RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem, seoses sellise rahvusvahelise kokkuleppe rakendamisega 2020. aastaks, mille alusel kohaldatakse rahvusvahelise lennunduse heitkoguste suhtes ühtset üleilmset turupõhist meedet

  31.1.2014 - (COM(2013)0722 – C7‑0374/2013 – 2013/0344(COD)) - ***I

  Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
  Raportöör: Peter Liese


  Menetlus : 2013/0344(COD)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A7-0079/2014
  Esitatud tekstid :
  A7-0079/2014
  Vastuvõetud tekstid :

  EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

  ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem, seoses sellise rahvusvahelise kokkuleppe rakendamisega 2020. aastaks, mille alusel kohaldatakse rahvusvahelise lennunduse heitkoguste suhtes ühtset üleilmset turupõhist meedet

  (COM(2013)0722 – C7‑0374/2013 – 2013/0344(COD))

  (Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

  Euroopa Parlament,

  –   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2013)0722),

  –   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit artikli 192 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7‑0374/2013),

  –   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

  –   võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 22. jaanuari 2014. aasta arvamust[1],

  –   olles konsulteerinud Regioonide Komiteega,

  –   võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

  –   võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ning tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamusi (A7-0079/2014),

  1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

  2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

  3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

  Muudatusettepanek  1

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Põhjendus 1 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (1 a) Lennundussektor on oma olemuselt väga rahvusvaheline. Kliimakaitsealgatustega tuleb alustada kiiresti, kuna selliseid üleilmseid probleeme nagu lennunduse heitkogused saab kõige tõhusamalt lahendada rahvusvahelisel tasandil, mis hõlmab kohustust rakendada samu meetmeid või saavutada samad eesmärgid eri meetmeid kasutades. Pikaajalise jätkusuutlikkuse tagamiseks annab parimad väljavaated üleilmne kokkulepe ICAO tasandil.

  Muudatusettepanek  2

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Põhjendus 1 b (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (1 b) Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse 377/2013/EL1 vastuvõtmine võimaldas ICAO raames edasi liikuda, et sõlmida organisatsiooni järgmisel koosolekul ülemaailmne kokkulepe. Sellise kokkuleppe ettevalmistamiseks ja majanduslike vastumeetmete vältimiseks on soovitav nn aja seiskamise sätteid ajutiselt laiendada.

   

  __________________

   

  1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. aprilli 2013. aasta otsus nr 377/2013/EL ajutise erandi tegemise kohta direktiivist 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem (ELT L 113, 24.4.2013, lk 1).

  Muudatusettepanek  3

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Põhjendus 2

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (2) Sellest tulenevalt on soovitav ajutiselt lugeda Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2003/87/EÜ4 esitatud nõuded täidetuks, kui kolmandate riikide lennuväljadelt väljuvate ja sinna suunduvate lendudega seotud heite teatavate protsendimääradega seotud kohustused on täidetud. Niimoodi rõhutab liit asjaolu, et nõudeid võib kohaldada Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riikide lennuväljadelt väljuvate ja sinna suunduvate lendudega seotud heite teatavate protsendimäärade suhtes samamoodi, nagu on võimalik hõlmata õigusnõuetega rohkem kõnealustelt lennuväljadelt väljuvatest ja sinna suunduvatest lendudest tulenevaid heitkoguseid.

  (2) Sellest tulenevalt on ICAO 2013. aasta assambleel saavutatud edasimineku säilitamiseks ja eelseisval ICAO 2016. aasta assambleel edu saavutamise hõlbustamiseks soovitav ajutiselt lugeda Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2003/87/EÜ4 esitatud nõuded 2016. aastani täidetuks, kui kolmandate riikide lennuväljadelt väljuvate ja sinna suunduvate lendudega seotud heite teatavate protsendimääradega seotud kohustused on täidetud. Niimoodi rõhutab liit asjaolu, et nõudeid võib kohaldada Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riikide lennuväljadelt väljuvate ja sinna suunduvate lendudega seotud heite teatavate protsendimäärade suhtes samamoodi, nagu on võimalik hõlmata õigusnõuetega rohkem kõnealustelt lennuväljadelt väljuvatest ja sinna suunduvatest lendudest tulenevaid heitkoguseid.

  _______________

  ______________

  4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (ELT L 275, 25.10.2003, lk 32).

  4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (ELT L 275, 25.10.2003, lk 32).

  Selgitus

  Kehtivat erandit tuleks kohaldada ainult 2016. aastani ja järgmise ICAO assambleeni. ICAO 2016. aasta assamblee järelduste ja saavutatud tulemuste alusel võiks liit kaaluda, kas ja milliseid täiendavaid meetmeid tuleb võtta rahvusvaheliste läbirääkimiste tulemuste kajastamiseks. Arvestades, et kehtiv erand aegub 2016. aasta lõpus, on seadusandjatel piisavalt aega, et viia lõpule mis tahes vajalikuks osutuv täiendav kaasotsustamismenetlus, kuna 2017. aasta heitkoguste tagastamise tähtajaks on 2018. aasta aprill.

  Muudatusettepanek  4

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Põhjendus 2 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (2 a) Et luua rahvusvahelisel tasandil usaldust ELi heitkogustega kauplemise süsteemi (HKS) vastu, tuleks saastekvootide enampakkumisest saadud tulu või sellega võrdne summa, kui seda nõuavad liikmesriikide sellised olulised eelarvepõhimõtted nagu ühtsus ja universaalsus, kasutada kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks, kliimamuutuse mõjuga kohanemiseks liidus ja kolmandates riikides, leevendamis- ja kohanemisprotsessiga seotud teadus- ja arendustegevuse rahastamiseks ning ELi HKSi halduskulude katmiseks. Saastekvootide enampakkumisest saadud tulusid tuleks kasutada ka vähesaastava transpordi jaoks. Enampakkumise tuludest tuleks rahastada eelkõige makseid ülemaailmsesse energiatõhususe ja taastuvenergia fondi ja ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni Rohelisse Kliimafondi ning meetmeid metsaraadamise vältimiseks ja kohanemise hõlbustamiseks arengumaades. Ühe osana kokkuleppest tulemusliku lennumarsruudipõhise üleilmse turupõhise meetme rakendamiseks, mis võib lennunduse kliimamõju oluliselt vähendada, peaks liit võtma kohustuse suunata sellise meetme rakendamise tulemusena tekkiv tulu ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni Rohelisse Kliimafondi, nii et see kajastaks ühiste, kuid diferentseeritud kohustuste ja vastavate võimete põhimõtet, samuti rahastama sellest rahvusvahelisel tasandil lennunduse kasvuhoonegaaside heitkoguste piiramisele suunatud teadus- ja arendustegevust.

  Muudatusettepanek  5

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Põhjendus 3

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (3) Arvestades, et direktiivi 2003/87/EÜ kohaldatakse jätkuvalt selliste lendude suhtes, mis saabuvad liidu lennuväljadele või väljuvad sealt, ning eesmärgiga tagada lihtne ja töökindel vahend, millega piirata piirkondlike turupõhiste meetmete kohaldamist seitsmele aastale seni, kuni üleilmne turupõhine meede hakkab toimima, on Eurocontrol suhtelise osa arvutamisel lähtunud EMP riikide ja kolmandate riikide põhiliste lennujaamade vahelise sellise suurringjoone suhtelisest osast, mis ei ole kaugemal kui 12 meremiili EMP rannajoone kõige kaugemast punktist. Kuna ELi arvates ei peaks üleilmne turupõhine meede põhinema tegelikel õhuruumiga seotud kaalutlustel, võrrelduna lennuväljadele saabuvate ja sealt väljuvate lendudega, kohaldatakse protsendimäärasid üksnes kuni aastani 2020.

  (3) Arvestades, et direktiivi 2003/87/EÜ kohaldatakse jätkuvalt selliste lendude suhtes, mis saabuvad liidu lennuväljadele või väljuvad sealt, ning eesmärgiga tagada lihtne ja töökindel vahend, millega piirata piirkondlike turupõhiste meetmete kohaldamist kolme aastaga ehk seni, kuni 2016. aastal lepitakse ICAO 39. assambleel kokku ratifitseeritavas üleilmses turupõhises meetmes, mida kohaldatakse valdava osa rahvusvahelise lennunduse heitkoguste suhtes, on Eurocontrol suhtelise osa arvutamisel lähtunud sellest, kui suur on EMP riikide ja kolmandate riikide põhiliste lennujaamade suhteline kaugus sellisest suurringjoonest, mis ei ole kaugemal kui 12 meremiili EMP rannajoone kõige kaugemast punktist. Kuna ELi arvates ei peaks üleilmne turupõhine meede põhinema tegeliku õhuruumiga seotud kaalutlustel, võrrelduna lennuväljadele saabuvate ja sealt väljuvate lendudega, kohaldatakse protsendimäärasid üksnes kuni aastani 2016.

  Selgitus

  Muudatusettepanekuga rõhutatakse asjaolu, et mitte igasugune turupõhine meede ei oleks vastuvõetav, vaid see peab olema õiguslikult siduv ja hõlmama suuremat osa heitkogustest.

  Muudatusettepanek  6

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Põhjendus 4

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (4) Käesoleva direktiiviga ette nähtud erandite puhul võetakse arvesse kolmandate riikidega sõlmitud kahe- ja mitmepoolsete suhete tulemusi, mida komisjon püüab ka edaspidi liidu nimel saavutada.

  (4) Käesoleva direktiiviga ette nähtud erandite puhul võetakse arvesse kolmandate riikidega sõlmitud kahe- ja mitmepoolsete suhete tulemusi. Nn aja seiskamisega saadud lisaaega peaksid nii komisjon kui ka liikmesriigid liidu nimel tegutsedes kasutama selleks, et tagada rahvusvahelisel tasandil kolmandate riikide nõusolek sellega, et liit kohaldab lähiaastatel õhuruumi käsitust. Nimetatud püüdluste toetamiseks tuleks kolmandatele riikidele pakkuda ühist lähenemist tulude kasutamisele – kasutada neid näiteks rahvusvahelise kliimapoliitika huvides või lennunduse kasvuhoonegaaside heitega tegelevate uurimis- ja arendusprojektide rahastamiseks. Liikmesriigid peaksid ka püüdma reisijate tasutavate riiklike maksude ja lõivude toel edendada rahvusvahelisi ja kolmandate riikidega peetavaid läbirääkimisi.

  Muudatusettepanek  7

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Põhjendus 4 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (4 a) Käesolevas direktiivis ettenähtud erandid puudutavad lennunduse heitkoguseid vaid kuni 2016. aastani ja liit kehtestab need selleks, et hõlbustada ICAO 39. assambleel ratifitseeritava üleilmse turupõhise meetme vastuvõtmist käsitleva kokkuleppe saavutamist. Edasisi seadusandlikke meetmeid tuleks võtta vaid juhul, kui selline meede 2016. aastal vastu võetakse. Selleks peaks komisjon pärast 2016. aastal toimuvat ICAO assambleed esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule täieliku aruande ning tegema vajaduse korral kiiresti ettepanekud tulemustega kooskõlas olevate meetmete võtmiseks. Kui kolmandad riigid nõustuvad oma tegevust liidu HKSiga vastavusse viima või samaväärseid meetmeid võtma, tuleks käesolevas direktiivis ette nähtud erandeid vastavalt kohandada.

  Muudatusettepanek  8

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Põhjendus 4 b (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (4 b) Kolmandate riikidega lennunduslepingute üle läbirääkimiste pidamisel peaks EL alati kaasama neisse lennunduse heitkogustega kauplemise teema.

  Muudatusettepanek  9

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Põhjendus 9

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (9) Kui kohaldatakse kolmandate riikide lennuväljadele suunduvate või sealt saabuvate lendude tõendatud heitkoguste protsendimäära või kui lennuettevõtjad kasutavad mõnd muud lähenemisviisi, tuleks lähtuda pärast 2014. aastat tekkivatest heitkogustest, et anda ettevõtjatele lennutegevuse kavandamisel aega nende lähenemisviiside mõistmiseks.

  (9) Kui kohaldatakse kolmandate riikide lennuväljadele suunduvate või sealt saabuvate lendude tõendatud heitkoguste protsendimäära või kui lennuettevõtjad kasutavad mõnd muud lähenemisviisi, tuleks lähtuda ajavahemikus 2014–2016 tekkivatest heitkogustest, et anda ettevõtjatele lennutegevuse kavandamisel aega nende lähenemisviiside mõistmiseks.

  Selgitus

  Kehtivat erandit tuleks kohaldada ainult 2016. aastani ja järgmise ICAO assambleeni. 2016. aasta ICAO assamblee järelduste ja saavutatud tulemuste alusel võiks liit kaaluda, kas ja milliseid täiendavaid meetmeid tuleb võtta rahvusvaheliste läbirääkimiste tulemuste kajastamiseks. Arvestades, et kehtiv erand aegub 2016. aasta lõpus, on seadusandjatel piisavalt aega, et viia lõpule mis tahes vajalikuks osutuv täiendav kaasotsustamismenetlus, kuna 2017. aasta heitkoguste tagastamise tähtajaks on 2018. aasta aprill.

  Muudatusettepanek  10

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Põhjendus 10

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (10) Ilma et see piiraks üleilmse turupõhise meetme kohaldamist alates 2020. aastast, tuleks ajavahemikus 2014–2020 jätta reguleerimisalast välja heitkogused, mis on seotud sellistesse arenguriikidesse suunduvate ja sealt saabuvate lendudega, kelle osakaal rahvusvahelises tsiviillennunduses tonnkilomeetrites mõõdetuna on alla 1 %. Käesolevas ettepanekus tuleks käsitada arenguriigina riike, kes vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 978/2012 pääsevad käesoleva ettepaneku vastuvõtmise ajal liidu turule soodustingimustel, st riike, kes Maailmapanga 2013. aastal liigituse kohaselt ei ole kõrge ega üle keskmise sissetulekuga riigid.

  (10) Ilma et see piiraks üleilmse turupõhise meetme kohaldamist alates 2020. aastast, tuleks ajavahemikus 2014–2016 jätta reguleerimisalast välja heitkogused, mis on seotud sellistesse arenguriikidesse suunduvate ja sealt saabuvate lendudega, kelle osakaal rahvusvahelises tsiviillennunduses tonnkilomeetrites mõõdetuna on alla 1 %. Käesolevas ettepanekus tuleks käsitada arenguriigina riike, kes vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 978/2012 pääsevad käesoleva ettepaneku vastuvõtmise ajal liidu turule soodustingimustel, st riike, kes Maailmapanga 2013. aastal liigituse kohaselt ei ole kõrge ega üle keskmise sissetulekuga riigid.

  Selgitus

  Kehtivat erandit tuleks kohaldada ainult 2016. aastani ja järgmise ICAO assambleeni. 2016. aasta ICAO assamblee otsuste ja saavutatud tulemuste alusel võiks liit kaaluda, kas ja milliseid täiendavaid meetmeid tuleb võtta rahvusvaheliste läbirääkimiste tulemuste kajastamiseks. Arvestades, et kehtiv erand aegub 2016. aasta lõpus, on seadusandjatel piisavalt aega, et viia lõpule mis tahes vajalikuks osutuv täiendav kaasotsustamismenetlus, kuna 2017. aasta heitkoguste tagastamise tähtajaks on 2018. aasta aprill.

  Muudatusettepanek  11

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Põhjendus 10 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (10 a) ELi toimimise lepingu artiklis 349 loetletud äärepoolseimate piirkondade ja EMP põhiterritooriumi vahel toimuvate lendude puhul tuleks samuti järgida piirkondlikku turupõhist käsitust. Kuni ülemaailmse turupõhise meetme jõustumiseni peaks Eurocontrol võtma protsendimäärade arvutamisel aluseks EMP põhiterritooriumil asuvate tähtsamate lennujaamade ja äärepoolseimate piirkondade suhtelise kauguse suurringjoonest, mis ei ulatu kaugemale kui 12 meremiili EMP rannajoone kõige kaugemast punktist.

  Muudatusettepanek  12

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Põhjendus 12

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (12) Pärast 2016. aastal toimuvat ICAO assambleed peaks komisjon andma aru Euroopa Parlamendile ja nõukogule selle tagamiseks, et oleks võimalik arvesse võtta rahvusvahelisi arengutendentse ja käsitleda kõiki erandite tegemise küsimusi.

  välja jäetud

  Muudatusettepanek  13

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Artikkel 1 – punkt -1 (uus)

  Direktiiv 2003/87/EÜ

  Artikkel 3d – lõige 4

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (-1) Artikli 3d lõige 4 asendatakse järgmisega:

   

  „4. Liikmesriigid kasutavad saastekvootide enampakkumisest saadud tulu niisuguste jõupingutuste toetamiseks, mida tehakse selleks, et võidelda kliimamuutusega, eelkõige rahvusvahelisel tasandil, et vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid ning et kohaneda kliimamuutuste mõjuga arengumaades, samuti et rahastada leevendamis- ja kohanemisprotsessidega seotud teadus- ja arendustegevust, eriti aeronautika ja õhutranspordi valdkonnas. Saastekvootide enampakkumisest saadud tulusid kasutatakse ka vähesaastava transpordi jaoks. Enampakkumise tuludest rahastatakse ka annetusi ülemaailmsele energiatõhususe ja taastuvenergia fondile ja ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni Rohelisele Kliimafondile ning meetmeid metsaraadamise ärahoidmiseks.

   

  Liikmesriigid teavitavad komisjoni korrapäraselt esimese lõigu kohaselt võetud meetmetest.”

  Muudatusettepanek  14

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Artikkel 1 – punkt 1

  Direktiiv 2003/87/EÜ

  Artikkel 28a – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  a) väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatesse riikidesse 2013. aastal suunduvate ja sealt väljuvate lendude kõik heitkogused;

  a) väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) asuvatesse riikidesse 2013. aastal suunduvate ja sealt väljuvate lendude kõik heitkogused;

  Muudatusettepanek  15

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Artikkel 1 – punkt 1

  Direktiiv 2003/87/EÜ

  Artikkel 28a – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  b) väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) asuvatest riikidest väljuvate lendude ning sinna suunduvate lendude heitkogused igal kalendriaastal ajavahemikus 2014–2020, kui selliseid lende käitanud ettevõtja on tagastanud saastekvoote vastavalt sellistest lendudest pärit tõendatud heitkoguste protsendimääradele, mis on loetletud IIc lisa kohaselt või arvutatud punkti 6 kohaselt;

  b) väljaspool EMPd asuvatest riikidest väljuvate lendude ning sinna suunduvate lendude heitkogused igal kalendriaastal ajavahemikus 2014–2016, kui selliseid lende käitanud ettevõtja on tagastanud saastekvoote vastavalt sellistest lendudest pärit tõendatud heitkoguste protsendimääradele, mis on loetletud IIc lisa kohaselt või arvutatud lõike 6 kohaselt;

  Muudatusettepanek  16

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Artikkel 1 – punkt 1

  Direktiiv 2003/87/EÜ

  Artikkel 28a – lõige 1 – lõik 1 – punkt b a (uus)

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  b a) EMP põhiterritooriumi ja ELi toimimise lepingu artiklis 349 loetletud äärepoolseimate piirkondade vaheliste lendude heitkogused igal kalendriaastal kuni üleilmse turupõhise meetme jõustumiseni; näitamaks, kui suur osa neist lendudest toimub Euroopa õhuruumis, tagastab selliste lendude käitaja saastekvoote protsendimäära järgi, mille arvutab Eurocontrol vastavalt sellele, milline on EMP põhiterritooriumil asuvate tähtsamate lennujaamade ja äärepoolseimate piirkondade suhteline kaugus suurringjoonest, mis ei ulatu kaugemale kui 12 meremiili EMP rannajoone kõige kaugemast punktist, või lõike 6 kohaselt arvutatud protsendimäära järgi;

  Muudatusettepanek  17

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Artikkel 1 – punkt 1

  Direktiiv 2003/87/EÜ

  Artikkel 28a – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  c) muid kui kommertslende käitava õhusõidukikäitaja lendude heide igal kalendriaastal kuni aastani 2020, kui õhusõidukikäitaja lendudega seotud heitkogus kalendriaastas on alla 1 000 tonni,

  c) muid kui kommertslende käitava õhusõidukikäitaja lendude heide igal kalendriaastal kuni aastani 2016, kui õhusõidukikäitaja lendudega seotud heitkogus kalendriaastas on alla 1 000 tonni;

  Muudatusettepanek  18

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Artikkel 1 – punkt 1

  Direktiiv 2003/87/EÜ

  Artikkel 28a – lõige 1 – lõik 2

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Lõike 1 punkti b kohaseid tõendatud heitkoguseid, mis arvutatakse kooskõlas IIc lisaga, käsitatakse õhusõidukikäitaja tõendatud heitkogusena artiklite 11a, 12 ja 14 tähenduses.

  Lõike 1 punktide b ja b a kohaseid tõendatud heitkoguseid, mis arvutatakse kooskõlas IIc lisaga, käsitatakse õhusõidukikäitaja tõendatud heitkogustena artiklite 11a, 12 ja 14 tähenduses.

  Muudatusettepanek  19

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Artikkel 1 – punkt 1

  Direktiiv 2003/87/EÜ

  Artikkel 28a – lõige 2 – lõik 2

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Liikmesriigid avaldavad aastatel 2013–2020 lennutegevusele eraldatud tasuta saastekvootide arvu hiljemalt [OP: insert a date 4 months after the entry into force of this Directive].

  Liikmesriigid avaldavad aastatel 2013–2016 lennutegevustele eraldatud tasuta saastekvootide arvu hiljemalt [Väljaannete talitus, palun sisestada kuupäev: neli kuud pärast käesoleva direktiivi jõustumist].

  Muudatusettepanek  20

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Artikkel 1 – punkt 1

  Direktiiv 2003/87/EÜ

  Artikkel 28a – lõige 4

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  4. Erandina artikli 3d lõikest 3 vähendatakse liikmesriikide poolt aastatel 2013–2020 enampakkumisel müüdavate saastekvootide arvu nii, et see oleks kooskõlas igale liikmesriigile artikli 28 punktide a–c kohaldamisel omistatud lennunduse heitkoguste osakaaluga.

  4. Erandina artikli 3d lõikest 3 vähendatakse liikmesriikide poolt aastatel 2013–2016 enampakkumisel müüdavate saastekvootide arvu nii, et see oleks kooskõlas igale liikmesriigile lõike 1 punktide a–c kohaldamisel omistatud lennunduse heitkoguste osakaaluga.

  Muudatusettepanek  21

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Artikkel 1 – punkt 1

  Direktiiv 2003/87/EÜ

  Artikkel 28a – lõige 6

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  6. Erandina artikli 12 lõikest 2a ja artikli 14 lõikest 3 võib õhusõidukikäitaja valida väljaspool EMPd asuvatesse riikidesse suunduvate ja sealt väljuvate lendude puhul võimaluse, mille kohaselt ta ei kasuta heiteandmete esitamiseks IIc lisa kohaseid protsendimäärasid ning kõnealused heitkogused arvutab pädev asutus. Arvutamisel võetakse arvesse arvnäitajaid, mis on saadud väikeheitetekitajatele ette nähtud vahendiga, mille on heaks kiitnud Euroopa Komisjon ja milles kasutatakse Eurocontroli esitatud HKSi tugivahendi andmeid. Pädev asutus esitab kõik sellised arvutused komisjonile. Artiklite 11a, 12, 14 ja 28a kohaldamisel käsitatakse sellistel asjaoludel tehtud heitearvutusi õhusõidukikäitaja tõendatud heitkogusena.

  6. Erandina artikli 12 lõikest 2a ja artikli 14 lõikest 3 võib õhusõidukikäitaja valida väljaspool EMPd asuvatesse riikidesse ning äärepoolseimate piirkondade lennuväljadele suunduvate ja sealt väljuvate lendude puhul võimaluse, mille kohaselt ta ei kasuta heiteandmete esitamiseks IIc lisa kohaseid protsendimäärasid ning kõnealused heitkogused arvutab pädev asutus. Arvutamisel võetakse arvesse arvnäitajaid, mis on saadud väikeheitetekitajatele ette nähtud vahendiga, mille on heaks kiitnud Euroopa Komisjon ja milles kasutatakse Eurocontroli esitatud HKSi tugivahendi andmeid. Pädev asutus esitab kõik sellised arvutused komisjonile. Käitajale teatatakse pädeva asutuse arvutuste tulemused ning artiklite 11a, 12, 14 ja 28a kohaldamisel käsitatakse sellistel asjaoludel tehtud heitearvutusi õhusõidukikäitaja tõendatud heitkogustena.

  Muudatusettepanek  22

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Artikkel 1 – punkt 1

  Direktiiv 2003/87/EÜ

  Artikkel 28a – lõige 7

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  7. Pärast 2016. aastal toimuvat ICAO assambleed esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, milles käsitleb meetmeid, millega heitkoguste suhtes rakendatakse alates 2020. aastast üleilmset turupõhist meedet, ja lisab vajaduse korral ettepanekud.

  7. Komisjon annab igal aastal Euroopa Parlamendile ja nõukogule aru 2016. aastal toimuva ICAO assamblee ettevalmistustest ja sellealastest läbirääkimistest ning oma tegevusest, et edendada kolmandates riikides õhuruumipõhise käsituse omaksvõtmist. Pärast 2016. aastal toimuvat ICAO assambleed esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule ka eriaruande assamblee tulemuste kohta. Ratifitseeritavas üleilmses turupõhises meetmes kokkuleppimise korral hõlmab kõnealune aruanne vajaduse korral kõnealustest arengusuundumustest lähtuvaid ettepanekuid. Kõigile ettepanekutele lisatakse üksikasjalikud mõjuhinnangud.

  Kui üleilmset turupõhist meedet ei hakata kohaldama alates 2020. aastast, vaadeldakse aruandes sobivaid võimalusi hõlmata pärast 2020. aastat väljaspool EMPd asuvatesse riikidesse suunduvate ja sealt saabuvate lendudega seotud heitkogused, kui sellist üleilmset meedet pikemat aega ei rakendata. Komisjon käsitleb aruandes ka lahendusi muudele küsimustele, mis võivad tekkida lõigete 1–4 rakendamisel, säilitades samal ajal kõikide ühel ja samal lennuliinil tegutsevate ettevõtjate võrdse kohtlemise.

  Kui üleilmset turupõhist meedet ei hakata kohaldama alates 2020. aastast, vaadeldakse aruandes sobivaid võimalusi hõlmata pärast 2016. aastat väljaspool EMPd asuvatesse riikidesse suunduvate ja sealt saabuvate lendudega seotud heitkogused tingimustes, kus sellist üleilmset meedet pikemat aega ei rakendata. Komisjon käsitleb aruandes ka lahendusi muudele küsimustele, mis võivad tekkida lõigete 1–4 rakendamisel, säilitades samal ajal kõikide ühel ja samal lennuliinil tegutsevate ettevõtjate võrdse kohtlemise.

  Muudatusettepanek  23

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Lisa

  Direktiiv 2003/87/EÜ

  IIc lisa – selgitus – lõik 6

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Ilma et see piiraks üleilmse turupõhise meetme kohaldamist alates 2020. aastast, kohaldatakse EMP liikmesriikide ja selliste arenguriikide vaheliste lendude suhtes, kelle osakaal rahvusvahelises tsiviillennunduses on tonnkilomeetrites mõõdetuna alla 1 %, ajavahemikus 2014–2020 protsendimäära null. Käesolevas ettepanekus tuleks käsitada arenguriigina riike, kes vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 978/2012 pääsevad käesoleva ettepaneku vastuvõtmise ajal liidu turule soodustingimustel, st riike, kes Maailmapanga 2013. aastal liigituse kohaselt ei ole kõrge ega üle keskmise sissetulekuga riigid.

  Ilma et see piiraks üleilmse turupõhise meetme kohaldamist alates 2020. aastast, kohaldatakse EMP liikmesriikide ja selliste arenguriikide vaheliste lendude suhtes, kelle osakaal rahvusvahelises tsiviillennunduses on tonnkilomeetrites mõõdetuna alla 1 %, ajavahemikus 2014–2016 protsendimäära null. Käesolevas ettepanekus tuleks käsitada arenguriigina riike, kes vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 978/2012 pääsevad käesoleva ettepaneku vastuvõtmise ajal liidu turule soodustingimustel, st riike, kes Maailmapanga 2013. aastal liigituse kohaselt ei ole kõrge ega üle keskmise sissetulekuga riigid.

  Muudatusettepanek  24

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Lisa

  Direktiiv 2003/87/EÜ

  IIc lisa – selgitus – lõik 6 a (uus)

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  EMP liikmesriikidest äärepoolseimatesse piirkondadesse suunduvate ja sealt saabuvate lendude heitkoguseid käsitlevad artikli 28a kohased protsendimäärad arvutatakse vastavalt allpool esitatud tabelile, millesse enne vastuvõtmist sisestatakse mutatis mutandis sama valemi kohaselt leitavad protsendimäärad, mis põhinevad parimatel olemasolevatel, sealhulgas Eurocontroli abil saadud andmetel:

  Muudatusettepanek  25

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Lisa

  Direktiiv 2003/87/EÜ

  IIc lisa – tabel – rida 37

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  HIINA, k.a HONGKONG, MACAU ja TAIWAN

  HIINA, k.a HONGKONG ja MACAU

  Muudatusettepanek  26

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Lisa

  Direktiiv 2003/87/EÜ

  IIc lisa – tabel – rida 147 a (uus)

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  TW TAIWAN

  Muudatusettepanek  27

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  IIc lisa – tabel – viimase rea järel read 172 a – 172 i (uued)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  Guadeloupe

   

  Prantsuse Guajaana

   

  Martinique

   

  Réunion

   

  Saint-Barthélemy

   

  Saint-Martin

   

  Assoorid

   

  Madeira

   

  Kanaari saared

  • [1]  ELT C … Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

  SELETUSKIRI

  Miks on vajalik piirata lennunduse kasvuhoonegaaside heitkoguseid?

  Lennunduse kasvuhoonegaaside heitkogused suurenevad kiiresti. Meetmete võtmata jätmise korral kasvavad need Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) prognooside kohaselt 2040. aastaks 1900 megatonnini.

  Allikas: ICAO

  Muudes hinnangutes prognoositakse 2050. aastaks nende koguseks 3500–4500 megatonni. 3,5 gigatonni on 20 % kogusest, milleni üleilmseid heitkoguseid tuleb IPCC kohaselt 2050. aastaks vähendada, et kliimamuutus jääks 2 kraadi piiresse.

   

  Viienda IPCC (2013) kohaselt tuleb üleilmseid heitkoguseid 2050. aastaks oluliselt vähendada, kui soovime 2/3 tõenäosust pidada nimetatud aastal kinni 2 kraadi eesmärgist.

  Allikas: IPCC

  Lennunduse heitkoguste reguleerimise ülesande andis rahvusvaheline üldsus ICAO-le 1997. aastal Kyoto protokolliga. Samal ajal kui Kyoto protokoll ei ole andnud soovitud tulemusi kliimamuutuste probleemi käsitlemisel, ei saa eirata seda, et vähemalt Euroopa Liit on järginud oma kohustust ja piiranud heitkoguseid. Teisalt ei ole võetud märkimisväärseid meetmeid lennunduse heitkoguste piiramiseks.

  Muude transpordiliikide suhtes õigluse tagamiseks peab ka lennundussektor osalema kliimamuutuste piiramise alastes jõupingutustes. Kahjuks on lennundus kõige vähem kliimasõbralik transpordiliik ning samal ajal kui muud transpordiliigid on ülimalt reguleeritud ning nende suhtes kohaldatakse paljusid makse ja tasusid, ei ole lennundust Euroopa tasandil käsitletud.

   

  2008. aasta õigusakt, kolmandate riikide kriitika ja selle kriitika põhjendatus

  Õigusakt, millega lisati lennundus HKSi, kiideti heaks pärast rohkem kui kaks aastat kestnud arutelu ja kõikide sidusrühmade kaasamist ühehäälselt nõukogu poolt ja enam kui 90 % häälteenamusega Euroopa Parlamendis. Õigusakti nurgakiviks oli asjaolu, et kaasatakse kõik Euroopast väljuvad ja Euroopasse saabuvad lennud. Seda on kritiseerinud kolmandad riigid. Pärast Ameerika lennuettevõtjate poolt esitatud hagi otsustas aga Euroopa Kohus, et see vastab täielikult rahvusvahelisele õigusele. Kulud on väga mõõdukad, hoolimata kolmandate riikide esitatud väidetest, kes vahel räägivad üüratust koormast nende vastava sektori jaoks. Kõige uuemate arvnäitajate kohaselt on Ryanairi kulud olnud 0,03 eurot ja Easyjeti kulud 0,11 eurot (muude, vähem tõhusa õhutranspordilaevastikuga lennuettevõtjate kulud võivad olla natuke suuremad). ELi liikmesriikide või kolmandate riikide kehtestatavate maksude ja tasude kulud on palju suuremad.

  Riik

  Õiguslik käsitlus

  Kulud lennu kohta

  Saksamaa

  Luftverkehrssteuer (lennuliiklusmaks)

   

  Sihtkohast sõltuvalt kuni 42,18 eurot

  Ühend-kuningriik

  Air Passenger Duty APD (lennureisijamaks)

  Kuni 184 naela 6000 miili kohta

  USA

  International Transportation Tax (rahvusvahelise transpordi maks)

   

  16,30 USA dollarit reisija kohta

  EL

  HKS

  0,03 eurot (Ryanair)

  Kuni 2 eurot kontinentidevahelise lennu kohta (komisjoni hinnang)

  India

  Väljumistasu + 10,3 % teenustasu (lennujaama arendamise maks Delhis)

  7,40 eurot, 10 USA dollarit

  +19 eurot, 25 USA dollarit (ainult Delhis)

  Austria

  Flugabgabegesetz (lennumaksuseadus)

  Vahemaast sõltuvalt kuni 35 eurot

  Üks oluline kolmandate riikide argument oli see, et Euroopa Liidu õigusakt on eksterritoriaalsuse tõttu ebaseaduslik. See argument ei ole Euroopa Kohtu arvates põhjendatud, sest hõlmatud on vaid lennud, mis väljuvad Euroopast ja saabuvad Euroopasse. Saastekvootide tagastamise kohustus on aga pikema lennu korral muidugi suurem. See ei ole aga ELi õigusakti eripära. Ka riiklike maksude ja tasude puhul kohaldatakse sama põhimõtet, näiteks Suurbritannia tasu on märkimisväärselt suurem Mehhikosse suunduva lennu puhul kui Kanadasse suunduva lennu puhul, kuigi Kanada ja Mehhiko vahemaa puhul on peamiselt tegemist Ameerika Ühendriikide territooriumiga (vt järgmist kaarti).

  Torontosse (Kanada) suunduva lennu puhul kohaldatakse lennureisijamaksu (APD) suuruses 130 naela (156 eurot).

   

  Londonist México linna suunduva äriklassi (umbes 5000 miili pikkuse) lennu puhul kohaldatakse lennureisijamaksu suuruses 162 naela (195 eurot).

  ICAO protsess ja aja seiskamise õigusakt

  Kuigi kriitika ei ole põhjendatud, reageeris Euroopa Liit kolmandate riikide argumentidele. On väidetud, et Euroopa Liidu õigusakt takistab rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimist. See ei ole kunagi nii olnud, kuid hea tahte märgina tegi komisjon ettepaneku piirata süsteemi Euroopa-siseste lendudega üheks aastaks, et aidata jõuda paremale kokkuleppele 2013. aasta septembris ja oktoobris toimuval ICAO peaassambleel.

  Õigusaktis on tehtud selgeks, et

  „Käesolevas otsuses sätestatud erand puudutab ainult 2012. aasta lennunduse heitkoguseid”.

  (10) (...) Euroopa Liit näeb ette kõnealuse erandi, et hõlbustada ICAO assamblee 38. istungjärgul kokkuleppe saavutamist ICAO assamblee 38. istungjärgust kaugemale ulatuva üleilmse turupõhise meetme väljatöötamise realistliku ajakava kohta ning – kuni ülemaailmse turupõhise meetme kohaldamiseni – sellise raamistiku kohta, millega hõlbustataks riiklike ja piirkondlike turupõhiste meetmete ulatuslikku kohaldamist rahvusvahelises lennunduses.

  2013. aasta septembris ja oktoobris toimunud ICAO assambleel võeti vastu resolutsioon, mis hõlmas kohustust „töötada välja üleilmne turupõhine meede rahvusvahelise lennunduse jaoks, võttes arvesse punktis 19 nõutud tööd”. See on oluline samm, kuid kahjuks hõlmab kõnealune resolutsioon ka rohkelt tingimusi ja eeltingimusi. Seetõttu ei ole sugugi kindel, et 2016. aastal toimuval ICAO assambleel suudetakse tõepoolest vastu võtta selged turupõhise meetme eeskirjad. Arvesse tuleb võtta asjaolu, et 2001. aastal toimunud ICAO assambleel juba kiideti heaks heitkogustega kauplemine, kuid kahjuks tegelikke edusamme tehtud ei ole.

   

  ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni sellest vägagi erinevate tulemustega võrreldes tuleb öelda, et isegi Varssavis toimunud osaliste 19. konverentsil saavutati konkreetsemaid ja positiivsemaid tulemusi kui ICAO assambleel. Euroopa Liidu väga oluline tingimus oma õigusakti täiendavaks muutmiseks oli see, et tuleks vastu võtta raamistik riiklike ja piirkondlike süsteemide, näiteks ELi süsteemi jaoks. Kahjuks seda tehtud ei ole.

  Lennundussektor, mida esindab peamiselt IATA, on kahjuks töötanud ICAO protsessis suuresti Euroopa Liidule vastu, kuid teisalt tuleb võtta arvesse IATA antud panust üleilmsesse protsessi. Sektori kohustus vähendada 2050. aastaks heitkoguseid 50 % võrra on ICAO tekstist palju kaugeleulatuvam.

  Tagajärjed ELi jaoks pärast ICAO assambleed

  Paljud sidusrühmad, näiteks Euroopa Odavlennufirmade Liit ELFAA, mis esindab peaaegu 50 % Euroopa-sisestest lendudest, paljud valitsusvälised organisatsioonid ja paljud Euroopa Parlamendi liikmed on palunud kehtivat õigusakti mitte muuta. See tähendaks, et kogu HKS, mis hõlmab kontinentidevahelisi lende, mis väljuvad Euroopast ja saabuvad Euroopasse, peaks nende kogu vahemaa suhtes jõustuma järgmise aasta 1. maist. Teised (paljud sidusrühmad esindavad seda seisukohta kulisside taga) pooldavad praeguse nn aja seiskamise pikendamist kuni 2016. või isegi 2020. aastani, mis tähendaks, et hulk aastaid oleksid hõlmatud üksnes Euroopa-sisesed lennud, isegi kui need toimuvad üle Euroopa õhuruumi.

  Komisjoni ettepanek koos õhuruumipõhise lähenemisviisiga kujutab endast kõnealuse kahe äärmuse vahelist kompromissi.

   

  Allikas: Euroopa Komisjon

  See tähendab, et kõik lennud, mis väljuvad Euroopast ja/või saabuvad Euroopasse on hõlmatud nende Euroopa õhuruumi kuuluvas osas. Näiteks lend Pariisist või Londonist Istanbuli lennujaama (see on väga oluline, sest Istanbulis avatakse maailma suurim lennujaam) oleks hõlmatud kuni Kreeka piirini, seega peaaegu 100 % ulatuses. Nn aja seiskamise õigusakti kohaselt ei ole see üldse hõlmatud. Mõnda Araabia Ühendemiraatide sõlmlennujaama suunduv lend oleks õhuruumipõhise lähenemisviisi alusel hõlmatud peaaegu 50 % ulatuses selle heitkogustest.

  Raportööri ettepanek

  Raportöör toetab põhimõtteliselt Euroopa Komisjoni ettepanekut. Olles jätkuvalt veendunud, et kolmandate riikide surve ei jätku lõputult, tuleb võtta arvesse, et süsteemi täieliku rakendamise korral võib rahvusvaheline protsess kannatada. Õhuruumipõhisel käsitusel on nn aja seiskamise käsituse suhtes palju eeliseid:

  1.        Keskkonna- ja kliimakaitse

  Komisjoni ettepanekuga hõlmatakse algse korraldusega võrreldes umbes 40 % heitkogustest, nn aja seiskamine hõlmas vaid umbes 20 %.

  2.        Mõju rahvusvahelistele läbirääkimistele

  Nn aja seiskamise lihtsat pikendamist võiks pidada Euroopa Liidu tingimusteta allaandmiseks. Kui tehakse edusamme rahvusvahelisel tasandil, tuleneb see peamiselt Euroopa Liidu survest. Paljude ettepanekutega, mida ICAO raames kaalutakse, ei vähendataks tegelikkuses lennunduse heitkoguseid, vaid arvesse võetaks vaid CO2-neutraalse majanduskasvu saavutamist alates 2020. aastast. ICAO peamise strateegia aluseks on tasaarvestused (mis peamiselt tähendab puhta arengu mehhanismi) ja biokütused. Kajastades küll kriitilise tähtsusega arutelu kõnealuse kahe instrumendi üle Euroopa Liidus, on oluline esitada alternatiivne lahendus. Meie süsteemiga tõepoolest sunnitakse heitkoguseid vähendama, olgugi et vaid 5 % võrra.

  3.        Konkurentsiolukord Euroopa lennujaamades ja lennundussektoris

  Nn aja seiskamise ettepanekuga sekkutakse Euroopa lennuettevõtjate ja lennujaamade konkurentsiolukorda. Euroopa Liidu läheduses asuvad suured sõlmlennujaamad (st Istanbul) saavad selle pikendamisest kasu. Lennuettevõtjad, kes teevad peamiselt Euroopa-siseseid lende, on ebasoodsas konkurentsiolukorras võrreldes ettevõtjatega, kes saavad Euroopa Liidu siseseid lende ristsubsideerida.

  4.        Õiguslik olukord

  Euroopa Kohtu otsuse ja Chicago konventsiooni põhjal on ilmselge, et õhuruumipõhine lähenemisviis on rahvusvahelise õigusega täielikus kooskõlas. ICAO nõukogu toetas septembri alguses ühehäälselt õhuruumipõhist lähenemisviisi. ICAO resolutsioon, mis ei hõlma õhuruumipõhist lähenemisviisi, ei ole selles küsimuses õiguslikult siduv, sest EL ja paljud teised on esitanud oma reservatsioonid.

  Raportööri esitatud muudatusettepanekud

  Samal ajal kui raportöör soovitab jääda võimalikult suures ulatuses komisjoni ettepaneku juurde, näib siiski olevat mõistlik teha mõned muudatused.

  1.        2016. aasta järgne õiguslik olukord

  Direktiivi muutmine on põhjendatud üksnes seetõttu, et 2016. aastal on oodata läbimurret üleilmse lennunduse õiguslikult siduva kokkuleppe osas. Kuigi reaalselt võimalik, ei ole see sugugi kindel. Seetõttu on mõistlik kasutada õhuruumipõhist lähenemisviisi kuni 2016. aastani ja võtta täielik HKS uuesti kasutusele alates 2017. aastast. Kui rahvusvaheline kokkulepe 2016. aastal ICAOs tõepoolest vastu võetakse, peaks Euroopa Liit olema muidugi valmis õigusakte vastavalt muutma.

  2.        Muudatusettepanekud kõrgemate eesmärkide seadmiseks ja keskkonnaseisundi parandamiseks ning võrdse kohtlemise tagamiseks muude sektoritega võrreldes

  Enampakkumise määraks on lennunduse HKSis üksnes 15 %, samas kui ülejäänud sektorite puhul on see keskmiselt 40 %. Piirmäär on üksnes 5 %, samas kui muude sektorite puhul on see 21 %. Seda on alati kritiseeritud ja Euroopa Parlament nõudis juba 2007. ja 2008. aasta õigusloomeprotsessis kõigi sektorite võrdset kohtlemist. Õhuruumipõhise lähenemisviisiga vähendatakse HKSiga hõlmatud heitkoguseid 40 %ni algse ettepanekuga võrreldes. Keskkonnakahju piiramiseks on õigustatud suurendada enampakkumist ja vajalik vähendada heitkoguseid (piirmäär) vähemalt tasemele, mida peavad järgima muud sektorid juba 2013. aasta algusest peale.

  Kehtivate ELi õigusaktide rakendamine on igasuguse edu jaoks ülimalt oluline

  Raportööri tähelepanu on juhitud asjaolule, et kuigi ELi HKS on piiratud Euroopa-siseste lendudega, näivad teatavad liikmesriigid praegu kõhklevat õigusakte rakendamast. Niisugused kolmandad riigid nagu Hiina ja India keelduvad lendude puhul Euroopas, näiteks Frankfurdist Londonisse, saastekvoote tagastamast. Raportööri jaoks tundub olevat vastuvõetamatu arutada nõukoguga seadusandliku ettepaneku mis tahes tulemusi enne, kui on selge, et väga piiratud nn aja seiskamise õigusakti rakendatakse. Me ei saa nõustuda sellega, et kolmandad riigid, näiteks Hiina ja India keelduvad Euroopa Liidus tegutsedes täitmast ELi õigusakte.

  Ülimalt oluline on jõuda vastuvõtmiseni aprilliks

  Kõik need, kes ei soovi säilitada lennunduse puhul ELi HKSi selle algses vormis, mis tähendab kõigi kontinentidevaheliste lendude hõlmamist alates väljumisest kuni lõpliku sihtkohani, peavad püüdma jõuda muudetud direktiivi osas kokkuleppele aprilliks, sest vastasel korral tuleb 1. mail jõustada algne õigusakt. Seetõttu on kokku lepitud ambitsioonikas ajakavas, ka transpordikomisjoni vastutavate isikutega. Raportöör peab muudatuse osas kokkuleppe saavutamist vajalikuks ja on valmis rääkima kõigi sidusrühmadega, kuid ei soovitaks Euroopa Parlamendil piirduda ühegi kompromissi puhul nn aja seiskamise põhimõtte pikendamisega.

  TÖÖSTUSE, TEADUSUURINGUTE JA ENERGEETIKAKOMISJONI ARVAMUS (24.1.2014)

  keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonile

  ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem, seoses sellise rahvusvahelise kokkuleppe rakendamisega 2020. aastaks, mille alusel kohaldatakse rahvusvahelise lennunduse heitkoguste suhtes ühtset üleilmset turupõhist meedet
  (COM(2013)0722 – C7‑0374/2013 – 2013/0344(COD))

  Arvamuse koostaja: Eija-Riitta Korhola

  LÜHISELGITUS

  Taust

  Kliimamuutus on globaalne probleem, mis nõuab globaalset lahendust. Lennundus otsustati lõimida ELi HKSiga (heitkogustega kauplemise süsteem), sest Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) protsess edenes aeglaselt; tollal tundus see olevat hea mõte. Usuti, et teisedki järgivad seda eeskuju, mis ergutaks rahvusvahelist üldsust töötama välja ülemaailmselt toimivat lahendust. Mitmed riigid kavandasid toona juba turupõhiseid meetmeid, kuid ülemaailmne lahendus näis veel kaugel olevat. Pärast ELi lennunduse HKSi vastuvõtmist tekitas kohe probleeme selle sätete kohaldamine kolmandate riikide lennuettevõtjatele ja varsti järgnesid selged tagasilöögid. Lennunduse kaasamise käigus ELi HKSi on 2012. aasta algusest peale kolmandad riigid kohaldanud liikmesriikidele ja nende lennuettevõtjatele vastumeetmeid, mis on tuntavalt nõrgendanud lennuettevõtjate konkurentsivõimet ja kasvupotentsiaali. Seetõttu ja võttes arvesse kolmandate riikide ilmset soovimatust teha koostööd ja järgida ELi HKSi, pidi EL võtma vastu otsuse „panna aeg seisma”; otsus on osutunud õigeks ja mõistlikuks.

  Praegune olukord

  Arvamuse koostaja leiab, et ICAO protsessil tuleb nüüd mitmel põhjusel lasta rahus edeneda, püüdmata suruda ELi siseseid õigusakte peale kolmandatele riikidele, sest see seaks ohtu ICAO protsessi ja ohustaks liikmesriike ja ELi lennuettevõtjaid edasiste vastumeetmete ja kaubandussõdadega. Esiteks on otsus üleilmse turupõhise meetme loomise kohta tehtud ja protsess juba käib; ICAO on ainus organ, kus võib jõuda globaalse lahenduseni. Teiseks on selge, et ka väljaspool ELi toetatakse nüüd esmakordselt selgelt ja aktiivselt üleilmset mehhanismi ning peamised osalejad on sõna otsese mõttes pardal. Kolmandaks – kõik sidusrühmad, sealhulgas lennuettevõtjad ja lennundustööstus toetavad seda globaalset lahendust, mis praegu on käegakatsutavam kui kunagi varem. Riigid on varasemast rohkem valmis, kaasatud ja nõustumisaltimad. Peale selle lükkas ICAO ELi ettepaneku õhuruumi kohta konkreetselt tagasi.

  Kokkuvõte

  Arvamuse koostaja on seisukohal, et selle asjaolu tõttu peab EL aktiivselt edendama üleilmset kokkulepet, mitte jätkama ühepoolset tegutsemist, mis tooks kaasa protsessi taandarengu. EL peab vältima kõiki meetmeid, mida liidu rahvusvahelised partnerid võivad ebakonstruktiivseks pidada ja mis takistaksid läbirääkimisi ICAOs. Kõik raportid kolmandatest riikidest käesoleva ettepaneku teemal räägivad selle vastu, seetõttu teeb arvamuse koostaja ettepaneku jätkata „aja seisma paneku” meetme kohaldamist EMP siseselt aastani 2016. Ka ELi HKSi sellise kohaldamisala korral oleks EL lennunduse heitkoguste vähendamise varajaste meetmete võtmisel jätkuvalt esikohal. Kuigi ELil on ainuõigus toimida oma territooriumil seadusandjana, ei ole see arvamuse koostaja meelest õige suund, kui soovitakse tõeliselt üleilmset lahendust. Kliimadiplomaatias peab iga osaline suutma mängida meeskonnas, püüeldes ühiste vahenditega ühise eesmärgi poole. Lisaks üleilmse lahenduse väljatöötamisele peab ELi prioriteediks olema liidu lennundustööstuse heaolu, konkurentsivõime ja tegevusvõimaluste tagamine tiheda konkurentsiga sektoris.

  Eespool toodud põhjustel teeb arvamuse koostaja ettepaneku pikendada EMP siseste „aja seisma paneku” sätete kehtivust kuni ICAO assamblee toimumiseni 2016. aastal, et leida tõeliselt globaalne lahendus, millest oleks reaalset kasu nii kliimale kui kõigile osapooltele.

  MUUDATUSETTEPANEKUD

  Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

  Muudatusettepanek  1

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Põhjendus 1

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (1) Euroopa Liit püüab tagada tulevase rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimist, et võtta kontrolli alla lennundusest tulenevate kasvuhoonegaaside mõju, ning enne kokkuleppe sõlmimist vähendada iseseisva meetmega liidu lennuväljadelt väljuvate ja sinna saabuvate lendude heite mõju kliimamuutusele. Selleks et need eesmärgid vastastikku toetaksid üksteist ega oleks omavahel vastuolus, on asjakohane võtta arvesse olukorra arengut ja rahvusvahelistel foorumitel võetavaid seisukohti, eelkõige resolutsiooni, milles on esitatud Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) poliitika ja keskkonnakaitse tavade konsolideeritud aruanne, mis võeti vastu ICAO assamblee 38. istungjärgul.

  (1) Euroopa Liit püüab tagada tulevase rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimist, et võtta kontrolli alla lennundusest tulenevate kasvuhoonegaaside mõju. Arvesse võetakse olukorra arengut ja rahvusvahelistel foorumitel võetavaid seisukohti, eelkõige resolutsiooni, milles on esitatud Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) poliitika ja keskkonnakaitse tavade konsolideeritud aruanne, mis võeti vastu ICAO assamblee 38. istungjärgul.

  Muudatusettepanek  2

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Põhjendus 2

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (2) Sellest tulenevalt on soovitav ajutiselt lugeda Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2003/87/EÜ4 esitatud nõuded täidetuks, kui kolmandate riikide lennuväljadelt väljuvate ja sinna suunduvate lendudega seotud heite teatavate protsendimääradega seotud kohustused on täidetud. Niimoodi rõhutab liit asjaolu, et nõudeid võib kohaldada Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riikide lennuväljadelt väljuvate ja sinna suunduvate lendudega seotud heite teatavate protsendimäärade suhtes samamoodi, nagu on võimalik hõlmata õigusnõuetega rohkem kõnealustelt lennuväljadelt väljuvatest ja sinna suunduvatest lendudest tulenevaid heitkoguseid.

  välja jäetud

  __________________

   

  4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/87/EÜ, 13. oktoober 2003, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (ELT L 275, 25.10.2003, lk 32).

   

  Selgitus

  Põhjendus on liigne, kuna direktiivi kehtivusala piiratakse nii, et seda kohaldatakse ainult EMP sisestele lendudele.

  Muudatusettepanek  3

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Põhjendus 3

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (3) Arvestades, et direktiivi 2003/87/EÜ kohaldatakse jätkuvalt selliste lendude suhtes, mis saabuvad liidu lennuväljadele või väljuvad sealt, ning eesmärgiga tagada lihtne ja töökindel vahend, millega piirata piirkondlike turupõhiste meetmete kohaldamist seitsmele aastale seni, kuni üleilmne turupõhine meede hakkab toimima, on Eurocontrol suhtelise osa arvutamisel lähtunud EMP riikide ja kolmandate riikide põhiliste lennujaamade vahelise sellise suurringjoone suhtelisest osast, mis ei ole kaugemal kui 12 meremiili EMP rannajoone kõige kaugemast punktist. Kuna ELi arvates ei peaks üleilmne turupõhine meede põhinema tegelikel õhuruumiga seotud kaalutlustel, võrrelduna lennuväljadele saabuvate ja sealt väljuvate lendudega, kohaldatakse protsendimäärasid üksnes kuni aastani 2020.

  välja jäetud

  Selgitus

  Põhjendus on liigne, kuna direktiivi kehtivusala piiratakse nii, et seda kohaldatakse ainult EMP sisestele lendudele.

  Muudatusettepanek  4

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Põhjendus 6

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (6) Selleks et kehtestada kolmandate riikide lennuväljadele suunduvate ja sealt väljuvate lendude tõendatud heitkoguste protsendimäär, on vaja teada kogu lennuga seotud heidet. Arvesse ei võeta siiski kõnealuse protsendimääraga hõlmamata heitkoguseid.

  välja jäetud

  Muudatusettepanek  5

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Põhjendus 7

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (7) Peale selle peaks kolmandatesse riikidesse suunduvate ja sealt väljuvate lendude puhul olema õhusõidukikäitajal võimalik valida, et ta ei anna aru kõnealuste lendude tõendatud heitkogustest, vaid selle asemel prognoosib võimalikult täpselt lendude heitkogused, mis ei sisalda väljaspool EMP liikmesriike tekkinud heidet.

  välja jäetud

  Muudatusettepanek  6

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Põhjendus 9

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (9) Kui kohaldatakse kolmandate riikide lennuväljadele suunduvate või sealt saabuvate lendude tõendatud heitkoguste protsendimäära või kui lennuettevõtjad kasutavad mõnd muud lähenemisviisi, tuleks lähtuda pärast 2014. aastat tekkivatest heitkogustest, et anda ettevõtjatele lennutegevuse kavandamisel aega nende lähenemisviiside mõistmiseks.

  välja jäetud

  Muudatusettepanek  7

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Põhjendus 10

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (10) Ilma et see piiraks üleilmse turupõhise meetme kohaldamist alates 2020. aastast, tuleks ajavahemikus 2014–2016 jätta reguleerimisalast välja heitkogused, mis on seotud sellistesse arenguriikidesse suunduvate ja sealt saabuvate lendudega, kelle osakaal rahvusvahelises tsiviillennunduses tonnkilomeetrites mõõdetuna on alla 1 %. Käesolevas ettepanekus tuleks käsitada arenguriigina riike, kes vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 978/2012 pääsevad käesoleva ettepaneku vastuvõtmise ajal liidu turule soodustingimustel, st riike, kes Maailmapanga 2013. aastal liigituse kohaselt ei ole kõrge ega üle keskmise sissetulekuga riigid.

  välja jäetud

  Muudatusettepanek  8

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 1

  Direktiiv 2003/87/EÜ

  Artikkel 28a – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatesse riikidesse 2013. aastal suunduvate ja sealt väljuvate lendude kõik heitkogused;

  väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatesse riikidesse igal kalendriaastal ajavahemikus 2013–2020 suunduvate ja sealt väljuvate lendude kõik heitkogused;

  Muudatusettepanek  9

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 1

  Direktiiv 2003/87/EÜ

  Artikkel 28a – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) asuvatest riikidest väljuvate lendude ning sinna suunduvate lendude heitkogused igal kalendriaastal ajavahemikus 2014–2017, kui selliseid lende käitanud ettevõtja on tagastanud saastekvoote vastavalt sellistest lendudest pärit tõendatud heitkoguste protsendimääradele, mis on loetletud IIc lisa kohaselt või arvutatud punkti 6 kohaselt;

  välja jäetud

  Muudatusettepanek  10

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 1

  Direktiiv 2003/87/EÜ

  Artikkel 28a – lõige 1 – lõik 2

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Lõike 1 punkti b kohaseid tõendatud heitkoguseid, mis arvutatakse kooskõlas IIc lisaga, käsitatakse õhusõidukikäitaja tõendatud heitkogusena artiklite 11a, 12 ja 14 tähenduses.

  välja jäetud

  Muudatusettepanek  11

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 1

  Direktiiv 2003/87/EÜ

  Artikkel 28a – lõige 5

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Kui õhusõidukikäitaja aastane koguheide on alla 25 000 tonni, käsitatakse erandina artiklitest 3g, 12, 15 ja 18a seda heidet tõendatud heitkogusena, kui see on määratud väikeheitetekitajatele ette nähtud vahendiga, mille on heaks kiitnud Euroopa Komisjon ja milles kasutatakse Eurocontroli esitatud HKSi tugivahendi andmeid, ning liikmesriigid võivad kommertslende käitava õhusõidukikäitaja suhtes rakendada lihtsustatud korda seni, kuni sellega saavutatakse samasugune täpsus kui nimetatud vahendiga.

  Kui õhusõidukikäitaja aastane koguheide on alla 25 000 tonni, käsitatakse erandina artiklitest 3g, 12, 15 ja 18a seda heidet tõendatud heitkogusena, kui see on määratud Eurocontroli HKSi tugivahendi andmeid kasutades, ning liikmesriigid võivad kommertslende käitava õhusõidukikäitaja suhtes rakendada lihtsustatud korda seni, kuni sellega saavutatakse samasugune täpsus kui nimetatud vahendiga.

  Selgitus

  Väikeheitetekitajatele ette nähtud vahendi osa selles kontekstis ei ole ilmne, sest heitkoguste aruande saab HKSi tugivahendist, kui lennuettevõtjal on selle programmi kasutamisluba.

  Muudatusettepanek  12

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 1

  Direktiiv 2003/87/EÜ

  Artikkel 28a – lõige 6

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Erandina artikli 12 lõikest 2a ja artikli 14 lõikest 3 võib õhusõidukikäitaja valida väljaspool EMPd asuvatesse riikidesse suunduvate ja sealt väljuvate lendude puhul võimaluse, mille kohaselt ta ei kasuta heiteandmete esitamiseks IIc lisa kohaseid protsendimäärasid ning kõnealused heitkogused arvutab pädev asutus. Arvutamisel võetakse arvesse arvnäitajaid, mis on saadud väikeheitetekitajatele ette nähtud vahendiga, mille on heaks kiitnud Euroopa Komisjon ja milles kasutatakse Eurocontroli esitatud HKSi tugivahendi andmeid. Pädev asutus esitab kõik sellised arvutused komisjonile. Artiklite 11a, 12, 14 ja 28a kohaldamisel käsitatakse sellistel asjaoludel tehtud heitearvutusi õhusõidukikäitaja tõendatud heitkogusena.

  välja jäetud

  Muudatusettepanek  13

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Artikkel 1 – lõige 2

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (2) Lisasid muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

  välja jäetud

  Muudatusettepanek  14

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Lisa

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  [...]

  välja jäetud

  MENETLUS

  Pealkiri

  Direktiivi 2003/87/EÜ (millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem, seoses sellise rahvusvahelise kokkuleppe rakendamisega 2020. aastaks, mille alusel kohaldatakse rahvusvahelise lennunduse heitkoguste suhtes ühtset üleilmset turupõhist meedet) muutmine

  Viited

  COM(2013)0722 – C7-0374/2013 – 2013/0344(COD)

  Vastutav komisjon

         istungil teada andmise kuupäev

  ENVI

  24.10.2013

   

   

   

  Arvamuse esitaja(d)

         istungil teada andmise kuupäev

  ITRE

  24.10.2013

  Arvamuse koostaja

         nimetamise kuupäev

  Eija-Riitta Korhola

  20.11.2013

  Arutamine parlamendikomisjonis

  16.12.2013

   

   

   

  Vastuvõtmise kuupäev

  23.1.2014

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  29

  22

  3

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Amelia Andersdotter, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Zbigniew Zaleski

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

  Maria Badia i Cutchet, Yves Cochet, Rachida Dati, Ioan Enciu, Věra Flasarová, Françoise Grossetête, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Werner Langen, Vladko Todorov Panayotov, Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

  Jean-Paul Besset, Janusz Władysław Zemke

  TRANSPORDI- JA TURISMIKOMISJONI ARVAMUS (22.1.2014)

  keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonile

  ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem, seoses sellise rahvusvahelise kokkuleppe rakendamisega 2020. aastaks, mille alusel kohaldatakse rahvusvahelise lennunduse heitkoguste suhtes ühtset üleilmset turupõhist meedet
  (COM(2013)0722 – C7‑0374/2013 – 2013/0344(COD))

  Arvamuse koostaja: Mathieu Grosch

  LÜHISELGITUS

  Taust

  Praegu toodab lennundus umbes kolm protsenti kasvuhoonegaaside heitkoguste koguhulgast, kuid see protsent kasvab kiiresti. Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) hinnangul muutus lennunduse põhjustatud CO2 heitkoguste hulk aastail 1990–2006 peaaegu kahekordseks. Võrdluseks võib tuua, et fossiilkütustest pärinevate heitkoguste hulk kasvas 34 %. See ennustab 63–88 %-list kasvu aastaks 2020, ja seda ajavahemiku vältel, mil EL on kohustunud vähendama kasvuhoonegaaside heitkoguseid 1990. aasta tasemega võrreldes 20 %.

  Globaalse soojenemise vastu saab tõhusalt võidelda üksnes rahvusvahelist käsitust kasutades. Ei süsinikdioksiidiheited ega kliimamuutus hooli riigipiiridest. Seetõttu tuleks samad kliimaga seotud eesmärgid võtta vastu üleilmselt. Seda on võimalik saavutada vaid ICAO taseme kokkuleppega.

  Aastal 2013 tunnistas ICAO assamblee, et jätkusuutliku kasvu edendamiseks lennunduses on vaja turupõhiseid meetmeid ning turupõhiste meetmete kava on teostatav kolmel viisil (süsinikdioksiidi kohustuslik kompenseerimine tulu jagamisega/jagamiseta ja heitkogustega kauplemine). Otsustati, et 2016. aasta peaassambleeks töötatakse välja üleilmne turupõhiste meetmete kava. Seda hakatakse rakendama alates 2020. aastast.

  Komisjoni ettepanek

  Kõige hilisemas komisjoni ettepanekus tehakse aastaks 2013 täielik erand kolmandatesse riikidesse toimuvatele lendudele ja piiratakse heitkogustega kauplemise süsteemi nii, et seda kohaldatakse aastatel 2014–2020 vaid osale Euroopa Majanduspiirkonna õhuruumis toimuvatele rahvusvahelistele lendudele (12 meremiili EMP ranniku kaugeimast punktist).

  Lendude suhtes madala ja keskmisest väiksema sissetulekuga riikidest ja riikidesse, mille osakaal rahvusvahelisest lennundusest on väiksem kui 1 %, tehtaks erand, nagu nõutakse ICAO resolutsioonis. Lisaks on äriotstarbeliste reaktiivlennukite käitajatele kehtestatud uued erandi tegemise piirväärtused. See on tervitatav, sest annab suure kokkuhoiu nõuete järgimisega seotud kuludes, kuid ei mõjuta eriti välditud heitekoguseid.

  ICAO üleilmne kokkulepe on pikaajaline lahendus

  Kuigi madalama sissetulekuga riikidele erandi tegemine on ICAO resolutsioonis oluline küsimus, võib õhuruumipõhine käsitus kahjustada rahvusvahelist tahet, mis on vajalik ülemaailmse kokkuleppe saavutamiseks 2016. aastal. Seda riski suurendab asjaolu, et mõiste „Euroopa õhuruum” määratlus on üldiselt kokku leppimata. Seetõttu pooldatakse käesolevas arvamuses seda, et nn aja mahavõtmist, milles lepiti kokku aastaks 2012, tuleks kuni ICAO järgmise assambleeni pikendada.

  Sellel ajavahemikul peaks komisjon ICAO lepingu propageerimiseks tõhustama kahe- ja mitmepoolseid kontakte kolmandate riikidega ning tegema vahemeetmena üleskutseid uutele riikidele, et nad järgiksid heitkogustega kauplemise süsteemi või võtaksid vastu võrreldavad meetmed. Eelnevat tuleks täiendada veel ühe lennunduse heitkoguste vähendamise meetmega, milleks on Ühtse Euroopa Taeva loomine, mis vähendaks lennujuhtimisest tingitud viivitusi ja ümbersuunamisi.

  Vajadus stabiilsuse järele

  Selles tegevusvaldkonnas viimastel aastatel toimunud sagedased muutused tugevdavad aja mahavõtmise vajadust veelgi. Algselt väljakuulutatud 2012. aasta korra kohaselt hõlmati HKSi kõik Euroopasse sisenevad ja sealt väljuvad lennud. Tegelikult rakendatavas 2012. aasta korras tehti aga kolmandatesse riikidesse suunduvatele ja sealt saabuvatele lendudele erand. Komisjon teeb nüüd ettepaneku seda erandit 2013. aastal jätkata ning kehtestada aastateks 2014–2020 kolmas kord.

  Arvamuse koostaja teeb hoopis ettepaneku säilitada 2012. aasta kord vähemalt 2016. aastani või 2020. aastani, kui järgmisel ICAO assambleel lepitakse kokku kehtestada sellest ajahetkest alates üleilmne meede. Kui sellist kokkulepet ei tule, võetakse õhuruumipõhine käsitus vastu alates 2017. aastast.

  See käsitus suurendaks rahvusvahelise kokkuleppe saavutamise võimalusi, ilma et tekiks küsimus ELi õiguse kohta reguleerida ise oma õhuruumi, sest see õigus on antud Chicago konventsiooniga ja selle suhtes on teinud otsuse Euroopa Kohus. EL näitaks rahvusvahelistele partneritele oma valmisolekut teha rahvusvahelistes ja kahepoolsetes läbirääkimistes konstruktiivset tööd. Samuti osutaks see sellele, et EL ootab ICAO-lt, et ta täidaks oma kohustuse jõuda otsusele 2016. aastal, ning et edasine viivitus ei ole vastuvõetav.

  MUUDATUSETTEPANEKUD

  Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

  Muudatusettepanek  1

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Põhjendus 1

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (1) Euroopa Liit püüab tagada tulevase rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimist, et võtta kontrolli alla lennundusest tulenevate kasvuhoonegaaside mõju, ning enne kokkuleppe sõlmimist vähendada iseseisva meetmega liidu lennuväljadelt väljuvate ja sinna saabuvate lendude heite mõju kliimamuutusele. Selleks et need eesmärgid vastastikku toetaksid üksteist ega oleks omavahel vastuolus, on asjakohane võtta arvesse olukorra arengut ja rahvusvahelistel foorumitel võetavaid seisukohti, eelkõige resolutsiooni, milles on esitatud Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) poliitika ja keskkonnakaitse tavade konsolideeritud aruanne, mis võeti vastu ICAO assamblee 38. istungjärgul.

  (1) Euroopa Liit püüab tagada tulevase rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimist, et võtta kontrolli alla lennundusest tulenevate kasvuhoonegaaside mõju. Vahepealses ajavahemikus on asjakohane võtta arvesse olukorra arengut ja rahvusvahelistel foorumitel võetavaid seisukohti, eelkõige resolutsiooni, milles on esitatud Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) poliitika ja keskkonnakaitse tavade konsolideeritud aruanne, mis võeti vastu ICAO assamblee 38. istungjärgul.

  Muudatusettepanek  2

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Põhjendus 1 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (1 a) Lennundussektor on oma olemuselt väga rahvusvaheline. Viivitamata tuleks võtta kliimakaitsemeetmed, kuna lennunduse heitkoguste põhjustatud üleilmseid probleeme saab kõige tõhusamalt lahendada rahvusvahelise käsitusega, mis hõlmab üleilmset kohustust rakendada samu meetmeid või saavutada samad eesmärgid eri meetmeid kasutades. Pikaajalise jätkusuutlikkuse tagamiseks annab parimad väljavaated üleilmne ICAO tasandi kokkulepe.

  Muudatusettepanek  3

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Põhjendus 2

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (2) Sellest tulenevalt on soovitav ajutiselt lugeda Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2003/87/EÜ4 esitatud nõuded täidetuks, kui kolmandate riikide lennuväljadelt väljuvate ja sinna suunduvate lendudega seotud heite teatavate protsendimääradega seotud kohustused on täidetud. Niimoodi rõhutab liit asjaolu, et nõudeid võib kohaldada Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riikide lennuväljadelt väljuvate ja sinna suunduvate lendudega seotud heite teatavate protsendimäärade suhtes samamoodi, nagu on võimalik hõlmata õigusnõuetega rohkem kõnealustelt lennuväljadelt väljuvatest ja sinna suunduvatest lendudest tulenevaid heitkoguseid.

  (2) Otsuse 2013/377/EL4a vastuvõtmine on võimaldanud teha ICAOs märkimisväärseid edusamme, mille eesmärgiks on allkirjastada järgmisel assambleel üleilmne kokkulepe. Selle kokkuleppe saavutamiseks, Euroopa lennundussektori konkurentsivõime säilitamiseks ja kaubanduse survemeetmete vältimiseks on soovitav pikendada ajutiselt (vähemalt kuni ICAO järgmise assambleeni 2016. aastal) nn aja mahavõtmise sätteid.

  __________________

  __________________

  4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/87/EÜ, 13. oktoober 2003, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (ELT L 275, 25.10.2003, lk 32).

   

   

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. aprilli 2013. aasta otsus 2013/377/EL ajutise erandi tegemise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem

  Muudatusettepanek  4

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Põhjendus 3

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (3) Arvestades, et direktiivi 2003/87/EÜ kohaldatakse jätkuvalt selliste lendude suhtes, mis saabuvad liidu lennuväljadele või väljuvad sealt, ning eesmärgiga tagada lihtne ja töökindel vahend, millega piirata piirkondlike turupõhiste meetmete kohaldamist seitsmele aastale seni, kuni üleilmne turupõhine meede hakkab toimima, on Eurocontrol suhtelise osa arvutamisel lähtunud EMP riikide ja kolmandate riikide põhiliste lennujaamade vahelise sellise suurringjoone suhtelisest osast, mis ei ole kaugemal kui 12 meremiili EMP rannajoone kõige kaugemast punktist. Kuna ELi arvates ei peaks üleilmne turupõhine meede põhinema tegelikel õhuruumiga seotud kaalutlustel, võrrelduna lennuväljadele saabuvate ja sealt väljuvate lendudega, kohaldatakse protsendimäärasid üksnes kuni aastani 2020.

  (3) Arvestades, et direktiivi 2003/87/EÜ kohaldatakse jätkuvalt selliste lendude suhtes, mis saabuvad liidu lennuväljadele või väljuvad sealt, ning eesmärgiga tagada lihtne ja töökindel vahend, millega piirata piirkondlike turupõhiste meetmete kohaldamist seni, kuni üleilmne turupõhine meede hakkab toimima, hakatakse väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) asuvatest riikidest väljuvate lendude ning sinna suunduvate lendude heitkoguseid ja Eurocontroli suhtelise osa arvestusi lähtuvalt EMP riikide ja kolmandate riikide põhiliste lennujaamade vahelise sellise suurringjoone suhtelisest osast, mis ei ole kaugemal kui 12 meremiili EMP rannajoone kõige kaugemast punktist, registreerima alles 2017. aastast juhul, kui 2016. aastal toimuval ICAO järgmisel assambleel üleilmse turupõhise mehhanismi osas kokkuleppele ei jõuta. Kuna ELi arvates ei peaks üleilmne turupõhine meede põhinema tegelikel õhuruumiga seotud kaalutlustel, võrrelduna lennuväljadele saabuvate ja sealt väljuvate lendudega, kohaldatakse protsendimäärasid üksnes kuni üleilmsete turupõhiste meetmete jõustumiseni.

  Muudatusettepanek  5

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Põhjendus 4

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (4) Käesoleva direktiiviga ette nähtud erandite puhul võetakse arvesse kolmandate riikidega sõlmitud kahe- ja mitmepoolsete suhete tulemusi, mida komisjon püüab ka edaspidi liidu nimel saavutada.

  (4) Käesoleva direktiiviga ette nähtud erandite puhul võetakse arvesse kolmandate riikidega sõlmitud kahe- ja mitmepoolsete suhete tulemusi, mida komisjon püüab ka edaspidi liidu nimel saavutada. Kui nende läbirääkimiste tulemusena kolmandad riigid nõustuvad Euroopa heitkogustega kauplemise süsteemi järgima või muid võrdväärseid meetmeid võtma, tuleks käesolevas direktiivis sätestatud erandid sellele vastavalt kohandada.

  Muudatusettepanek  6

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Põhjendus 4 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (4 a) Usalduse loomiseks rahvusvahelisel tasandil ELi süsteemi vastu peaksid liikmesriigid kasutama Euroopa HKSi lennunduses kohaldamisest saadavat tulu lennunduse heitkoguste vähendamiseks. See peaks hõlmama arenguriikide kliimakaitsealaste pingutuste toetamist vastavalt direktiivi 2003/87/EÜ artikli 3d lõikele 4.

  Muudatusettepanek  7

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Põhjendus 4 b (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (4 b) Kolmandate riikidega lennunduslepingute üle läbirääkimiste pidamisel peaks EL alati kaasama lennunduse heitkogustega kauplemise teema.

  Muudatusettepanek  8

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Põhjendus 6

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (6) Selleks et kehtestada kolmandate riikide lennuväljadele suunduvate ja sealt väljuvate lendude tõendatud heitkoguste protsendimäär, on vaja teada kogu lennuga seotud heidet. Arvesse ei võeta siiski kõnealuse protsendimääraga hõlmamata heitkoguseid.

  välja jäetud

  Muudatusettepanek  9

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Põhjendus 9

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (9) Kui kohaldatakse kolmandate riikide lennuväljadele suunduvate või sealt saabuvate lendude tõendatud heitkoguste protsendimäära või kui lennuettevõtjad kasutavad mõnd muud lähenemisviisi, tuleks lähtuda pärast 2014. aastat tekkivatest heitkogustest, et anda ettevõtjatele lennutegevuse kavandamisel aega nende lähenemisviiside mõistmiseks.

  välja jäetud

  Muudatusettepanek  10

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Põhjendus 10

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (10) Ilma et see piiraks üleilmse turupõhise meetme kohaldamist alates 2020. aastast, tuleks ajavahemikus 2014–2020 jätta reguleerimisalast välja heitkogused, mis on seotud sellistesse arenguriikidesse suunduvate ja sealt saabuvate lendudega, kelle osakaal rahvusvahelises tsiviillennunduses tonnkilomeetrites mõõdetuna on alla 1 %. Käesolevas ettepanekus tuleks käsitada arenguriigina riike, kes vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 978/2012 pääsevad käesoleva ettepaneku vastuvõtmise ajal liidu turule soodustingimustel, st riike, kes Maailmapanga 2013. aastal liigituse kohaselt ei ole kõrge ega üle keskmise sissetulekuga riigid.

  (10) Turupõhise meetme jõustumise hetkeni tuleks alates 2014. aasast jätta välja heitkogused, mis on seotud sellistesse arenguriikidesse suunduvate ja sealt saabuvate lendudega, kelle osakaal rahvusvahelises tsiviillennunduses tonnkilomeetrites mõõdetuna on alla 1 %. Käesolevas ettepanekus tuleks käsitada arenguriigina riike, kes vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 978/2012 pääsevad käesoleva ettepaneku vastuvõtmise ajal liidu turule soodustingimustel, st riike, kes Maailmapanga 2013. aastal liigituse kohaselt ei ole kõrge ega üle keskmise sissetulekuga riigid.

  Muudatusettepanek  11

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Põhjendus 10 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (10 a) Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 349 nimetatud äärepoolseimate piirkondade ja EMP riikide vaheliste lendude puhul tuleks seni samuti järgida piirkondlikku turupõhist lähenemisviisi, kuni jõustub üleilmne turupõhine meede. Eurocontrol peaks suhtelise osa arvutamisel lähtuma EMP riikide ja äärepoolseimate piirkondade põhiliste lennujaamade vahelise sellise suurringjoone suhtelisest osast, mis ei ole kaugemal kui 12 meremiili EMP rannajoone kõige kaugemast punktist.

  Muudatusettepanek  12

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Artikkel 1 – punkt -1

  Direktiiv 2003/87/EÜ

  Artikkel 4 d – lõige 4 – punkt 1

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (-1) Direktiivi 2003/87/EÜ artikli 3 d lõike 4 punkt 1 asendatakse järgmisega:

   

  4. „Liikmesriigid kasutavad saastekvootide enampakkumisest saadud tulu niisuguste meetmete ja teadusuuringute toetamiseks, mis aitavad võidelda kliimamuutustega.”

  Muudatusettepanek  13

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Artikkel 1 – punkt 1

  Direktiiv 2003/87/EÜ

  Artikkel 28a – lõige 1 – sissejuhatav osa

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  1. Erandina artikli 12 lõikest 2a ja artikli 14 lõikest 3 käsitavad liikmesriigid kõnealustes sätetes osutatud nõudeid täidetuna järgmistel juhtudel:

  1. Erandid artikli 12 lõikest 2a ja artikli 14 lõikest 3:

  Muudatusettepanek  14

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Artikkel 1 – punkt 1

  Direktiiv 2003/87/EÜ

  Artikkel 28a – lõige 1 – punkt a

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (a) väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatesse riikidesse 2013. aastal suunduvate ja sealt väljuvate lendude kõik heitkogused;

  (a) Erandina artikli 12 lõikest 2a ja artikli 14 lõikest 3 käsitavad liikmesriigid kõnealustes sätetes osutatud nõudeid täidetuna väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatesse riikidesse 2013. aastal suunduvate ja sealt väljuvate lendude kõikide heitkoguste puhul igal kalendriaastal ajavahemikus 2013–2016. Juhul kui 2016. aastal otsustatakse ICAO assambleel hakata rakendama üleilmset turupõhist meedet alates 2020. aastast, kohaldatakse kalendriaastatel ajavahemikus 2017–2020 jätkuvalt sama erandit.

  Selgitus

  See pikendaks nn aja mahavõtmise lähenemist ja teeks ICAO läbirääkimiste ajaks kolmandatest riikidest saabuvate või nendesse suunduvate lendude suhtes erandi. Sellega välditakse vastuolude tekkimist lennuettevõtjatega, kes juba pidid tegema ettevalmistusi algseks 2012. aasta ettepanekuks ja seejärel uueks, nn aja maha võtmise süsteemiks alates aastast 2014.

  Muudatusettepanek  15

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Artikkel 1 – punkt 1

  Direktiiv 2003/87/EÜ

  Artikkel 28a – lõige 1 – punkt b

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (b) väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) asuvatest riikidest väljuvate lendude ning sinna suunduvate lendude heitkogused igal kalendriaastal ajavahemikus 2014–2020, kui selliseid lende käitanud ettevõtja on tagastanud saastekvoote vastavalt sellistest lendudest pärit tõendatud heitkoguste protsendimääradele, mis on loetletud IIc lisa kohaselt või arvutatud punkti 6 kohaselt;

  (b) Kui 2016. aasta ICAO assambleel otsustatakse, et üleilmset turupõhist meedet ei rakendata, käsitavad erandina artikli 12 lõikest 2a ja artikli 14 lõikest 3 liikmesriigid kõnealustes sätetes osutatud nõudeid täidetuna väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatesse riikidesse 2013. aastal suunduvate ja sealt väljuvate lendude kõikide heitkoguste puhul igal kalendriaastal alates 2017. aastast, kui – eesmärgiga võtta arvesse Euroopa õhuruumis toimuvate lendude osakaalu – selliseid lende käitanud ettevõtja on tagastanud saastekvoote vastavalt sellistest lendudest pärit tõendatud heitkoguste protsendimääradele, mis on loetletud IIc lisa kohaselt või arvutatud punkti 6 kohaselt;

  Selgitus

  Sellega toodaks alates 2017. aastast sisse Euroopa õhuruumi käsitus, juhul kui ICAO läbirääkimised ei õnnestu (vt muudatusettepanekut 7).

  Muudatusettepanek  16

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Artikkel 1 – punkt 1

  Direktiiv 2003/87/EÜ

  Artikkel 28a – lõige 1 – punkt b a

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (b a) Erandina artikli 12 lõikest 2a ja artikli 14 lõikest 3 seni, kuni üleilmne turupõhine meede jõustub, käsitavad liikmesriigid kõnealustes sätetes osutatud nõudeid täidetuna Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 349 nimetatud äärepoolseimate piirkondade ja EMP riikide vaheliste lendude heitkoguste puhul. kui – eesmärgiga võtta arvesse Euroopa õhuruumis toimuvate lendude osakaalu – selliseid lende käitanud ettevõtja on tagastanud saastekvoote vastavalt suhtelisele osale, mille arvutamisel peab Eurocontrol lähtuma EMP riikide ja äärepoolseimate piirkondade põhiliste lennujaamade vahelise sellise suurringjoone suhtelisest osast, mis ei ole kaugemal kui 12 meremiili EMP rannajoone kõige kaugemast punktist, või mis on välja arvutatud vastavalt lõikele 6;

  Muudatusettepanek  17

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Artikkel 1 – punkt 1

  Direktiiv 2003/87/EÜ

  Artikkel 28a – lõige 1 – punkt c

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (c) muid kui kommertslende käitava õhusõidukikäitaja lendude heide igal kalendriaastal kuni aastani 2020, kui õhusõidukikäitaja lendudega seotud heitkogus kalendriaastas on alla 1 000 tonni,

  (c) erandina artikli 12 lõikest 2a ja artikli 14 lõikest 3 käsitavad liikmesriigid kõnealustes sätetes osutatud nõudeid täidetuna muid kui kommertslende käitava õhusõidukikäitaja lendude heite puhul igal kalendriaastal kuni rahvusvahelise turupõhise meetme kasutusele võtmiseni, kui õhusõidukikäitaja lendudega seotud heitkogus kalendriaastas on alla 1 000 tonni;

  Muudatusettepanek  18

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Artikkel 1 – punkt 1

  Direktiiv 2003/87/EÜ

  Artikkel 28a – lõige 1 – punkt d

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (d) EMP riikide vaheliste lendude 2013. aasta tõendatud heitkogustele vastavate saastekvootide tagastamine 30. aprilliks 2015, mitte 30. aprilliks 2014, ja 2013. aasta tõendatud heitkogustest aru andmine 31. märtsiks 2015, mitte 31. märtsiks 2014.

  (d) erandina artikli 12 lõikest 2a ja artikli 14 lõikest 3 käsitavad liikmesriigid kõnealustes sätetes osutatud nõudeid täidetuna EMP riikide vaheliste lendude 2013. aasta tõendatud heitkogustele vastavate saastekvootide tagastamise puhul 30. aprilliks 2015, mitte 30. aprilliks 2014, ja 2013. aasta tõendatud heitkogustest aru andmise puhul 31. märtsiks 2015, mitte 31. märtsiks 2014.

  Muudatusettepanek  19

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Artikkel 1 – punkt 1

  Direktiiv 2003/87/EÜ

  Artikkel 28a – lõige 1 – viimane lõik

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Lõike 1 punkti b kohaseid tõendatud heitkoguseid, mis arvutatakse kooskõlas IIc lisaga, käsitatakse õhusõidukikäitaja tõendatud heitkogusena artiklite 11a, 12 ja 14 tähenduses.

  Lõike 1 punktide b ja b a kohaseid tõendatud heitkoguseid, mis arvutatakse kooskõlas IIc lisaga, käsitatakse õhusõidukikäitaja tõendatud heitkogusena artiklite 11a, 12 ja 14 tähenduses.

  Muudatusettepanek  20

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Artikkel 1 – punkt 1

  Direktiiv 2003/87/EÜ

  Artikkel 28 a – lõige 4

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  4. Erandina artikli 3d lõikest 3 vähendatakse liikmesriikide poolt aastatel 2013–2020 enampakkumisel müüdavate saastekvootide arvu nii, et see oleks kooskõlas igale liikmesriigile artikli 28 punktide a–c kohaldamisel omistatud lennunduse heitkoguste osakaaluga.

  4. Erandina artikli 3d lõikest 3 vähendatakse liikmesriikide poolt aastatel 2013–2020 enampakkumisel müüdavate saastekvootide arvu nii, et see oleks kooskõlas igale liikmesriigile käesoleva artikli lõike 1 punktide a–c kohaldamisel omistatud lennunduse heitkoguste osakaaluga.

  Selgitus

  Selgituseks, et viide on käesoleva direktiiviga lisatud uuele artiklile 28a.

  Muudatusettepanek  21

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Artikkel 1 – punkt 1

  Direktiiv 2003/87/EÜ

  Artikkel 28 a – lõige 6

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  6. Erandina artikli 12 lõikest 2a ja artikli 14 lõikest 3 võib õhusõidukikäitaja valida väljaspool EMPd asuvatesse riikidesse suunduvate ja sealt väljuvate lendude puhul võimaluse, mille kohaselt ta ei kasuta heiteandmete esitamiseks IIc lisa kohaseid protsendimäärasid ning kõnealused heitkogused arvutab pädev asutus. Arvutamisel võetakse arvesse arvnäitajaid, mis on saadud väikeheitetekitajatele ette nähtud vahendiga, mille on heaks kiitnud Euroopa Komisjon ja milles kasutatakse Eurocontroli esitatud HKSi tugivahendi andmeid. Pädev asutus esitab kõik sellised arvutused komisjonile. Artiklite 11a, 12, 14 ja 28a kohaldamisel käsitatakse sellistel asjaoludel tehtud heitearvutusi õhusõidukikäitaja tõendatud heitkogusena.

  6. Erandina artikli 12 lõikest 2a ja artikli 14 lõikest 3 võib õhusõidukikäitaja valida väljaspool EMPd asuvatesse riikidesse suunduvate ja sealt väljuvate lendude puhul ning äärepoolseimate piirkondade lennuväljal asuvasse lennujaama suunduvate ja sealt väljuvate lendude puhul võimaluse, mille kohaselt ta ei kasuta heiteandmete esitamiseks IIc lisa kohaseid protsendimäärasid ning kõnealused heitkogused arvutab pädev asutus. Arvutamisel võetakse arvesse arvnäitajaid, mis on saadud väikeheitetekitajatele ette nähtud vahendiga, mille on heaks kiitnud Euroopa Komisjon ja milles kasutatakse Eurocontroli esitatud HKSi tugivahendi andmeid. Pädev asutus esitab kõik sellised arvutused komisjonile. Ettevõtjale teatatakse pädeva asutuse arvutuse tulemused ning artiklite 11a, 12, 14 ja 28a kohaldamisel käsitatakse sellistel asjaoludel tehtud heitearvutusi õhusõidukikäitaja tõendatud heitkogusena.

  Muudatusettepanek  22

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Artikkel 1 – punkt 1

  Direktiiv 2003/87/EÜ

  Artikkel 28a – lõige 6 a (uus)

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  6 a. Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti ja nõukogu korrapäraselt ICAOs ja kolmandate riikidega peetavatel läbirääkimistel tehtud edusammudest.

  Muudatusettepanek  23

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Artikkel 1 – punkt 1

  Direktiiv 2003/87/EÜ

  Artikkel 28 a – lõige 7 – lõik 1

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  7. Pärast 2016. aastal toimuvat ICAO assambleed esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, milles käsitleb meetmeid, millega heitkoguste suhtes rakendatakse alates 2020. aastast üleilmset turupõhist meedet, ja lisab vajaduse korral ettepanekud.

  7. Pärast 2016. aastal toimuvat ICAO assambleed esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, milles käsitleb meetmeid, millega heitkoguste suhtes rakendatakse alates 2020. aastast üleilmset turupõhist meedet, ja lisab vajaduse korral ettepanekud. Kõikidele ettepanekutele peaks olema lisatud üksikasjalik mõjuhinnang.

  Muudatusettepanek  24

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Artikkel 1 – punkt 1

  Direktiiv 2003/87/EÜ

  Artikkel 28a – lõige 7 – lõik 2

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Kui üleilmset turupõhist meedet ei hakata kohaldama alates 2020. aastast, vaadeldakse aruandes sobivaid võimalusi hõlmata pärast 2020. aastat väljaspool EMPd asuvatesse riikidesse suunduvate ja sealt saabuvate lendudega seotud heitkogused, kui sellist üleilmset meedet pikemat aega ei rakendata. Komisjon käsitleb aruandes ka lahendusi muudele küsimustele, mis võivad tekkida lõigete 1–4 rakendamisel, säilitades samal ajal kõikide ühel ja samal lennuliinil tegutsevate ettevõtjate võrdse kohtlemise.

  Kui üleilmset turupõhist meedet ei hakata kohaldama, vaadeldakse aruandes sobivaid võimalusi hõlmata väljaspool EMPd asuvatesse riikidesse suunduvate ja sealt saabuvate lendudega seotud heitkogused, kui sellist üleilmset meedet pikemat aega ei rakendata. Komisjon käsitleb aruandes ka lahendusi muudele küsimustele, mis võivad tekkida lõigete 1–4 rakendamisel, säilitades samal ajal kõikide ühel ja samal lennuliinil tegutsevate ettevõtjate võrdse kohtlemise.

  Muudatusettepanek  25

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  II lisa – viimane lõik

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikidest (edaspidi „EMP liikmesriigid”) äärepoolseimatesse piirkondadesse suunduvate ja sealt saabuvate lendude heidet käsitlevad artikli 28a kohased protsendimäärad arvutatakse vastavalt allpool esitatud tabelile, millesse enne vastuvõtmist sisestatakse mutatis mutandis sama võrrandiga leitavad protsendimäärad, mis põhinevad parimatel kättesaadavatel andmetel, sealhulgas Eurocontroli abil saadud andmetel:

  Muudatusettepanek  26

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  II c lisa – uued read

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  Lisatakse read järgmiste piirkondade jaoks: Guadeloupe, Prantsuse Guajaana, Martinique, Reunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Assoorid, Madeira ja Kanaari saared.

  MENETLUS

  Pealkiri

  Direktiivi 2003/87/EÜ (millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem, seoses sellise rahvusvahelise kokkuleppe rakendamisega 2020. aastaks, mille alusel kohaldatakse rahvusvahelise lennunduse heitkoguste suhtes ühtset üleilmset turupõhist meedet) muutmine

  Viited

  COM(2013)0722 – C7-0374/2013 – 2013/0344(COD)

  Vastutav komisjon

         istungil teada andmise kuupäev

  ENVI

  24.10.2013

   

   

   

  Arvamuse esitaja(d)

         istungil teada andmise kuupäev

  TRAN

  24.10.2013

  Arvamuse koostaja

         nimetamise kuupäev

  Mathieu Grosch

  4.11.2013

  Arutamine parlamendikomisjonis

  16.12.2013

  20.1.2014

   

   

  Vastuvõtmise kuupäev

  21.1.2014

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  31

  6

  4

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Roberts Zīle

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

  Spyros Danellis, Eider Gardiazábal Rubial, Zita Gurmai, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Oldřich Vlasák, Sabine Wils, Corien Wortmann-Kool

  MENETLUS

  Pealkiri

  Direktiivi 2003/87/EÜ (millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem, seoses sellise rahvusvahelise kokkuleppe rakendamisega 2020. aastaks, mille alusel kohaldatakse rahvusvahelise lennunduse heitkoguste suhtes ühtset üleilmset turupõhist meedet) muutmine

  Viited

  COM(2013)0722 – C7-0374/2013 – 2013/0344(COD)

  EP-le esitamise kuupäev

  16.10.2013

   

   

   

  Vastutav komisjon

         istungil teada andmise kuupäev

  ENVI

  24.10.2013

   

   

   

  Arvamuse esitaja(d)

         istungil teada andmise kuupäev

  ITRE

  24.10.2013

  TRAN

  24.10.2013

   

   

  Raportöör(id)

         nimetamise kuupäev

  Peter Liese

  17.10.2013

   

   

   

  Arutamine parlamendikomisjonis

  17.12.2013

  23.1.2014

   

   

  Vastuvõtmise kuupäev

  30.1.2014

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  41

  7

  6

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Biljana Borzan, Martin Callanan, Chris Davies, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

  Kriton Arsenis, Erik Bánki, Julie Girling, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, James Nicholson, Vittorio Prodi, Christel Schaldemose, Birgit Schnieber-Jastram, Renate Sommer, Bart Staes, Rebecca Taylor, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

  Hiltrud Breyer, Vojtěch Mynář, Bill Newton Dunn

  Esitamise kuupäev

  31.1.2014