ZPRÁVA o zvláštních opatřeních v rámci společné rybářské politiky, jejichž cílem je rozvíjet úlohu žen

30. 1. 2014 - (2013/2150(INI))

Výbor pro rybolovVýbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Zpravodajové: Dolores García-Hierro Caraballo, Raül Romeva i Rueda
(Postup společných schůzí výborů – článek 51 jednacího řádu)

Postup : 2013/2150(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0070/2014
Předložené texty :
A7-0070/2014
Přijaté texty :

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o zvláštních opatřeních v rámci společné rybářské politiky, jejichž cílem je rozvíjet úlohu žen

(2013/2150(INI))

Evropský parlament,

–   s ohledem na právní předpisy, které se vztahují na Evropský rybářský fond, zejména nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, 861/2006, 1198/2006 a 791/2007, která stanoví pravidla a dohody týkající se strukturální pomoci Společenství v odvětví rybolovu[1],

–   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/41/EU ze dne 7. července 2010 o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice Rady 86/613/EHS[2],

–   s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 6. února 2013 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné rybářské politice[3],

–   s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 12. září 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury[4],

–   s ohledem na návrh, který předložila Komise, a na stanoviska Parlamentu a Rady k Evropskému námořnímu a rybářskému fondu (COM(2011)0804),

–   s ohledem na návrh, který předložila Komise, a na stanoviska Parlamentu a Rady k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–2020)(COM(2011)0810),

–   s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Strategie pro rovnost žen a mužů 2010–2015 (COM(2010)0491),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 15. prosince 2005 o ženských sdruženích: rybolov, zemědělství a rozmanitost[5],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 22. listopadu 2012 o drobném pobřežním rybolovu, řemeslném rybolovu a reformě společné rybářské politiky[6],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 22. listopadu 2012 o vnější dimenzi společné rybářské politiky[7],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 12. září 2012 o reformě společné rybářské politiky – zastřešujícím sdělení[8],

–   s ohledem na slyšení na téma „Ženy a udržitelný rozvoj v odvětví rybolovu“, které uspořádal Výbor pro rybolov dne 1. prosince 2010,

–   s ohledem na slyšení Výboru pro rybolov a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví na téma „Rozvoj úlohy žen v evropském rybolovu a akvakultuře“, které se konalo v Evropském parlamentu dne 14. října 2013,

   s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

–   s ohledem na společná jednání Výboru pro rybolov a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví podle článku 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A7-0070/2014),

A. vzhledem k tomu, že práce žen v odvětví rybolovu a akvakultury není uznávána a obvykle zůstává bez povšimnutí, ačkoli představuje z ekonomického hlediska významný přínos a přispívá k sociální, hospodářské a ekologické udržitelnosti mnoha míst a regionů v Evropě, zejména v oblastech, které jsou na rybolovu závislé;

B.  vzhledem k tomu, že v členských státech pracuje v odvětví rybolovu více než 100 000 žen, z toho 4 % ve vlastním rybolovu a na pracovních místech spojených s provozem rybářských lodí, jako je výroba sítí, práce v přístavech či balírnách ryb, 30 % v akvakultuře, zejména při ručním sběru měkkýšů a korýšů, a přibližně 60 % ve zpracovatelském průmyslu;

C. vzhledem k obtížné povaze činností tradičně vykonávaných ženami v odvětví rybolovu a akvakultury, jako je ruční sběr měkkýšů a korýšů, tradiční prodej ryb, jak podomní, tak v odpovídajících zařízeních, výroba a oprava rybářských sítí, vykládka a třídění úlovků a práce při balení ryb ve zvlášť náročných klimatických podmínkách;

D. vzhledem k tomu, že statistiky hrubě podceňují skutečnou situaci pracujících žen v některých těchto odvětvích a rozsáhlá hospodářská krize a vysoká nezaměstnanost v některých členských státech vedla k dalšímu zvýšení těchto čísel a k tomu, že stále větší počet žen se zapojuje do činností v odvětví rybolovu, zejména do sběru měkkýšů a korýšů na pevnině, jako prostředku k doplnění, či dokonce zajištění příjmu své rodiny;

E.  uznávaje přínos žen v činnostech souvisejících s rybolovem a akvakulturou, zejména v činnostech spojených s výrobou a opravou rybářských sítí, vykládkou a tříděním úlovků, řízením dodávek na palubu, zpracováním ryb, balením a uváděním na trh nebo při řízení rybářských podniků;

F.  vzhledem k tomu, že Parlament v bodě 30 svého usnesení ze dne 22. listopadu 2012 o drobném pobřežním rybolovu, řemeslném rybolovu a reformě společné rybářské politiky vyzývá členské státy, aby vzaly v úvahu důležitost hospodářské, sociální a kulturní úlohy žen v odvětví rybolovu a umožnily jim tak získat přístup k sociálním výhodám, a zdůrazňuje, že aktivní zapojení žen do různých činností souvisejících s odvětvím rybolovu předně přispívá k zachování odvětví rybolovu a zajištění jeho pokračování, ale také napomáhá ochraně kulturní rozmanitosti těchto oblastí;

G. vzhledem k tomu, že Parlament ve svém legislativním usnesení ze dne 12. září 2012 žádá, aby byla podporována účast žen v organizacích producentů v odvětví rybolovu a akvakultury;

H. vzhledem k tomu, že Parlament ve svém usnesení ze dne 22. listopadu 2012 o drobném pobřežním rybolovu, řemeslném rybolovu a reformě společné rybářské politiky žádá v bodě 31, aby byly z Evropského námořního a rybářského fondu financovány akce v oblasti zapojení žen v odvětví rybolovu, podpory ženských sdružení, odborného vzdělávání žen a posílení úlohy žen v oblasti rybolovu zajištěním podpory činnostem prováděným na souši a činnostem souvisejícím s rybolovem, jak v rámci produkce, tak zpracování a uvádění na trh;

I.   vzhledem k tomu, že Parlament ve svém usnesení ze dne 22. listopadu 2012 o drobném pobřežním rybolovu, řemeslném rybolovu a reformě společné rybářské politiky vyzývá v bodě 39 Komisi a členské státy, aby přijaly opatření, jimiž zaručí ženám stejnou mzdu a další pracovní, sociální a ekonomická práva, včetně pojištění, které bude pokrývat rizika, a opatření týkajících se žádosti o předčasný důchod jako kompenzaci za náročnou povahu práce (práce v noci, nebezpečí, pracovní doba podřizovaná tempu výroby a rybolovným možnostem), jíž jsou při práci v odvětví rybolovu vystaveny, a aby uznaly jejich specifická onemocnění za nemoci z povolání;

J.   vzhledem k tomu, že statistickým informacím týkajícím se pracovní síly a zejména informacím o genderovém rozložení pracovních sil v určitých činnostech, stejně jako informacím o řemeslném rybolovu, drobném pobřežním rybolovu a extenzivní akvakultuře a činnostech, které s nimi souvisejí, není ve srovnání s informacemi o úlovcích, vykládkách, tonáži atd. věnována dostatečná pozornost;

K. vzhledem k tomu, že statistické údaje týkající se pracovní síly v odvětví rybolovu, akvakultury a souvisejících odvětvích v EU a členských státech nejsou dostatečně úplné, harmonizované či rozčleněné podle ukazatelů, aby mohly sloužit jako podklad pro odhad míry zapojení žen v těchto odvětvích;

L.  vzhledem k tomu, že navzdory práci, kterou ženy vykonávají v odvětví rybolovu a akvakultury, a jejímu hospodářskému významu, nemají odpovídající sociální a pracovní ochranu ani odpovídající profesní a pracovní status;

M. vzhledem k tomu, že ženy čelí v odvětví rybolovu ekonomické diskriminaci a že za stejnou práci pobírají nižší plat než muži;

N. vzhledem k tomu, že práce žen v odvětví rybolovu často není právně uznávána a neumožňuje přístup k sociální ochraně odpovídající specifickým rizikům a účinkům na zdraví spojeným s uvedenými činnostmi;

O. vzhledem k tomu, že Parlament ve svém usnesení ze dne 22. listopadu 2012 o drobném pobřežním rybolovu, řemeslném rybolovu a reformě společné rybářské politiky vyzývá v bodě 42 Komisi a členské státy, aby podnikly kroky v zájmu dosažení větší míry uznání práce žen v odvětví rybolovu jak na legislativní, tak na sociální úrovni, a aby zajistily, aby se ženám, jež pracují na plný nebo částečný úvazek v rodinných podnicích nebo které pomáhají svým partnerům, a přispívají tak k vlastní hospodářské samostatnosti i samostatnosti své rodiny, dostalo právního uznání nebo sociálních dávek rovnocenných s dávkami samostatně výdělečně činných osob, zejména prostřednictvím uplatňování směrnice 2010/410/EU, a aby byla zaručena jejich sociální a hospodářská práva, včetně rovného odměňování, práva na podporu v nezaměstnanosti v případě ztráty zaměstnání (dočasné nebo trvalé), práva na získání důchodového příspěvku, možnosti sladit pracovní a rodinný život, dostupnosti mateřské dovolené, přístupu k sociálnímu zabezpečení a bezplatné zdravotní péči a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a další sociální a hospodářská práva, včetně pojištění námořních rizik;

P.  vzhledem k tomu, že Parlament ve svém usnesení ze dne 12. září 2012 vyjádřil názor, že úloha žen v odvětví rybolovu by měla dostát většího právního a společenského uznání a ocenění a ženy v odvětví rybolovu by měly mít stejná práva jako muži a že manželky a životní partnerky rybářů, které podporují rodinný podnik, by měly získat stejné právní postavení a sociální výhody, jaké mají osoby samostatně výdělečně činné;

1.  vyzývá Komisi, aby zřídila zvláštní statistický program pro oblasti závislé na rybolovu, se zvláštním zaměřením na pobřežní a řemeslný rybolov, tradiční metody rybolovu a specifické obchodní kanály, a na práci a sociální a pracovní podmínky žen věnujících se sběru měkkýšů a korýšů, vyrábějících a opravujících sítě a žen pracujících v řemeslném rybolovu a souvisejících činnostech s cílem posoudit zvláštní potřeby činnosti žen a zlepšit sociální uznání těchto velmi obtížných profesí;

2.  považuje za nezbytné zlepšit shromažďování a analýzu statistických informací týkajících se zaměstnanosti v odvětví rybolovu, členěných podle pohlaví, typu činnosti a pracovního rámce (samostatná výdělečná činnost, zaměstnanecký poměr, částečný úvazek, plný úvazek, příležitostná práce), aby bylo možné posoudit přínos žen v odvětví rybolovu a akvakultury;

3.  naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila, že se shromažďování údajů rozčleněných podle pohlaví rozšíří také na odvětví lovu a že budou zavedeny nové ukazatele, jako je věk, stupeň vzdělání a odborné přípravy a činnost manželů/manželek nebo životních partnerů/partnerek;

4.  považuje za nezbytné stanovit jasné definice týkající se statistických ukazatelů používaných pro shromažďování údajů o zaměstnanosti pracovní síly v odvětví rybolovu, akvakultury a souvisejících odvětvích; považuje rovněž za nezbytné vypracovat harmonizovaný soubor statistických ukazatelů EU, a žádá proto členské státy, aby včas poskytovaly úplné údaje v souladu s těmito ukazateli;

5.  vyzývá Komisi a Radu, aby poskytly právní a společenské uznání úloze žen v odvětví rybolovu a akvakultury a při udržitelném rozvoji oblastí závislých na rybolovu s cílem odstranit veškeré ekonomické, správní a sociální překážky jejich rovnoprávného zapojení;

6.  vyzývá Komisi a Radu, aby členské státy vybízely k tomu, aby v právních předpisech upravily a uznaly jako nemoci z povolání poškození kloubů nebo páteře či revmatická onemocnění způsobená obtížnými meteorologickými podmínkami, v nichž musí pracovat ženy sbírající měkkýše a korýše, vyrábějící a opravující sítě, ženy pracující ve zpracovatelském odvětví, rybářky, prodejkyně, stejně jako poškození způsobená zdviháním nadměrné váhy;

7.  naléhavě vyzývá Komisi, aby uznala, že práce žen přispívá k lepší sledovatelnosti produktů rybolovu, což přispívá ke znalostem spotřebitelů a zaručuje vyšší standardy kvality a bezpečnosti produktů rybolovu a akvakultury a zvyšuje tak ekonomické, gastronomické a turistické možnosti rybářských oblastí;

8.  vyzývá k vytvoření (v rámci Evropského námořního a rybářského fondu nebo jiných nástrojů) zvláštních podpůrných mechanismů, které lze aktivovat v mimořádných situacích (přírodní katastrofy), a mechanismů finančních náhrad na podporu rybářů, rybářek a jejich rodin během období přechodného zákazu rybolovu, zejména v oblastech, kde je rybolov jediným zdrojem příjmů;

9.  považuje za nezbytné prosazovat a finančně podporovat prostřednictvím vnitrostátních a evropských sítí ženských organizací vznik ženských sdružení, jejichž cílem bude zviditelnění žen v odvětví rybolovu, budování společenského povědomí o podílu žen na rybolovných činnostech, snazší výměna zkušeností a předávání informací o potřebách a požadavcích žen, a to od úrovně místní samosprávy až po evropské orgány;

10. naléhavě vybízí Komisi a členské státy, aby ženským organizacím v odvětví rybolovu, akvakultury a souvisejících odvětvích usnadnily přístup k financování a umožnily jim provádět své iniciativy, upevnit své organizace a kontaktovat dalších ženské organizace za účelem výměny zkušeností a osvědčených postupů;

11. považuje za nezbytné podporovat a posilovat účinné zapojení žen do konzultativních orgánů, poradních sborů a rozhodovacích, zastupitelských, regionálních a profesních orgánů a zaručit tak jejich účast na přijímání rozhodnutí ve veřejném i soukromém sektoru za podmínek rovnocenných s muži;

Evropský námořnírybářský fond 2013–2020

12. bere na vědomí, že pouze jediný členský stát využil možnosti nabídnuté v rámci osy 4 Evropského rybářského fondu k financování projektů, jejichž příjemci jsou ženy, vyzývá naléhavě členské státy, aby se chopily příležitostí, které nabízí Evropský námořní a rybářský fond, a:

•   uplatňovaly zásadu rovných příležitostí, a to jak při vypracovávání, tak při rozvíjení nebo provádění operačních programů;

•   učinily odvětví rybolovu vstřícnějším vůči ženám pomocí jeho reformy a poskytnutím odpovídajícího vybavení (například šatny na lodích a v přístavech);

•   podporovaly ženská sdružení a jejich organizaci do sítí (např. sdružení žen vyrábějících a opravujících sítě, pracujících v přístavech či při balení ryb);

•   podporovaly projekty zaměřené na řešení problémů, které vyplývají z pracovních podmínek žen ručně sbírajících měkkýše a korýše, včetně opatření na slaďování pracovního a rodinného života;

•   podporovaly projekty, jejichž cílem je podpora, diverzifikace a zviditelnění úlohy žen v odvětví rybolovu a akvakultury;  

•   umožňovaly ženám a dívkám snadnější přístup ke vzdělání prostřednictvím financování specializované odborné přípravy a vzdělání a uznávání profesní kvalifikace jejich činnosti; členské státy by za tímto účelem měly zahájit postupy pro získávání oficiálně uznávaných osvědčení o dovednostech a zřídit školicí střediska pro tato povolání, jež v daných komunitách tradičně vykonávají ženy;

•   nabízely dívkám kvalitnější pracovní činnosti a podporovaly kontinuitu mezi generacemi, zejména rozvojem udržitelných činností v námořním prostředí;

•   podněcovaly odborné vzdělávání, zejména pro ženy, které pracují v odvětví rybolovu a akvakultury, s cílem zvýšit jejich možnosti získat řídící pozice a kvalifikovaná odborná a vedoucí pracovní místa související s rybolovem za stejných platových podmínek;

•   zlepšovaly úlohu žen v rybolovu, zejména prostřednictvím podpory činností prováděných na souši a v rámci činností spojených s rybolovem, jak v produkci, tak při zpracování, uvádění na trh a prodeji;

•   podporovaly podnikatelské iniciativy žen, včetně případné hospodářské diverzifikace určitých činností souvisejících s odvětvím rybolovu, a to mj. činností, jako jsou muzeologie, kulturní tradice, řemesla, gastronomie a pohostinství;

•   podporovaly podnikatelské iniciativy týkající se činností nesouvisejících s rybolovem v pobřežních oblastech, kde došlo ke ztrátě pracovních míst v důsledku provedení reformy v oblasti rybolovu;

13. vyzývá členské státy, aby podporovaly poskytování zvýhodněných úvěrů, které by ženám umožnily vyhnout se specifickým obtížím, jimž čelí v souvislosti s financováním projektů, které by mohly být zařazeny do národních programů v rámci Evropského námořního a rybářského fondu;

14. vyzývá členské státy, aby podporovaly podnikatelské iniciativy žen tím, že vytvoří výhodný systém pro poskytování mikroúvěrů a budou poskytovat náležité informace o možnostech financování;

15. naléhavě žádá členské státy, aby přijaly opatření pro rozvoj a modernizaci místní infrastruktury, diverzifikaci hospodářských činností a zlepšení kvality života v rybolovných oblastech, zejména pokud jsou na rybolovu zcela závislé, s cílem zajistit jejich udržitelný rozvoj, a aby zároveň bojovaly proti chudobě obecně, zejména pokud postihuje ženy a děti, a usilovaly o prevenci násilí páchaného na ženách a domácího násilí;

16. trvá na svých postojích přijatých v rámci postupu týkajícího se Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–2020), pokud jde o podněcování účasti žen na celém výzkumu, projektech a vědeckých disciplínách, zejména těch, které se profesně věnují poznání mořského prostředí;

17. vyzývá členské státy, aby

•   poskytly právní uznání práci žen, které ekonomicky podporují rodinu nebo které ji podporují svou prací, i když neplacenou;

•   zajistily pomoc ženám prostřednictvím poskytování podpor v nezaměstnanosti v případě nuceného přerušení práce (dočasného nebo trvalého), nároku na důchod, slaďování profesního a rodinného života, přístupu k rodičovské dovolené (bez ohledu na to, zda žijí v manželském nebo nesezdaném svazku), sociálnímu zabezpečení a bezplatné zdravotní péči a k ochraně před riziky, jimž jsou tyto osoby vystaveny při práci v námořním a rybářském odvětví;

18. vzhledem k tomu, že Parlament ve svém usnesení ze dne 22. listopadu 2012 o vnější dimenzi společné rybářské politiky v bodě 28 žádá, aby v rámci WTO byly penalizovány země, které diskriminují ženy, a v bodě 45 stejného usnesení naléhavě žádá Komisi, aby během jednání o dohodách o udržitelném rybolovu zaručila, aby pobřežní stát věnoval určitou část odvětvové podpory na projekty, jejichž cílem je uznání, podpora a diverzifikace role žen v rybářském odvětví, čímž se zajistí uplatnění zásady rovného zacházení a rovných příležitostí pro ženy a muže, především pokud jde o odbornou přípravu a přístup k financím a úvěrům;

19. naléhavě žádá Komisi, aby zajistila začlenění evropského genderového rozměru do dohod o hospodářském partnerství týkajících se odvětví rybolovu a zaručila přítomnost tohoto rozměru v těchto dohodách;

Základní nařízeníspolečné rybářské politice

20. vyzývá členské státy, aby dohlížely na plnění cílů nové společné rybářské politiky, které se týkají přístupu k rybolovným zdrojům na základě transparentních ekologických, sociálních a ekonomických kritérií, jejichž součástí jsou zásady rovného zacházení a rovných příležitostí pro muže a ženy;

21. vyzývá členské státy, aby uznaly pracovní status žen v případech dočasného přerušení činnosti, včetně období biologického klidu;

22. žádá Komisi a členské státy, aby dohlížely na plnění směrnice 2010/41/EU, aby ženy v odvětví rybolovu, které pracují na plný nebo částečný úvazek v rodinných podnicích nebo pomáhají svým manželům nebo životním partnerům a přispívají tak k vlastní samostatnosti i samostatnosti své rodiny, stejně jako ženy, pro které je tato činnost obživou a které nepatří k žádné domácnosti, získaly právní uznání a sociální výhody, jakých požívají osoby samostatně výdělečně činné;

23. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám členských států.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Cílem této zprávy je propojit zjištění, doporučení a iniciativy Výboru pro rybolov a Výboru pro práva žen týkající se společenské a ekonomické úlohy žen v odvětví rybolovu a akvakultury v souvislosti s reformou společné rybářské politiky.

Ke konkrétním akcím, které se uskutečnily v rámci Výboru pro rybolov Evropského parlamentu v souvislosti s uplatňováním rovnosti žen a mužů ve společné rybářské politice v posledních letech patří například usnesení Evropského parlamentu o ženských sdruženích: rybolovu, zemědělství a rozmanitosti (2004/2263(INI)), které předložil Výbor pro rybolov, usnesení o Evropském rybářském fondu (2007–2013), a zvláště slyšení na téma „Ženy a udržitelný rozvoj v odvětví rybolovu“, které se v roce 2010 uskutečnilo ve Výboru pro rybolov a v němž byly objasněny těžké podmínky, kterým čelí ženy v oblasti rybolovu, a potřeba podporovat zapojení žen do všech aspektů rybářské politiky.

Dne 14. října se konalo společné slyšení Výboru pro rybolov a Výboru pro práva žen na téma „Rozvoj úlohy žen v evropském rybolovu a akvakultuře“, v jehož průběhu byla analyzována situace žen v odvětví rybolovu, jejich úloha při vytváření nových příležitostí v pobřežních společenstvích, nová opatření na podporu vytváření ženských sdružení a výměny osvědčených postupů, začlenění genderové dimenze do jednotlivých etap provádění Evropského rybářského fondu, zejména jeho osy 4, a budoucí perspektivy v rámci reformy společné rybářské politiky.

V souvislosti s probíhající reformou společné rybářské politiky je třeba poukázat na zprávu o drobném pobřežním rybolovu, řemeslném rybolovu a reformě společné rybářské politiky (2011/2292(INI)) obsahující návrhy, které se týkají zlepšení sociálních a pracovních podmínek žen v rybolovu a jejich společenské, kulturní a ekonomické úlohy a mají pro ně velký význam, nebo na zastřešující sdělení (2011/2290(INI)). Toto sdělení poukazuje na potřebu většího právního a společenského uznání a na význam činnosti žen v odvětví rybolovu, na jejich úlohu v ekonomické situaci rodiny, včetně situace jejich životních partnerů.

Navzdory společenskému a hospodářskému významu žen v odvětví rybolovu a akvakultury zmiňují plány, programy a právní předpisy týkající se rybářství jen málokdy konkrétně dodržování rovných podmínek, pokud jde o přístup žen k činnostem souvisejícím s rybolovem.

Práce žen v odvětví rybolovu a souvisejících činnostech často zůstává bez povšimnutí, jako doplněk práce jejich životních partnerů za stále se zhoršujících ekonomických podmínek rodinných podniků. V těchto případech nemají ženy pevný plat ani sociální dávky. Pro některé ženy je tato práce navíc jediným ekonomickým zdrojem obživy.

Nedostatek statistických informací o úloze žen v oblasti rybolovu a nedostupnost těchto informací jsou významnou překážkou pro posouzení úkolů, které vykonávají, a jejich přínosu pro hospodářství. Je těžké seznámit se podrobně se současnou pracovní situací žen v odvětví rybolovu a akvakultury, protože údaje, které jsou v odvětví rybolovu k dispozici, nejsou členěny podle pohlaví nebo typu pracovní činnosti a věnují větší pozornost rybářské produkci.

Nová společná rybářská politika musí přispívat k ochraně mořského životního prostředí a zejména k dosažení dobrého ekologického stavu do roku 2020, jak stanoví směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí), a proto je třeba posoudit přínos žen pracujících v odvětví řemeslného rybolovu s ohledem na jejich přínos pro splnění uvedené směrnice vyplývající z provádění jejich práce způsobem, který je ohleduplný k mořskému prostředí.

Je rovněž třeba vzít v úvahu, že ženy a mladí lidé jsou hlavními oběťmi v období recese nebo hospodářské krize podobné té, kterou prožíváme nyní, a jsou prvními osobami, jejichž možnost zaměstnání, odměňování a pracovní podmínky se zhorší.

V současnosti existuje v Evropě několik ženských sdružení a organizací působících v odvětví rybolovu, které hájí rovnost práv a zabývají se právním poradenstvím, a tak umožňují ženám zůstat ve spojení, lépe svou činnost koordinovat a získat lepší přístup k podporám. V roce 2008 bylo v EU 18 aktivních organizací na místní nebo regionální úrovni, 4 národní organizace, 1 vnitrostátní, 3 nadnárodní a 1 celoevropské sdružení.

V Evropě je nejrozsáhlejším sdružením ženských organizací síť AKTEA, jejímiž cíli jsou mimo jiné zviditelňovat úlohu žen v odvětví rybolovu a akvakultury a v souvisejících činností, zvyšovat povědomí o přínosu žen v těchto oblastech, účast žen na rozhodovacích postupech, výměna zkušeností atd.

Vzdělávání je jedním z nejdůležitějších aspektů pro rozvoj a profesionalizaci jakéhokoli pracovního prostředí. Úkoly vykonávané ženami v řemeslném rybolovu musí být předmětem formálních kurzů, které budou podporovat kontinuitu tohoto povolání ve společnosti. Je rovněž třeba zdůraznit, že je nutné, aby se ženy v odvětví rybolovu učily využívat informační techniku pro rozvoj specifických činností souvisejících s řízením podniků nebo s hospodařením domácností.

V současnosti se projednává budoucí Evropský námořní a rybářský fond na období 2013–2020; jde o hlavní nástroj finanční pomoci pro odvětví rybolovu a akvakultury v Unii.

V rámci tohoto nového fondu musí členské státy dohlížet na dostupnost soustavného vzdělávání mladých lidí a žen v odvětví rybolovu, aby se tyto osoby mohly na rybářském trhu práce znovu uplatnit a zajistil se jejich rozvoj a zastoupení v reprezentativních organizacích.

Členské státy budou muset rovněž zajistit finanční pomoc na podporu a zachování ženských sdružení v odvětví rybolovu a akvakultury, která umožní jejich zviditelnění, posílí důvěru a zvýší společenské uznání.

Je rovněž třeba poukázat na důležitost zapojení výzkumných pracovnic v oblasti mořského prostředí, zejména pokud jde o zaměstnávání žen v odvětví rybolovu a stav rybolovných zdrojů, které jsou zásadní pro udržitelné využívání těchto zdrojů a umožňují připravit se na možné dopady změny klimatu.

V článku 79 nařízení o Evropském námořním a rybářském fondu jsou mezi způsobilými operacemi uvedeny mimo jiné správa a využívání údajů pro účely vědecké analýzy a provádění SRP, vnitrostátní víceleté programy odběru vzorků, výzkumná šetření na moři atd. Je však třeba zdůraznit, že je důležité, aby nový fond zajistil soustavné shromažďování a analýzu údajů souvisejících se zaměstnáváním žen v odvětvích rybolovu a akvakultury a s jejich společenským a hospodářským přínosem pro tato odvětví. Splnění tohoto požadavku by rovněž napomohlo ke splnění obecných předběžných podmínek obsažených v příloze III nařízení o Evropském námořním a rybářském fondu, podle něhož bude třeba zajistit účinné prováděníuplatňování explicitní strategie na podporu rovnosti ženmužů prostřednictvím systému pro sběranalýzu údajůukazatelůčlenění podle pohlavívypracování politiky rovnosti ženmužů na základě objektivních podkladů.

Nový fond musí rovněž prosazovat pomoc všem ženám, které skrytě přispívaly svou prací k ekonomické situaci domácností, a to jako manželky, životní partnerky atd.

Nové základní nařízení o rybářské politice stanoví v článku 2 obecné zásady, kterými se tato politika musí řídit, a v článku 7 cíle udržitelného využívání zdrojů a opatření pro zmírnění negativního dopadu rybolovné činnosti na biologickou rozmanitost a mořské systémy. Aby bylo možno dosáhnout těchto cílů, je důležité ocenit činnost žen při sběru měkkýšů, neboť využívají rybolovné zdroje udržitelným způsobem a s ohledem na populace a jejich regeneraci, protože dobře vědí, že pokud v této oblasti překročí limity, v budoucnosti nebudou mít zdroje pro svou práci.

Nová společná rybářská politika musí prosazovat splnění cílů týkajících se zásady rovnosti žen a mužů, historického uznání společenské a hospodářské úlohy žen v odvětví rybolovu, zákazu diskriminace na základě pohlaví, nezbytných sociálních opatření a podpory v nezaměstnanosti, podpory jejich začleňování do výborů, poradních sborů a účast ve sdruženích, stejně jako hledání finančních nástrojů a nezbytných sociálních opatření a podpor pro zaměstnané ženy v období biologického klidu.

Shrneme-li výše uvedené, je zřejmé, že ženy, které pracují v odvětví rybolovu, mají stále ještě řadu potřeb. Je třeba vyřešit jejich pracovní podmínky a přivést jejich situaci na stejnou úroveň, jakou mají muži, zajistit, aby pracovní podmínky v tomto odvětví lákaly další generace a uznat přínos žen k udržitelnému rozvoji rybolovu. Proto je nezbytné, aby tato reforma společné rybářské politiky stanovila základy pro úspěšné poskytování podpor, vypracování směrnic, plánů a vzdělávacích programů a nezbytné uznání a rovnoprávnost, které ženám pracujícím v odvětví rybolovu zajistí lepší a stabilní budoucnost.VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.1.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

32

3

2

Členové přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Kriton Arsenis, Edit Bauer, Alain Cadec, Marije Cornelissen, Edite Estrela, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Iratxe García Pérez, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Isabella Lövin, Astrid Lulling, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, Angelika Niebler, Siiri Oviir, Antonyia Parvanova, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Joanna Senyszyn, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Jarosław Leszek Wałęsa, Marina Yannakoudakis, Inês Cristina Zuber

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Izaskun Bilbao Barandica, Anne Delvaux, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Nicole Kiil-Nielsen, Christa Klaß, Antolín Sánchez Presedo, Angelika Werthmann

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Elisabetta Gardini, Anna Hedh