SPRÁVA o osobitných opatreniach v oblasti spoločnej rybárskej politiky na rozvoj úlohy žien

30.1.2014 - (2013/2150(INI))

Výbor pre rybárstvoVýbor pre práva žien a rodovú rovnosť
Spravodajcovia: Dolores García-Hierro Caraballo, Raül Romeva i Rueda
(Spoločné schôdze výborov – článok 51 rokovacieho poriadku)

Postup : 2013/2150(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0070/2014
Predkladané texty :
A7-0070/2014
Prijaté texty :

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o osobitných opatreniach v oblasti spoločnej rybárskej politiky na rozvoj úlohy žien

(2013/2150(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na právne predpisy, ktoré sa uplatňujú na Európsky rybársky fond, najmä nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, č. 861/2006, č. 1198/2006 a č. 791/2007, v ktorých sú vymedzené presné pravidlá a dohody, pokiaľ ide o štrukturálnu pomoc Spoločenstva odvetviu rybárstva[1],

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/41/EÚ zo 7. júla 2010 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a o zrušení smernice Rady 86/613/EHS[2],

–   so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie zo 6. februára 2013 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločnej rybárskej politike[3],

–   so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 12. septembra 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry[4],

–   so zreteľom na návrh Komisie a pozície, ktoré prijali Parlament a Rada, o Európskom fonde pre námorníctvo a rybárstvo (COM(2011)0804),

–   so zreteľom na návrh Komisie a pozície prijaté Parlamentom a Radou, pokiaľ ide o návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti a šírenia v programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inovácie (2014 – 2020) (COM(2011)0810),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Stratégia rovnosti žien a mužov 2010 – 2015 (COM(2010) 0491),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 15. decembra 2005 o sieťach žien: rybolov, poľnohospodárstvo a diverzifikácia[5],

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 22. novembra 2012 o maloobjemovom pobrežnom rybolove, drobnom rybolove a reforme spoločnej politiky rybného hospodárstva[6],

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 22. novembra 2012 o vonkajšom rozmere spoločnej rybárskej politiky[7],

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 12. septembra 2012 o reforme spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva – spoločné oznámenie[8],

–   so zreteľom na vypočutie na tému Ženy a trvalo udržateľný rozvoj v oblasti rybolovu vo Výbore pre rybárstvo 1. decembra 2010,

–   so zreteľom na vypočutie Výboru pre rybárstvo a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, ktoré sa konalo 14. októbra 2013 v Európskom parlamente o rozvoji úlohy žien v oblasti rybolovu a akvakultúry v Európe,

   so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na spoločné schôdze Výboru pre rybárstvo a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť podľa článku 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7-0070/2014),

A. keďže práca, ktorú vykonávajú ženy v oblasti rybolovu a akvakultúry, nie je uznaná a spravidla ostáva neviditeľná aj napriek tomu, že predstavuje pridanú ekonomickú hodnotu a významne prispieva k sociálnej, hospodárskej a environmentálnej udržateľnosti mnohých komunít a regiónov Európy, najmä v oblastiach, ktoré sú závislé od rybolovu;

B.  keďže v odvetví rybolovu členských štátov pracuje viac ako 100 000 žien, z čoho 4 % pracujú v rybolovnom priemysle a na pracovných miestach spájajúcich sa s činnosťami rybárskych plavidiel, ako je výroba sietí, práce v prístavoch a baliarňach, 30 % v odvetví akvakultúry, predovšetkým pri ručnom zbere morských plodov, a približne 60 % v spracovateľskom priemysle;

C. keďže uznáva, že práca, ktorú tradične vykonávajú ženy v odvetví rybolovu a akvakultúry, je namáhavá, ako v prípade ručného zberu morských plodov, tradičného predaja rýb, či už podomového predaja, na trhu alebo v obchodoch, výroby a opravy rybolovných sietí (ženy opravujúce siete), vykladania a triedenia úlovkov a baliacich prác v mimoriadne drsných klimatických podmienkach;

D. keďže štatistiky hrubo podceňujú realitu ženskej práce v niektorých z týchto sektorov a keďže všeobecná hospodárska kríza a vysoká nezamestnanosť v niektorých členských štátoch viedli k ďalšiemu zvýšeniu týchto čísel a k rastúcemu počtu žien zapojených do činností v odvetví rybolovu, najmä do zberu vodných schránkovcov a kôrovcov na pevnine, čo využívajú ako prostriedok na doplnenie alebo dokonca zaistenie príjmu pre svoje rodiny;

E.  keďže uznáva prínos žien k činnostiam súvisiacim s rybolovom a akvakultúrou, najmä v oblasti výroby a opravy rybárskych sietí, vykladania a triedenia úlovkov, riadenia zásobovania lodí, spracovania, balenia a predaja rýb alebo riadenia rybárskych podnikov;

F.  keďže Parlament v odseku 30 svojho uznesenia z 22. novembra 2012 o maloobjemovom pobrežnom rybolove, drobnom rybolove a reforme spoločnej rybárskej politiky vyzýva členské štáty, aby brali do úvahy význam hospodárskej, sociálnej a kultúrnej úlohy žien v rybárskom priemysle a umožnili im prístup k sociálnym výhodám, a zdôrazňuje, že aktívna účasť žien na činnostiach súvisiacich s rybárstvom pomáha zachovať a zaistiť prežitie odvetvia rybolovu a druhotne jeho tradícií a osobitných postupov a pomáha tiež zachovať kultúrnu rozmanitosť rôznych regiónov;

G. keďže Parlament vo svojom legislatívnom uznesení z 12. septembra 2012 požaduje opatrenia na podporu účasti žien vo výrobných organizáciách v odvetví rybolovu a akvakultúry;

H. keďže Parlament v odseku 31 svojho uznesenia z 22. novembra 2012 o maloobjemovom pobrežnom rybolove, drobnom rybolove a reforme spoločnej rybárskej politiky žiada o pridelenie finančných prostriedkov Európskeho námorného a rybárskeho fondu na posilnenie účasti žien v odvetví rybolovu, podporu združení žien, podporu odbornej prípravy žien a posilňovanie úlohy žien v rybolove poskytovaním podpory na činnosti uskutočňované na pevnine a na činnosti, ktoré súvisia s rybolovom v oboch smeroch reťazca;

I.   keďže Parlament v odseku 39 svojho uznesenia z 22. novembra 2012 o maloobjemovom pobrežnom rybolove, drobnom rybolove a reforme spoločnej rybárskej politiky žiada Komisiu a členské štáty, aby prijali opatrenia na zabezpečenie toho, aby mali ženy rovnaké platy a ostatné pracovné, sociálne a ekonomické práva vrátane poistenia na krytie rizík, a opatrenia na uplatňovanie vyrovnávacieho príplatku k predčasnému odchodu do dôchodku, ktorými by sa kompenzoval namáhavý charakter tejto práce (nočná práca, nebezpečenstvo, pracovný čas, o ktorom rozhoduje tempo výroby a rybolovné príležitosti), ktorým sú vystavené v práci v sektore rybolovu, ako aj uznanie špecifických ochorení ako chorôb z povolania;

J.   keďže štatistickým údajom týkajúcim sa pracovnej sily a najmä jej rozdelenia v určitých činnostiach podľa pohlavia, ako aj údajom, ktoré sa týkajú maloobjemového pobrežného a drobného rybolovu, rozsiahlej akvakultúry a súvisiacich činností, sa venuje menej pozornosti ako údajom týkajúcim sa výlovu, vykládky, množstva atď.;

K. keďže štatistické údaje pre EÚ a členské štáty týkajúce sa pracovnej sily v oblasti rybolovu, akvakultúry a súvisiacich odvetviach nie sú úplné, harmonizované ani rozdelené podľa ukazovateľov, ktoré by umožnili stanoviť prínos žien v týchto odvetviach;

L.  keďže aj napriek práci, ktorú ženy vykonávajú v odvetví rybolovu a akvakultúry, a ich významnému hospodárskemu prínosu nemajú primeranú sociálnu a pracovnoprávnu ochranu, ani príslušné odborné a pracovné postavenie;

M. keďže ženy v odvetví rybolovu trpia ekonomickou diskrimináciou a za rovnakú prácu dostávajú nižšiu mzdu ako muži;

N. keďže práca žien v odvetví rybolovu často nie je zákonne uznaná a ženy nemajú prístup k sociálnej ochrane zodpovedajúcej osobitným rizikám a zdravotným následkom súvisiacim s touto prácou;

O. keďže Parlament v odseku 42 svojho uznesenia z 22. novembra 2012 o maloobjemovom pobrežnom rybolove, drobnom rybolove a reforme spoločnej rybárskej politiky žiada Komisiu a členské štáty, aby prijali opatrenia na dosiahnutie väčšieho právneho aj spoločenského uznanie práce žien v rybárskom odvetví a aby ženám, ktoré pracujú v rodinnom podniku na plný alebo čiastočný úväzok alebo pomáhajú svojim manželom a prispievajú tak k vlastnej hospodárskej udržateľnosti, ako aj  udržateľnosti svojich rodín, zabezpečili rovnaké právne postavenie a sociálne výhody, aké majú samostatne zárobkovo činné osoby, a to najmä uplatnením smernice 2010/41/EÚ, a aby zaručili ich sociálne a ekonomické práva vrátane rovnakého odmeňovania, dávok v nezamestnanosti, ak stratia prácu (dočasne alebo trvalo), práva na dôchodok, zladenia pracovného a súkromného života, možnosti materskej dovolenky, prístupu k sociálnemu zabezpečeniu a bezplatnej zdravotnej starostlivosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ďalších sociálnych a ekonomických práv vrátane poistenia pokrývajúceho riziká na mori;

P.  keďže Parlament vo svojom uznesení z 12. septembra 2012 poukazuje na to, že úloha žien v odvetví rybolovu by sa mala viac právne i spoločensky uznávať a odmeňovať, že by ženy mali mať rovnaké práva ako muži a že by manželky a životné partnerky rybárov, ktoré sa starajú o rodinný podnik, mali mať právne postavenie a sociálne dávky rovnocenné s tými, ktoré dostávajú osoby s postavením samostatne zárobkovo činných osôb;

1.  žiada Komisiu, aby zaviedla osobitný štatistický program pre regióny závislé od rybolovu a venovala osobitnú pozornosť drobnému a pobrežnému rybolovu, tradičným metódam rybolovu, osobitným distribučným kanálom a práci a pracovným a sociálnym podmienkam zberačiek vodných schránkovcov a kôrovcov, ženám opravujúcim siete a pracovníčkam v oblasti drobného rybolovu a súvisiacich činností s cieľom posúdiť osobitné potreby súvisiace s činnosťou žien a zlepšiť spoločenské uznanie týchto mimoriadne náročných profesií;

2.  považuje za potrebné zlepšiť zber a analýzu štatistických údajov týkajúcich sa zamestnanosti v odvetví rybolovu rozdelených podľa pohlavia, druhu činnosti a druhu pracovnoprávneho vzťahu (samostatná zárobková činnosť, práca na dohodu, čiastočný pracovný úväzok, plný pracovný úväzok, príležitostná práca) s cieľom stanoviť prínos žien v odvetví rybolovu a akvakultúry;

3.  vyzýva Komisiu, aby sa zber údajov rozdelených podľa pohlavia rozšírila aj na odvetvie výlovu a aby sa stanovili nové ukazovatele, ako sú vek, úroveň vzdelania a odbornej prípravy a činnosť manželov alebo partnerov;

4.  považuje za potrebné stanoviť jasné vymedzenia, pokiaľ ide o štatistické ukazovatele používané na zber údajov o zamestnávaní pracovnej sily v odvetviach rybolovu, akvakultúry a súvisiacich odvetviach; zároveň považuje za potrebné vypracovať harmonizovaný súbor štatistických ukazovateľov na úrovni EÚ a vyzýva členské štáty, aby včas poskytovali úplné údaje v súlade s týmito ukazovateľmi;

5.  vyzýva Komisiu a Radu, aby z právneho a spoločenského hľadiska uznali úlohu žien v odvetví rybolovu a akvakultúry, ako aj v rámci udržateľného rozvoja oblastí závislých od rybolovu s cieľom odstrániť všetky hospodárske, administratívne a sociálne prekážky, ktoré sťažujú ich rovnocennú účasť;

6.  vyzýva Komisiu a Radu, aby nabádali členské štáty, aby regulovali a uznali ako choroby z povolania poranenia kĺbov alebo chrbtice či reumatické ochorenia vyvolané nepriaznivými poveternostnými podmienkami, v ktorých musia pracovať ženy v oblasti zberu schránkovcov a kôrovcov, opravy sietí, spracovania, výlovu rýb, predaja, ako aj poranenia, ktoré sú vyvolané zdvíhaním ťažkého nákladu;

7.  vyzýva Komisiu, aby uznala skutočnosť, že práca žien prispieva k zlepšeniu vysledovateľnosti produktov rybolovu, čo zvyšuje znalosti spotrebiteľov a zaručuje lepšiu kvalitu a bezpečnosť produktov rybolovu a akvakultúry a zlepšuje hospodárske, gastronomické a turistické možnosti rybárskych oblastí;

8.  žiada, aby boli vytvorené (v rámci Európskeho námorného a rybárskeho fondu alebo iných nástrojov ) konkrétne mechanizmy podpory, ktoré možno aktivovať v krízových situáciách (prírodné katastrofy), ako aj mechanizmy finančnej kompenzácie na pomoc rybárom, rybárkam a ich rodinám počas dočasných zákazov rybolovu, a to najmä v oblastiach, kde je rybolov jediným zdrojom zárobkov;

9.  považuje za potrebné podnecovať a finančne podporovať vytváranie združení žien prostredníctvom vnútroštátnych a európskych sietí žien s cieľom zvýšiť viditeľnosť žien v odvetví rybolovu, vytvárať sociálne povedomie o prínose žien k rybolovnej činnosti, uľahčiť výmenu skúseností a informovať o potrebách a požiadavkách žien od miestnych samospráv až po európske orgány;

10. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby uľahčili prístup k financovaniu pre organizácie žien v oblasti rybolovu, akvakultúry a v súvisiacich odvetviach, aby im umožnili realizovať iniciatívy, konsolidovať ich organizačné štruktúry a kontaktovať iné organizácie žien s cieľom vymieňať si skúsenosti a osvedčené postupy;

11. považuje za potrebné podporiť a posilniť efektívnu účasť žien v poradných orgánoch a radách, v rozhodovacích, zastupujúcich, regionálnych a profesijných orgánoch, čím sa zabezpečí ich účasť na rozhodovacom procese vo verejnom a súkromnom sektore za rovnakých podmienok ako v prípade mužov;

Európsky námorný a rybársky fond (ENRF) 2013 – 2020

12. pripomína, že iba jeden členský štát využil možnosti, ktoré ponúka os 4 Európskeho rybárskeho fondu na financovanie projektov, ktorých príjemcami sú ženy, a vyzýva členské štáty, aby využili možnosti, ktoré ponúka ENRF, a aby:

•   uplatňovali zásadu rovnosti príležitostí v oblasti vypracovania, ako aj v oblasti rozvoja a vykonávania operačných programov,

•   prostredníctvom reformy odvetvia a poskytnutím vhodných zariadení (napríklad šatní na lodiach a v prístavoch) vytvorili priaznivejšie prostredie pre ženy;

•   podporovali združenia žien a ich spájanie do sietí, (napríklad žien, ktoré vyrábajú siete alebo pracujú v prístavoch a baliarňach,

•   podporovali projekty zamerané na zmiernenie problémov vyplývajúcich z pracovných podmienok zberačiek, ktoré zbierajú schránkovce a kôrovce pešky, vrátane zosúladenia pracovného a rodinného života,

•   podporovali projekty zamerané na rozvoj, diverzifikáciu a zviditeľnenie úlohy žien v oblasti rybolovu a akvakultúry,

•   uľahčili ženám a dievčatám prístup k vzdelaniu financovaním osobitných školení a odbornej prípravy a profesionálnym uznaním ich činnosti, členské štáty by na tento účel mali iniciovať proces získania oficiálne uznaných osvedčení o kvalifikácii a zriadiť strediská odbornej prípravy pre pracovné činnosti, ktoré tradične vykonávajú ženy v jednotlivých komunitách;

•   ponúkli mladým ženám lepšie pracovné príležitosti a podporili kontinuitu medzi generáciami, najmä rozvíjaním udržateľných pracovných činností v námornom prostredí,

•   podporili odbornú prípravu, najmä pre ženy, ktoré pracujú v odvetví rybolovu a akvakultúry s cieľom zvýšiť možnosti ich prístupu k riadiacim pozíciám a kvalifikovaným technickým a riadiacim pozíciám v oblasti rybolovu za rovnakých mzdových podmienok,

•   posilnili úlohu žien v oblasti rybolovu, najmä zabezpečením podpory pre činnosti vykonávané na zemi a činnosti súvisiace s rybolovom v oblasti výroby, spracovania, distribúcie a predaja,

•   podporovali podnikateľské iniciatívy iniciované ženami prípadne aj hospodársku diverzifikáciu určitých činností súvisiacich s odvetvím rybolovu vrátane takých činností, ako napr. muzeológia, kultúrne tradície, remeslá a gastronomické a reštauračné odvetvie;

•   podporovali podnikateľské iniciatívy v oblastiach činností, ktoré nesúvisia s rybolovom v pobrežných oblastiach, kde v dôsledku vykonávania reformy rybolovu došlo k zániku pracovných miest;

13. vyzýva členské štáty, aby zjednodušili poskytovanie úverov za zvýhodnených podmienok s cieľom vyhnúť sa osobitným problémom, ktorým čelia ženy pri financovaní projektov, ktoré sú oprávnené na začlenenie do vnútroštátnych programov v rámci fondu ENRF;

14. vyzýva členské štáty, aby podporovali podnikateľské iniciatívy žien, a to prostredníctvom priaznivých mikroúverov a relevantných informácií o možnostiach financovania;

15. naliehavo vyzýva členské štáty, aby prijali opatrenia na rozvoj a modernizáciu miestnej infraštruktúry, aby diverzifikovali hospodárske činnosti a zlepšili kvalitu života v rybárskych oblastiach, najmä v oblastiach, ktoré sú úplne závislé od rybolovu, aby tak zaistili ich udržateľný rozvoj a zároveň aby sa bojovalo proti chudobe všeobecne a konkrétne proti chudobe žien a detí a aby sa zabránilo násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu;

16. pripomína stanoviská, ktoré boli prijaté v rámci postupu týkajúceho sa programu Horizont 2020 – rámcového programu pre výskum a inovácie (2014 – 2020), pokiaľ ide o povzbudenie účasti žien na všetkých výskumoch, projektoch a vedeckých disciplínach, najmä tých, ktoré svoju profesionálnu činnosť zameriavajú na poznanie morského prostredia;

17. vyzýva členské štáty, aby:

•   z právneho hľadiska uznali prácu žien, ktoré finančne prispievajú rodine, a žien, ktoré tak robia prostredníctvom svojej práce, aj keď nedostávajú plat,

•   zabezpečili pomoc ženám, a to poskytovaním dávok v nezamestnanosti v prípade (dočasného alebo úplného) prerušenia práce, práva na dôchodok, zosúladením pracovného a rodinného života, umožnením rodičovskej dovolenky (bez ohľadu na to, v akom zväzku žijú), sociálnym zabezpečením a bezplatnými zdravotnými službami a ochranou pred rizikami, ktorým sú vystavené pri práci v odvetví námorníctva a rybolovu;

18. berie na vedomie, že Parlament v odseku 28 svojho uznesenia z 22. novembra 2012 o vonkajšom rozmere spoločnej rybárskej politiky žiada, aby EÚ v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO) presadzovala sankcionovanie výroby tých krajín, ktoré diskriminujú ženy, a v odseku 45 vyzýva Komisiu, aby počas rokovaní o dohodách o rybolove dosiahla, aby pobrežný štát vyčlenil značnú časť odvetvovej rozvojovej podpory získanej na projekty, ktorých cieľom je uznanie, podpora a diverzifikácia úlohy žien v odvetví rybolovu, a aby sa zaistilo uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania a príležitostí pre ženy a mužov, najmä pokiaľ ide o odbornú prípravu a prístup k financovaniu a úverom;

19. naliehavo vyzýva Komisiu, aby zaistila, aby sa do dohôd o hospodárskom partnerstve týkajúcich sa odvetvia rybolovu začlenil európsky rodový rozmer a aby bol v nich zaručený;

Základné nariadenie o spoločnej rybárskej politike

20. naliehavo vyzýva členské štáty, aby zabezpečili plnenie cieľov novej spoločnej rybárskej politiky týkajúcich sa prístupu k zdrojom rybolovu, ktorý je založený na transparentných environmentálnych, sociálnych a hospodárskych kritériách zahŕňajúcich zásady rovnakého zaobchádzania a rovnakých príležitostí pre ženy a mužov;

21. vyzýva členské štáty, aby uznali zamestnanecký štatút žien v prípade dočasného pozastavenia činnosti vrátane období biologického odpočinku;

22. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili dodržiavanie smernice 2010/41/EÚ, aby ženy v odvetví rybolovu, ktoré pracujú na plný alebo čiastočný úväzok v rodinných podnikoch alebo pomáhajú svojim manželom alebo partnerom, čím prispievajú k vlastnej hospodárskej udržateľnosti a udržateľnosti svojich rodín, ako aj ženy, ktoré túto činnosť vykonávajú ako živobytie a nepatria do žiadnej rodinnej jednotky, získali uznanie z právneho hľadiska a rovnaké sociálne dávky ako samostatne zárobkovo činné osoby;

23. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam členských štátov.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Cieľom tejto správy je zhrnúť znalosti, odporúčania a iniciatívy Výboru pre rybolov a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť týkajúce sa sociálno-ekonomickej úlohy žien v odvetví rybolovu a akvakultúry v kontexte reformy spoločnej rybárskej politiky.

Medzi osobitné činnosti Výboru Európskeho parlamentu pre rybárstvo, pokiaľ ide o rozvoj rodovej rovnosti v rámci spoločnej rybárskej politiky v posledných rokoch, patrí uznesenie Európskeho parlamentu s názvom Siete žien: rybolov, poľnohospodárstvo a diverzifikácia (2004/2263(INI)), Európsky rybársky fond 2007 – 2013 a vypočutie vo Výbore pre rybné hospodárstvo v roku 2010 na tému Ženy a trvalo udržateľný rozvoj v rybárskych oblastiach, v ktorých sa poukázalo na ťažké podmienky, ktorým čelia ženy vo svete rybolovu, a na potrebu podporovať účasť žien vo všetkých oblastiach rybárskej politiky.

Vo Výbore pre rybárstvo a Výbore pre práva žien a rodovú rovnosť sa 14. októbra 2013 uskutočnilo spoločné vypočutie na tému rozvoja úlohy žien v oblasti európskeho rybolovu a akvakultúry. Počas vypočutia sa analyzovala situácia žien v odvetví rybolovu, ich úloha pri vytváraní nových príležitostí v pobrežných komunitách, novinky v oblasti opatrení zameraných na podporu vytvárania sietí žien a výmenu osvedčených postupov, začlenenie rodového hľadiska do rôznych etáp vykonávania Európskeho rybárskeho fondu, najmä pokiaľ ide o jeho os 4 a perspektívy do budúcnosti v rámci reformy spoločnej rybárskej politiky.

Pokiaľ ide o prebiehajúcu reformu spoločnej rybárskej politiky, treba poukázať na správu o drobnom pobrežnom rybolove, tradičnom rybolove a reforme spoločnej rybárskej politiky (2011/2292(INI)), ktorá zahŕňa pojmy, ktoré majú veľký význam pre úlohu žien v oblasti rybolovu a týkajú sa zlepšenia sociálnych a pracovných podmienok a ich sociálnej, ekonomickej a kultúrnej úlohy, ako aj na všeobecné oznámenie (2011/2290(INI)). V spoločnom oznámení sa zdôraznila potreba väčšieho právneho a spoločenského uznania a zdôraznil sa význam práce žien v odvetví rybolovu, ako aj ich úloha pri zabezpečovaní živobytia rodiny, či už ide o partnerov v manželskom zväzku alebo nie.

Napriek sociálno-hospodárskemu významu žien v odvetví rybolovu a akvakultúry sa v plánoch, programoch a právnych predpisoch týkajúcich sa rybolovu iba zriedka výslovne poukazuje na dodržiavanie rovnakých podmienok týkajúcich sa prístupu žien k práci súvisiacej s rybolovom.

Práca žien v oblasti rybolovu a súvisiacich činnostiach je často neviditeľná, keďže dopĺňajú prácu svojich partnerov v ekonomickom kontexte, ktorý je pre rodinné podniky čoraz zložitejší. V takýchto prípadoch nedostávajú ani pevnú mzdu, ani sociálne dávky. V tejto súvislosti treba dodať, že pre niektoré ženy je táto činnosť jediným zdrojom príjmov.

Nedostatok štatistických údajov týkajúcich sa úlohy žien vo svete rybolovu predstavuje významnú prekážku pre hodnotenie funkcií, ktoré plnia, a ich hospodárskeho prínosu. Je ťažké podrobne sa oboznámiť so súčasnou situáciou žien pracujúcich v odvetví rybolovu a akvakultúry, ak poskytnuté údaje nie sú diferencované podľa rodového hľadiska alebo typu činnosti vykonávanej v rámci odvetvia rybolovu a sú väčšmi zamerané na produkty rybolovu.

Spoločnou rybárskou politikou by sa malo prispieť k ochrane morského prostredia, a najmä k dosiahnutiu dobrého environmentálneho stavu najneskôr do roku 2020, ako sa stanovuje v článku 1 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii). To znamená, že je potrebné zaoberať sa aj prínosom žien, ktoré pracujú v oblasti tradičného rybolovu, pretože ich práca šetrná k životnému prostrediu bude kľúčovým faktorom pri uplatňovaní tejto smernice.

Treba mať tiež na zreteli, že ženy a mladí ľudia sú v čase recesie alebo hospodárskej krízy, ako je súčasná kríza, najviac postihnutou skupinou a sú prvými osobami, ktorých pracovné miesta, mzdy a pracovné podmienky sú ohrozené.

V Európe v súčasnosti existujú niektoré združenia a organizácie žien v oblasti rybolovu, ktoré sa zasadzujú za rovnosť práv a poskytovanie poradenstva a umožňujú ženám vzájomné prepojenie, dosiahnutie lepšej koordinácie a prístup k pomoci. V roku 2008 existovalo v EÚ 18 organizácií pôsobiacich na miestnej alebo regionálnej úrovni, štyri vnútroštátne organizácie, jedna vnútroštátna sieť, tri nadnárodné siete a jedna európska sieť.

Najkomplexnejšou sieťou žien v Európe je AKTEA, a k jej cieľom patrí zviditeľnenie žien v odvetví rybolovu a akvakultúry a súvisiacich činnostiach, zvyšovanie informovanosti o prínose žien v týchto odvetviach, podpora účasti žien na rozhodovacích procesoch v týchto odvetviach, výmena skúseností atď.

Odborná príprava je jedným z najdôležitejších aspektov pre rozvoj a profesionalizáciu akejkoľvek pracovnej oblasti. Úlohy, ktoré vykonávajú ženy v oblasti drobného rybolovu, sú regulované prostredníctvom oficiálnych kurzov, ktoré napomôžu zabezpečiť, aby tento druh práce pretrvával v našej spoločnosti. Treba zdôrazniť aj skutočnosť, že je potrebné naučiť sa využívať informačné nástroje, ktoré sú konkrétnejšie a viac zamerané na ženské manažérske činnosti v odvetví rybolovu s cieľom rozvíjať podnikateľské činnosti a rodinné podnikanie.

V súčasnej dobe prebiehajú práce na budúcom Európskom námornom a rybárskom fonde (EFNR) na obdobie 2013 – 2020, ktorý bude hlavným nástrojom pomoci pri poskytovaní financovania v odvetví rybolovu a akvakultúry v EÚ.

V rámci tohto nového ENRF musia členské štáty zabezpečiť pre mladých ľudí a ženy prístup k priebežnej odbornej príprave v odvetví rybolovu, aby sa mohli rekvalifikovať na trhu práce v oblasti rybolovu s cieľom podporiť úlohu žien a zabezpečiť ich účasť vo všetkých zastupujúcich orgánoch.

Takisto je potrebné zabezpečiť podporu a pomoc, pokiaľ ide o zachovanie združení žien v odvetví rybolovu a akvakultúry, s cieľom zvýšiť ich zastúpenie, dôveru a spoločenské uznanie.

Ďalším významným aspektom je zapojenie výskumníčok v oblasti morského prostredia, najmä v oblasti zamestnanosti žien v odvetví rybolovu a situácia v oblasti zdrojov. Takýto výskum je zásadný pre udržateľné využívanie zdrojov so zreteľom na možné vplyvy zmeny klímy.

V článku 79 ENRF sú okrem ostatných typov operácií týkajúcich sa vedeckých analýz a uplatňovania spoločnej rybárskej politiky uvedené aj oprávnené viacročné vnútroštátne programy odberu vzoriek, námorné prieskumy atď., ale nový ENRF potrebuje tiež zabezpečiť nepretržitý zber a analýzu údajov týkajúcich sa zamestnanosti žien v odvetví rybolovu a akvakultúry a ich sociálno-ekonomického prínosu pre toto odvetvie. Splnenie tejto požiadavky by prispelo aj k dodržaniu všeobecných kritérií stanovených v prílohe III k ENRF (všeobecná podmienenosť ex ante), podľa ktorej sa vyžaduje, aby sa účinné vykonávanie a uplatňovanie jednoznačnej stratégie na podporu rodovej rovnosti okrem iného zabezpečilo prostredníctvom: systému pre zhromažďovanie a analýzu údajov a ukazovateľov rozdelených podľa pohlavia a vytvorenia rodových politík založených na dôkazoch.

Nový ENRF by mal zároveň poskytovať podporu všetkým ženám, ktoré svojou prácou skrytou formou prispievajú do rodinného rozpočtu, či už ako manželky alebo životné partnerky atď.

V novom základnom nariadení o rybárskej politike sa v článku 2 stanovujú všeobecné zásady, ktoré sa majú dodržiavať v oblasti rybárskej politiky, a v článku 7 sa stanovujú ciele pre udržateľné hospodárenie so zdrojmi a opatrenia na minimalizovanie negatívneho vplyvu činností rybolovu na morskú biodiverzitu a morské ekosystémy. Na dosiahnutie týchto cieľov je nevyhnutné zhodnotiť činnosti, ktoré vykonávajú ženy zberajúce schránkovce a kôrovce, pretože so zdrojmi rybolovu hospodária udržateľným spôsobom a rešpektujú populácie a regeneráciu a dobre vedia, že ak prekročia limity tohto zdroja, v budúcnosti nebudú mať zdroje potrebné na vykonávanie svojej práce.

Nová spoločná rybárska politika by sa mala usilovať o dosiahnutie cieľov týkajúcich sa zásady rovnosti, historického uznania sociálno-ekonomickej úlohy žien v oblasti rybolovu, nediskriminácie na základe rodovej príslušnosti, potrebných sociálnych opatrení a podpory v nezamestnanosti, opatrení na podporu integrácie žien do výborov, poradných rád a účasti v združeniach, ako aj identifikovania potrebných finančných nástrojov a sociálnych opatrení a podpory pre pracovníčky v oblasti rybolovu v obdobiach biologického odpočinku.

Celkovo vzaté je zrejmé, že ešte stále existuje množstvo potrieb, ktoré treba uspokojiť, pokiaľ ide o ženy pracujúce v odvetví rybolovu. Je potrebné regulovať ich pracovné podmienky a zrovnoprávniť ich postavenie v porovnaní s mužmi, zabezpečiť, aby boli pracovné podmienky v tomto odvetví atraktívne pre budúce generácie a uznať ich prínos k udržateľnému rozvoju rybného hospodárstva. Preto je nevyhnutné, aby táto reforma spoločnej rybárskej politiky stanovila základy na vypracovanie pomoci, usmernení, plánov a programov v oblasti odbornej prípravy, ako aj na potrebné uznanie a rovnosť práv, ktoré zabezpečia lepšiu a stabilnejšiu budúcnosť pre ženy, ktoré pracujú v rybárskom odvetví.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.1.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

32

3

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Kriton Arsenis, Edit Bauer, Alain Cadec, Marije Cornelissen, Edite Estrela, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Iratxe García Pérez, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Isabella Lövin, Astrid Lulling, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, Angelika Niebler, Siiri Oviir, Antonyia Parvanova, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Joanna Senyszyn, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Jarosław Leszek Wałęsa, Marina Yannakoudakis, Inês Cristina Zuber

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Izaskun Bilbao Barandica, Anne Delvaux, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Nicole Kiil-Nielsen, Christa Klaß, Antolín Sánchez Presedo, Angelika Werthmann

Náhradníčky (čl. 187 ods. 2) prítomné na záverečnom hlasovaní

Elisabetta Gardini, Anna Hedh