BETÆNKNING om specifikke foranstaltninger inden for den fælles fiskeripolitik til udvikling af kvinders rolle

30.1.2014 - (2013/2150(INI))

Fiskeriudvalget
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
Ordførere: Dolores García-Hierro Caraballo, Raül Romeva i Rueda
(Procedure med fælles udvalgsmøder – forretningsordenens artikel 51)

Procedure : 2013/2150(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0070/2014
Indgivne tekster :
A7-0070/2014
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om specifikke foranstaltninger inden for den fælles fiskeripolitik til udvikling af kvinders rolle

(2013/2150(INI))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til gældende bestemmelser for Den Europæiske Fiskerifond, særlig Rådets forordninger (EF) nr. 2328/2003, nr. 861/2006, nr. 1198/2006 og nr. 791/2007, som fastlægger regler og ordninger for Fællesskabets strukturstøtte i fiskerisektoren[1],

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/41/EU af 7. juli 2010 om anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv og om ophævelse af Rådets direktiv 86/613/EØF[2],

–   der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 6. februar 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den fælles fiskeripolitik[3],

–   der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 12. september 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den fælles markedsordning i sektoren for fiskevarer og akvakulturprodukter[4],

–   der henviser til Kommissionens forslag og Parlamentets og Rådets respektive holdninger til Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (COM(2011)0804),

–   der henviser til Kommissionen forslag og Parlamentets og Rådets respektive holdninger til Europa-Parlaments og Rådets forordning om gældende regler for deltagelse og formidling i Horisont 2020 - rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) (COM(2011)0810),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd 2010-2015 (COM(2010)0491),

–   der henviser til sin beslutning af 15. december 2005 om kvindelige netværk: fiskeri, landbrug og diversificering[5],

–   der henviser til sin beslutning af 22. november 2012 om ikke-industrielt fiskeri i lille målestok samt reformen af den fælles fiskeripolitik[6],

–   der henviser til sin beslutning af 22. november 2012 om den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension[7],

–   der henviser til sin beslutning af 12. september 2012 om reformen af den fælles fiskeripolitik - overordnet meddelelse[8],

–   der henviser til høringen om "Kvinder og bæredygtig udvikling inden for fiskeri" i Fiskeriudvalget den 1. december 2010,

–   der henviser til høringen i Fiskeriudvalget og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, der blev afholdt den 14. oktober 2013, om udvikling af kvinders rolle i fiskeri og akvakultur i EU,

   der henviser til forretningsordenens artikel 48,

–   der henviser til de fælles drøftelser mellem Fiskeriudvalget og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, jf. forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget og udtalelse fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A7-0070/2014),

A. der henviser til, at kvinders arbejde i fiskeri og akvakultur ikke er anerkendt og generelt forbliver usynligt på trods af, at det repræsenterer en betydelig økonomisk værdi og bidrager til den sociale, økonomiske og miljømæssige bæredygtighed i talrige lokaliteter og regioner i Europa, navnlig i områder, som er afhængige af fiskeri;

B.  der henviser til, at over 100 000 kvinder arbejder i medlemsstaternes fiskerisektor; 4 % arbejder i udvindingssektoren i job med tilknytning til fiskerfartøjernes aktiviteter, f.eks. vodbindere, havnearbejdere og pakkere, 30 % inden for akvakultur, hovedsagelig inden for manuel skaldyrshøst, og omkring 60 % i forarbejdningsindustrien;

C. der henviser til hårdheden af det arbejde, der traditionelt udføres af kvinder i fiskeri- og akvakultursektoren, sådan som det er tilfældet med manuel skaldyrshøst, traditionelt salg af fisk, hvad enten det er fra markedsboder eller fra dertil passende butikker, fremstilling og reparation af fiskegarn (vodbindere), losning og klassificering af fisken og pakning under særdeles vanskelige vejrforhold;

D. der henviser til, at statistikkerne i vidt omfang undervurderer kvinders reelle arbejde i nogle af disse sektorer, og at den udbredte økonomiske krise og høje arbejdsløshed i nogle medlemsstater har bidraget til at hæve disse tal endnu mere, idet der har kunnet konstateres en øget deltagelse blandt kvinder i aktiviteter inden for fiskerisektoren, navnlig manuel skaldyrshøst, som en måde til at supplere eller sikre familiens indkomst;

E.  der anerkender kvinders bidrag til aktiviteter relateret til fiskeri og akvakultur, særlig dem, der vedrører fremstilling og reparation af fiskeredskaber, losning og klassificering af fisken, varetagelse af fartøjets forsyning med produkter, behandling, forarbejdning, emballering og afsætning af fisk eller ledelse af fiskerivirksomheder;

F.  der henviser til, at Parlamentet punkt 30 i sin beslutning af 22. november 2012 om ikke-industrielt fiskeri i lille målestok og reformen af den fælles fiskeripolitik opfordrer medlemsstaterne til at tage hensyn til betydningen af kvinders økonomiske, sociale og kulturelle rolle i fiskeriindustrien, med henblik på, at kvinder kan få adgang til sociale ydelser, og påpeger, at kvinders aktive deltagelse i de forskellige aktiviteter i forbindelse med fiskeri på den ene side bidrager til fiskerisektorens bevarelse og overlevelse og på den anden side til bevarelsen af traditioner og specifikke praksis samt til de forskellige regioners kulturelle mangfoldighed;

G. der henviser til, at Parlamentet i sin lovgivningsmæssige beslutning af 12. september 2012 efterspørger fremme af kvinders deltagelse i producentorganisationer inden for fiskeri og akvakultur;

H. der henviser til, at Parlamentet i punkt 31 i sin beslutning af 22. november 2012 om ikke-industrielt fiskeri i lille målestok og reformen af den fælles fiskeripolitik kræver Den Europæiske Hav- og Fiskerifonds (EHFF) finansiering af kvinders deltagelse i fiskerisektoren, støtte til kvindeorganisationer, erhvervsuddannelse for kvinder og forbedring af kvindernes rolle i fiskeriet ved at støtte de landbaserede aktiviteter og de aktiviteter, der er forbundet med fiskeri, både i produktionen, i forarbejdningen og i afsætningen;

I.   der henviser til, at Parlamentet i sin beslutning af 22. november 2012 om ikke-industrielt fiskeri i lille målestok og reformen af den fælles fiskeripolitik i punkt 39 anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger til sikre, at kvinder kan nyde godt af ligeløn og andre arbejdsrettigheder og sociale og økonomiske rettigheder, herunder forsikringer, der dækker de risici, de er udsat for på grund af deres arbejde i fiskeriindustrien, og foranstaltninger til indførelse af reduktionsfaktorer til fremskyndelse af pensionsalderen på grund af arbejdets hårde karakter (natarbejde, farlighed, arbejdstider, der afhænger af produktionsrytmen og fiskerimulighederne), samt anerkendelse af specifikke sygdomme som erhvervssygdomme;

J.   der påpeger, at statistiske oplysninger om arbejdsstyrken og især om kønsfordelingen i visse aktiviteter samt om ikke-industrielt fiskeri i lille målestok, ekstensiv akvakultur og tilknyttede aktiviteter nedprioriteres i forhold til statistiske oplysninger om fangster, landinger, mængde, etc.;

K. der henviser til, at de statistiske data for EU og medlemsstaterne om arbejdsstyrken inden for fiskeri, akvakultur og relaterede sektorer er ufuldstændige eller ikke tilstrækkeligt harmoniserede eller opdelt i indikatorer, der ville kunne gøre det muligt at vurdere kvinders deltagelse i disse sektorer;

L.  der påpeger, at trods det arbejde, som kvinder i fiskeri- og akvakultursektoren udfører og deres vigtige økonomiske bidrag, har de ikke tilstrækkelig social og arbejdsretlig beskyttelse eller en passende erhvervsmæssig og arbejdsretlig status;

M. der påpeger, at kvinder udsættes for økonomisk diskrimination i fiskerisektoren og får mindre løn end mænd for udførelsen af de samme arbejdsopgaver;

N. der påpeger, at kvinders arbejde i fiskerisektoren ofte ikke har nogen juridisk anerkendelse og mangler adgang til en social beskyttelse, der står mål med disse aktiviteters risici og specifikke sundhedsmæssige forhold og karakteristika;

O. der henviser til, at Europa-Parlamentet i sin beslutning af 22. november 2012 om ikke-industrielt fiskeri i lille målestok og reformen af den fælles fiskeripolitik i punkt 42 anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger til fremme og opnåelse af større juridisk og social anerkendelse af kvinders arbejde i fiskeriindustrien for at sikre, at kvinder, der deltager i familievirksomhedens aktiviteter på fuldtid eller deltid eller som medhjælpende ægtefæller, og som dermed bidrager til deres egen og familiens økonomi, opnår samme juridiske anerkendelse og sociale goder som selvstændige erhvervsdrivende i henhold til direktiv 2010/41/EU; opfordrer til at sikre sociale og økonomiske rettigheder, såsom ligeløn, arbejdsløshedsunderstøttelse i tilfælde af midlertidigt eller endeligt ophør af arbejdet, ret til pension, forening af arbejds- og familieliv, adgang til forældreorlov, social sikring, gratis sundhedstjenester og beskyttelse af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen samt forsikringer, der dækker de risici, som de udsætter sig for ved at arbejde til havs;

P.  der henviser til, at Parlamentet i sin beslutning af 12. september 2012 udtaler sig om behovet for at give den rolle, som kvinderne spiller i fiskerisektoren, en større juridisk og social anerkendelse og en større belønning samt de samme rettigheder som mænd og en juridisk status og sociale ydelser, der svarer til dem, som selvstændiges ægtefæller og fiskeres samlevere, der hjælper med at holde familievirksomheden i gang, nyder godt af;

1.  opfordrer Kommissionen til at fremme et specifikt statistisk program om regioner, der er afhængige af fiskeri, med særlig vægt på ikke-industrialiseret kystfiskeri, traditionelle fangstmetoder og særlige afsætningskanaler og sociale og arbejdsretlige forhold samt beslægtede aktiviteter for kvindelige skaldyrsfiskere, vodbindere og arbejdstagere inden for ikke-industrialiseret fiskeri, med henblik på at vurdere de særlige behov, der knytter sig til kvindernes aktivitet og forbedre den sociale anerkendelse af disse erhverv, som er meget hårde;

2.  anser det for nødvendigt at forbedre indsamling og analyse af statistiske data om beskæftigelsen i fiskerisektoren og opdele dem efter køn, type af ​​aktivitet og kontrakttype (selvstændig, lønmodtager, deltid, fuld tid, lejlighedsvis) for at evaluere kvinders bidrag til fiskeri- og akvakultursektoren;

3.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at indsamlingen af kønsopdelte data udvides til fangstsektoren, og at der bliver indført nye indikatorer såsom alder, uddannelsesniveau og ægtefællers eller partneres aktivitet;

4.  mener, at det er nødvendigt at udarbejde klare definitioner for de statistiske indikatorer, der anvendes ved indsamling af oplysninger om arbejdsstyrkens beskæftigelse inden for fiskeri, akvakultur og relaterede sektorer; anser det desuden for nødvendigt at udarbejde et sæt statistiske indikatorer på EU-plan og opfordrer medlemsstaterne til i god tid at forelægge fuldstændige data i overensstemmelse med disse indikatorer;

5.  opfordrer Kommissionen og Rådet til juridisk og arbejdsmæssigt at anderkende kvinders rolle i fiskeri- og akvakultursektoren samt i den bæredygtige udvikling af de områder, der afhænger af fiskeri, med henblik på at fjerne alle økonomiske, administrative og sociale barrierer, der gør det sværere for kvinder at deltage på lige fod;

6.  opfordrer Kommissionen og Rådet til at tilskynde medlemsstaterne til at regulere og anerkende ledskader, skader på rygsøjlen eller reumatiske sygdomme forårsaget af de barske vejrforhold, som de kvindelige skaldyrsfiskere, vodbindere, havnearbejdere, pakkere, kvinder i forarbejdningsindustrien, fiskearbejdere, fiskere og sælgere arbejder under, såsom de sygdomme, der skyldes løft af for tung vægt, som erhvervssygdomme;

7.  opfordrer Kommissionen til at anerkende, at kvinders arbejde bidrager til at forbedre sporbarheden af fiskerivarer, hvilket bidrager til forbrugernes viden og garanterer højere kvalitets- og sikkerhedsstandarder, hvad angår fiskeri- og akvakulturprodukter, samt øger de økonomiske, gastronomiske og turistmæssige muligheder i fiskeriområderne;

8.  opfordrer til, at der under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og/eller andre instrumenter oprettes særlige støttemekanismer, der kan aktiveres i nødsituationer (naturkatastrofer) samt finansielle kompensationsmekanismer, der kan ydes til både mandlige og kvindelige fiskere og deres familier under midlertidige fiskeriforbud, navnlig i områder, hvor fiskeriet er den eneste indtægtskilde;

9.  anser det for nødvendigt at fremme og yde økonomisk støtte til organiseringen af kvinder gennem kvindenetværk på nationalt og europæisk plan for at øge synligheden af kvinders rolle inden for fiskerisektoren, gøre samfundet opmærksom på kvinders bidrag til fiskeriet, lette udvekslingen af erfaringer og til at kommunikere kvinders behov og krav både til de lokale forvaltninger og til de europæiske institutioner;

10. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at lette adgangen til støtte til kvindeorganisationer inden for fiskeri, akvakultur og relaterede sektorer, der gør dem i stand til at gennemføre deres initiativer, konsolidere deres organisationer og tage kontakt til andre kvindeorganisationer med henblik på udveksling af erfaringer og bedste praksis;

11. finder det nødvendigt at fremme og styrke kvinders effektive deltagelse i rådgivende organer, rådgivende råd og beslutningstagende, repræsentative, regionale og faglige organer for at sikre deres deltagelse i beslutningsprocessen i såvel den offentlige som den private sektor på lige fod med mænd;

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EMFF) 2013-2020

12. der henviser til, at kun én medlemsstat har udnyttet de muligheder, som ligger i Den Europæiske Fiskerifonds fjerde akse, til at finansiere projekter, der har kvinder som modtagere, og opfordrer medlemsstaterne til at gribe de muligheder, som EHFF giver, for at:

•   anvende princippet om lige muligheder, såvel i udarbejdelsen som i udviklingen eller gennemførelsen af de operationelle programmer;

•   fremme kvinders deltagelse i fiskerisektoren ved at omforme sektoren og tilbyde tilstrækkelige faciliteter (såsom omklædningsrum på skibe og i havne);

•   støtte kvindelige sammenslutninger og deres netværk (f.eks. vodbindere, havnearbejdere og pakkeriarbejdere);

•   støtte projekter, der kan afhjælpe de problemer, der skabes af arbejdsforholdene for de kvinder, der er beskæftiget med manuel skaldyrshøst, herunder en balance mellem arbejde og familie;

•   støtte projekter til fremme, diversificering og værdsættelse af kvinders rolle i fiskeri og akvakultur;         

•   lette kvinders og pigers adgang til uddannelse ved at finansiere særlige uddannelser og erhvervsmæssig uddannelse og faglig anerkendelse af deres aktivitet; lette kvinders og pigers adgang til uddannelse ved at finansiere særlige uddannelser og erhvervsmæssig uddannelse og faglig anerkendelse af deres aktivitet;

•   Tilbyde piger bedre beskæftigelsesmuligheder og understøtte kontinuiteten mellem generationerne, navnlig i udviklingen af ​​bæredygtige erhvervsaktiviteter i havmiljøet;

•   fremme erhvervsuddannelse, navnlig for kvinder, der arbejder inden for fiskeri og akvakultur, for at øge deres adgang til chefstillinger og til stillinger, der betegnes som tekniske og forvaltningsmæssige inden for fiskeri til ligeløn;

•   forbedre kvindernes rolle i fiskeriet, herunder ved at støtte landbaserede aktiviteter og aktiviteter, der er relateret til fiskeri, både i produktionen og i forarbejdning, markedsføring og salg;

•   fremme iværksætteri startet af kvinder, herunder i givet fald den økonomiske diversificering af visse aktiviteter med forbindelse til fiskerisektoren, herunder aktiviteter som museologi, kulturelle traditioner, kunsthåndværk, gastronomi og restaurationsbranchen;

•   fremme iværksætteri inden for aktiviteter, der ikke er knyttet til fiskeriet, i de kystområder, der har mistet arbejdspladser som følge af gennemførelse af fiskerireformen;

13. opfordrer medlemsstaterne til at fremme långivning på lempelige vilkår, der gør det muligt at undgå de særlige problemer, som kvinder har med at finansiere de projekter, der kan indgå i de nationale programmer under EHFF;

14. opfordrer medlemsstaterne til at støtte kvindernes forretningsinitiativer ved at lette gunstige mikrolånfaciliteter og levere passende information om støttemuligheder;

15. opfordrer medlemsstaterne til at tage skridt til udvikling og modernisering af lokale infrastrukturer, diversificere de økonomiske aktiviteter og forbedre livskvaliteten i fiskeriområderne, navnlig områder, der er helt afhængige af fiskeriet, for at sikre en bæredygtig udvikling heraf, og samtidig bekæmpe fattigdom i almindelighed, især i de tilfælde, hvor den rammer kvinder og børn, samt tilstræbe at forebygge vold mod kvinder og vold i hjemmet;

16. gentager de tilkendegivelser, der blev vedtaget under proceduren for Horisont 2020-rammeprogrammet for forskning og innovation (2014-2020) om fremme af kvinders deltagelse i enhver form for videnskabelig forskning, projekter og fag, navnlig for dem, der vier deres erhvervsaktivitet til at opnå kendskab til havmiljøet;

17. opfordrer medlemsstaterne til

•   juridisk at anerkende det bidrag, som kvinder yder til hustanden, hvad enten de gør det via lønnet eller ulønnet arbejde;

•   sikre støtte til kvinder ved at udbetale arbejdsløshedsunderstøttelse i tilfælde af afbrydelse (midlertidig eller endeligt), ret til pension, balance mellem arbejds- og familieliv, adgang til forældreorlov (hvad enten de lever i par med status som gifte eller enlige), socialsikring, gratis sundhedsvæsen og beskyttelse mod de risici, de er udsat for gennem deres arbejde i den maritime sektor og med fiskeri;

18. påpeger, at Parlamentet i sin beslutning af 22. november 2012 om den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension i punkt 28 kræver, at EU inden for WTO’s rammer går ind for sanktioner over for lande, der diskriminerer kvinder, samt i punkt 45 i samme beslutning anmoder Kommissionen om, at den i forhandlingerne om fiskeriaftaler sikrer, at kyststaten anvender en betydelig del af sektorstøtten til at fremme anerkendelsen, udbredelsen og diversificeringen af kvinders rolle i fiskerisektoren, og at den sikrer anvendelsen af princippet om ligebehandling og lige muligheder for kvinder og mænd, navnlig med hensyn til uddannelse og adgang til finansiering og kredit;

19. opfordrer Kommissionen til at sikre, at den europæiske kønsdimension bliver indskrevet og sikret i økonomiske partnerskabsaftaler, der omfatter fiskerisektoren;

Grundforordning om den fælles fiskeripolitik

20. opfordrer medlemsstaterne til at sikre overholdelse af målene for den nye fælles fiskeripolitik om adgang til fiskeressourcerne, baseret på gennemsigtige miljømæssige, sociale og økonomiske kriterier der medtager principperne om ligebehandling og lige muligheder for kvinder og mænd;

21. opfordrer medlemsstaterne til at anerkende kvinders erhvervsstatus i tilfælde af midlertidigt ophør af aktiviteter, herunder de biologiske fiskeristop;

22. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne om at overvåge overholdelse af direktiv 2010/41/EU for at kvinder i fiskeindustrien, der arbejder på fuld tid eller deltid i familievirksomheder, eller som støtter deres ægtefæller eller partnere og således bidrager til deres egen og til familiens økonomiske bæredygtighed, opnår juridisk anerkendelse og sociale ydelser, der svarer til, hvad selvstændige modtager. Det samme bør være tilfældet for de kvinder, der har dette erhverv som indkomstgrundlag og ikke er medlem af nogen husstand;

23. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer.

BEGRUNDELSE

Denne betænkning har til formål at styrke den viden, de anbefalinger og initiativer fra Fiskeriudvalget og Kvindeudvalget, der vedrører kvinders socioøkonomiske rolle i fiskeri- og akvakultursektoren i forbindelse med reformen af ​​den fælles fiskeripolitik.

Blandt de specifikke tiltag, som de sidste par år er blevet udviklet i Europa-Parlamentets Fiskeriudvalg i forbindelse med indførelse af ligestilling i den fælles fiskeripolitik, har blandt andet været Europa-Parlamentets beslutning om kvindelige netværk: fiskeri, landbrug og diversificering (2004/2263 (INI)), Fiskeriudvalget, Den Europæiske Fiskerifond 2007-2013 og høringen i 2010 i Fiskeriudvalget om “Kvinder og bæredygtig udvikling på fiskeriområdet”, der blotlagde kvinders vanskelige forhold i fiskeribranchen og nødvendigheden af at fremme kvinders deltagelse i alle aspekter af fiskeripolitik.

Den 14. oktober afholdt Fiskeriudvalget og Kvindeudvalget i fællesskab en høring om kvinders rolle i europæisk fiskeri og akvakultur, der analyserede situationen for kvinder i fiskerisektoren, deres rolle i skabelsen af nye muligheder i kystsamfundene, udviklingen i indsatsen for at støtte kvindelige netværk og udveksling af god praksis, integration af kønsaspektet i de forskellige stadier af gennemførelsen af ​​Den Europæiske Fiskerifond, navnlig især i dens akse 4, og fremtidsudsigterne i forbindelse med reformen af ​​den fælles fiskeripolitik.

I forbindelse med den igangværende reform af ​​den fælles fiskeripolitik bør man fremhæve betænkningen om ikke-industrielt fiskeri i lille målestok og reformen af den fælles fiskeripolitik (2011/2292 (INI)), som indeholder elementer af stor betydning for kvindernes rolle i fiskeriet i forbindelse med forbedring af de sociale og arbejdsmarkedsmæssige forhold og deres økonomiske, sociale og kulturelle rolle eller den generelle meddelelse (2011/2290 (INI)). Den understregede behovet for større juridisk og social anerkendelse og betydningen af ​​kvinders arbejde i fiskerisektoren og deres rolle i familien økonomi, herunder også i forbindelse med ugifte samlevende.

På trods af kvinders socioøkonomiske betydning i fiskeri- og akvakultursektoren er der sjældent en særlig henvisning i planer, programmer og fiskerilovgivning om overholdelse af lige vilkår i forbindelse med kvinders adgang til job, der har forbindelse til fiskeriet;

Kvinders arbejde i fiskeriet og relaterede aktiviteter er ofte usynligt og udføres som supplement til deres partneres arbejde i en økonomisk situation, der er stadig vanskeligere for familievirksomheder. I disse tilfælde er der hverken fast løn eller sociale ydelser. Hertil kommer, at for nogle kvinder er denne aktivitet deres eneste livsgrundlag.

Knapheden af og manglende adgang til statistiske oplysninger om kvindernes rolle i fiskeribranchen udgør en stor hindring for at evaluere de udførte funktioner og det økonomiske bidrag. Det er svært i detaljer at kende den aktuelle situation for kvinder, der arbejder inden for fiskeri og akvakultur, når data ikke er opdelt efter køn eller arbejdstype i fiskerisektoren, men er mere centreret om fiskeriproduktion.

Den nye fælles fiskeripolitik bør bidrage til beskyttelsen af havmiljøet og især til opnåelse af en god økologisk tilstand i 2020, som det kræves i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF om rammerne for Fællesskabets indsats i havmiljøpolitikken (rammedirektivet om havstrategien), og er derfor er nødt til at overveje kvindelige arbejdstageres bidrag til sektoren for ikke-industrielt fiskeri i betragtning af deres betydning for opfyldelsen af ​​dette direktiv gennem deres arbejde, der respekterer havmiljøet.

Det er også nødvendigt at være opmærksom på, at kvinder og unge er hårdest ramt i nedgangstider eller under en økonomisk krise som den nuværende og er de første til at mærke en forringelse af beskæftigelsesmuligheder, lønninger og arbejdsvilkår.

I øjeblikket er der i Europa nogle foreninger og kvindeorganisationer i fiskeribranchen, der arbejder for at forsvare lige rettigheder, tilbyde rådgivning og give kvinderne mulighed for have kontakt med hinanden, styrke koordineringen og få adgang til støtte. I 2008 var der i EU 18, der er aktive på lokalt eller regionalt plan, 4 nationale organisationer, et nationalt netværk, 3 tværnationale netværk og et europæisk netværk.

I Europa er AKTEA det største kvindenetværk. Dets målsætninger er blandt andre at synliggøre kvinders rolle i fiskeri og akvakultur og tilknyttede aktiviteter, bevidstheden om kvinders bidrag i disse sektorer, kvinders deltagelse i beslutningstagningsprocesserne i disse sektorer, dele erfaringer, osv.

Uddannelse er et af ​​de vigtigste aspekter af udvikling og fagliggørelse af alle arbejdsområder. De opgaver, der udføres af kvinder i ikke-industrielt fiskeri, skal systematiseres gennem officielle kurser, som fremmer erhvervets kontinuitet i samfundet. Der er også grund til at understrege behovet for at kvinder i fiskerisektoren lærer at bruge it-værktøjer, der er nødvendige for bestemte erhvervsaktiviteter eller for familieøkonomien samt for ledelse.

Den fremtidige Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) for perioden 2013-2020 er under behandling lige nu. Den er det vigtigste redskab for støtte til finansiering af fiskeri- og akvakultursektoren i Unionen.

Inden for rammen af denne nye EHFF skal medlemsstaterne arbejde for adgang til livslang læring for unge og kvinder i fiskerisektoren, med henblik på, at de kan øge deres værdi på arbejdsmarkedet for fiskeri og deres synlighed og tilstedeværelse i alle repræsentative organer sikres.

De skal ligeledes sikre støtte til fremme og bevarelse af kvindeorganisationer inden for fiskeri og akvakultursektoren, som fremmer deres øgede tilstedeværelse, selvtillid og sociale anerkendelse.

Betydningen af ​​kvindelige forskere i havmiljø skal også fremhæves, navnlig i forhold til ansættelse af kvinder i fiskerisektoren og fiskebestandens udvikling, der er afgørende for en bæredygtig udnyttelse af selvsamme og for at foregribe klimaændringernes mulige virkninger.

I artikel 79 i EHFF nævnes som støtteberettigede blandt andet den slags aktiviteter, der vedrører videnskabelige analyser og gennemførsel af den fælles fiskeripolitik, flerårige nationale stikprøveprogrammer, videnskabelige forskningsstudier på havet, etc. Det er imidlertid vigtigt, at den nye EHFF sikrer løbende indsamling og analyse af data i forbindelse med kvinders arbejde i fiskeri- og akvakultursektoren og dette arbejdes socioøkonomiske bidrag. Overholdelse af dette krav vil også bidrage til at opfylde de almindelige betingelser i EHFF’s bilag III, der fastslår, at der skal være en effektiv gennemførelse og anvendelse af en eksplicit strategi til fremme af ligestilling gennem blandt andet et system for indsamling og analyse af data og indikatorer opdelt efter køn og udarbejdelse af en ligestillingspolitik, der bygger på fakta.

Den nye EHFF bør også fremme støtte til alle kvinder, der med deres arbejde usynligt har bidraget til familieøkonomien med status som ægtefæller, samleversker, etc.

Den nye grundforordning for fiskeripolitikken fastsætter de generelle principper, der bør gælde for den i artikel 2, og i artikel 7 fastlægger den målsætningerne for en bæredygtig udnyttelse af fiskebestanden og tiltag til at minimere fiskeriets negative konsekvenser for havets biodiversitet og økosystemer. For at nå disse mål er det vigtigt at værdsætte de aktiviteter, som de kvindelige skaldyrsfiskere udfører, da de udnytter fiskebestanden bæredygtigt ved at respektere bestanden og forplantningen. De ved godt, at hvis de overskrider grænserne for fiskeriet, vil der i fremtiden ikke være en bestand, der er stor nok til, at de kan udføre deres arbejde.

Den nye fælles fiskeripolitik skal arbejde mod at opfylde ​​målsætningerne i forbindelse med princippet om lighed, historisk anerkendelse af kvinders socioøkonomiske rolle i fiskeribranchen, ingen kønsdiskrimination, nødvendige sociale tiltag og arbejdsløshedsunderstøttelse, fremme af deres inklusion i udvalg, rådgivende råd og deltagelse i foreninger samt forsøge at finde de finansielle instrumenter og sociale tiltag, der er brug for samt hjælp, når de kvindelige arbejdere rammes af de biologiske fiskeristop.

For at opsummere er det klart, at kvinder, som arbejder i fiskerisektoren, stadig har brug for, at der gøres meget. Det er nødvendigt at regulere deres arbejdsforhold og tilpasse kvinders situation til mænds, sikre, at fremtidige generationer er tiltrukket af sektorens arbejdsvilkår og anerkende kvinders bidrag til fiskeriets bæredygtige udvikling. For at opnå dette er det afgørende, at denne reform af den fælles fiskeripolitik etablerer et grundlag for at opnå støtte, retningslinjer, planer, uddannelsesprogrammer samt anerkendelse og de nødvendige lige rettigheder, som vil sikre kvindelige arbejdere i fiskerisektoren en bedre og mere stabil fremtid.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

23.1.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

32

3

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

John Stuart Agnew, Kriton Arsenis, Edit Bauer, Alain Cadec, Marije Cornelissen, Edite Estrela, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Iratxe García Pérez, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Isabella Lövin, Astrid Lulling, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, Angelika Niebler, Siiri Oviir, Antonyia Parvanova, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Joanna Senyszyn, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Jarosław Leszek Wałęsa, Marina Yannakoudakis, Inês Cristina Zuber

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Izaskun Bilbao Barandica, Anne Delvaux, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Nicole Kiil-Nielsen, Christa Klaß, Antolín Sánchez Presedo, Angelika Werthmann

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Elisabetta Gardini, Anna Hedh