Betänkande - A7-0069/2014Betänkande
A7-0069/2014

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall

30.1.2014 - (COM(2013)0516 – C7‑0217/2013 – 2013/0239(COD)) - ***I

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Föredragande: Bart Staes


Förfarande : 2013/0239(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0069/2014
Ingivna texter :
A7-0069/2014
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall

(COM(2013)0516 – C7‑0217/2013 – 2013/0239(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0516),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0217/2013),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den ...[1],

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0069/2014).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall13 fastställs krav för transporter av avfall både inom unionen och mellan medlemsstater och tredjeländer för att skydda miljön. Emellertid har brister konstaterats avseende den efterlevnadskontroll och de inspektioner som utförs av medlemsstaternas behöriga myndigheter, vilka bland annat beror på att det saknas tydliga bestämmelser i förordningen om dessa frågor.

(1) I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall13 fastställs krav för transporter av avfall både inom unionen och mellan medlemsstater och tredjeländer för att skydda miljön. Vid samordnade inspektioner som utfördes i medlemsstaterna mellan 2003 och 2010 befanns mellan 20 och 51 procent av de avfallstransporter som inspekterades vara olagliga, och avsevärda skiljaktigheter och brister har konstaterats avseende den efterlevnadskontroll och de inspektioner som utförs av medlemsstaternas relevanta myndigheter, vilka bland annat beror på att det saknas tydliga bestämmelser och specifika skyldigheter i förordningen om dessa frågor.

_____________

________________

13 EUT L 190, 12.7.2006, s. 1.

13 EUT L 190, 12.7.2006, s. 1.

Motivering

För att behovet av ändringar i lagstiftningen ska framgå klart måste man påtala det synnerligen stora antal olagliga transporter som genomgående anträffats under de senaste åren.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) En effektiv efterlevnadskontroll och effektiva inspektioner av avfallstransporter skulle inte bara bidra till att förhindra olagliga avfallstransporters allvarliga följder för hälsa och miljö, utan skulle också medföra stora kostnadsbesparingar och leda till direkta ekonomiska fördelar för medlemsstaterna och den industri som sköter sig och gör rätt för sig.

Motivering

Av en studie från kommissionen* framgår följande: Om 1 % av avfallstransporterna är olagliga uppgår mängden olagligt transporterat avfall till 2,8 miljoner ton om året. Om de olagliga transporterna uppgår till 25 %, såsom det framgått av den senaste inspektionsrapporten, blir det sammanlagda resultatet 70 miljoner ton per år. Förutom att det stora antalet olagliga avfallstransporter får allvarliga konsekvenser för hälsan och miljön blir de till skada för den industri som arbetar seriöst med avfallshantering och bortskaffande. Det framgick att 72 miljarder euro årligen skulle kunna inbesparas inom EU om EU:s hela avfallslagstiftning genomfördes fullständigt. Efterlevnadskontroll av förordningen om transport av avfall är ett oeftergivligt villkor för uppkomsten av dessa nyttoeffekter.

* ”Implementing EU waste legislation for green growth”, DG ENV, av den 29 november 2011,

http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/study%2012%20FINAL%20REPORT.pdf

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) En adekvat planering av inspektioner av avfallstransporter är nödvändig för att fastställa vilken kapacitet som behövs för sådana inspektioner och för att effektivt förhindra olagliga transporter. Bestämmelserna om kontroll av efterlevnad och inspektioner i artikel 50 i förordning (EG) nr 1013/2006 bör därför skärpas i syfte att säkerställa en regelbunden och konsekvent planering av inspektioner. Planeringen bör omfatta en rad nyckelelement, inklusive riskanalyser, strategier, mål, prioriteringar, antal och typer av planerade inspektioner, arbetsfördelning, samarbetsformer mellan myndigheter och bestämmelser om utbildning av inspektörer.

(2) En adekvat planering av inspektioner av avfallstransporter är nödvändig för att fastställa vilken kapacitet och effektivitetsgrad som behövs för sådana inspektioner i medlemsstaterna och för att effektivt förhindra olagliga transporter. Bestämmelserna om kontroll av efterlevnad och inspektioner i artikel 50 i förordning (EG) nr 1013/2006 bör därför skärpas i syfte att säkerställa ett systematiskt tillvägagångssätt för regelbundenhet och konsekvens vid planering och genomförande av inspektioner. Planeringen bör omfatta en rad nyckelelement, inklusive utredningar, riskanalyser, strategier, mål, prioriteringar, antal och typer av planerade inspektioner, anläggningar för insamling, lagring och sortering av avfall, arbetsfördelning, samarbetsformer mellan myndigheter samt bestämmelser om utbildning och kompetens hos de organ som genomför kontroller och inspektioner. För att medlemsstaterna verkligen ska bli bättre på att förhindra olagliga transporter krävs dock att planerna genomförs korrekt samt kraftfulla insatser för att de följs.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) Bättre tillgång till miljöinformation med stöd av FN/ECE:s konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen), vilken godkändes på unionens vägnar genom rådets beslut 2005/370/EG1a förutsätter att nivån och kvaliteten på informationen till allmänheten förbättras. Både inspektionsplanerna och inspektionsresultaten, liksom också alla sanerande insatser som gjorts av de relevanta myndigheterna efter utförda inspektioner bör fortlöpande hållas tillgängliga för allmänheten, också i elektronisk form, tillsammans med namnen på de aktörer som varit inblandade i olagliga transporter och uppgifter om vilka påföljder de fått.

 

____________

 

1a Rådets beslut 2005/370/EG av den 17 februari 2005 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (EUT L 124, 17.5.2005, s. 1).

Motivering

Man måste tänka på Århuskonventionen som bland annat avser att främja tillgången till miljöinformation. Inspektionsplaner, inspektionsresultat och uppföljningsåtgärder bör göras tillgängliga för allmänheten. Detta är viktigt för att planeringen ska skötas ordentligt och för att samarbetet mellan medlemsstaterna ska gå lättare. Eftersom planerna inte innehåller någon känslig information bör de fortlöpande hållas tillgängliga för allmänheten, och inte bara på begäran. På så sätt minskar också medlemsstaternas arbetsbörda.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Det finns olika regler inom unionen när det gäller möjligheten för medlemsstaternas behöriga myndigheter att kräva in bevis från avfallsexportörer för att kunna kontrollera om transporter är lagenliga. Sådan bevisning kan avse huruvida ämnet eller föremålet är ”avfall” i den mening som avses i förordning (EG) nr 1013/2006 eller huruvida avfallet kommer att transporteras till miljöriktiga anläggningar i enlighet med artikel 49 i förordningen. Artikel 50 i förordningen bör därför föreskriva en möjlighet för medlemsstaternas behöriga myndigheter att kräva att exportörer som misstänks transportera avfall olagligen lägger fram bevis, så att myndigheterna kan kontrollera om transporterna är lagenliga.

(3) Det finns olika regler inom unionen när det gäller befogenheten och möjligheten för medlemsstaternas relevanta myndigheter att kräva in bevis från avfallsexportörer för att kunna kontrollera om transporter är lagenliga. Sådan bevisning kan avse huruvida ämnet eller föremålet är ”avfall” i den mening som avses i förordning (EG) nr 1013/2006, huruvida avfallstransporten omfattas av artikel 36 eller huruvida avfallet kommer att transporteras till miljöriktiga anläggningar i enlighet med artikel 49 i förordningen. Artikel 50 i förordningen bör därför föreskriva en möjlighet för medlemsstaternas relevanta myndigheter att kräva att exportörer lägger fram bevis, så att myndigheterna kan kontrollera om transporterna är lagenliga. Om exportören inte kan lägga fram de bevis som krävs bör transporten anses vara olaglig.

Motivering

Eftersom det inte bara är de behöriga myndigheterna som ska kontrollera om transporterna är lagliga, utan också polisen och tullen, är det mera på sin plats att tala om relevanta myndigheter.

Myndigheterna bör också få begära bevis på vad slags avfall det handlar om, för att de ska kunna förvissa sig om att exportförbudet efterlevs.

Det är inte på sin plats att begränsa kontrollerna till exportörer ”som misstänks transportera avfall olagligen”. Detta skulle kunna urvattna hela inspektionerna. Trafikpolisen får ju be vem som helst att visa fram sina papper, och inte bara sådana som de misstänker för någon överträdelse. Myndigheterna borde ha samma rätt i fråga om avfallstransporter.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Olagliga avfallstransporter härrör ofta från okontrollerade anläggningar för insamling, lagring och sortering. Inspektionskrav bör därför införas för sådana avfallsanläggningar.

(4) Olagliga avfallstransporter härrör ofta från okontrollerade anläggningar för insamling, lagring och sortering. Inspektionskrav bör därför införas för sådana avfallsanläggningar. Kommissionen bör dessutom överväga möjligheten att införa ett EU-omfattande certifieringssystem för farliga avfallshanteringsanläggningar, och, om så är lämpligt, lägga fram ett förslag.

Motivering

Det är mycket viktigt med högkvalitativ återvinning för att ta till vara sekundära råvaror och få en miljövänlig hantering av farligt avfall. I förordningen förutsätts att hanteringens kvalitet håller en jämn nivå i hela EU. Så är inte fallet. Därför skulle ett EU-omfattande certifieringssystem hjälpa till att höja nivån. Dessutom kommer en skärpt övervakning och spårning av avfallsflöden att göra det lättare att undvika olagliga transporter.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) Olagliga avfallstransporter kan vålla stor skada på miljö och hälsa, snedvridningar av den inre marknaden och stora förluster av resurser. Medlemsstaterna bör inse vad detta innebär och vid sidan av kontrollåtgärder vidta påföljder mot och sätta stopp för juridiska och fysiska personers verksamhet som möjliggör olagliga transporter.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget bör delegeras till kommissionen i syfte att anta tekniska och organisatoriska krav för det praktiska genomförandet av informationsutbyte på elektronisk väg. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå.

(6) Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bör delegeras till kommissionen med avseende på bilagornas anpassning till vetenskapens och teknikens framsteg, antagandet av villkor och krav avseende återvinningsanläggningar som förhandsgodkänts och antagandet av tekniska och organisatoriska krav för det praktiska genomförandet av informationsutbyte på elektronisk väg. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

Motivering

Kommissionen föreslog bara en delvis anpassning av de nuvarande bestämmelserna om kommittéförfarande till artikel 290 i EUF-förfarandet, eftersom återstoden, alltså bilagorna, föreslås anpassas som en del av samlingsförslaget (även kallat ”omnibusförslaget”). Men med det här får vi en situation där den delvisa anpassningen görs vid två tillfällen, utan samordning. Hellre bör man anpassa hela förordningen till denna ändringsrättsakt än att anpassa vissa delar här och andra genom samlingsförslaget.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/20111a.

 

_____________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

Motivering

Nödvändigt eftersom det införs två nya genomförandeakter (se nästa skäl).

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7b) Granskningsförfarandet bör användas för antagandet av en omräkningstabell mellan de tullkodexar och avfallskoder som används i bilagorna III–V till förordning (EG) nr 1013/2006 och för antagandet av ett harmoniserat protokoll om insamling, registrering och rapportering av uppgifter om efterlevnadskontrollen av denna förordning och om påföljder för överträdelser.

Motivering

Förfarandet för den nya genomförandeakten måste anges i detalj.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 7c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7c) Kommissionen bör införa och underhålla en databas över olagliga avfallstransporter inom, till och från unionen.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Kommissionen får anta riktlinjer för tillämpningen av artikel 12.1 g i förordningen, riktlinjer för tillämpningen av artikel 15 i förordningen, riktlinjer för samarbetet mellan de behöriga myndigheterna i fråga om olagliga transporter, ytterligare riktlinjer för vilka språk som ska användas och ytterligare klarläggande av förfarandereglerna i avdelning II i förordningen vad avser deras tillämpning på export, import och transitering av avfall från, till och genom gemenskapen.

(8) Kommissionen bör anta riktlinjer för metoderna för beräkning av den ekonomiska säkerhet eller motsvarande försäkring som fastställs i artikel 6 i förordning (EG) nr 1013/2006, samt för tillämpningen av artikel 12.1 g i förordningen,

Motivering

Av konsekvensbedömningen framgick det att lagfästa krav, tillsammans med vägledning, skulle få de fördelaktigaste konsekvenserna för ekonomi, samhälle och miljö, till lägsta nettokostnad. Alltså bör antagandet av vägledning bli obligatoriskt.

Vid en nyligen utförd samordnad granskning av efterlevnadskontrollen av förordningen om transport av avfall framgick det stora skillnader mellan de åtta länderna i fråga om hur överträdelser sanktionerades, och dessutom att flertalet länder tillgriper sanktioner endast i begränsad skala.

Riskbedömningen intar en central ställning i planeringen av inspektioner och därför vore det bra med vägledning för den.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 1013/2006

Artikel 2 – punkt 36

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”36. återanvändning: varje förfarande som innebär att produkter eller komponenter som inte är avfall återanvänds i samma syfte som de ursprungligen var avsedda för.”

”36. återanvändning: återanvändning enligt definitionen i artikel 3.13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG*.”

 

___________

 

*Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall och om upphävande av vissa direktiv, EUT L 312, 22.11.2008, s. 3.

Motivering

För att följa motsvarande definitioner i förordningen om transport av avfall är det bättre med en dynamisk definition med hänvisning till definitionen i ramdirektivet om avfall.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1a (nytt)

Förordning (EG) nr 1013/2006

Artikel 2 – punkt 36a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) I artikel 2 ska följande led läggas till:

 

”36a. inspektion: insatser genom försorg av eller på uppdrag av relevanta myndigheter för att kontrollera huruvida en inrättning, ett företag, en mäklare, en handlare, en avfallstransport eller avfallets återvinning och bortskaffande följer tillämpliga krav i denna förordning.”

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1b (nytt)

Förordning (EG) nr 1013/2006

Artikel 14 – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b) I artikel 14 ska följande punkt läggas till:

 

”6. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 59 med avseende på ytterligare villkor och krav för återvinningsanläggningar som förhandsgodkänts.”

Motivering

På det här sättet överförs genomförandeåtgärden i den nuvarande förordningens artikel 59.2 b till anpassningen, något som saknas i kommissionens förslag. Frågan om ytterligare villkor och krav för återvinningsanläggningar som förhandsgodkänts är fortfarande relevant och kommissionen bör därför ha kvar sin befogenhet att genom delegerade akter åtgärda den.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1c (nytt)

Förordning (EG) nr 1013/2006

Artikel 26 – punkt 4

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(1c) Artikel 26.4 ska ersättas med följande:

4. Om de berörda behöriga myndigheterna och anmälaren går med på detta får den information och dokumentation som anges i punkt 1 inlämnas och utbytas på elektronisk väg med elektronisk underskrift eller elektronisk autentisering i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG av den 13 december 1999 om ett gemenskapsramverk för elektroniska signaturer (1), eller med jämförbart system för autentisering som ger en likvärdig säkerhetsnivå. I sådana fall kan organisatoriska arrangemang vidtas vad avser flödet av elektroniskt datautbyte.”

”4. Om de berörda behöriga myndigheterna och anmälaren går med på detta får den information och dokumentation som anges i punkt 1 inlämnas och utbytas på elektronisk väg med elektronisk underskrift eller elektronisk autentisering i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG(1), eller med jämförbart system för autentisering som ger en likvärdig säkerhetsnivå. I sådana fall kan organisatoriska arrangemang vidtas vad avser flödet av elektroniskt datautbyte.

 

När de tekniska och organisatoriska kraven för det praktiska genomförandet av informationsutbyte på elektronisk väg har antagits i enlighet med artikel 26.5, ska den information och dokumentation som anges i punkt 1 omedelbart inlämnas och utbytas på elektronisk väg med elektronisk underskrift eller elektronisk autentisering i enlighet med direktiv 1999/93/EG, eller med jämförbart system för autentisering som ger en likvärdig säkerhetsnivå.

_____________

_______________

* EGT L 13, 19.1.2000, s. 12.

* Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG av den 13 december 1999 om ett gemenskapsramverk för elektroniska signaturer (EGT L 13, 19.1.2000, s. 12.)

Motivering

Informationsutbyte på elektronisk väg skulle underlätta förvaltningsarbetet betydligt. Så fort de tekniska och organisatoriska kraven har antagits bör elektronisk inlämning av relevanta dokument bli obligatorisk.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1013/2006

Artikel 26 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 59 med avseende på tekniska och organisatoriska krav för det praktiska genomförandet av informationsutbyte på elektronisk väg när det gäller översändande av dokumentation och information.”

”5. Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 59 med avseende på tekniska och organisatoriska krav för det praktiska genomförandet av informationsutbyte på elektronisk väg när det gäller översändande av dokumentation och information senast den ... *.

 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 59 med avseende på uppdateringen av dessa tekniska och organisatoriska krav.

 

__________

 

* EUT: Inför datum 18 månader efter denna förordnings ikraftträdande.

Motivering

Informationsutbyte på elektronisk väg är avgörande för att förbättra samarbetet mellan medlemsstaterna. Därför bör det finnas en tydlig tidsfrist för de tekniska och organisatoriska kraven för det praktiska genomförandet av informationsutbyte på elektronisk väg. Eftersom kommissionen redan arbetar med detta och räknar med att nå resultat i början av 2014 bör arbetet hinna bli färdigt inom 18 månader efter förordningens ikraftträdande. Kommissionen bör även ges befogenhet att uppdatera kraven.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led a

Förordning (EG) nr 1013/2006

Artikel 50 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2. För att säkerställa efterlevnaden av denna förordning ska medlemsstaterna bland annat besluta om inspektioner av inrättningar och företag i enlighet med artikel 34 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall14 och stickprovskontroller av avfallstransporter eller av avfallets återvinning eller bortskaffande.”

”2. För att säkerställa efterlevnaden av denna förordning ska medlemsstaterna bland annat besluta om inspektioner av inrättningar och företag i enlighet med artikel 34 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG14, inbegripet mäklare och handlare, och inspektioner av avfallstransporter och av avfallets återvinning eller bortskaffande.”

__________________

__________________

14 EUT L 312, 22.11.2008, s. 3.

14 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).

Motivering

Mäklare och handlare tas upp i artikel 34.1 i direktiv 2008/98/EG och måste också inkluderas. Ändringen är en följd av den nya definitionen av inspektioner. Medlemsstaterna bör inspektera båda delarna: avfallstransport samt avfallets återvinning och bortskaffande.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led b

Förordning (EG) nr 1013/2006

Artikel 50 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2a. Medlemsstaterna ska se till att deras behöriga myndigheter fastställer planer för inspektioner som syftar till att kontrollera efterlevnaden av denna förordning. Planerna ska omfatta hela den berörda medlemsstatens geografiska område och ska tillämpas på alla inspektioner av avfallstransporter som utförs i enlighet med punkt 2, inbegripet inspektioner av inrättningar och företag, väg- och järnvägstransporter och sändningar i hamnar. Planerna ska innefatta följande:

”2a. Medlemsstaterna ska fastställa planer för inspektioner som syftar till att kontrollera efterlevnaden av denna förordning. Planerna ska omfatta hela den berörda medlemsstatens geografiska territorium och ska tillämpas på inspektioner som utförs i enlighet med punkt 2. Planerna ska innefatta följande:

(a) Strategi och mål för inspektioner av avfallstransporter som hänvisar till nödvändiga mänskliga, finansiella och andra resurser.

(a) Strategi och mål för inspektioner av avfallstransporter som hänvisar till nödvändiga mänskliga, finansiella och andra resurser.

(b) En riskbedömning som omfattar särskilda avfallsflöden och källor till olagliga transporter, och som beaktar informationsbaserade uppgifter, såsom polisutredningar och analyser av brottslig verksamhet.

(b) En riskbedömning som omfattar särskilda avfallsflöden och källor till olagliga transporter, och som, när så är lämpligt, tar hänsyn till underrättelseuppgifter, såsom polisutredningar och analyser av brottslig verksamhet. Detaljerna i riskbedömningen ska presenteras på ett sätt som inte äventyrar källorna till underrättelseuppgifter.

(c) Prioriteringar och en beskrivning av hur dessa prioriteringar har valts, baserat på strategier, mål och riskbedömning.

(c) Prioriteringar och en beskrivning av hur dessa prioriteringar har valts, baserat på strategier, mål och riskbedömning.

(d) Information om antal och typ av planerade inspektioner som avser avfallsanläggningar, väg- och järnvägstransporter och sändningar i hamnar.

(d) Information om antal och typ av planerade inspektioner som avser inrättningar, företag, mäklare och handlare i enlighet med artikel 34 i direktiv 2008/98/EG, avfallsanläggningar, väg-, luft-, vattenvägs- och järnvägstransporter och sändningar i hamnar, samt antal planerade fysiska kontroller av anläggningar och avfallstransporter.

(e) En arbetsfördelning mellan alla myndigheter som är involverade i inspektioner av avfallstransporter.

(e) En arbetsfördelning mellan alla myndigheter som är involverade i inspektioner av avfallstransporter.

(f) Metoder för samarbete mellan olika myndigheter som deltar i inspektioner.

(f) Metoder för samarbete mellan olika myndigheter som deltar i inspektioner.

(g) En bedömning av behovet av utbildning för inspektörer i tekniska eller rättsliga frågor som rör avfallshantering och avfallstransporter och bestämmelser om regelbundna utbildningsprogram.

(g) En bedömning av behovet av utbildning för inspektörer med tanke på inspektionerna, samt bestämmelser om regelbundna utbildningsprogram.

 

(ga) Information om hur farhågor eller regelstridigheter kan rapporteras till en relevant myndighet.

 

Planerna ska innefatta ett minimiantal fysiska kontroller av anläggningar och avfallstransporter i enlighet med den strategi och de mål som antagits och den riskbedömning som gjorts. Planerna ska inte i enskilda drag beskriva den operativa planeringen.

Planerna ska ses över minst en gång per år och vid behov uppdateras. Översynen ska innehålla en bedömning av i vilken utsträckning planernas mål och andra aspekter har genomförts.

Planerna ska ses över minst en gång per år och vid behov uppdateras. Översynen ska innehålla en bedömning av i vilken utsträckning planernas mål och andra aspekter har genomförts.

Planerna ska offentliggöras av den behöriga myndigheten i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation15.”

Medlemsstaterna ska se till att planerna finns fortlöpande tillgängliga för allmänheten, också i elektronisk form.

 

Medlemsstaterna ska se till att resultaten av de inspektioner som utförs vid tillämpningen av de planer som avses i denna artikel, liksom också allt saneringsarbete som gjorts av de relevanta myndigheterna efter utförda inspektioner ständigt hålls tillgängliga för allmänheten, också i elektronisk form, tillsammans med namnen på de aktörer som varit inblandade i olagliga transporter, jämte uppgifter om vilka påföljder de fått.”

Motivering

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led ba (nytt)

Förordning (EG) nr 1013/2006

Artikel 50 – punkt 3

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(ba) Punkt 3 ska ersättas med följande:

3. I synnerhet får transporter kontrolleras

”3. I synnerhet får transporter inspekteras

(a) där avfallet uppkommit, tillsammans med producenten, innehavaren eller anmälaren,

(a) där avfallet uppkommit, tillsammans med producenten, innehavaren eller anmälaren,

 

(aa) vid anläggningar för insamling, lagring och sortering,

(b) vid destinationsorten, tillsammans med mottagaren eller anläggningen,

(b) vid destinationsorten, tillsammans med mottagaren eller anläggningen,

(c) vid gemenskapens gränser och/eller

(c) vid unionens gränser och/eller

(d) under transporten genom gemenskapen.

(d) under transporten genom unionen.”

(Det som ursprungligen var led b har blivit led c, det som ursprungligen var led c har blivit led d och det som ursprungligen var led d har blivit led e.)

Motivering

En anpassning till den nya artikel 50.2 och skäl 4, i den lydelse de föreslagits av kommissionen. Förteckningen över var någonstans transporter får inspekteras bör uttryckligen byggas ut med att också anläggningar för insamling, lagring och sortering får kontrolleras.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led bb (nytt)

Förordning (EG) nr 1013/2006

Artikel 50 – punkt 4

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(bb) Punkt 4 ska ersättas med följande:

4. Kontroller av transporter ska omfatta inspektion av dokument, identitetskontroll och vid behov fysisk kontroll av avfallet.

4. Inspektioner av transporter ska omfatta kontroll av dokument, identitetskontroll och vid behov fysisk kontroll av avfallet.

Motivering

En ändring som följer av att begreppet inspektioner fått en ny definition.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led c

Förordning (EG) nr 1013/2006

Artikel 50 – punkt 4a – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”4a. För att säkerställa att en transport inte innehåller avfall i den mening som avses i artikel 2.1 får den behöriga myndigheten

”4a. För att säkerställa huruvida ett ämne eller ett föremål som transporteras på väg, järnväg, med flyg, till sjöss eller på inre vattenvägar är avfall eller inte får de relevanta myndigheterna, utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU*, kräva att den fysiska eller juridiska person som är innehavare av ämnet eller föremålet eller som ordnar transporten av det:

i) kontrollera att transporten på lämpligt sätt är skyddad mot skador under transport, lastning och lossning, och

i) lämnar en kopia av fakturan och avtalet om försäljning eller överföring av äganderätten till ämnet eller föremålet, där det anges att det är avsett för återanvändning, eller

ii) om olaglig transport misstänks, kräva att den person som ansvarar för transporten lämnar en kopia av fakturan och avtalet om försäljning eller överföring av äganderätten till ämnet eller föremålet, där det anges att det är avsett för återanvändning i den mening som avses i artikel 2.36, och visar att det är fullt fungerande.

ii) lämnar styrkande dokument för att ämnet eller föremålet inte är avfall i enlighet med artikel 6.1 i direktiv 2008/98/EG eller inte längre är det.

 

Om så krävs får de relevanta myndigheterna anmoda personerna i fråga att förete tillräckliga bevis för att ämnet eller föremålet är fullt fungerande.

 

De relevanta myndigheterna får också se efter att ämnet eller föremålet skyddats på lämpligt sätt mot skador vid transport, lastning och avlastning, framför allt genom tillräckligt emballage och lämplig stapling av lasten.

 

_____________

 

* Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EG av den 4 juli 2012 om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) (EUT L 197, 24.7.2012, s. 38).

Motivering

En klarläggning av att de relevanta myndigheterna bör få kontrollera vilken transport som helst, antingen den innehåller avfall eller inte, och inte bara transporter som misstänks för att vara olagliga, eftersom detta skulle kunna undergräva själva ändamålet med inspektionerna.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led c

Förordning (EG) nr 1013/2006

Artikel 50 – punkt 4aa (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4aa. För att säkerställa att en transport inte innehåller avfall av det slag som avses i artikel 36 får de relevanta myndigheterna anmoda den som innehar eller som anmält avfallet att lämna styrkande dokument om avfallets karaktär, tillsammans med ett avtal, brev eller annat dokument som undertecknats av återvinningsanläggningen och som anger vilka metoder, tekniker och normer för avfallsbehandling som tillämpas av återvinningsanläggningen i mottagarlandet.

(Med ändringsförslaget införs en ny punkt 4aa (som blir den nya punkten 4b), varvid punkt 4b i kommissionens förslag blir den nya punkt 4c, men i övrigt kvarstår oförändrad.)

Motivering

De relevanta myndigheterna bör också få kontrollera avfallets karaktär för att säkerställa att förbudet mot export av farligt avfall och annat avfall som avses i artikel 36 följs.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led c

Förordning (EG) nr 1013/2006

Artikel 50 – punkt 4b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4b. För att förvissa sig om att en transport är avsedd för återvinning som är förenlig med artikel 49 får den behöriga myndigheten, om olaglig transport misstänks, kräva att den person som ansvarar för transporten lämnar in ett avtal, brev eller annat dokument som undertecknats av återvinningsanläggningen och som anger vilka metoder, tekniker och normer för avfallsbehandling som tillämpas av återvinningsanläggningen i mottagarlandet.”

4b. För att förvissa sig om att en transport är avsedd för återvinning som är förenlig med artikel 49 får de relevanta myndigheterna kräva att innehavaren, anmälaren eller mottagarens juridiska ombud lämnar in ett avtal, brev eller annat dokument som undertecknats av återvinningsanläggningen och som anger vilka metoder, tekniker och normer för avfallsbehandling som tillämpas av återvinningsanläggningen i mottagarlandet. De relevanta myndigheterna får kräva att ett sådant avtal, brev eller annat dokument godkänns av den behöriga myndigheten i mottagarlandet.

 

För transporter av sådant avfall som förtecknas i bilaga III till denna förordning ska det i ett sådant avtal, brev eller annat dokument anges om återvinningsanläggningen är den slutliga återvinningsanläggningen eller en mellanliggande lagrings- eller återvinningsanläggning. Om transporten av sådant avfall som förtecknas i bilaga III går till en mellanliggande lagrings- eller återvinningsanläggning får de relevanta myndigheterna kräva att innehavaren, anmälaren eller mottagarens juridiska ombud lämnar in ett avtal, brev eller annat dokument som undertecknats av den mellanliggande lagrings- eller återvinningsanläggningen och av vilket det framgår att den sistnämnda anläggningen avser att transportera avfallet vidare endast till anläggningar som kan påvisa att avfallet kommer att hanteras på ett miljöriktigt sätt i enlighet med artikel 49 under hela den tid som transporten pågår och dessutom under den slutliga återvinningen. De relevanta myndigheterna får kräva att ett sådant avtal, brev eller annat dokument godkänns av den behöriga myndigheten i mottagarlandet.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led c

Förordning (EG) nr 1013/2006

Artikel 50 – punkt 4ba och 4bb (nya)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

”4ba. För att säkerställa att en transport följer denna förordning får de relevanta myndigheterna kräva att framför allt innehavaren, anmälaren eller mottagarens juridiska ombud lämnar in eventuella andra styrkande dokument.

 

4bb. Om det saknas styrkande dokument av det slag som ska finnas enligt punkterna 4a, 4aa, 4b och 4ba, eller om ämnet eller föremålet inte skyddats tillräckligt mot skador vid transport, lastning och avlastning, enligt vad som avses i punkt 4a, ska de relevanta myndigheterna utgå från att transporten är olaglig.

 

Under sådana omständigheter ska de relevanta myndigheterna utan dröjsmål underrätta sitt lands behöriga myndighet, som ska

 

(a) omedelbart informera den behöriga avsändarmyndigheten och mottagarmyndigheten, och

 

(b) se till att ämnet eller föremålet kvarhålls fram till dess att den behöriga avsändarmyndigheten eller mottagarmyndigheten har beslutat att det kan släppas och skriftligen har meddelat detta till den behöriga myndigheten i det land där ämnet eller föremålet kvarhålls.

 

Om den behöriga myndigheten inte beslutat att ämnet eller föremålet kan släppas kommer lasten att behandlas i enlighet med artiklarna 24 och 25.”

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led c

Förordning (EG) nr 1013/2006

Artikel 50 – punkt 4bc (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

”4bc. Kommissionen ska senast den ...* genom genomförandeakter, fastställa följande:

 

(a) En omräkningstabell mellan de tullkodexar och avfallskoder som används i bilagorna III–V till denna förordning.

 

(b) Ett harmoniserat protokoll om insamling, registrering och rapportering av uppgifter om efterlevnadskontrollen av denna förordning och om påföljder för överträdelser.

 

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 59a.2.”

 

__________________

 

EUT: vänligen inför följande datum: ett år efter denna förordnings ikraftträdande.

Motivering

Vid en nyligen utförd samordnad granskning av efterlevnadskontrollen av förordningen om transport av avfall framgick det att efterlevnadskontrollen av förordningen om transport av avfall försvåras av att det finns två olika kodsystem: dels avfallskoderna i denna förordning och dels de internationella tullkodexarna som används av tullmyndigheterna. I det sammanhanget efterlystes en praktisk lösning, till exempel en omräkningstabell för att man med hjälp av tullkodexarna ska kunna välja ut högrisktransporter för tullinspektion. Dessutom efterlystes där ett EU-protokoll om insamling av uppgifter om efterlevnadskontrollen, eftersom sådana uppgifter utgör själva grunden för planeringen av inspektionerna.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led ca (nytt)

Förordning (EG) nr 1013/2006

Artikel 50 – punkt 5

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(ca) Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5. Medlemsstaterna skall samarbeta med varandra, bilateralt eller multilateralt, för att främja förebyggande och upptäckt av olagliga transporter.”

”5. Medlemsstaterna skall samarbeta med varandra, bilateralt och multilateralt, för att främja förebyggande och upptäckt av olagliga transporter. De ska utbyta information om transporter av avfall, avfallsflöden, aktörer och anläggningar och sinsemellan dela med sig av erfarenhet och kunskaper om åtgärder inom ramen för efterlevnadskontroll, däribland namn på olagliga aktörer, inrättningar och företag. Kommissionen ska för dessa ändamål inrätta en gemensam plattform för alla medlemsstater.

Motivering

Det går inte att komma åt olagliga gränsöverskridande transporter effektivt om inte medlemsstaterna samarbetar och därför bör det inrättas en gemensam plattform. EU:s nätverk för genomförande och upprätthållande av miljölagstiftning (Impel) bygger på frivilligt samarbete och vissa medlemsstater i nyckelställning (t.ex. Italien, Frankrike och Grekland) medverkar inte. Befästande och utvidgning av internationellt samarbete och informationsutbyte rekommenderades även starkt i en nyligen genomförd granskning av förordningen om transport av avfall.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3a (nytt)

Förordning (EG) nr 1013/2006

Artikel 51 – punkt 4

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(3a) Artikel 51.4 ska ersättas med följande:

4. Kommissionen skall vart tredje år utarbeta en rapport på grundval av dessa rapporter om gemenskapens och dess medlemsstaters tillämpning av denna förordning.

”4. Kommissionen skall vart tredje år utarbeta en rapport på grundval av dessa rapporter om unionens och dess medlemsstaters tillämpning av denna förordning, där det också ska ingå vilka sanktioner som påförts.”

Motivering

Vid en nyligen utförd samordnad granskning av efterhandskontrollen av förordningen om avfallstransporter framgick det stora skillnader mellan de åtta länderna i fråga om hur överträdelser sanktionerades, och dessutom att flertalet länder tillgriper sanktioner endast i begränsad skala. Där efterlystes också en bedömning av om sanktionerna är proportionerliga och avskräckande, tillsammans med ytterligare information om hur sanktionerna används. Därför är det viktigt att kommissionen i sin rapport uttryckligen tar med vilka sanktioner medlemsstaterna tillämpar, något som ännu inte är fallet.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3b (nytt)

Förordning (EG) nr 1013/2006

Artikel 58

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(3b) Artikel 58 ska ersättas med följande:

1. Bilagorna får ändras av kommissionen genom förordningar och i enlighet med förfarandet i artikel 18.3 i direktiv 2006/12/ EG för att ta hänsyn till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. Dessutom gäller följande:

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 59 med avseende på att:

 

(a) ändra bilagorna för att ta hänsyn till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen,

(a) Bilagorna I, II, III, IIIA, IV och V ska ändras för att ta hänsyn till ändringar som överenskommits inom ramen för Baselkonventionen och OECD-beslutet.

(b) ändra bilagorna I, II, III, IIIA, IV och V för att ta hänsyn till ändringar som överenskommits inom ramen för Baselkonventionen och OECD-beslutet,

(b) Avfallsslag som inte omfattas av någon avfallskod får tillfälligt föras in i bilagorna IIIB, IV eller V i avvaktan på ett beslut om införande i de relevanta bilagorna till Baselkonventionen eller OECD-beslutet.

(c) tillägga avfallsslag som inte omfattas av någon avfallskod till bilagorna IIIB, IV eller V i avvaktan på ett beslut om införande i de relevanta bilagorna till Baselkonventionen eller OECD-beslutet,

(c) På begäran av en medlemsstat får blandningar av två eller fler avfallsslag som förtecknas i bilaga III tillfälligt läggas till i bilaga IIIA i de fall som anges i artikel 3.2 i avvaktan på beslut om införande i de relevanta bilagorna till Baselkonventionen och OECD-beslutet. Bilaga IIIA får innehålla förbehållet att en eller flera av de avfallskoder som anges i den bilagan inte skall gälla vid export till länder som inte omfattas av OECD‑beslutet.

(d) på begäran av en medlemsstat i de fall som anges i artikel 3.2 tillfälligt utöka bilaga IIIA till denna förordning med blandningar av två eller flera avfallsslag som finns förtecknade i bilaga III, i avvaktan på beslut om införande i de relevanta bilagorna till Baselkonventionen och OECD-beslutet, och då vid behov ställa upp som villkor att en eller flera av de avfallskoder som anges i bilaga III inte skall gälla vid export till länder som inte omfattas av OECD-beslutet,

(d) De undantagsfall som avses i artikel 3.3 ska fastställas och sådant avfall ska, vid behov, anges i bilagorna IVA och V och strykas från bilaga III.

(e) fastställa de undantagsfall som avses i artikel 3.3 och, vid behov, överföra sådant avfall från bilaga III till bilagorna IVA och V,

(e) Bilaga V ska ändras för att avspegla ändringar som överenskommits avseende den förteckning över farligt avfall som antagits i enlighet med artikel 1.4 i direktiv 91/689/ EEG.

(f) ändra bilaga V för att avspegla ändringar som överenskommits avseende den förteckning över farligt avfall som antagits i enlighet med artikel 7 i direktiv 2008/98/EG,

(f) Bilaga VIII ska ändras för att avspegla relevanta internationella konventioner och avtal.

(g) ändra bilaga VIII för att avspegla relevanta internationella konventioner och avtal.

2. När bilaga IX ändras ska den kommitté som inrättats genom rådets direktiv 91/692/EEG av den 23 december 1991 om att standardisera och rationalisera rapporteringen om genomförandet av vissa direktiv om miljön (1) fullt ut delta i överläggningarna.

 

Motivering

Kommissionen föreslog bara en delvis anpassning av de nuvarande bestämmelserna om kommittéförfarande till artikel 290 i EUF-förfarandet, eftersom återstoden föreslås anpassas som en del av samlingsförslaget (även kallat ”omnibusförslaget”). Men med det här får vi en situation där den delvisa anpassningen görs vid två tillfällen, utan samordning. Hellre bör man anpassa hela förordningen till denna ändringsrättsakt än att anpassa vissa delar här och andra genom samlingsförslaget.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EG) nr 1013/2006

Artikel 59

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2. Den delegering av befogenheter som avses i artikel 26.5 ska ges till kommissionen tills vidare från och med dagen för ikraftträdandet av denna förordning.

2. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 14.6, 26.5 och 58 ska ges till kommissionen tills vidare från och med dagen för ikraftträdandet av denna förordning.

3. Den delegering av befogenheter som avses i artikel 26.5 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 14.6, 26.5 och 58 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

4. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5. En delegerad akt som antas enligt artikel 26.5 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

5. En delegerad akt som antas enligt artiklarna 14.6, 26.5 och 58 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Motivering

En anpassning i överensstämmelse med ändringsförslagen till artiklarna 14.6 och 58.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4b (nytt)

Förordning (EG) nr 1013/2006

Bilaga IX – tabellen – rad 9 – kolumn 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(4b) I bilaga IX ska beskrivningen av den information som ska lämnas enligt artikel 50.2 ersättas med följande:

Uppgifter om stickprovskontroller av avfallstransporter eller av avfallets återvinning eller bortskaffande

”Uppgifter om inspektioner

Antalet kontroller av transporter av avfall eller av avfallets återvinning eller bortskaffande:

Antalet inspektioner av inrättningar och företag, transporter av avfall, inblandade aktörer respektive avfallets återvinning eller bortskaffande:

Antalet förmodade olagliga transporter som konstaterats vid dessa kontroller:

Antalet fysiska kontroller av inrättningar och företag, transporter av avfall, inblandade aktörer respektive avfallets återvinning eller bortskaffande:

 

Antalet inrättningar eller företag som inte följt denna förordning, olagliga transporter, inblandade aktörers olagliga verksamhet respektive olaglig återvinning eller bortskaffande av avfallet:

Övriga kommentarer:

Övriga kommentarer:”

Motivering

Med anledning av den nya definitionen av inspektioner bör den strukturerade rapporteringen innehålla alla inspektioner som utförts, inte bara stickprovskontroller. I stället för att redovisas tillsammans, bör antalet inspektioner, fysiska kontroller och överträdelser som upptäcks listas separat för varje steg i processen för att underlätta planeringen av inspektioner.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4a (nytt)

Förordning (EG) nr 1013/2006

Bilaga IX – tabell 5 – kolumn 7a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) I tabell 5 i bilaga IX ska följande nya kolumn föras in före den sista kolumnen:

 

”Namn och adress för den juridiska person som är ansvarig för överträdelsen.”

Motivering

Den strukturerade rapporteringen av information om olagliga transporter bör innehålla namn och adress för den juridiska person som är ansvarig för överträdelsen.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 1a (nytt)

Förordning (EG) nr 1013/2006

Bilaga IX – tabell 5

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(4a) I tabell 5 i bilaga IX ska rubriken till den sista kolumnen ersättas med följande:

Vidtagna åtgärder samt eventuella sanktioner

Vidtagna åtgärder samt påförda sanktioner

Motivering

Vid en nyligen utförd samordnad granskning av efterhandskontrollen av förordningen om avfallstransporter framgick det stora skillnader mellan de åtta länderna i fråga om hur överträdelser sanktionerades, och dessutom att flertalet länder tillgriper sanktioner endast i begränsad skala. Det behövs ökad insyn i vilka sanktioner som faktiskt tillämpas, för att det ska gå lättare att göra både användningen av sanktioner och den sanktionsgrad som tillämpas mera likartad. Detta skulle bidra till att förordningen överallt i EU efterlevdes bättre.

MOTIVERING

1. Bakgrund

Enligt Europeiska miljöbyrån (EEA) gav EU:s medlemsstater under 2009 upphov till 74 miljoner ton farligt avfall (28 % mer än under 2000)[1]. Enligt Eurostat alstrade EU:s medlemsstater under 2010 101 miljoner ton farligt avfall och sammanlagt 927 miljoner ton avfall, med undantag för huvudsakligt mineralavfall[2].

Enligt förordningen om transport av avfall är det förbjudet att exportera farligt avfall till länder som inte är medlemmar av OECD. Avfall som inte är farligt får exporteras till länder utanför OECD för att återvinnas där, förutsatt att importlandet inte motsatt sig sådan import och förutsatt att mottagningsanläggningen för avfallet drivs i enlighet med sådana normer för människors hälsa och miljöskydd som i stort sett motsvarar de normer som fastställs i gemenskapslagstiftningen.

Av kommissionens konsekvensbedömning framgår att medlemsstaterna under 2009 rapporterat omkring 400 fall av olagliga avfallstransporter (hälften mellan medlemsstaterna och hälften till eller från EU). Orsakerna till att transporterna var olagliga var för det mesta antingen att de inte anmälts till de relevanta behöriga myndigheterna innan de utfördes eller att de stred mot ett förbud mot transporter enligt förordningen om transport av avfall. Enligt en EEA-rapport från 2009 motsvarade de rapporterade fallen bara en bråkdel av det faktiska antalet och antalet olagliga transporter antogs vara avsevärt[3].

I själva verket har det av tre gemensamma genomförandeprojekt som genomförts av EU:s nätverk för genomförande och upprätthållande av miljölagstiftning (Impel) mellan 2003 och 2010 och där ett visst antal transporter i vissa medlemsstater kontrollerats, framgått att mellan 20 och 51 procent av alla avfallstransporter är olagliga.

Kommissionen utförde en studie under 2011, av vilken det framgick att om endast 1 % av alla avfallstransporter var olagliga, skulle det sammanlagda mängden olagliga avfallstransporter uppgå till 2,8 miljoner ton per år[4]. Om 25 % av alla avfallstransporter, såsom det framgått av den senaste Impel-studien, inte skulle följa gällande bestämmelser, innebure detta att mängden olagliga avfallstransporter uppginge till den svindlande mängden av 70 miljoner ton per år.

2. Problemen som orsakas av olagliga transporter:

Kommissionen gör följande sammanfattning av vilka problem de olagliga transporterna för med sig:

- dumpning eller otillräcklig behandling av avfall brukar ha allvarliga effekter på miljön och människors hälsa,

- dryga kostnader för sanering och återtransport,

- avsevärda förluster av resurser,

- snedvridning av den inre marknaden ( det finns inte likvärdiga verksamhetsförutsättningar för industrin).

Enligt kommissionen produceras det bara mera avfall, också farligt avfall. Transporterna av anmält avfall från medlemsstaterna har hela tiden ökat och Europol har också konstaterat att mängderna olagliga transporter ökat. Det stora antalet olagliga avfallstransporter är redan ett stort problem som sannolikt kommer att bli ännu värre om det inte görs något åt det.

Av en undersökning gjord på uppdrag av kommissionen har det dessutom framgått att en fullständig efterlevnad av de åtta rättsakterna i EU:s avfallslagstiftning, bland dem också förordningen om avfallstransporter, skulle öka omsättningen för avfallshanterings- och återvinningsbranschen med 42 miljarder euro per år och ge över 400 000 nya arbetstillfällen[5].

Att vidta resoluta åtgärder mot olagliga transporter är således en lösning som alla vinner på: miljön, hälsan, näringslivet och ekonomin.

3. De bakomliggande orsakerna till olagliga transporter

Kommissionen anger följande drivkrafter till olagliga transporter:

- Utvecklingsländerna har avsevärt längre kostnader för avfallshantering och bortskaffande.

- I avfallssammanhang är den organiserade miljöbrottsligheten mycket utbredd.

- Somliga medlemsstater brister i efterlevnadskontrollen (kontrollen av att avfallsförordningen efterlevs lågprioriteras i många medlemsstater).

Av en konsekvensbedömning framgår det att sammanlagt 26 251 transporter inspekterats bland annat i 22 medlemsstater från oktober 2008 till november 2010 och att 3 334 av dessa innehållit avfall, samt att 23 procent av dem inte följt gällande regler. Antalet transportinspektioner och antalet uppdagade överträdelser varierar kraftigt från medlemsstat till medlemsstat. Somliga länder utför knappast alls några inspektioner (till exempel Frankrike hade sammanlagt 26 inspektioner med 24 fysiska inspektioner, jämfört med Polen som hade 4 264 inspektioner och 3 391fysiska inspektioner). Andelen fall där gällande regler inte följts varierade från 14,8 % till 100 % och uppgick i genomsnitt till 23 %.

Dessa stora skiljaktigheter befanns leda till så kallad ”port hopping”, dvs. att exportörer av olagligt avfall väljer att skicka sitt avfall genom de medlemsstater som har minst kontroller.

Påfallande nog, när bolag inspekterades i stället för transporter, visade det sig att 79 % av bolagen inte följde bestämmelserna (95 av 120). Av detta framgår det akuta behovet av att man längre uppe i kedjan kontrollerar platser där avfall produceras och insamlas, för att problemet ska åtgärdas vid källan och inte bara genom gränskontroller av transporter.

4. Kommissionens förslag

Kommissionen föreslår ett flertal åtgärder för att de avsevärda bristerna i efterlevnadskontrollen i medlemsstaterna ska kunna avhjälpas. Sammanfattningsvis föreslår kommissionen följande:

- Alla medlemsstater ska ta fram en riskbaserad inspektionsplan som fastställer strategin och målen för inspektioner av avfallstransporter och de resurser som behövs för det ändamålet.

- Inspektionsplanerna ska finnas tillgängliga för allmänheten, i enlighet med direktiv 2003/4/EG om allmänhetens tillgång till miljöinformation.

- Om en transport misstänks vara olaglig ska de behöriga myndigheterna få begära bevis om transportens karaktär (avfall eller icke-avfall) eller om återvinningsoperationens karaktär (miljöriktig hantering).

5. Föredragandens förslag

Föredraganden ställer fullständigt upp bakom syftena med kommissionens förslag. Såsom det påpekats i det föregående: resoluta åtgärder mot olagliga transporter är en lösning som alla vinner på: miljön, hälsan, näringslivet och ekonomin.

Föredraganden föreslår därför att kommissionens förslag ytterligare ska förstärkas:

a) Kunskapsbasen om olagliga transporter ska förbättras.

b) I inspektionsplanerna ska det ingå ett minimiantal fysiska kontroller.

c) Inspektionsplanerna och inspektionsresultaten ska fortlöpande hållas tillgängliga för allmänheten.

d) De relevanta myndigheterna ska få utökade befogenheter.

e) Samarbetet mellan medlemsstaterna ska förbättras.

I fråga om a) har det framgått att kontrollen av efterlevnaden av förordningen om avfallstransporter blivit lidande på att informationshanteringen inte skötts som sig bör av de relevanta myndigheterna[6].

Det behövs ett harmoniserat protokoll om insamling, registrering och rapportering av uppgifter om efterlevnadskontrollen av förordningen om transport av avfall, och en omräkningstabell mellan tullkodexar och avfallskoder för att tullen bättre ska kunna samordnas med övervakning av avfallstransporter. Dessutom behövs det information om påföljder för överträdelser, med tanke på att harmoniseringen inom området ska kunna ökas.

I fråga om b) bör medlemsstaterna ta med ett minimiantal fysiska kontroller av anläggningar och/eller avfallstransporter, i linje med strategin, målen och den riskbedömning som gjorts, för att säkerställa en miniminivå av inspektioner.

I fråga om c) är det oerhört viktigt att inspektionsplanerna fortlöpande finns tillgängliga för allmänheten, och inte bara på begäran. På det sättet får vi en utomstående kvalitetskontroll av dessa planer och samarbetet mellan medlemsstaterna underlättas. Planerna i sig innehåller inte någon känslig information, eftersom de operativa programmen inte kommer att ingå i dem, och därför kommer det inte att bli till någon skada för ändamålet med inspektionerna om planerna offentliggörs. Om planerna görs tillgängliga på fortlöpande basis minskas också medlemsstaternas arbetsbörda. Resultaten från tillämpningen av planerna bör också offentliggöras.

I fråga om d) bör de relevanta myndigheterna inte ha några särskilda misstankar för att kunna begära in ytterligare information för kontroll av transportens karaktär (avfall eller inte avfall) eller dess destination (miljöriktig återvinning). Detsamma bör gälla för ytterligare kontroller av avfallets karaktär (t.ex. om det är farligt eller inte), för att man ska kunna ordentligt genomföra gällande exportförbud.

I fråga om e) bör det framhållas att olagliga transporter kan åtgärdas effektivt endast om alla medlemsstater arbetar tillsammans. Medlemsstaterna bör därför åläggas utbyta information om transporter av avfall, avfallsflöden, aktörer och anläggningar och sinsemellan dela med sig erfarenhet och kunskaper om åtgärder inom ramen för efterlevnadskontroll. För dessa ändamål bör kommissionen dessutom inrätta en gemensam plattform för alla medlemsstater.

Slutligen föreslår föredraganden att alla nuvarande bestämmelser om kommittéförfarande i denna ändringsrättsakt avstäms efter artikel 290 i EUF-fördraget, så att det råder konsekvens, i stället för att en del av avstämningen görs här och en annan del genom samlingsförslaget.

  • [1]  Europeiska miljöbyråns rapport nr 7/2012 Movements of waste across the EU's internal and external borders.
  • [2]  Environmental statistics and accounts in Europe, Eurostat upplaga 2010.
  • [3]  Waste without borders in the EU? Transboundary shipments of waste, Europeiska miljöbyråns rapport nr 1/2009.
  • [4]  Konsultfirman BiPRO:s rapport Assessment and guidance for the implementation of EU waste legislation in Member States, av den 16 november 2011.
  • [5]               Undersökningen Implementation of EU waste legislation for green growth från konsultfirman BIO Intelligence Service 2011.
  • [6]  Samordnad granskning av kontrollen av efterlevnaden av förordningen om avfallstransporter; en gemensam rapport baserad på åtta nationella granskningar, oktober 2013.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Transport av avfall

Referensnummer

COM(2013)0516 – C7-0217/2013 – 2013/0239(COD)

Framläggande för parlamentet

11.7.2013

 

 

 

Ansvarigt utskott

Tillkännagivande i kammaren

ENVI

8.10.2013

 

 

 

Rådgivande utskott

Tillkännagivande i kammaren

JURI

8.10.2013

 

 

 

Inget yttrande avges

Beslut

JURI

11.9.2013

 

 

 

Föredragande

Utnämning

Bart Staes

30.9.2013

 

 

 

Behandling i utskott

27.11.2013

 

 

 

Antagande

22.1.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

54

5

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Lajos Bokros, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Martin Callanan, Yves Cochet, Spyros Danellis, Chris Davies, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andrés Perelló Rodríguez, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Richard Seeber, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Christofer Fjellner, Gaston Franco, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, Marusya Lyubcheva, Vittorio Prodi, Giancarlo Scottà, Renate Sommer, Alda Sousa, Rebecca Taylor, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

John Stuart Agnew, Anna Hedh

Ingivande

30.1.2014