Διαδικασία : 2013/2150(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0070/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0070/2014

Συζήτηση :

PV 27/02/2014 - 8
CRE 27/02/2014 - 8

Ψηφοφορία :

PV 27/02/2014 - 10.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0178

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 207kWORD 144k
30.1.2014
PE 519.712v02-00 A7-0070/2014

σχετικά με ειδικές δράσεις στον τομέα της κοινής αλιευτικής πολιτικής για την ανάπτυξη του ρόλου των γυναικών

(2013/2150 (INI))

Επιτροπή Αλιείας

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Εισηγητές: Dolores García-Hierro Caraballo, Raül Romeva i Rueda

(Κοινές συνεδριάσεις επιτροπών – Άρθρο 51 του Κανονισμού)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με ειδικές δράσεις στον τομέα της κοινής αλιευτικής πολιτικής για την ανάπτυξη του ρόλου των γυναικών

(2013/2150 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη νομοθεσία που διέπει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ), και ιδίως τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, αριθ. 861/2006, αριθ. 1198/2006 και αριθ. 791/2007 του Συμβουλίου, για τον καθορισμό των κανόνων και των συμφωνιών σχετικά με τις διαρθρωτικές ενισχύσεις της Κοινότητας στον τομέα της αλιείας(1),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και για την κατάργηση της οδηγίας 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου(2),

–   έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα, της 6ης Φεβρουαρίου 2013, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κοινή αλιευτική πολιτική(3),

–   έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα, της 12ης Σεπτεμβρίου 2012, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας(4),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή και τις θέσεις που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (COM(2011)0804),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή και τις θέσεις που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων 2020» – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020) (COM(2011)0810),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015 (COM(2010)0491),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με τα δίκτυα γυναικών: αλιεία, γεωργία και διαφοροποίηση(5),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Νοεμβρίου 2012, σχετικά με την παράκτια αλιεία, την παραδοσιακή αλιεία και τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής(6),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Νοεμβρίου 2012, σχετικά με την εξωτερική διάσταση της κοινής αλιευτικής πολιτικής(7),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Σεπτεμβρίου 2012, σχετικά με τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής – Θεμελιώδης ανακοίνωση(8),

–   έχοντας υπόψη την ακρόαση με θέμα «Γυναίκες και Βιώσιμη Ανάπτυξη στους τομείς της Αλιείας» που πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή Αλιείας την 1η Δεκεμβρίου 2010,

–   έχοντας υπόψη την ακρόαση σχετικά με την ανάπτυξη του ρόλου της γυναίκας στην ευρωπαϊκή αλιεία και υδατοκαλλιέργεια που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την Επιτροπή Αλιείας και την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, στις 14 Οκτωβρίου 2013,

   έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Αλιείας και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Κανονισμού,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0070/2014),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία των γυναικών στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια δεν αναγνωρίζεται και παραμένει γενικά αφανής, παρά το γεγονός ότι αντιπροσωπεύει μια σημαντική οικονομική προστιθέμενη αξία και συμβάλλει στην κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα πολλών κοινοτήτων και περιφερειών της Ευρώπης, ιδίως στις περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 100.000 γυναίκες εργάζονται στον αλιευτικό τομέα των κρατών μελών, από τις οποίες το 4 % απασχολείται στην αλίευση, και σε εργασίες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες των αλιευτικών σκαφών, όπως η κατασκευή και η επιδιόρθωση των διχτυών, η εκφόρτωση και η συσκευασία των αλιευμάτων, το 30 % στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας και, κατά κύριο λόγο, στη συλλογή οστρακοειδών στη στεριά, και περίπου το 60 % στη μεταποιητική βιομηχανία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη τις σκληρές εργασίες που εκτελούν παραδοσιακά οι γυναίκες στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, όπως π.χ. η συλλογή οστρακοειδών στη στεριά, η παραδοσιακή πώληση αλιευμάτων είτε στο πλανόδιο εμπόριο είτε σε ειδικές εγκαταστάσεις, η κατασκευή και επισκευή διχτύων αλιείας, η εκφόρτωση και η διαλογή των αλιευμάτων, καθώς και η συσκευασία των αλιευμάτων υπό ιδιαιτέρως δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στατιστικά στοιχεία υποτιμούν σε μεγάλο βαθμό την πραγματικότητα όσον αφορά την εργασία των γυναικών σε ορισμένους από τους εν λόγω τομείς και ότι η εκτεταμένη οικονομική κρίση και η υψηλή ανεργία σε ορισμένα κράτη μέλη έχουν συμβάλει στην περαιτέρω αύξηση αυτών των αριθμητικών στοιχείων και έχουν οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού των γυναικών που ασχολούνται με αλιευτικές δραστηριότητες, και ιδίως με τη συλλογή οστρακοειδών στη στεριά, προκειμένου να συμπληρώσουν ή ακόμη και να εξασφαλίσουν το οικογενειακό τους εισόδημα·

E.  αναγνωρίζοντας τη συμβολή των γυναικών σε δραστηριότητες συναφείς με την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, και ιδίως στις δραστηριότητες που συνδέονται με την κατασκευή και την επισκευή των αλιευτικών εργαλείων, την εκφόρτωση και τη διαλογή των αλιευμάτων, τη διαχείριση του εφοδιασμού του σκάφους με προϊόντα, την επεξεργασία, τη μεταποίηση, τη συσκευασία και την εμπορία των αλιευμάτων ή τη διοίκηση των αλιευτικών επιχειρήσεων·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του, της 22ας Νοεμβρίου 2012, σχετικά με την παράκτια αλιεία, την παραδοσιακή αλιεία και τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής, ζητεί στην παράγραφο 30 από τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τη σημασία του οικονομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού ρόλου που διαδραματίζουν οι γυναίκες στον τομέα της αλιείας ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές και επισημαίνει ότι η ενεργός συμμετοχή των γυναικών σε διάφορες δραστηριότητες που σχετίζονται με την αλιεία συμβάλλει, αφενός, στη διατήρηση και την επιβίωση του αλιευτικού κλάδου και, αφετέρου, στη διατήρηση των παραδόσεων και των ιδιαίτερων πρακτικών καθώς και στην προστασία της πολιτιστικής ποικιλομορφίας των διαφόρων περιοχών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, στο νομοθετικό του ψήφισμα της 12ης Σεπτεμβρίου 2012, ζητεί την ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στις οργανώσεις παραγωγών του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, στην παράγραφο 31 του ψηφίσματός του της 22ας Νοεμβρίου 2012, σχετικά με την παράκτια αλιεία, την παραδοσιακή αλιεία και τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής ζητεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) την παροχή χρηματοδότησης για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στον αλιευτικό τομέα, τη στήριξη των γυναικείων οργανώσεων, την προώθηση της επαγγελματικής κατάρτισης για τις γυναίκες και την ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στον τομέα της αλιείας, ιδίως μέσω της παροχής στήριξης σε δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στη στεριά και σε εκείνες που συνδέονται με την αλιεία, τόσο στην παραγωγή όσο και στη μεταποίηση και την εμπορία·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του, της 22ας Νοεμβρίου 2012, σχετικά με την παράκτια αλιεία, την παραδοσιακή αλιεία και τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής, ζητεί στην παράγραφο 39 από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα για να εξασφαλιστεί η μισθολογική ισότητα των γυναικών καθώς και άλλα εργασιακά, κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης έναντι των κινδύνων που διατρέχουν λόγω της εργασίας τους στον αλιευτικό κλάδο και μέτρων για την εφαρμογή των συντελεστών μείωσης με σκοπό την πρόωρη σύνταξη λόγω των δύσκολων συνθηκών εργασίας (νυχτερινή εργασία, επικινδυνότητα, ωράρια που εξαρτώνται από τον ρυθμό παραγωγής και τη δυνατότητα αλίευσης) καθώς και της αναγνώρισης των ειδικών ασθενειών τους ως επαγγελματικών ασθενειών·

Ι.   αναγνωρίζοντας ότι δίδεται χαμηλή προτεραιότητα στα στατιστικά στοιχεία σχετικά με το εργατικό δυναμικό, και ιδίως την κατανομή του ανά φύλο σε συγκεκριμένες δραστηριότητες όπως η παράκτια αλιεία και η παραδοσιακή αλιεία, η εκτεταμένη υδατοκαλλιέργεια και οι συναφείς δραστηριότητες, σε σύγκριση με τα στοιχεία που αφορούν τα αλιεύματα, τις εκφορτώσεις, τη χωρητικότητα των σκαφών κ.λπ.·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στατιστικά στοιχεία για την ΕΕ και τα κράτη μέλη σχετικά με το εργατικό δυναμικό στον τομέα της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και συναφείς τομείς δεν είναι πλήρη, εναρμονισμένα ή δεν έχουν αναλυθεί σε δείκτες που θα επέτρεπαν να υπολογισθεί η συμβολή των γυναικών στους τομείς αυτούς·

ΙΒ. αναγνωρίζοντας ότι, παρά την εργασία που ασκούν οι γυναίκες στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και τη σημαντική τους οικονομική συνεισφορά, δεν απολαμβάνουν ανάλογη κοινωνική και εργασιακή προστασία ούτε το κατάλληλο επαγγελματικό και εργασιακό καθεστώς·

ΙΓ. αναγνωρίζοντας ότι οι γυναίκες υφίστανται οικονομικές διακρίσεις στον αλιευτικό τομέα και ότι αμείβονται χαμηλότερα από τους άνδρες για την εκτέλεση των ίδιων εργασιών·

ΙΔ. αναγνωρίζοντας ότι η εργασία των γυναικών στον αλιευτικό τομέα δεν διαθέτει συνήθως νομική αναγνώριση και ότι οι γυναίκες δεν έχουν πρόσβαση σε κοινωνική προστασία ανάλογη των ιδιαίτερων και χαρακτηριστικών κινδύνων και επιπτώσεων που επιφέρουν οι εν λόγω δραστηριότητες στην υγεία τους·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 22ας Νοεμβρίου 2012, σχετικά με την παράκτια αλιεία, την παραδοσιακή αλιεία και τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής, στην παράγραφο 42 καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να ενισχύσουν και να επιτύχουν, τόσο σε νομικό όσο και κοινωνικό επίπεδο, μεγαλύτερη αναγνώριση της εργασίας των γυναικών στον τομέα της αλιείας και να διασφαλίσουν ότι οι γυναίκες που εργάζονται με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης στις οικογενειακές επιχειρήσεις ή βοηθούν τους συζύγους τους και συμβάλλουν με αυτό τον τρόπο στη δική τους και την οικογενειακή οικονομική βιωσιμότητα έχουν την ίδια νομική αναγνώριση ή λαμβάνουν τις ίδιες κοινωνικές παροχές με τους ελεύθερους επαγγελματίες, ιδίως μέσω της εφαρμογής της οδηγίας 2010/41/ΕΕ, και ότι τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματά τους, μεταξύ άλλων μισθολογική ισότητα, επίδομα ανεργίας σε περίπτωση (προσωρινής ή οριστικής) απώλειας της θέσης εργασίας, δικαίωμα σε σύνταξη, συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή, πρόσβαση σε άδεια μητρότητας, πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση και σε δωρεάν υπηρεσίες υγείας και προστασία της ασφάλειας και της υγείας στον χώρο εργασίας, καθώς και άλλα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα, περιλαμβανομένης της ασφάλισης έναντι κινδύνου στη θάλασσα·

ΙΣΤ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2012, τονίζει ότι όσον αφορά τον ρόλο των γυναικών στον τομέα της αλιείας, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη νομική και κοινωνική αναγνώριση και ανταμοιβή, ότι οι γυναίκες θα πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα με τους άνδρες, ότι πρέπει να παραχωρηθεί νομικό καθεστώς και κοινωνικά οφέλη ισοδύναμα των αυτοαπασχολούμενων σε συζύγους και συντρόφους αλιέων που στηρίζουν την οικογενειακή επιχείρηση·

1.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει ένα ειδικό στατιστικό πρόγραμμα για τις περιφέρειες που εξαρτώνται από την αλιεία, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην παράκτια παραδοσιακή αλιεία, στις παραδοσιακές μεθόδους αλιείας και στους ειδικούς διαύλους εμπορίας, στην εργασία και στις κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες των γυναικών που απασχολούνται στους τομείς της συλλογής οστρακοειδών, της κατασκευής και επιδιόρθωσης διχτύων, της παραδοσιακής αλιείας και σε συναφείς δραστηριότητες, προκειμένου να αξιολογηθούν οι επιμέρους απαιτήσεις της δραστηριότητας των γυναικών και να βελτιωθεί η κοινωνική αναγνώριση αυτών των πολύ σκληρών επαγγελμάτων·

2.  θεωρεί σημαντικό να βελτιωθεί η συγκέντρωση και η ανάλυση των στατιστικών στοιχείων σχετικά με την απασχόληση στον τομέα της αλιείας ανά φύλο, ανά είδος δραστηριότητας και μορφή απασχόλησης (ελεύθερο επάγγελμα, μισθωτή εργασία, μερική απασχόληση, πλήρης απασχόληση, περιοδική απασχόληση) προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποτίμηση της συνεισφοράς των γυναικών στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας·

3.  καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει τη συλλογή δεδομένων ανά φύλο και στον τομέα των αλιευμάτων και να δημιουργηθούν νέοι δείκτες όπως η ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης, και η δραστηριότητα των συζύγων ή συντρόφων·

4.  θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η διατύπωση σαφών ορισμών για τους στατιστικούς δείκτες που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή δεδομένων που αφορούν την απασχόληση στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και σε συναφείς τομείς· θεωρεί επίσης απαραίτητο να εκπονηθεί εναρμονισμένη σειρά στατιστικών δεικτών σε επίπεδο ΕΕ, και καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν, έγκαιρα, πλήρη στοιχεία σύμφωνα με τους δείκτες αυτούς·

5.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναγνωρίσουν νομικά και κοινωνικά τον ρόλο που ασκούν οι γυναίκες στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, όπως επίσης και στη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία, προκειμένου να εξαλειφθούν όλα τα οικονομικά, διοικητικά και κοινωνικά εμπόδια που δυσχεραίνουν την συμμετοχή τους επί ίσοις όροις·

6.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να παροτρύνουν τα κράτη μέλη να ρυθμίσουν και να αναγνωρίσουν ως επαγγελματικές ασθένειες τις παθήσεις των αρθρώσεων ή της σπονδυλικής στήλης ή τις ρευματικές ασθένειες που οφείλονται στις δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες κάτω από τις οποίες είναι υποχρεωμένες να εργάζονται οι γυναίκες που απασχολούνται στη συλλογή οστρακοειδών, στην κατασκευή και επιδιόρθωση διχτύων, στη μεταποίηση, στην αλιεία, στο εμπόριο, καθώς επίσης και τις παθήσεις που προκαλούνται από τη μεταφορά υπερβολικά μεγάλων φορτίων·

7.  καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει ότι η εργασία των γυναικών συμβάλλει στη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας των αλιευτικών προϊόντων με αποτέλεσμα να αναπτύσσεται η καταναλωτική συνείδηση, να διασφαλίζονται υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας στα αλιευτικά προϊόντα και στα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας και να βελτιώνονται ως εκ τούτου οι οικονομικές, γαστρονομικές και τουριστικές δυνατότητες των αλιευτικών περιοχών·

8.  ζητεί τη δημιουργία (στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας ή/και άλλων μέσων) ειδικών μηχανισμών στήριξης που θα μπορούν να ενεργοποιούνται σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (φυσικές καταστροφές), καθώς και μηχανισμών χρηματικής αντιπαροχής για τη στήριξη των αλιέων, ανδρών και γυναικών, και των οικογενειών τους σε περιόδους προσωρινής απαγόρευσης της αλιείας, ιδίως στις περιοχές όπου η αλιεία αποτελεί τη μοναδική πηγή εισοδήματος·

9.  θεωρεί αναγκαίο να ενθαρρυνθεί και να υποστηριχθεί οικονομικά η δημιουργία γυναικείων οργανώσεων μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών δικτύων με σκοπό την αύξηση της προβολής των γυναικών στον τομέα της αλιείας, την κοινωνική ευαισθητοποίηση σχετικά με τη συμβολή των γυναικών στην αλιευτική δραστηριότητα, τη διευκόλυνση της ανταλλαγής εμπειριών και την προβολή των αναγκών και των διεκδικήσεών τους όχι μόνο σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς·

10. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τις οργανώσεις γυναικών στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και σε συναφείς τομείς, παρέχοντας τους τη δυνατότητα να υλοποιήσουν τις ιδέες τους, να εδραιώσουν τις οργανώσεις τους και να έρθουν σε επαφή με άλλες οργανώσεις γυναικών με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών·

11. θεωρεί αναγκαίο να ενθαρρυνθεί και να ενισχυθεί η αποτελεσματική συμμετοχή των γυναικών σε συμβουλευτικά όργανα, γνωμοδοτικά συμβούλια και επιφορτισμένα με την λήψη αποφάσεων, αντιπροσωπευτικά, περιφερειακά και κλαδικά όργανα, διασφαλίζοντας τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε ισότιμη βάση με τους άνδρες·

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2013-2020

12. Επισημαίνει ότι μόνο ένα κράτος μέλος έχει αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρέχει ο άξονας 4 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων που απευθύνονται σε γυναίκες, και καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρονται από το ΕΤΘΑ προκειμένου:

•   να εφαρμόσουν την αρχή της ισότητας των ευκαιριών, τόσο κατά την επεξεργασία όσο κατά την ανάπτυξη ή την εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων·

•   να καταστήσουν τον αλιευτικό τομέα πιο φιλικό προς τις γυναίκες επανασχεδιάζοντας τον τομέα και προσφέροντας κατάλληλες εγκαταστάσεις (όπως αποδυτήρια στα σκάφη και στους λιμένες)·

•   να υποστηρίξουν τις ενώσεις των γυναικών και την οργάνωσή τους σε δίκτυα, όπως των κατασκευαστριών διχτυών, των λιμενεργατριών και των συσκευαστριών·

•   να υποστηρίξουν προγράμματα για την άμβλυνση των προβλημάτων που προκύπτουν από τις συνθήκες εργασίας των γυναικών που απασχολούνται στη συλλογή οστρακοειδών στη στεριά, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής·

•   να υποστηρίξουν προγράμματα για την ενθάρρυνση, τη διαφοροποίηση και την ανάδειξη της σημασίας του ρόλου των γυναικών στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια·  

•   να διευκολύνουν την πρόσβαση γυναικών και κοριτσιών στην κατάρτιση μέσω της χρηματοδότησης ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και να διευκολύνουν επίσης την αναγνώριση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας· για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη καλούνται να εφαρμόσουν διαδικασίες για τη χορήγηση επισήμως αναγνωρισμένων πιστοποιητικών επαγγελματικών προσόντων και να δημιουργήσουν κέντρα κατάρτισης για τις επαγγελματικές δραστηριότητες που ασκούνται συνήθως από τις γυναίκες σε διάφορες ενώσεις·

•   να παράσχουν στις νέες καλύτερες δυνατότητες απασχόλησης και να στηρίξουν την συνέχεια μεταξύ των γενεών, αναπτύσσοντας κυρίως βιώσιμες δραστηριότητες για το θαλάσσιο περιβάλλον·

•   να υποστηρίξουν την επαγγελματική κατάρτιση, ιδίως των γυναικών που εργάζονται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας οι οποίες έτσι θα έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να καταλάβουν διευθυντικές θέσεις και τεχνικές εξειδικευμένες διοικητικές θέσεις που συνδέονται με την αλιεία σε συνθήκες μισθολογικής ισότητας·

•   να αναβαθμίσουν τον ρόλο των γυναικών στην αλιεία, στηρίζοντας κυρίως τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στη στεριά, καθώς επίσης και δραστηριότητες που συνδέονται με την αλιεία και αφορούν την παραγωγή, τη μεταποίηση, την εμπορία και την πώληση·

•   να ενθαρρύνουν τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που δρομολογούνται από γυναίκες και –εφόσον κρίνεται αναγκαίο– την οικονομική διαφοροποίηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον αλιευτικό τομέα, μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων στους τομείς της μουσειολογίας, των πολιτιστικών παραδόσεων, της χειροτεχνίας, της γαστρονομίας και της εστίασης·

•   να ενθαρρύνουν τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες για ανάπτυξη δραστηριοτήτων που δεν συνδέονται με την αλιεία στις παράκτιες περιοχές όπου η εφαρμογή της μεταρρύθμισης της αλιευτικής πολιτικής είχε ως συνέπεια την απώλεια θέσεων εργασίας·

13. καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν μέσα χορήγησης χαμηλότοκων δανείων, τα οποία θα επιτρέψουν την υπέρβαση των ειδικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες για τη χρηματοδότηση των έργων που μπορούν να συμπεριληφθούν στα εθνικά προγράμματα στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ·

14. καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες των γυναικών διευκολύνοντας την πρόσβαση σε σύστημα μικροπιστώσεων με ευνοϊκούς όρους και παρέχοντας επαρκή ενημέρωση σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης·

15. παροτρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των τοπικών υποδομών, τη διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές, και ιδίως στις περιοχές που εξαρτώνται εξολοκλήρου από την αλιεία, με στόχο την εξασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξής τους, καταπολεμώντας παράλληλα τη φτώχεια γενικότερα, και ιδίως στις περιοχές όπου πλήττει τις γυναίκες και τα παιδιά, και επιδιώκοντας την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας·

16. επαναλαμβάνει τις θέσεις που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας «Ορίζων 2020» – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020), σχετικά με την αναβάθμιση της συμμετοχής των γυναικών σε όλες τις έρευνες, στα προγράμματα και στα επιστημονικά πεδία, και κυρίως των γυναικών εκείνων που ασχολούνται επαγγελματικά με τη διερεύνηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος·

17. ζητεί από τα κράτη μέλη:

•   να αναγνωρίσουν νομικά την εργασία των γυναικών που συνεισφέρουν οικονομικά στην οικογένεια ή που συμβάλλουν μέσω της εργασίας τους ακόμα και αν αυτή δεν είναι αμειβόμενη·

•   να εγγυηθούν τη στήριξη των γυναικών, χορηγώντας τους επιδόματα ανεργίας όταν υποχρεούνται να σταματήσουν να εργάζονται (προσωρινά ή οριστικά), συνταξιοδοτικά δικαιώματα, εναρμονισμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, πρόσβαση σε γονική άδεια (ανεξάρτητα από το καθεστώς της συμβίωσης του ζευγαριού), πρόσβαση σε κοινωνική ασφάλιση και σε δωρεάν υγειονομικές υπηρεσίες και προστασία από τους κινδύνους που εγκυμονεί η εργασία τους στον θαλάσσιο και αλιευτικό τομέα·

18. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 22ας Νοεμβρίου 2012, σχετικά με την εξωτερική διάσταση στης κοινής αλιευτικής πολιτικής, ζητεί στην παράγραφο 28, στους κόλπους του ΠΟΕ, η ΕΕ να ταχθεί υπέρ της ποινικοποίησης των χωρών που προβαίνουν σε διακρίσεις σε βάρος των γυναικών, και στην παράγραφο 45 του ιδίου ψηφίσματος, ζητεί από την Επιτροπή να προσπαθεί κατά τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη αλιευτικών συμφωνιών να διασφαλίσει ότι το παράκτιο κράτος θα διαθέτει σημαντικό μέρος των τομεακών αναπτυξιακών ενισχύσεων στην αναγνώριση, την προώθηση και τη διαφοροποίηση του ρόλου των γυναικών στον τομέα της αλιείας, διασφαλίζοντας την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά ιδίως την κατάρτιση και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και δάνεια·

19. παροτρύνει την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η ευρωπαϊκή διάσταση του φύλου έχει ενσωματωθεί και διασφαλίζεται στο πλαίσιο των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης που αφορούν τον κλάδο της αλιείας·

Βασικός κανονισμός σχετικά με την κοινή αλιευτική πολιτική

20. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την εκπλήρωση των στόχων της νέας κοινής αλιευτικής πολιτικής σχετικά με την πρόσβαση σε αλιευτικούς πόρους με βάση διαφανή κριτήρια περιβαλλοντικού, κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα, ενσωματώνοντας αρχές της ίσης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών·

21. καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίζουν το επαγγελματικό καθεστώς των γυναικών στις περιπτώσεις προσωρινής παύσης της δραστηριότητας, μεταξύ άλλων για βιολογικούς σκοπούς·

22. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την τήρηση της οδηγίας 2010/41/ΕΕ ώστε οι γυναίκες του αλιευτικού τομέα που εργάζονται σε καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης στις οικογενειακές επιχειρήσεις ή στηρίζουν τους συζύγους ή συντρόφους τους, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν στην ατομική και οικογενειακή οικονομική βιωσιμότητα, καθώς επίσης και οι γυναίκες που ασκούν τέτοια δραστηριότητα βιοποριστικά και δεν υπάγονται σε κανενός είδους οικογενειακή ένωση, να τύχουν νομικής αναγνώρισης και να λαμβάνουν τα ίδια κοινωνικά βοηθήματα με τα βοηθήματα που λαμβάνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες·

23. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1)

ΕΕ L 223, 15.8.2006, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 180, 15.07.2010, σ. 1.

(3)

P7_TA(2013)0040.

(4)

P7_TA(2012)0333.

(5)

P6_TA(2005)0532.

(6)

P7_TA(2012)0460.

(7)

P7_TA(2012)0461.

(8)

P7_TA(2012)0336.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα έκθεση αποσκοπεί στην υποστήριξη των γνώσεων, των συστάσεων και των πρωτοβουλιών της Επιτροπής Αλιείας και της Επιτροπής των Γυναικών σχετικά με τον κοινωνικοοικονομικό ρόλο των γυναικών στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Στις ειδικές πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν από την Επιτροπή Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με την ανάπτυξη της ισότητας των φύλων στην κοινή αλιευτική πολιτική τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα δίκτυα γυναικών: αλιεία, γεωργία και διαφοροποίηση (2004/2263(INI)) της Επιτροπής Αλιείας, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας 2007-2013, και ειδικότερα, το 2010 η ακρόαση με θέμα «Γυναίκες και Βιώσιμη Ανάπτυξη στους τομείς της αλιείας» στην Επιτροπή Αλιείας, κατά την οποία επισημάνθηκαν οι δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον τομέα της αλιείας και η ανάγκη ενθάρρυνσης της συμμετοχής των γυναικών σε όλες τις πτυχές της αλιευτικής πολιτικής.

Στις 14 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η κοινή ακρόαση της Επιτροπής Αλιείας και της Επιτροπής των Γυναικών με θέμα «Η ανάπτυξη του ρόλου των γυναικών στην ευρωπαϊκή αλιεία και υδατοκαλλιέργεια» όπου αναλύθηκε η κατάσταση των γυναικών στον αλιευτικό τομέα, ο ρόλος τους στη δημιουργία νέων ευκαιριών στις παράκτιες κοινότητες, οι καινοτόμες ενέργειες για να υποστηριχθεί η δημιουργία δικτύων γυναικών και η ανταλλαγή ορθών πρακτικών, η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στα διάφορα στάδια της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας, σε ό,τι κυρίως αφορά τον άξονα 4 του Ταμείου, και οι μελλοντικές προοπτικές στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Σε σχέση με τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής που είναι σε εξέλιξη, αξίζει να σημειωθεί τόσο η έκθεση σχετικά με την παράκτια αλιεία, την παραδοσιακή αλιεία και τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής (2011/2292(INI)), η οποία περιλαμβάνει εξαιρετικά σημαντικές έννοιες για τον ρόλο των γυναικών στην αλιεία σε σχέση με τη βελτίωση των κοινωνικών και εργασιακών συνθηκών και τον οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τους ρόλο, όσο και η θεμελιώδης ανακοίνωση (2011/2290(INI)). Στην ανακοίνωση αυτή υπογραμμίζεται η ανάγκη για μεγαλύτερη νομική και κοινωνική αναγνώριση, η σημασία της εργασίας των γυναικών στον αλιευτικό τομέα και ο ρόλος τους στην οικογενειακή οικονομία, μεταξύ άλλων και στην οικονομία των συντρόφων συμβίωσης.

Παρά την κοινωνικοοικονομική σημασία των γυναικών στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, στα αλιευτικά σχέδια και προγράμματα και στην αλιευτική νομοθεσία δεν γίνεται συχνά ειδική αναφορά στην τήρηση της ισότιμης πρόσβασης των γυναικών στις εργασίες που συνδέονται με την αλιεία.

Η εργασία των γυναικών στην αλιεία και σε συναφείς δραστηριότητες είναι συχνά αθέατη και συμπληρώνει την εργασία των συντρόφων τους σε ένα ολοένα και πιο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον για τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει ούτε σταθερός μισθός, ούτε κοινωνικές παροχές. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ορισμένες γυναίκες βιοπορίζονται αποκλειστικά και μόνο από αυτήν τη δραστηριότητα.

Η έλλειψη και η αδυναμία διάθεσης στατιστικών στοιχείων σχετικά με τον ρόλο των γυναικών στον κόσμο της αλιείας αποτελεί ένα σημαντικό εμπόδιο για την αξιολόγηση των καθηκόντων τους και της οικονομικής τους συνεισφοράς. Είναι δύσκολο να εξεταστεί επισταμένως η τρέχουσα εργασιακή κατάσταση των γυναικών στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια όταν τα στοιχεία που παρέχονται δεν διαφοροποιούνται ανά φύλο ή μορφή εργασιακής δραστηριότητας στο εσωτερικό του αλιευτικού τομέα και δίνουν κυρίως έμφαση στην αλιευτική παραγωγή.

Η νέα κοινή αλιευτική πολιτική θα πρέπει να συμβάλει στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και, ιδίως, στην επίτευξη καλής οικολογικής κατάστασης το 2020, όπως ακριβώς ορίζει η οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) και για τον λόγο αυτόν πρέπει να εξεταστεί η συμβολή των γυναικών που εργάζονται στον τομέα της παράκτιας αλιείας δεδομένης της σημασίας τους για την τήρηση της εν λόγω οδηγίας μέσω της εργασίας της που σέβεται το θαλάσσιο περιβάλλον.

Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι οι γυναίκες και οι νέοι επηρεάζονται περισσότερο σε περιόδους ύφεσης ή οικονομικής κρίσης, όπως η τρέχουσα, και ότι είναι οι πρώτοι που πλήττονται σε επίπεδο δυνατοτήτων απασχόλησης, απολαβών και συνθηκών εργασίας.

Επί του παρόντος, υπάρχουν στην Ευρώπη κάποιες ενώσεις και οργανώσεις γυναικών στον τομέα της αλιείας που προασπίζονται την ισότητα των δικαιωμάτων των γυναικών και παρέχουν συμβουλές δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε δίκτυα, να εντείνουν τον συντονισμό τους και να έχουν πρόσβαση στις ενισχύσεις. Το 2008 υπήρχαν στην ΕΕ 18 οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, 4 εθνικές οργανώσεις, 1 εθνικό δίκτυο, 3 διεθνικά δίκτυα και 1 ευρωπαϊκό δίκτυο.

Στην Ευρώπη, το πιο εκτεταμένο δίκτυο γυναικών είναι το AKTEA που έχει ως στόχους, μεταξύ άλλων, να προβάλει τον ρόλο των γυναικών στην αλιεία, την υδατοκαλλιέργεια και συναφείς δραστηριότητες, να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σχετικά με τη συνεισφορά των γυναικών σε αυτούς τους τομείς, τη συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε αυτούς τους τομείς, την ανταλλαγή εμπειριών κ.λπ.

Η κατάρτιση είναι μία από τις πιο σημαντικές πτυχές για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων σε κάθε επαγγελματικό τομέα. Τα καθήκοντα που ασκούν οι γυναίκες στην παράκτια αλιεία πρέπει να ρυθμιστούν νομοθετικά και να συμπεριληφθούν σε επίσημα μαθήματα κατάρτισης τα οποία θα προάγουν τη συνέχιση του επαγγέλματος στην κοινωνία. Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι οι γυναίκες του αλιευτικού τομέα θα πρέπει να μάθουν να χρησιμοποιούν τα εργαλεία πληροφορικής προκειμένου να αναπτυχθούν επιμέρους δραστηριότητες των επιχειρήσεων ή της οικογενειακής οικονομίας που συνδέονται κυρίως με τη διοίκηση.

Την περίοδο αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) για την περίοδο 2013-2020· το βασικό μέσο που υποστηρίζει τη χρηματοδότηση στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στην Ένωση.

Στο πλαίσιο του νέου αυτού ΕΤΘΑ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν για τη συνεχή κατάρτιση των νέων και των γυναικών του τομέα της αλιείας διασφαλίζοντας την αναβάθμιση τους στην αγορά εργασίας της αλιείας και την προαγωγή ή παρουσία τους σε όλους τους αντιπροσωπευτικούς οργανισμούς.

Επίσης, θα πρέπει να διασφαλίσουν τις ενισχύσεις για την προώθηση και τη διατήρηση των οργανώσεων των γυναικών στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες ενθαρρύνουν την παρουσία τους, την αυτοπεποίθησή τους και την κοινωνική τους αναγνώριση.

Αξίζει άλλωστε να σημειωθεί η σημασία της συμμετοχής των ερευνητριών στον τομέα του θαλάσσιου περιβάλλοντος, σε ό,τι αφορά κυρίως την απασχόληση των γυναικών στον τομέα της αλιείας και την κατάσταση των αποθεμάτων, τα οποία έχουν καίρια σημασία για τη βιώσιμη εκμετάλλευση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την πρόληψη των πιθανών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Στο άρθρο 79 του ΕΤΘΑ αναφέρονται ως επιλέξιμα μεταξύ άλλων τα είδη πράξεων που αφορούν την επιστημονική ανάλυση και την υλοποίηση της ΚΑλΠ, τα εθνικά πολυετή προγράμματα δειγματοληψίας, οι επιστημονικές έρευνες στη θάλασσα κ.λπ., αλλά πρέπει να σημειωθεί ότι το νέο ΕΤΘΑ πρέπει να διασφαλίσει τη συγκέντρωση και συνεχή ανάλυση στοιχείων σχετικά με την απασχόληση των γυναικών στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και την κοινωνικοοικονομική τους συμβολή στον τομέα αυτόν. Η εκπλήρωση αυτής της απαίτησης θα συνέβαλε άλλωστε και στην εκπλήρωση των γενικών όρων του Παραρτήματος III του ΕΤΘΑ («Γενικοί εκ των προτέρων καθορισμένοι όροι»), σύμφωνα με το οποίο η αποτελεσματική εφαρμογή μιας σαφούς στρατηγικής για την προώθηση της ισότητας των φύλων διασφαλίζεται μέσω, μεταξύ άλλων, ενός συστήματος συλλογής και ανάλυσης δεδομένων και δεικτών ανά φύλο και της χάραξης τεκμηριωμένων πολιτικών για την ισότητα των φύλων.

Το νέο ΕΤΘΑ θα πρέπει επίσης να διοχετεύσει τις ενισχύσεις σε όλες τις γυναίκες που έχουν υποστηρίξει την οικογενειακή οικονομία με την αφανή τους εργασία, ως σύζυγοι, σύντροφοι συμβίωσης κ.λπ.

Στο άρθρο 2 του νέου βασικού κανονισμού της αλιευτικής πολιτικής ορίζονται οι γενικές αρχές που πρέπει να διέπουν την εν λόγω πολιτική, ενώ στο άρθρο 7 ορίζονται στόχοι για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των πόρων και μέτρα για να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στη θαλάσσια βιοποικιλότητα και στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Για την επίτευξη των εν λόγω στόχων έχει θεμελιώδη σημασία να αναβαθμιστούν οι δραστηριότητες των γυναικών που απασχολούνται στη συλλογή οστρακοειδών, δεδομένου ότι οι γυναίκες αυτές εκμεταλλεύονται τους αλιευτικούς πόρους με βιώσιμο τρόπο και με σεβασμό προς τους εν λόγω πληθυσμούς και την αναγέννησή τους, γνωρίζοντας ωστόσο καλά ότι αν υπερβούν τα όρια του εν λόγω περιβάλλοντος, στο μέλλον δεν θα έχουν πόρους για να ασκήσουν την εργασία τους.

Η νέα κοινή αλιευτική πολιτική θα πρέπει να δώσει έμφαση, αφενός, στην εκπλήρωση των στόχων σχετικά με την αρχή της ισότητας, την ιστορική αναγνώριση του κοινωνικοοικονομικού ρόλου των γυναικών στον κόσμο της αλιείας, την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου, τα κοινωνικά μέτρα και τις αναγκαίες ενισχύσεις για την ανεργία, την ενθάρρυνση της ένταξής τους σε επιτροπές, γνωμοδοτικά συμβούλια και της συμμετοχής τους σε οργανώσεις, και αφετέρου, στην αναζήτηση των χρηματοδοτικών μέσων, των αναγκαίων κοινωνικών μέτρων και των ενισχύσεων που συνδέονται με την παύση της δραστηριότητας των εργαζομένων για βιολογικούς σκοπούς.

Είναι επομένως προφανές ότι οι γυναίκες που εργάζονται στον αλιευτικό τομέα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες. Είναι απαραίτητο να ρυθμιστούν νομοθετικά οι όροι εργασίας τους και να εξισωθεί η κατάστασή τους με την κατάσταση των ανδρών, να διασφαλιστεί ότι οι όροι εργασίας του τομέα θα προσελκύσουν τις μελλοντικές γενεές και να αναγνωριστεί η συνεισφορά τους στη βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας. Για τον λόγο αυτόν καθίσταται απαραίτητο με την εν λόγω μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής, να τεθούν οι βάσεις για την ανάπτυξη ενισχύσεων, κατευθυντηρίων γραμμών, σχεδίων, προγραμμάτων κατάρτισης, καθώς επίσης και για την αναγνώριση και ισότητα των αναγκαίων δικαιωμάτων τα οποία θα διασφαλίσουν ένα καλύτερο και σταθερό μέλλον των γυναικών που εργάζονται στον αλιευτικό τομέα.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.1.2014

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

3

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Κρίτων Αρσένης, Edit Bauer, Alain Cadec, Marije Cornelissen, Edite Estrela, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Iratxe García Pérez, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Isabella Lövin, Astrid Lulling, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, Angelika Niebler, Siiri Oviir, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Joanna Senyszyn, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Jarosław Leszek Wałęsa, Marina Yannakoudakis, Inês Cristina Zuber

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Izaskun Bilbao Barandica, Anne Delvaux, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Nicole Kiil-Nielsen, Christa Klaß, Antolín Sánchez Presedo, Angelika Werthmann

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elisabetta Gardini, Anna Hedh

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου