JELENTÉS az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló 2012/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

31.1.2014 - (COM(2013)0522 – C7‑0231/2013 – 2013/0248(COD)) - ***I

Regionális Fejlesztési Bizottság
Előadó: Rosa Estaràs Ferragut


Eljárás : 2013/0248(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0078/2014
Előterjesztett szövegek :
A7-0078/2014
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló 2012/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2013)0522 – C7‑0231/2013 – 2013/0248(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0522),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 175. cikkének harmadik albekezdésére és 212. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7‑0231/2013),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság véleményére (A7-0078/2014),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Bár az alap felhasználása elsősorban természeti katasztrófákra korlátozódik, az Uniónak rendelkeznie kell olyan megfelelő és rugalmas eszközzel, amely lehetővé teszi, hogy a súlyos vészhelyzetben lévő polgárok számára egyértelmű politikai jelzést adjon.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b) Az alap létrehozása óta az Unióban bekövetkezett természeti katasztrófák száma, súlyossága és intenzitása az éghajlatváltozás következményeként jelentősen nőtt. Következésképpen – az Uniónak a környezetvédelemre és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra vonatkozó célkitűzéseit is figyelembe véve – javítani kell az alap működését.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A 2012/2002/EK rendelet alkalmazásában a jelentős természeti katasztrófát olyan katasztrófaként kell meghatározni, amely a pénzügyileg kifejezett küszöbérték feletti közvetlent kárt okoz, amelyet a referenciaév áraiban, illetve az érintett állam bruttó nemzeti jövedelemének (GNI) százalékos arányában kell kifejezni.

(8) A jelentős természeti katasztrófát olyan – természeti jelenségek vagy az emberi tevékenység katasztrofális hatásai által véletlenszerűen okozott – katasztrófaként kell meghatározni, amely egy meghatározott földrajzi területen súlyos károkat okoz és/vagy a szokásos életfeltételek jelentős megváltozását idézi elő, és amely a hatóságok és az egyéb, humanitárius vagy szociális intézmények különleges figyelmét teszi szükségessé.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a) Az alapot akkor kell aktiválni, ha egy jelentős természeti katasztrófa egy pénzügyi mutatókkal és a referenciaév árai alapján, illetve az érintett állam bruttó nemzeti jövedelmének (GNI) százalékos arányában kifejezett küszöbérték feletti közvetlen kárt okozott.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Annak érdekében, hogy jobban figyelembe lehessen venni azon katasztrófák sajátságos természetét, amelyek bár jelentősek, ám nem érik el a szükséges legkisebb szintet az alapból történő hozzájáruláshoz, a regionális katasztrófákra vonatkozó kritériumokat a regionális bruttó hazai termékre (GDP) hivatkozva kiszámított kár alapján kell meghatározni. Ezeket a kritériumokat világos és egyszerű módon kell meghatározni annak érdekében, hogy kevesebb olyan kérelmet nyújtsanak be, amelyek nem felelnek meg a 2012/2002/EK rendeletben megfogalmazott követelményeknek.

(9) Annak érdekében, hogy jobban figyelembe lehessen venni azon katasztrófák sajátságos természetét, amelyek bár súlyos hatással vannak az érintett régió gazdasági és társadalmi fejlődésére, ám nem érik el a szükséges legkisebb szintet az alapból történő hozzájáruláshoz, a regionális katasztrófákra vonatkozó kritériumokat a regionális bruttó hazai termékre (GDP) hivatkozva kiszámított kár alapján kell meghatározni. Ezeket a kritériumokat világos és egyszerű módon kell meghatározni annak érdekében, hogy kevesebb olyan kérelmet nyújtsanak be, amelyek nem felelnek meg a 2012/2002/EK rendeletben megfogalmazott követelményeknek.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) Az alapnak hozzá kell járulnia az infrastruktúra működőképessé való helyreállításához, a katasztrófa súlytotta területek megtisztításához, a mentőszolgálatok költségeihez, valamint az érintett lakosság ideiglenes szállásának költségeihez a teljes végrehajtási időszakban. Meg kell határozni azt az időtartamot is, amely során a katasztrófa miatt otthontalanná váló lakosok számára biztosított szállás átmenetinek tekinthető.

(11) Az alapnak hozzá kell járulnia az infrastruktúra működőképessé való helyreállításához vagy a természeti katasztrófákkal szembeni ellenállóbbá tételéhez – többek között az áthelyezéséhez –, a katasztrófa sújtotta területek megtisztításához, a mentőszolgálatok költségeihez, valamint az érintett lakosság ideiglenes szállásának költségeihez a teljes végrehajtási időszakban, továbbá adott esetben a technikai segítségnyújtáshoz. Meg kell határozni azt az időtartamot is, amely során a katasztrófa miatt otthontalanná váló lakosok számára biztosított szállás átmenetinek tekinthető, figyelembe véve a szállások jellegét és méreteit, valamint az egyes tagországok és/vagy régiók képességét a helyreállításra.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) Pontosítani kell azt is, hogy a támogatható intézkedések nem foglalhatják magukban a technikai segítségnyújtás kiadásait.

(13) Pontosítani kell azt is, hogy a támogatható intézkedések magukban foglalhatják a technikai segítségnyújtás kiadásait is.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) A természeti katasztrófák bizonyos fajtái, mint például a szárazság esetében hosszabb időszak telik el, míg a katasztrófa hatásai érezhetővé válnak. Rendelkezéseket kell hozni annak érdekében, hogy az alapot az ilyen esetekben is fel lehessen használni.

(15) A természeti katasztrófák azon fajtái tekintetében is biztosítani kell az alapból történő támogatásra való jogosultságot, amelyek esetében hosszabb időszak telik el, míg hatásuk végzetessé válik. A rendelkezéseknek elegendő rugalmasságot kell biztosítaniuk a természeti katasztrófák meghatározása terén.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) Fontos biztosítani, hogy a jogosult államok megtegyék az előírt erőfeszítéseket a katasztrófák bekövetkeztének megelőzésére és a katasztrófák hatásainak enyhítésére, ideértve a katasztrófakockázat megelőzésére és kezelésére vonatkozó uniós jogszabályok teljes körű végrehajtását, valamint a vonatkozó beruházások számára rendelkezésére álló uniós finanszírozás alkalmazását. Rendelkezéseket kell hozni arra vonatkozóan, hogy ha egy tagállam – miután egy korábbi természeti katasztrófa esetében az alapból történő támogatásban részesült – elmulasztja a katasztrófakockázat megelőzésére és kezelésére vonatkozó uniós jogszabályok betartását, akkor e tagállam kérelmét elutasíthassák, vagy a hozzájárulás összegét csökkenthessék a hasonló természetű katasztrófa tekintetében való további kérelem benyújtásakor.

(16) Fontos biztosítani, hogy a jogosult államok megtegyék az előírt erőfeszítéseket a katasztrófák bekövetkeztének megelőzésére és a katasztrófák hatásainak enyhítésére, ideértve a katasztrófakockázat megelőzésére és kezelésére vonatkozó uniós jogszabályok teljes körű végrehajtását, valamint a vonatkozó beruházások számára rendelkezésére álló uniós finanszírozás alkalmazását. Rendelkezéseket kell hozni arra vonatkozóan, hogy ha egy tagállam – miután egy korábbi természeti katasztrófa esetében az alapból történő támogatásban részesült – elmulasztja a katasztrófakockázat fenntartható megelőzésére és kezelésére vonatkozó uniós jogszabályok betartását, akkor e tagállam kérelmét elutasíthassák, vagy a hozzájárulás összegét csökkenthessék a hasonló természetű katasztrófa tekintetében való további kérelem benyújtásakor.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) A hozzájárulás kifizetéséhez vezető adminisztratív folyamatnak a lehető legegyszerűbbnek és időben a lehető leghatékonyabbnak kell lennie. A tagállamok számára tehát az alapból való hozzájárulások végrehajtására vonatkozó részletes rendelkezéseket a hozzájárulást odaítélő végrejhajtási határozatnak kell tartalmaznia. Azon kedvezményezett államok számára azonban, amelyek még nem uniós tagállamok, jogi okokból külön végrehajtási megállapodást kell fenntartani.

(18) A hozzájárulás kifizetéséhez vezető adminisztratív folyamatnak a lehető legegyszerűbbnek és időben a lehető leghatékonyabbnak kell lennie. A tagállamok számára tehát az alapból való hozzájárulások végrehajtására vonatkozó részletes rendelkezéseket a hozzájárulást odaítélő határozatnak kell tartalmaznia. Azon kedvezményezett államok számára azonban, amelyek még nem uniós tagállamok, jogi okokból külön végrehajtási megállapodást kell fenntartani.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

2012/2002/EK rendelet

2 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Egy tagállam vagy az Európai Unióval csatlakozási tárgyalásokat folytató ország kérelmére az alapból akkor nyújtható támogatás, ha jelentős vagy regionális természeti katasztrófa következik be egy állam vagy ország, egy szomszédos tagállam vagy az Európai Unióval csatlakozási tárgyalásokat folytató szomszédos ország (a továbbiakban: támogatható állam) területén, amely az életkörülményekre, a természetes környezetre vagy a gazdaságra nézve komoly következményekkel jár az adott állam vagy ország egy vagy több régiójában. Az ember által okozott katasztrófákból eredő károkat, amelyek egy természeti katasztrófa közvetlen következményei, az adott természeti katasztrófa által okozott közvetlen károk részének kell tekintetni.

(1) Egy tagállam vagy az Európai Unióval csatlakozási tárgyalásokat folytató ország kérelmére az alapból akkor nyújtható támogatás, ha jelentős vagy regionális természeti katasztrófa következik be egy állam vagy ország, egy szomszédos tagállam vagy az Európai Unióval csatlakozási tárgyalásokat folytató szomszédos ország (a továbbiakban: támogatható állam) területén, amely az életkörülményekre, a természetes környezetre vagy a gazdaságra nézve komoly következményekkel jár az adott állam vagy ország egy vagy több régiójában. Az ember által okozott katasztrófákból eredő károkat, amelyek egy természeti katasztrófa közvetlen következményei, az adott természeti katasztrófa által okozott közvetlen károk részének kell tekintetni.

(2) E rendelet alkalmazásában „jelentős természeti katasztrófa” bármely olyan természeti katasztrófa, amelynek eredményeként egy tagállamban vagy az Európai Unióval csatlakozási tárgyalásokat folytató országban a közvetlen kár becsült nagysága 2011. évi árakon számolva meghaladja a 3 000 000 000 EUR-t, vagy több mint az állam bruttó nemzeti jövedelmének 0,6 %-a.

(2) E rendelet alkalmazásában „jelentős természeti katasztrófa” bármely olyan természeti katasztrófa, amelynek eredményeként egy tagállamban vagy az Európai Unióval csatlakozási tárgyalásokat folytató országban a közvetlen kár becsült nagysága 2011. évi árakon számolva meghaladja a 3 000 000 000 EUR-t, vagy több mint az állam bruttó nemzeti jövedelmének 0,6 %-a.

(3) E rendelet alkalmazásában „regionális természeti katasztrófa” bármely olyan természeti katasztrófa, amelynek eredményeként egy tagállam vagy az Európai Unióval csatlakozási tárgyalásokat folytató ország NUTS 2 szintű régiójában a közvetlen kár meghaladja a régió bruttó hazai termékének (GDP) 1,5%-át. Amennyiben a katasztrófa több NUTS 2 szintű régiót érint, a küszöböt az adott régiók GDP-jének súlyozott átlagára kell alkalmazni.

(3) E rendelet alkalmazásában a „regionális természeti katasztrófa” eredményeként egy tagállam vagy az Európai Unióval csatlakozási tárgyalásokat folytató ország NUTS 2 szintű régiójában vagy több, olyan egymással szomszédos NUTS 3 szintű régiójában, amelyek együttesen a NUTS 2 szint minimumkövetelményének megfelelő területet alkotnak, a közvetlen kár meghaladja a régió bruttó hazai termékének (GDP) 1%-át.; Amennyiben a katasztrófa az alap támogatásának kérelmezésére jogosult több NUTS 2 szintű régiót vagy egy NUTS 2 régiónak megfelelő, több NUTS 3 szintű régiót érint, a küszöböt az adott régiók GDP-jének súlyozott átlagára kell alkalmazni.

 

A károk e bekezdésben foglaltak szerinti felmérése során figyelembe kell venni a távoli, elszigetelt régiók, például szigetek és legkülső régiók különleges helyzetét, amennyiben a katasztrófa közvetlenül érint egy teljes tevékenységi ágazatot vagy infrastruktúrát.

(4) Az alapból nyújtott támogatás igénybe vehető egy támogatható államban bekövetkezett olyan természeti katasztrófa esetében is, amely egy szomszédos tagállamban vagy az Európai Unióval csatlakozási tárgyalásokat folytató országban bekövetkezett jelentős természeti katasztrófa.

(4) Az alapból nyújtott támogatás igénybe vehető egy támogatható államban bekövetkezett olyan természeti katasztrófa esetében is, amely egy szomszédos tagállamban vagy az Európai Unióval csatlakozási tárgyalásokat folytató országban bekövetkezett jelentős természeti katasztrófa vagy regionális természeti katasztrófa.

(5) E cikk alkalmazásában az Eurostat által rendelkezésre bocsátott egységes statisztikai adatok alkalmazandók.”

(5) E cikk alkalmazásában az Eurostat által legutoljára rendelkezésre bocsátott egységes statisztikai adatok alkalmazandók.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 pont

2012/2002/EK rendelet

3 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az alapból hozzájárulás formájában biztosítják a segítséget. Minden egyes természeti katasztrófa esetén egyszeri hozzájárulás juttatható a támogatható állam javára.

(1) Az alapból hozzájárulás formájában biztosítják a segítséget. Minden egyes természeti katasztrófa esetén egyszeri hozzájárulás juttatható a támogatható állam javára.

(2) Az alap célja, hogy kiegészítse az érintett államok által tett erőfeszítéseket, és fedezze közkiadásaik egy részét annak érdekében, hogy segítse a támogatható államot a katasztrófa típusától függő, alábbi szükség- és helyreállítási intézkedések megtételében:

(2) Az alap célja, hogy kiegészítse az érintett államok által tett erőfeszítéseket, és fedezze közkiadásaik egy részét annak érdekében, hogy segítse a támogatható államot a katasztrófa típusától függő, alábbi szükség- és helyreállítási intézkedések megtételében:

a) az infrastruktúra, valamint az energia, ivóvíz és szennyvíz, távközlés, közlekedés, egészségügy és oktatás területén tevékenykedő létesítmények működésének helyreállítása;

a) az infrastruktúra és az üzemek működésének helyreállítása az energia, az ivóvíz és szennyvíz, a távközlés, a közlekedés és a közlekedési eszközök, valamint az egészségügy és az oktatás területén;

b) ideiglenes szállás biztosítása és a mentőszolgálatok támogatása az érintett lakosság szükségleteinek kielégítése érdekében;

b) ideiglenes szállás biztosítása és a mentőszolgálatok támogatása az érintett lakosság szükségleteinek kielégítése érdekében;

c) a megelőző infrastruktúra biztosítása, valamint intézkedések a kulturális örökség megóvása érdekében;

c) a megelőző infrastruktúra biztosítása, valamint intézkedések a kulturális örökség megóvása érdekében;

d) a katasztrófa által sújtott területek megtisztítása, beleértve a természeti övezeteket is.

d) a katasztrófa által sújtott területek ökoszisztéma-alapú megközelítés szerint történő megtisztítása, beleértve a természeti övezeteket is,

 

Az a) pont alkalmazásában a „működés helyreállítása” alatt adott esetben az eredeti állapot helyreállítása vagy a létesítmények oly módon történő helyreállítása értendő, hogy azok jobban ellenállhassanak a természeti katasztrófáknak, ideértve az olyan infrastrukturális projektek áthelyezését is, amelyek nyilvánvalóan olyan helyen találhatók, ahol a jövőben újra természeti katasztrófa veszélye fenyegethet.

A b) pont alkalmazásában az „ideiglenes szállás” olyan szállás, amelyet az érintett lakosság addig vesz igénybe, amíg vissza nem térnek otthonaikba azok felújítását vagy újjáépítését követően.

A b) pont alkalmazásában az „ideiglenes szállás” olyan szállás, amelyet az érintett lakosság addig vesz igénybe, amíg vissza nem térnek otthonaikba azok felújítását vagy újjáépítését követően.

(3) Az alapból történő kifizetésekből csak a nem biztosítható károk enyhítésére szolgáló intézkedések finanszírozhatók, és a kifizetést vissza kell téríteni, ha a kár helyreállításának költségét később egy harmadik fél a 8. cikk (3) bekezdésének megfelelően megtéríti.

(3) Az alapból történő kifizetésekből csak a nem biztosítható károk enyhítésére szolgáló intézkedések finanszírozhatók, és a kifizetést vissza kell téríteni, ha a kár helyreállításának költségét később egy harmadik fél a 8. cikk (3) bekezdésének megfelelően megtéríti.

(4) A hozzáadottérték-adó (héa) nem minősül az intézkedés támogatható kiadásának, a nemzeti héa-jogszabályok alapján vissza nem igényelhető héa kivételével.

(4) A hozzáadottérték-adó (héa) nem minősül az intézkedés támogatható kiadásának, a nemzeti héa-jogszabályok alapján vissza nem igényelhető héa kivételével.

(5) Az alapból nem támogatható a technikai segítségnyújtás, ideértve az irányítást, a nyomon követést, a tájékoztatást és kommunikációt, a panaszkezelést, valamint az ellenőrzést.

(5) Az alapból legfeljebb a támogatás teljes összege 2%-ának mértékéig támogatható a technikai segítségnyújtás – feltéve, hogy szükséges a helyreállítási munkákhoz –, ideértve az irányítást, a nyomon követést, a tájékoztatást és kommunikációt, a panaszkezelést, valamint az ellenőrzést.

(6) Az alapból történő teljes hozzájárulás nem vezethet olyan bevétel termeléséhez, amely túllépi a szükség- és helyreállítási intézkedéseknek az állam által viselt teljes költségét. A kedvezményezett állam a hozzájárulás végrehajtásáról a 8. cikk (3) bekezdése szerint elkészített jelentésében erről kimutatást nyújt be.

(6) Az alapból történő teljes hozzájárulás nem vezethet olyan bevétel termeléséhez, amely túllépi a szükség- és helyreállítási intézkedéseknek az állam által viselt teljes költségét. A kedvezményezett állam a hozzájárulás végrehajtásáról a 8. cikk (3) bekezdése szerint elkészített jelentésében erről kimutatást nyújt be.

(7) Az éves összeg legalább egynegyedének minden év október 1-jén rendelkezésre kell állnia az év végéig felmerülő igények fedezése érdekében.

(7) Az éves összeg legalább egynegyedének minden év október 1-jén rendelkezésre kell állnia az év végéig felmerülő igények fedezése érdekében.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 pont – a pont

2012/2002/EK rendelet

3 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) a repülőtéri és kikötői infrastruktúrák, a biztonságos kikötőhelyek és jachtkikötők biztonsági feltételeinek visszaállítása, valamint a tengerparti örökség védelmére irányuló intézkedések, továbbá a tengerparti övezetek és a part menti területek biztonsági feltételeinek létrehozása;

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont – a, b és c pont

2012/2002/EK rendelet

4 cikk – 1, 1 a és 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A természeti katasztrófa által okozott első kár bekövetkezését követően az állam a lehető leggyorsabban, de legfeljebb 10 héten belül a Bizottsághoz benyújthatja az alapból történő hozzájárulás iránti kérelmét, legalább az alábbi tényekre vonatkozó összes meglévő információ megadásával:

(1) A természeti katasztrófa által okozott első kár bekövetkezését követően az állam a lehető leggyorsabban, de legfeljebb 15 héten belül a Bizottsághoz benyújthatja az alapból történő hozzájárulás iránti kérelmét, legalább az alábbi tényekre vonatkozó összes meglévő információ megadásával:

a) a katasztrófa által okozott teljes közvetlen kár, valamint annak hatása az érintett lakosságra, gazdaságra és környezetre;

a) a katasztrófa által okozott teljes közvetlen kár, valamint annak hatása az érintett lakosságra, gazdaságra és környezetre;

b) a 3. cikk (2) bekezdésében említett intézkedések várható költsége;

b) a 3. cikk (2) bekezdésében említett intézkedések várható költsége;

c) az uniós támogatás bármely egyéb forrása;

c) az uniós támogatás bármely egyéb forrása;

d) nemzeti vagy nemzetközi támogatás bármely egyéb forrása, beleértve az állami vagy magán biztosítási fedezetet, amely hozzájárulhat a kár helyreállításának költségeihez;

d) nemzeti vagy nemzetközi támogatás bármely egyéb forrása, beleértve az állami vagy magán biztosítási fedezetet, amely hozzájárulhat a kár helyreállításának költségeihez;

e) a katasztrófa természetéhez kapcsolódó, a katasztrófakockázat megelőzésére és kezelésére vonatkozó uniós jogszabályok végrehajtása;

e) a katasztrófa természetéhez kapcsolódó, a katasztrófakockázat megelőzésére és kezelésére vonatkozó uniós jogszabályok végrehajtásának rövid értékelése;

f) a katasztrófa természetéhez kapcsolódóan a megelőzési és kárenyhítési intézkedésekre vonatkozó bármilyen egyéb információk.

f) a katasztrófa természetéhez kapcsolódóan a megelőzési és kárenyhítési intézkedésekre vonatkozó bármilyen egyéb információk.

(1a) A fokozatosan kialakuló természeti katasztrófák esetén az (1) bekezdésben említett, a kérelmek benyújtására vonatkozó 10 hetes határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a támogatható állam hatóságai megtették az első hivatalos intézkedést a katasztrófa hatásainak elhárítására.

(1a) A fokozatosan kialakuló természeti katasztrófák esetén az (1) bekezdésben említett, a kérelmek benyújtására vonatkozó 15 hetes határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a támogatható állam hatóságai megtették az első hivatalos intézkedést a katasztrófa hatásainak elhárítására.

(2) Az (1) bekezdésben említett információk, illetve a támogatható állam által nyújtott bármely pontosítás alapján a Bizottság elbírálja, hogy teljesültek-e az alap mobilizálásának feltételei, és a rendelkezésre álló pénzügyi források keretei között, a lehető leggyorsabban meghatározza a lehetséges hozzájárulás mértékét.

(2) Az (1) bekezdésben említett információk, illetve a támogatható állam által nyújtott bármely pontosítás alapján a Bizottság elbírálja, hogy teljesültek-e az alap mobilizálásának feltételei, és a rendelkezésre álló pénzügyi források keretei között, a lehető leggyorsabban – a kérelem kézhezvételétől számított hat hónapon belül, a teljes kérelem kézhezvételének napjától kezdődően, a fordításhoz szükséges időt leszámítva – meghatározza a lehetséges hozzájárulás mértékét.

Amennyiben a Bizottság egy adott jellegű katasztrófa esetében az alapból hozzájárulást ítélt oda a [éééé/hónap/nn] után beérkezett kérelem alapján, elutasíthatja az ugyanilyen jellegű katasztrófához kapcsolódó hozzájárulás iránti további kérelmet, illetve csökkentheti az odaítélendő összeget, amennyiben a támogatható tagállam kötelezettségszegési eljárás alatt áll és indokolással ellátott véleményt kapott a katasztrófakockázat megelőzésére és kezelésére vonatkozó uniós jogszabályok végrehajtásának elmulasztása miatt, amelynek tárgya egyezik az elszenvedett katasztrófa jellegével.

Amennyiben a Bizottság egy adott jellegű katasztrófa esetében az alapból hozzájárulást ítélt oda a [éééé/hónap/nn] után beérkezett kérelem alapján, elutasíthatja az ugyanilyen jellegű katasztrófához kapcsolódó hozzájárulás iránti további kérelmet, illetve csökkentheti az odaítélendő összeget, amennyiben a támogatható tagállam kötelezettségszegési eljárás alatt áll és indokolással ellátott véleményt kapott a katasztrófakockázat megelőzésére és kezelésére vonatkozó uniós jogszabályok végrehajtásának elmulasztása miatt, amelynek tárgya egyezik az elszenvedett katasztrófa jellegével.

A Bizottság az alapból történő hozzájárulás iránti valamennyi kérelmet méltányos módon kezeli.

A Bizottság az alapból történő hozzájárulás iránti valamennyi kérelmet méltányos módon kezeli.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 4 pont

2012/2002/EK rendelet

4 a cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Egy tagállam előleg kifizetését kérheti, amikor az alapból történő hozzájárulás iránti kérelmét benyújtja a Bizottsághoz.

(1) Egy tagállam előleg kifizetését kérheti, amikor az alapból történő hozzájárulás iránti kérelmét benyújtja a Bizottsághoz.

A Bizottságnak előzetes értékelést kell végeznie annak tekintetében, hogy a kérelem eleget tesz-e a 4. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, és ellenőriznie kell, hogy rendelkezésre állnak-e a költségvetési források. Amennyiben a feltételek teljesülnek és elegendő forrás áll rendelkezésre, a Bizottság határozatot fogadhat el az előleg odaítéléséről, és azt késedelem nélkül kifizetheti a 4. cikk (4) bekezdésében foglalt határozat meghozatala előtt. Az előleg kifizetése nem érinti az alap mozgósításáról szóló végleges határozatot.

A Bizottságnak előzetes értékelést kell végeznie annak tekintetében, hogy a kérelem eleget tesz-e a 4. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, és ellenőriznie kell, hogy rendelkezésre állnak-e a költségvetési források. Amennyiben a feltételek teljesülnek és elegendő forrás áll rendelkezésre, a Bizottság határozatot fogadhat el az előleg odaítéléséről, és azt késedelem nélkül kifizetheti a 4. cikk (4) bekezdésében foglalt határozat meghozatala előtt. Az előleg kifizetése nem érinti az alap mozgósításáról szóló végleges határozatot.

(2) Az előleg összege nem haladhatja meg a hozzájárulás vélt összegének 10%-át és egyetlen esetben sem lépheti túl a 30 000 000 EUR összeget. A hozzájárulás végleges összegének megállapítását követően a Bizottság figyelembe veszi az előleg összegét a hozzájárulás egyenlegének kifizetését megelőzően. A Bizottság visszafizetteti az indokolatlanul kifizetett előlegeket.

(2) Az előleg összege nem haladhatja meg a hozzájárulás vélt összegének 15%-át és egyetlen esetben sem lépheti túl a 40 000 000 EUR összeget. A hozzájárulás végleges összegének megállapítását követően a Bizottság figyelembe veszi az előleg összegét a hozzájárulás egyenlegének kifizetését megelőzően. A Bizottság visszafizetteti az indokolatlanul kifizetett előlegeket.

(3) Annak biztosítása érdekében, hogy a költségvetési források időben elérhetők legyenek, az alapból, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a Kohéziós Alapból származó, a tagállamok által visszafizetett összegeket – legfeljebb 50 000 000 EUR-ig terjedően – az alap számára belső címzett bevételként kell elérhetővé tenni. Az előlegkifizetésekre fordított összegeket, illetve a költségvetésben visszavont előirányzatokat a lehető leghamarabb pótolni kell, amint a tagállamok újabb összegeket fizetnek vissza.

(3) Annak biztosítása érdekében, hogy a költségvetési források időben elérhetők legyenek, az alapból származó, a tagállamok által visszafizetett összegeket – legfeljebb 50 000 000 EUR-ig terjedően – az alap számára belső címzett bevételként kell elérhetővé tenni. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a Kohéziós Alapból származó, a tagállamok által az 1303/2013/EU rendelet és az 1083/2006/EK rendelet szerint visszafizetett összegeket szintén elérhetővé lehet tenni belső címzett bevételként, amennyiben az EUSZA-ból származó visszafizetett összegek nem elégségesek. Az előlegkifizetésekre fordított összegeket, illetve a költségvetésben visszavont előirányzatokat a lehető leghamarabb pótolni kell, amint a tagállamok újabb összegeket fizetnek vissza.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 7 pont

2012/2002/EK rendelet

7 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az alap által finanszírozott intézkedések összhangban vannak a Szerződés rendelkezésivel és az annak alapján elfogadott jogi aktusokkal, az uniós szakpolitikákkal és intézkedésekkel, különös tekintettel a pénzügyi irányítás és a közbeszerzés területén, valamint az előcsatlakozási támogatásokra vonatkozó okmányokkal. Ezen intézkedéseknek lehetőség szerint hozzá kell járulniuk a környezetvédelemmel, a katasztrófakockázat megelőzésével és kezelésével, valamint az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással kapcsolatos uniós szakpolitikák célkitűzéseihez.

Az alap által finanszírozott intézkedések összhangban vannak a Szerződés rendelkezésivel és az annak alapján elfogadott jogi aktusokkal, az uniós szakpolitikákkal és intézkedésekkel, különös tekintettel a pénzügyi irányítás és a közbeszerzés területén, valamint az előcsatlakozási támogatásokra vonatkozó okmányokkal. Ezen intézkedéseknek adott esetben hozzá kell járulniuk a környezetvédelemmel, a katasztrófakockázat megelőzésével és kezelésével, valamint az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással kapcsolatos, ökoszisztéma-alapú megközelítést tartalmazó uniós szakpolitikák célkitűzéseihez.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 8 pont

2012/2002/EK rendelet

8 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az alapból történő hozzájárulást attól az időponttól számított egy éven belül kell felhasználni, amikor a Bizottság a támogatás teljes összegét kifizette. A határidő letelte után a hozzájárulás nem felhasznált vagy nem támogatható intézkedésekre felhasználtnak ítélt részét a Bizottság visszatérítteti a kedvezményezett állammal.

(1) Az alapból történő hozzájárulást attól az időponttól számított 18 hónapon belül kell felhasználni, amikor a Bizottság a támogatás teljes összegét kifizette. A határidő letelte után a hozzájárulás nem felhasznált vagy nem támogatható intézkedésekre felhasználtnak ítélt részét a Bizottság visszatérítteti a kedvezményezett állammal.

(2) A kedvezményezett államoknak mindent meg kell tenniük, hogy harmadik felektől térítést kapjanak.

(2) A kedvezményezett államoknak mindent meg kell tenniük, hogy harmadik felektől a jogszabályban megengedett térítést kapjanak.

(3) Az (1) bekezdésben említett egyéves időtartam lejártát követő hat hónapon belül a kedvezményezett állam az alapból történő hozzájárulás végrehajtásáról jelentést készít, amelyben nyilatkozik a kiadások indokáról, és megjelöli a vonatkozó intézkedésekre kapott egyéb támogatások forrásait, beleértve a biztosítási megállapodásokat és a harmadik felektől kapott térítést.

(3) Az (1) bekezdésben említett másfél éves időtartam lejártát követő hat hónapon belül a kedvezményezett állam az alapból történő hozzájárulás végrehajtásáról jelentést készít, amelyben nyilatkozik a kiadások indokáról, és megjelöli a vonatkozó intézkedésekre kapott egyéb támogatások forrásait, beleértve a biztosítási megállapodásokat és a harmadik felektől kapott térítést.

A végrehajtásról szóló jelentés részletezi egyrészt a kedvezményezett állam által bevezetett vagy tervezett megelőző intézkedéseket, amelyek célja a jövőbeli károk korlátozása és a hasonló katasztrófák bekövetkeztének a lehető legnagyobb mértékben való elkerülése, ideértve az Unió strukturális és beruházási alapjainak erre a célra való felhasználását, másrészt pedig a katasztrófakockázat megelőzésére és kezelésére vonatkozó uniós jogszabályok végrehajtásának eredményeit. A jelentésnek tartalmaznia kell a katasztrófa során szerzett tapasztalatokat, valamint azokat a meghozott vagy tervezett intézkedéseket, amelyek célja az ellenálló képesség biztosítása az éghajlatváltozás és a katasztrófák tekintetében.

A végrehajtásról szóló jelentés részletezi egyrészt a kedvezményezett állam által megtett vagy tervezett megelőző intézkedéseket, amelyek célja a jövőbeli károk korlátozása és a hasonló katasztrófák bekövetkeztének a lehető legnagyobb mértékben való elkerülése, ideértve az Unió strukturális és beruházási alapjainak erre a célra való felhasználását, másrészt pedig a katasztrófakockázat megelőzésére és kezelésére vonatkozó uniós jogszabályok végrehajtásának eredményeit. A jelentésnek tartalmaznia kell a katasztrófa során szerzett tapasztalatokat, valamint azokat a meghozott vagy tervezett intézkedéseket, amelyek célja a környezetvédelem és az ellenálló képesség biztosítása az éghajlatváltozás és a katasztrófák tekintetében.

A végrehajtásról szóló jelentéshez mellékelik egy független ellenőrző szerv nemzetközileg elfogadott könyvvizsgálati standardok szerint kiadott véleményét arra vonatkozóan, hogy a kiadásokat indokoló nyilatkozat megbízható és valós képet ad, valamint az alapból történő hozzájárulás jogszerű és szabályos a 966/2012/EU, Euratom rendelet 59. cikkének (5) bekezdésével vagy 60. cikke (5) bekezdésével összhangban.

A végrehajtásról szóló jelentéshez mellékelik egy független ellenőrző szerv nemzetközileg elfogadott könyvvizsgálati standardok szerint kiadott véleményét arra vonatkozóan, hogy a kiadásokat indokoló nyilatkozat megbízható és valós képet ad, valamint az alapból történő hozzájárulás jogszerű és szabályos a 966/2012/EU, Euratom rendelet 59. cikkének (5) bekezdésével vagy 60. cikke (5) bekezdésével összhangban.

Az első albekezdésben említett eljárás befejeztével a Bizottság megszünteti az alapból történő támogatást.

Az első albekezdésben említett eljárás befejeztével a Bizottság megszünteti az alapból történő támogatást.

(4) Ha a kár helyreállításának költségeit utólag egy harmadik fél megtéríti, akkor a kedvezményezett államtól a Bizottság az alapból történő hozzájárulás ezzel megegyező összegének visszafizetését követeli.

(4) Ha a kár helyreállításának költségeit utólag egy harmadik fél megtéríti, akkor a kedvezményezett államtól a Bizottság az alapból történő hozzájárulás ezzel megegyező összegének visszafizetését követeli.

INDOKOLÁS

HÁTTÉR

Az EUSZA azzal a céllal jött létre, hogy segítséget nyújtson a természeti katasztrófák nyomán kialakult helyzetekben, és kifejezze az Unió szolidaritását az érintett európai régiók iránt. Az alap az Európa középső területein 2002 nyarán bekövetkezett árvizek után jött létre. Az EUSZA a természeti katasztrófák által érintett tagállamokat és tagjelölt országokat támogatja.

Az eszköz fő jellemzői mostanáig a következők voltak:

•       „Természeti katasztrófa” esetén a támogathatóságnak egyetlen kritériuma van: az egyes országokra meghatározott küszöbértéket meghaladó kár.

•       Az alap kisebb léptékű események, az úgynevezett „regionális katasztrófák” esetén is segítséget nyújthat, ha a szerencsétlenség az adott régió lakosságának nagyobb részét érinti, és ha várhatóan súlyos és tartós hatással lesz a régió gazdasági stabilitására és életfeltételeire.

•       A finanszírozás egyetlen kifizetéssel valósul meg. Nincs programozás, és nincs szükség társfinanszírozásra.

•       Mivel a pénzügyi támogatás az EU költségvetésén kívüli forrásokból származik, a Bizottság a kérdésben nem dönthet önállóan. Ha úgy véli, hogy a kérelem megfelel a követelményeknek, a költségvetési hatóságnak (a Tanács és az Európai Parlament) az alap mobilizálását javasolja.

Az EUSZA kiegészíti a tagállamok közkiadásait a hatóságok által végrehajtott alábbi alapvető szükségintézkedések finanszírozása céljából:

•       az alapvető infrastruktúrák, például az energiaellátás, a vízellátás, a közlekedés, a távközlés, az egészségügyi ellátás és az oktatás helyreállítása;

•       átmeneti elszállásolás és a szükséghelyzeti szolgáltatások költségeinek biztosítása a lakosság azonnali szükségleteinek kielégítése céljából;

•       a megelőző infrastruktúra, például gátak és töltések biztosítása;

•       a kulturális örökség megóvását szolgáló intézkedések;

•       a műveleti területek megtisztítása.

Mivel a magánjellegű károk, így a magántulajdonban keletkezett károk vagy a bevételkiesés, ezen belül a mezőgazdasági károk biztosítással fedezhetőnek minősülnek, ezért az alap ezeket nem fedezi.

Az érintett országok nemzeti hatóságai az első károk bekövetkezését követő 10 napon belül nyújthatnak be kérelmet a Bizottsághoz. A Bizottság ezután kiértékeli a kérelmet, határoz arról, hogy igénybe kell-e venni az alapot, dönt a megfelelő támogatási összegről, majd a költségvetési hatóságnak javaslatot tesz az összeg rendelkezésre bocsátására. A támogatás folyósítása a kedvezményezett állammal kötött végrehajtási megállapodás aláírását követően egy összegben történik.

Az alap 2002 óta 52 alkalommal nyújtott segítséget, különböző természeti katasztrófák, így árvizek, erdőtüzek, földrengések, viharok és aszályok bekövetkezése után. A mai napig 23 európai ország kapott támogatást, összesen 3,2 milliárd euró összegben.

A HATÁLYOS JOGSZABÁLY MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKOLÁSA

Már a létrehozása óta világos volt, hogy az EU-tól segítséget váró, katasztrófa által sújtott országok és régiók várakozásainak teljesítéséhez változtatásokra van szükség. Noha az eszköz általában megfelel céljainak, nem működik annyira hatékonyan, ahogyan kellene, ami például abban mutatkozik meg, hogy az aktiválását lehetővé tevő bizonyos feltételek túl bonyolultak vagy nem eléggé egyértelműek.

A támogatás-odaítélési eljárás igen hosszadalmas, a kifizetésre általában a katasztrófa bekövetkezése után körülbelül egy évvel kerül sor.

Míg az eszköz a nagy természeti katasztrófák esetében jól működött, a beérkezett kérelmek kétharmada olyan úgynevezett regionális katasztrófákhoz kötődött, amelyek a küszöbérték alatti károkat okoztak. Mivel e kérelmek nagy többsége nem teljesíti a feltételeket, elutasításra kerül, ami idő- és pénzveszteséget okoz, valamint a várakozások meghiúsulásával jár.

Ahhoz tehát, hogy a Szolidaritási Alap érzékenyebb és láthatóbb legyen, és a támogatást a jelenleginél gyorsabban lehessen folyósítani, javítani és egyszerűsíteni kell az eljárás műveleteit, be kell vezetni a korai kifizetéseket, és egyértelműbbé kell tenni bizonyos rendelkezéseket.

BIZOTTSÁG ÚJ JOGALKOTÁSI JAVASLATA

Az Európai Bizottság által javasolt legfontosabb módosítások a következőképpen foglalhatók össze:

-     A Szolidaritási Alap hatályának egyértelművé tétele, azaz a természeti katasztrófákra történő korlátozása és az aszálykárokra való kiterjesztése.

-     A támogathatóság egyértelműbb szabályainak elfogadása a regionális katasztrófák esetén, és egy egységes küszöbérték bevezetése: egy adott régió akkor kaphasson támogatást, ha a katasztrófa által okozott károk mértéke meghaladja a regionális GDP 1,5%-át.

-     Előleg-kifizetési lehetőség, most először: a támogatás várható összegének 10%-a, de legfeljebb 30 millió euró.

-     A támogatás folyósításához szükséges igazgatási eljárás lerövidítése a jóváhagyási és a végrehajtási szakasz egyetlen megállapodásba olvasztásával.

-     Intézkedések a katasztrófák kockázatának mérséklését célzó megelőzési stratégiák támogatására: jelentések bemutatásával és a támogatás lehetséges feltételeivel kapcsolatos követelmények.

Az alkalmazási kör továbbra is a tagállamokban vagy az Unióval csatlakozási tárgyalásokat folytató országokban bekövetkező természeti katasztrófákra korlátozódik. Az országoknak a katasztrófa első napjától számítva tíz hét áll rendelkezésükre a kérelem benyújtásához. Az alap aktiválásához szükséges küszöbérték (a bruttó nemzeti jövedelem 0,6%-a vagy 3 milliárd euró), mint ahogyan azok az intézkedéstípusok, amelyek támogatásban részesülhetnek, továbbra is változatlanok. A támogatott intézkedések végrehajtása, ezen belül a projektek kiválasztása, a könyvvizsgálat és az ellenőrzés a kedvezményezett feladata. A módosítások nem befolyásolják a kiadások várható szintjét.

Az EUSZA finanszírozását az EU költségvetésén kívüli költségvetés-módosítás biztosítja. Ezt az intézmények közötti megállapodás határozza meg. Minden egyes támogatásról külön megállapodás születik a Bizottság javaslata, illetve a tagállamok és az Európai Parlament jóváhagyása alapján. Minden költségvetés-módosítás elfogadásához be kell tartani egy minimális időtartamot (legalább 8–10 hét).

AZ ELŐADÓ KÖVETKEZTETÉSEI

Az EUSZA a támogatásra szoruló európai régiók és országok iránti szolidaritás és segítő szándék nyilvánvaló kifejeződése. Az Európai Bizottság javaslata az Európai Parlament 2012. decemberi jelentésének számos javaslatát átveszi, és a Szolidaritási Alapot gyorsabbá, egyértelműbbé és könnyebben használhatóvá teszi. Emellett az országokat arra buzdítja, hogy fokozzák erőfeszítéseiket a katasztrófák megelőzése és kezelése terén.

Az új jogalkotási javaslat leegyszerűsíti a meglévő előírásokat, hogy ezáltal a támogatások kifizetése gyorsabb legyen. A tervek között szerepel az a lehetőség is, hogy a támogatási összegeket – most először – előre kifizessék. A tervek, különösen a regionális katasztrófák vonatkozásában, egyértelműbben kifejtik, hogy a támogatásra kik és milyen célból jogosultak. A reform ezenkívül arra bátorítja a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki és illesszenek politikai menetrendjükbe kockázatkezelési és katasztrófa-megelőzési stratégiákat. Az alap működését meghatározó elvek változatlanok maradnak, akárcsak az uniós költségvetésen kívüli forrásokra támaszkodó finanszírozási mód.

Emlékeztetni kell arra, hogy ez az európai eszköz az egyike azoknak, amelyek az európai polgárok nagy megelégedésére szolgálnak, és hogy magát az alap szükségességét soha nem vonták kétségbe, csupán rugalmatlanságát és lassúságát érte bírálat – a módosítás ezt kívánja kiküszöbölni.

Továbbá el kell ismerni és el kell fogadni, hogy a válság, amint az a 2014–2020 közötti időszakra szóló többéves költségvetésről szóló tárgyalások során nyilvánvalóvá vált, a tagállamok és az Unió számára egyaránt megnehezítette kiadásaik növelését, úgy európai, mint nemzeti szinten. Az előadó ezért úgy véli, hogy a költségvetést övező általános hangulatban e szolidaritási alap forrásainak és ezzel együtt alkalmazási körének bővítése nem volt megvalósítható. Ennek ellenére az alap költségvetésének 50%-os csökkentése (a jelenlegi, 2007–2013-as időszak alatti évi 1 milliárd euró 2014-től kezdődően évi 500 millióra csökken) nehezen elfogadható, mivel az utóbbi években sajnálatos módon jelentősen megnőtt a természeti katasztrófák száma és súlyossága, és az éghajlatváltozás miatt és a megelőzést szolgáló gyakorlatok és előírások ellenére nem remélhető, hogy ez a tendencia megfordul.

Az Európai Unió működéséről szóló új szerződés kiemeli, hogy az Unió és tagállamai felelőssége, hogy szembeszálljanak az EU területén bekövetkező természeti katasztrófák vagy terrorcselekmények következményeivel, és hogy az Uniónak elegendő eszközzel kell rendelkeznie ahhoz, hogy ilyen események bekövetkezése esetén támogatást nyújthasson polgárainak.

Az EU-nak nemcsak többnek kell lennie, hanem több is akar lenni egy közös piacnál: az Unió sorsközösség, és ezt a legnehezebb pillanatokban bizonyítania is kell. A Szolidaritási Alap tevékenysége nem korlátozódhat arra, hogy igazgatási és bürokratikus rendelkezéseket alkalmaz, hanem alkalmazkodnia kell és rugalmasabbá kell válnia, hogy láthatóbbá tegye a polgárok javát szolgáló uniós intézkedéseket, javítsa reagálási képességét, különösen, ha az embereket közvetlenül érintő katasztrófa következik be. Paradox módon az Unió a saját területén kívül nagyobb jelenléttel és bőségesebb pénzügyi forrásokkal segít a katasztrófák vagy humanitárius válságok kezelésében; az EU nyújtja a legtöbb humanitárius és fejlesztési támogatást a világban, ezért a polgárok számára néha nehezen érthető, hogy képtelen kezelni azokat a tragédiákat, amelyek – noha horderejükben sokkal kisebbek, mint a harmadik világban bekövetkező katasztrófák – közvetlenül érintik a saját területén élő polgárokat.

Mindemellett – és annak ellenére, hogy a javasolt reform korlátozottsága egyeseknek kisebb csalódást okozhat –a felvázolt módosítások jelentőségét nem kisebbíthetjük, mivel céljuk ezen eszköz működésének javítása és rugalmassá tétele, így az minden bizonnyal hatékonyabban és eredményesebben látja majd el feladatát.

Az EU következő hét évre szóló, a közelmúltban jóváhagyott költségvetése reálértékben összességében csökkenésen ment keresztül, és úgy hiszem, senki sem remélte, hogy az EUSZA a tavalyi bizottsági közleményben már bejelentett reform révén megújul, azonban jelezni kell, hogy 2005-ben egy kiváló alkalmat szalasztottunk el arra, hogy ezt az európai eszközt azzá alakítsuk, aminek rendeltetése szerint lennie kell:a nehéz helyzetbe került uniós polgárok iránt tanúsított európai szolidaritás legláthatóbb, leghatározottabb és legfontosabb megnyilvánulása.

A Bizottság reformjavaslatában szereplő valamennyi feltétel azt szolgálja, hogy a tagállamok számára egyszerűbb és könnyebb legyen az alaphoz benyújtott támogatási kérelmek elemzése és előkészítése, és a javaslat kétségkívül még egyszerűbbé teszi a Bizottsághoz benyújtott kérelmek nyomon követését, mivel a Bizottsághoz számottevően kevesebb kérelem fog érkezni. Az előadó nehezen osztja az Európai Bizottság azon meggyőződését, hogy a támogatási kérelmek számának csökkenésével a csalódások vagy a csalódottak száma is kevesebb lesz, ugyanis így kevesebb támogatási kérelmet utasítanak el. Ez azonban egyszerűen azért van így, mert nem lesz lehetőség a kérelmek benyújtására. Nem érkezik be annyi kérelem, így nem lesz annyi elutasítás, de több támogatás sem lesz.

Az új szabályozási javaslat ezután sem tud megoldást nyújtani azon polgárok mindegyike számára, akik nehéz és tragikus helyzetbe kerültek, és akik az Unióhoz való tartozásuktól azt várják, hogy ha katasztrófa áldozataivá válnak, a közösség szolidáris lesz velük. Azonban, noha egy eszköz gazdasági szempontú javítását lehetetlen jóváhagyni, a javasolt módosításokhoz jóváhagyásunkat kell adnunk, mivel azok rugalmasabbá teszik e fontos szolidaritási eszköz működését, ezáltal pedig fokozzák hatékonyságát és eredményességét.

VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (22.1.2014)

a Regionális Fejlesztési Bizottság részére

az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló 2012/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2013)0522 – C7‑0231/2013 – 2013/0248(COD))

A vélemény előadója: Georgios Stavrakakis

RÖVID INDOKOLÁS

A bizottsági javaslat célja az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (EUSZA) létrehozásáról szóló, jelenleg hatályban lévő 2012/2002/EK rendelet[1] módosítása a rendelet működésének korlátozott számú technikai kiigazítás révén történő egyszerűbbé tétele, valamint annak érdekében, hogy a rendelet polgárok számára láthatóbbá váljon. Az eszköz alapelvei, a többéves pénzügyi kereten kívüli finanszírozási mód és a kiadások várható szintje változatlan marad.

A javaslat fő elemei többek közt az EUSZA hatályának egyértelmű, azt a természeti katasztrófákra korlátozó meghatározása; az EUSZA úgynevezett „rendkívüli regionális katasztrófa” esetén történő kivételes igénybevételének új és egyszerű egyetlen feltétele, amely egy a GDP-vel kapcsolatos küszöbértéken alapul; azon lehetőség bevezetése, hogy az érintett tagállam kérésére gyors előleget fizessenek ki; a lassan kialakuló katasztrófákra, például a szárazságra vonatkozó konkrét rendelkezés beillesztése; a hatékonyabb katasztrófamegelőzést ösztönző egyes rendelkezések bevezetése; a támogatás odaítéléséről szóló határozat és a végrehajtási megállapodások egyetlen jogi aktusba való összevonása.

Költségvetési szempontból az EUSZA kívül marad a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi kereten, ugyanakkor a költségvetési hatóság határozata a pénzügyi támogatás odaítéléséhez szükséges költségvetési forrásokat a többéves pénzügyi keret felső határértékei fölé emeli: a maximális éves elkülönített összeg 500 millió EUR (2011. évi árakon). A tényleges kiadások függenek a támogatható államok által a bekövetkezett természeti katasztrófákat követően benyújtott, támogatás iránti kérelmektől, valamint az intézményközi megállapodásba meghatározottak alapján az alap rendelkezésére álló éves maximális keretösszegtől.

A javaslat – tükrözve azt a határozatot, amely szerint az alap számára elkülönített maximális éves összeget a 2011. évi árakon határozzák meg (folyó árak helyett) – a jelentős katasztrófák meghatározásához alkalmazott két kár-küszöbérték egyikét jelentő 3 milliárd EUR összeg esetében is ugyanezt az alapot alkalmazza. Nem érinti a másik küszöbértéket, amelyet a bruttó nemzeti jövedelem 0,6%-ában határoznak meg.

Az előadó támogatja az EUSZA általános alapelveinek és finanszírozásának megtartását, ugyanakkor úgy véli, hogy az EUSZA-ra vonatkozó jelenlegi szabályok nem megfelelően rugalmasak és láthatók, aktiválásának bizonyos feltételei pedig túl bonyolultak és nem eléggé egyértelműek. Ezért határozottan támogatja a javaslat azon célkitűzését, miszerint az eszköz működését oly módon javítja, hogy növeli a válaszadás gyorsaságát, láthatóbbá teszi a polgárok számára, egyszerűbbé teszi használatát és egyértelműbbé teszi rendelkezéseit. Ezért az előadó javaslatot tesz néhány, a bizottsági szolgálatokon belüli értékelési folyamat felgyorsítását célzó módosításra.

Támogatja továbbá a „természeti katasztrófák” definíciójának egyértelművé tételét, beillesztve egy egyedi rendelkezést a lassan kialakuló katasztrófák, így a szárazság esetére, ami segít majd a hatállyal kapcsolatos jelenlegi jogbizonytalanságok felszámolásában, és megakadályozza a feltételeknek nem megfelelő kérelmek benyújtását;

Az előadó egyetért az EUSZA úgynevezett „rendkívüli regionális katasztrófa” esetén történő kivételes igénybevételének új és egyszerű egyetlen feltétele bevezetésével, amely egy a GDP-vel kapcsolatos küszöbértéken alapul, ami a tervek szerint egyszerűsítést eredményez, és jelentősen hozzájárul a döntéshozatal és a támogatások kifizetésének felgyorsulásához. Ugyanakkor javasolja a régió 1,5%-os GDP-küszöbértékének 1,0%-ra való csökkentését, ezáltal lehetővé téve, hogy potenciálisan több eset kerüljön be a támogatásra jogosultak körébe annak érdekében, hogy rendkívüli regionális katasztrófa esetén több európai polgárt lehessen elérni.

Támogatja azon lehetőség bevezetését is, hogy az érintett tagállam kérésére gyors előleget fizessenek ki, de úgy véli, hogy a 30 millió euróban maximalizált pénzügyi támogatás várható összegének 10%-ára való korlátozás nem elegendő arra, hogy a katasztrófa megtörténtét követő korai szakaszban figyelembe vegyék az érintett országok szükségleteit. Ezért ésszerűbbnek véli egy 15%-os korlát és 40 millió euró megállapítását.

Az előadó javasolja továbbá, hogy a technikai segítségnyújtás támogatható legyen az Alapból, amennyiben ez nem haladja meg a támogatás teljes összegének 2%-át.

Az előadó üdvözli, hogy a Bizottság figyelembe veszi az Olaszország számára a l'aquilai földrengés okán nyújtott pénzügyi támogatásra vonatkozó teljesítményellenőrzési jelentésben az Európai Számvevőszék által megfogalmazott ajánlásokat[2] azáltal, hogy bevezeti az „ideiglenes szállás” és az „azonnali szükségintézkedések” fogalmának egyértelműbb meghatározását, valamint a bevételtermelésre vonatkozó rendelkezést.

Meggyőződése, hogy bizonyos mértékű rugalmasság szükséges annak érdekében, hogy a pénzügyi támogatást a jelentős katasztrófa bekövetkeztét követően a lehető leghamarabb rendelkezésre tudják bocsátani, beleértve a költségvetési rendelet egyes rendelkezéseitől való eltérést is, különösen a végrehajtó hatóságok kijelölésének egyébként időigényes eljárását illetően, ideértve továbbá az ellenőrzésre, valamint az éves jelentés időzítésére vonatkozó rendelkezéseket is. Mindazonáltal ez a rugalmasság nem veszélyeztetheti az Alapból folyósított támogatás tekintetében folytatott hatékony és eredményes pénzgazdálkodást.

Az előadó fontosnak tartja a katasztrófamegelőzést és -elhárítást, mivel közép- és hosszú távon költséghatékonyabb megelőzni a katasztrófát, mint választ adni rá. E tekintetben hangsúlyozza, hogy a természeti katasztrófákra való felkészülés és az azokra való reagálás során az EUSZA-nak ki kell egészítenie az egyéb pénzügyi eszközöket, így a strukturális alapokat, kiaknázva az ezen mechanizmusokkal és az ezekhez kapcsolódó programokkal létrejövő szinergiákat;

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) Pontosítani kell azt is, hogy a támogatható intézkedések nem foglalhatják magukban a technikai segítségnyújtás kiadásait.

törölve

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2012/2002/EK rendelet

2 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) E rendelet alkalmazásában „regionális természeti katasztrófa” bármely olyan természeti katasztrófa, amelynek eredményeként egy tagállam vagy az Európai Unióval csatlakozási tárgyalásokat folytató ország NUTS 2 szintű régiójában a közvetlen kár meghaladja a régió bruttó hazai termékének (GDP) 1,5%-át. Amennyiben a katasztrófa több NUTS 2 szintű régiót érint, a küszöböt az adott régiók GDP-jének súlyozott átlagára kell alkalmazni.

(3) E rendelet alkalmazásában „regionális természeti katasztrófa” bármely olyan természeti katasztrófa, amelynek eredményeként egy tagállam vagy az Európai Unióval csatlakozási tárgyalásokat folytató ország NUTS 2 szintű régiójában a közvetlen kár meghaladja a régió bruttó hazai termékének (GDP) 1%-át. Amennyiben a katasztrófa több NUTS 2 szintű régiót érint, a küszöböt az adott régiók GDP-jének súlyozott átlagára kell alkalmazni.

 

Ugyanakkor kivételes körülmények között, még ha az első albekezdésben foglalt mennyiségi feltételek nem is teljesülnek, egy régió akkor is részesülhet az alapból származó támogatásban, ha a régiót rendkívüli, elsősorban természeti, a lakossága nagyobb részére ható, a régió életkörülményeire és gazdasági stabilitására nézve súlyos és tartós következményekkel járó katasztrófa éri. Az ezen albekezdés alapján nyújtott éves összes támogatás mértéke nem lehet több, mint az alap számára rendelkezésére álló éves összeg 7,5 %-a. Különös figyelmet kapnak a távoli vagy az elszigetelt régiók mint a Szerződés 349. cikkében meghatározott szigetek és legkülső régiók. A Bizottság az ezen albekezdés alapján hozzá benyújtott bármely kérelmet a legszigorúbban vizsgálja meg.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2012/2002 rendelet

2 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Különleges figyelmet kell fordítani az EUMSZ 349. cikkében meghatározott legkülső régiókra, amelyek kiszolgáltatottabbak a szélsőséges időjárási jelenségeknek.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2012/2002 rendelet

2 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) E cikk alkalmazásában az Eurostat által rendelkezésre bocsátott egységes statisztikai adatok alkalmazandók.

(5) E cikk alkalmazásában az Eurostat által legutoljára rendelkezésre bocsátott egységes statisztikai adatok alkalmazandók.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b alpont

2012/2002/EK rendelet

3 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az alapból nem támogatható a technikai segítségnyújtás, ideértve az irányítást, a nyomon követést, a tájékoztatást és kommunikációt, a panaszkezelést, valamint az ellenőrzést.

(5) Az alapból támogatható a technikai segítségnyújtás, ideértve az irányítást, a nyomon követést, a tájékoztatást és kommunikációt, a panaszkezelést, valamint az ellenőrzést, de ez nem lépheti túl a támogatás teljes összegének 2%-át.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c alpont

2012/2002/EK rendelet

4 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett információk, illetve a támogatható állam által nyújtott bármely pontosítás alapján a Bizottság elbírálja, hogy teljesültek-e az alap mobilizálásának feltételei, és a rendelkezésre álló pénzügyi források keretei között, a lehető leggyorsabban meghatározza a lehetséges hozzájárulás mértékét.

(2) Az (1) bekezdésben említett információk, illetve a támogatható állam által nyújtott bármely pontosítás alapján a Bizottság elbírálja, hogy teljesültek-e az alap mobilizálásának feltételei, és a rendelkezésre álló pénzügyi források keretei között, a lehető leggyorsabban és a kérelem kézhezvételétől számított öt héten belül meghatározza a lehetséges hozzájárulás mértékét.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

2012/2002/EK rendelet

4a cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottságnak előzetes értékelést kell végeznie annak tekintetében, hogy a kérelem eleget tesz-e a 4. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, és ellenőriznie kell, hogy rendelkezésre állnak-e a költségvetési források. Amennyiben a feltételek teljesülnek és elegendő forrás áll rendelkezésre, a Bizottság határozatot fogadhat el az előleg odaítéléséről, és azt késedelem nélkül kifizetheti a 4. cikk (4) bekezdésében foglalt határozat meghozatala előtt. Az előleg kifizetése nem érinti az alap mozgósításáról szóló végleges határozatot.

A Bizottságnak késedelem nélkül előzetes értékelést kell végeznie annak tekintetében, hogy a kérelem eleget tesz-e a 4. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, és ellenőriznie kell, hogy rendelkezésre állnak-e a költségvetési források. Amennyiben a feltételek teljesülnek és elegendő forrás áll rendelkezésre, a Bizottság határozatot fogadhat el az előleg odaítéléséről, és azt késedelem nélkül kifizetheti a 4. cikk (4) bekezdésében foglalt határozat meghozatala előtt. Az előleg kifizetése nem érinti az alap mozgósításáról szóló végleges határozatot.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

2012/2002/EK rendelet

4a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az előleg összege nem haladhatja meg a hozzájárulás vélt összegének 10%-át és egyetlen esetben sem lépheti túl a 30 000 000 EUR összeget. A hozzájárulás végleges összegének megállapítását követően a Bizottság figyelembe veszi az előleg összegét a hozzájárulás egyenlegének kifizetését megelőzően. A Bizottság visszafizetteti az indokolatlanul kifizetett előlegeket.

(2) Az előleg összege nem haladhatja meg a hozzájárulás vélt összegének 15%-át és egyetlen esetben sem lépheti túl a 40 000 000 EUR összeget. A hozzájárulás végleges összegének megállapítását követően a Bizottság figyelembe veszi az előleg összegét a hozzájárulás egyenlegének kifizetését megelőzően. A Bizottság visszafizetteti az indokolatlanul kifizetett előlegeket.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

2012/2002 rendelet

4 a cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Annak biztosítása érdekében, hogy a költségvetési források időben elérhetők legyenek, az alapból, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a Kohéziós Alapból származó, a tagállamok által visszafizetett összegeket – legfeljebb 50 000 000 EUR-ig terjedően – az alap számára belső címzett bevételként kell elérhetővé tenni. Az előlegkifizetésekre fordított összegeket, illetve a költségvetésben visszavont előirányzatokat a lehető leghamarabb pótolni kell, amint a tagállamok újabb összegeket fizetnek vissza.

(3) Annak biztosítása érdekében, hogy a költségvetési források időben elérhetők legyenek, az alapból származó, a tagállamok által visszafizetett összegeket – legfeljebb 50 000 000 EUR-ig terjedően – az alap számára belső címzett bevételként kell elérhetővé tenni. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a Kohéziós Alapból származó, a tagállamok által az 1303/2013/EU rendelet és az 1083/2006/EK rendelet szerint visszafizetett összegeket szintén elérhetővé lehet tenni belső címzett bevételként, amennyiben az EUSZA-ból származó visszafizetett összegek nem elégségesek. Az előlegkifizetésekre fordított összegeket, illetve a költségvetésben visszavont előirányzatokat a lehető leghamarabb pótolni kell, amint a tagállamok újabb összegeket fizetnek vissza.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

2012/2002/EK rendelet

8 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az alapból történő hozzájárulást attól az időponttól számított egy éven belül kell felhasználni, amikor a Bizottság a támogatás teljes összegét kifizette. A határidő letelte után a hozzájárulás nem felhasznált vagy nem támogatható intézkedésekre felhasználtnak ítélt részét a Bizottság visszatérítteti a kedvezményezett állammal.

(1) Az alapból történő hozzájárulást attól az időponttól számított 18 hónapon belül kell felhasználni, amikor a Bizottság a támogatás teljes összegét kifizette. A határidő letelte után a hozzájárulás nem felhasznált vagy nem támogatható intézkedésekre felhasználtnak ítélt részét a Bizottság visszatérítteti a kedvezményezett állammal.

ELJÁRÁS

Cím

Az Európai Unió Szolidaritási Alapja

Hivatkozások

COM(2013)0522 – C7-0231/2013 – 2013/0248(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

10.9.2013

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

10.9.2013

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Georgios Stavrakakis

5.9.2013

Az elfogadás dátuma

22.1.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

27

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, José Manuel Fernandes, Věra Flasarová, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, George Lyon, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Andrej Plenković, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Oleg Valjalo, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Maria Da Graça Carvalho, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

  • [1]  Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló, 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi rendelet (HL L 311., 2002.11.14., 3. o.).
  • [2]  Az Európai Számvevőszék 24/2012. sz. különjelentése: „A 2009-es abruzzói földrengést követően az Európai Unió Szolidaritási Alapja által nyújtott támogatás: Az intézkedések helytállósága és költsége”

ELJÁRÁS

Cím

Az Európai Unió Szolidaritási Alapja

Hivatkozások

COM(2013)0522 – C7-0231/2013 – 2013/0248(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

24.7.2013

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

10.9.2013

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

10.9.2013

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Rosa Estaràs Ferragut

24.9.2013

 

 

 

Az elfogadás dátuma

22.1.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

36

0

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Francesca Barracciu, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Nikos Chrysogelos, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Constanze Angela Krehl, Vladimír Maňka, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Markus Pieper, Ovidiu Ioan Silaghi, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Lambert van Nistelrooij, Justina Vitkauskaite Bernard, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Maurice Ponga, Vilja Savisaar-Toomast, Elisabeth Schroedter, Richard Seeber, Evžen Tošenovský, Derek Vaughan

Benyújtás dátuma

31.1.2014