určený na zhodnocovanie, ktoré je v súlade s článkom 49, môžu príslušné orgány požiadať držiteľa, oznamovateľa alebo zákonného zástupcu príjemcu o predloženie zmluvy, listu alebo iného dokladu s podpisom zástupcu zariadenia na zhodnocovanie odpadu, v ktorom sa uvádzajú metódy spracovania odpadu, súvisiace technológie a normy, ktoré uplatňuje dané zariadenie na zhodnocovanie odpadu v krajine určenia.“ Príslušné orgány môžu požadovať schválenie tejto zmluvy, listu alebo iného dokladu príslušným orgánom v mieste určenia.

 

V prípade odpadu uvedeného v prílohe III k tomuto nariadeniu sa v zmluve, liste alebo inom doklade uvedie, či je zariadenie na zhodnocovanie odpadu zariadením na konečné zhodnocovanie alebo na dočasné skladovanie alebo zhodnocovanie. Ak je preprava odpadu uvedeného v prílohe III určená pre zariadenie na dočasné skladovanie alebo zhodnocovanie odpadu, môžu príslušné orgány požadovať, aby držiteľ, oznamovateľ alebo zákonný zástupca príjemcu predložil zmluvu, list alebo iný doklad podpísaný zástupcom zariadenia na dočasné skladovanie alebo zhodnocovanie odpadu, v ktorom potvrdí, že odpad sa bude dodávať iba do zariadení, ktoré môžu preukázať, že s odpadom sa bude v priebehu prepravy a pri konečnom zhodnocovaní zaobchádzať spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia v súlade s článkom 49. Príslušné orgány môžu požadovať schválenie tejto zmluvy, listu alebo iného dokladu príslušným orgánom v mieste určenia.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3 – písmeno c

Nariadenie (ES) č. 1013/2006

Článok 50 – odsek 4 ba a 4 bb (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4ba. Na účely určenia, či je preprava v súlade s týmto nariadením, môžu príslušné orgány požadovať, aby držiteľ, oznamovateľ alebo zákonný zástupca príjemcu predložil relevantný písomný dôkaz.

 

4bb. Ak neexistujú dôkazy vyžadované podľa odsekov 4a, 4aa , 4b a 4ba alebo nie je zabezpečená primeraná ochrana látky alebo predmetu pred poškodením počas prepravy, nakladania a vykladania, ako je uvedené v odseku 4a, príslušné orgány predpokladajú, že ide o nezákonnú prepravu nákladu.

 

Za takýchto okolností príslušné orgány bezodkladne informujú príslušný orgán so sídlom v ich krajine, ktorý:

 

(a) bezodkladne informuje príslušný orgán miesta odoslania a určenia; a

 

(b) zabezpečí zadržanie subjektu alebo predmetu, kým príslušný orgán miesta odoslania alebo určenia nerozhodne inak a kým toto rozhodnutie neoznámi písomne príslušnému orgánu v krajine, v ktorej je subjekt alebo predmet zadržaný.

 

Ak príslušný orgán nerozhodne inak, s nákladom sa bude zaobchádzať v súlade s článkami 24 a 25“.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3 c

Nariadenie (ES) č. 1013/2006

Článok 50 – odsek 4 bc (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4bc. Komisia najneskôr do ..* prijme prostredníctvom vykonávacích aktov:

 

(a) konverznú tabuľku medzi colnými kódmi a kódmi odpadu používanými v prílohách III – V tohto nariadenia;

 

(b) harmonizovaný protokol v súvislosti so zhromažďovaním, evidenciou a nahlasovaním údajov o presadzovaní tohto nariadenia a postihoch za jeho porušenie.

 

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 59a ods. 2.“

 

__________________

 

*Ú. v. EÚ: vložte tento dátum: jeden rok od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.“

Odôvodnenie

Nedávny koordinovaný audit týkajúci sa presadzovania nariadenia o preprave odpadu ukázal, že presadzovanie tohto nariadenia je komplikované v dôsledku existencie dvoch rôznych kódových systémov: kódov odpadu z tohto nariadenia a medzinárodných colných kódov, ktoré používajú colné orgány. Vyžadovalo si to praktické riešenia, ako je napríklad konverzná tabuľka, aby bolo možné použiť colné kódy na výber vysokorizikových zásielok na kontroly colnými orgánmi. Okrem toho je potrebný protokol EÚ v súvislosti so zhromažďovaním údajov o presadzovaní, pretože takéto údaje predstavujú základ plánovania kontrol.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3 – písmeno ca (nové)

Nariadenie (ES) č. 1013/2006

Článok 50 – odsek 5

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(ca) Odsek 5 sa nahrádza takto:

„5. Členské štáty môžu dvojstranne alebo viacstranne spolupracovať na účely uľahčenia prevencie a odhaľovania nezákonnej prepravy.

„5. Členské štáty môžu dvojstranne i viacstranne spolupracovať na účely uľahčenia prevencie a odhaľovania nezákonnej prepravy. Vymieňajú si informácie o preprave odpadu, tokoch odpadu, prevádzkovateľoch a zariadeniach a delia sa o skúsenosti a poznatky o donucovacích opatreniach vrátane mien nezákonných prevádzkovateľov, zariadení a podnikov. Komisia vytvorí na tieto účely spoločnú platformu, ktorá zahrnie všetky členské štáty.“

Odôvodnenie

Nezákonné cezhraničné prepravy možno účinne riešiť len vtedy, ak všetky členské štáty spolupracujú na vytvorení spoločnej platformy. Sieť EÚ pre vykonávanie a presadzovanie práva v oblasti životného prostredia (IMPEL) je založená na dobrovoľnej spolupráci a chýba jej účasť kľúčových členských štátov (napr. Taliansko, Francúzsko a Grécko). Konsolidácia a prehĺbenie medzinárodnej spolupráce a výmeny informácií sa odporúčali aj v nedávnom audite nariadenia o preprave odpadu.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3 -a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1013/2006

Článok 51 – odsek 4

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(3a) v článku 51 sa odsek 4 nahrádza takto:

4. Komisia na základe týchto správ vytvorí každé tri roky správu o vykonávaní tohto nariadenia zo strany Spoločenstva a jeho členských štátov.

„4. Komisia na základe týchto správ vypracuje každé tri roky správu o vykonávaní tohto nariadenia zo strany Únie a jej členských štátov a zahrnie do nej aj uložené sankcie.“

Odôvodnenie

Nedávny koordinovaný audit, ktorý sa týkal presadzovania nariadenia o preprave odpadu, zistil výrazné odlišnosti medzi ôsmimi krajinami v uplatňovaní postihov za priestupky a skutočnosť, že väčšina krajín používa sankcie len obmedzene. Vznikla požiadavka posúdiť, či je politika sankcií primeraná a odradzujúca, a získať viac informácií o používaní sankcií. Je teda dôležité, aby Komisia konkrétne uvádzala vo svojej správe skutočné sankcie uplatňované členskými štátmi, čo sa zatiaľ ešte nedeje.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3b (nový)

Nariadenie (ES) č. 1013/2006

Článok 58

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(3b) Článok 58 sa nahrádza takto:

1. Komisia môže zmeniť a doplniť prílohy s cieľom zohľadniť vedecko-technický pokrok; Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 59a ods. 3. Okrem toho:

„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 59 prijímať delegované akty, ktorými sa:

 

(a) zmenia prílohy s cieľom zohľadniť vedecko-technický pokrok;

(a) zmenia a doplnia sa prílohy I, II, III, IIIA, IV a V, aby sa zohľadnili zmeny dohodnuté v rámci Bazilejského dohovoru a rozhodnutia OECD;

(b) zmenia prílohy I, II, III, IIIA, IV a V, aby sa zohľadnili zmeny dohodnuté v rámci Bazilejského dohovoru a rozhodnutia OECD;

(b) do prílohy IIIB, IV alebo V možno dočasne pridať nezaradené odpady, kým sa prijme rozhodnutie o ich zaradení do príslušných príloh k Bazilejskému dohovoru alebo k rozhodnutiu OECD;

(c) do prílohy IIIB, IV alebo V dočasne pridajú nezaradené odpady, kým sa prijme rozhodnutie o ich zaradení do príslušných príloh k Bazilejskému dohovoru alebo k rozhodnutiu OECD;

(c) v prípadoch uvedených v článku 3 ods. 2 možno na základe predloženia požiadavky členského štátu uvažovať o dočasnom zahrnutí zmesi dvoch alebo viacerých odpadov uvedených v prílohe III do prílohy IIIA, kým sa prijme rozhodnutie o ich zaradení do príslušných príloh k Bazilejskému dohovoru alebo k rozhodnutiu OECD. Príloha IIIA môže obsahovať ustanovenie, že jedna alebo viac takýchto položiek sa neuplatní pri vývoze do krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD;

(d) v prípadoch uvedených v článku 3 ods. 2 na základe predloženia požiadavky členského štátu sa zahrnú zmesi dvoch alebo viacerých odpadov uvedených v prílohe III do prílohy IIIA k tomuto nariadeniu, a to dočasne – kým sa prijme rozhodnutie o ich zaradení do príslušných príloh k Bazilejskému dohovoru alebo k rozhodnutiu OECD –, a stanoví sa v prípade potreby podmienka, že jedna alebo viac takýchto položiek sa neuplatní pri vývoze do krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD.

(d) určia sa výnimočné prípady uvedené v článku 3 ods. 3 a v prípade potreby sa tento odpad pridá do príloh IVA a V a vypustí sa z prílohy III;

(e) určia sa výnimočné prípady uvedené v článku 3 ods. 3 a v prípade potreby sa tento odpad presunie z prílohy III do príloh IVA a V;

(e) príloha V sa zmení a doplní tak, aby odrážala dohodnuté zmeny zoznamu nebezpečných odpadov prijaté podľa článku 1 ods. 4 smernice 91/689/EHS;

(f) príloha V sa zmení tak, aby odrážala dohodnuté zmeny zoznamu nebezpečných odpadov prijaté podľa článku 7 smernice 2008/98/EHS;

(f) príloha VIII sa zmení a doplní tak, aby odrážala príslušné medzinárodné dohovory a dohody.

(g) príloha VIII sa zmení tak, aby odrážala príslušné medzinárodné dohovory a dohody.

2. Pri zmene a doplnení prílohy IX sa v plnom rozsahu zúčastňuje výbor ustanovený smernicou Rady 91/692/EHS z 23. decembra 1991, ktorá štandardizuje a racionalizuje správy o vykonávaní určitých smerníc, ktoré súvisia so životným prostredím.

 

Odôvodnenie

Komisia navrhla len čiastočné zosúladenie súčasných ustanovení o komitológii s článkom 290 ZFEÚ, keďže sa navrhuje, aby sa zvyšok zosúladil ako súčasť súhrnného návrhu („omnibus“). Vedie to však k dvom čiastkovým a neskoordinovaným zosúladeniam. Je lepšie zosúladiť celé nariadenie s týmto pozmeňujúcim aktom než zosúladiť časť teraz a časť prostredníctvom súhrnného návrhu.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 1013/2006

Článok 59

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

1. Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2. Delegovaná právomoc podľa článku 26 ods. 5 sa Komisii udeľuje na neurčitý čas odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 14 ods. 6, článku 26 ods. 5 a článku 58 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 26 ods. 5 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom uvedený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 14 ods. 6, článku 26 ods. 5 a článku 58 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4. Komisia oznámi delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

4. Komisia oznámi delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 26 ods. 5 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 14 ods. 6, článku 26 ods. 5 a článku 58 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Odôvodnenie

Zosúladenie s PN k článku 14 ods. 6 a k článku 58.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 4b (nový)

Nariadenie (ES) č. 1013/2006

Príloha IX – tabuľka – riadok 9 – stĺpec 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(4 b) V prílohe IX sa opis informácií, ktoré majú byť poskytované v súlade s článkom 50 ods. 2, nahrádza takto:

„Informácie o náhodných kontrolách prepravy odpadu alebo o jeho zhodnocovaní či zneškodňovaní.

„Informácie o kontrolách.

Počet náhodných kontrol prepravy odpadu alebo jeho zhodnocovania či zneškodňovania:

Počet kontrol zariadení a podnikov, prepravy odpadu, súvisiacich subjektov a súvisiaceho zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu, v tomto poradí:

Počet predpokladaných nelegálnych prepráv odpadu zistený počas týchto kontrol:

Počet fyzických kontrol zariadení a podnikov, prepravy odpadu, súvisiacich subjektov a súvisiaceho zhodnocovania alebo zneškodňovania, v tomto poradí:

Doplňujúce poznámky:“

Počet zariadení a podnikov, ktoré nekonajú v súlade s týmto nariadením, počet nezákonných prepráv odpadu, nezákonných aktivít súvisiacich subjektov a nezákonného zhodnocovania alebo zneškodňovania, v tomto poradí:

 

Doplňujúce poznámky:“

Odôvodnenie

Vzhľadom na nové vymedzenie kontroly by predkladanie štruktúrovaných správ malo zahŕňať všetky vykonané kontroly a nie len náhodné kontroly. Počet kontrol, fyzických kontrol a zistených nezákonností by mal byť uvedený oddelene pre každý z krokov v procese a nie len ako jeden celok s cieľom lepšie informovať o plánovaní kontrol.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 4a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1013/2006

Príloha IX – tabuľky 5 – stĺpec 7 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4 a) V tabuľke č. 5 prílohy IX sa pred posledný stĺpec vkladá tento nový stĺpec:

 

„Názov a adresa právnickej osoby zodpovednej za nezákonné konanie“

Odôvodnenie

Predkladanie štruktúrovaných správ o informáciách týkajúcich sa nezákonnej prepravy by malo obsahovať meno a adresu právnickej osoby zodpovednej za protiprávne konanie.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1013/2006

Príloha IX – tabuľka 5

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(4a) V tabuľke č. 5 prílohy IX sa nadpis posledného stĺpca nahrádza takto:

Prijaté opatrenia vrátane prípadných sankcií

„Prijaté opatrenia vrátane uložených sankcií“

Odôvodnenie

Nedávny koordinovaný audit, ktorý sa týkal presadzovania nariadenia o preprave odpadu, zistil výrazné odlišnosti medzi ôsmimi krajinami v uplatňovaní postihov za priestupky a skutočnosť, že väčšina krajín používa sankcie len obmedzene. Je potrebné, aby sa zvýšila transparentnosť, pokiaľ ide o skutočne uplatňované sankcie, s cieľom podporiť zjednotenie ich používania a používaných úrovní. Prispelo by to k lepšiemu presadzovaniu tohto nariadenia v celej EÚ.

  • [1]  Ú. v. EÚ.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Kontext návrhu

Podľa Európskej environmentálnej agentúry (EEA) v roku 2009 členské štáty EÚ vytvorili 74 miliónov ton (ďalej len mil. ton) nebezpečného odpadu (o 28 % viac než v roku 2000)[1]. Podľa údajov Eurostatu v roku 2010 členské štáty EÚ vytvorili 101 miliónov ton nebezpečného odpadu a dovedna 927 mil. ton odpadu okrem najvýznamnejších druhov minerálneho odpadu[2].

Vývoz nebezpečného odpadu do krajín, ktoré nie sú členmi OECD, je podľa nariadenia o preprave odpadu (NPO) zakázaný. Vývoz odpadu, ktorý nie je nebezpečný a ktorý je určený na zhodnotenie, je povolený do nečlenských krajín OECD za predpokladu, že dovážajúca krajina neoznámi námietku proti takýmto dovozom a že zariadenie, ktoré prijíma odpad, bude prevádzkované v súlade s normami ochrany ľudského zdravia a životného prostredia, ktoré sú v podstate rovnocenné s normami stanovenými v právnych predpisoch Spoločenstva.

Podľa posúdenia vplyvu, ktoré Komisia uskutočnila v roku 2009, členské štáty oznámili približne 400 prípadov nezákonnej prepravy odpadu (polovica bola medzi členskými štátmi, polovica bola prepravou do EÚ alebo z EÚ). Najčastejšími zistenými dôvodmi nezákonnosti bolo, že preprava odpadu sa vykonala bez oznámenia príslušným orgánom alebo v rozpore so zákazom prepravy podľa NPO. Podľa správy EEA z roku 2009 hlásené prípady predstavujú zlomok skutočného počtu a agentúra došla k záveru, že počet nezákonných prepráv bol značný[3].

V rámci troch spoločných projektov v oblasti presadzovania právnych predpisov, ktoré uskutočnila sieť EÚ pre vykonávanie a presadzovanie environmentálneho práva (IMPEL) v rokoch 2003 až 2010 a v rámci ktorých sa kontroloval určitý počet zásielok v niekoľkých členských štátoch, sa zistilo, že 20 – 51 % prepráv odpadu bolo nezákonných.

Štúdia Komisie z roku 2011 zistila, že keby iba 1 % všetkých zásielok odpadu bolo nezákonných, celkové množstvo odpadu v rámci nezákonnej prepravy by predstavovalo 2,8 mil. ton ročne[4]. Miera nedodržiavania právnych predpisov 25 % by podľa zistení najnovšej štúdie IMPEL mala za následok ohromujúci objem 70 mil. ton odpadu v rámci nezákonnej prepravy každý rok.

2. Problémy spôsobené nezákonnou prepravou:

Komisia zhrnula problémy v dôsledku nezákonnej prepravy takto:

           -          ukladanie odpadu na skládky alebo neštandardné spracovanie odpadu po nezákonnej preprave má zvyčajne vážne dôsledky pre životné prostredie a zdravie,

           -          vysoké náklady na čistenie alebo za repatriáciu odpadu,

           -          významný úbytok zdrojov,

           -          deformácia vnútorného trhu (neexistujú rovnaké podmienky pre priemyselné odvetvia).

Podľa Komisie vytváranie odpadov vrátane nebezpečných odpadov aj naďalej rastie. Preprava oznámeného odpadu z členských štátov sa neustále zvyšuje a Europol takisto zistil nárast objemu nezákonnej prepravy. Ak sa neprijmú žiadne opatrenia, vážny problém už aj tak vysokej miery nezákonnej prepravy odpadov sa pravdepodobne ešte zvýši.

Komisia navyše na základe svojej štúdie zistila, že dôsledným dodržiavaním ôsmich právnych predpisov EÚ o odpadoch vrátane nariadenia o preprave odpadu by sa do roku 2020 zvýšil obrat v oblasti nakladania s odpadom a v recyklačných odvetviach o 42 miliárd ročne a vytvorilo by sa viac než 400 000 nových pracovných miest[5].

Rozhodné opatrenia proti nezákonnej preprave sú preto výhodným riešením pre životné prostredie a zdravie, ako aj pre priemysel a ekonomiku.

3. Príčiny nezákonnej prepravy

Komisia uvádza tieto príčiny nezákonnej prepravy:

-          výrazne nižšie náklady za spracovanie/zneškodnenie odpadu v rozvojových krajinách,

-          organizovaná trestná činnosť v oblasti životného prostredia, značne rozšírená v oblasti nakladania s odpadom,

-          nedostatky v presadzovaní právnych predpisov v niektorých členských štátoch (presadzovanie NPO má v mnohých členských štátoch nízku prioritu).

Podľa posúdenia vplyvu z celkového počtu 26 251 kontrol prepravy, ktoré boli uskutočnené o. i. v 22 členských štátoch od októbra 2008 do novembra 2010, 3334 obsahovalo odpad a z toho 23 % nebolo v súlade s predpismi. Počet kontrol prepravy a počet zistených porušení sa medzi členskými štátmi značne líši. Niektoré krajiny nerobia takmer žiadne kontroly (napr. Francúzsko malo dovedna 26 kontrol s 24 fyzickými kontrolami v porovnaní s Poľskom, ktoré malo 4 264 kontrol a 3 391 fyzických kontrol). Miera nesúladu s predpismi sa pohybovala od 14,8 do 100 %, s priemerom 23 %.

Zistilo sa, že tieto významné rozdiely vedú k „port hoppingu“, t. j. vývozcovia nezákonného odpadu prepravujú odpad cez členské štáty s najmenším počtom kontrol.

Dôležité je, že keď sa kontrolovali viac spoločnosti než preprava, bolo zistené, že 79 % spoločností nedodržiavalo predpisy (95 zo 120). To poukazuje na naliehavú potrebu zvýšiť kontroly zdola nahor, pokiaľ ide o vytváranie odpadu a zberné miesta, s cieľom snažiť sa riešiť problém už pri jeho vzniku, nielen prostredníctvom kontrol prepravy na hraniciach.

4. Návrh predložený Komisiou

Komisia navrhuje niekoľko opatrení na prekonanie významných nedostatkov pri presadzovaní v členských štátoch. V súhrne navrhuje toto:

-          všetky členské štáty vypracujú na základe rizík plán kontrol, v ktorom stanovia stratégiu a ciele kontrol prepravy odpadu a prostriedky, ktoré sú na to potrebné,

-          plány kontrol budú verejne prístupné v súlade so smernicou 2003/4 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí,

-          príslušné orgány môžu v prípade podozrenia na nezákonnú prepravu požadovať dôkaz o povahe prepravy (odpad alebo materiál iný než odpad) alebo o charaktere zhodnotenia (nakladanie s odpadmi environmentálne vhodným spôsobom).

5. Návrhy spravodajcu

Spravodajca plne podporuje ciele návrhu Komisie. Ako je uvedené vyššie, najvhodnejším opatrením proti nezákonnej preprave odpadov je riešenie výhodné pre životné prostredie a zdravie, ako aj pre priemysel a ekonomiku.

Spravodajca preto navrhuje ďalej posilniť návrh Komisie takto:

a) zlepšiť informovanosť o nezákonnej preprave

b) zahrnúť do plánov kontrol minimálny počet fyzických kontrol,

c) trvalo sprístupniť plány kontrol a výsledky kontrol verejnosti,

d) dať viac právomocí príslušným orgánom,

e) zlepšiť spoluprácu medzi členskými štátmi.

Ad a) Presadzovanie nariadenia o preprave odpadu nie je v súčasnom období dostatočné v dôsledku neprimeraného riadenia informácií príslušnými orgánmi[6].

Je potrebný harmonizovaný protokol v súvislosti so zhromažďovaním, evidenciou a nahlasovaním údajov o dodržiavaní tohto nariadenia, ako aj konverzná tabuľka medzi colnými kódmi a kódmi odpadu, aby bolo možné lepšie prepojiť oblasť ciel a kontrol prepravy odpadu. Okrem toho sú potrebné informácie o postihoch za porušenie, čo povedie k väčšej harmonizácii v tejto oblasti.

Ad b) Členské štáty by mali uvádzať minimálny počet fyzických kontrol zariadení a/alebo prepravy odpadu v súlade so stratégiou, cieľmi a uskutočneným posúdením rizík, aby bola zaistená minimálna úroveň kontrol.

Ad c) Je nanajvýš dôležité, aby plány kontrol boli trvale k dispozícii verejnosti, nielen na vyžiadanie. Slúži to ako externá kontrola kvality týchto plánov a uľahčuje spoluprácu medzi členskými štátmi. Plány neobsahujú citlivé informácie, pretože nezahŕňajú operačné programovanie, takže zverejnenie plánov nepoškodí účel kontrol. Ich trvalé zverejnenie zníži tiež pracovnú záťaž členských štátov. Výsledky z vykonávania plánov by sa mali tiež zverejňovať.

Ad d) Príslušné orgány môžu žiadať o doplňujúce informácie na overenie povahy zásielky (odpad alebo materiál iný než odpad) alebo jej určenia (nakladanie s odpadmi environmentálne vhodným spôsobom) nielen v prípade podozrenia. To isté by malo platiť pre doplnkové kontroly pri zisťovaní povahy odpadu (napr. či je nebezpečný alebo nie), aby bolo možné správne presadzovať príslušné zákazy vývozu.

Ad e ) Problém nezákonnej prepravy odpadu možno účinne riešiť len vtedy, ak budú spolupracovať všetky členské štáty. Členské štáty by preto mali byť povinné vymieňať si informácie o preprave odpadov, tokoch odpadu, prevádzkovateľoch a zariadeniach a deliť sa o skúsenosti a informácie z oblasti donucovacích opatrení. Okrem toho by Komisia mala vytvoriť spoločnú platformu, ktorá by zahrnula na tieto účely všetky členské štáty.

Na záver spravodajca navrhuje zosúladiť s článkom 290 ZFEÚ všetky existujúce ustanovenia o komitológii v tomto pozmeňujúcom akte, aby sa zabezpečila konzistentnosť, a nie zosúladiť časť teraz a časť prostredníctvom súhrnného návrhu (tzv. omnibus).

  • [1]  Movements of waste across the EU’s internal and external borders (Pohyb odpadu cez vnútorné aj vonkajšie hranice EÚ), správa EEA č. 7/2012.
  • [2]  Environmental statistics and accounts in Europe (Environmentálna štatistika a výkazy), Eurostat 2010 edition.
  • [3]  Waste without borders in the EU? Transboundary shipments of waste (Odpad bez hraníc v EÚ? Cezhraničná preprava odpadu); správa EEA č. 1/2009.
  • [4]  Posúdenie vykonávania právnych predpisov EÚ týkajúcich sa zaobchádzania s odpadom a usmernenie pri ich vykonávaní v členských štátoch, BiPRO, 16. november 2011.
  • [5]               Štúdia Implementation of EU waste legislation for green growth (Vykonávanie právnych predpisov EÚ v oblasti odpadov v záujme ekologického rastu), BioIntelligence Service, 2011.
  • [6]  Koordinovaný audit presadzovania nariadenia o preprave odpadu; spoločná správa založená na ôsmich vnútroštátnych auditoch; október 2013.

POSTUP

Názov

Preprava odpadu

Referenčné čísla

COM(2013)0516 – C7-0217/2013 – 2013/0239(COD)

Dátum predloženia v EP

11.7.2013

 

 

 

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

8.10.2013

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

JURI

8.10.2013

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

               dátum rozhodnutia

JURI

11.9.2013

 

 

 

Spravodajca

               dátum vymenovania

Bart Staes

30.9.2013

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

27.11.2013

 

 

 

Dátum prijatia

22.1.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

54

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Lajos Bokros, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Martin Callanan, Yves Cochet, Spyros Danellis, Chris Davies, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andrés Perelló Rodríguez, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Richard Seeber, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Christofer Fjellner, Gaston Franco, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, Marusya Lyubcheva, Vittorio Prodi, Giancarlo Scottà, Renate Sommer, Alda Sousa, Rebecca Taylor, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Anna Hedh

Dátum predloženia

30.1.2014