JELENTÉS az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelvnek a nemzetközi légi közlekedésből származó kibocsátásokra vonatkozó egységes globális piacalapú intézkedés alkalmazásáról rendelkező nemzetközi megállapodás 2020-ig történő létrehozására való tekintettel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

31.1.2014 - (COM(2013)0722 – C7‑0374/2013 – 2013/0344(COD)) - ***I

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Előadó: Peter Liese


Eljárás : 2013/0344(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0079/2014
Előterjesztett szövegek :
A7-0079/2014
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelvnek a nemzetközi légi közlekedésből származó kibocsátásokra vonatkozó egységes globális piacalapú intézkedés alkalmazásáról rendelkező nemzetközi megállapodás 2020-ig történő létrehozására való tekintettel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2013)0722 – C7‑0374/2013 – 2013/0344(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0722),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 192. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0374/2013),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2014. január 22-i véleményére[1],

–   a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére, valamint az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A7-0079/2014),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2   felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A légi közlekedési ágazat erőteljesen nemzetközi jellegű. Sürgős szükség van éghajlatvédelmi kezdeményezések megtételére, mivel a légi közlekedésből származó kibocsátások jelentette, ilyen jellegű világszintű problémák a leghatékonyabban nemzetközi fellépéssel oldhatók meg, amelybe beletartozik az ugyanazon intézkedések betartására vagy ugyanazon célok – különböző intézkedésekkel történő – elérésére vonatkozó kötelezettség. Az ICAO szintjén létrejövő globális megállapodás kínálja a legjobb kilátásokat a fenntarthatóság hosszú távú biztosítására.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat

1b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b) A 377/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat1 elfogadása lehetővé tette, hogy az ICAO-n belül annak következő ülésén valódi előrelépés történjék egy globális megállapodás megkötése felé. Egy efféle megállapodás előkészítése és a megtorló jellegű kereskedelmi intézkedések elkerülése érdekében kívánatos ideiglenesen kiterjeszteni „az idő megállítására” vonatkozó rendelkezéseket.

 

__________________

 

1Az Európai Parlament és a Tanács 2013. április 24-i 377/2013/EU határozata az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelvtől való ideiglenes eltérésről (HL L 113., 2013.4.25., 1. o.)

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Ebből fakadóan kívánatos ideiglenesen úgy tekinteni, hogy a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv4 követelményei teljesülnek abban az esetben, ha az előírt kötelezettségeket a harmadik országok repülőtereire irányuló és onnan kiinduló repülésekből származó kibocsátások egy meghatározott százaléka vonatkozásában teljesítik. E lépésével összefüggésben az Unió hangsúlyozza, hogy az Európai Gazdasági Térség (EGT) országainak repülőtereire irányuló és onnan kiinduló repülésekből származó kibocsátások egy bizonyos százalékára éppúgy van mód követelményeket alkalmazni, mint az e repülőterekre irányuló és onnan kiinduló repülésekből származó kibocsátások nagyobb hányadával kapcsolatban jogi követelményeket támasztani.

(2) Ebből fakadóan és az ICAO közgyűlésének 2013. évi ülésszaka lendületének fenntartása, valamint az ICAO közgyűlésének soron következő, 2016. évi ülésszakán az előrelépések elősegítése érdekében kívánatos ideiglenesen úgy tekinteni, hogy a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv4 követelményei teljesülnek a 2016-ig tartó időszakban abban az esetben, ha az előírt kötelezettségeket a harmadik országok repülőtereire irányuló és onnan kiinduló repülésekből származó kibocsátások egy meghatározott százaléka vonatkozásában teljesítik. E lépésével összefüggésben az Unió hangsúlyozza, hogy az Európai Gazdasági Térség (EGT) országainak repülőtereire irányuló és onnan kiinduló repülésekből származó kibocsátások egy bizonyos százalékára éppúgy van mód követelményeket alkalmazni, mint az e repülőterekre irányuló és onnan kiinduló repülésekből származó kibocsátások nagyobb hányadával kapcsolatban jogi követelményeket támasztani.

_______________

______________

4 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. október 13-i 2003/87/EK irányelve az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról, HL L 275., 2003.10.25., 32. o.

4 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. október 13-i 2003/87/EK irányelve az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 275., 2003.10.25., 32. o.)

Indokolás

A jelenlegi eltérés csak 2016-ig és az ICAO közgyűlésének következő ülésszakáig alkalmazandó. Az ICAO 2016. évi következtetései és az elért eredmények nyomán az Unió megvizsgálhatja, szükség van-e – és ha igen, milyen – további lépésekre a nemzetközi tárgyalások kimenetelét tükröző kiigazítások megtétele érdekében. A 2016-ban hatályát vesztő jelenlegi eltérés tekintetében elegendő idő áll a jogalkotók rendelkezésére az esetlegesen szükségessé váló együttdöntési eljárások lefolytatására, mivel a 2017. évi kibocsátások leadási időpontja 2018 áprilisára esik.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat

2a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) iránti bizalom nemzetközi szinten történő kiépítése érdekében a kibocsátási egységek árverés útján történő értékesítéséből származó bevételeket – vagy az ennek megfelelő összeget abban az esetben, ha a tagállamok olyan kényszerítő költségvetési elvei, mint az egységesség és az egyetemlegesség azt megkövetelik – az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére, az éghajlatváltozás hatásaihoz az Unióban és harmadik országokban történő alkalmazkodásra, az enyhítésre és az alkalmazkodásra vonatkozó kutatás és fejlesztés finanszírozására, valamint az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer igazgatási költségeinek fedezésére kell fordítani. Az árverésből befolyó bevételeket az alacsony kibocsátású közlekedés támogatására is fel kell használni. Az árverések bevételeit különösen a Globális Energiahatékonysági és Megújulóenergia-alapba és az UNFCCC keretében működő Éghajlat-változási Alapba történő befizetések, továbbá az erdők pusztulásának elkerülése és a fejlődő országokban az alkalmazkodás megkönnyítése érdekében tett intézkedések finanszírozására kell felhasználni. A hatékony, útvonalalapú globális piacalapú intézkedésről („MBM”-ről) – amely jelentős mértékben lehet képes a légi közlekedés éghajlati hatásainak csökkentésére – szóló megállapodás részeként az Uniónak vállalnia kell azt is, hogy az ilyen intézkedés révén keletkező bevételt az UNFCCC Éghajlat-változási Alapja javára fordítja, ezzel letéve voksát a közös, bár differenciált felelősségi körök és a különböző képességek elve, illetve a légi közlekedés által okozott üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését célzó kutatás és fejlesztés nemzetközi erőfeszítései mellett.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Miközben a 2003/87/EK irányelv alkalmazása továbbra is az Unióban található repülőterekre irányuló és onnan kiinduló repülések alapján történik, annak érdekében, hogy a globális piacalapú intézkedés alkalmazásának megkezdéséig hátralévő hét évben a regionális piacalapú intézkedések alkalmazása egyszerű és működőképes módon legyen korlátozva, az Eurocontrol százalékos értékeket határozott meg annak alapján, hogy az EGT-ben és a harmadik országokban lévő legfontosabb repülőterek közötti, a földrajzi főkörön mért távolságoknak mekkora hányada esik 12 mérföldnél nem nagyobb távolságra az EGT partvonalának legtávolabbi pontjától. Mivel az Unió nem véli úgy, hogy a bevezetendő globális piacalapú intézkedéseknek tényleges légtérhasználati megfontolásokon, nem pedig az egyes repülőterekre irányuló vagy onnan kiinduló repüléseken kell alapulniuk, a százalékos értékek a 2020-ig terjedő időszak vonatkozásában relevánsak.

(3) Miközben a 2003/87/EK irányelv alkalmazása továbbra is az Unióban található repülőterekre irányuló és onnan kiinduló repülések alapján történik, annak érdekében, hogy az addig hátralévő három évben, amíg az ICAO közgyűlésének 2016. évi 39. ülésszakán a nemzetközi légi közlekedésből származó kibocsátások többségére alkalmazandó, ratifikálható globális piacalapú intézkedést fogadnak el, a regionális piacalapú intézkedések alkalmazása egyszerű és működőképes módon legyen korlátozva, az Eurocontrol százalékos értékeket határozott meg annak alapján, hogy az EGT-ben és a harmadik országokban lévő legfontosabb repülőterek közötti, a földrajzi főkörön mért távolságoknak mekkora hányada esik 12 mérföldnél nem nagyobb távolságra az EGT partvonalának legtávolabbi pontjától. Mivel az Unió nem véli úgy, hogy a bevezetendő globális piacalapú intézkedéseknek tényleges légtérhasználati megfontolásokon, nem pedig az egyes repülőterekre irányuló vagy onnan kiinduló repüléseken kell alapulniuk, a százalékos értékek a 2016-ig terjedő időszak vonatkozásában relevánsak.

Indokolás

A módosítás hangsúlyozza, hogy csak a jogilag kötelező erejű és a kibocsátások többségére kiterjedő piacalapú intézkedések fogadhatók el.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az ezen irányelvben foglalt eltérések figyelembe veszik a harmadik országokkal folytatott két- és többoldalú egyeztetések eredményeit; ezeket az egyeztetéseket a Bizottság az Unió nevében a jövőben is folytatni fogja.

(4) Az ezen irányelvben foglalt eltérések figyelembe veszik a harmadik országokkal folytatott két- és többoldalú egyeztetések eredményeit. Az „idő további egy évre való megállításával” nyert időt az Unió nevében mind a Bizottságnak, mind a tagállamoknak arra kell használniuk, hogy biztosítsák a légtér szerinti megközelítés harmadik országok általi nemzetközi elfogadását, amely megközelítést az Unió az elkövetkező években alkalmazni fogja. Ezen erőfeszítések kiegészítéseként közös megközelítést kell ajánlani a harmadik országoknak a bevételek felhasználására, például nemzetközi éghajlat-politikai célokra vagy a légi közlekedés által okozott üvegházhatású gázok kibocsátásával foglalkozó közös kutatási és fejlesztési projektekre. A tagállamoknak az utazókra kirótt nemzeti adókból és illetékekből befolyó bevételt is arra kell felhasználniuk, hogy elősegítsék az előrelépést a nemzetközi, illetve a harmadik országokkal folytatott tárgyalásokon.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Az ezen irányelv által lehetővé tett eltérések kizárólag a 2016-ig folytatott légi közlekedési tevékenységből származó kibocsátásokra vonatkoznak, és az Unió annak elősegítése érdekében biztosítja azokat, hogy az ICAO közgyűlésének 39. ülésszakán megállapodásra jussanak egy ratifikálható globális piacalapú intézkedés elfogadásáról. Csak a fent említett eszköz 2016-ban való elfogadása esetén lenne helye további jogalkotási intézkedéseknek. E célból az ICAO közgyűlésének 2016. évi ülésszakát követően a Bizottságnak jelentés útján teljes körűen be kell számolnia az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és adott esetben mielőbb javaslatot kell tennie az eredményekkel összhangban álló intézkedésekre. Ha a harmadik országok vállalják, hogy az európai kibocsátáskereskedelmi rendszerhez igazodjanak vagy azzal egyenértékű intézkedéseket fogadjanak el, az ezen irányelvben előírt eltéréseket ennek megfelelően ki kell igazítani.

 

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat

4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b) Az Unió a harmadik országokkal folytatott, légi közlekedési megállapodásokról szóló tárgyalásokba mindenkor beilleszti a légi közlekedésre vonatkozó kibocsátáskereskedelem kérdését.

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Annak érdekében, hogy a légijármű-üzemeltetők kellő időt kapjanak az alkalmazandó módszerek megértésére és repülési tevékenységük tervezésébe való beépítésére, a harmadik országokba irányuló és onnan kiinduló repülésekből származó hitelesített kibocsátásokra meghatározott százalékos értékek, illetőleg az alternatív módszerek alkalmazásának a 2014-től kibocsátott mennyiségekre kell vonatkoznia.

(9) Annak érdekében, hogy a légijármű-üzemeltetők kellő időt kapjanak az alkalmazandó módszerek megértésére és repülési tevékenységük tervezésébe való beépítésére, a harmadik országokba irányuló és onnan kiinduló repülésekből származó hitelesített kibocsátásokra meghatározott százalékos értékek, illetőleg az alternatív módszerek alkalmazásának a 2014-től 2016-ig kibocsátott mennyiségekre kell vonatkoznia.

Indokolás

A jelenlegi eltérés csak 2016-ig és az ICAO közgyűlésének következő ülésszakáig alkalmazandó. Az ICAO 2016. évi következtetései és az elért eredmények nyomán az Unió megvizsgálhatja, szükség van-e – és ha igen, milyen – további lépésekre a nemzetközi tárgyalások kimenetelét tükröző kiigazítások megtétele érdekében. A 2016-ban hatályát vesztő jelenlegi eltérés tekintetében elegendő idő áll a jogalkotók rendelkezésére az esetlegesen szükségessé váló együttdöntési eljárások lefolytatására, mivel a 2017. évi kibocsátások leadási időpontja 2018 áprilisára esik.

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A 2020-tól alkalmazandó globális piacalapú intézkedés sérelme nélkül a nemzetközi polgári légi közlekedés összes tonnakilométerének bevételeiből 1%-nál kisebb mértékben részesülő fejlődő országokba irányuló és onnan kiinduló repülésekből származó kibocsátásokat a 2014-től 2020-ig tartó időszakban mentesíteni kell a követelmények alkalmazása alól. E javaslat alkalmazásában fejlődő országnak azok az országok minősülnek, amelyek számára e javaslat elfogadásának időpontjában a 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet az Unió piacát illetően preferenciális piacra jutási lehetőséget biztosít, tehát azok, amelyeket a Világbank 2013-ban nem minősít magas jövedelmű vagy a közepes jövedelmű országok felső sávjába tartozó országnak.

(10) A 2020-tól alkalmazandó globális piacalapú intézkedés sérelme nélkül a nemzetközi polgári légi közlekedés összes tonnakilométerének bevételeiből 1%-nál kisebb mértékben részesülő fejlődő országokba irányuló és onnan kiinduló repülésekből származó kibocsátásokat a 2014-től 2016-ig tartó időszakban mentesíteni kell a követelmények alkalmazása alól. E javaslat alkalmazásában fejlődő országnak azok az országok minősülnek, amelyek számára e javaslat elfogadásának időpontjában a 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet az Unió piacát illetően preferenciális piacra jutási lehetőséget biztosít, tehát azok, amelyeket a Világbank 2013-ban nem minősít magas jövedelmű vagy a közepes jövedelmű országok felső sávjába tartozó országnak.

Indokolás

A jelenlegi eltérés csak 2016-ig és az ICAO közgyűlésének következő ülésszakáig alkalmazandó. Az ICAO 2016. évi következtetései és az elért eredmények nyomán az Unió megvizsgálhatja, szükség van-e – és ha igen, milyen – további lépésekre a nemzetközi tárgyalások kimenetelét tükröző kiigazítások megtétele érdekében. A 2016-ban hatályát vesztő jelenlegi eltérés tekintetében elegendő idő áll a jogalkotók rendelkezésére az esetlegesen szükségessé váló együttdöntési eljárások lefolytatására, mivel a 2017. évi kibocsátások leadási időpontja 2018 áprilisára esik.

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 349. cikkében felsorolt legkülső régiók és az EGT szárazföldi része közötti repüléseknek szintén a regionális piacalapú megközelítést kell követniük. A globális piacalapú intézkedés hatálybalépéséig százalékos értékeket az Eurocontrolnak kell kiszámítania annak alapján, hogy az EGT szárazföldi részén és a legkülső régióban lévő legfontosabb repülőterek közötti, a földrajzi főkörön mért távolságoknak mekkora hányada esik 12 mérföldnél nem nagyobb távolságra az EGT szárazföldi területének legtávolabbi pontjától.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) A nemzetközi fejlemények figyelembevétele és az eltérés alkalmazásával kapcsolatban felmerülő kérdések kezelése érdekében az ICAO közgyűlésének 2016. évi ülésszaka után a Bizottságnak jelentést kell készítenie az Európai Parlament és a Tanács számára.

törölve

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – -1 pont (új)

2003/87/EK irányelv

3d cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1) Az 3d. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

 

„(4) A tagállamok a kibocsátási egységek árverezéséből származó bevételeiket az éghajlatváltozás kezelésére irányuló, különösen a nemzetközi szintű erőfeszítésekre, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére és az éghajlatváltozás fejlődő országokra gyakorolt hatásához való alkalmazkodásra, továbbá az éghajlatváltozás hatásainak mérséklésére és az alkalmazkodásra irányuló kutatás és fejlesztés finanszírozására – ezen belül különös tekintettel a repülőgépiparra és a légi közlekedésre – fordítják. Az árverésből befolyó bevételeket az alacsony kibocsátású közlekedés támogatására is felhasználják. Az árverések bevételeit az UNFCCC keretében működő Globális Energiahatékonysági és Megújulóenergia-alapba és az Éghajlat-változási Alapba történő befizetések, továbbá az erdők pusztulásának elkerülése érdekében hozott intézkedések finanszírozására is felhasználják.

 

A tagállamok rendszeresen tájékoztatják a Bizottságot az első albekezdés alapján tett lépésekről.”

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

2003/87/EK irányelv

28a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a 2013-ban végrehajtott, az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba irányuló és onnan kiinduló repülések összes kibocsátása vonatkozásában;

a) a 2013-ban végrehajtott, az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országokba irányuló és onnan kiinduló repülések összes kibocsátása vonatkozásában;

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

2003/87/EK irányelv

28a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országokba irányuló és onnan kiinduló repülésekből származó kibocsátások vonatkozásában a 2014-től 2020-ig tartó időszak minden egyes olyan naptári éve esetében, amelyre a repüléseket végrehajtó légijármű-üzemeltető a repülésekből származó hitelesített kibocsátásadatoknak a IIc. melléklet szerinti vagy a (6) bekezdés szerint meghatározott százalékával megegyező mennyiségű kibocsátási egységet leadott;

b) az EGT-n kívüli országokba irányuló és onnan kiinduló repülésekből származó kibocsátások vonatkozásában a 2014-től 2016-ig tartó időszak minden egyes olyan naptári éve esetében, amelyre a repüléseket végrehajtó légijármű-üzemeltető a repülésekből származó hitelesített kibocsátásadatoknak a IIc. melléklet szerinti vagy a (6) bekezdés szerint meghatározott százalékával megegyező mennyiségű kibocsátási egységet leadott;

Módosítás  16

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

2003/87/EK irányelv

28a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) az EUMSZ 349. cikkében felsorolt legkülső régiók és az EGT szárazföldi része közötti repülésekből származó kibocsátások vonatkozásában, a globális piacalapú intézkedés hatálybalépéséig minden egyes naptári évben, amennyiben az európai légtérben történő repülések arányának kifejezése érdekében e járatok üzemeltetője leadta a kibocsátási egységeket azon százalékos érték vonatkozásában, amelyet vagy az Eurocontrolnak kell kiszámítania annak alapján, hogy az EGT szárazföldi részén és a legkülső régióban lévő legfontosabb repülőterek közötti, a földrajzi főkörön mért távolságoknak mekkora hányada esik 12 mérföldnél nem nagyobb távolságra az EGT szárazföldi területének legtávolabbi pontjától, vagy a (6) bekezdés alapján kell kiszámítani;

Módosítás  17

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

2003/87/EK irányelv

28a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a nem kereskedelmi légijármű-üzemeltető által végrehajtott repülésekből származó kibocsátások vonatkozásában a 2020-ig tartó időszak minden egyes olyan naptári éve esetében, amelyben a légijármű-üzemeltető 1000 tonnánál kevesebb kibocsátásért volt felelős;

c) a nem kereskedelmi légijármű-üzemeltető által végrehajtott repülésekből származó kibocsátások vonatkozásában a 2016-ig tartó időszak minden egyes olyan naptári éve esetében, amelyben a légijármű-üzemeltető 1000 tonnánál kevesebb kibocsátásért volt felelős;

Módosítás  18

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

2003/87/EK irányelv

28a cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az e bekezdés b) pontjában említett, a IIc. melléklet szerint meghatározott hitelesített kibocsátásokat a 11a., a 12. és a 14. cikk alkalmazásában a légijármű-üzemeltető hitelesített kibocsátásának kell tekinteni.

Az (1) bekezdés b) és ba) pontjában említett, a IIc. melléklet szerint meghatározott hitelesített kibocsátásokat a 11a., a 12. és a 14. cikk alkalmazásában a légijármű-üzemeltető hitelesített kibocsátásának kell tekinteni.

Módosítás  19

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

2003/87/EK irányelv

28a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 2013-tól 2020-ig tartó időszakban folytatott tevékenység esetében a tagállamok az egyes üzemeltetőknek ingyenesen kiosztott légi közlekedési kibocsátási egységek számát [Kiadóhivatal – beírandó dátum: 4 hónappal ezen irányelv hatálybalépése után]-ig teszik közzé.

A 2013-tól 2016-ig tartó időszakban folytatott tevékenységek esetében a tagállamok az egyes üzemeltetőknek ingyenesen kiosztott légi közlekedési kibocsátási egységek számát [HLbeírandó dátum: 4 hónappal ezen irányelv hatálybalépése után] …-ig teszik közzé.

Módosítás  20

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

2003/87/EK irányelv

28a cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A 3d. cikk (3) bekezdésétől eltérve az egyes tagállamok által a 2013-tól 2020-ig tartó időszak vonatkozásában árverésre bocsátandó kibocsátási egységek mennyiségét csökkenteni kell oly módon, hogy ez a mennyiség megfeleljen az adott tagállam azon légi közlekedésnek tulajdonított kibocsátásainak, amelyeket a 28. cikk a)–c) pontjának alkalmazása szolgáltat.

(4) A 3d. cikk (3) bekezdésétől eltérve az egyes tagállamok által a 2013-tól 2016-ig tartó időszak vonatkozásában árverésre bocsátandó kibocsátási egységek mennyiségét csökkenteni kell oly módon, hogy ez a mennyiség megfeleljen az adott tagállam azon légi közlekedésnek tulajdonított kibocsátásainak, amelyeket az (1) bekezdés a)–c) pontjának alkalmazása szolgáltat.

Módosítás  21

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

2003/87/EK irányelv

28a cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A 12. cikk (2a) bekezdésétől és a 14. cikk (3) bekezdésétől eltérve a légijármű-üzemeltető dönthet úgy, hogy az EGT-n kívüli országokba irányuló és onnan kiinduló repülések vonatkozásában nem jelenti be a IIc. mellékletben foglalt százalékos értékek alkalmazásával kapott kibocsátásadatait, hanem azok kiszámítását az illetékes hatóságra bízza. A számítás során figyelembe kell venni a kis kibocsátók számára rendelkezésre álló, a Bizottság által jóváhagyott, az Eurocontrol által az Eurocontrol ETS-támogató rendszeréből származó adatokkal feltöltött eszközzel meghatározott értékeket. Az illetékes hatóság ezeket a számításokat bejelenti a Bizottságnak. Az így elvégzett kibocsátásszámítás eredményeit a 11a., a 12., a 14. és a 28a. cikk alkalmazásában a légijármű-üzemeltető hitelesített kibocsátásának kell tekinteni.

(6) A 12. cikk (2a) bekezdésétől és a 14. cikk (3) bekezdésétől eltérve a légijármű-üzemeltető dönthet úgy, hogy az EGT-n kívüli országokba irányuló és onnan kiinduló repülések, valamint a legkülső régiók valamelyikében található repülőterekre irányuló és onnan kiinduló repülések vonatkozásában nem jelenti be a IIc. mellékletben foglalt százalékos értékek alkalmazásával kapott kibocsátásadatait, hanem azok kiszámítását az illetékes hatóságra bízza. A számítás során figyelembe kell venni a kis kibocsátók számára rendelkezésre álló, a Bizottság által jóváhagyott, az Eurocontrol által az Eurocontrol ETS-támogató rendszeréből származó adatokkal feltöltött eszközzel meghatározott értékeket. Az illetékes hatóság ezeket a számításokat bejelenti a Bizottságnak. A légijármű-üzemeltetőt tájékoztatni kell az illetékes hatóság által végzett számítások eredményéről, és az így elvégzett kibocsátásszámítás eredményeit a 11a., a 12., a 14. és a 28a. cikk alkalmazásában a légijármű-üzemeltető hitelesített kibocsátásának kell tekinteni.

Módosítás  22

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

2003/87/EK irányelv

28a cikk – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az ICAO közgyűlésének 2016. évi ülésszaka után a Bizottság jelentés formájában beszámol az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a kibocsátásokra 2020-tól alkalmazandó globális piacalapú intézkedés bevezetését szolgáló lépésekről, továbbá előterjeszti a szükséges javaslatokat.

(7) A Bizottság évről évre jelentés formájában beszámol az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az ICAO közgyűlésének 2016. évi ülésszakát megelőző tárgyalások és előkészületek haladásáról, illetve a Bizottság által a légtér szerinti megközelítés nemzetközi elfogadása érdekében harmadik országok körében folytatott erőfeszítésekről. Az ICAO közgyűlésének 2016. évi ülésszaka után a Bizottság külön jelentést készít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a Közgyűlés által elért eredményekről. Amennyiben megállapodás születik egy globális piacalapú intézkedésről, a fenti jelentésnek adott esetben az e fejleményekre reagáló javaslatokat is tartalmaznia kell. Minden javaslathoz részletes hatásvizsgálatot kell mellékelni.

Ha 2020-tól nem kerül alkalmazásra globális intézkedés, akkor a jelentésnek meg kell vizsgálnia, hogy egy ilyen célú globális intézkedés tartós hiányában milyen körben indokolt 2020-től szabályozni az EGT-n kívüli országokból kiinduló és oda irányuló tevékenységekből származó kibocsátásokat. Emellett a jelentésben a Bizottság megvizsgálja az (1)–(4) bekezdés alkalmazásával összefüggésben felmerülő minden más kérdés megoldására adódó, az azonos útvonalon működő légijármű-üzemeltetők közötti egyenlő bánásmódot megőrző lehetőségeket is.”

Ha 2020-tól nem kerül alkalmazásra globális intézkedés, akkor a jelentésnek meg kell vizsgálnia, hogy egy ilyen célú globális intézkedés tartós hiányában milyen körben indokolt 2016-tól szabályozni az EGT-n kívüli országokból kiinduló és oda irányuló tevékenységekből származó kibocsátásokat. Emellett a jelentésben a Bizottság megvizsgálja az (1)–(4) bekezdés alkalmazásával összefüggésben felmerülő minden más kérdés megoldására adódó, az azonos útvonalon működő légijármű-üzemeltetők közötti egyenlő bánásmódot megőrző lehetőségeket is.”

Módosítás  23

Irányelvre irányuló javaslat

Melléklet

2003/87/EK irányelv

II c melléklet – indokolás – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 2014-től 2020-ig tartó időszakban – a 2020-tól alkalmazandó globális piacalapú intézkedés sérelme nélkül – az EGT tagállamai és a nemzetközi polgári légi közlekedés összes tonnakilométerének bevételeiből 1%-nál kisebb mértékben részesülő fejlődő országok közötti repülésekre alkalmazandó százalékos érték nulla. E javaslat alkalmazásában »fejlődő országok«: azok az országok, amelyek számára e javaslat elfogadásának időpontjában a 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet az Unió piacát illetően preferenciális piacra jutási lehetőséget biztosít, tehát azok, amelyeket a Világbank 2013-ban nem minősít magas jövedelmű vagy a közepes jövedelmű országok felső sávjába tartozó országnak.

A 2014-től 2016-ig tartó időszakban – a 2020-tól alkalmazandó globális piacalapú intézkedés sérelme nélkül – az EGT tagállamai és a nemzetközi polgári légi közlekedés összes tonnakilométerének bevételeiből 1%-nál kisebb mértékben részesülő fejlődő országok közötti repülésekre alkalmazandó százalékos érték nulla. E javaslat alkalmazásában »fejlődő országok«: azok az országok, amelyek számára e javaslat elfogadásának időpontjában a 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet az Unió piacát illetően preferenciális piacra jutási lehetőséget biztosít, tehát azok, amelyeket a Világbank 2013-ban nem minősít magas jövedelmű vagy a közepes jövedelmű országok felső sávjába tartozó országnak.

Módosítás  24

Irányelvre irányuló javaslat

Melléklet

2003/87/EK irányelv

II c melléklet – indokolás – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A 28a. cikk értelmében valamely legkülső régióba irányuló és onnan végrehajtott repülésekből származó kibocsátásokra alkalmazandó százalékos értékeket az alábbi táblázat szerint kell meghatározni, amely az elfogadás előtt az Eurocontrol segítségével kerül majd kitöltésre a rendelkezésre álló legjobb adatok alapján, a megfelelő változtatások mellett ugyanazon összefüggés alkalmazásából származó százalékos értékekkel.

Módosítás  25

Irányelvre irányuló javaslat

Melléklet

2003/87/EK irányelv

II c melléklet – táblázat – 37 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

KÍNA, beleértve HONGKONGOT, MAKAÓT és TAIVANT is

KÍNA, beleértve HONGKONGOT és MAKAÓT is

Módosítás  26

Irányelvre irányuló javaslat

Melléklet

2003/87/EK irányelv

II c melléklet – táblázat – 147 a sor (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

TW TAJVAN

Módosítás  27

Irányelvre irányuló javaslat

IIc melléklet – táblázat – utolsó sor után – 172 a – 172 i sorok (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Guadeloupe

 

Francia Guyana

 

Martinique

 

Réunion

 

Saint-Barthélemy

 

Saint-Martin

 

Azori-szigetek

 

Madeira

 

Kanári-szigetek

  • [1]           A Hivatalos Lapban még nem tették közzé

INDOKOLÁS

Miért van szükség a légi közlekedésből származó üvegházhatásúgáz-kibocsátások korlátozására?

A légi közlekedés ágazatában gyorsan emelkedik az üvegházhatású gázok kibocsátása. Amennyiben nem tesznek intézkedéseket, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) előrejelzései szerint a kibocsátások 2040-ig 1900 megatonnára emelkednek.

 

Forrás: Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet

Más becslések 2050-ig 3500–4500 megatonna kibocsátással számolnak. A 3500 megatonna mintegy 20%-át teszi ki annak a mennyiségnek, amelyre az Éghajlat-változási Kormányközi Testület szerint 2050-ig le kellene szorítani a globális kibocsátásokat ahhoz, hogy a hőmérséklet-emelkedés ne haladja meg a 2 Celsius-fokot.

 

Az Éghajlat-változási Kormányközi Testület 2013. évi 5. ülésszaka szerint 2050-ig drasztikusan csökkenteni kellene a globális kibocsátásokat, ha 2/3-os valószínűséggel tartani szeretnénk az említett évben a 2 Celsius-fokos célt.

Forrás: Éghajlat-változási Kormányközi Testület

A nemzetközi közösség 1997-ben a Kiotói Jegyzőkönyvvel a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetre (ICAO) bízta a légi közlekedésből származó kibocsátások szabályozásának feladatát. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy míg a Kiotói Jegyzőkönyv az éghajlatváltozás jelentette kihívás tekintetében messze elmarad a várakozásoktól, kötelezettségeinek teljesítésével az Európai Unió korlátozta a kibocsátásokat. Másrészről semmilyen jelentős intézkedésre nem került sor a légi közlekedésből származó kibocsátások korlátozása érdekében.

Emellett a légi közlekedési ágazatnak már csak az egyéb közlekedési módokkal szembeni tisztességes bánásmód okán is szükségképpen szerepet kell vállalnia az éghajlatváltozás korlátozására irányuló erőfeszítésekben. Sajnálatos módon a légi közlekedés számít a legkevésbé környezetbarát közlekedési módnak, és míg más közlekedési módok tekintetében részletes szabályokat alkottak és azokra számos adót és illetéket alkalmaznak, uniós szinten nem foglalkoztak a légi közlekedéssel.

 

A 2008. évi szabályozás, a harmadik országok által megfogalmazott bírálat és annak jogossága

A légi közlekedés ETS-be való felvételéről szóló jogszabályt egy több mint két éven át tartó, valamennyi érdekelt fél bevonásával zajló vitát követően a Tanács egyhangúlag, az Európai Parlament pedig 90%-os szótöbbséggel fogadta el. A szabályozás sarokkövét az jelentette, hogy annak hatályát az Európából kiinduló és oda irányuló valamennyi járatra kiterjesszék. A harmadik országok egyúttal éppen a szabályozás e pontját bírálták. Egy, az amerikai légitársaságok által indított bírósági eljárásban az Európai Bíróság megállapította, hogy a szabályozás teljes mértékben összhangban áll a nemzetközi joggal. A költségek ugyancsak mérsékeltek a harmadik országok állításai ellenére, amelyek gyakran az ágazatra nehezedő felháborítóan súlyos terhekről beszélnek. A legfrissebb számadatok szerint a Ryanair esetében 0,03 Eurót, míg az Easyjet esetében 0,11 Eurót tettek ki a költségek (más, kevésbé hatékony flottával rendelkező légitársaságok némileg magasabb költségeket tapasztalhatnak). Az uniós tagállamok vagy a harmadik országok által beszedett díjak és illetékek költségei jóval magasabbak.

Ország

Jogszabály

Az egy járatra eső költségek

Németország

Légi közlekedési adó

42,18 euróig terjedő összeg a célállomástól függően

Egyesült Királyság

Légi közlekedési díj (APD)

184 fontot is meghaladó összeg 6000 mérföld (9654 kilométer) esetén

Amerikai Egyesült Államok

Nemzetközi szállítási illeték

16,30 dollár utasonként

EU

ETS

0,03 euró (Ryanair)

2 euróig terjedő összeg a kontinensen belül közlekedő járatok esetén (a Bizottság becslése)

India

Indulási díj és 10,3%-os szolgáltatási díj (a repülőtér-fejlesztésről szóló jogszabály, Delhi)

7,40 euró, 10 dollár

+19 euró, 25 dollár (kizárólag Delhiben)

Ausztria

Törvény a repülési illetékről

35 euróig terjedő összeg a megtett távolságtól függően

A harmadik országok által felhozott egyik fontosabb érv szerint az Európai Unió szabályozása nem jogszerű, mivel területen kívüli hatállyal rendelkezik. Ezt az érvet az Európai Bíróság nem tartotta elfogadhatónak, mivel a szabályozás hatálya kizárólag az Európából kiinduló és oda irányuló járatokra terjed ki. Ugyanakkor hosszabb utak esetén a kibocsátásiegység-leadási kötelezettség természetesen nagyobb költségekkel jár. Ez azonban nem csak az uniós jogszabályok esetében van így. Így a nemzeti adók és illetékek is ugyanezt az elvet alkalmazzák, például a brit illeték lényegesen magasabb egy Mexikóba, mint egy Kanadába irányuló járat esetén, jóllehet a Kanada és Mexikó közötti út megtétele nagyrészt az Egyesült Államok területén történik (lásd az alábbi térképet).

A kanadai Torontóba tartó járatra 130 font (156 euró) légi közlekedési adót számolnak fel.

 

Egy Londonból Mexikóvárosba tartó járaton a business osztályon 162 font (195 euró) légi közlekedési adót számolnak fel.

A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezeten belüli folyamat és a „megállítani az időt” szabályozás

Az Európai Unió annak ellenére válaszolt a harmadik országok érveire, hogy a bírálat nem volt megalapozott. A kifogások szerint az európai jogszabályok akadályozzák egy nemzetközi megállapodás létrejöttét. Bár ez nem igaz, jó szándéka jeléül a Bizottság javasolta, hogy a rendszer alkalmazását egy éven át az Európán belüli járatokra korlátozzák, ezzel hozzájárulva ahhoz, hogy az ICAO közgyűlésének 2013. szeptember–októberi ülésszakán jobb megállapodást fogadhassanak el.

A jogszabály egyértelművé tette a következőket:

„Az e határozatban előírt eltérés kizárólag a 2012-es légi közlekedési kibocsátásokra vonatkozik.”

(10) (...) Az Unió annak érdekében biztosítja ezt az eltérést, hogy megkönnyítse egy olyan megállapodás elérését az ICAO Közgyűlésének 38. ülésén, amelynek tárgyát egy globális MBM kidolgozásához szükséges, megvalósítható ütemterv, valamint – e globális MBM alkalmazásának megkezdését megelőzően – a nemzeti és regionális MBM-ek egységes alkalmazásának megkönnyítését célzó keret képezi.

Az ICAO közgyűlésének 2013. szeptember–októberi ülésszakán határozatot fogadtak el, amely kötelezettségvállalást tartalmazott „a 19. bekezdésben szorgalmazott munkára figyelemmel a nemzetközi légi közlekedésre alkalmazandó globális piacalapú intézkedés kidolgozására”. E fontos lépés ellenére a határozat sajnálatos módon számos feltételt és előzetes feltételt is tartalmaz. Ezért korántsem biztos, hogy az ICAO közgyűlésének 2016. évi ülésszakán valóban sikerül elfogadni a piacalapú intézkedésre vonatkozó egyértelmű szabályokat. Figyelembe kell venni, hogy már az ICAO közgyűlésének 2001. évi ülésszaka is támogatta a kibocsátáskereskedelmet, sajnálatos módon azonban mégsem értek el valódi előrelépéseket.

 

Az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményének keretén belüli egészen más jellegű előrelépésekkel összehasonlítva el kell mondani, hogy még a varsói COP 19 konferencia is konkrétabb és pozitívabb eredményeket hozott, mint az ICAO közgyűlése. Az Európai Unió azt a nagyon fontos feltételt támasztotta, hogy kizárólag a nemzeti és regionális – így például az uniós – rendszerekre vonatkozó keret elfogadása esetén módosítja jogszabályait. Erre sajnos nem került sor.

Az elsősorban a Nemzetközi Légiszállítási Szövetség (IATA) által képviselt légi közlekedési ágazat sajnálatos módon az Európai Unió ellen dolgozott az ICAO-n belüli folyamatban, másrészről azonban el kell ismerni az IATA globális folyamathoz való hozzájárulását. Lényegesen meghaladja ugyanis az ICAO szövegét az ágazat azon kötelezettségvállalása, amely szerint 2050-ig 50%-kal csökkenti a kibocsátásokat.

Az ICAO közgyűlésének következményei az Unió számára

Számos érdekelt fél – például az európai diszkont légitársaságok szövetsége, az ELFAA, amely az Európán belüli járatok csaknem 50%-át képviseli –, továbbá számos nem kormányzati szervezet és több európai parlamenti képviselő is kérte a hatályos jogszabályok változatlanul hagyását. Ez azt jelentené, hogy jövő év május 1-jétől az ETS-t teljes egészében – tehát az Európából kiinduló és oda irányuló nemzetközi járatok esetében is a megtett távolság egészére – alkalmazni kell. Mások (számos érdekelt fél ismertette ezen álláspontját a színfalak mögött) a jelenlegi „megállítani az időt” szabályozás 2016-ig vagy akár 2020-ig való meghosszabbítása mellett érvelnek, ami azt jelentené, hogy sok évig kizárólag az Európán belüli járatok tartoznának a szabályozás hatálya alá, a többi járat pedig akkor sem, ha az európai légtérben repül.

A bizottsági javaslat légtér szerinti megközelítése kompromisszumot jelent e két szélsőséges elképzelés között.

 

Forrás: Európai Bizottság

Ez azt jelenti, hogy az Európából kiinduló és/vagy oda irányuló valamennyi járat csak az út európai légtérre eső része tekintetében tartozik a szabályozás hatálya alá. Például egy Párizsból vagy Londonból Isztambulba tartó járat (ennek nagy jelentősége van, mivel Isztambul a világ legnagyobb repülőterének megnyitására készül) a görög határig – azaz csaknem 100%-ban – a szabályozás alá tartozna. A „megállítani az időt” elv alapján egyáltalán nem tartozna a szabályozás hatálya alá. A légtér szerinti megközelítés alapján egy arab emírségekbeli csomópontba tartó járat kibocsátásai csaknem 50%-ban a szabályozás hatálya alá tartoznának.

Az előadó javaslata

Az előadó összességében támogatja az Európai Bizottság javaslatát. Bár meggyőződése szerint a harmadik országok részéről való nyomásgyakorlásnak nincs alapja, figyelembe kell venni, hogy a rendszer teljes körű végrehajtásának a nemzetközi folyamat láthatja kárát. A légtér szerinti megközelítésnek számos előnye van a „megállítani az időt” szabályozással szemben:

1)        Környezet- és éghajlatvédelem:

A bizottsági javaslat az eredeti rendelethez képest a kibocsátások megközelítőleg 40%-ára terjed ki, míg a „megállítani az időt” szabályozás annak csupán kb. 20%-át fedte le.

2)        Következmények a nemzetközi tárgyalások szempontjából:

A „megállítani az időt” szabályozás hatályának egyszerű kiterjesztése olyan lenne, mintha az Európai Unió feltétel nélkül megadná magát. Ha sikerül előrelépéseket elérni nemzetközi szinten, az elsősorban az Európai Unió általi nyomásgyakorlásnak lenne köszönhető. Az ICAO-n belül megvitatott több javaslat nem csökkentené ténylegesen a légi közlekedésből származó kibocsátásokat, és csupán azt veszi figyelembe, hogy 2020-tól a növekedés ne járjon többletkibocsátással. Az ICAO fő stratégiája az ellentételezésen (ami elsősorban a tiszta fejlesztési mechanizmust jelenti) és a bioüzemanyagokon alapul. Fontos alternatívát felmutatni, tükrözve az Európai Unión belül e két eszközről folytatott jelentős vitákat. Az általunk javasolt rendszer valóban kötelezően előírja a kibocsátások – jóllehet mindössze 5%-os mértékű – csökkentését.

3)        Az európai repülőterek és a légi közlekedési ágazat versenyképessége:

A „megállítani az időt” javaslat az európai légitársaságok és repülőterek versenyképességébe való beavatkozást jelent. E szabályozás időbeli hatályának kiterjesztése az Európai Unióhoz közeli nagy csomópontok, például Isztambul javát szolgálná. Az elsősorban Európán belüli járatokat működtető légitársaságok versenyhátrányba kerülnek az Európai Unión belüli járatok keresztfinanszírozására képes légitársaságokkal szemben.

4)        A jogi helyzet:

A Bíróság ítélete és a Chicagói Egyezmény alapján a légtér szerinti megközelítés egyértelműen teljes mértékben összhangban áll a nemzetközi joggal. Az ICAO-tanács szeptember elején egyhangúlag támogatta a légtér szerinti megközelítést. Az ICAO határozata – amely nem tartalmazza a légtér szerinti megközelítést – e tekintetben jogilag nem kötelező erejű, mivel az Unió és sokan mások fenntartásokat fogalmaztak meg.

Az előadó által javasolt módosítások

Bár az előadó javaslata szerint a lehető legnagyobb mértékben változatlanul kell hagyni a bizottsági javaslatot, ésszerűnek tűnnek bizonyos módosítások:

1.        A 2016 utáni jogi helyzet:

Az irányelv módosítása csak azért indokolt, mert arra számítunk, hogy 2016-ban áttörés történik, és jogilag kötelező erejű megállapodás születik a globális légi közlekedésről. Bár erre minden esély megvan, korántsem biztos ennek bekövetkezése. Ezért ésszerű a légtér szerinti megközelítés alkalmazásának 2016-ig való korlátozása, majd 2017-től a teljes körű ETS ismételt bevezetése. Ha 2016-ban valóban nemzetközi megállapodás születik az ICAO-n belül, az Európai Uniónak természetesen készen kell állnia a jogszabályok ennek megfelelő módosítására.

2.        Az ambiciózusabb célokra, a környezeti integritás fokozására, valamint az egyéb iparágakkal egyenlő bánásmód biztosítására irányuló módosítások:

A légi közlekedési ágazatra vonatkozó ETS-ben az árverési arány mindössze 15%, szemben az egyéb gazdasági ágazatokra alkalmazandó átlagosan 40%-kal. A kibocsátások maximális mértékét a légi közlekedési ágazatnak mindössze 5%-kal kell csökkentenie, míg a többi ágazatnak 21%-kal. E szabályozást mindig is bírálták, és az Európai Parlament már a 2007/2008-as jogalkotási folyamat során kérte a valamennyi ágazattal szembeni egyenlő bánásmód alkalmazását. A légtér szerinti megközelítés az ETS hatálya alá tartozó kibocsátásokat az eredeti rendszerhez képest 40%-ra csökkenti. A környezetkárosodás mérséklése érdekében indokolt az árverések arányának növelése, a kibocsátásokat pedig legalább olyan mértékben kell csökkenti (maximálisan), mint a többi ágazatnak már 2013 eleje óta.

A hatályos uniós jogszabályok végrehajtása nélkül nem kerülhet sor előrelépésre

Az előadó felfigyelt arra, hogy bár az uniós ETS alkalmazása az Európán belüli légi járatokra korlátozódik, egyes tagállamok jelenleg láthatóan vonakodnak e jogszabályt végrehajtani. Harmadik országok – így Kína és India – nem hajlandók átadni a kibocsátási egységeket az Európán belüli – például Frankfurtból Londonba tartó – járataik után. Az előadó elfogadhatatlannak tartja, hogy az előtt sor kerüljön a jogalkotási javaslat sorsának Tanáccsal való megvitatására, hogy megbizonyosodnának a rendkívül korlátozott hatályú „megállítani az időt” szabályozás végrehajtásáról. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a harmadik országok, mint például Kína vagy India, nem hajlandók eleget tenni az uniós jogszabályok rendelkezéseinek az Európai Unió területén belül működtetett járatok tekintetében.

A szabályozás áprilisig való elfogadásának elengedhetetlensége

Mindazoknak, akik nem kívánják megőrizni eredeti formájában az uniós ETS-t – amely szerint e rendszer valamennyi interkontinentális járatra alkalmazandó a kiindulási állomástól a célállomásig –, arra kell törekedniük, hogy áprilisig megállapodás szülessen az irányelv módosításáról, mivel ennek hiányában május 1-jétől a jogszabályt az eredeti formájában kell alkalmazni. Ezért került sor – többek között a Közlekedési Bizottság illetékeseinek bevonásával – egy ambiciózus menetrend megállapítására. Az előadó szerint megegyezésre kell jutni a módosításról, és hajlandó párbeszédet folytatni valamennyi érdekelt féllel, javaslata szerint azonban az Európai Parlament nem kötheti a kompromisszumot a „megállítani az időt” szabályozás időbeli hatályának kiterjesztéséhez.

VÉLEMÉNY az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről (24.1.2014)

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelvnek a nemzetközi légi közlekedésből származó kibocsátásokra vonatkozó egységes globális piacalapú intézkedés alkalmazásáról rendelkező nemzetközi megállapodás 2020-ig történő létrehozására való tekintettel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2013)0722 – C7‑0374/2013 – 2013/0344(COD))

Előadó: Eija-Riitta Korhola

RÖVID INDOKOLÁS

Háttér

Az éghajlatváltozás globális probléma, amelyet ennélfogva globálisan is kell kezelni. Az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszernek a légi közlekedésre való kiterjesztésére vonatkozó döntésre az ICAO-folyamattal kapcsolatos lassú előrehaladás miatt került sor, és akkoriban jó elképzelésnek tűnt. Arra gondoltak, hogy mások által követendő példa lesz, amely valóban globális megoldás kidolgozására ösztönözheti a nemzetközi közösséget. Ekkor már több ország tervezett piacalapú intézkedéseket, de egy globális megállapodás elérése még túl távolinak tűnt. A légi közlekedésre vonatkozó uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer bevezetését követően azonban rendelkezéseinek harmadik országbeli fuvarozókra való rákényszerítése azonnal hatalmas aggodalmat váltott ki és rövidesen világos következményekkel járt. A légi közlekedésre vonatkozó uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer 2012 elejétől kezdődő megvalósítása során a tagállamokat és légitársaságaikat a harmadik országok részéről megtorló intézkedések érték, amelyek nagymértékben gyengítették a légitársaságok versenyképességét és növekedési potenciálját. Ennek következtében és amiatt, hogy a harmadik országok egyértelműen vonakodtak az együttműködéstől és az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer betartásától, az EU elfogadta a „megállítani az időt” megközelítést, amely döntésről azóta bebizonyosodott, hogy helyes és bölcs megoldás.

A jelenlegi helyzet

Az előadó véleménye szerint számos tényező indokolja, hogy miért kell most hagyni az ICAO-folyamat békés fejlesztését anélkül, hogy továbbra is a harmadik országokra kényszerítenénk a belső uniós jogszabályt, ami nemcsak magát az ICAO-folyamatot veszélyeztetné, hanem a tagállamokat és az uniós légitársaságokat további megtorló intézkedéseknek és kereskedelmi háborúknak is kitenné. Először is sor került a globális piacalapú intézkedésre vonatkozó döntések meghozatalára, és zajlik is a folyamat; az ICAO az egyetlen olyan szerv, ahol globális megoldást lehet elérni. Másodszor egy globális mechanizmus első alkalommal részesül tényleges támogatásban az EU-n kívülről is, és a fontos szereplők szó szerint „beszálltak” a folyamatba. Harmadszor az összes érdekelt – többek között a légitársaságok és a légiközlekedési ágazat – támogatja ezt a globális megoldást, amelynek az elérése minden eddiginél közelebb van. Az országok készen állnak és a korábbiakhoz képest nagyobb mértékben vesznek részt és hajlandóak a megállapodásra. Az ICAO ezenfelül kifejezetten elutasította az EU által javasolt légteret.

Összegzés

Az előadó emiatt úgy gondolja, hogy az EU-nak aktív szerepet kell játszania egy globális megállapodás előmozdításában, és a továbbiakban nem szabad egyoldalú lépéseket tennie, ami csak hátráltatja a folyamatot. Az EU-nak el kell kerülnie minden olyan fellépést, amelyeket nemzetközi partnereink nem találnak építőnek, és amelyek gátolják az ICAO-tárgyalásokat. A javaslattal kapcsolatban a harmadik országokból rendelkezésre álló valamennyi jelentés az ellenkezőjét állítja, ezért az előadó a „megállítani az időt” EGT-n belüli folytatását javasolja 2016-ig. Ezenkívül az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer említett hatályával az Unió továbbra is vezető szerepet töltene be a légi közlekedésből származó kibocsátások mérséklésére irányuló korai fellépés terén. Még ha az Uniónak kizárólagos joga is, hogy saját területén jogszabályokat alkosson, az előadó úgy gondolja, hogy nem ez a helyes út, ha tényleg valódi globális megoldást szeretnénk. Az éghajlattal kapcsolatos diplomácia azt jelenti, hogy minden érintett félnek csapatjátékosnak kell lennie, közös eszközökkel törekedve egy közös cél megvalósítására. A globális megoldás elérésén kívül az Uniónak prioritásnak kell tekintenie légiközlekedési ágazatunk érdekét, versenyképességét és működési lehetőségeit ezen a rendkívül kompetitív területen.

Az előadó a fent említett okok miatt az EGT-n belüli „megállítani az időt” rendelkezések fenntartását javasolja az ICAO 2016. évi közgyűléséig, hogy valóban olyan globális megoldás szülessen, amely valóban előnyös lesz az éghajlat és minden érintett szereplő szempontjából.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az Unió egyfelől törekszik egy olyan majdani nemzetközi megállapodás létrehozására, amely korlátozza a légi közlekedés hatását az üvegházhatást okozó gázok kibocsátására, másfelől pedig autonóm módon fellépve korlátozza az Unióban található repülőterekre irányuló és onnan kiinduló repülések éghajlat-változtató hatásait. Annak érdekében, hogy ezek az erőfeszítések kölcsönösen erősítsék, ne pedig gyengítsék egymást, indokolt figyelembe venni a nemzetközi fórumokon bekövetkező fejleményeket és az ott képviselt álláspontokat, különösen pedig a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) közgyűlésének harmincnyolcadik ülésszakán elfogadott, az ICAO-nak a környezetvédelemhez kapcsolódó folytatólagos törekvéseire és gyakorlatára vonatkozó egységes állásfoglalást tartalmazó határozatot.

(1) Az Unió egyfelől törekszik egy olyan majdani nemzetközi megállapodás létrehozására, amely korlátozza a légi közlekedés hatását az üvegházhatást okozó gázok kibocsátására. A nemzetközi fórumokon bekövetkező fejleményeket és az ott képviselt álláspontokat figyelembe veszik, és különösen figyelembe veszik a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) közgyűlésének harmincnyolcadik ülésszakán elfogadott, az ICAO-nak a környezetvédelemhez kapcsolódó folytatólagos törekvéseire és gyakorlatára vonatkozó egységes állásfoglalást tartalmazó határozatot.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Ebből fakadóan kívánatos ideiglenesen úgy tekinteni, hogy a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv4 követelményei teljesülnek abban az esetben, ha az előírt kötelezettségeket a harmadik országok repülőtereire irányuló és onnan kiinduló repülésekből származó kibocsátások egy meghatározott százaléka vonatkozásában teljesítik. E lépésével összefüggésben az Unió hangsúlyozza, hogy az Európai Gazdasági Térség (EGT) országainak repülőtereire irányuló és onnan kiinduló repülésekből származó kibocsátások egy bizonyos százalékára éppúgy van mód követelményeket alkalmazni, mint az e repülőterekre irányuló és onnan kiinduló repülésekből származó kibocsátások nagyobb hányadával kapcsolatban jogi követelményeket támasztani.

törölve

__________________

 

4 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. október 13-i 2003/87/EK irányelve az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 275., 2003.10.25., 32. o.)

 

Indokolás

Amiatt feleslegessé vált preambulumbekezdés, hogy az irányelv hatálya csak az EGT-n belüli repülésekre korlátozódik.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Miközben a 2003/87/EK irányelv alkalmazása továbbra is az Unióban található repülőterekre irányuló és onnan kiinduló repülések alapján történik, annak érdekében, hogy a globális piacalapú intézkedés alkalmazásának megkezdéséig hátralévő hét évben a regionális piacalapú intézkedések alkalmazása egyszerű és működőképes módon legyen korlátozva, az Eurocontrol százalékos értékeket határozott meg annak alapján, hogy az EGT-ben és a harmadik országokban lévő legfontosabb repülőterek közötti, a földrajzi főkörön mért távolságoknak mekkora hányada esik 12 mérföldnél nem nagyobb távolságra az EGT partvonalának legtávolabbi pontjától. Mivel az Unió nem véli úgy, hogy a bevezetendő globális piacalapú intézkedéseknek tényleges légtérhasználati megfontolásokon, nem pedig az egyes repülőterekre irányuló vagy onnan kiinduló repüléseken kell alapulniuk, a százalékos értékek a 2020-ig terjedő időszak vonatkozásában relevánsak.

törölve

Indokolás

Amiatt feleslegessé vált preambulumbekezdés, hogy az irányelv hatálya csak az EGT-n belüli repülésekre korlátozódik.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A harmadik országok repülőtereire irányuló és onnan kiinduló repülések hitelesített kibocsátásainak százalékos csökkentéséhez ismerni kell a teljes repülésekből származó kibocsátások nagyságát. A százalékos értékkel nem lefedett kibocsátások azonban nem kerülnek figyelembevételre.

törölve

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A harmadik országokba irányuló és onnan kiinduló repülések vonatkozásában a légijármű-üzemeltetőknek lehetőséget kell adni arra, hogy hitelesített kibocsátásadataikat ne jelentsék be, hanem ehelyett az e repülésekből az EGT-tagállamokon nem kívül bekövetkező kibocsátások lehető legpontosabban becsült adataira hagyatkozzanak.

törölve

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Annak érdekében, hogy a légijármű-üzemeltetők kellő időt kapjanak az alkalmazandó módszerek megértésére és repülési tevékenységük tervezésébe való beépítésére, a harmadik országokba irányuló és onnan kiinduló repülésekből származó hitelesített kibocsátásokra meghatározott százalékos értékek, illetőleg az alternatív módszerek alkalmazásának a 2014-től kibocsátott mennyiségekre kell vonatkoznia.

törölve

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A 2020-tól alkalmazandó globális piacalapú intézkedés sérelme nélkül a nemzetközi polgári légi közlekedés összes tonnakilométerének bevételeiből 1%-nál kisebb mértékben részesülő fejlődő országokba irányuló és onnan kiinduló repülésekből származó kibocsátásokat a 2014-től 2020-ig tartó időszakban mentesíteni kell a követelmények alkalmazása alól. azok az országok, amelyek számára e javaslat elfogadásának időpontjában a 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet az Unió piacát illetően preferenciális piacra jutási lehetőséget biztosít, tehát azok, amelyeket a Világbank 2013-ban nem minősít magas jövedelmű vagy a közepes jövedelmű országok felső sávjába tartozó országnak.

törölve

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2003/87/EK irányelv

28a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a 2013-ban végrehajtott, az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba irányuló és onnan kiinduló repülések összes kibocsátása vonatkozásában;

a 2013-tól 2020-ig bezárólag az egyes naptári években végrehajtott, az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba irányuló és onnan kiinduló repülések összes kibocsátása vonatkozásában;

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2003/87/EK irányelv

28a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országokba irányuló és onnan kiinduló repülésekből származó kibocsátások vonatkozásában a 2014-től 2020-ig tartó időszak minden egyes olyan naptári éve esetében, amelyre a repüléseket végrehajtó légijármű-üzemeltető a repülésekből származó hitelesített kibocsátásadatoknak a IIc. melléklet szerinti vagy a (6) bekezdés szerint meghatározott százalékával megegyező mennyiségű kibocsátási egységet leadott;

törölve

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2003/87/EK irányelv

28a cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az e bekezdés b) pontjában említett, a IIc. melléklet szerint meghatározott hitelesített kibocsátásokat a 11a., a 12. és a 14. cikk alkalmazásában a légijármű-üzemeltető hitelesített kibocsátásának kell tekinteni.

törölve

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2003/87/EK irányelv

28a cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 3g., a 12., a 15. és a 18a. cikktől eltérve ha egy légijármű-üzemeltető összes éves kibocsátása 25 000 tonnánál kisebb, akkor ezt a kibocsátást hitelesítettnek kell tekinteni, amennyiben meghatározása egy, a kis kibocsátók számára rendelkezésre álló, a Bizottság által jóváhagyott, az Eurocontrol által az Eurocontrol ETS-támogató rendszeréből származó adatokkal feltöltött eszközzel történt, továbbá a tagállamok a nem kereskedelmi légijármű-üzemeltetők esetében egyszerűsített eljárásokat alkalmazhatnak, amennyiben azok legalább az említett eszközzel megegyező mértékű pontosságot biztosítanak.

A 3g., a 12., a 15. és a 18a. cikktől eltérve ha egy légijármű-üzemeltető összes éves kibocsátása 25 000 tonnánál kisebb, akkor ezt a kibocsátást hitelesítettnek kell tekinteni, amennyiben meghatározása az Eurocontrol ETS-támogató rendszeréből származó adatokkal feltöltött eszközzel történt, továbbá a tagállamok a nem kereskedelmi légijármű-üzemeltetők esetében egyszerűsített eljárásokat alkalmazhatnak, amennyiben azok legalább az említett eszközzel megegyező mértékű pontosságot biztosítanak.

Indokolás

Ebben az összefüggésben a kis kibocsátók számára rendelkezésre álló eszköz nem magától értetődő, mivel a kibocsátási jelentés az ETS-támogató rendszerből is beérkezhet, ha a fuvarozónak van engedélye a program használatához.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2003/87/EK irányelv

28a cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 12. cikk (2a) bekezdésétől és a 14. cikk (3) bekezdésétől eltérve a légijármű-üzemeltető dönthet úgy, hogy az EGT-n kívüli országokba irányuló és onnan kiinduló repülések vonatkozásában nem jelenti be a IIc. mellékletben foglalt százalékos értékek alkalmazásával kapott kibocsátásadatait, hanem azok kiszámítását az illetékes hatóságra bízza. A számítás során figyelembe kell venni a kis kibocsátók számára rendelkezésre álló, a Bizottság által jóváhagyott, az Eurocontrol által az Eurocontrol ETS-támogató rendszeréből származó adatokkal feltöltött eszközzel meghatározott értékeket. Az illetékes hatóság ezeket a számításokat bejelenti a Bizottságnak. Az így elvégzett kibocsátásszámítás eredményeit a 11a., a 12., a 14. és a 28a. cikk alkalmazásában a légijármű-üzemeltető hitelesített kibocsátásának kell tekinteni.

törölve

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A mellékletek ezen irányelv mellékletének megfelelően módosulnak.

törölve

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat

Melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[...]

törölve

ELJÁRÁS

Cím

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelvnek a nemzetközi légi közlekedésből származó kibocsátásokra vonatkozó egységes globális piacalapú intézkedés alkalmazásáról rendelkező nemzetközi megállapodás 2020-ig történő létrehozására való tekintettel történő módosítása

Hivatkozások

COM(2013)0722 – C7-0374/2013 – 2013/0344(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

24.10.2013

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

24.10.2013

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Eija-Riitta Korhola

20.11.2013

Vizsgálat a bizottságban

16.12.2013

 

 

 

Az elfogadás dátuma

23.1.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

29

22

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Amelia Andersdotter, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Zbigniew Zaleski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Maria Badia i Cutchet, Yves Cochet, Rachida Dati, Ioan Enciu, Věra Flasarová, Françoise Grossetête, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Werner Langen, Vladko Todorov Panayotov, Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Jean-Paul Besset, Janusz Władysław Zemke

VÉLEMÉNY a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről (22.1.2014)

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelvnek a nemzetközi légi közlekedésből származó kibocsátásokra vonatkozó egységes globális piacalapú intézkedés alkalmazásáról rendelkező nemzetközi megállapodás 2020-ig történő létrehozására való tekintettel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2013)0722 – C7‑0374/2013 – 2013/0344(COD))

Előadó: Mathieu Grosch

RÖVID INDOKOLÁS

Háttér

Az üvegházhatású gázok teljes kibocsátásának jelenleg csak mintegy 3%-a származik a légi közlekedésből, ám ez az arány gyorsan növekszik. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) becslése szerint a repülésből származó CO2-kibocsátás szinte megduplázódott 1990 és 2006 között. Ehhez képest a fosszilis tüzelőanyagok felhasználásából eredő kibocsátás 34%-kal nőtt. Az ICAO előrejelzése szerint 2020-ig 63–88%-os növekedés várható, míg az EU ezen időszak alatt kibocsátását az 1990. évi szinthez képest – vállalása szerint – 20%-kal szeretné csökkenteni.

A globális felmelegedés hatékony kezelése csak nemzetközi alapon képzelhető el. Mind a szén-dioxid-kibocsátás, mind az éghajlatváltozás figyelmen kívül hagyja az országhatárokat. Ezért világszerte ugyanazokat az éghajlatvédelmi célkitűzéseket kell elfogadni. Ez azonban csak az ICAO szintjén kötött megállapodással érhető el.

Az ICAO 2013-as közgyűlése elismerte, hogy piacalapú intézkedésekre lenne szükség a fenntartható növekedésnek a légi közlekedésben való előmozdításához, és hogy a piacalapú intézkedések rendszerére három lehetőség kínálkozik (kötelező ellentételezés bevételmegosztással vagy anélkül, valamint a kibocsátáskereskedelem). Az ICAO úgy határozott, hogy kidolgozzák a piacalapú intézkedések globális rendszerét, amelyről majd a 2016-os közgyűlésen döntenek. A rendszer végrehajtására 2020-tól kerülne sor.

A Bizottság javaslata

A Bizottság legutóbbi javaslata 2013 vonatkozásában teljes mértékben mentesítené a harmadik országokba irányuló repüléseket, és úgy korlátozná a kibocsátáskereskedelmi rendszert, hogy a nemzetközi repüléseknek csak az Európai Gazdasági Térség (EGT) légterén belüli részére (az EGT területe külső partvonalának legtávolabbi pontjától mért 12 tengeri mérföldes távolságra) terjedjen ki a 2014–2020-as időszakra.

Az alacsony és alacsonyabb közepes jövedelmű, a nemzetközi légi közlekedésből 1%-nál kisebb arányban részesedő országokba irányuló és onnan kiinduló repülések mentességet kapnának az ICAO határozatának megfelelően. Emellett új mentességi szinteket állapítottak meg a Business Jet repülőgépek üzemeltetőire vonatkozóan. Ez örvendetes, mivel jelentős megtakarítást eredményez a megfeleléssel kapcsolatos költségek tekintetében anélkül, hogy az számottevő mértékben befolyásolná az elkerült kibocsátásokat.

Az ICAO szintjén megkötött globális megállapodás hosszú távú megoldást jelent

Noha az alacsonyabb jövedelmű országok mentessége az ICAO-határozat egyik fontos eleméhez kapcsolódik, a légtérrel kapcsolatos megközelítés alkalmazása alááshatja azt a közös nemzetközi szándékot, amely a globális megállapodás 2016-os eléréséhez szükséges. Ezt a kockázatot növeli az „európai légtér” egyetemesen elfogadott meghatározásának a hiánya. Ez a vélemény ezért a 2012-ben elfogadott, az idő megállítására vonatkozó megközelítés alkalmazásának az ICAO következő közgyűlésig történő meghosszabbítását részesíti előnyben.

Ezen időszak alatt a Bizottságnak el kell mélyítenie a harmadik országokkal fenntartott két- és többoldalú kapcsolatokat annak érdekében, hogy előmozdítsa az ICAO-megállapodást, valamint – átmeneti intézkedésként – még több országot ösztönözzön a kibocsátáskereskedelmi rendszerhez (ETS) való igazodásra, vagy az ahhoz hasonló intézkedések elfogadására. Ezt a légi közlekedésből származó kibocsátás csökkentésére irányuló másik intézkedésnek kell kiegészítenie, különösen az „egységes európai égbolt” megteremtésének, amely minimalizálná a légiforgalom-irányításból fakadó késedelmeket és az átirányítást.

A stabilitás szükségessége

Az idő megállítására vonatkozó megközelítés alkalmazásának meghosszabbítása mellett szól az is, hogy az iparágnak az elmúlt évek során gyakran kellett változással szembenéznie. Az eredetileg bejelentett 2012-es rendszer az Európába irányuló/onnan induló valamennyi repülésnek az ETS-be való bevonásával járt volna. A tényleges 2012-es rendszer kizárta a harmadik országokba irányuló/onnan induló repüléseket. A Bizottság most e kizárás 2013-as folytatását, majd a 2014-től 2020-ig tartó harmadik rendszer bevezetését javasolja.

Az előadó ezzel szemben a 2012-es rendszer legalább 2016-ig és – ha az ICAO következő közgyűlése elfogadja, hogy globális intézkedést fogadjanak el attól a dátumtól – 2020-ig való fenntartását javasolja. Amennyiben nem jönne létre ilyen megállapodás, akkor 2017-től a légtéren alapuló megközelítést fogják elfogadni.

Egy ilyen megközelítés maximalizálná annak esélyét, hogy anélkül sikerül nemzetközi megállapodásra jutni, hogy közben megkérdőjeleződne az EU-nak a saját légtere szabályozásához való joga, amelyet a Chicagói Egyezmény szavatol, és amelyet a Bíróság is fenntart. Az Unió megmutatná nemzetközi partnereinek, hogy készen áll arra, hogy a nemzetközi és kétoldalú tárgyalásokon konstruktívan együttműködjön. Azt is kifejezésre juttatná, hogy elvárja az ICAO-tól arra irányuló kötelezettségvállalása teljesítését, hogy 2016-ban döntést hoz, illetve azt is, hogy nem fogadható el további késlekedés.

MÓDOSÍTÁS:

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe a következő módosításokat:

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az Unió egyfelől törekszik egy olyan majdani nemzetközi megállapodás létrehozására, amely korlátozza a légi közlekedés hatását az üvegházhatást okozó gázok kibocsátására, másfelől pedig autonóm módon fellépve korlátozza az Unióban található repülőterekre irányuló és onnan kiinduló repülések éghajlat-változtató hatásait. Annak érdekében, hogy ezek az erőfeszítések kölcsönösen erősítsék, ne pedig gyengítsék egymást, indokolt figyelembe venni a nemzetközi fórumokon bekövetkező fejleményeket és az ott képviselt álláspontokat, különösen pedig a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) közgyűlésének harmincnyolcadik ülésszakán elfogadott, az ICAO-nak a környezetvédelemhez kapcsolódó folytatólagos törekvéseire és gyakorlatára vonatkozó egységes állásfoglalást tartalmazó határozatot.

(1) Az Unió egyfelől törekszik egy olyan majdani nemzetközi megállapodás létrehozására, amely korlátozza a légi közlekedés hatását az üvegházhatást okozó gázok kibocsátására. Másfelől indokolt figyelembe venni a nemzetközi fórumokon bekövetkező fejleményeket és az ott képviselt álláspontokat, különösen pedig a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) közgyűlésének harmincnyolcadik ülésszakán elfogadott, az ICAO-nak a környezetvédelemhez kapcsolódó folytatólagos törekvéseire és gyakorlatára vonatkozó egységes állásfoglalást tartalmazó határozatot.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A légi közlekedési ágazat erőteljesen nemzetközi jellegű. Sürgős szükség van éghajlatvédelmi kezdeményezések megtételére, mivel a légi közlekedésből származó kibocsátások jelentette, ilyen jellegű világszintű problémák a leghatékonyabban nemzetközi fellépéssel oldhatók meg, amelybe beletartozik az ugyanazon intézkedések betartására vagy ugyanazon célok – különböző intézkedésekkel történő – elérésére vonatkozó kötelezettség. A fenntarthatóság hosszú távú biztosítására az ICAO szintjén létrejövő globális megállapodás kínálja a legjobb kilátásokat.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Ebből fakadóan kívánatos ideiglenesen úgy tekinteni, hogy a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv4 követelményei teljesülnek abban az esetben, ha az előírt kötelezettségeket a harmadik országok repülőtereire irányuló és onnan kiinduló repülésekből származó kibocsátások egy meghatározott százaléka vonatkozásában teljesítik. E lépésével összefüggésben az Unió hangsúlyozza, hogy az Európai Gazdasági Térség (EGT) országainak repülőtereire irányuló és onnan kiinduló repülésekből származó kibocsátások egy bizonyos százalékára éppúgy van mód követelményeket alkalmazni, mint az e repülőterekre irányuló és onnan kiinduló repülésekből származó kibocsátások nagyobb hányadával kapcsolatban jogi követelményeket támasztani.

(2) A 2013/377/EU4a határozat elfogadása lehetővé tette, hogy a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezeten (ICAO) belül annak következő ülésén valódi előrelépés történjék egy globális megállapodás megkötése felé. Egy ilyen megállapodás előkészítése, az európai légi közlekedési ágazat versenyképességének megőrzése és a megtorló jellegű kereskedelmi intézkedések elkerülése érdekében ideiglenesen, legalább az ICAO soron következő, 2016-os közgyűléséig, kívánatos az „óramegállítási” rendelkezések meghosszabbítása.

__________________

__________________

4 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. október 13-i 2003/87/EK irányelve az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról, HL L 275., 2003.10.25., 32. o.

 

 

4a Az Európai Parlament és a Tanács 2013/377/EU határozata (2013. április 24.) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003. október 13-i 2003/87/EK irányelvtől való ideiglenes eltérésről.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Miközben a 2003/87/EK irányelv alkalmazása továbbra is az Unióban található repülőterekre irányuló és onnan kiinduló repülések alapján történik, annak érdekében, hogy a globális piacalapú intézkedés alkalmazásának megkezdéséig hátralévő hét évben a regionális piacalapú intézkedések alkalmazása egyszerű és működőképes módon legyen korlátozva, az Eurocontrol százalékos értékeket határozott meg annak alapján, hogy az EGT-ben és a harmadik országokban lévő legfontosabb repülőterek közötti, a földrajzi főkörön mért távolságoknak mekkora hányada esik 12 mérföldnél nem nagyobb távolságra az EGT partvonalának legtávolabbi pontjától. Mivel az Unió nem véli úgy, hogy a bevezetendő globális piacalapú intézkedéseknek tényleges légtérhasználati megfontolásokon, nem pedig az egyes repülőterekre irányuló vagy onnan kiinduló repüléseken kell alapulniuk, a százalékos értékek a 2020-ig terjedő időszak vonatkozásában relevánsak.

(3) Miközben a 2003/87/EK irányelv alkalmazása továbbra is az Unióban található repülőterekre irányuló és onnan kiinduló repülések alapján történik, annak érdekében, hogy a globális piacalapú intézkedés alkalmazásának megkezdéséig a regionális piacalapú intézkedések alkalmazása egyszerű és működőképes módon legyen korlátozva, az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba irányuló és onnan kiinduló repülésekből származó kibocsátások beemelése és az Eurocontrol által annak alapján történő százalékos értékek kiszámítása, hogy az EGT-ben és a harmadik országokban lévő legfontosabb repülőterek közötti, a földrajzi főkörön mért távolságoknak mekkora hányada esik 12 mérföldnél nem nagyobb távolságra az EGT partvonalának legtávolabbi pontjától, csak akkor alkalmazandó 2017-től, ha az ICAO 2016-os közgyűlésén nem születik megállapodás a globális piacalapú mechanizmusról. Mivel az Unió nem véli úgy, hogy a bevezetendő globális piacalapú intézkedéseknek tényleges légtérhasználati megfontolásokon, nem pedig az egyes repülőterekre irányuló vagy onnan kiinduló repüléseken kell alapulniuk, a százalékos értékek a globális piacalapú intézkedés hatálybalépéséig relevánsak.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az ezen irányelvben foglalt eltérések figyelembe veszik a harmadik országokkal folytatott két- és többoldalú egyeztetések eredményeit; ezeket az egyeztetéseket a Bizottság az Unió nevében a jövőben is folytatni fogja.

(4) Az ezen irányelvben foglalt eltérések figyelembe veszik a harmadik országokkal folytatott két- és többoldalú egyeztetések eredményeit; ezeket az egyeztetéseket a Bizottság az Unió nevében a jövőben is folytatni fogja. Ha e tárgyalások eredményeképpen a harmadik országok vállalják, hogy az európai kibocsátáskereskedelmi rendszerhez igazodnak vagy azzal egyenértékű intézkedéseket fogadnak el, az ezen irányelvben előírt eltéréseket ennek megfelelően ki kell igazítani.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Az európai uniós rendszer iránti, nemzetközi szintű bizalom kialakítása érdekében a tagállamoknak az európai kibocsátáskereskedelmi rendszernek a légi közlekedési ágazatra való alkalmazásából származó bevételeket a légi közlekedésből származó kibocsátások hatásának enyhítésére kellene használniuk. Ide tartozik a fejlődő országok éghajlatvédelmi erőfeszítéseinek a 2003/87/EK irányelv 3d. cikkének (4) bekezdése szerinti támogatása.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat

4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b) Az Unió a harmadik országokkal folytatott, légi közlekedési megállapodásokról szóló tárgyalásokba mindenkor beilleszti a légi közlekedésre vonatkozó kibocsátáskereskedelem kérdését.

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A harmadik országok repülőtereire irányuló és onnan kiinduló repülések hitelesített kibocsátásainak százalékos csökkentéséhez ismerni kell a teljes repülésekből származó kibocsátások nagyságát. A százalékos értékkel nem lefedett kibocsátások azonban nem kerülnek figyelembevételre.

törölve

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Annak érdekében, hogy a légijármű-üzemeltetők kellő időt kapjanak az alkalmazandó módszerek megértésére és repülési tevékenységük tervezésébe való beépítésére, a harmadik országokba irányuló és onnan kiinduló repülésekből származó hitelesített kibocsátásokra meghatározott százalékos értékek, illetőleg az alternatív módszerek alkalmazásának a 2014-től kibocsátott mennyiségekre kell vonatkoznia.

törölve

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A 2020-tól alkalmazandó globális piacalapú intézkedés sérelme nélkül a nemzetközi polgári légi közlekedés összes tonnakilométerének bevételeiből 1%-nál kisebb mértékben részesülő fejlődő országokba irányuló és onnan kiinduló repülésekből származó kibocsátásokat a 2014-től 2020-ig tartó időszakban mentesíteni kell a követelmények alkalmazása alól. azok az országok, amelyek számára e javaslat elfogadásának időpontjában a 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet az Unió piacát illetően preferenciális piacra jutási lehetőséget biztosít, tehát azok, amelyeket a Világbank 2013-ban nem minősít magas jövedelmű vagy a közepes jövedelmű országok felső sávjába tartozó országnak.

(10) A nemzetközi polgári légi közlekedés összes tonnakilométerének bevételeiből 1%-nál kisebb mértékben részesülő fejlődő országokba irányuló és onnan kiinduló repülésekből származó kibocsátásokat a 2014-től a piacalapú intézkedés hatálybalépéséig tartó időszakban mentesíteni kell a követelmények alkalmazása alól. E javaslat alkalmazásában fejlődő országnak azok az országok minősülnek, amelyek számára e javaslat elfogadásának időpontjában a 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet az Unió piacát illetően preferenciális piacra jutási lehetőséget biztosít, tehát azok, amelyeket a Világbank 2013-ban nem minősít magas jövedelmű vagy a közepes jövedelmű országok felső sávjába tartozó országnak.

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a) A globális piacalapú intézkedés hatálybalépéséig az Európai Unió működéséről szóló szerződés 349. cikkében felsorolt legkülső régiók és az EGT szárazföldi része közötti repüléseknek szintén a regionális piacalapú megközelítést kell követniük. A százalékos értékeket az Eurocontrolnak kell kiszámítania annak alapján, hogy az EGT szárazföldi részén és a legkülső régióban lévő legfontosabb repülőterek közötti, a földrajzi főkörön mért távolságoknak mekkora hányada esik 12 mérföldnél nem nagyobb távolságra az EGT szárazföldi területének legtávolabbi pontjától.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – -1 pont

2003/87/EK irányelv

3 d cikk – 4 bekezdés – 1 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1. A 2003/87/EK irányelv 3d. cikke (4) bekezdésének 1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

 

(4) „A tagállamok a kibocsátási egységek árverezéséből származó bevételeiket az éghajlatváltozás kezelésével kapcsolatos fellépésekre vagy kutatásokra fordítják.”

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

2003/87/EK irányelv

28 a cikk – 1 bekezdés – bevezető szöveg

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 12. cikk (2a) bekezdésétől és a 14. cikk (3) bekezdésétől eltérve a tagállamok úgy tekintik, hogy az említett bekezdésekben megállapított követelmények teljesülnek:

(1) Eltérések a 12. cikk (2a) bekezdésétől és a 14. cikk (3) bekezdésétől:

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

2003/87/EK irányelv

28 a cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a 2013-ban végrehajtott, az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba irányuló és onnan kiinduló repülések összes kibocsátása vonatkozásában;

a) A 12. cikk (2a) bekezdésétől és a 14. cikk (3) bekezdésétől eltérve a tagállamok úgy tekintik, hogy az említett bekezdésekben megállapított követelmények teljesülnek a 2013-tól 2016-ig terjedő időszakban minden naptári évben végrehajtott, az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba irányuló és onnan kiinduló repülések összes kibocsátása vonatkozásában. Amennyiben az ICAO közgyűlése 2020-tól kezdődően globális piacalapú eszköz bevezetése mellett dönt, ezen időszak a 2017-től 2020-ig terjedő naptári éveket is magában foglalja;

Indokolás

Ez meghosszabbítaná az óra megállítására vonatkozó megközelítés alkalmazását, és az ICAO-tárgyalások lebonyolításának idejére kizárná a harmadik országokba irányuló/onnan induló repüléseket. Ezáltal elkerülhetővé válna a légitársaságokkal való konfrontáció, amelyeknek már fel kellett készülniük az eredeti 2012-es javaslatra, illetve 2014-től egy másik új rendszerrel az óramegállításra.

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

2003/87/EK irányelv

28 a cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országokba irányuló és onnan kiinduló repülésekből származó kibocsátások vonatkozásában a 2014-től 2020-ig tartó időszak minden egyes olyan naptári éve esetében, amelyre a repüléseket végrehajtó légijármű-üzemeltető a repülésekből származó hitelesített kibocsátásadatoknak a IIc. melléklet szerinti vagy a (6) bekezdés szerint meghatározott százalékával megegyező mennyiségű kibocsátási egységet leadott;

b) amennyiben az ICAO közgyűlése nem dönt a globális piacalapú eszköz bevezetéséről, a 12. cikk (2a) bekezdésétől és a 14. cikk (3) bekezdésétől eltérve a tagállamok úgy tekintik, hogy az említett bekezdésekben megállapított követelmények teljesülnek az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országokba irányuló és onnan kiinduló repülésekből származó kibocsátások vonatkozásában 2017-től minden egyes olyan naptári év esetében, amelyre – az európai légtérben történő repülések arányának kifejezése érdekében – a repüléseket végrehajtó légijármű-üzemeltető a repülésekből származó hitelesített kibocsátásadatoknak a IIc. melléklet szerinti vagy a (6) bekezdés szerint meghatározott százalékával megegyező mennyiségű kibocsátási egységet leadott;

Indokolás

Ez 2017-től bevezetné az európai légtér szerinti megközelítést, amennyiben az ICAO-tárgyalások nem járnak sikerrel (lásd a 7. módosítást).

Módosítás  16

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

2003/87/EK irányelv

28 a cikk – 1 bekezdés – ba pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) A 12. cikk (2a) bekezdésétől és a 14. cikk (3) bekezdésétől eltérve a globális piacalapú intézkedés hatálybalépéséig a tagállamok úgy tekintik, hogy az említett bekezdésekben megállapított követelmények teljesülnek az Európai Unió működéséről szóló szerződés 349. cikkében felsorolt legkülső régiók és az EGT szárazföldi része közötti repülésekből származó kibocsátások vonatkozásában, amennyiben az európai légtérben történő repülések arányának kifejezése érdekében e járatok üzemeltetője leadta a kibocsátási egységeket azon százalékos érték vonatkozásában, amelyet vagy az Eurocontrolnak kell kiszámítania annak alapján, hogy az EGT szárazföldi részén és a legkülső régióban lévő legfontosabb repülőterek közötti, a földrajzi főkörön mért távolságoknak mekkora hányada esik 12 mérföldnél nem nagyobb távolságra az EGT szárazföldi területének legtávolabbi pontjától, vagy a (6) bekezdés alapján kell kiszámítani;

Módosítás  17

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

2003/87/EK irányelv

28 a cikk – 1 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a nem kereskedelmi légijármű-üzemeltető által végrehajtott repülésekből származó kibocsátások vonatkozásában a 2020-ig tartó időszak minden egyes olyan naptári éve esetében, amelyben a légijármű-üzemeltető 1000 tonnánál kevesebb kibocsátásért volt felelős;

c) A 12. cikk (2a) bekezdésétől és a 14. cikk (3) bekezdésétől eltérve a tagállamok úgy tekintik, hogy az említett bekezdésekben megállapított követelmények teljesülnek a nem kereskedelmi légijármű-üzemeltető által végrehajtott repülésekből származó kibocsátások vonatkozásában a nemzetközi, piaci alapú eszköz bevezetéséig minden egyes olyan naptári év esetében, amelyben a légijármű-üzemeltető 1000 tonnánál kevesebb kibocsátásért volt felelős;

Módosítás  18

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

2003/87/EK irányelv

28 a cikk – 1 bekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) akkor, ha az EGT-országok közötti repülések vonatkozásában a 2013. évi hitelesített kibocsátásadatokhoz tartozó kibocsátási egységek leadása 2014. április 30. helyett 2015. április 30-ig megtörtént, és ugyanezen repülések vonatkozásában a 2013. évi hitelesített kibocsátásadatok bejelentésére 2014. március 31. helyett 2015. március 31-ig sor került.

d) A 12. cikk (2a) bekezdésétől és a 14. cikk (3) bekezdésétől eltérve a tagállamok úgy tekintik, hogy az említett bekezdésekben megállapított követelmények teljesülnek akkor, ha az EGT-országok közötti repülések vonatkozásában a 2013. évi hitelesített kibocsátásadatokhoz tartozó kibocsátási egységek leadása 2014. április 30. helyett 2015. április 30-ig megtörtént, és ugyanezen repülések vonatkozásában a 2013. évi hitelesített kibocsátásadatok bejelentésére 2014. március 31. helyett 2015. március 31-ig sor került.

Módosítás  19

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

2003/87/EK irányelv

28 a cikk – 1 bekezdés – utolsó pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az e bekezdés b) pontjában említett, a IIc. melléklet szerint meghatározott hitelesített kibocsátásokat a 11a., a 12. és a 14. cikk alkalmazásában a légijármű-üzemeltető hitelesített kibocsátásának kell tekinteni.

Az e bekezdés b) és ba) pontjában említett, a IIc. melléklet szerint meghatározott hitelesített kibocsátásokat a 11a., a 12. és a 14. cikk alkalmazásában a légijármű-üzemeltető hitelesített kibocsátásának kell tekinteni.

Módosítás  20

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

2003/87/EK irányelv

28 a cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A 3d. cikk (3) bekezdésétől eltérve az egyes tagállamok által a 2013-tól 2020-ig tartó időszak vonatkozásában árverésre bocsátandó kibocsátási egységek mennyiségét csökkenteni kell oly módon, hogy ez a mennyiség megfeleljen az adott tagállam azon légi közlekedésnek tulajdonított kibocsátásainak, amelyeket a 28. cikk a)–c) pontjának alkalmazása szolgáltat.

(4) A 3d. cikk (3) bekezdésétől eltérve az egyes tagállamok által a 2013-tól 2020-ig tartó időszak vonatkozásában árverésre bocsátandó kibocsátási egységek mennyiségét csökkenteni kell oly módon, hogy ez a mennyiség megfeleljen az adott tagállam azon légi közlekedésnek tulajdonított kibocsátásainak, amelyeket e cikk (1) bekezdése a)–c) pontjának alkalmazása szolgáltat.

Indokolás

A cél annak egyértelműsítése, hogy a hivatkozás az ezen irányelvbe beillesztett új 28a. cikkre vonatkozik.

Módosítás  21

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

2003/87/EK irányelv

28 a cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A 12. cikk (2a) bekezdésétől és a 14. cikk (3) bekezdésétől eltérve a légijármű-üzemeltető dönthet úgy, hogy az EGT-n kívüli országokba irányuló és onnan kiinduló repülések vonatkozásában nem jelenti be a IIc. mellékletben foglalt százalékos értékek alkalmazásával kapott kibocsátásadatait, hanem azok kiszámítását az illetékes hatóságra bízza. A számítás során figyelembe kell venni a kis kibocsátók számára rendelkezésre álló, a Bizottság által jóváhagyott, az Eurocontrol által az Eurocontrol ETS-támogató rendszeréből származó adatokkal feltöltött eszközzel meghatározott értékeket. Az illetékes hatóság ezeket a számításokat bejelenti a Bizottságnak. Az így elvégzett kibocsátásszámítás eredményeit a 11a., a 12., a 14. és a 28a. cikk alkalmazásában a légijármű-üzemeltető hitelesített kibocsátásának kell tekinteni.

(6) A 12. cikk (2a) bekezdésétől és a 14. cikk (3) bekezdésétől eltérve a légijármű-üzemeltető dönthet úgy, hogy az EGT-n kívüli országokba irányuló és onnan kiinduló repülések, valamint a legkülső régiók valamelyikében található repülőterekre irányuló és onnan kiinduló repülések vonatkozásában nem jelenti be a IIc. mellékletben foglalt százalékos értékek alkalmazásával kapott kibocsátásadatait, hanem azok kiszámítását az illetékes hatóságra bízza. A számítás során figyelembe kell venni a kis kibocsátók számára rendelkezésre álló, a Bizottság által jóváhagyott, az Eurocontrol által az Eurocontrol ETS-támogató rendszeréből származó adatokkal feltöltött eszközzel meghatározott értékeket. Az illetékes hatóság ezeket a számításokat bejelenti a Bizottságnak. A légijármű-üzemeltetőt tájékoztatni kell az illetékes hatóság által végzett számítások eredményéről, és az így elvégzett kibocsátásszámítás eredményeit a 11a., a 12., a 14. és a 28a. cikk alkalmazásában a légijármű-üzemeltető hitelesített kibocsátásának kell tekinteni.

Módosítás  22

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

2003/87/EK irányelv

28 a cikk – 6 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) A Bizottság rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot az ICAO-nál és a harmadik országokkal folytatott tárgyalások előrehaladásáról.

Módosítás  23

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

2003/87/EK irányelv

28 a cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az ICAO közgyűlésének 2016. évi ülésszaka után a Bizottság jelentés formájában beszámol az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a kibocsátásokra 2020-tól alkalmazandó globális piacalapú intézkedés bevezetését szolgáló lépésekről, továbbá előterjeszti a szükséges javaslatokat.

(7) Az ICAO közgyűlésének 2016. évi ülésszaka után a Bizottság jelentés formájában beszámol az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a kibocsátásokra 2020-tól alkalmazandó globális piacalapú intézkedés bevezetését szolgáló lépésekről, továbbá előterjeszti a szükséges javaslatokat. A javaslathoz részletes hatásvizsgálatot kell mellékelni.

Módosítás  24

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

2003/87/EK irányelv

28 a cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha 2020-tól nem kerül alkalmazásra globális intézkedés, akkor a jelentésnek meg kell vizsgálnia, hogy egy ilyen célú globális intézkedés tartós hiányában milyen körben indokolt 2020-től szabályozni az EGT-n kívüli országokból kiinduló és oda irányuló tevékenységekből származó kibocsátásokat. Emellett a jelentésben a Bizottság megvizsgálja az (1)–(4) bekezdés alkalmazásával összefüggésben felmerülő minden más kérdés megoldására adódó, az azonos útvonalon működő légijármű-üzemeltetők közötti egyenlő bánásmódot megőrző lehetőségeket is.

Amennyiben nem kerül sor globális intézkedés alkalmazására, a jelentésnek meg kell vizsgálnia, hogy egy ilyen célú globális intézkedés tartós hiányában milyen körben indokolt szabályozni az EGT-n kívüli országokból kiinduló és oda irányuló tevékenységekből származó kibocsátásokat. Emellett a jelentésben a Bizottság megvizsgálja az (1)–(4) bekezdés alkalmazásával összefüggésben felmerülő minden más kérdés megoldására adódó, az azonos útvonalon működő légijármű-üzemeltetők közötti egyenlő bánásmódot megőrző lehetőségeket is.

Módosítás  25

Irányelvre irányuló javaslat

II c melléklet – utolsó bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A 28a. cikk értelmében valamely legkülső régióba irányuló és onnan végrehajtott repülésekből származó kibocsátásokra alkalmazandó százalékos értékeket az alábbi táblázat szerint kell meghatározni, amely az elfogadás előtt az Eurocontrol segítségével kerül majd kitöltésre a rendelkezésre álló legjobb adatok alapján, a megfelelő változtatások mellett ugyanazon összefüggés alkalmazásából származó százalékos értékekkel.

Módosítás  26

Irányelvre irányuló javaslat

II c melléklet – új sorok

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

További sorok beillesztése az alábbiak számára: Guadeloupe, Francia Guyana, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, az Azori-szigetek, Madeira és a Kanári-szigetek.

ELJÁRÁS

Cím

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelvnek a nemzetközi légi közlekedésből származó kibocsátásokra vonatkozó egységes globális piacalapú intézkedés alkalmazásáról rendelkező nemzetközi megállapodás 2020-ig történő létrehozására való tekintettel történő módosítása

Hivatkozások

COM(2013)0722 – C7-0374/2013 – 2013/0344(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

24.10.2013

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

24.10.2013

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Mathieu Grosch

4.11.2013

Vizsgálat a bizottságban

16.12.2013

20.1.2014

 

 

Az elfogadás dátuma

21.1.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

31

6

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Roberts Zīle

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Spyros Danellis, Eider Gardiazábal Rubial, Zita Gurmai, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Oldřich Vlasák, Sabine Wils, Corien Wortmann-Kool

ELJÁRÁS

Cím

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelvnek a nemzetközi légi közlekedésből származó kibocsátásokra vonatkozó egységes globális piacalapú intézkedés alkalmazásáról rendelkező nemzetközi megállapodás 2020-ig történő létrehozására való tekintettel történő módosítása

Hivatkozások

COM(2013)0722 – C7-0374/2013 – 2013/0344(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

16.10.2013

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

24.10.2013

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

24.10.2013

TRAN

24.10.2013

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Peter Liese

17.10.2013

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

17.12.2013

23.1.2014

 

 

Az elfogadás dátuma

30.1.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

41

7

6

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Biljana Borzan, Martin Callanan, Chris Davies, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Kriton Arsenis, Erik Bánki, Julie Girling, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, James Nicholson, Vittorio Prodi, Christel Schaldemose, Birgit Schnieber-Jastram, Renate Sommer, Bart Staes, Rebecca Taylor, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Hiltrud Breyer, Vojtěch Mynář, Bill Newton Dunn

Benyújtás dátuma

31.1.2014