Postup : 2013/0344(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0079/2014

Předložené texty :

A7-0079/2014

Rozpravy :

PV 02/04/2014 - 25
CRE 02/04/2014 - 25

Hlasování :

PV 03/04/2014 - 7.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0278

ZPRÁVA     ***I
PDF 1176kWORD 2196k
7. 2. 2014
PE 522.946v02-00 A7-0079/2014

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství s cílem provést do roku 2020 mezinárodní dohodu o uplatňování jednotného celosvětového tržního opatření na emise z mezinárodní letecké dopravy

(COM(2013)0722 – C7‑0374/2013 – 2013/0344(COD))

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Zpravodaj: Peter Liese

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku
 STANOVISKO Výboru pro dopravu a cestovní ruch
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství s cílem provést do roku 2020 mezinárodní dohodu o uplatňování jednotného celosvětového tržního opatření na emise z mezinárodní letecké dopravy

(COM(2013)0722 – C7‑0374/2013 – 2013/0344(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0722),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0374/2013),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 22. ledna 2014(1),

–   po konzultaci s Výborem regionů,

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7-0079/2014),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2   vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a) Odvětví letecké dopravy má výrazně mezinárodní povahu. Měly by být urychleně přijaty iniciativy na ochranu klimatu, neboť celosvětovým problémům, jež představují emise z letecké dopravy, lze nejúčinněji čelit prostřednictvím mezinárodního přístupu, který bude zahrnovat povinnost dodržovat stejná opatření nebo dosáhnout stejných cílů různými opatřeními. Všeobecná dohoda v rámci ICAO nabízí nejlepší vyhlídky na zajištění dlouhodobé udržitelnosti.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1b) Přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 377/2013/EU1 umožnilo v rámci Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) pokrok na cestě k uzavření globální dohody na její příští schůzi. Aby se usnadnilo přijetí této dohody a nedocházelo k přijímání odvetných obchodních opatření, je žádoucí tato ustanovení o pozastavení dočasně prodloužit.

 

__________________

 

1 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 377/2013/EU ze dne 24. dubna 2013, kterým se stanoví dočasná odchylka od směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (Úř. věst. L 113, 24.04.13, s.1)

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Je proto žádoucí pokládat požadavky stanovené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES4 dočasně za splněné, jsou-li dodrženy závazky týkající se určitého procentního podílu emisí z letů na letiště a z letišť ve třetích zemích. Unie při tom zdůrazňuje, že stejně jako lze uplatňovat požadavky na určité procentní podíly emisí z letů na letiště a z letišť v zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP), lze zároveň zavést právní požadavky na větší podíl emisí z letů na tato letiště a z těchto letišť.

(2) S cílem udržet intenzitu dosaženou na shromáždění organizace ICAO v roce 2013 a usnadnit pokrok na nadcházejícím shromáždění ICAO v roce 2016 je proto žádoucí pokládat požadavky stanovené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES4 dočasně za splněné pro období do roku 2016, jsou-li dodrženy závazky týkající se určitého procentního podílu emisí z letů na letiště a z letišť ve třetích zemích. Unie při tom zdůrazňuje, že stejně jako lze uplatňovat požadavky na určité procentní podíly emisí z letů na letiště a z letišť v zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP), lze zároveň zavést právní požadavky na větší podíl emisí z letů na tato letiště a z těchto letišť.

_______________

______________

4Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Úř. věst. 275, 25.10.2003, s. 32).

4Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Úř. věst. 275, 25.10.2003, s. 32).

Odůvodnění

Stávající odchylka by měla platit jen do roku 2016 a do příštího shromáždění organizace ICAO. V návaznosti na závěry organizace ICAO v roce 2016 a na dosažené výsledky by Unie mohla zvážit, zda a jaké kroky bude třeba provést v reakci na výsledek mezinárodních jednání. Platnost stávající odchylky uplyne na konci roku 2016, tvůrci právních předpisů budou mít tudíž dostatek času na uzavření jakéhokoli případně nutného dalšího postupu spolurozhodování, neboť datum vyřazení pro emise na rok 2017 nastane v dubnu 2018.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) Má-li se na mezinárodní úrovni vybudovat důvěra v systém Unie pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (ETS), měly by být příjmy z dražeb povolenek či veškeré odpovídající částky, pokud tak stanovují nadřazené rozpočtové zásady příslušných členských států (např. zásada jednoty a obecnosti), používány ke snižování emisí skleníkových plynů, k adaptaci na dopad změny klimatu v Unii a ve třetích zemích, k financování výzkumu a vývoje v oblasti zmírňování dopadu změny klimatu a adaptace na ni a k pokrytí nákladů na správu tohoto systému Unie. Prostředky získané z dražeb by rovněž měly být použity na dopravu s nízkými hodnotami emisí. Výnosy z dražeb by měly být zejména použity na financování příspěvků do Globálního fondu pro energetickou účinnost a obnovitelnou energii a do Zeleného fondu pro změnu klimatu zřízeného v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu a na opatření proti odlesňování a na usnadnění adaptace rozvojových zemí. V rámci dohody o účinném a perspektivním celosvětovém tržním opatření (MBM) se značným potenciálem ke zmírnění dopadu změny klimatu způsobené leteckou dopravou by se EU měla rovněž zavázat k tomu, že příjmy plynoucí z tohoto opatření budou převedeny do Zeleného fondu pro změnu klimatu zřízeného v rámci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, aby odrážely zásadu společné, avšak diferencované odpovědnosti a příslušných kapacit, a budou určeny k podnícení mezinárodního úsilí o financování výzkumu a vývoje zaměřeného na omezení emisí skleníkových plynů způsobených leteckou dopravou.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Zatímco uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES nadále vychází z příletů na letiště nebo odletů z letišť v Unii, organizace Eurocontrol vypočítala procentní podíly na základě poměrné části ortodromické vzdálenosti mezi hlavními letišti v EHP a ve třetích zemích, která nesahá dále než dvanáct mil od nejvzdálenějšího bodu na pobřeží EHP, aby byl zajištěn jednoduchý a schůdný prostředek, který omezí lhůtu uplatňování regionálních tržních opatření na sedm let do doby, než začne být uplatňováno celosvětové tržní opatření. Jelikož se Unie nedomnívá, že by se celosvětové tržní opatření mělo zakládat na posouzení skutečného vzdušného prostoru, jako je tomu v případě příletů na letiště nebo odletů z letišť, je platnost procentních podílů omezena na období do roku 2020.

(3) Zatímco uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES nadále vychází z příletů na letiště nebo odletů z letišť v Unii, organizace Eurocontrol vypočítala procentní podíly na základě poměrné části ortodromické vzdálenosti mezi hlavními letišti v EHP a ve třetích zemích, která nesahá dále než dvanáct mil od nejvzdálenějšího bodu na pobřeží EHP, aby byl zajištěn jednoduchý a schůdný prostředek, který omezí lhůtu uplatňování regionálních tržních opatření na tři roky do doby, než bude na 39. shromáždění organizace ICAO v roce 2016 schváleno ratifikovatelné celosvětové tržní opatření platné pro většinu emisí z mezinárodní letecké dopravy. Jelikož se Unie nedomnívá, že by se celosvětové tržní opatření mělo zakládat na posouzení skutečného vzdušného prostoru, jako je tomu v případě příletů na letiště nebo odletů z letišť, je platnost procentních podílů omezena na období do roku 2016.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh upozorňuje na skutečnost, že přijatelný by nebyl jakýkoli druh tržního opatření, ale jen opatření, které bude právně závazné a bude se vztahovat na většinu emisí.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Odchylky stanovené v této směrnici zohledňují výsledky dvoustranných a mnohostranných vztahů se třetími zeměmi, které Komise bude jménem Unie rozvíjet i nadále.

(4) Odchylky stanovené v této směrnici zohledňují výsledky dvoustranných a mnohostranných vztahů se třetími zeměmi. Dodatečnou dobu, která umožní „pozastavení“ o další rok, by měly využít Komise a členské státy, jednající jménem Unie, aby zajistily u třetích zemí mezinárodní přijetí přístupu na základě vzdušného prostoru, který má Unie uplatňovat v příštích letech. Tyto snahy by měly být podporovány tím, že třetím zemím bude nabídnuto, aby se připojily ke společnému přístupu k využívání příjmů, např. v oblasti mezinárodní politiky v oblasti klimatu nebo společných výzkumných a vývojových projektů, jež mají řešit emise skleníkových plynů způsobené leteckou dopravou. Členské státy by měly rovněž využít příjmy z vnitrostátních daní a poplatků, které jsou účtovány cestujícím, k dosažení pokroku v mezinárodních jednáních a jednáních s třetími zeměmi.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Odchylky stanovené v této směrnici se týkají pouze emisí z činnosti v oblasti letectví do roku 2016 a Unie je stanoví s cílem usnadnit dohodu o přijetí ratifikovatelného celosvětového tržního opatření na 39. shromáždění organizace ICAO. Další legislativní krok by měl být učiněn pouze v případě, že takové opatření bude v roce 2016 přijato. Proto by Komise měla po shromáždění organizace ICAO v roce 2016 předložit Evropskému parlamentu a Radě úplnou zprávu a rychle navrhnout vhodná opatření v souladu s výsledky. Pokud třetí země přistoupí k Evropskému systému obchodování s emisemi (ETS) nebo přijmou rovnocenná opatření, odchylky stanovené v této směrnici by měly být odpovídajícím způsobem upraveny.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b) Při jednáních o dohodách o letecké dopravě se třetími zeměmi by Unie měla mít vždy na zřeteli problematiku obchodování s emisemi v oblasti letectví.

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Uplatnění procentního podílu na ověřené emise z letů na letiště a z letišť ve třetích zemích nebo využívání alternativního přístupu ze strany provozovatelů by se mělo týkat emisí vyprodukovaných od roku 2014, aby provozovatelé měli dostatek času si tento přístup osvojit pro účely plánování svých leteckých činností.

(9) Uplatnění procentního podílu na ověřené emise z letů na letiště a z letišť ve třetích zemích nebo využívání alternativního přístupu ze strany provozovatelů by se mělo týkat emisí vyprodukovaných od roku 2014 do roku 2016, aby provozovatelé měli dostatek času si tento přístup osvojit pro účely plánování svých leteckých činností.

Odůvodnění

Stávající odchylka by měla platit jen do roku 2016 a do příštího shromáždění organizace ICAO. V návaznosti na závěry organizace ICAO v roce 2016 a na dosažené výsledky by Unie mohla zvážit, zda a jaké kroky bude třeba provést v reakci na výsledek mezinárodních jednání. Platnost stávající odchylky uplyne na konci roku 2016, tvůrci právních předpisů budou mít tudíž dostatek času na uzavření jakéhokoli případně nutného dalšího postupu spolurozhodování, neboť datum vyřazení pro emise na rok 2017 nastane v dubnu 2018.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Aniž je dotčeno celosvětové tržní opatření, jež má být uplatňováno od roku 2020, emise z letů do zemí a ze zemí, které jsou zeměmi rozvojovými a jejichž podíl na celkovém objemu tunokilometrů z činností v oblasti mezinárodního civilního letectví je nižší než 1 %, by měly být v období 2014–2020 vyňaty. Zeměmi, které jsou pro účely tohoto návrhu považovány za rozvojové, by měly být země, které v době přijetí tohoto návrhu využívají preferenční přístup na trh Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012, tj. země, které nejsou v roce 2013 zařazeny Světovou bankou mezi země s vysokými nebo vyššími středními příjmy.

(10) Aniž je dotčeno celosvětové tržní opatření, jež má být uplatňováno od roku 2020, emise z letů do zemí a ze zemí, které jsou zeměmi rozvojovými a jejichž podíl na celkovém objemu tunokilometrů z činností v oblasti mezinárodního civilního letectví je nižší než 1 %, by měly být v období 2014–2016 vyňaty. Zeměmi, které jsou pro účely tohoto návrhu považovány za rozvojové, by měly být země, které v době přijetí tohoto návrhu využívají preferenční přístup na trh Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012, tj. země, které nejsou v roce 2013 zařazeny Světovou bankou mezi země s vysokými nebo vyššími středními příjmy.

Odůvodnění

Stávající odchylka by měla platit jen do roku 2016 a do příštího shromáždění organizace ICAO. V návaznosti na závěry organizace ICAO v roce 2016 a na dosažené výsledky by Unie mohla zvážit, zda a jaké kroky bude třeba provést v reakci na výsledek mezinárodních jednání. Platnost stávající odchylky uplyne na konci roku 2016, tvůrci právních předpisů budou mít tudíž dostatek času na uzavření jakéhokoli případně nutného dalšího postupu spolurozhodování, neboť datum vyřazení pro emise na rok 2017 nastane v dubnu 2018.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a) Lety mezi nejvzdálenějšími regiony uvedenými v článku 349 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) a pevninskou částí Evropského hospodářského prostoru (EHP) by se měly rovněž řídit regionálním tržním přístupem. Procentní podíly by organizace Eurocontrol měla vypočítat na základě poměrné části ortodromické vzdálenosti mezi hlavními letišti na pevninské části EHP a v nejvzdálenějších regionech, která nesahá déle než dvanáct mil od nejvzdálenějšího bodu na pevninské části EHP, a to do doby, než vstoupí v platnost celosvětové tržní opatření.

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Až proběhne shromáždění organizace ICAO v roce 2016, měla by Komise předložit zprávu Evropskému parlamentu a Radě s cílem zajistit, aby byl zohledněn mezinárodní vývoj a byly řešeny veškeré otázky týkající se uplatňování odchylky.

vypouští se

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod - 1 (nový)

Směrnice 2003/87/ES

Čl. 3 d – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1) V článku 3d se odstavec 4 nahrazuje tímto:

 

„4. Členské státy použijí prostředky získané z dražeb povolenek na podporu úsilí o řešení změny klimatu zejména na mezinárodní úrovni, na snížení objemu emisí skleníkových plynů a na přizpůsobení se dopadu změny klimatu v rozvojových zemích a na financování výzkumu a vývoje v oblasti zmírňování dopadu změny klimatu a přizpůsobení se jí, a to zejména v oblasti letectví a letecké dopravy. Prostředky získané z dražeb se rovněž použijí na dopravu s nízkými hodnotami emisí. Výnosy z dražeb se rovněž použijí na financování příspěvků do Globálního fondu pro energetickou účinnost a obnovitelnou energii a do Zeleného fondu pro změnu klimatu zřízeného v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu a na opatření proti odlesňování.

 

Členské státy pravidelně informují Komisi o opatřeních přijatých podle tohoto prvního pododstavce.“

Pozměňovací návrh  14

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1

Směrnice 2003/87/ES

Čl. 28 a – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) všechny emise z letů do zemí a ze zemí mimo Evropský hospodářský prostor v roce 2013;

a) všechny emise z letů do zemí a ze zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) v roce 2013;

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1

Směrnice 2003/87/ES

Čl. 28 a – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) emise z letů do zemí a ze zemí mimo (Evropský hospodářský prostor) EHP za každý kalendářní rok v období 2014–2020, pokud provozovatel těchto letů vyřadil povolenky na procentní podíly svých ověřených emisí z těchto letů uvedené na seznamu v příloze IIc nebo vypočítané podle odstavce 6;

b) emise z letů do zemí a ze zemí mimo EHP za každý kalendářní rok v období 2014–2016, pokud provozovatel těchto letů vyřadil povolenky na procentní podíly svých ověřených emisí z těchto letů uvedené na seznamu v příloze IIc nebo vypočítané podle odstavce 6;

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1

Směrnice 2003/87/ES

Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) emise z letů mezi nejvzdálenějšími regiony uvedenými v článku 349 SFEU a pevninskou částí EHP v každém kalendářním roce až do vstupu celosvětového tržního opatření v platnost, kdy – s cílem zohlednit podíl letů uskutečněných v rámci evropského vzdušného prostoru – by provozovatel těchto letů vyřadil povolenky na procentní podíly, které má organizace Eurocontrol vypočítat na základě poměrné části ortodromické vzdálenosti mezi hlavními letišti na pevninské části EHP a v nejvzdálenějších regionech, která nesahá dále než dvanáct mil od nejvzdálenějšího bodu na pevninské části EHP, nebo je vypočtena v souladu s odstavcem 6;

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1

Směrnice 2003/87/ES

Čl. 28 a – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) emise z letů uskutečňovaných provozovateli letadel v neobchodní letecké dopravě za každý kalendářní rok v období do roku 2020, kdy je objem emisí, za který je uvedený provozovatel letadel v daném kalendářním roce odpovědný, nižší než 1 000 tun;

c) emise z letů uskutečňovaných provozovateli letadel v neobchodní letecké dopravě za každý kalendářní rok v období do roku 2016, kdy je objem emisí, za který je uvedený provozovatel letadel v daném kalendářním roce odpovědný, nižší než 1 000 tun;

Pozměňovací návrh   18

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1

Směrnice 2003/87/ES

Čl. 28 a – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ověřené emise uvedené v odst. 1 písm. b), vypočítané podle přílohy IIc, se považují za ověřené emise provozovatele letadel pro účely článků 11a, 12 a 14.

Ověřené emise uvedené v odst. 1 písm. b) a ba), vypočítané podle přílohy IIc, se považují za ověřené emise provozovatele letadel pro účely článků 11a, 12 a 14.

Pozměňovací návrh   19

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1

Směrnice 2003/87/ES

Čl. 28 a – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud jde o činnost v období 2013–2020, členské státy zveřejní počet bezplatných povolenek v oblasti letectví přidělených jednotlivým provozovatelům [Úř. věst.: vložte datum: 4 měsíce od vstupu této směrnice v platnost].

Pokud jde o činnosti od roku 2013 do roku 2016, členské státy zveřejní počet bezplatných povolenek v oblasti letectví přidělených jednotlivým provozovatelům do... [Úř. věst.: vložte datum: 4 měsíců od vstupu této směrnice v platnost].

Pozměňovací návrh   20

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1

Směrnice 2003/87/ES

Čl. 28 a – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Odchylně od čl. 3d odst. 3 se počet povolenek, který má být jednotlivými členskými státy vydražen na období 2013–2020, sníží tak, aby odpovídal podílu emisí z letectví, který je jim přidělen na základě čl. 28 písm. a) až c).

4. Odchylně od čl. 3d odst. 3 se počet povolenek, který má být jednotlivými členskými státy vydražen na období 2013–2016, sníží tak, aby odpovídal podílu emisí z letectví, který je jim přidělen na základě odst. 1 písm. a) až c).

Pozměňovací návrh  21

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1

Směrnice 2003/87/ES

Čl. 28 a – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Odchylně od čl. 12 odst. 2 písm. a) a čl. 14 odst. 3 se provozovatel letadel může u letů do zemí a ze zemí mimo EHP rozhodnout, že údaje o emisích nevykáže pomocí procentních podílů uvedených v příloze IIc, ale že tyto emise nechá vypočítat příslušný orgán. V tomto výpočtu se zohlední údaje z nástroje pro malé producenty emisí, který schválila Komise a do kterého organizace Eurocontrol doplnila údaje ze svého nástroje pro podporu systému ETS. Příslušný orgán ohlásí všechny tyto výpočty Komisi. Výpočty emisí provedené za těchto okolností se pro účely článků 11a, 12, 14 a 28a považují za ověřené emise provozovatele letadel.

6. Odchylně od čl. 12 odst. 2 písm. a) a čl. 14 odst. 3 se provozovatel letadel může u letů do zemí a ze zemí mimo EHP a u letů na letiště a z letiště nacházejícího se v jednom z nejvzdálenějších regionů rozhodnout, že údaje o emisích nevykáže pomocí procentních podílů uvedených v příloze IIc, ale že tyto emise nechá vypočítat příslušný orgán. V tomto výpočtu se zohlední údaje z nástroje pro malé producenty emisí, který schválila Komise a do kterého organizace Eurocontrol doplnila údaje ze svého nástroje pro podporu systému ETS. Příslušný orgán ohlásí všechny tyto výpočty Komisi. Provozovatel je o výsledku výpočtů provedených příslušným orgánem informován a výpočty emisí provedené za těchto okolností se pro účely článků 11a, 12, 14 a 28a považují za ověřené emise provozovatele letadel.

Pozměňovací návrh   22

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1

Směrnice 2003/87/ES

Čl. 28 a – odst. 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. V návaznosti na shromáždění organizace ICAO v roce 2016 předloží Komise zprávu Evropskému parlamentu a Radě o krocích směřujících k zavedení celosvětového tržního opatření, jež má být na emise uplatňováno od roku 2020, případně s příslušnými návrhy.

7. Komise každoročně předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o pokroku v jednáních a přípravách na shromáždění organizace ICAO v roce 2016 a o úsilí Komise zaměřeném na prosazení mezinárodního přijetí přístupu na základě vzdušného prostoru mezi třetími zeměmi. V návaznosti na shromáždění organizace ICAO v roce 2016 Komise také předloží Evropskému parlamentu a Radě konkrétní zprávuvýsledcích, kterých toto shromáždění dosáhlo. V případě, že bylo dohodnuto ratifikovatelné celosvětové tržní opatření, obsahuje tato zpráva vhodné návrhy reagující na tento vývoj. Ke každému návrhu má být přiloženo podrobné posouzení dopadů.

V případě, že celosvětové opatření od roku 2020 uplatňováno nebude, bude se tato zpráva zabývat vhodnou oblastí působnosti pro účely pokrytí emisí z letů uskutečňovaných do zemí a ze zemí mimo EHP od roku 2020 v podmínkách bez celosvětového opatření. “ Komise ve své zprávě rovněž zváží řešení dalších otázek, které mohou při uplatňování odstavců 1 až 4 vyvstat, přičemž zachová zásadu rovného zacházení se všemi provozovateli na stejné trati.“

V případě, že celosvětové opatření od roku 2020 uplatňováno nebude, bude se tato zpráva zabývat vhodnou oblastí působnosti pro účely pokrytí emisí z letů uskutečňovaných do zemí a ze zemí mimo EHP od roku 2016 v podmínkách bez celosvětového opatření. “ Komise ve své zprávě rovněž zváží řešení dalších otázek, které mohou při uplatňování odstavců 1 až 4 vyvstat, přičemž zachová zásadu rovného zacházení se všemi provozovateli na stejné trati.“

Pozměňovací návrh   23

Návrh směrnice

Příloha

Směrnice 2003/87/ES

Příloha II c – vysvětlující prohlášení – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aniž je dotčeno celosvětové tržní opatření, jež má být uplatňováno od roku 2020, je v období 2014–2020 procentní podíl uplatnitelný na lety mezi členskými zeměmi EHP a zeměmi, které jsou zeměmi rozvojovými a jejichž podíl na celkovém objemu tunokilometrů z činností v oblasti mezinárodního civilního letectví je nižší než 1 %, roven nule. Zeměmi, které jsou pro účely tohoto návrhu považovány za rozvojové, jsou země, které v době přijetí tohoto návrhu využívají preferenční přístup na trh Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012, tj. země, které nejsou v roce 2013 zařazeny Světovou bankou mezi země s vysokými nebo vyššími středními příjmy.

Aniž je dotčeno celosvětové tržní opatření, jež má být uplatňováno od roku 2020, je v období 2014–2016 procentní podíl uplatnitelný na lety mezi členskými zeměmi EHP a zeměmi, které jsou zeměmi rozvojovými a jejichž podíl na celkovém objemu tunokilometrů z činností v oblasti mezinárodního civilního letectví je nižší než 1 %, roven nule. Zeměmi, které jsou pro účely tohoto návrhu považovány za rozvojové, jsou země, které v době přijetí tohoto návrhu využívají preferenční přístup na trh Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012, tj. země, které nejsou v roce 2013 zařazeny Světovou bankou mezi země s vysokými nebo vyššími středními příjmy.

Pozměňovací návrh   24

Návrh směrnice

Příloha

Směrnice 2003/87/ES

Příloha II c – vysvětlující prohlášení – odst. 6 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Procentní podíl emisí podle článku 28a uplatňovaný na lety provozované do nejvzdálenějšího regionu a z nejvzdálenějšího regionu se rovněž vypočítá podle níže uvedené tabulky, do níž se před přijetím této směrnice doplní procentní podíly vyplývající obdobně z uplatňování tohoto vzorce na základě nejlepších dostupných údajů a mimo jiné s pomocí organizace Eurocontrol.

Pozměňovací návrh   25

Návrh směrnice

Příloha

Směrnice 2003/87/ES

Příloha II c – tabulka – řádek 37

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ČÍNA včetně HONGKONGU, MACAA a TCHAJ-WANU

ČÍNA včetně HONGKONGU a MACAA

Pozměňovací návrh   26

Návrh směrnice

Příloha

Směrnice 2003/87/ES

Příloha II c – tabulka – řádek 147 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

TW TCHAJ-WAN

Pozměňovací návrh   27

Návrh směrnice

Příloha II c – tabulka – po posledním řádku – řádky 172 a – 172 i (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Guadeloupe

 

Francouzská Guyana

 

Martinik

 

Réunion

 

Saint-Barthélemy (Svatý Bartoloměj)

 

Saint-Martin (Svatý Martin)

 

Azory

 

Madeira

 

Kanárské ostrovy

(1)

Úř. věst. C … dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Proč je nutné snížit emise skleníkových plynů z letecké dopravy?

Emise skleníkových plynů z letecké dopravy rychle narůstají. Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) předpovídá, že pokud nebudou přijata žádná opatření, narostou tyto emise do roku 2040 celkem na 1 900 Mt.

Zdroj: Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO)

Jiné odhady předpovídají 3 500 až 4 500 Mt do roku 2050. Množství 3,5 gigatuny představuje 20 % objemu, na který je podle Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) třeba snížit celosvětové emise v roce 2050, aby byla omezena změna klimatu na 2 stupně.

 

Podle 5. IPCC (2013) je třeba do roku 2050 celosvětové emise drasticky snížit, chceme-li mít dvoutřetinovou pravděpodobnost zachování cíle ve výši 2 stupňů v uvedeném roce.

Zdroj: Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC).

Úkolem regulovat emise z letecké dopravy pověřilo mezinárodní společenství v roce 1997 v rámci Kjótského protokolu organizaci ICAO. Ačkoli Kjótský protokol ve věci problému změny klimatu není dostačující, nelze ignorovat, že alespoň Evropská unie dodržela svůj závazek a emise omezila. Na druhé straně nebylo provedeno řádné významné opatření k omezení emisí z letecké dopravy.

Z hlediska spravedlnosti pro jiné druhy dopravy je také nutné, aby se odvětví letectví podílelo na snaze o omezení změny klimatu. Bohužel je letecká doprava druhem dopravy, který je pro životní prostředí nejméně příznivý, a zatímco ostatní druhy dopravy jsou vysoce regulovány a podléhají řadě daní a poplatků, letectví není na evropské úrovni řešeno.

 

Právní předpisy od roku 2008, kritika ze strany třetích zemí a oprávněnost této kritiky

Právní předpisy začleňující letectví do systému ETS po více než dvouleté debatě a zapojení všech zúčastněných stran jednomyslně schválila Rada a více než 90% většinou Evropský parlament. Klíčovým prvkem této právní úpravy bylo zařazení všech letů, které startují a přistávají v Evropě. Tuto skutečnost kritizovaly třetí země. Po soudní věci týkající se amerických leteckých společností však Evropský soudní dvůr rozhodl, že situace je plně v souladu s mezinárodním právem. Náklady jsou velmi nízké, a to i přes tvrzení třetích zemí, které někdy hovoří o ostudné zátěži pro své odvětví. Podle nejnovějších údajů činily náklady pro společnost Ryanair 0,03 EUR, pro společnost Easyjet 0,11 EUR (ostatní letecké společnosti s méně účinnou flotilou mohou mít náklady mírně vyšší). Náklady na daně a poplatky placené v členských státech EU nebo ve třetích zemích jsou mnohem vyšší.

Země

Právní předpis

Náklady na jeden let

Německo

Luftverkehrssteuer

až 42,18 EUR podle místa určení

Spojené království

Air Passenger Duty APD

Až více než 184 GBP / 6 000 mil

USA

International Transportation Tax

 

16,30 USD na jednoho cestujícího

EU

systém obchodování s emisemi

0,03 EUR (Ryanair)

až 2 EUR / mezikontinentální let (odhad Komise)

Indie

odletový poplatek + 10,3 % servisní poplatek (daň na výstavbu letišť v Dillí)

7,40 EUR, 10 EUS

+19 EUR, 25 USD (pouze v Dillí)

Rakousko

Flugabgabegesetz

až 35 EUR podle vzdálenosti

Jedním z důležitých argumentů třetích zemí bylo to, že právní předpisy Evropské unie jsou nezákonné z důvodu své extrateritoriality. Tento argument je podle Soudního dvora neplatný, neboť jsou zahrnuty pouze lety, které startují a přistávají v Evropě. Povinnost vyřazování povolenek je však samozřejmě vyšší, pokud je let delší. To však není výhradní rys právních předpisů EU. Také vnitrostátní daně a poplatky uplatňují stejný princip, například britský poplatek je značně vyšší u letu do Mexika než u letu do Kanady, ačkoli vzdálenost mezi Kanadou a Mexikem připadá hlavně na území Spojených států amerických, viz mapa níže:

U letu do Toronta v Kanadě se účtuje poplatek APD ve výši 130 GBP (156 EUR).

 

Za let v business třídě z Londýna do Mexico City (přibližně 5 000 mil) bude účtován poplatek APD ve výši 162 GBP (195 EUR).

Proces v organizaci ICAO a právní předpis „pozastavující čas“

Přestože kritika není oprávněná, Evropská unie na argumenty třetích zemí reagovala. Bylo řečeno, že evropské právní předpisy stojí v cestě mezinárodní dohodě. To nikdy nebyla pravda, ale jako gesto dobré vůle Komise navrhla na jeden rok omezit systém na lety v rámci Evropy, aby pomohla nalézt lepší dohodu ve shromáždění organizace ICAO v září a říjnu 2013.

Tento právní předpis jasně uvádí:

„Odchylka stanovená v tomto rozhodnutí se týká pouze emisí v oblasti letectví za rok 2012.“

„(10) […] Evropská unie tuto odchylku stanovuje s cílem umožnit, aby se na 38. zasedání shromáždění ICAO dospělo k dohodě ohledně realistického harmonogramu pro vypracování celosvětového tržního opatření pro období po 38. zasedání shromáždění ICAO a ohledně rámce umožňujícího komplexní uplatňování národních a regionálních tržních opatření na mezinárodní leteckou dopravu před přijetím celosvětového tržního opatření“.

Shromáždění ICAO v září a říjnu 2013 přijalo usnesení, které obsahuje závazek „vypracovat celosvětové tržní opatření pro mezinárodní leteckou dopravu s ohledem na činnost, kterou požaduje bod 19“. Je to důležitý krok, ale usnesení bohužel obsahuje i mnoho podmínek a předpokladů. Proto není vůbec jisté, že se shromáždění ICAO v roce 2016 skutečně podaří přijmout jasná pravidla pro tržní opatření. Je třeba vzít v úvahu, že shromáždění ICAO v roce 2001 již obchodování s emisními povolenkami schválilo, ale bohužel nebylo dosaženo žádného pokroku:

 

Při porovnání s velmi odlišným pokrokem Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu je třeba říci, že i konference o změně klimatu COP 19 ve Varšavě dosáhla konkrétnějších a pozitivnějších výsledků než shromáždění ICAO. Velmi důležitou podmínkou Evropské unie pro další změnu jejích právních předpisů bylo to, že by měl být přijat rámec pro vnitrostátní a regionální systémy, například pro systém EU. Bohužel se tak nestalo.

Odvětví letectví, zastupované zejména organizací IATA, bohužel v procesu organizace ICAO postupovalo velmi výrazně proti Evropské unii. Na druhou stranu je však třeba uznat, že organizace IATA přispěla k celosvětovému procesu. Závazek odvětví snížit své emise o 50 % do roku 2050 jde mnohem dále než text ICAO.

Důsledky pro EU po shromáždění ICAO

Řada zúčastněných stran, například evropská asociace nízkonákladových leteckých společností ELFAA, která zastupuje téměř 50 % letů v rámci Evropy, četné nevládní organizace a mnoho poslanců Evropského parlamentu žádalo, aby se stávající právní předpisy neměnily. To by znamenalo, že by plný systém ETS včetně celé délky mezikontinentálních letů, které startují a přistávají v Evropě, měl být prosazován od 1. května příštího roku. Jiné subjekty (mnohé zúčastněné strany tento postoj vyjadřují v zákulisí) argumentují ve prospěch prodloužení nynějšího „pozastavení času“ do roku 2016 nebo dokonce 2020, což by znamenalo, že po mnoho let by systém platil jen pro lety v rámci Evropy, i pokud přelétají přes evropský vzdušný prostor.

Návrh Komise ve věci přístupu ke vzdušnému prostoru představuje kompromis mezi těmito dvěma extrémy.

 

Zdroj: Evropská komise

To znamená, že všechny lety, které startují nebo přistávají v Evropě, jsou zahrnuty svou částí uvnitř evropského vzdušného prostoru. Například let z Paříže nebo Londýna na letiště v Istanbulu (to je velmi důležité, protože Istanbul má otevřít největší letiště na světě) by byl zahrnut až po hranici Řecka, což znamená téměř 100 %. Do opatření „pozastavujícího čas“ není zahrnut vůbec. Let do uzlu v Emirátech by byl podle přístupu na základě vzdušného prostoru zahrnut v rozsahu téměř 50 % svých emisí.

Návrh zpravodaje

Zpravodaj v zásadě podporuje návrh Evropské komise. Ačkoli je nadále přesvědčen, že tlak třetích zemí není setrvalý, je třeba přihlédnout k tomu, že mezinárodní proces může plným provedením systému trpět. Přístup na základě vzdušného prostoru má oproti „pozastavení času“ mnoho výhod:

1)        Ochrana životního prostředí a ochrana klimatu:

Návrh Komise zahrnuje přibližně 40 % emisí v porovnání s původní úpravou, rozhodnutí o „pozastavení času“ pokrývalo jen zhruba 20 %.

2)        Důsledky pro mezinárodní jednání:

Prosté prodloužení „pozastavení času“ by mohlo být považováno za nepodmíněný ústupek Evropské unie. Pokud dochází k pokroku na mezinárodní úrovni, je to zejména v důsledku tlaku ze strany Evropské unie. Mnohé návrhy, které jsou v rámci ICAO zvažovány, by ve skutečnosti nesnížily emise z letecké dopravy, od roku 2020 se však uvažuje jen o uhlíkově neutrálním růstu. Hlavní strategie ICAO se opírá o vzájemné vyrovnávání (což znamená zejména mechanismus CDM) a biopaliva. S přihlédnutím ke kritické diskusi o těchto dvou nástrojích v Evropské unii je důležité ukázat alternativu. Náš systém skutečně nutí ke snižování emisí, byť jde jen o 5 %.

3)        Konkurenceschopnost evropských letišť a odvětví letectví:

Návrh „pozastavení času“ zasahuje do konkurenceschopnosti evropských leteckých společností a letišť. Pokud jeho platnost prodloužíme, budou z toho těžit velké uzly v blízkosti Evropské unie, tzn. Istanbul. Letecké společnosti, které létají hlavně v rámci Evropy, mají konkurenční nevýhodu oproti leteckým společnostem, jež mohou lety v rámci Evropské unie křížově dotovat.

4)        Právní situace:

Podle rozsudku ESD a Chicagské úmluvy je zjevné, že přístup na základě vzdušného prostoru je plně v souladu s mezinárodním právem. Rada ICAO počátkem září přístup na základě vzdušného prostoru jednomyslně podpořila. Usnesení ICAO, které přístup na základě vzdušného prostoru neobsahuje, není v této věci právně závazné, protože EU a mnoho dalších subjektů vyslovily výhrady.

Pozměňovací návrhy zpravodaje

Ačkoli zpravodaj navrhuje držet se v maximální možné míře návrhu Komise, některé pozměňovací návrhy se jeví přiměřené.

1.        Právní situace po roce 2016:

Změna směrnice je zcela odůvodněná, protože v roce 2016 očekáváme průlom s právně závaznou dohodou pro celosvětovou leteckou dopravu. Ačkoli je tato možnost reálná, není vůbec zaručená. Proto je přiměřené omezit přístup na základě vzdušného prostoru do roku 2016 a od roku 2017 znovu zavést plný systém ETS. Pokud bude mezinárodní dohoda v ICAO v roce 2016 skutečně přijata, měla by být Evropská unie samozřejmě připravena upravit právní předpisy odpovídajícím způsobem.

2.        Pozměňovací návrhy s cílem zvýšit ambice a environmentální integritu a zaručit rovné zacházení v porovnání s ostatními odvětvími:

Míra dražeb v systému ETS v letectví činí jen 15 %, oproti průměru ostatních odvětví, který dosahuje 40 %. Horní limit činí pouze 5 % v porovnání s 21 % u ostatních odvětví. Tato skutečnost byla vždy kritizována a Evropský parlament již v období 2007/2008 během legislativního postupu požadoval rovné zacházení pro všechna odvětví. Přístup na základě vzdušného prostoru snižuje emise zahrnuté do systému ETS na 40 % v porovnání s původní úpravou. Pro omezení škod na životním prostředí je odůvodněné zvýšit míru dražeb a je nutné snížit emise (horní limit) nejméně na úroveň, kterou již od začátku roku 2013 musela splnit ostatní odvětví.

Provádění stávajících právních předpisů EU má pro jakýkoli pokrok zásadní význam

Zpravodaj si povšiml, že ačkoli je systém EU ETS omezen pro lety v rámci Evropy, některé členské státy v současné době s prováděním právních předpisů váhají. Třetí země, jako je Čína a Indie, odmítají vyřazovat povolenky pro lety v rámci Evropy, například z Frankfurtu do Londýna. Podle zpravodaje je zřejmě nepřijatelné jednat s Radou o jakémkoli výsledku legislativního návrhu, než bude vyjasněno provedení velmi omezené právní úpravy „pozastavující čas“. Nemůžeme akceptovat, že třetí země, jako je Čína a Indie, odmítají při činnostech provozovaných v rámci Evropské unie dodržovat evropské právní předpisy.

Přijetí do dubna je zásadní

Všichni, kdo nechtějí zachovat systém EU ETS pro letectví v jeho původní podobě, což znamená, že všechny mezikontinentální lety jsou kryty od startu po místo určení, musí usilovat o dohodu o pozměněné směrnici do dubna, protože jinak bude nutné od 1. května prosazovat původní právní předpis. Proto byl – i s odpovědnými osobami ve Výboru pro dopravu – dojednán ambiciózní harmonogram. Zpravodaj se domnívá, že je třeba se dohodnout na změně, a hodlá jednat se všemi zúčastněnými stranami, nedoporučoval by však, aby Evropský parlament omezil jakýkoli kompromis jen na prodloužení právního předpisu k „pozastavení času“.


STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (24. 1. 2014)

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství s cílem provést do roku 2020 mezinárodní dohodu o uplatňování jednotného celosvětového tržního opatření na emise z mezinárodní letecké dopravy

(COM(2013)0722 – C7‑0374/2013 – 2013/0344(COD))

Navrhovatelka: Eija-Riitta Korhola

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Souvislosti

Změna klimatu je celosvětový problém, a proto je zapotřebí jej řešit na celosvětové úrovni. Rozhodnutí zahrnout leteckou dopravu do systému obchodování s emisemi EU ETS bylo učiněno z důvodu pomalého dosahování pokroku v postupu organizace ICAO a v daném okamžiku se jevilo jako správné. Mělo se za to, že je příkladem, který by měli ostatní následovat a který by mohl vybídnout mezinárodní společenství, aby dospělo ke skutečně celosvětovému řešení. Mnoho zemí v tu chvíli již plánovalo tržní opatření, celosvětová dohoda se však dosud zdála velmi vzdálená. Systém EU ETS pro letectví, který se vztahoval i na dopravce ze třetích zemí, však okamžitě po svém přijetí vzbudil velké obavy a zanedlouho měl své zřetelné následky. Po celou dobu uplatňování sytému EU ETS pro letectví od počátku roku 2012 se členské státy a jejich letecké společnosti setkávaly s odvetnými opatřeními třetích zemí, která velice oslabují konkurenceschopnost leteckých společností a potenciál jejich růstu. Z tohoto důvodu a z důvodu jasné neochoty ze strany třetích zemí spolupracovat a dodržovat systém EU ETS pro letectví musela EU pozastavit uplatňování směrnice, což bylo rozhodnutí, jež se ukázalo jako správné a moudré.

Současná situace

Navrhovatelka je toho názoru, že existuje několik důvodů, proč by měl být nyní organizaci ICAO ponechán čas, aby se mohl postup v této otázce v klidu vyvíjet, aniž by se EU pokoušela dále ukládat třetím zemím povinnosti podle svých vlastních vnitřních právních předpisů; tím by totiž ohrožovala nejen samotný postup v organizaci ICAO, ale zároveň by vystavovala své členské státy a letecké společnosti z EU dalším odvetným opatřením a obchodním válkám. Zaprvé již byla učiněna rozhodnutí o celosvětových tržních opatřeních a dochází k postupu v této oblasti; organizace ICAO je jedinou platformou, kde lze dosáhnout celosvětového řešení. Zadruhé je celosvětový mechanismus poprvé v historii zřetelně aktivně podporován i mimo EU a připojili se k němu i nejvýznamnější aktéři. Zatřetí je toto celosvětové řešení, jež je nyní blíže než kdy předtím, podporováno všemi zúčastněnými stranami, včetně leteckých společností a leteckých odvětví. Země jsou připravené a angažovanější a ochotnější se dohodnout než kdy dříve. Navíc organizace ICAO výslovně zamítla vzdušný prostor navrhovaný EU.

Závěr

Navrhovatelka se domnívá, že vzhledem k této skutečnosti musí být EU ve věci podpory celosvětové dohody aktivním činitelem, nikoli dál jednat jednostranně, což pouze vrátí postup o krok zpátky. EU se musí vyvarovat jakýchkoli kroků, které budou naši mezinárodní partneři považovat za nekonstruktivní a které budou na překážku vyjednávání v rámci ICAO. Všechny dostupné zprávy třetích zemí týkající se tohoto návrhu jsou proti, proto navrhovatelka doporučuje i nadále pozastavit uplatňování směrnice a do roku 2016 uplatňovat opatření pouze na lety v rámci EHP. Tímto rozsahem působnosti by rovněž EU nadále prokazovala svou vedoucí úlohu, pokud jde o včasná opatření na omezení emisí z letectví. Přestože má EU výlučné právo vydávat právní předpisy pro své vlastní území, navrhovatelka se domnívá, že nejde o správnou cestu, chceme-li skutečně dosáhnout celosvětového řešení. Diplomacie v oblasti změny klimatu znamená, že každá zúčastněná strana musí být týmovým hráčem a musí pracovat na společném cíli společnými prostředky. Vedle dosažení celosvětového řešení musí být prioritou EU zajištění dobrého stavu našich leteckých odvětví, konkurenceschopnosti a provozních možností v této vysoce konkurenční oblasti.

Vzhledem k výše uvedenému doporučuje navrhovatelka až do valného shromáždění organizace ICAO v roce 2016 i nadále pozastavit uplatňování směrnice a uplatňovat opatření pouze na lety v rámci EHP s cílem dosáhnout skutečně celosvětového řešení, které bude opravdu prospěšné pro klima a všechny zúčastněné aktéry.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Unie se snaží zabezpečit budoucí mezinárodní dohody pro kontrolu dopadů emisí skleníkových plynů z letecké dopravy, přičemž v mezidobí samostatně omezuje dopady změny klimatu působené provozováním letů v Unii a EHP. S cílem zajistit, aby se tyto cíle vzájemně doplňovaly a nevylučovaly, je vhodné vzít v úvahu vývoj na mezinárodních fórech a stanoviska na těchto fórech přijatá, a zejména zohlednit usnesení obsahující „Konsolidovaný přehled prováděných politik a postupů organizace ICAO v oblasti ochrany životního prostředí“, přijatý na 38. zasedání shromáždění Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO).

(1) Unie se snaží zabezpečit budoucí mezinárodní dohody pro kontrolu dopadů emisí skleníkových plynů z letecké dopravy. Bude zohledněn vývoj na mezinárodních fórech a stanoviska na těchto fórech přijatá, a zejména usnesení obsahující „Konsolidovaný přehled prováděných politik a postupů organizace ICAO v oblasti ochrany životního prostředí“, přijatý na 38. zasedání shromáždění Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO).

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Je proto žádoucí pokládat požadavky stanovené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES dočasně za splněné4, jsou-li dodrženy závazky týkající se určitého procentního podílu emisí z letů na letiště a z letišť ve třetích zemích. Unie při tom zdůrazňuje, že stejně jako lze uplatňovat požadavky na určité procentní podíly emisí z letů na letiště a z letišť v zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP), lze zároveň zavést právní požadavky na větší podíl emisí z letů na tato letiště a z těchto letišť.

vypouští se

__________________

 

4Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Úř. věst. 275, 25.10.2003, s. 32).

 

Odůvodnění

Bod odůvodnění je nyní nadbytečný, neboť se rozsah působnosti směrnice omezuje pouze na lety uvnitř EHP.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Zatímco uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES nadále vychází z příletů na letiště nebo odletů z letišť v Unii, organizace Eurocontrol vypočítala procentní podíly na základě poměrné části ortodromické vzdálenosti mezi hlavními letišti v EHP a ve třetích zemích, která nesahá dále než dvanáct mil od nejvzdálenějšího bodu na pobřeží EHP, aby byl zajištěn jednoduchý a schůdný prostředek, který omezí lhůtu uplatňování regionálních tržních opatření na sedm let do doby, než začne být uplatňováno celosvětové tržní opatření. Jelikož se Unie nedomnívá, že by se celosvětové tržní opatření mělo zakládat na posouzení skutečného vzdušného prostoru, jako je tomu v případě příletů na letiště nebo odletů z letišť, je platnost procentních podílů omezena na období do roku 2020.

vypouští se

Odůvodnění

Bod odůvodnění je nyní nadbytečný, neboť se rozsah působnosti směrnice omezuje pouze na lety uvnitř EHP.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Aby bylo možné stanovit procentní podíly ověřených emisí z letů na letiště a z letišť ve třetích zemích, musí být známy emise z celých letů. Nicméně emise, na které se tento procentní podíl nevztahuje, se nezohlední.

vypouští se

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Kromě toho by provozovatelé letadel měli mít v případě letů do třetích a ze třetích zemí možnost nevykazovat z těchto letů ověřené emise, ale namísto toho vycházet z co nejpřesnějšího stanovení odhadovaných emisí z těchto letů vyprodukovaných v úseku nepřesahujícím hranice členských zemí EHP.

vypouští se

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Uplatnění procentního podílu na ověřené emise z letů na letiště a z letišť ve třetích zemích nebo využívání alternativního přístupu ze strany provozovatelů by se mělo týkat emisí vyprodukovaných od roku 2014, aby provozovatelé měli dostatek času si tento přístup osvojit pro účely plánování svých leteckých činností.

vypouští se

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Aniž je dotčeno celosvětové tržní opatření, jež má být uplatňováno od roku 2020, emise z letů do zemí a ze zemí, které jsou zeměmi rozvojovými a jejichž podíl na celkovém objemu tunokilometrů z činností v oblasti mezinárodního civilního letectví je nižší než 1 %, by měly být v období 2014–2016 vyňaty. Zeměmi, které jsou pro účely tohoto návrhu považovány za rozvojové, jsou země, které v době přijetí tohoto návrhu využívají preferenční přístup na trh Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012, tj. země, které nejsou v roce 2013 zařazeny Světovou bankou mezi země s vysokými nebo vyššími středními příjmy.

vypouští se

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Směrnice 2003/87/ES

Čl. 28 a – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

všechny emise z letů do zemí a ze zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) v roce 2013;

všechny emise z letů do zemí a ze zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) za každý kalendářní rok, a to od roku 2013 do roku 2020 včetně;

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Směrnice 2003/87/ES

Čl. 28 a – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

emise z letů do zemí a ze zemí mimo EHP za každý kalendářní rok v období 2014–2016, pokud provozovatel těchto letů vyřadil povolenky na procentní podíly svých ověřených emisí z těchto letů uvedené na seznamu v příloze IIc nebo vypočítané podle odstavce 6;

vypouští se

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Směrnice 2003/87/ES

Čl. 28 a – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ověřené emise uvedené v odst. 1 písm. b), vypočítané podle přílohy IIc, se považují za ověřené emise provozovatele letadel pro účely článků 11a, 12 a 14.

vypouští se

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Směrnice 2003/87/ES

Čl. 28 a – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Odchylně od článků 3g, 12, 15 a 18a platí, že je-li celkový roční objem emisí provozovatele letadel nižší než 25 000 tun, považují se jeho emise za ověřené, jestliže jsou stanoveny pomocí nástroje pro malé producenty emisí, který schválila Komise a do kterého organizace Eurocontrol doplnila údaje ze svého nástroje pro podporu systému ETS, přičemž členské státy mohou pro provozovatele letadel v neobchodní letecké dopravě zavést zjednodušené postupy, pokud tyto postupy zajišťují stejnou přesnost jako uvedený nástroj.

Odchylně od článků 3g, 12, 15 a 18a platí, že je-li celkový roční objem emisí provozovatele letadel nižší než 25 000 tun, považují se jeho emise za ověřené, jestliže jsou stanoveny pomocí údajů z nástroje organizace Eurocontrol pro podporu systému ETS, přičemž členské státy mohou pro provozovatele letadel v neobchodní letecké dopravě zavést zjednodušené postupy, pokud tyto postupy zajišťují stejnou přesnost jako uvedený nástroj.

Odůvodnění

Úloha nástroje pro malé producenty emisí není v této souvislosti zcela zjevná, jelikož zprávu o emisích lze získat od nástroje pro podporu systému ETS, pokud má letecký dopravce licenci na používání daného programu.

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Směrnice 2003/87/ES

Čl. 28 a – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Odchylně od čl. 12 odst. 2 písm. a) a čl. 14 odst. 3 se provozovatel letadel může u letů do zemí a ze zemí mimo EHP rozhodnout, že údaje o emisích nevykáže pomocí procentních podílů uvedených v příloze IIc, ale že tyto emise nechá vypočítat příslušný orgán. V tomto výpočtu se zohlední údaje z nástroje pro malé producenty emisí, který schválila Komise a do kterého organizace Eurocontrol doplnila údaje ze svého nástroje pro podporu systému ETS. Příslušný orgán ohlásí všechny tyto výpočty Komisi. Výpočty emisí provedené za těchto okolností se pro účely článků 11a, 12, 14 a 28a považují za ověřené emise provozovatele letadel.

vypouští se

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Přílohy se mění v souladu s přílohou této směrnice.

vypouští se

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice

Příloha

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[...]

vypouští se

POSTUP

Název

Změna směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství s cílem provést do roku 2020 mezinárodní dohodu o uplatňování jednotného celosvětového tržního opatření na emise z mezinárodní letecké dopravy

Referenční údaje

COM(2013)0722 – C7-0374/2013 – 2013/0344(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

24.10.2013

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

24.10.2013

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Eija-Riitta Korhola

20.11.2013

Projednání ve výboru

16.12.2013

 

 

 

Datum přijetí

23.1.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

29

22

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Amelia Andersdotter, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Zbigniew Zaleski

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Maria Badia i Cutchet, Yves Cochet, Rachida Dati, Ioan Enciu, Věra Flasarová, Françoise Grossetête, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Werner Langen, Vladko Todorov Panayotov, Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Jean-Paul Besset, Janusz Władysław Zemke


STANOVISKO Výboru pro dopravu a cestovní ruch (22. 1. 2014)

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství s cílem provést do roku 2020 mezinárodní dohodu o uplatňování jednotného celosvětového tržního opatření na emise z mezinárodní letecké dopravy

(COM(2013)0722 – C7‑0374/2013 – 2013/0344(COD))

Navrhovatel: Mathieu Grosch

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Souvislosti

I když emise z letecké dopravy v současnosti představují jen asi tři procenta celkových emisí skleníkových plynů, jejich nárůst je prudký. Podle odhadů Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) vzrostl mezi lety 1990 a 2006 objem emisí CO2 z letecké dopravy téměř dvojnásobně. To odpovídá 34% nárůstu v používání všech fosilních paliv. Lze tedy očekávat, že do roku 2020, tedy v období, v němž se EU zavázala ke snížení emisí o 20 % oproti úrovni roku 1990, se v tomto odvětví zvýší produkce emisí o 63–88 %.

Jediným účinným způsobem boje s globálním oteplováním je mezinárodní přístup. Emise uhlíku ani změna klimatu neberou ohledy na státní hranice. Na celém světě by proto měly být přijaty stejné cíle v oblasti klimatu. Toho lze dosáhnout pouze prostřednictvím dohody v rámci ICAO.

Z výsledků shromáždění této organizace v roce 2013 vyplývá, že ICAO uznává, že podpora udržitelného růstu v letecké dopravě bude vyžadovat zavedení systému tržních opatření, pro něž se jako přijatelné nabízí tři varianty (povinné vyrovnání spojené se sdílením výnosů, povinné vyrovnání bez sdílení výnosů a obchodování s emisemi). ICAO se rozhodla vytvořit celosvětový systém tržních opatření a předložit jej ke schválení na zasedání v roce 2016. Tato opatření by pak byla prováděna od roku 2020.

Návrh Komise

Podle posledního návrhu Komise by pro rok 2013 byly lety do třetích zemí plně vyňaty a pro léta 2014–2020 by systém obchodování s emisemi byl omezen tak, aby pokrýval jen mezinárodní lety v rámci vzdušného prostoru EHP (12 námořních mil od nejvzdálenějšího bodu na vnějším pobřeží území EHP).

Lety do zemí a ze zemí s nízkými a nižšími středními příjmy s podílem menším než 1 % mezinárodní letecké dopravy by měly být z tohoto systému vyňaty, jak k tomu vyzývá ve svém usnesení ICAO. Dále byly stanoveny nové úrovně výjimek pro provozovatele obchodních proudových letadel. Jde o vítané změny, jež přinášejí značné úspory nákladů na dodržování požadavků, aniž by měly výraznější vliv na množství snížených emisí.

Všeobecná dohoda v ICAO představuje dlouhodobé řešení

Třebaže vynětí zemí s nízkými příjmy řeší jeden z důležitých prvků usnesení ICAO, přístup na základě vzdušného prostoru by mohl ohrozit mezinárodní dobrou vůli potřebnou k podložení všeobecné dohody v roce 2016. Toto riziko ještě zvyšuje neexistence všeobecně přijímané definice „evropského vzdušného prostoru“. Toto stanovisko proto podporuje pokračování přístupu „pozastavení“, který byl přijat v roce 2012 až do následujícího zasedání ICAO.

Během tohoto období by Komise měla zintenzívnit dvoustranné a mnohostranné vztahy se třetími zeměmi s cílem podpořit dohodu ICAO a – jako prozatímní opatření – s cílem povzbudit další země, aby se připojily k systému obchodování s emisemi nebo přijaly srovnatelná opatření. Tento přístup doplní další opatření ke snížení emisí z letectví, zejména vytvoření „jednotného evropského nebe“, které by minimalizovalo zpoždění při řízení letového provozu a odklony.

Potřeba stability

Ve prospěch prodloužení přístupu „pozastavení“ mluví i četnost změn, jimž v posledních letech toto odvětví čelí. Systém původně plánovaný od roku 2012 vyžadoval začlenění všech letů do Evropy a z Evropy do systému obchodování s emisemi. Nakonec byl však pro rok 2012 přijat systém, z něhož jsou vyloučeny lety do třetích zemí a ze třetích zemí. Komise nyní navrhuje prodloužení této výjimky pro rok 2013 a následné zavedení třetího systému pro období let 2014–2020.

Zpravodaj naproti tomu navrhuje zachovat systém z roku 2012 alespoň do roku 2016 a případně i do roku 2020, pokud bude na dalším zasedání ICAO schváleno zavedení celosvětového opatření od tohoto data. V případě, že by k uzavření této dohody nedošlo, byl by od roku 2017 přijat přístup na základě vzdušného prostoru.

Tento přístup by nejvíce posílil vyhlídky na dosažení mezinárodní dohody, aniž by zpochybňoval právo EU regulovat vlastní vzdušný prostor – právo zaručené Chicagskou úmluvou a potvrzené Soudním dvorem. EU by tak ukázala zahraničním partnerům svou připravenost konstruktivně se zapojit do mezinárodních a dvoustranných jednání. Byl by to také signál, že EU očekává, že ICAO splní své závazky a v roce 2016 přijme rozhodnutí a že další zpoždění je nepřijatelné.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Unie se snaží zabezpečit budoucí mezinárodní dohody pro kontrolu dopadů emisí skleníkových plynů z letecké dopravy, přičemž v mezidobí samostatně omezuje dopady změny klimatu působené činnostmi spojenými s provozováním letů na letiště a z letišť v Unii. S cílem zajistit, aby se tyto cíle vzájemně doplňovaly a nevylučovaly, je vhodné vzít v úvahu vývoj na mezinárodních fórech a stanoviska na těchto fórech přijatá, a zejména zohlednit usnesení obsahující „Konsolidovaný přehled prováděných politik a postupů organizace ICAO v oblasti ochrany životního prostředí“, přijatý na 38. zasedání shromáždění Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO).

(1) Unie se snaží zabezpečit budoucí mezinárodní dohody pro kontrolu dopadů emisí skleníkových plynů z letecké dopravy. V mezidobí je vhodné vzít v úvahu vývoj na mezinárodních fórech a stanoviska na těchto fórech přijatá, a zejména zohlednit usnesení obsahující „Konsolidovaný přehled prováděných politik a postupů organizace ICAO v oblasti ochrany životního prostředí“, přijatý na 38. zasedání shromáždění Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO).

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a) Odvětví letecké dopravy má výrazně mezinárodní povahu. Měly by být urychleně přijaty iniciativy na ochranu klimatu, neboť celosvětovým problémům, jež představují emise z letecké dopravy, lze nejúčinněji čelit prostřednictvím mezinárodního přístupu, který bude zahrnovat povinnost dodržovat stejná opatření nebo dosáhnout stejných cílů různými opatřeními. Všeobecná dohoda v ICAO nabízí nejlepší vyhlídky na zajištění dlouhodobé udržitelnosti.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Je proto žádoucí pokládat požadavky stanovené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES4 dočasně za splněné, jsou-li dodrženy závazky týkající se určitého procentního podílu emisí z letů na letiště a z letišť ve třetích zemích. Unie při tom zdůrazňuje, že stejně jako lze uplatňovat požadavky na určité procentní podíly emisí z letů na letiště a z letišť v zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP), lze zároveň zavést právní požadavky na větší podíl emisí z letů na tato letiště a z těchto letišť.

(2) Přijetím rozhodnutí 2013/377/EU4a došlo v rámci Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) k významnému pokroku na cestě ke komplexní dohodě, která by měla být uzavřena na její příští schůzi. Aby se usnadnilo přijetí této dohody, zůstala zachována konkurenceschopnost evropského odvětví letectví a nedocházelo k přijímání odvetných obchodních opatření, je žádoucí dočasně – alespoň do konání příštího valného shromáždění ICAO v roce 2016 – prodloužit tato ustanovení o pozastavení.

__________________

__________________

4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Úř. věst. 275, 25.10.2003, s. 32).

 

 

4a Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2013/377/EU ze dne 24. dubna 2013, kterým se stanoví dočasná odchylka od směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Zatímco uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES nadále vychází z příletů na letiště nebo odletů z letišť v Unii, organizace Eurocontrol vypočítala procentní podíly na základě poměrné části ortodromické vzdálenosti mezi hlavními letišti v EHP a ve třetích zemích, která nesahá dále než dvanáct mil od nejvzdálenějšího bodu na pobřeží EHP, aby byl zajištěn jednoduchý a schůdný prostředek, který omezí lhůtu uplatňování regionálních tržních opatření na sedm let do doby, než začne být uplatňováno celosvětové tržní opatření. Jelikož se Unie nedomnívá, že by se celosvětové tržní opatření mělo zakládat na posouzení skutečného vzdušného prostoru, jako je tomu v případě příletů na letiště nebo odletů z letišť, je platnost procentních podílů omezena na období do roku 2020.

(3) Zatímco uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES nadále vychází z příletů na letiště nebo odletů z letišť v Unii, v případě, že na příštím shromáždění ICAO v roce 2016 nebude odsouhlasen celosvětový tržní mechanismus, bude systém spočívající v zahrnutí emisí z letů do zemí a ze zemí mimo Evropský hospodářský prostor a (EHP) ve výpočtu procentních podílů na základě poměrné části ortodromické vzdálenosti mezi hlavními letišti v EHP a ve třetích zemích, která nesahá dále než dvanáct mil od nejvzdálenějšího bodu na pobřeží EHP, které provádí organizace Eurocontrol, platit až od roku 2017, aby byl zajištěn jednoduchý a schůdný prostředek, který omezí lhůtu uplatňování regionálních tržních opatření do doby, než začne být uplatňováno celosvětové tržní opatření. Jelikož se Unie nedomnívá, že by se celosvětové tržní opatření mělo zakládat na posouzení skutečného vzdušného prostoru, jako je tomu v případě příletů na letiště nebo odletů z letišť, je platnost procentních podílů omezena na dobu, než vstoupí v platnost celosvětové tržní opatření.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Odchylky stanovené v této směrnici zohledňují výsledky dvoustranných a mnohostranných vztahů se třetími zeměmi, které Komise bude jménem Unie rozvíjet i nadále.

(4) Odchylky stanovené v této směrnici zohledňují výsledky dvoustranných a mnohostranných vztahů se třetími zeměmi, které Komise bude jménem Unie rozvíjet i nadále. Pokud bude výsledkem těchto jednání přistoupení třetích zemí k Evropskému systému obchodování s emisemi nebo přijetí rovnocenných opatření, odchylky stanovené v této směrnici by měly být odpovídajícím způsobem upraveny.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) V zájmu vybudování důvěry k systému EU na mezinárodní úrovni by měly členské státy používat příjmy z uplatňování Evropského systému obchodování s emisemi v odvětví letecké dopravy na zmírňování dopadu emisí z letecké dopravy. Tato opatření by měla zahrnovat podporu rozvojových zemí v úsilí v oblasti ochrany klimatu podle čl. 3d odst. 4 směrnice 2003/87/ES.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b) Při jednáních o dohodách o letecké dopravě se třetími zeměmi by EU měla mít vždy na zřeteli problematiku obchodování s emisemi v oblasti letectví.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Aby bylo možné stanovit procentní podíly ověřených emisí z letů na letiště a z letišť ve třetích zemích, musí být známy emise z celých letů. Nicméně emise, na které se tento procentní podíl nevztahuje, se nezohlední.

vypouští se

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Uplatnění procentního podílu na ověřené emise z letů na letiště a z letišť ve třetích zemích nebo využívání alternativního přístupu ze strany provozovatelů by se mělo týkat emisí vyprodukovaných od roku 2014, aby provozovatelé měli dostatek času si tento přístup osvojit pro účely plánování svých leteckých činností.

vypouští se

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Aniž je dotčeno celosvětové tržní opatření, jež má být uplatňováno od roku 2020, emise z letů do zemí a ze zemí, které jsou zeměmi rozvojovými a jejichž podíl na celkovém objemu tunokilometrů z činností v oblasti mezinárodního civilního letectví je nižší než 1 %, by měly být v období 2014–2020 vyňaty. Zeměmi, které jsou pro účely tohoto návrhu považovány za rozvojové, jsou země, které v době přijetí tohoto návrhu využívají preferenční přístup na trh Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012, tj. země, které nejsou v roce 2013 zařazeny Světovou bankou mezi země s vysokými nebo vyššími středními příjmy.

(10) Emise z letů do zemí a ze zemí, které jsou zeměmi rozvojovými a jejichž podíl na celkovém objemu tunokilometrů z činností v oblasti mezinárodního civilního letectví je nižší než 1 %, by měly být v období od roku 2014 do doby, než vstoupí v platnost tržní opatření, vyňaty. Zeměmi, které jsou pro účely tohoto návrhu považovány za rozvojové, jsou země, které v době přijetí tohoto návrhu využívají preferenční přístup na trh Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012, tj. země, které nejsou v roce 2013 zařazeny Světovou bankou mezi země s vysokými nebo vyššími středními příjmy.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a) Do doby, než vstoupí v platnost celosvětové tržní opatření, by se lety mezi nejvzdálenějšími regiony uvedenými v článku 349 Smlouvy o fungování Evropské unie a pevninskou částí Evropského hospodářského prostoru měly rovněž řídit regionálním tržním přístupem. Procentní podíly by organizace Eurocontrol měla vypočítat na základě poměrné části ortodromické vzdálenosti mezi hlavními letišti na pevninské části EHP a v nejvzdálenějších regionech, která nesahá déle než dvanáct mil od nejvzdálenějšího bodu na pevninské části EHP.

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod -1

Směrnice 2003/87/ES

Čl. 3 d – odst. 4 – bod 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1) V čl. 3d odst. 4 směrnice 2003/87/ES se bod 1 nahrazuje tímto:

 

4. „Členské státy použijí prostředky získané z dražeb povolenek na činnosti či výzkum v oblasti řešení změny klimatu.“

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1

Směrnice 2003/87/ES

Čl. 28 a – odst. 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Odchylně od čl. 12 odst. 2 písm. a) a čl. 14 odst. 3 členské státy předpokládají, že požadavky stanovené v uvedených odstavcích jsou splněny, pokud jde o:

1. Odchylky od čl. 12 odst. 2 písm. a) a čl. 14 odst. 3:

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1

Směrnice 2003/87/ES

Čl. 28 a – odst. 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) všechny emise z letů do zemí a ze zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) v roce 2013;

a) odchylně od čl. 12 odst. 2 písm. a) a čl. 14 odst. 3 členské státy předpokládají, že požadavky stanovené v uvedených odstavcích jsou splněny, pokud jde o všechny emise z letů do zemí a ze zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) v každém kalendářním roce od roku 2013 do roku 2016; pokud shromáždění ICAO v roce 2016 rozhodne o zavedení celosvětového tržního opatření platného od roku 2020, uvedený mechanismus platí dále v kalendářních letech 2017 až 2020;

Odůvodnění

Tím by byl prodloužen přístup „pozastavení“ a všechny lety do třetích zemí a ze třetích zemí by zůstaly vyloučeny po celou dobu, kdy budou probíhat jednání ICAO. Zabránilo by se tak tomu, aby se letecké společnosti, které se již musely připravovat na původní návrh v roce 2012 a poté na přístup „pozastavení“, musely od roku 2014 vyrovnávat s dalším novým systémem.

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1

Směrnice 2003/87/ES

Čl. 28 a – odst. 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) emise z letů do zemí a ze zemí mimo EHP za každý kalendářní rok v období 2014–2020, pokud provozovatel těchto letů vyřadil povolenky na procentní podíly svých ověřených emisí z těchto letů uvedené na seznamu v příloze IIc nebo vypočítané podle odstavce 6;

b) pokud shromáždění ICAO nerozhodne v roce 2016 o zavedení celosvětového tržního opatření, členské státy odchylně od čl. 12 odst. 2 písm. a) a čl. 14 odst. 3 předpokládají, že požadavky stanovené v uvedených odstavcích jsou splněny, pokud jde o emise z letů do zemí a ze zemí mimo EHP za každý kalendářní rok v od roku 2017, pokud s cílem zohlednit podíl letů uskutečněných v evropském vzdušném prostoru – provozovatel těchto letů vyřadil povolenky na procentní podíly svých ověřených emisí z těchto letů uvedené na seznamu v příloze IIc nebo vypočítané podle odstavce 6;

Odůvodnění

Tímto ustanovením by se od roku 2017 zaváděl přístup evropského vzdušného prostoru v případě, že jednání ICAO budou neúspěšná (viz pozměňovací návrh 7).

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1

Směrnice 2003/87/ES

Čl. 28 a – odst. 1 – písm. b a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) odchylně od čl. 12 odst. 2 písm. a) a čl. 14 odst. 3, do doby, než vstoupí v platnost celosvětové tržní opatření, členské státy předpokládají, že požadavky stanovené v uvedených odstavcích jsou splněny, pokud jde o emise z letů uskutečňovaných mezi nejvzdálenějšími regiony uvedenými v článku 349 Smlouvy o fungování Evropské unie a pevninskou částí EHP, pokud – s cílem zohlednit podíl letů uskutečněných v evropském vzdušném prostoru – provozovatel těchto letů vyřadil povolenky na procentní podíly, které musí organizace Eurocontrol vypočítat na základě poměrné části ortodromické vzdálenosti mezi hlavními letišti v pevninské části EHP a v nejvzdálenějším regionu, která nesahá déle než dvanáct mil od nejvzdálenějšího bodu na pevninské části EHP nebo které jsou vypočítány v souladu s odstavcem 6;

Pozměňovací návrh   17

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1

Směrnice 2003/87/ES

Čl. 28 a – odst. 1 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) emise z letů uskutečňovaných provozovateli letadel v neobchodní letecké dopravě za každý kalendářní rok v období do roku 2020, kdy je objem emisí, za který je uvedený provozovatel letadel v daném kalendářním roce odpovědný, nižší než 1 000 tun;

c) odchylně od čl. 12 odst. 2 písm. a) a čl. 14 odst. 3 členské státy předpokládají, že požadavky stanovené v uvedených odstavcích jsou splněny, pokud jde o emise z letů uskutečňovaných provozovateli letadel v neobchodní letecké dopravě za každý kalendářní rok do doby, než bude zavedeno mezinárodní tržní opatření, kdy je objem emisí, za který je uvedený provozovatel letadel v daném kalendářním roce odpovědný, nižší než 1 000 tun;

Pozměňovací návrh   18

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1

Směrnice 2003/87/ES

Čl. 28 a – odst. 1 – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) vyřazení povolenek odpovídajících ověřeným emisím z letů mezi zeměmi EHP za rok 2013, které probíhá do 30. dubna 2015, a nikoli do 30. dubna 2014, a ověřeným emisím z těchto letů za rok 2013, které se vykazují do 31. března 2015, a nikoli do 31. března 2014.

d) odchylně od čl. 12 odst. 2 písm. a) a čl. 14 odst. 3 členské státy předpokládají, že požadavky stanovené v uvedených odstavcích jsou splněny, pokud jde o vyřazení povolenek odpovídajících ověřeným emisím z letů mezi zeměmi EHP za rok 2013, které probíhá do 30. dubna 2015, a nikoli do 30. dubna 2014, a ověřeným emisím z těchto letů za rok 2013, které se vykazují do 31. března 2015, a nikoli do 31. března 2014.

Pozměňovací návrh   19

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1

Směrnice 2003/87/ES

Čl. 28 a – odst. 1 – závěr

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ověřené emise uvedené v odst. 1 písm. b), vypočítané podle přílohy IIc, se považují za ověřené emise provozovatele letadel pro účely článků 11a, 12 a 14.

Ověřené emise uvedené v odst. 1 písm. b) a b a), vypočítané podle přílohy IIc, se považují za ověřené emise provozovatele letadel pro účely článků 11a, 12 a 14.

Pozměňovací návrh   20

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1

Směrnice 2003/87/ES

Čl. 28 a – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Odchylně od čl. 3d odst. 3 se počet povolenek, který má být jednotlivými členskými státy vydražen na období 2013–2020, sníží tak, aby odpovídal podílu emisí z letectví, který je jim přidělen na základě čl. 28 odst. 1 písm. a) až c).

4. Odchylně od čl. 3d odst. 3 se počet povolenek, který má být jednotlivými členskými státy vydražen na období 2013–2020, sníží tak, aby odpovídal podílu emisí z letectví, který je jim přidělen na základě odst. 1 písm. a) až c) tohoto článku.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vyjasnit, že odkaz se týká nového článku 28 a doplněného touto směrnicí.

Pozměňovací návrh   21

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1

Směrnice 2003/87/ES

Čl. 28 a – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Odchylně od čl. 12 odst. 2 písm. a) a čl. 14 odst. 3 se provozovatel letadel může u letů do zemí a ze zemí mimo EHP rozhodnout, že údaje o emisích nevykáže pomocí procentních podílů uvedených v příloze IIc, ale že tyto emise nechá vypočítat příslušný orgán. V tomto výpočtu se zohlední údaje z nástroje pro malé producenty emisí, který schválila Komise a do kterého organizace Eurocontrol doplnila údaje ze svého nástroje pro podporu systému ETS. Příslušný orgán ohlásí všechny tyto výpočty Komisi. Výpočty emisí provedené za těchto okolností se pro účely článků 11a, 12, 14 a 28a považují za ověřené emise provozovatele letadel.

6. Odchylně od čl. 12 odst. 2 písm. a) a čl. 14 odst. 3 se provozovatel letadel může u letů do zemí a ze zemí mimo EHP a u letů na letiště a z letiště nacházejícího se v jednom z nejvzdálenějších regionů rozhodnout, že údaje o emisích nevykáže pomocí procentních podílů uvedených v příloze IIc, ale že tyto emise nechá vypočítat příslušný orgán. V tomto výpočtu se zohlední údaje z nástroje pro malé producenty emisí, který schválila Komise a do kterého organizace Eurocontrol doplnila údaje ze svého nástroje pro podporu systému ETS. Příslušný orgán ohlásí všechny tyto výpočty Komisi. Provozovatel je o výsledku výpočtů provedených příslušným orgánem informován a výpočty emisí provedené za těchto okolností se pro účely článků 11a, 12, 14 a 28a považují za ověřené emise provozovatele letadel.

Pozměňovací návrh   22

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1

Směrnice 2003/87/ES

Čl. 28 a – odst. 6 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a. Komise pravidelně informuje Evropský parlament a Radu o vývoji jednání v rámci ICAO a se třetími zeměmi.

Pozměňovací návrh   23

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1

Směrnice 2003/87/ES

Čl. 28 a – odst. 7 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. V návaznosti na shromáždění organizace ICAO v roce 2016 předloží Komise zprávu Evropskému parlamentu a Radě o krocích směřujících k zavedení celosvětového tržního opatření, jež má být na emise uplatňováno od roku 2020, případně s příslušnými návrhy.

7. V návaznosti na shromáždění organizace ICAO v roce 2016 předloží Komise zprávu Evropskému parlamentu a Radě o krocích směřujících k zavedení celosvětového tržního opatření, jež má být na emise uplatňováno od roku 2020, případně s příslušnými návrhy. Ke každému návrhu by mělo být přiloženo podrobné posouzení dopadů.

Pozměňovací návrh   24

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1

Směrnice 2003/87/ES

Čl. 28 a – odst. 7 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V případě, že celosvětové opatření od roku 2020 uplatňováno nebude, bude se tato zpráva zabývat vhodnou oblastí působnosti pro účely pokrytí emisí z letů uskutečňovaných do zemí a ze zemí mimo EHP od roku 2020 v podmínkách bez celosvětového opatření. Komise ve své zprávě rovněž zváží řešení dalších otázek, které mohou při uplatňování odstavců 1 až 4 vyvstat, přičemž zachová zásadu rovného zacházení se všemi provozovateli na stejné trati.

V případě, že celosvětové opatření uplatňováno nebude, bude se tato zpráva zabývat vhodnou oblastí působnosti pro účely pokrytí emisí z letů uskutečňovaných do zemí a ze zemí mimo EHP v podmínkách bez celosvětového opatření. Komise ve své zprávě rovněž zváží řešení dalších otázek, které mohou při uplatňování odstavců 1 až 4 vyvstat, přičemž zachová zásadu rovného zacházení se všemi provozovateli na stejné trati.

Pozměňovací návrh   25

Návrh směrnice

Příloha II c – závěr

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Procentní podíl emisí podle článku 28a uplatňovaný na lety provozované do nejvzdálenějšího regionu a z nejvzdálenějšího regionu se rovněž vypočítá podle níže uvedené tabulky, do níž se před přijetím této směrnice doplní procentní podíly vyplývající obdobně z uplatňování tohoto vzorce na základě nejlepších dostupných údajů a mimo jiné s pomocí organizace Eurocontrol.

Pozměňovací návrh   26

Návrh směrnice

Příloha II c – nové řádky

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Přidat řádky pro: Guadeloupe, Francouzskou Guyanu, Martinik, Réunion, Svatý Bartoloměj, Svatý Martin, Azory, Madeiru a Kanárské ostrovy.

POSTUP

Název

Změna směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství s cílem provést do roku 2020 mezinárodní dohodu o uplatňování jednotného celosvětového tržního opatření na emise z mezinárodní letecké dopravy

Referenční údaje

COM(2013)0722 – C7-0374/2013 – 2013/0344(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

24.10.2013

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

24.10.2013

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Mathieu Grosch

4.11.2013

Projednání ve výboru

16.12.2013

20.1.2014

 

 

Datum přijetí

21.1.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

31

6

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Roberts Zīle

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Spyros Danellis, Eider Gardiazábal Rubial, Zita Gurmai, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Oldřich Vlasák, Sabine Wils, Corien Wortmann-Kool


POSTUP

Název

Změna směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství s cílem provést do roku 2020 mezinárodní dohodu o uplatňování jednotného celosvětového tržního opatření na emise z mezinárodní letecké dopravy

Referenční údaje

COM(2013)0722 – C7-0374/2013 – 2013/0344(COD)

Datum předložení EP

16.10.2013

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

24.10.2013

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

24.10.2013

TRAN

24.10.2013

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Peter Liese

17.10.2013

 

 

 

Projednání ve výboru

17.12.2013

23.1.2014

 

 

Datum přijetí

30.1.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

41

7

6

Členové přítomní při konečném hlasování

Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Biljana Borzan, Martin Callanan, Chris Davies, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Kriton Arsenis, Erik Bánki, Julie Girling, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, James Nicholson, Vittorio Prodi, Christel Schaldemose, Birgit Schnieber-Jastram, Renate Sommer, Bart Staes, Rebecca Taylor, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Hiltrud Breyer, Vojtěch Mynář, Bill Newton Dunn

Datum předložení

31.1.2014

Právní upozornění - Ochrana soukromí