ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (VSZ)

3. 3. 2014 - (COM(2013)0430 – C7‑0177/2013 – 2013/0202(COD)) - ***I

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
Zpravodaj: Frédéric Daerden


Postup : 2013/0202(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0072/2014

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (VSZ)

(COM(2013)0430 – C7‑0177/2013 – 2013/0202(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0430),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 149 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7–0177/2013),

–   s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrhovanému právnímu základu,

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na články 55 a 37 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A7-0072/2014),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh rozhodnutí

Právní východisko 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 149 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 149 a 14 této smlouvy,

Pozměňovací návrh   2

Návrh rozhodnutí

Právní východisko 1 a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

s ohledem na Listinu základních práv, a zejména na články 29 a 36 této listiny,

Pozměňovací návrh   3

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Dne 17. června 2010 podpořila Evropská rada19 návrh Komise Evropa 2020, Strategie pro zaměstnanost a inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění20. Evropská rada vyzvala k úplné mobilizaci příslušných nástrojů a politik EU na podporu dosažení společných cílů a vyzvala členské státy, aby zesílily koordinovaný postup. Veřejné služby zaměstnanosti (VSZ) hrají ústřední úlohu při dosahování cíle strategie Evropa 2020 spočívajícího v dosažení 75% míry zaměstnanosti žen a mužů ve věku od 20 do 64 let do roku 2020.

(1) Dne 17. června 2010 podpořila Evropská rada19 návrh Komise Evropa 2020, Strategie pro zaměstnanost a inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění20. Evropská rada vyzvala k úplné mobilizaci příslušných nástrojů a politik Unie na podporu dosažení společných cílů a vyzvala členské státy, aby zesílily koordinovaný postup. Veřejné služby zaměstnanosti (VSZ) hrají ústřední úlohu při dosahování cíle strategie Evropa 2020 spočívajícího v dosažení 75% míry zaměstnanosti žen a mužů ve věku od 20 do 64 let do roku 2020, zejména snižováním nezaměstnanosti mladých lidí.

__________________

__________________

19 Nr: EUCO 13/10 ze dne 17.6.2010.

19 Nr: EUCO 13/10 ze dne 17.6.2010.

20 Sdělení Komise Evropa 2020, Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, KOM(2010) 2020 ze dne 3. března 2010.

20 Sdělení Komise Evropa 2020, Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, KOM(2010) 2020 ze dne 3. března 2010.

Pozměňovací návrh   4

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) Veřejné služby zaměstnanosti jsou služby obecného hospodářského zájmu a jako takové se řídí článkem 14 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) a článkem 36 Listiny základních práv Evropské unie. Článek 29 v Listině základních práv Evropské unie navíc uvádí, že „každý má právo na bezplatné služby zaměstnanosti“.

Pozměňovací návrh   5

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Tato doporučení by mohla být ještě vylepšena rozšířením základny znalostí, zpětnou vazbou o úspěšnosti provádění politik a spoluprací mezi VSZ členských států. Za tímto účelem bude síť VSZ, která má být vytvořena podle tohoto rozhodnutí, provádět konkrétní iniciativy, jako jsou například společný systém pro srovnávání založený na získaných poznatcích, odpovídající činnosti vzájemného učení, vzájemná pomoc mezi členy sítě a provádění strategických postupů pro modernizaci VSZ. Konkrétní poznatky sítě a jejích jednotlivých členů by také měly sloužit Radě pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO) a Výboru pro zaměstnanost (EMCO), které si je budou moci vyžádat při vytváření politik zaměstnanosti.

(4) Tato doporučení by mohla být ještě vylepšena rozšířením základny znalostí, zpětnou vazbou o úspěšnosti provádění politik a spoluprací mezi VSZ členských států. Za tímto účelem bude síť VSZ, která má být vytvořena podle tohoto rozhodnutí, provádět konkrétní iniciativy, jako jsou například společné systémy pro srovnávání založené na získaných poznatcích, odpovídající činnosti vzájemného učení, vzájemná pomoc mezi jejími členy a provádění strategických postupů pro modernizaci VSZ. Konkrétní poznatky sítě VSZ a jejích členů by také měly sloužit Radě pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO), Výboru pro zaměstnanost (EMCO) a Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) Evropského parlamentu jako podklady, které si budou moci vyžádat při vytváření politik zaměstnanosti, se zvláštním důrazem na řešení vysoké nezaměstnanosti u zranitelných skupin a zejména u mladých lidí.

Pozměňovací návrh   6

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Na neformálním zasedání došli ministři zasedající v Radě EPSCO k názoru, že intenzivnější a cílenější spolupráce mezi VSZ povede k lepšímu sdílení osvědčených postupů, a požádala o podrobný návrh iniciativy pro „učení na základě srovnání“.

(5) Intenzivnější a cílenější spolupráce mezi VSZ by vedla k lepšímu sdílení osvědčených postupů, a proto by se mělo požadovat, aby byl vypracován podrobný návrh iniciativy pro „učení na základě srovnání“.

Pozměňovací návrh   7

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Síť VSZ vytvořená podle tohoto rozhodnutí by měla pracovat v úzké spolupráci s výborem EMCO podle článku 150 SFEU a přispívat k jeho práci poskytováním věcných poznatků a zpráv o provádění politik. Příspěvky sítě VSZ Radě budou dodávány prostřednictvím EMCO. Zejména kombinace poznatků sítě VSZ ohledně aspektů provádění politik zaměstnanosti a komparativní analýzy VSZ může posloužit tvůrcům politik na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU při posuzování a navrhování politik zaměstnanosti.

(6) Síť VSZ vytvořená podle tohoto rozhodnutí by měla pracovat v úzké spolupráci s výborem EMCO podle článku 150 SFEU, zejména na úrovni jejich příslušných sekretariátů, a přispívat k práci výboru EMCO poskytováním věcných poznatků a zpráv o provádění politik. Příspěvky sítě VSZ pro Evropský parlament a Radu budou dodávány prostřednictvím EMCO v nezměněné podobě, případně doplněné o komentáře. Zejména poznatky sítě VSZ ohledně aspektů provádění politik zaměstnanosti společně s komparativní analýzou vypracovanou VSZ mohou posloužit tvůrcům politik na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU při posuzování a navrhování politik zaměstnanosti, pomoci jim dosáhnout cílů jednotlivých zemí a zvýšit míru zaměstnanosti řešením problému neobsazených pracovních míst. Výbor EMCO také síť VSZ informuje o své činnosti.

Pozměňovací návrh   8

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a) Procesy veřejných politik se skládají z přípravné fáze a z fáze provádění. Evropský parlament a Rada jako spolutvůrci právních předpisů by proto měly mít přehled o obou fázích. Zatímco výbor EMCO má působnost v přípravné fázi, síť VSZ by se měla věnovat fázi, kdy jsou veřejné politiky zaměstnanosti již prováděny. V tomto ohledu je zásadní vzájemná výměna informací mezi výborem EMCO a sítí VSZ. Má-li výbor EMCO možnost formulovat komentáře k příspěvkům sítě VSZ, nemělo by být povoleno, aby je pozměňoval. Stejně tak by výbor EMCO neměl mít k dispozici mechanismus, který by mu umožnil schvalování zpráv či ročních pracovních programů. Sekretariáty obou těchto orgánů by však měly úzce spolupracovat.

Pozměňovací návrh   9

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Síť VSZ by se měla podílet na provádění politických iniciativ v oblasti zaměstnanosti, jako jsou například doporučení Rady o zřízení záruky pro mladé lidi. Síť může také podporovat iniciativy zaměřené na usnadňování přechodu ze vzdělávání a odborné přípravy do pracovního procesu, například zlepšováním transparentnosti dovedností a kvalifikací.

(7) Síť VSZ by se měla podílet na provádění politických iniciativ v oblasti zaměstnanosti, jako jsou například doporučení Rady o zřízení záruky pro mladé lidi. Síť VSZ by měla zavést a sdílet osvědčené postupy identifikování mladých lidí, kteří nepracují ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET), a rozvoje iniciativ s cílem zajistit, že tito mladí lidé získají dovednosti nezbytné k tomu, aby mohli vstoupit na pracovní trh a setrvat na něm. Síť VSZ může také podporovat iniciativy zaměřené na usnadňování přechodu ze vzdělávání a odborné přípravy do pracovního procesu, poskytovat poradenství uchazečům o zaměstnání ohledně stáží a dalších možností vzdělávání a podporovat učňovské vzdělávání a vzdělávání založené na pracovní činnosti, a to zlepšováním transparentnosti dovedností a kvalifikací, které odpovídají potřebám a požadavkům zaměstnavatelů.

Pozměňovací návrh   10

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a) Dne 16. ledna 2013 přijal Parlament usnesení o zřízení záruky pro mladé lidi, které by mělo být bráno v potaz pokaždé, když jsou vypracovávány nové právní předpisy, které budou mít dopad na trh práce.

Pozměňovací návrh   11

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Síť VSZ by měla posílit spolupráci mezi svými členy, rozvíjet společné iniciativy zaměřené na výměnu informací a osvědčených postupů v oblastech, jež spadají do působnosti VSZ, srovnávací analýzu a poradenství i na propagaci inovativních přístupů při poskytování služeb zaměstnanosti. Vytvoření této sítě umožní inkluzivní srovnávání všech VSZ založené na poznatcích a zaměřené na výkonnost, které povede k určení osvědčených postupů. Pomocí těchto výsledků by měli být členové sítě schopni formovat koncepci a provádění služeb zaměstnanosti v rámci svých konkrétních pravomocí. Iniciativy prováděné sítí by měly zlepšit efektivitu VSZ a umožnit účinnější vynakládání veřejných prostředků.

(8) Síť VSZ by měla posílit spolupráci mezi svými členy, rozvíjet společné iniciativy zaměřené na výměnu informací a osvědčených postupů ve všech oblastech, jež spadají do působnosti VSZ, rozvíjet srovnávací analýzu a poradenství a propagovat inovativní přístupy při poskytování služeb zaměstnanosti. Vytvoření této sítě umožní inkluzivní srovnávání všech VSZ založené na poznatcích a zaměřené na výkonnost, které povede k určení osvědčených postupů a pracovních struktur služeb zaměstnanosti v členských státech. Zohledněním těchto výsledků by členové sítě měli být schopni formovat koncepci a provádění služeb zaměstnanosti v rámci svých konkrétních pravomocí a tím zajistit lepší soulad dovedností a kvalifikací uchazečů o zaměstnání s potřebami zaměstnavatelů. Iniciativy prováděné sítí VSZ by měly zlepšit efektivitu VSZ a umožnit účinnější vynakládání veřejných prostředků. Síť VSZ by měla rovněž spolupracovat s dalšími poskytovateli služeb zaměstnanosti.

Pozměňovací návrh   12

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Vzhledem k různorodosti modelů VSZ, úkolů a forem poskytování služeb je na každém členském státu, aby navrhnul jednoho z vedoucích pracovníků veřejných služeb zaměstnanosti do funkce člena správní rady sítě VSZ. Tento člen by měl případně ve správní radě zastupovat ostatní veřejné služby zaměstnanosti daného členského státu. Jmenovaní členové by měli mít pravomoc přijímat rozhodnutí jménem organizací, které je vyslaly. Činnosti sítě by měly být otevřeny všem úrovním účasti, aby se zajistilo, že do její práce budou zapojeny všechny VSZ.

(10) Vzhledem k různorodosti modelů VSZ, úkolů a forem poskytování služeb je na každém členském státu, aby navrhnul jednoho člena z vedoucích pracovníků svých veřejných služeb zaměstnanosti do funkce člena správní rady sítě VSZ a jednoho nebo více náhradníků. Tento člen a náhradníci by měli případně ve správní radě zastupovat ostatní veřejné služby zaměstnanosti daného členského státu. Jmenovaní členové by měli mít pravomoc přijímat rozhodnutí jménem organizací, které je vyslaly. Činnosti sítě VSZ by měly být otevřeny všem úrovním účasti, aby se zajistilo, že do její práce budou zapojeny všechny VSZ.

Pozměňovací návrh   13

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a) Eurostat by měl mít k dispozici údaje o míře nezaměstnanosti na úrovni NUTS 3 v reálném čase, aby bylo zajištěno, že společné úkoly VSZ věrně odpovídají faktické situaci na trhu práce.

Pozměňovací návrh   14

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – název

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zřízení sítě

Účel

Pozměňovací návrh   15

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020 se zřizuje celoevropská síť veřejných služeb zaměstnanosti (VSZ) (dále jen „síť“). Síť bude vyvíjet iniciativy podle článku 3.

Na období od [první den po zveřejnění tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie] do 31. prosince 2020 se zřizuje celounijní síť veřejných služeb zaměstnanosti (VSZ) („síť“). Síť vyvíjí iniciativy podle článku 3.

Pozměňovací návrh   16

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1 a 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) veřejné služby zaměstnanosti navržené členskými státy, a

a) veřejné služby zaměstnanosti navržené každým členským státem, a

b) Komise.

b) Komise.

Členské státy, v nichž působí nezávislé regionální veřejné služby zaměstnanosti, zajistí jejich náležité zastoupení v rámci konkrétních iniciativ sítě.

Členské státy, v nichž působí nezávislé místní nebo regionální veřejné služby zaměstnanosti, zajistí náležité zastoupení těchto nezávislých místních nebo regionálních veřejných služeb zaměstnanosti v rámci konkrétních iniciativ sítě a určí příslušný veřejný orgán odpovědný za zřízení a správu VSZ. Pokud není z ústavních důvodů možné určit pouze jeden veřejný orgán, určí daný členský stát příslušné veřejné orgány. Každý členský stát má v rámci sítě jeden hlas, a to bez ohledu na počet určených místních nebo regionálních služeb zaměstnanosti. Zástupci vnitrostátních veřejných služeb zaměstnanosti vynakládají veškeré úsilí na zajištění toho, aby názory a zkušenosti místních a regionálních orgánů byly zohledněny v činnostech sítě a aby tyto orgány byly o činnostech sítě průběžně informovány.

Pozměňovací návrh   17

Návrh rozhodnutí

Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 1a

 

Definice

 

Pro účely tohoto rozhodnutí se rozumí: „učením na základě srovnání“ vytvoření systematického, integrovaného spojení mezi porovnávacími činnostmi a činnostmi vzájemného učení, kterého se dosáhne identifikací dobrých výsledků v klíčových odvětvích činnosti cestou srovnání založeného na ukazatelích, identifikací osvědčených postupů a sdílením zkušeností a nejosvědčenějšími postupy v rámci učení;

 

Pozměňovací návrh   18

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) provádění strategie Evropa 2020 pro zaměstnanost a inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a dosažení jejích hlavních cílů zejména v oblasti zaměstnanosti;

a) provádění příslušných politik Unie včetně strategie Evropa 2020 pro zaměstnanost a inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a dosažení jejích hlavních cílů zejména cílů v oblasti zaměstnanosti, jako např. hlubší spoluprací na konkrétních iniciativách, jejichž záměrem je modernizace VSZ;

Pozměňovací návrh   19

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

a) podpoře nejzranitelnějších sociálních skupin s vysokými ukazateli nezaměstnanosti, obzvláště starších pracovníků a mladých lidí, kteří nepracují ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET), a to sledováním a podporou provádění iniciativ, jako je záruka pro mladé;

Pozměňovací návrh   20

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ab) podpoře důstojné a udržitelné práce;

Pozměňovací návrh   21

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) lepšímu fungování trhů práce v EU;

b) lepšímu fungování trhů práce v Unii pomocí srovnávání výkonu veřejných služeb zaměstnanosti podle relevantních ukazatelů;

Pozměňovací návrh   22

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) tomu, aby dovednosti odpovídaly potřebám zaměstnanců a zaměstnavatelů;

Pozměňovací návrh   23

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) lepší integraci trhů práce;

c) stanovení osvědčených postupů a lepší integraci trhů práce;

Pozměňovací návrh   24

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) větší geografické a pracovní mobilitě;

d) větší dobrovolné geografické a pracovní mobilitě, aniž by docházelo k sociálnímu dumpingu, v souladu s příslušnými právními předpisy Unie;

Pozměňovací návrh   25

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – bod 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea) většímu zapojení členských států do učení na základě srovnání v zájmu lepšího zavádění nejúspěšnějších osvědčených postupů;

Pozměňovací návrh   26

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

eb) určování potřeb v oblasti dovedností a poskytování informací týkajících se jejich rozsahu a místa jejich výskytu;

Pozměňovací návrh   27

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ec) zlepšení hodnocení a vyhodnocování s cílem zahájit iniciativy v oblasti politiky trhu práce, které se stanou nezbytnými v krátkodobém horizontu;

Pozměňovací návrh   28

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) Vytvářet a provádět celoevropské systémy pro srovnávání veřejných služeb zaměstnanosti na základě získaných poznatků za použití kvantitativních a kvalitativních ukazatelů pro hodnocení výkonnosti VSZ a shromažďovat poznatky za účelem vytvoření vhodného nástroje vzájemného učení. Sdílením údajů, znalostí a postupů se síť také bude aktivně podílet na provádění těchto iniciativ.

a) vytvářet a provádět celounijní systémy pro učení na základě srovnání veřejných služeb zaměstnanosti na základě získaných poznatků za použití kvantitativních a kvalitativních ukazatelů pro hodnocení výkonnosti VSZ a shromažďovat poznatky ze všech členských států za účelem vytvoření vhodného nástroje vzájemného učení. Sdílením údajů, znalostí a osvědčených postupů se síť také bude aktivně podílet na provádění těchto iniciativ. Cílem v žádném případě není žebříček výkonnosti VSZ, ale spíše usnadnění učení na základě společné metodologie.

 

(Část PN, v níž je výraz „srovnávání“ nahrazen výrazem „učení na základě srovnání“, se vztahuje na celé znění návrhu.)

Pozměňovací návrh   29

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) Schvalovat a provádět koncepci modernizace a posílení VSZ v klíčových oblastech.

c) schvalovat a provádět koncepci modernizace a posílení VSZ v klíčových oblastech v souladu s obecnějšími sociálními cíli a pomocí posílení vzájemného učení a zlepšování kapacity a efektivity služeb.

Pozměňovací návrh   30

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) Na žádost Rady nebo Komise či z vlastní iniciativy připravovat zprávy v oblasti zaměstnanosti.

d) na žádost Rady, Komise nebo Evropského parlamentu či z vlastní iniciativy připravovat zprávy v oblasti zaměstnanosti.

Pozměňovací návrh   31

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) Podílet se na provádění politických iniciativ v oblasti zaměstnanosti.

e) podílet se na provádění politických iniciativ v oblasti zaměstnanosti a v sociální oblasti.

Pozměňovací návrh   32

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa) zavádět a sdílet osvědčené postupy pro identifikování mladých lidí, kteří nepracují ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET), a pro rozvoj iniciativ, jimiž se zajistí, že tito mladí lidé získají dovednosti nezbytné k tomu, aby mohli vstoupit na trh práce a setrvat na něm.

Pozměňovací návrh   33

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1 – písm. f b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fb) vyhodnocovat dopad provádění právních předpisů týkajících se mobility pracovníků v Unii na trhy práce členských států.

Pozměňovací návrh   34

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Síť zřizuje mechanismus podávání hlášení v souvislosti s iniciativami 3.1.a a 3.1.b. V souladu s tímto ustanovením podávají členské organizace síti jednou ročně zprávy.

2. Síť zřizuje mechanismus podávání hlášení v souvislosti se všemi iniciativami uvedenými v odstavci 1. V souladu s tímto mechanismem podávají členské organizace síti jednou ročně zprávy.

Pozměňovací návrh   35

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Síť spolupracuje se zúčastněnými stranami na trhu práce včetně dalších poskytovatelů služeb zaměstnanosti tak, že je přizve k příslušným činnostem a na příslušná jednání sítě a že s nimi sdílí informace a údaje.

1. Síť spolupracuje, výhradně na svůj podnět, se zúčastněnými stranami na trhu práce včetně dalších poskytovatelů služeb zaměstnanosti, mezi něž případně patří sociální partneři, organizace zastupující nezaměstnané osoby nebo zranitelné skupiny, nevládní organizace působící v oblasti zaměstnanosti, regionální a místní orgány, Evropská síť pro rozvoj politiky celoživotního poradenství, soukromé služby zaměstnanosti a vnitrostátní orgány inspekce práce, a to tak, že je přizve k příslušným činnostem a na příslušná jednání sítě a že s nimi sdílí informace a údaje.

Pozměňovací návrh   36

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Řídícím orgánem sítě je správní rada, do které každý členský stát navrhuje jednoho z vedoucích pracovníků veřejných služeb zaměstnanosti jako člena a jednoho jako náhradníka. Člena a náhradníka do správní rady jmenuje Komise. Náhradníci v případě potřeby zastupují členy správní rady.

1. Řídícím orgánem sítě je správní rada, do které každý členský stát navrhuje jednoho z vedoucích pracovníků veřejných služeb zaměstnanosti jako člena a jednoho jako náhradníka, přičemž respektuje úlohu místních a regionálních orgánů stanovenou v článku 1 třetím odstavci a míru centralizace kompetencí v oblasti politiky zaměstnanosti v daném členském státě. Člena a náhradníka do správní rady jmenuje Komise. Náhradníci v případě potřeby zastupují nebo doprovázejí členy správní rady, aniž by jim vznikala hlasovací práva.

Pozměňovací návrh   37

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Správní rada jednomyslným rozhodnutím schvaluje jednací řád obsahující mimo jiné ustanovení o přijímání rozhodnutí správní rady a o jmenování a délce funkčního období předsedy a místopředsedů sítě. Správní rada většinovým rozhodnutím schvaluje roční pracovní program včetně sestavení pracovních skupin a stanovení jazykového režimu zasedání sítě a výroční zprávu sítě, která by měla být zveřejněna.

3. Správní rada jednomyslným rozhodnutím schvaluje jednací řád obsahující mimo jiné ustanovení o přijímání rozhodnutí správní rady a pravidla pro jmenování a délku funkčního období předsedy a místopředsedů sítě. Správní rada většinovým rozhodnutím schvaluje roční pracovní program včetně pravidel pro zřízení pracovních skupin, stanovení jazykového režimu zasedání sítě a pravidel pro předání výroční zprávy sítě. Tato zpráva se zašle Radě a pro posouzení Výboru pro zaměstnanost a sociální věci Evropského parlamentu a zveřejní se.

Pozměňovací návrh   38

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Celkové finanční zdroje přidělené na provádění tohoto rozhodnutí jsou stanoveny v rámci programu pro sociální změny a inovace, jehož roční přidělené prostředky schvaluje rozpočtový orgán v rámci mezí finančního rámce.

Celkové finanční zdroje přidělené na provádění tohoto rozhodnutí jsou stanoveny v rámci programu pro zaměstnanost a inovace, jehož roční přidělené prostředky schvaluje rozpočtový orgán v rámci mezí finančního rámce.

 

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celý text.)

Pozměňovací návrh   39

Návrh rozhodnutí

Článek 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Přijetí obecného rámce

Přijetí technického rámce

Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8, pokud jde o obecný rámec pro provádění srovnávacích a vzájemně vzdělávacích iniciativ podle článku 3.1 včetně metodiky, základních kvantitativních a kvalitativních ukazatelů pro posouzení výkonnosti VSZ, vzdělávacích nástrojů integrovaného programu vzájemného učení a podmínek účasti na těchto iniciativách.

Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8, pokud jde o technický rámec pro provádění iniciativ pro učení na základě srovnání a vzájemně vzdělávacích iniciativ podle čl. 3 odst. 1 písmen a), b) a c), včetně metodiky, základních kvantitativních a kvalitativních ukazatelů pro posouzení výkonnosti VSZ, vzdělávacích nástrojů integrovaného programu vzájemného učení a podmínek účasti na těchto iniciativách. Za provádění zbývajících iniciativ uvedených v čl. 3 odst. 1 odpovídá síť.

 

(Část PN, v níž je výraz „obecný“ nahrazen výrazem „technický“, se vztahuje na celé znění návrhu.)

Pozměňovací návrh   40

Návrh rozhodnutí

Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 7 vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty uvědomí Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 7 vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty uvědomí Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.

Pozměňovací návrh   41

Návrh rozhodnutí

Článek 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Čtyři roky po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost předloží Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů zprávu o jeho uplatňování. Ve zprávě bude posouzeno zejména to, nakolik síť přispívá k dosažení cílů uvedených v článku 2 a zda splnila své úkoly.

Dva roky po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost předloží Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů zprávu o jeho uplatňování. Ve zprávě bude posouzeno zejména to, nakolik síť přispívá k dosažení cílů uvedených v článku 2 a zda splnila své úkoly. Komise popřípadě předloží návrh na přezkum tohoto rozhodnutí.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V kontextu hospodářské krize a nezaměstnanosti, která ji provází, ale také transformací vnitrostátních trhů práce v důsledku technologického vývoje, proměnlivé potřeby pracovní síly či transformace profesních drah (mobilita mezi odvětvími či lokalitami, přerušení a znovuzahájení pracovní činnosti), se změnily úkoly a způsoby fungování veřejných služeb zaměstnanosti.

Jelikož se členské státy zavázaly k lepší koordinaci svých hospodářských politik a politik zaměstnanosti v rámci Unie, musí být mobilizovány všechny nástroje, které mobilizovat lze, aby Unie tuto transformaci doprovázela.

V rámci evropského semestru například členské státy porovnávají zaměření svých veřejných politik zaměstnanosti, zejména pak z rozpočtového hlediska, aby určily, jaké zaměření se pro který členský stát hodí v závislosti na jeho hospodářské situaci a situaci jiných členských států, a aby se tak dospělo ke splnění cíle strategie EU 2020 (ve věkové kategorii od 20 do 65 let 75% zaměstnanost).

Avšak nezávisle na strategické volbě, jakou veřejnou politiku zvolit, existuje jeden prvek, který má zásadní vliv na účinnost zvolené politiky – její řádné provádění. A právě v tomto bodě přichází ke slovu veřejné služby zaměstnanosti.

Zpravodaj tedy vítá iniciativu Evropské komise dát existenci sítě těchto vnitrostátních veřejných služeb zaměstnanosti, která sama o sobě již existuje, oficiální rámec, aby tyto služby mohly na základě přesných kvantitativních dat porovnávat účinnost opatření na trhu práce, jejichž prováděním jsou v členských státech pověřeny.

Na základě tohoto porovnávání mohou být objektivně zjištěny výhody a nevýhody jednotlivých opatření a jednotliví členové sítě je mohou ve svém dalším působení přebírat.

Podle zpravodajova názoru lze tuto spolupráci zlepšit různými prostředky:

•   doplnit mezi cíle obzvláštní pozornost, kterou vyžaduje boj s nezaměstnaností mládeže, podporu trvale udržitelné zaměstnanosti či boj proti sociálnímu dumpingu.

•   zapojit sociální partnery a vnitrostátní orgány inspekce práce.

•   respektovat organizaci kompetencí v jednotlivých členských státech.

Obrátíme-li pozornost od podstaty věci ke spíše technickým aspektům, zpravodaj se nedomnívá, že by mohlo dojít k přijetí v takovém časovém rámci, aby byl nástroj skutečně proveden k 1. lednu 2014, avšak zavazuje se k takovému postupu, aby mohl být přijat co nejdříve. Mimo jiné pozmění veškeré dotčené prvky v textu tak, aby text zůstal soudržný s ostatními jednáními o právních či rozpočtových základech (PSCI/EASI).

STANOVISKO VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI K PRÁVNÍMU ZÁKLADU

Paní Pervenche Berèsová

předsedkyně

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

BRUSEL

Věc:                Stanovisko k právnímu základu návrhu rozhodnutí o posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (COM(2013)04302013/0202(COD))

Vážená paní předsedkyně,

dopisem ze dne 12. prosince 2013 jste v souladu s čl. 37 odst. 2 jednacího řádu požádala Výbor pro právní záležitosti o stanovisko k vhodnosti přidání článku 14 Smlouvy o fungování EU jako právního základu návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (COM(2013)0430).

I. Výchozí informace

Dne 16. června 2013 Komise zveřejnila návrh rozhodnutí o posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (COM (2013)0430, dále jen „rozhodnutí“) s článkem 149 SFEU jako jeho právním základem.

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako příslušný výbor přijal svou zprávu dne 9. prosince 2013 včetně pozměňovacího návrhu 1, který předložil zpravodaj, Frédéric Daerden, a v němž se požaduje přidání článku 14 SFEU jako druhého právního základu.

Dopisem ze dne 12. prosince 2013 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci požádal podle článku 37 jednacího řádu Výbor pro právní záležitosti o stanovisko ke vhodnosti tohoto právního základu, a to konkrétně:

· zda je článek 149 jediným náležitým právním základem a

· zda články 149 a 14 SFEU mohou být přijaty jako společný právní základ pro navrhované rozhodnutí.

II. Návrh

Cílem navrhovaného rozhodnutí je posílit spolupráci mezi veřejnými službami zaměstnanosti (VSZ) členských států. VSZ odpovídají za provádění aktivních politik trhu práce a poskytování služeb zaměstnanosti ve veřejném zájmu. Jsou součástí příslušných ministerstev, orgánů veřejné správy nebo organizací, jež jsou v tomto ohledu veřejnoprávní. Posílení spolupráce mezi VSZ v EU je považováno za klíčové pro dosažení cílů zaměstnanosti strategie Evropa 2020. Podle důvodové zprávy obsažené v návrhu se jedná stimulační opatření pro účely článku 149.

III. Navrhované právní základy

Komise jako právní základ rozhodnutí doporučila článek 149 SFEU. Článek zní takto:

Evropský parlament a Rada mohou řádným legislativním postupem po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů přijmout stimulační opatření ke spolupráci mezi členskými státy a k podpoře jejich činnosti v oblasti zaměstnanosti prostřednictvím podnětů, které mají za cíl rozvíjet výměnu informací a osvědčených zkušeností, poskytovat srovnávací analýzy a poradenství, jakož i podporovat inovační přístupy a vyhodnocovat zkušenosti, zejména využitím pilotních projektů.

Zpráva přijatá ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci požaduje přidání druhého právního základu, článku 14 SFEU. Článek zní takto:

Aniž jsou dotčeny článek 4 Smlouvy o Evropské unii a články 93, 106 a 107 této smlouvy a s ohledem na místo, které zaujímají služby obecného hospodářského zájmu mezi společnými hodnotami Unie, a na jejich význam při podpoře sociální a územní soudržnosti, pečují Unie a členské státy v rámci svých pravomocí a v oblasti působnosti Smluv o to, aby zejména hospodářské a finanční zásady a podmínky pro fungování těchto služeb umožňovaly naplnění jejich úkolů. Tyto zásady a podmínky stanoví řádným legislativním postupem formou nařízení Evropský parlament a Rada, aniž je dotčena pravomoc členských států poskytovat, zadávat či financovat tyto služby v souladu se Smlouvami.

IV. Judikatura

Podle ustálené judikatury se musí volba právního základu aktu Unie zakládat na objektivních faktorech, které podléhají soudnímu přezkumu a mezi něž patří zejména cíl a obsah aktu[1].

Akt se má v zásadě opírat pouze o jeden právní základ. Pokud totiž přezkum cíle a obsahu aktu Unie ukáže, že tento akt sleduje dvojí účel nebo že má dvě složky, které spadají do působnosti rozdílných právních základů, a pokud je možno jeden z těchto účelů identifikovat jako hlavní, zatímco druhý je pouze vedlejší, musí být akt založen na jediném právním základu, a sice na tom, který vyžaduje hlavní či převažující účel nebo složka[2].

Dvojí právní základ lze použít pouze tehdy, pokud akt sleduje současně několik cílů nebo má několik provázaných složek, aniž by jeden z cílů nebo jedna ze složek byly ve vztahu k druhým druhořadými nebo nepřímými[3], a to za podmínky, že postupy stanovené pro jednotlivé právní základy nejsou neslučitelné[4].

V. Analýza návrhu rozhodnutí o posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti

Pro určení toho, který právní základ by se měl v tomto případě použít, je třeba přezkoumat cíl a obsah aktu. Právní návrh má být stimulačním opatřením k posílení spolupráce mezi VSZ členských států. Jeho cílem je rozšířit, posílit a konsolidovat probíhající iniciativy ve prospěch všech VSZ.

Za tímto účelem navrhuje zřídit formálnější síť VSZ, která by měla uskutečňovat iniciativy mající povahu stimulačních opatření, jejichž úkolem je posílit spolupráci mezi členskými státy v oblasti zaměstnanosti. Tato struktura by byla podmínkou pro zvýšení potenciálu sítě přispět k rozvoji inovativních prováděcích opatření politik založených na poznatcích v souladu s cíli strategie Evropa 2020. Zároveň by usnadnila provádění projektů na trhu práce financovaných Evropským sociálním fondem (ESF).

Článek 149 SFEU představuje právní základ pro stimulační opatření, jejichž cílem je posílit spolupráci mezi členskými státy v oblasti zaměstnanosti. Postupem stanoveným pro tento právní základ je řádný legislativní postup. V této souvislosti se zdá, že cílem a obsahem rozhodnutí je zřejmě uplatňování článku 149 SFEU, a proto je tento právní základ pro účely rozhodnutí vhodný.

Článek 149 se obecně týká služeb obecného hospodářského zájmu. Přidání tohoto článku jako druhého právního základu podporuje pozměňovací návrh 2, který předložil zpravodaj a který odkazuje na článek 36 Listiny základních práv, znějící takto:

Unie v souladu se Smlouvami a s cílem podpořit sociální a územní soudržnost Unie uznává a respektuje přístup ke službám obecného hospodářského zájmu tak, jak je stanoven vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi.

Je však třeba připomenout, že Listina základních práv EU nepředstavuje právní základ.

Postupem stanoveným pro přijímání opatření podle článku 14 je řádný legislativní postup, který by sám o sobě byl slučitelný s článkem 149 SFEU. Je nicméně třeba zdůraznit, že článek 14 SFEU výslovně odkazuje na kroky prováděné prostřednictvím nařízení, zatímco předmětným opatřením je rozhodnutí. Článek 14 SFEU by tak nemohl být použit jako právní základ pro navrhovaný akt, nebude-li změněna jeho podoba.

Pokud jde o obsah rozhodnutí, nemůže být pochyb o tom, že veřejné služby zaměstnanosti, jichž se rozhodnutí týká, jsou službami veřejného hospodářského zájmu, na něž se vztahuje článek 14 SFEU. To návrh v žádném případě nezpochybňuje. Je třeba zdůraznit, že zamýšleným cílem článku 14 SFEU je ustavení zásad a stanovení podmínek (především hospodářských a finančních), které jsou základem fungování takových služeb, aby plnily své poslání a zároveň respektovaly základní pravomoci členských států v této oblasti.

Z toho je třeba vyvodit, že cílem článku 14 SFEU není síť spolupráce nebo ten typ stimulačního opatření, na nějž je zaměřeno navrhované rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že článek 149 SFEU je již konkrétním právním základem pro taková stimulační opatření, která jsou navrhována v rozhodnutí, nezdá se být ani nezbytné, a v obecnějším smyslu z hlediska judikatury Soudního dvora ani opodstatněné, přidávat do rozhodnutí druhý právní základ, neboť článek 149 plně pokrývá navrhované rozhodnutí.

VI. Závěry a doporučení

Výbor pro právní záležitosti zvážil výše uvedenou otázku na své schůzi dne 21. ledna 2014. Na této schůzi výbor rozhodl jednomyslně[5] 22 hlasy doporučit, aby příslušným právním základem pro návrh rozhodnutí o posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti byl článek 149 SFEU jako jediný právní základ.

S úctou

Klaus-Heiner Lehne

  • [1]  Věc C-440/05, Komise vs. Rada, Sb. rozh. 2007, ESD I-9097.
  • [2]  Věc C-137/12, Komise v. Rada, rozsudek (velký senát) ze dne 22. října 2013, bod 53.
  • [3]  Věc C-411/06, Komise v. Parlament a Rada, Sb. rozh. 2009, ESD I-07585, bod 47.
  • [4]  Věc C-300/89, Komise v. Rada, („Oxid titaničitý“), Sb. rozh. 1991, ESD I-2867, body 17-25.
  • [5]  Přítomní členové výboru: Raffaele Baldassarre (místopředseda), Sebastian Valentin Bodu (místopředseda), Françoise Castex (místopředsedkyně), Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne (předseda), Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (místopředsedkyně/navrhovatelka stanoviska), Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.

POSTUP

Název

Posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (VSZ)

Referenční údaje

COM(2013)0430 – C7-0177/2013 – 2013/0202(COD)

Datum předložení EP

17.6.2013

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

1.7.2013

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

1.7.2013

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

BUDG

27.6.2013

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Frédéric Daerden

12.6.2013

 

 

 

Zpochybnění právního základu

       Datum, kdy výbor JURI zaujal stanovisko

JURI

21.1.2014

 

 

 

Projednání ve výboru

10.10.2013

26.11.2013

5.12.2013

 

Datum přijetí

9.12.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

38

0

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Regina Bastos, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Philippe De Backer, Sari Essayah, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Ruža Tomašić, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Anthea McIntyre, Evelyn Regner, Tatjana Ždanoka, Gabriele Zimmer

Datum předložení

31.1.2014