SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o rozšírení spolupráce medzi verejnými službami zamestnanosti (VSZ)

3.3.2014 - (COM(2013)0430 – C7‑0177/2013 – 2013/0202(COD)) - ***I

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Spravodajca: Frédéric Daerden


Postup : 2013/0202(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0072/2014

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o rozšírení spolupráce medzi verejnými službami zamestnanosti (VSZ)

(COM(2013)0430 – C7‑0177/2013 – 2013/0202(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM (2013)0430),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 149 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0177/2013),

–   so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na články 55 a 37 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A7-0072/2014),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh rozhodnutia

Citácia 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 149,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 149 a 14,

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh rozhodnutia

Citácia 1 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

so zreteľom na Chartu základných práv, a najmä na jej články 29 a 36,

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Európska rada schválila 17. júna 201019 návrh Komisie týkajúci sa Stratégie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu Európa 202020. Európska rada obhajovala plné využitie primeraných nástrojov a politík na podporu dosiahnutia spoločných cieľov a vyzvala členské štáty, aby zintenzívnili koordinované úsilie. Verejné služby zamestnanosti hrajú najdôležitejšiu úlohu pri dosahovaní cieľa stratégie Európa 2020, ktorým je 75 % miera zamestnanosti žien a mužov vo veku 20 až 64 rokov do roku 2020.

(1) Európska rada schválila 17. júna 201019 návrh Komisie týkajúci sa Stratégie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu Európa 202020. Európska rada obhajovala plné využitie primeraných nástrojov a politík Únie na podporu dosiahnutia spoločných cieľov a vyzvala členské štáty, aby zintenzívnili koordinované úsilie. Verejné služby zamestnanosti (VSZ) zohrávajú ústrednú úlohu pri dosahovaní cieľa stratégie Európa 2020, ktorým je 75 % miera zamestnanosti žien a mužov vo veku 20 až 64 rokov do roku 2020, a to najmä prostredníctvom znižovania nezamestnanosti mladých ľudí.

__________________

__________________

19 Č.: EUCO 13/10 zo 17. júna 2010.

19 Č.: EUCO 13/10 zo 17. júna 2010.

20 Oznámenie Komisie z 3. marca 2010, Európa 2020: stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, COM(2010) 2020 v konečnom znení.

20 Oznámenie Komisie z 3. marca 2010, Európa 2020: stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, COM(2010)2020.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a) Verejné služby zamestnanosti sú službami všeobecného hospodárskeho záujmu a ako také ich upravuje článok 14 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a článok 36 Charty základných práv Európskej únie. V článku 29 Charty základných práv Európskej únie sa navyše uvádza, že „každý má právo na prístup k bezplatným službám zamestnanosti“.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) Prínosom pre tieto odporúčania by bola ďalšia podpora rozšírenej dôkazovej základne, spätná väzba týkajúca sa úspešnosti vykonávania politík a spolupráca medzi VSZ členských štátov. V tomto zmysle by mala sieť VSZ, ktorá sa má zriadiť na základe tohto rozhodnutia, vykonávať konkrétne iniciatívy, ako sú spoločné systémy stanovenia referenčných hodnôt založené na dôkazoch, zodpovedajúce činnosti vzájomného učenia, vzájomná pomoc medzi členmi siete a vykonávanie strategických opatrení na modernizáciu VSZ. Osobitné poznatky siete a jej jednotlivých členov by sa mohli použiť [na vyžiadanie Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti (EPSCO) a Výboru pre zamestnanosť (EMCO)] aj ako dôkazy pri príprave politík zamestnanosti.

(4) Prínosom pre tieto odporúčania by bola ďalšia podpora využívania rozšírenej dôkazovej základne, spätnej väzby týkajúcej sa úspešnosti vykonávania politík a spolupráce medzi VSZ členských štátov. V tomto zmysle by mala sieť VSZ, ktorá sa má zriadiť na základe tohto rozhodnutia, vykonávať konkrétne iniciatívy, ako sú spoločné systémy stanovenia referenčných hodnôt založené na dôkazoch, zodpovedajúce činnosti vzájomného učenia, vzájomná pomoc medzi členmi siete a vykonávanie strategických opatrení na modernizáciu VSZ. Osobitné poznatky siete VSZ a jej členov by sa mohli použiť – na vyžiadanie Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti (EPSCO) a Výboru Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) aj ako dôkazy pri príprave politík zamestnanosti, s osobitným dôrazom na riešenie vysokej nezamestnanosti najmä medzi zraniteľnými skupinami a mladými ľuďmi.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) Ministri na neformálnom stretnutí EPSCO potvrdili, že rozsiahlejšia a sústredenejšia spolupráca medzi VSZ by viedla k lepšiemu sprostredkovaniu najlepších postupov a požiadali o vypracovanie podrobného návrhu iniciatívy v oblasti stanovenia referenčných hodnôt a vzájomného učenia.

(5) Rozsiahlejšia a sústredenejšia spolupráca medzi VSZ by viedla k lepšiemu sprostredkovaniu najlepších postupov a preto treba požiadať o vypracovanie podrobného návrhu iniciatívy v oblasti referenčného učenia.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) Sieť VSZ zriadená na základe tohto rozhodnutia by mala úzko spolupracovať s radou EMCO podľa článku 150 ZFEÚ a prispievať k jej činnosti ako poskytovateľ faktických dôkazov a správ o vykonávaní politík. Príspevky zo siete VSZ pre Radu budú smerované cez radu EMCO. Spoločné poznatky siete VSZ o aspektoch vykonávania politík zamestnanosti a komparatívna analýza VSZ môžu poslúžiť politikom na úrovni jednotlivých členských štátov aj Únie pri posudzovaní a navrhovaní politík zamestnanosti.

(6) Sieť VSZ, ktorá sa má zriadiť na základe tohto rozhodnutia by mala úzko spolupracovať s radou EMCO podľa článku 150 ZFEÚ, a to najmä na úrovni ich príslušných sekretariátov, a prispievať k jej činnosti ako poskytovateľ faktických dôkazov a správ o vykonávaní politík. Príspevky zo siete VSZ pre Európsky parlament a Radu – v prípade potreby s pripojenými komentármi – sa majú v nezmenenej podobe smerovať cez radu EMCO. Predovšetkým poznatky siete VSZ o aspektoch vykonávania politík zamestnanosti kombinované s komparatívnou analýzou uskutočnenou VSZ môžu poslúžiť subjektom prijímajúcim politické rozhodnutia na úrovni jednotlivých členských štátov aj Únie pri posudzovaní a navrhovaní politík zamestnanosti, ktoré pomôžu dosiahnuť špecifické ciele jednotlivých krajín a zvýšiť mieru zamestnanosti, a to riešením problému neobsadených pracovných miest. Rada EMCO informuje tiež sieť VSZ o svojich činnostiach.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 6 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a) Procesy verejných politík sa skladajú z fázy koncepcie a fázy vykonávania. V tomto rámci by Európsky parlament a Rada mali ako koneční spoluzákonodarcovia zohľadniť tieto dve perspektívy. Rada EMCO sa venuje fáze koncepcie, zatiaľ čo sieť VSZ by sa mala zamerať na fázu vykonávania verejných politík zamestnanosti. V tomto kontexte je kľúčová vzájomná výmena informácií medzi radou EMCO a sieťou VSZ. V prípadoch, keď rada EMCO má možnosť komentovať príspevky siete VSZ, nemala by mať povolené ich zmeniť. Rovnako by nemal existovať mechanizmus schvaľovania výročných správ ani ročných pracovných programov radou EMCO. Sekretariáty týchto dvoch orgánov by však mali úzko spolupracovať.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) Sieť VSZ by mala prispievať k vykonávaniu politických iniciatív v oblasti zamestnanosti, ako sú napríklad odporúčanie Rady týkajúce sa zavedenia systému záruk pre mladých ľudí. Sieť môže takisto poskytovať podporu iniciatívam zameraným na pomoc pri prechode od vzdelávania a odbornej prípravy do zamestnania vrátane zvýšenia transparentnosti zručností a kvalifikácie.

(7) Sieť VSZ by mala prispievať k vykonávaniu politických iniciatív v oblasti zamestnanosti, ako sú napríklad odporúčanie Rady týkajúce sa zavedenia systému záruk pre mladých ľudí. Sieť VSZ by mala zavádzať a deliť sa o najlepšie postupy na identifikáciu mladých ľudí, ktorí nemajú zamestnanie, nevzdelávajú sa, ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave (tzv. skupina NEET – Not in Education, Employment or Training), ako aj na rozvoj iniciatív s cieľom zabezpečiť, aby títo mladí ľudia získali zručnosti nevyhnutné na vstup na pracovný trh a zotrvanie na ňom. Sieť VSZ môže takisto poskytovať podporu iniciatívam zameraným na pomoc pri prechode od vzdelávania a odbornej prípravy do zamestnania, poskytovať uchádzačom o zamestnanie poradenstvo týkajúce sa odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania, podporovať učňovskú prípravu a učenie sa prácou, a to zvýšením transparentnosti zručností a kvalifikácie, ktoré zodpovedajú potrebám a požiadavkám zamestnávateľov.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 7 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a) Európsky parlament prijal 16. januára 2013 uznesenie o zavedení záruky pre mladých ľudí, ktoré by sa malo zohľadniť pri vypracovaní každého nového legislatívneho textu ovplyvňujúceho trh práce.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) Sieť VSZ by mala posilňovať spoluprácu medzi jednotlivými členmi, pripravovať spoločné iniciatívy zamerané na výmenu informácií a najlepších postupov vo všetkých oblastiach zahrnutých do VSZ, komparatívne analýzy a poradenstvo, ako aj propagáciu inovatívnych postupov pri poskytovaní služieb zamestnanosti. Zriadením tejto siete by sa umožnilo inkluzívne porovnanie všetkých VSZ založené na dôkazoch a zamerané na výkonnosť, ktoré by viedlo k určeniu najlepších postupov. Na základe uvedených výsledkov by členovia siete boli schopní pripraviť podobu služieb zamestnanosti a poskytovať tieto služby v rámci svojich špecifických povinností. Iniciatívy realizované sieťou VSZ by zefektívnili VSZ a umožnili efektívnejšie vynakladanie verejných financií.

(8) Sieť VSZ by mala posilňovať spoluprácu medzi jednotlivými členmi, pripravovať spoločné iniciatívy zamerané na výmenu informácií a najlepších postupov vo všetkých oblastiach zahrnutých do VSZ, vypracúvať komparatívne analýzy a poradenstvo, ako aj propagovať inovatívne postupy pri poskytovaní služieb zamestnanosti. Zriadením tejto siete by sa umožnilo inkluzívne porovnanie všetkých VSZ založené na dôkazoch a zamerané na výkonnosť, ktoré by viedlo k určeniu najlepších postupov a pracovných štruktúr služieb zamestnanosti v členských štátoch. Vďaka zohľadneniu uvedených výsledkov by členovia mali byť schopní formovať podobu služieb zamestnanosti a poskytovať tieto služby v rámci svojich špecifických povinností a tým zabezpečiť lepší súlad medzi zručnosťami a kvalifikáciami uchádzačov o zamestnanie na jednej strane a potrebami zamestnávateľov na druhej strane. Iniciatívy realizované sieťou VSZ by zefektívnili VSZ a umožnili efektívnejšie vynakladanie verejných financií. Sieť VSZ by mala spolupracovať aj s ďalšími poskytovateľmi služieb zamestnanosti.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) Z dôvodu rozmanitosti modelov VSZ, úloh a podôb poskytovania služieb je povinnosťou jednotlivých členských štátov, aby vymenovali jedného člena vrcholového manažmentu svojej verejnej služby zamestnanosti do rady siete VSZ. Podľa potreby by tento člen mal v rade zastupovať ostatné služby zamestnanosti príslušného členského štátu. Vymenovaní členovia by mali byť spôsobilí prijímať rozhodnutia v mene vysielajúcich organizácií. V záujme zaistenia zapojenia všetkých VSZ do činnosti siete by mali byť činnosti otvorené pre všetky úrovne účasti.

(10) Z dôvodu rozmanitosti modelov VSZ, úloh a podôb poskytovania služieb je povinnosťou jednotlivých členských štátov, aby vymenovali do rady siete VSZ jedného člena vrcholového manažmentu svojej verejnej služby zamestnanosti a jedného alebo viacerých náhradníkov. Podľa potreby by tento člen a náhradníci mali v rade zastupovať ostatné služby zamestnanosti príslušného členského štátu. Vymenovaní členovia by mali byť spôsobilí prijímať rozhodnutia v mene vysielajúcich organizácií. V záujme zaistenia zapojenia všetkých VSZ do činnosti siete VSZ by mali byť činnosti otvorené pre všetky úrovne účasti.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a) Eurostat by mal v reálnom čase disponovať údajmi o nezamestnanosti na úrovni NUTS 3, aby sa zabezpečilo, že spoločné úlohy VSZ budú zodpovedať aktuálnej situácii na trhu práce.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – nadpis

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ustanovenie akcie

Predmet

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zriaďuje sa celoeurópska sieť verejných služieb zamestnanosti (VSZ) (ďalej ako „sieť“) na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020. Sieť bude vykonávať iniciatívy vymedzené v článku 3.

Zriaďuje sa sieť verejných služieb zamestnanosti (VSZ) („sieť“) v rámci celej Únie na obdobie od [prvého dňa po uverejnení tohto rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie: do 31. decembra 2020. Sieť vykonáva iniciatívy uvedené v článku 3.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odseky 2 a 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) verejné služby zamestnanosti vymenované členskými štátmi a

a) verejné služby zamestnanosti vymenované každým členským štátom a

b) Komisia.

b) Komisia.

Členské štáty s regionálnymi nezávislými verejnými službami zamestnanosti zaistia ich primerané zastúpenie v osobitných iniciatívach siete.

Členské štáty, ktoré majú miestne alebo regionálne nezávislé verejné služby zamestnanosti zabezpečujú primerané zastúpenie týchto miestnych alebo regionálnych nezávislých verejných služieb zamestnanosti v osobitných iniciatívach siete a určia príslušný orgán verejnej moci zodpovedný za zriaďovanie a riadenie VSZ. Keď z ústavných dôvodov nie je možné určiť iba jeden orgán verejnej moci, členský štát určí príslušné orgány verejnej moci. Každý členský štát má v rámci siete jeden hlas, nezávisle od množstva určených miestnych a regionálnych služieb zamestnanosti. Zástupcovia vnútroštátnych verejných služieb zamestnanosti vynakladajú maximálne úsilie, aby zabezpečili, aby názory a skúsenosti miestnych a regionálnych orgánov boli zohľadnené v činnostiach siete, a aby tieto orgány boli informované o činnostiach siete.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh rozhodnutia

Článok 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 1a

 

Vymedzenie pojmov

 

Pre účely tohto rozhodnutia sa uplatňuje toto vymedzenie: „referenčné učenie“ je vytvorenie systematického a integrovaného prepojenia medzi činnosťami porovnávania a vzájomného učenia, ktoré sa dosiahne identifikáciou dobrej výkonnosti v kľúčových oblastiach činností prostredníctvom porovnávania založeného na ukazovateľoch, identifikácie osvedčených postupov a odovzdávania si skúseností a najlepších postupov prostredníctvom procesu učenia;

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) vykonávaniu stratégie Európa 2020 pre zamestnanosť a inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast a jej hlavných cieľov, predovšetkým tých, ktoré sa týkajú zamestnanosti;

a) vykonávaniu príslušných politík Únie vrátane stratégie Európa 2020 pre zamestnanosť a inteligentný, trvalo udržateľný a inkluzívny rast a jej hlavných cieľov, predovšetkým cieľov, ktoré sa týkajú zamestnanosti, napríklad intenzívnejšou spoluprácou na konkrétnych iniciatívach zameraných na modernizáciu VSZ;

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

a) podporovaniu najzraniteľnejších sociálnych skupín s vysokou mierou nezamestnanosti, najmä starších pracujúcich a mladých ľudí, ktorí nemajú zamestnanie, nevzdelávajú sa, ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave, a to monitorovaním a podporou vykonávania iniciatív, akými sú záruky pre mladých ľudí;

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ab). podpore dôstojnej a udržateľnej práce;

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) lepšiemu fungovaniu trhu práce v Európskej únii;

b) lepšiemu fungovaniu trhu práce v Únii porovnávaním výkonu verejných služieb zamestnanosti s príslušnými referenčnými hodnotami;

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba) tomu, aby znalosti zodpovedali potrebám zamestnancov a zamestnávateľov;

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) lepšej integrácii trhov práce;

c) identifikácii najlepších postupov a lepšej integrácii trhov práce;

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) zvýšeniu geografickej a profesijnej mobility;

d) zvýšeniu dobrovoľnej geografickej a profesijnej mobility, bez sociálneho dumpingu, a to v súlade s právnymi predpismi Únie v tejto oblasti;

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea) zvýšenému zapojeniu členských štátov v oblasti referenčného učenia v záujme lepšieho uplatňovania úspešných najlepších postupov;

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno e b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

eb) identifikácii kvalifikačného nesúladu a poskytovaniu informácií o rozsahu a výskytu tohto nedostatku;

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno e c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ec) zlepšeniu hodnotenia a posudzovania s cieľom spustiť iniciatívy v oblasti politiky trhu práce, ktoré sa v dohľadnom čase stanú nevyhnutnými;

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) pripravuje a realizuje celoeurópske systémy stanovenia referenčných hodnôt na základe dôkazov medzi verejnými službami zamestnanosti, pričom vychádza z využitia kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov s cieľom posúdiť výkonnosť VSZ a zhromaždiť dôkazy na účely ustanovenia vhodného nástroja vzájomného učenia; aktívne sa podieľa na vykonávaní týchto činností formou sprostredkovania údajov, poznatkov a postupov;

a) pripravuje a realizuje v rámci celej Únie systémy referenčného učenia, ktoré vychádzajú z dôkazov, medzi verejnými službami zamestnanosti, pričom vychádza z využitia kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov s cieľom posúdiť výkonnosť VSZ a zhromaždiť dôkazy od všetkých členských štátov na účely ustanovenia vhodného nástroja vzájomného učenia; Sieť sa aktívne podieľa aj na vykonávaní týchto činností formou sprostredkovania údajov, poznatkov a najlepších postupov. Cieľom pritom v žiadnom prípade nie je vytvorenie rebríčka výkonnosti VSZ, ale skôr uľahčenie učenia na základe spoločnej metodiky.

 

(Časť PN nahradzujúca „stanovenie referenčných hodnôt“ „referenčným učením“ sa uplatňuje v celom texte.)

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) prijíma a realizuje koncepciu modernizácie a posilnenia VSZ v kľúčových oblastiach;

c) prijíma a realizuje koncepciu modernizácie a posilnenia VSZ v kľúčových oblastiach, a to v súlade s širšími spoločenskými cieľmi a podporou vzájomného učenia a zlepšovaním kapacity a efektívnosti služieb;

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) na žiadosť Rady alebo Komisie alebo z vlastnej iniciatívy pripravuje správy týkajúce sa oblasti zamestnanosti;

d) na žiadosť Rady, Komisie alebo Európskeho parlamentu alebo z vlastnej iniciatívy pripravuje správy týkajúce sa oblasti zamestnanosti;

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e) prispieva k vykonávaniu politických iniciatív v oblasti zamestnanosti.

e) prispieva k vykonávaniu politických iniciatív v oblasti zamestnanosti a v sociálnej oblasti.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa) zavádza a delí sa o najlepšie postupy na identifikáciu mladých ľudí, ktorí nemajú zamestnanie, nevzdelávajú sa ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave, ako aj na rozvoj iniciatív s cieľom zabezpečiť, aby títo mladí ľudia získali zručnosti nevyhnutné na vstup na pracovný trh a zotrvanie na ňom.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno f b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fb) vyhodnocuje vplyv vykonávania právnych predpisov týkajúcich sa mobility pracovníkov Únie na trhy práce členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Sieť pripraví mechanizmus podávania správ týkajúcich sa iniciatív 3.1.a a 3.1.b. V súlade s týmto ustanovením členovia siete predkladajú sieti výročné správy.

2. Sieť pripraví mechanizmus podávania správ týkajúcich sa všetkých iniciatív uvedených v odseku 1. V súlade s týmto mechanizmom členovia siete predkladajú sieti výročné správy.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh rozhodnutia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Sieť spolupracuje so zainteresovanými stranami na trhu práce vrátane ďalších poskytovateľov služieb zamestnanosti a zapája ich do príslušných činností a zasadnutí siete, ako aj do výmeny informácií a údajov.

1. Sieť príležitostne a výlučne z vlastnej iniciatívy spolupracuje so zainteresovanými stranami na trhu práce vrátane ďalších poskytovateľov služieb zamestnanosti, akými sú v prípade potreby sociálni partneri, organizácie zastupujúce nezamestnané osoby alebo zraniteľné skupiny, MVO pracujúce v oblasti zamestnanosti, regionálne a miestne orgány, európska sieť pre politiku celoživotného poradenstva, súkromné zamestnanecké služby a vnútroštátne orgány inšpekcie práce, a to tak, že ich zapája do príslušných činností a zasadnutí siete, ako aj do výmeny informácií a údajov.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh rozhodnutia

Článok 5 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Sieť je riadená radou, do ktorej každý členský štát vymenúva jedného člena a jedného náhradníka z vrcholového manažmentu svojich verejných služieb zamestnanosti. Komisia vymenúva jedného člena rady a jedného náhradníka. Náhradníci nahrádzajú členov rady podľa potreby.

(1) Sieť je riadená radou, do ktorej každý členský štát vymenúva z vrcholového manažmentu svojich verejných služieb zamestnanosti jedného člena a jedného náhradníka, pričom sa rešpektuje úloha miestnych a regionálnych orgánov ako je stanovené v článku 1 ods. 3 a dodrží stupeň centralizácie právomocí v oblasti politiky zamestnanosti v danom členskom štáte. Komisia vymenúva jedného člena rady a jedného náhradníka. Náhradníci podľa potreby nahrádzajú členov rady alebo im pomáhajú, a to bez ďalších hlasovacích práv.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh rozhodnutia

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Rada prijíma rokovací poriadok jednomyseľným rozhodnutím, ktoré okrem iného obsahuje dohodu o spôsobe prijímania rozhodnutí rady a ustanovenia o vymenovaní a funkčnom období predsedu a podpredsedov siete. Rada prijíma väčšinovým rozhodnutím výročný pracovný program vrátane zriadenia pracovných skupín a dohody o rokovacom jazyku zasadnutí siete, ako aj výročnú správu o sieti, ktorá by sa mala zverejniť.

3. Správna rada prijíma rokovací poriadok jednomyseľným rozhodnutím, ktoré okrem iného obsahuje dohodu o spôsobe prijímania rozhodnutí rady a pravidlá vymenovania a funkčného obdobia predsedu a podpredsedov siete. Správna rada prijíma väčšinovým rozhodnutím výročný pracovný program vrátane pravidiel zriadenia pracovných skupín a dohody o rokovacom jazyku zasadnutí siete. Táto správa sa zasiela Rade, zasiela sa na hodnotenie Výboru Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci a zverejnení sa.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh rozhodnutia

Článok 6 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Celkové financie na vykonávanie tohto rozhodnutia sa vyčleňujú v rámci Programu v oblasti sociálnej zmeny a inovácie, pričom ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje rozpočtový orgán v rámci obmedzení finančného rámca.

Celkové financie na vykonávanie tohto rozhodnutia sa vyčleňujú v rámci Programu zamestnanosti a sociálnej inovácie, pričom ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje rozpočtový orgán v rámci obmedzení finančného rámca.

 

(Táto zmena sa týka celého legislatívneho textu predloženého na prerokovanie; )

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh rozhodnutia

Článok 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Prijatie všeobecného rámca

Prijatie technického rámca

Komisia má v súlade s článkom 8 právomoc prijímať delegované akty týkajúce sa všeobecného rámca realizácie činností v oblasti stanovenia referenčných hodnôt a vzájomného učenia, ako sú opísané v článku 3.1, vrátane metodiky, základných kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov na posúdenie výkonnosti VSZ, vzdelávacích nástrojov integrovaného programu vzájomného učenia a podmienok účasti v týchto iniciatívach.

Komisia má v súlade s článkom 8 právomoc prijímať delegované akty týkajúce sa technického rámca realizácie činností v oblasti referenčného učenia a vzájomného učenia, ako sú opísané v článku 3 ods. 1 písm. a), b) a c), vrátane metodiky, základných kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov na posúdenie výkonnosti VSZ, vzdelávacích nástrojov integrovaného programu vzájomného učenia a podmienok účasti v týchto iniciatívach. Za predloženie zostávajúcich iniciatív podľa vymedzenia v článku 3 ods. 1 zodpovedá sieť.

 

(Časť PN nahrádzajúca výraz „všeobecný“ výrazom „technický“ sa uplatňuje v celom texte.)

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh rozhodnutia

Článok 8 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Delegovaný akt prijatý v súlade s článkom 7 nadobúda účinnosť pod podmienkou, že neboli vznesené žiadne námietky zo strany Európskeho parlamentu alebo Rady v lehote 2 mesiacov od oznámenia prijatia aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo v prípade, že Európsky parlament aj Rada pred uplynutím uvedenej lehoty informujú Komisiu o tom, že nemajú žiadne námietky. Z podnetu Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predlžuje o 2 mesiace.

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 7 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia tohto aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlamentRada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh rozhodnutia

Článok 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Štyri roky od nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia Komisia predloží správu o jeho uplatňovaní Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. V správe sa predovšetkým posúdi, do akej miery sieť prispela k dosiahnutiu cieľov stanovených v článku 2 a či splnila uložené úlohy.

Dva roky po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia Komisia predloží správu o jeho uplatňovaní Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. V správe sa predovšetkým posúdi, do akej miery sieť prispela k dosiahnutiu cieľov stanovených v článku 2 a či splnila uložené úlohy. V prípade potreby Komisia predloží návrh na revíziu tohto rozhodnutia.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

V kontexte hospodárskej krízy a nezamestnanosti, ktorá ju sprevádza, ale tiež vzhľadom na premenu vnútroštátnych trhov práce v dôsledku technologického vývoja alebo meniacich sa potrieb pracovnej sily alebo zmien v profesionálnom živote (mobilita medzi odvetviami alebo geografická mobilita, prerušenie a obnovenie profesionálneho života), sa úlohy a spôsoby fungovania verejných služieb zamestnanosti zmenili.

Vzhľadom na záväzok členských štátov lepšie koordinovať svoju hospodársku politiku a politiku zamestnanosti v rámci Únie sa musia využiť všetky nástroje, ktoré je možné mobilizovať na to, aby Únia podporila túto premenu.

V rámci európskeho semestra členské štáty napr. porovnávajú svoje usmernenia pre verejnú politiku zamestnanosti najmä z rozpočtového hľadiska, a to s cieľom vymedziť, ktoré usmernenia vyhovujú ktorému členskému štátu vzhľadom na jeho hospodársku situáciu a situáciu ostatných členských štátov, aby sa dosiahol cieľ, ktorý je vyčíslený v stratégii EÚ 2020 (75 % zamestnanosť pre obyvateľstvo vo veku od 20 do 64 rokov).

Ale nezávisle od strategickej voľby uprednostniť jednu verejnú politiku pred druhou je kľúčovým prvkom účinnosti tejto politiky jej správne uplatňovanie. A to je štádium, do ktorého sa zapájajú verejné služby zamestnanosti.

Spravodajca teda víta iniciatívu Európskej komisie oficiálne potvrdiť existenciu už vytvorenej siete zástupcov týchto vnútroštátnych verejných služieb zamestnanosti, aby tieto služby mohli na základe presných vyčíslených údajov porovnávať účinnosť opatrení na trhu práce, ktoré majú za úlohu vykonávať v príslušných členských štátoch.

Na základe tohto porovnania môžu byť objektívne posúdené výhody a nedostatky týchto opatrení a jednotliví členovia si ich môžu osvojiť, aby ich využili v rámci svojich činností.

Táto spolupráca sa dá podľa spravodajcu zlepšiť rôznymi prostriedkami:

•   začleniť do cieľov osobitnú pozornosť požadovanú pre boj proti nezamestnanosti mladých ľudí, podporu udržateľného zamestnania alebo boj proti sociálnemu dumpingu,

•   začleniť sociálnych partnerov a vnútroštátne orgány inšpekcie práce,

•   dodržiavať rozdelenie právomocí v jednotlivých členských štátoch.

Odhliadnuc od prvkov týkajúcich sa podstaty, pokiaľ ide o technickú stránku, spravodajca neverí, že by mohlo dôjsť k prijatiu tak, aby sa nástroj mohol začať skutočne využívať od 1. januára 2014, ale zaväzuje sa, že sa bude snažiť, aby k prijatiu došlo čo najskôr.

Okrem toho zmení všetky prvky v texte tak, aby sa zachovala súdržnosť s ďalšími rokovaniami o právnych alebo rozpočtových základoch (PSCI/EASI).

STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVNE VECI K PRÁVNEMU ZÁKLADU

pani Pervenche Berès

Predsedníčka

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

BRUSEL

Vec:                Stanovisko k právnemu základu návrhu rozhodnutia o rozšírení spolupráce medzi verejnými službami zamestnanosti (COM(2013)04302013/0202(COD))

Vážená pani predsedníčka,

listom z 12. decembra 2013 ste v súlade s článkom 37 rokovacieho poriadku požiadali Výbor pre právne veci o predloženie stanoviska k vhodnosti pridať článok 14 ZFEÚ ako druhý právny základ návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o rozšírení spolupráce medzi verejnými službami zamestnanosti (COM(2013)0430).

I. Základné informácie

Komisia 16. júna 2013 uverejnila návrh rozhodnutia o rozšírení spolupráce medzi verejnými službami zamestnanosti (COM(2013)0430, ďalej len „rozhodnutie“) s článkom 149 ZFEÚ ako právnym základom.

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci ako gestorský výbor prijal svoju správu 9. decembra 2013 vrátane pozmeňujúceho návrhu 1, ktorý predložil spravodajca Frédéric Daerden, ktorého účelom je pridať článok 14 ZFEÚ ako druhý právny základ.

Listom z 12. decembra 2013 Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci v súlade s článkom 37 rokovacieho poriadku požiadal Výbor pre právne veci o stanovisko k vhodnosti tohto právneho základu a konkrétne:

· či článok 149 ZFEÚ je jediným vhodným právnym základom; a

· či články 149 a 14 ZFEÚ možno prijať ako spoločný právny základ navrhovaného rozhodnutia.

II. Návrh

Cieľom navrhovaného rozhodnutia je posilnenie spolupráce medzi verejnými službami zamestnanosti členských štátov. Verejné služby zamestnanosti sú zodpovedné za vykonávanie aktívnych politík trhu práce a poskytovanie služieb zamestnanosti vo verejnom záujme. Tvoria súčasť príslušných ministerstiev, verejných orgánov alebo organizácií, ktoré sa v tejto súvislosti riadia verejným právom. Uznáva sa, že posilnenie spolupráce medzi verejnými službami zamestnanosti v Európskej únii je dôležité pre dosahovanie cieľov zamestnanosti stanovených v rámci stratégie Európa 2020. Podľa dôvodovej správy v návrhu tento návrh predstavuje motivačné opatrenie na účely článku 149.

III. Navrhované právne základy

Jediným právnym základom, ktorý pre rozhodnutie predložila Komisia, je článok 149 ZFEÚ. Článok znie takto:

Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov môžu prijať motivačné opatrenia určené na podporu spolupráce medzi členskými štátmi a na podporu ich opatrení v oblasti zamestnanosti prostredníctvom podnetov zameraných na rozvíjanie výmeny informácií, osvedčených skúseností, na poskytovanie porovnávacích analýz a rád, ako aj na podporu nových prístupov a hodnotenia skúseností, najmä pomocou pilotných projektov.

V správe, ktorú prijal Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, sa požaduje pridanie druhého právneho základu, a to článku 14 ZFEÚ. Tento článok znie takto:

Bez toho, aby bol dotknutý článok 4 Zmluvy o Európskej únii a články 93, 106 a 107 tejto zmluvy, a berúc do úvahy miesto, ktoré patrí službám všeobecného hospodárskeho záujmu v spoločných hodnotách Únie, ako aj ich význam pri podpore sociálnej a územnej súdržnosti, Únia a členské štáty dbajú v rámci svojich právomocí a rámci pôsobnosti zmlúv o to, aby takéto služby fungovali na základe zásad a podmienok, najmä hospodárskych a finančných, ktoré im umožňujú plniť ich poslanie. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom prostredníctvom nariadení ustanovia tieto zásady a podmienky bez toho, aby boli dotknuté právomoci členských štátov v súlade so zmluvami poskytovať, objednávať a financovať takéto služby.

IV. Judikatúra

Podľa ustálenej judikatúry voľba právneho základu opatrenia Únie musí byť založená na objektívnych prvkoch, ktoré možno preskúmať v rámci súdneho preskúmania, medzi ktoré patria predovšetkým cieľ a obsah opatrenia[1].

Opatrenie by sa v zásade malo zakladať len na jednom právnom základe. Ak totiž preskúmanie opatrenia Únie preukáže, že sleduje dvojaký cieľ alebo že obsahuje dve zložky, ak jednu z nich možno označiť ako hlavný cieľ alebo hlavnú zložku, zatiaľ čo druhá je iba doplňujúcim cieľom alebo doplňujúcou zložkou, musí byť opatrenie založené na jedinom právnom základe, a to na tom, ktorý vyžaduje hlavný cieľ alebo hlavná zložka[2].

Dvojaký právny základ možno použiť, len ak opatrenie sleduje viacero cieľov zároveň alebo obsahuje viacero prepojených zložiek, pričom jeden vo vzťahu k druhému nie je druhoradý alebo nepriamy[3], pod podmienkou, že postupy stanovené pre každý právny základ nie sú nezlučiteľné.[4]

V. Analýza návrhu rozhodnutia o rozšírení spolupráce medzi verejnými službami zamestnanosti

Na určenie, ktorý právny základ by sa mal v tomto prípade uplatňovať, je potrebné preskúmať cieľ a obsah opatrenia. Legislatívny návrh sa má stať motivačným opatrením na posilnenie spolupráce medzi verejnými službami zamestnanosti členských štátov. Jeho účelom je rozšíriť, posilniť a stabilizovať prebiehajúce iniciatívy v prospech všetkých verejných služieb zamestnanosti.

Na tento účel sa navrhuje zriadiť formálnejšiu sieť verejných služieb zamestnanosti, ktorá by mala realizovať iniciatívy a mala by mať povahu motivačných opatrení vytvorených na zlepšenie spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti zamestnanosti. Táto štruktúra bude prvoradou podmienkou zvýšenia potenciálu siete prispieť k rozvoju inovatívnych opatrení na vykonávanie politík založených na dôkazoch v súlade s cieľmi stratégie Európa 2020. Prostredníctvom siete sa zjednoduší realizácia projektov trhu práce financovaných Európskym sociálnym fondom (ESF).

Článok 149 ZFEÚ predstavuje právny základ pre motivačné opatrenia zamarené na podporu spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti zamestnanosti. Postup stanovený pre tento právny základ je bežný legislatívny postup. V tomto zmysle sa cieľ a obsah rozhodnutia javia ako jasné vykonávanie článku 149 ZFEÚ, a práve preto je tento právny základ vhodný na účely rozhodnutia.

V článku 14 ZFEÚ sa odkazuje na služby všeobecného hospodárskeho záujmu vo všeobecnosti. Pridanie tohto článku ako druhého právneho základu má oporu v pozmeňujúcom návrhu 2, ktorý predložil spravodajca, s odvolaním sa na článok 36 Charty základných práv, ktorý znie takto:

Únia uznáva a rešpektuje prístup k službám všeobecného hospodárskeho záujmu, ktorý je ustanovený vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou, v súlade so zmluvami, s cieľom podporovať sociálnu a územnú súdržnosť Únie.

Treba však pripomenúť, že Charta základných práv EÚ nepredstavuje právny základ.

Poskytnutý postup pre prijatie opatrení podľa článku 14 je riadny legislatívny postup, ktorý je ako taký zlučiteľný s článkom 149 ZFEÚ. Je však dôležité zdôrazniť, že v článku 14 ZFEÚ sa výslovne spomína postup prostredníctvom nariadení, kým dané opatrenie je rozhodnutie. Článok 14 ZFEÚ preto nemožno použiť ako právny základ navrhovaného aktu, pokiaľ sa nezmení jeho forma.

Pokiaľ ide o obsah rozhodnutia, nemožno pochybovať, že verejné služby zamestnanosti, ktorých sa týka rozhodnutie, sú služby všeobecného hospodárskeho záujmu, na ktoré sa vzťahuje článok 14 ZFEÚ. Táto skutočnosť sa v návrhu nijako nespochybňuje. Treba zdôrazniť, že článok 14 ZFEÚ je určený na účely ustanovenia zásad a podmienok, na základe ktorých takéto služby fungujú, najmä hospodárskych a finančných podmienok, ktoré im umožňujú plniť ich poslanie bez toho, aby boli dotknuté základné právomoci členských štátov v tejto oblasti.

Z toho vyplýva, že článok 14 ZFEÚ je určený na iné účely, ako je sieť spolupráce alebo určité motivačné opatrenie, na ktoré sa vzťahuje navrhované rozhodnutie. Keďže už článok 149 ZFEÚ predstavuje konkrétny právny základ pre motivačné opatrenia, aké sa navrhujú v rozhodnutí, nezdá sa ani nevyhnutné, ani vo všeobecnosti opodstatnené vzhľadom na judikatúru Súdneho dvora pridávať druhý právny základ pre rozhodnutie, pretože článkom 149 sa úplne pokrýva navrhované rozhodnutie.

VI. Záver a odporúčania

Výbor pre právne veci preskúmal uvedenú otázku na svojej schôdzi 21. januára 2014. Na tejto schôdzi sa výbor jednomyseľne rozhodol[5] 22 hlasmi odporučiť, že vhodným právnym základom návrhu rozhodnutia o rozšírení spolupráce medzi verejnými službami zamestnanosti by ako jediný právny základ mal byť článok 149 ZFEÚ.

S úctou,

Klaus-Heiner Lehne

  • [1]  Vec C-440/05, Komisia /Rada, Zb. 2007, s. I-9097.
  • [2]  Rozsudok (veľká komora) z 22. októbra 2013 vo veci C-137/12, Komisia/Rada, bod 53.
  • [3]  Vec C-411/06, Komisia/Európsky parlament a Rada, Zb. 2009, s. I-07585, bod 47.
  • [4]  Vec C-300/89, Komisia/Rada (Oxid titaničitý), Zb. 1991, s. I-2867, body 17 – 25.
  • [5]  Zúčastnili sa títo poslanci: Raffaele Baldassarre (podpredseda), Sebastian Valentin Bodu (podpredseda), Françoise Castex (podpredsedníčka), Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne (predseda), Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (podpredsedníčka/spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko), Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.

POSTUP

Názov

Rozšírená spolupráca medzi verejnými službami zamestnanosti (VSZ)

Referenčné čísla

COM(2013)0430 – C7-0177/2013 – 2013/0202(COD)

Dátum predloženia v EP

17.6.2013

 

 

 

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

1.7.2013

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

1.7.2013

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

               dátum rozhodnutia

BUDG

27.6.2013

 

 

 

Spravodajca:

dátum vymenovania

Frédéric Daerden

12.6.2013

 

 

 

Námietky voči právnemu základu

       dátum stanoviska JURI

JURI

21.1.2014

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

10.10.2013

26.11.2013

5.12.2013

 

Dátum prijatia

9.12.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

38

0

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Regina Bastos, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Philippe De Backer, Sari Essayah, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Ruža Tomašić, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Anthea McIntyre, Evelyn Regner, Tatjana Ždanoka, Gabriele Zimmer

Dátum predloženia

3.3.2014