Procedūra : 2013/0344(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0079/2014

Pateikti tekstai :

A7-0079/2014

Debatai :

PV 02/04/2014 - 25
CRE 02/04/2014 - 25

Balsavimas :

PV 03/04/2014 - 7.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0278

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1380kWORD 2354k
31.1.2014
PE 522.946v02-00 A7-0079/2014

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria, siekiant iki 2020 m. įgyvendinti tarptautinį susitarimą, kuriuo tarptautinės aviacijos išmetamiesiems teršalams nustatoma viena pasaulinė rinkos priemonė, iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje

(COM(2013)0722 – C7‑0374/2013 – 2013/0344(COD))

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Pranešėjas: Peter Liese

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ
 Transporto ir turizmo komiteto NUOMONĖ
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria, siekiant iki 2020 m. įgyvendinti tarptautinį susitarimą, kuriuo tarptautinės aviacijos išmetamiesiems teršalams nustatoma viena pasaulinė rinkos priemonė, iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje

(COM(2013)0722 – C7‑0374/2013 – 2013/0344(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013) 0722),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 192 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0374/2013),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–   pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto bei Transporto ir turizmo komiteto nuomones (A7-0079/2014),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2   ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a) aviacijos sektorius savo pobūdžiu yra labai tarptautinis. Reikėtų skubiai imtis klimato apsaugos iniciatyvų, kadangi aviacijos sektoriaus sukeliamos taršos ir panašios globalios problemos gali būti veiksmingiausiai sprendžiamos taikant tarptautinę strategiją, kuri apimtų įpareigojimą laikytis tų pačių priemonių arba siekti tų pačių tikslų naudojant skirtingas priemones. Pasiekus visuotinį susitarimą Tarptautinėje civilinės aviacijos organizacijoje (ICAO) atsiranda geriausios ilgalaikio tvarumo užtikrinimo perspektyvos;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1b) priėmus Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 377/2013/ES1 sudarytos galimybės daryti pažangą ICAO, norint pasiekti visuotinį susitarimą per kitą jos asamblėjos sesiją. Norint sudaryti tokio susitarimo pagrindą ir išvengti atsakomųjų prekybos priemonių taikymo, pageidautina laikinai išplėsti šias nuostatas dėl laikino reikalavimų netaikymo;

 

__________________

 

1 2013 m. balandžio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 377/2013/ES, kuriuo laikinai nukrypstama nuo Direktyvos 2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje (OL L 113, 2013 4 25, p. 1).

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) todėl pageidautina laikinai laikyti, kad Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/87/EB4 nustatyti reikalavimai yra tenkinami, jei įsipareigojimai įgyvendinami tam tikros išmetamųjų teršalų, susijusių su skrydžiais į trečiąsias šalis ir iš jų, procentinės dalies atžvilgiu. Taip Sąjunga pabrėžia, kad reikalavimai gali būti taikomi tam tikrai procentinei išmetamųjų teršalų, susijusių su skrydžiais į EEE šalių aerodromus ir iš jų, daliai, ir kad ta išmetamųjų teršalų dalis, kuriai taikomi teisiniai reikalavimai, gali būti padidinta;

(2) todėl, siekiant išlaikyti postūmį, suteiktą 2013 m. vykusioje ICAO asamblėjos sesijoje, ir sudaryti palankesnes sąlygas pažangai būsimoje 2016 m. vyksiančioje ICAO asamblėjos sesijoje, pageidautina laikinai laikyti, kad Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/87/EB4 nustatyti reikalavimai laikotarpiu iki 2016 m. yra tenkinami, jei įpareigojimai įgyvendinami tam tikros išmetamųjų teršalų, susijusių su skrydžiais į aerodromus trečiosiose šalyse ir iš jų, procentinės dalies atžvilgiu. Taip Sąjunga pabrėžia, kad reikalavimai gali būti taikomi tam tikrai procentinei išmetamųjų teršalų, susijusių su skrydžiais į Europos ekonominės erdvės (EEE) šalių aerodromus ir iš jų, daliai ir kad ta išmetamųjų teršalų dalis, kuriai taikomi teisiniai reikalavimai, gali būti padidinta;

_______________

______________

4 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32).

4 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32).

Pagrindimas

Dabartinė nukrypti leidžianti nuostata turėtų būti taikoma tik iki 2016 m. ir būsimos ICAO asamblėjos sesijos. Vadovaudamasi ICAO išvadomis 2016 m. ir pasiektais rezultatais, Sąjunga turėtų apsvarstyti, ar reikia imtis papildomų veiksmų ir kokių veiksmų turėtų būti imtasi siekiant atsižvelgti į tarptautinių derybų rezultatus. Kadangi dabartinė nukrypti leidžianti nuostata baigia galioti 2016 m., įstatymų leidėjai turės pakankamai laiko tolesnei bendro sprendimo procedūrai užbaigti, jeigu ji būtų reikalinga, nes 2017 m. išmetamųjų teršalų leidimai turi būti grąžinti iki 2018 m. balandžio mėn.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a) siekiant užtikrinti tarptautinį pasitikėjimą Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ATLPS), įplaukos, gautos parduodant aukcione leidimus, ar, jei to reikalaujama pagal pagrindinius valstybių narių biudžeto principus, pavyzdžiui, vieningumo ar universalumo, bet kokios kitos lygiavertės sumos turėtų būti naudojamos siekiant sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, prisitaikyti prie klimato kaitos Sąjungoje ir trečiosiose šalyse, finansuoti padarinių sušvelninimui ir prisitaikymui prie jų skirtus mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą ir padengti Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos administravimo sąnaudas. Aukcionuose gaunamos įplaukos taip pat turėtų būti naudojamos mažataršio transporto srityje. Aukcione gautos įplaukos pirmiausia turėtų būti naudojamos įnašams į Pasaulinį energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių fondą bei Ekologinį klimato fondą (pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją (JTBKKK)) padengti bei priemonėms, kurios padėtų užkirsti kelią miškų naikinimui ir palengvinti prisitaikymą prie klimato kaitos besivystančiose šalyse, finansuoti. Kaip dalis susitarimo dėl veiksmingos maršrutu paremtos pasaulinės rinkos priemonės (angl. MBM), turinčios didelio potencialo mažinti aviacijos sektoriaus poveikį klimatui, ES taip pat turėtų įsipareigoti naudojantis šia priemone gautas įplaukas skirti Ekologinio klimato fondui (JTBKKK), siekiant atspindėti bendros, bet diferencijuotos atsakomybės ir atitinkamų pajėgumų principą, bei tarptautiniu mastu finansuoti mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, skirtus aviacijos sektoriaus išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui sumažinti;

 

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) kol Direktyva 2003/87/EB ir toliau taikoma remiantis atvykimu į Sąjungos aerodromus ir išvykimu iš jų, norint, kad būtų galima paprastai ir praktiškai regionines priemones taikyti tik 7 metus iki bus pradėta taikyti pasaulinė rinkos priemonė, Eurokontrolė apskaičiavo procentines dalis remdamasi ortodrominio atstumo tarp pagrindinių oro uostų EEE šalyse ir trečiosiose šalyse, kuris yra ne daugiau kaip 12 mylių nuo EEE kranto linijos tolimiausio taško, procentine dalimi. Kadangi Sąjunga nemano, kad pasaulinė rinkos priemonė turėtų būti taikoma atsižvelgiant į faktinę oro erdvę, o ne į atvykimą į aerodromus ir išvykimą iš jų, procentinės dalys bus aktualios tik iki 2020 m.;

(3) kol Direktyva 2003/87/EB ir toliau taikoma remiantis atvykimu į Sąjungos aerodromus ir išvykimu iš jų, norint, kad būtų galima paprastai ir praktiškai apriboti regioninių rinkos priemonių taikymą iki trejų metų laikotarpio – kol bus susitarta dėl ratifikuotinos didžiajai daliai tarptautinės aviacijos išmetamųjų teršalų taikomos pasaulinės rinkos priemonės 39-ojoje ICAO asamblėjos sesijoje 2016 m., Eurokontrolė apskaičiuoja procentines dalis remdamasi ortodrominio atstumo tarp pagrindinių oro uostų EEE šalyse ir trečiosiose šalyse, kuris yra ne daugiau kaip 12 mylių nuo EEE kranto linijos tolimiausio taško, procentine dalimi. Kadangi Sąjunga nemano, kad pasaulinė rinkos priemonė turėtų būti taikoma atsižvelgiant į faktinę oro erdvę, o ne į atvykimą į aerodromus ir išvykimą iš jų, procentinės dalys bus aktualios tik iki 2016 m.;

 

Pagrindimas

Pakeitimas grindžiamas tuo, kad ne bet kokia rinkos priemonė būtų priimtina, o tik tokia, kuri yra teisiškai privaloma ir apima daugumą išmetamųjų teršalų.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) šioje direktyvoje nustatant nukrypti leidžiančias nukrypti nuostatas atsižvelgta į dvišalio ir daugiašalio bendravimo su trečiosiomis šalimis, kurį Komisija ketina tęsti Sąjungos vardu, rezultatus;

(4) šioje direktyvoje nustatant nukrypti leidžiančias nukrypti nuostatas atsižvelgta į dvišalio ir daugiašalio bendravimo su trečiosiomis valstybėmis rezultatus. Papildomą laiką, atsiradusį dėl laikino reikalavimų netaikymo dar vienerius metus, Komisija ir valstybės narės, veikdamos Sąjungos vardu, turėtų panaudoti užtikrinti, kad ateityje Sąjungos taikomas oro erdvės principas tarptautiniu mastu taptų priimtinas trečiosioms valstybėms. Tas pastangas derėtų remti siūlant trečiosioms valstybėms taikyti bendrą įplaukų panaudojimo politiką, pavyzdžiui, skirti įplaukas tarptautinei klimato politikai arba bendriems mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektams aviacijos išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų klausimais. Valstybės narės taip pat turėtų naudoti keleiviams taikomų nacionalinių rinkliavų ir mokesčių įplaukas tam, kad paskatintų pažangą tarptautinėse derybose ir derybose su trečiosiomis šalimis;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a) šioje direktyvoje numatytos nukrypti leidžiančios nuostatos taikomos tik su teršalams, išmestiems dėl aviacijos veiklos iki 2016 m., ir yra nustatomos Sąjungos siekiant sudaryti palankesnes sąlygas susitarimui dėl ratifikuotinos pasaulinės rinkos priemonės priėmimo 39-ojoje ICAO asamblėjos sesijoje. Papildomų teisėkūros veiksmų turėtų būti imamasi tik tuo atveju, jei tokia priemonė bus priimta 2016 m. Šiuo tikslu po 2016 m. ICAO asamblėjos sesijos Komisija turėtų pateikti išsamią ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai ir prireikus nedelsiant pasiūlyti priemones, atsižvelgdama į tos sesijos rezultatus. Jei trečiosios valstybės sutiktų taikyti ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą ar priimti lygiavertes priemones, šioje direktyvoje numatytos nukrypti leidžiančios nuostatos turėtų būti atitinkamai pakoreguotos;

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4b) Sąjunga, derėdamasi su trečiosiomis valstybėmis dėl aviacijos srities susitarimų, turėtų visuomet įtraukti aviacijos apyvartinių taršos leidimų prekybos klausimą;

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) nustatytosios patikrintų išmetamųjų teršalų, susijusių su skrydžiais į trečiųjų šalių aerodromus ir iš jų, procentinės dalys ir kiti alternatyvūs orlaivių naudotojų pasirinkti metodai turėtų būti taikomi nuo 2014 m., kad orlaivių naudotojai turėtų pakankamai laiko suprasti šiuos metodus ir susiplanuoti savo skrydžių veiklą;

(9) nustatytosios patikrintų išmetamųjų teršalų, susijusių su skrydžiais į aerodromus trečiosiose šalyse ir iš jų, procentinės dalys ir alternatyvūs orlaivių naudotojų naudojami metodai turėtų būti taikomi nuo 2014 m. iki 2016 m., kad orlaivių naudotojai turėtų pakankamai laiko suprasti šiuos metodus savo skrydžių veiklai planuoti;

Pagrindimas

Dabartinė nukrypti leidžianti nuostata turėtų būti taikoma tik iki 2016 m. ir būsimos ICAO asamblėjos sesijos. Vadovaudamasi ICAO išvadomis 2016 m. ir pasiektais rezultatais, Sąjunga turėtų apsvarstyti, ar reikia imtis papildomų veiksmų ir kokių veiksmų turėtų būti imtasi siekiant atsižvelgti į tarptautinių derybų rezultatus. Kadangi dabartinė nukrypti leidžianti nuostata baigia galioti 2016 m., įstatymų leidėjai turės pakankamai laiko tolesnei bendro sprendimo procedūrai užbaigti, jeigu ji būtų reikalinga, nes 2017 m. išmetamųjų teršalų leidimai turi būti grąžinti iki 2018 m. balandžio mėn.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) nedarant poveikio pasaulinei rinkos priemonei, kuri bus taikoma nuo 2020 m., su skrydžiais į besivystančias šalis ir iš jų susijusiems išmetamiesiems teršalams, jei atitinkamos šalies tonkilometrių kiekis yra mažesnis negu 1 % visos tarptautinės civilinės aviacijos tonkilometrių kiekio, ATLPS netaikoma 2014–2020 m. Šiame pasiūlyme besivystančiomis laikomos tos šalys, kurioms šio pasiūlymo priėmimo metu taikomos lengvatinės sąlygos patekti į Sąjungos rinką pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 978/2012, tai yra tos, kurių Pasaulio bankas 2013 m. nepriskyrė prie dideles pajamas arba šiek tiek daugiau nei vidutines pajamas gaunančių šalių;

(10) nedarant poveikio pasaulinei rinkos priemonei, kuri bus taikoma nuo 2020 m., su skrydžiais į besivystančias šalis ir iš jų susijusiems išmetamiesiems teršalams, jei atitinkamos šalies tonkilometrių kiekis yra mažesnis negu 1 % visos tarptautinės civilinės aviacijos tonkilometrių kiekio, ATLPS netaikoma 2014–2016 m. Šiame pasiūlyme besivystančiomis laikomos tos šalys, kurioms šio pasiūlymo priėmimo metu taikomos lengvatinės sąlygos patekti į Sąjungos rinką pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 978/2012, tai yra tos, kurių Pasaulio bankas 2013 m. nepriskyrė prie didelių pajamų arba šiek tiek daugiau nei vidutinių pajamų šalių;

Pagrindimas

Dabartinė nukrypti leidžianti nuostata turėtų būti taikoma tik iki 2016 m. ir būsimos ICAO asamblėjos sesijos. Vadovaudamasi ICAO išvadomis 2016 m. ir pasiektais rezultatais, Sąjunga turėtų apsvarstyti, ar reikia imtis papildomų veiksmų ir kokių veiksmų turėtų būti imtasi siekiant atsižvelgti į tarptautinių derybų rezultatus. Kadangi dabartinė nukrypti leidžianti nuostata baigia galioti 2016 m., įstatymų leidėjai turės pakankamai laiko tolesnei bendro sprendimo procedūrai užbaigti, jeigu ji būtų reikalinga, nes 2017 m. išmetamųjų teršalų leidimai turi būti grąžinti iki 2018 m. balandžio mėn.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a) skrydžiams tarp Europos Sąjungos atokiausių regionų, išvardytų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 349 straipsnyje, ir EEE žemyninės dalies taip pat turėtų būti taikomas regioninė rinkos priemonė. Iki pasaulinės rinkos priemonės įsigaliojimo Eurokontrolė turėtų apskaičiuoti procentines dalis remdamasi ortodrominio atstumo tarp pagrindinių oro uostų EEE žemyninėje dalyje ir atokiausiame regione, kuris yra ne daugiau kaip 12 mylių nuo EEE žemyninės dalies tolimiausio taško, procentine dalimi;

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) po ICAO asamblėjos 2016 m. Komisija turėtų pateikti ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai, kad būtų galima atsižvelgti į pokyčius pasaulyje ir prireikus spręsti klausimą dėl nukrypti leidžiančios nuostatos taikymo;

Išbraukta.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio -1 punktas (naujas)

Direktyva 2003/87/EB

3d straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1) 3d straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

 

„4. Valstybės narės iš prekybos apyvartiniais taršos leidimais gautas įplaukas skiria pastangoms kovoti su klimato kaita (visų pirma tarptautiniu mastu), mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, prisitaikyti prie klimato kaitos poveikio besivystančiose šalyse ir finansuoti prisitaikymo bei kaitos poveikio mažinimo mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, ypač aeronautikos ir oro transporto sektoriuose. Aukcionuose gaunamos įplaukos taip pat naudojamos mažataršio transporto srityje. Be to, aukcione gautos įplaukos naudojamos įnašams į Pasaulinį energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių fondą bei Ekologinį klimato fondą (JTBKKK) padengti bei priemonėms, kurios padėtų užkirsti kelią miškų naikinimui, finansuoti.

 

Valstybės narės reguliariai praneša Komisijai apie veiksmus, kurių buvo imtasi pagal pirmą pastraipą.“

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punktas

Direktyva 2003/87/EB

28a straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) visų išmetamųjų teršalų, kurie 2013 m. išmetami vykdant skrydžius į šalis, nepriklausančias Europos ekonominei erdvei (EEE), ir iš jų;

a) visų išmetamųjų teršalų, kurie 2013 m. išmetami vykdant skrydžius į šalis, nepriklausančias Europos ekonominei erdvei (EEE), ir iš jų;

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punktas

Direktyva 2003/87/EB

28a straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) išmetamųjų teršalų, kurie išmetami vykdant skrydžius į šalis, nepriklausančias EEE, ir iš jų, kiekvienais 2014–2020 m. laikotarpio kalendoriniais metais, jei tokius skrydžius vykdantis orlaivių naudotojas atsisakė tam tikro apyvartinių taršos leidimų skaičiaus, atitinkančio su tais skrydžiais susijusių patikrintų išmetamųjų teršalų procentinę dalį, nustatytą pagal IIc priedą arba apskaičiuotą pagal 6 dalį;

b) išmetamųjų teršalų, kurie išmetami vykdant skrydžius į šalis, nepriklausančias EEE, ir iš jų, kiekvienais 2014–2016 m. laikotarpio kalendoriniais metais, jei tokius skrydžius vykdantis orlaivių naudotojas atsisakė tam tikro apyvartinių taršos leidimų skaičiaus, atitinkančio su tais skrydžiais susijusių patikrintų išmetamųjų teršalų procentinę dalį, nustatytą pagal IIc priedą arba apskaičiuotą pagal 6 dalį;

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punktas

Direktyva 2003/87/EB

28a straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) išmetamųjų teršalų, kurie kiekvienais kalendoriniais metais iki pasaulinės rinkos priemonės įsigaliojimo išmetami vykdant skrydžius tarp atokiausių regionų, išvardytų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 349 straipsnyje, ir EEE žemyninės dalies, jei, siekiant atsižvelgti į Europos oro erdvės viduje vykdomų skrydžių dalį, tokius skrydžius vykdantis orlaivių naudotojas atsisakė tam tikro apyvartinių taršos leidimų skaičiaus, atitinkančio procentines dalis, kurias turi apskaičiuoti Eurokontrolė, remdamasi ortodrominio atstumo tarp pagrindinių oro uostų EEE žemyninėje dalyje ir atokiausiame regione, kuris yra ne daugiau kaip 12 mylių nuo EEE žemyninės dalies tolimiausio taško, procentine dalimi arba apskaičiuotą pagal 6 dalį;

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punktas

Direktyva 2003/87/EB

28a straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) išmetamųjų teršalų, išmetamų nekomerciniams orlaivių naudotojams vykdant skrydžius kiekvienais 2013–2020 m. laikotarpio kalendoriniais metais, jei tais kalendoriniais metais orlaivių naudotojas vykdydamas aviacijos veiklą išmetė mažiau kaip 1000 tonų,

c) išmetamųjų teršalų, išmetamų nekomerciniams orlaivių naudotojams vykdant skrydžius kiekvienais laikotarpio iki 2016 m. kalendoriniais metais, jei tais kalendoriniais metais orlaivių naudotojas vykdydamas aviacijos veiklą išmetė mažiau kaip 1000 tonų,

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punktas

Direktyva 2003/87/EB

28a straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1 dalies b punkte nurodyti patikrinti išmetamieji teršalai, apskaičiuoti pagal IIc priedą, laikomi orlaivių naudotojo patikrintais išmetamaisiais teršalais taikant 11a, 12 ir 14 straipsnius.

1 dalies b ir ba punktuose nurodyti patikrinti išmetamieji teršalai, apskaičiuoti pagal IIc priedą, laikomi orlaivių naudotojo patikrintais išmetamaisiais teršalais taikant 11a, 12 ir 14 straipsnius.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punktas

Direktyva 2003/87/EB

28a straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės paskelbia kiekvienam orlaivių naudotojui nemokamai skirtų aviacijos apyvartinių taršos leidimų, susijusių su 2013–2020 m. veikla, skaičių [Leidinių biurui: įrašykite datą, kuri yra keturi mėnesiai po šios direktyvos įsigaliojimo].

Valstybės narės paskelbia kiekvienam orlaivių naudotojui nemokamai skirtų aviacijos apyvartinių taršos leidimų, susijusių su 2013–2016 m. veikla, skaičių [OL: įrašykite datą, kuri yra keturi mėnesiai po šios direktyvos įsigaliojimo].

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punktas

Direktyva 2003/87/EB

28a straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Nukrypdamos nuo 3d straipsnio 3 dalies nuostatų, valstybės narės 2013–2020 m. aukcionuose parduodamų ATL skaičių sumažina atitinkamai pagal taikant 28 straipsnio a–c punktus joms priskirtų aviacijos sektoriaus išmetamųjų teršalų kiekį.

4. Nukrypstant nuo 3d straipsnio 3 dalies nuostatų, kiekvienos valstybės narės 2013–2016 m. aukcionuose parduodamų apyvartinių taršos leidimų skaičius proporcingai sumažinamas pagal taikant 1 dalies a–c punktus jai priskirtų aviacijos sektoriaus išmetamųjų teršalų kiekį.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punktas

Direktyva 2003/87/EB

28a straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Nukrypdamas nuo 12 straipsnio 2a dalies ir 14 straipsnio 3 dalies, orlaivių naudotojas gali pasirinkti neteikti išmetamųjų teršalų duomenų, susijusių su skrydžiais į šalis, nepriklausančias EEE, ataskaitų naudodamasis IIc priede nustatytomis procentinėmis dalimis, o leisti kompetentingai institucijai apskaičiuoti jo išmetamųjų teršalų kiekį. Atliekant tokius skaičiavimus atsižvelgiama į duomenis, gautus taikant mažiesiems teršėjams skirtą Komisijos patvirtintą priemonę, kuri užpildoma Eurokontrolės pateiktais duomenimis, gautais taikant ATLPS pagalbinę priemonę. Visų tokių skaičiavimų duomenis kompetentinga institucija pateikia ir Komisijai. Taikant 11a, 12, 14 ir 28a straipsnius, tokiomis aplinkybėmis atlikti apskaičiavimai laikomi patikrintu orlaivių naudotojų išmetamųjų teršalų kiekiu.

6. Nukrypstant nuo 12 straipsnio 2a dalies ir 14 straipsnio 3 dalies nuostatų, orlaivių naudotojas gali pasirinkti neteikti išmetamųjų teršalų duomenų, susijusių su skrydžiais į šalis, nepriklausančias EEE, ir iš jų bei skrydžiais į aerodromus, esančius viename iš atokiausių regionų, ir iš jų, ataskaitų naudodamasis IIc priede nustatytomis procentinėmis dalimis, o leisti kompetentingai institucijai apskaičiuoti jo išmetamųjų teršalų kiekį. Atliekant tokius skaičiavimus atsižvelgiama į duomenis, gautus taikant mažiesiems teršėjams skirtą Komisijos patvirtintą priemonę, kuri užpildoma Eurokontrolės pateiktais duomenimis, gautais taikant ATLPS pagalbinę priemonę. Visų tokių skaičiavimų duomenis kompetentinga institucija pateikia ir Komisijai. Orlaivių naudotojai informuojami apie kompetentingos institucijos atliktų skaičiavimų rezultatus ir, taikant 11a, 12, 14 ir 28a straipsnius, tokiomis aplinkybėmis atlikti išmetamųjų teršalų kiekio apskaičiavimai laikomi patikrintu orlaivių naudotojų išmetamųjų teršalų kiekiu.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punktas

Direktyva 2003/87/EB

28a straipsnio 7 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Po ICAO asamblėjos 2016m. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą dėl pasaulinės rinkos priemonės, kuri turėtų būti taikoma išmetamiesiems teršalams nuo 2020 m., įgyvendinimo ir prireikus pateikia atitinkamus pasiūlymus.

7. Komisija kartą per metus pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai apie derybų ir pasirengimo, susijusių su 2016 m. ICAO asamblėjos sesija, pažangą ir apie Komisijos pastangas skatinant, kad tarptautiniu mastu trečiosios valstybės priimtų oro erdvės principą. Po 2016 m. ICAO asamblėjos sesijos Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai taip pat pateikia specialiąją ataskaitą dėl Asamblėjos sesijoje pasiektų rezultatų. Tuo atveju, jei susitariama dėl ratifikuotinos pasaulinės rinkos priemonės, toje ataskaitoje prireikus pateikiami pasiūlymai, atsižvelgiant į tuos pokyčius. Su kiekvienu pasiūlymu pateikiami išsamūs poveikio vertinimai.

Jei pasaulinė priemonė nebūtų pradėta taikyti nuo 2020 m., ataskaitoje apsvarstoma, kaip derėtų reglamentuoti išmetamuosius teršalus, susijusius su skrydžiais į šalis, nepriklausančias EEE, ir iš jų nuo 2020 m. ir tol, kol tokios pasaulinės priemonės nebus. Savo ataskaitoje Komisija taip pat apsvarsto galimus problemų, galinčių iškilti taikant 1–4 dalis, sprendimo būdus, siekdama, kad visiems tuo pačiu maršrutu skrydžius vykdantiems orlaivių naudotojams būtų sudarytos vienodos sąlygos.“

Jei pasaulinė priemonė nebūtų pradėta taikyti nuo 2020 m., ataskaitoje apsvarstoma, kaip derėtų reglamentuoti išmetamuosius teršalus, susijusius su skrydžiais į šalis, nepriklausančias EEE, ir iš jų nuo 2016 m. ir tol, kol tokios pasaulinės priemonės nebus. Savo ataskaitoje Komisija taip pat apsvarsto galimus problemų, galinčių iškilti taikant 1–4 dalis, sprendimo būdus, siekdama, kad visiems tuo pačiu maršrutu skrydžius vykdantiems orlaivių naudotojams būtų sudarytos vienodos sąlygos.“

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl direktyvos

Priedas

Direktyva 2003/87/EB

II c priedo aiškinamosios dalies 6 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nedarant poveikio pasaulinei rinkos priemonei, kuri bus taikoma nuo 2020 m., 2014–2020 m. laikotarpiu skrydžiams į besivystančias šalis ir iš jų, jei atitinkamos šalies tonkilometrių kiekis yra mažesnis negu 1 % visos tarptautinės civilinės aviacijos tonkilometrių kiekio, taikoma procentinė dalis lygi nuliui. Šiame pasiūlyme besivystančiomis laikomos tos šalys, kurioms šio pasiūlymo priėmimo metu taikomos lengvatinės sąlygos patekti į Sąjungos rinką pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 978/2012 ir kurių Pasaulio bankas 2013 m. nepriskyrė prie dideles pajamas arba šiek tiek daugiau nei vidutines pajamas gaunančių šalių.

Nedarant poveikio pasaulinei rinkos priemonei, kuri bus taikoma nuo 2020 m., 2014–2016 m. laikotarpiu skrydžiams tarp EEE valstybių narių ir besivystančių šalių, jei tonkilometrių kiekis yra mažesnis negu 1 % visos tarptautinės civilinės aviacijos tonkilometrių kiekio, taikoma procentinė dalis lygi nuliui. Šiame pasiūlyme besivystančiomis laikomos tos šalys, kurioms šio pasiūlymo priėmimo metu taikomos lengvatinės sąlygos patekti į Sąjungos rinką pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 978/2012 ir kurių Pasaulio bankas 2013 m. nepriskyrė prie didelių pajamų arba šiek tiek daugiau nei vidutinių pajamų šalių.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl direktyvos

Priedas

Direktyva 2003/87/EB

II c priedo aiškinamosios dalies 6 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

28a straipsnyje nurodytos išmetamųjų teršalų, išmetamų vykdant skrydžius į atokiausią regioną ir iš jo, procentinės dalys taip pat apskaičiuojamos pagal toliau pateikiamą lentelę, į kurią prieš priėmimą įrašomos taikant šią formulę mutatis mutandis apskaičiuotos procentinės dalys, remiantis geriausiais turimais duomenimis, įskaitant gautus padedant Eurokontrolei.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl direktyvos

Priedas

Direktyva 2003/87/EB

II c priedo lentelės 37 eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

KINIJA, įskaitant HONKONGĄ, MAKAO ir TAIVANĄ

KinijA, įskaitant Honkongą ir Makao

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl direktyvos

Priedas

Direktyva 2003/87/EB

II c priedo lentelės 147 a eilutė (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

TW TAIVANAS

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl direktyvos

II c priedo lentelės 172 a–172 i eilutės (naujos) po paskutinės eilutės

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Gvadelupa

 

Prancūzijos Gviana

 

Martinika

 

Reunjonas

 

Sen Bartelemi

 

Sen Martenas

 

Azorų salos

 

Madeira

 

Kanarų salos

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

Kodėl reikia riboti aviacijos sektoriaus išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį?

Aviacijos sektoriaus išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis sparčiai didėja. Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (angl. ICAO) prognozuoja, kad jei nebus imamasi veiksmų, iki 2040 m. jų kiekis pasieks 1 900 megatonų.

 

Šaltinis: ICAO

Remiantis kitais skaičiavimais, iki 2050 m. susikaups nuo 3 500 iki 4 500 megatonų išmetamųjų teršalų. 3,5 gigatonos sudaro 20 proc. kiekio, iki kurio, remiantis Tarpvyriausybine klimato kaitos komisija (TKKK), reikia sumažinti pasaulyje išmetamą dujų kiekį, jei 2050 m. siekiama klimato kaitą apriboti iki 2 laipsnių.

 

TKKK 2013 m. 5-osios ataskaitos duomenimis, iki 2050 m. pasaulyje išmetamas dujų kiekis turi būti gerokai sumažintas, jei norime pasiekti dviem trečdalių tikimybę tais metais įgyvendinti 2 laipsnių tikslą.

Šaltinis: TKKK

Tarptautinė bendruomenė 1997 m. Kioto protokolu užduotį reguliuoti aviacijos sektoriaus išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį patikėjo Tarptautinei civilinės aviacijos organizacijai. Kadangi Kioto protokolas nėra pakankamai veiksmingas sprendžiant klimato kaitos problemą, negalima neatsižvelgti į tai, kad bent jau Europos Sąjunga laikosi savo įsipareigojimo ir riboja išmetamą teršalų kiekį. Kita vertus, nebuvo imtasi jokių reikšmingų veiksmų siekiant apriboti aviacijos sektoriaus išmetamą teršalų kiekį.

Todėl taip pat privalu, kad aviacijos pramonė sąžiningai drauge su kitų transporto rūšių sektoriais prisidėtų prie pastangų kovojant su klimato kaita. Deja, aviacija yra labiausiai klimatui kenkianti transporto rūšis; nors kitos transporto rūšys yra griežtai reglamentuojamos ir joms taikoma daugelis mokesčių bei rinkliavų, šis klausimas aviacijos sektoriuje Europos lygmeniu nebuvo sprendžiamas:

 

Po 2008 m. priimti teisės aktai, trečiųjų šalių kritika ir jos pagrįstumas

Teisės aktas, kuriuo aviacijos sektorius įtraukiamas į ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ES ATLPS), buvo priimtas po daugiau nei dvejus metus trukusių diskusijų; Taryboje vieningai jam pritarė visos suinteresuotosios šalys, o Europos Parlamente sulaukta daugiau kaip 90 proc. daugumos pritarimo. Pagrindinis teisės akto aspektas tas, kad jis taikomas visiems Europos skrydžiams, kai iš jos kylama ir joje leidžiamasi. Tai ir lėmė trečiųjų šalių kritiką. Vis dėlto po „American Airlines“ iškeltos bylos Europos Sąjungos Teisingumo Teismas nusprendė, kad šis teisės aktas visiškai atitinka tarptautinę teisę. Nors trečiosios šalys skundėsi, kad kai kuriais atvejais tai reiškia nepakeliamą naštą jų pramonei, išlaidos leidimams buvo visai nedidelės. Remiantis naujausiais duomenimis, „Ryanair“ išlaidos leidimams siekia 0,03 EUR, „Easyjet“ – 0,11 EUR (kitoms oro linijoms, kurių oro transporto laivynas nėra toks rentabilus, šios išlaidos gali būti šiek tiek didesnės). Išlaidos, patiriamos dėl ES valstybių narių ar trečiųjų šalių taikomų mokesčių ir rinkliavų, yra kur kas didesnės.

Šalis

Įstatymas

Skrydžio sąnaudos

Vokietija

Luftverkehrssteuer

Iki 42,18 EUR, atsižvelgiant į paskirties vietą

JK

Oro keleivio mokestis (angl. APD)

Iki 184 svarų sterlingų 6 000 mylių

JAV

Tarptautinis vežimo mokestis

16,30 dolerio vienam keleiviui

ES

Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema

0,03 EUR („Ryanair“)

Iki 2 EUR tarpžemyniniam skrydžiui (nustatyta Komisijos)

Indija

Išvykimo mokestis + 10,3 proc. paslaugos mokestis (dėl oro uostų plėtojimo mokesčio Delyje)

7,40 EUR, 10 dolerių

+19 EUR, 25 doleriai (tik Delyje)

Austrija

Flugabgabegesetz

Iki 35 EUR, atsižvelgiant į atstumą

Trečiosios šalys kaip svarbų argumentą pateikė tai, kad Europos Sąjungos teisės aktas yra neteisėtas dėl savo eksteritorialumo. Pasak Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, šis argumentas yra nepagrįstas, nes teisės aktas taikomas tik skrydžiams, kai kylama ir leidžiamasi Europoje. Antra vertus, įsipareigojimas pateikti leidimus, be abejonės, didesnis tuo atveju, kai skrydžiai yra ilgesni. Bet tai nėra tik ES teisės aktams būdingas bruožas. Beje, nustatant nacionalines rinkliavas ir mokesčius, taikomas toks pat principas. Pvz., Didžiosios Britanijos mokestis, nustatytas skrendant į Meksiką, yra gerokai didesnis nei skrydžio į Kanadą mokestis, nors atstumą tarp Kanados ir Meksikos iš esmės sudaro Jungtinių Amerikos Valstijų teritorija, žr. žemėlapį:

skrendant į Torontą Kanada taiko 130 svarų sterlingų (156 EUR) oro keleivio mokestį (angl. APD);

skrendant iš Londono į Meksiką verslo klase (maždaug 5 000 mylių), taikomas 162 svarų sterlingų (195 EUR) oro keleivio mokestis.

ICAO procesas ir teisės aktas, kuriuo laikinai atidėtas orlaivių naudotojų įpareigojimų vykdymas (angl. stop the clock)

Nors kritika nėra pagrįsta, Europos Sąjunga atsiliepė į trečiųjų šalių argumentus. Teigiama, kad ES teisės aktu kliudoma įgyvendinti tarptautinį susitarimą. Tai niekad nebuvo tiesa, bet, rodydama gerą valią, Komisija pasiūlė vieniems metams apriboti šios sistemos taikymą ir ją taikyti tik Europos vidaus skrydžiams, kol 2013 m. rugsėjo ir spalio mėn. vyksiančioje ICAO generalinėje asamblėjoje bus pasiektas geresnis susitarimas.

Teisės akte aiškiai nurodyta, kad:

„Šiame sprendime numatyta nukrypti leidžianti nuostata susijusi tik su 2012 m. aviacijos išmetamų teršalų kiekiu.“

„(10) <...> Sąjunga siūlo šią nukrypti leidžiančią nuostatą siekdama sudaryti palankesnes sąlygas pasiekti susitarimą ICAO asamblėjos 38-ojoje sesijoje dėl realistinio pasaulinės rinkos priemonės parengimo tvarkaraščio po ICAO asamblėjos 38-osios sesijos ir dėl sistemos, pagal kurią būtų galima visapusiškai taikyti nacionalines ir regionines rinkos priemones tarptautinei aviacijai, kol dar netaikoma pasaulinė rinkos priemonė.“

ICAO asamblėja 2013 m. rugsėjo ir spalio mėn. priėmė rezoliuciją, į kurią įtraukė įpareigojimą „parengti pasaulinę rinkos priemonę tarptautinėje aviacijoje, atsižvelgiant į darbą, kurį reikalaujama atlikti 19 dalyje“. Tai svarbus žingsnis, bet, deja, rezoliucijoje yra ir daug reikalavimų bei išankstinių sąlygų. Todėl nėra visiškai aišku, ar ICAO asamblėjai 2016 m. iš tikrųjų pavyks priimti aiškias rinkos priemonės taisykles. Turi būti atsižvelgta į tai, kad ICAO asamblėja dar 2001 m. patvirtino apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, deja, realios pažangos nebuvo pasiekta:

 

Palyginti su itin skirtinga pažanga, padaryta pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją (JT BKKK), vertėtų pažymėti, kad net 19-ojoje šalių konferencijoje Varšuvoje pasiekta konkretesnių ir geresnių rezultatų negu ICAO asamblėjoje. Siekiant, kad Europos Sąjunga galėtų toliau keisti savo teisės aktus, labai svarbi sąlyga buvo patvirtinti sistemą, kurios pagrindu veiktų nacionalinės ir regioninės sistemos, pvz., ES sistema. Deja, taip neįvyko.

Apgailestaujama, kad aviacijos pramonė, kuriai daugiausia atstovavo Tarptautinė oro transporto asociacija (angl. IATA), smarkiai prieštaravo Europos Sąjungai ICAO procese, antra vertus, reikia pripažinti, kad IATA prisidėjo prie pasaulinio proceso. Pramonės įsipareigojimas iki 2050 m. išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti 50 proc. yra daug didesnis, negu numatyta ICAO dokumente.

Pasekmės Europos Sąjungoje įvykus ICAO asamblėjai

Dauguma suinteresuotųjų šalių, pvz., Europos pigių skrydžių aviakompanijų asociacija (angl. ELFAA), kuri vykdo beveik 50 proc. Europos vidaus skrydžių, daugelis NVO ir Europos Parlamento narių prašo nekeisti dabartinio teisės akto. Tai reiškia, kad visi ATLPS reikalavimai, įskaitant skirtus tarpžemyniniams skrydžiams, kai kylama ir leidžiamasi Europoje, visam nuotoliui turėtų būti taikomi nuo kitų metų gegužės 1 d. Kiti (daugelis suinteresuotųjų šalių tokią poziciją pateikia neoficialiai) tvirtina, kad dabartinį laikinai atidėtą orlaivių naudotojų įpareigojimų vykdymą būtina pratęsti iki 2016 m. ar netgi 2020 m. Tai reikštų, kad daug metų sistema būtų taikoma tik Europos vidaus skrydžiams, net tuo atveju, kai jie būtų vykdomi ne Europos oro erdvėje.

Komisijos pasiūlyme, į kurį įtrauktas oro erdvės metodas, pateikiamas šių dviejų kraštutinių sprendimų kompromisas:

 

Šaltinis: Europos Komisija

Tai reiškia, kad visiems skrydžiams, kai kylama ir (arba) leidžiamasi Europoje, sistema taikoma tik tai daliai, kuria skrydis vykdomas Europos oro erdvėje. Pvz., skrydžio iš Paryžiaus ar Londono į Stambulo oro uostą (tai labai svarbu, nes Stambulas ruošiasi atidaryti didžiausią oro uostą pasaulyje) atveju sistema būtų taikoma iki Graikijos sienos, t. y. beveik 100 proc. Taikant laikinai atidėto orlaivių naudotojų įpareigojimų vykdymo nuostatą, tokiam skrydžiui sistema nebūtų taikoma išvis. Skrendant į oro uostą Jungtiniuose Arabų Emyratuose sistema pagal oro erdvės metodą būtų taikoma beveik pusei (50 proc.) skrydžio metu išmetamo teršalų kiekio.

Pranešėjo pasiūlymai

Pranešėjas iš esmės pritaria Europos Komisijos pasiūlymui. Nors pranešėjas ir toliau yra įsitikinęs, kad neturi būti pritariama trečiųjų šalių spaudimui, būtina atsižvelgti į tai, kad, visapusiškai įgyvendinant šią sistemą, gali būti pakenkta tarptautiniam procesui. Oro erdvės metodas turi daug privalumų, palyginti su laikinai atidėtu orlaivių naudotojų įpareigojimų vykdymu:

1)        aplinkos ir klimato apsauga:

Komisijos pasiūlyme nurodyta išmetamą teršalų kiekį sumažinti apie 40 proc., palyginti su pirminiu reglamentu, o, taikant laikinai atidėtą orlaivių naudotojų įpareigojimų vykdymą, išmetamą teršalų kiekį numatoma sumažinti tik apie 20 proc.;

2)        įtaka tarptautinėms deryboms:

paprasčiausias laikinai atidėto orlaivių naudotojų įpareigojimų vykdymo pratęsimas galėtų būti vertinamas kaip besąlygiškas Europos Sąjungos pozicijos atsisakymas. Jei tarptautiniu lygmeniu buvo padaryta tam tikra pažanga, tai iš esmės tik dėl Europos Sąjungos spaudimo. Daugelyje pasiūlymų, kuriuos svarsto ICAO, nebūtų nustatytas koks nors reikšmingai mažesnis aviacijos sektoriaus išmetamas teršalų kiekis, būtų tik svarstoma po 2020 m. pereiti prie anglies dioksido neišskiriančios ekonomikos. Pagrindinė ICAO strategija grindžiama kompensavimu (tai iš esmės reiškia švarios plėtros mechanizmą) ir biokuru. Aptariant esmines šių dviejų priemonių diskusijas Europos Sąjungoje, svarbu pateikti alternatyvą. Iš tikro, taikant mūsų sistemą, verčiama mažinti išmetamą teršalų kiekį, nei jeigu jis būtų tik 5 proc.;

3)        konkurencinė Europos oro uostų ir aviacijos pramonės padėtis:

pasiūlymas dėl laikinai atidėto orlaivių naudotojų įpareigojimų vykdymo trukdo Europos oro linijų ir oro uostų konkurencingumui. Dideliems prie Europos Sąjungos esantiems oro uostams, pvz., Stambulo oro uostui, toks pratęsimas bus naudingas. Oro transporto bendrovės, daugiausia vykdančios vidaus skrydžius Europoje, patirs konkurencinių nepatogumų, palyginti su oro transporto bendrovėmis, kurios gali kryžmiškai subsidijuoti skrydžius Europos Sąjungoje;

4)        teisinė padėtis:

akivaizdu, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimu ir Čikagos konvencija grindžiamas oro erdvės metodas visiškai atitinka tarptautinę teisę. ICAO taryba rugsėjo mėn. pradžioje vieningai pritarė oro erdvės metodui. ICAO rezoliucija, į kurią nėra įtrauktas oro erdvės metodas, šiuo klausimu nėra teisiškai privaloma, nes ES ir dauguma kitų šalių yra nustačiusios nukrypti leidžiančias nuostatas.

Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai

Kadangi pranešėjas siūlo kuo labiau laikytis Komisijos pasiūlymo, derėtų pateikti kai kuriuos pakeitimus.

1.        Teisinė padėtis po 2016 m.

Dalinis direktyvos keitimas pateisinamas tik todėl, kad 2016 m. tikimės pasiekti proveržį dėl teisiškai privalomo pasaulinio aviacijos sektoriaus susitarimo. Nors tai – reali galimybė, ji nėra visiškai užtikrinta. Todėl būtų protinga oro erdvės metodą taikyti tik iki 2016 m., o nuo 2017 m. vėl taikyti visus ATLPS reikalavimus. Jei 2016 m. ICAO iš tikrųjų sudarytų tarptautinį susitarimą, Europos Sąjunga, be abejonės, turėtų būti pasirengusi atitinkamai iš dalies pakeisti teisės aktą.

2.        Pakeitimai, kuriais didinami užmojai ir aplinkosauginis vientisumas, taip pat užtikrinamos tokios pat kaip ir kitoms pramonės šakoms galiojančios sąlygos

Aukcionuose parduodama tik 15 proc. aviacijos apyvartinių taršos leidimų, palyginti su 40 proc. leidimų vidurkiu kitose pramonės šakose. Viršutinė riba yra tik 5 proc., o kitose pramonės šakose – 21 proc. Tai visada buvo kritikuojama, ir Europos Parlamentas, jau 2007–2008 m. siekdamas pažangos teisėkūros srityje, reikalavo nustatyti vienodas sąlygas visoms pramonės šakoms. Taikant oro erdvės metodą, į ATLPS įtrauktas išmetamųjų dujų kiekis, palyginti su pradine sistema, mažinamas iki 40 proc. Siekiant apriboti aplinkai daromą žalą, būtų pagrįsta padidinti prekybos aukcione apimtis ir būtina sumažinti išmetamą teršalų kiekį (viršutinę ribą) bent jau iki tokio lygio, kurio kitos pramonės šakos turi laikytis jau nuo 2013 m. pradžios.

Galiojančių ES teisės aktų įgyvendinimas yra labai svarbus siekiant pažangos

Pranešėjas atkreipė dėmesį į tai, kad nors ES ATLPS taikoma tik Europos vidaus skrydžiams, panašu, kad šiuo metu kai kurios valstybės narės abejoja dėl teisės akto įgyvendinimo. Trečiosios šalys, pvz., Kinija ir Indija, nesutinka pateikti leidimų už skrydžius Europoje, pvz., iš Frankfurto į Londoną. Pranešėjui atrodo nepriimtina diskutuoti su Taryba dėl pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto rezultatų, kol nėra patikslinta, kad įgyvendinamas tik labai ribotas teisės aktas, kuriuo laikinai atidėtas orlaivių naudotojų įpareigojimų vykdymas. Negalime sutikti, kad trečiosios šalys, kaip antai Kinija ir Indija, vykdydamos veiklą Europos Sąjungoje, atsisakytų laikytis ES teisės aktų.

Labai svarbu priimti sprendimą iki balandžio mėn.

Visi subjektai, nepritariantys pirminei ES ATLPS aviacijos srityje redakcijai, – tai reiškia, kad ši sistema taikoma visiems tarpžemyniniams skrydžiams nuo išvykimo iki atvykimo vietos, – turi iki balandžio mėn. pasiekti susitarimą dėl iš dalies pakeistos direktyvos, kitaip gegužės 1 d. įsigalios pirminis teisės aktas. Todėl buvo susitarta dėl plačių užmojų tvarkaraščio, taip pat ir su atsakingais asmenimis Transporto ir turizmo komitete. Pranešėjas mano, kad būtina susitarti dėl dalinio pakeitimo, ir yra pasiruošęs diskutuoti su visomis suinteresuotosiomis šalimis, tačiau nerekomenduoja Europos Parlamentui apsiriboti kompromisu, kuriuo pratęsiamas dabartinis laikinai atidėtas orlaivių naudotojų įpareigojimų vykdymas.


Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ  (24.1.2014)

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria, siekiant iki 2020 m. įgyvendinti tarptautinį susitarimą, kuriuo tarptautinės aviacijos išmetamiesiems teršalams nustatoma viena pasaulinė rinkos priemonė, iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje, pasiūlymo

(COM(2013) 0722 – C7‑0374/2013 – 2013/0344(COD))

Nuomonės referentė: Eija-Riitta Korhola

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendra informacija

Klimato kaita – pasaulinė problema, todėl su ja reikia kovoti pasauliniu mastu. Sprendimas įtraukti aviaciją į ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS) priimtas dėl lėtos ICAO proceso pažangos ir tuo metu tai atrodė gera mintis. Buvo manoma, kad šiuo pavyzdžiu vadovausis kiti ir kad jis galėtų paskatinti tarptautinę bendruomenę sugalvoti tikrai pasaulinio masto sprendimą. Daug šalių tuo metu jau planavo rinkos priemones, tačiau atrodė, kad pasaulinio susitarimo dar teks ilgai laukti. Tačiau patvirtinus ES aviacijos ATLPS, privalomo jos nuostatų taikymo trečiųjų šalių vežėjams klausimas iš karto sukėlė didelį susirūpinimą ir netrukus sukėlė aiškių pasekmių. Nuo 2012 m. pradžios įgyvendindamos ES aviacijos ATLPS, valstybės narės ir oro vežėjai susidūrė su trečiųjų šalių atsakomosiomis priemonėmis, kurios gerokai susilpnino oro vežėjų konkurencingumą ir augimo galimybes. Dėl minėtos aplinkybės ir aiškaus trečiųjų šalių nenoro bendradarbiauti ir laikytis ES ATLPS, ES turėjo laikinai atidėti sprendimo, kuris tuomet atrodė teisingas ir protingas, taikymą (angl. „stop the clock“).

Dabartinė padėtis

Nuomonės referentės nuomone, yra kelios priežastys, dėl kurių ICAO procesui dabar reikia leisti vystytis taikiai, nebemėginant primesti ES vidaus teisės aktų trečiosioms šalims, nes tai keltų grėsmę ne tik pačiam ICAO procesui, bet ir valstybėms narėms ir ES oro vežėjams būtų toliau taikomos atsakomosios priemonės ir vyktų prekybos karai. Pirma, sprendimai dėl pasaulinių rinkos priemonių jau priimti ir procesas vyksta; ICAO yra vienintelė organizacija, kurioje gali būti priimtas pasaulinis sprendimas. Antra, pasauliniam mechanizmui pirmą kartą per visą laiką aiškiai ir aktyviai pritariama ir už ES ribų ir tai praktiškai pasakytina apie svarbiausius dalyvius. Trečia, visi suinteresuotieji subjektai, įskaitant oro vežėjus ir aviacijos pramonės subjektus, pritaria šiam pasauliniam sprendimui, kurio priėmimo laikas yra gerokai arčiau nei bet kada anksčiau. Šalys yra pasirengusios, jos dalyvauja aktyviau ir dabar nori susitarti labiau nei anksčiau. Be to, ICAO aiškiai atmetė ES pasiūlymą dėl oro erdvės.

Išvada

Nuomonės referentė mano, kad dėl šios aplinkybės ES turi aktyviai veikti skatinant pasaulinį susitarimą ir nebesielgti vienašališkai, nes taip procesas bus tik vilkinamas. ES turi vengti bet kokių veiksmų, kuriuos mūsų tarptautiniai partneriai laikytų nekonstruktyviais ir kuriais būtų žlugdomos ICAO derybos. Visuose trečiųjų šalių pranešimuose dėl šio pasiūlymo kalbama priešingai, todėl nuomonės referentė siūlo toliau taikyti „laikino atidėjimo“ mechanizmą kaip EEE vidaus mechanizmą iki 2016 m. Be to, esant tokiai ES ATLPS aprėpčiai, ES toliau būtų pasirengusi vadovauti imantis ankstyvų veiksmų aviacijos sektoriaus išmetamųjų teršalų kiekiui pažaboti. Nors ES turi išimtinę teisę priimti teisės aktus savo teritorijoje, nuomonės referentė mano, kad tai nėra teisingas būdas veikti, jeigu tikrai norime realaus pasaulinio sprendimo. Diplomatija klimato srityje reiškia, kad kiekviena dalyvaujančioji šalis turi dirbti komandoje, bendromis priemonėmis siekdama bendro tikslo. Be to, turi būti ne tik pasiektas bendras sprendimas, nes ES prioritetais taip pat reikia užtikrinti mūsų aviacijos pramonės subjektų gerovę, konkurencingumą ir veiklos galimybes šioje labai konkurencingoje srityje.

Dėl minėtų priežasčių nuomonės referentė siūlo toliau taikyti EEE viduje galiojančias nuostatas dėl laikino taikymo atidėjimo iki 2016 m. ICAO generalinės asamblėjos, kad būtų pasiektas tikras pasaulinis sprendimas, kuris būtų tikrai naudingas klimatui ir visiems dalyvaujantiems subjektams.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą atsižvelgti į toliau pateiktus pakeitimus.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) Sąjunga siekia, kad ateityje būtų sudarytas tarptautinis susitarimas, kuriuo būtų kontroliuojamas aviacijos poveikis šiltnamio efektui, o iki to tarp Sąjungos aerodromų vykdomos aviacijos veiklos poveikį klimato kaitai ji riboja savarankiškomis priemonėmis. Siekiant užtikrinti, kad šie tikslai ne trukdytų, o padėtų vienas kitą įgyvendinti, derėtų atsižvelgti į pažangą ir atitinkamas pozicijas šiuo klausimu tarptautiniuose forumuose, visų pirma, į 38-ojoje Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) asamblėjos sesijoje priimtą rezoliuciją, kurioje pateiktas „Konsoliduotas pareiškimas, kad ICAO toliau vykdys su aplinkos apsauga susijusią politiką ir praktiką“;

(1) Sąjunga siekia, kad ateityje būtų sudarytas tarptautinis susitarimas, kuriuo būtų kontroliuojamas aviacijos poveikis šiltnamio efektui. Bus atsižvelgiama į pažangą ir atitinkamas pozicijas šiuo klausimu tarptautiniuose forumuose, visų pirma, į 38-ojoje Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) asamblėjos sesijoje priimtą rezoliuciją, kurioje pateiktas „Konsoliduotas pareiškimas, kad ICAO toliau vykdys su aplinkos apsauga susijusią politiką ir praktiką“;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) todėl pageidautina laikinai laikyti, kad Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/87/EB4 nustatyti reikalavimai yra tenkinami, jei įsipareigojimai įgyvendinami tam tikros išmetamųjų teršalų, susijusių su skrydžiais į trečiąsias šalis ir iš jų, procentinės dalies atžvilgiu. Taip Sąjunga pabrėžia, kad reikalavimai gali būti taikomi tam tikrai procentinei išmetamųjų teršalų, susijusių su skrydžiais į EEE šalių aerodromus ir iš jų, daliai, ir kad ta išmetamųjų teršalų dalis, kuriai taikomi teisiniai reikalavimai, gali būti padidinta;

Išbraukta.

__________________

 

42003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32).

 

Pagrindimas

Konstatuojamoji dalis yra perteklinė, nes direktyvos taikymo sritis ribojama ir bus taikoma tik EEE vidaus skrydžiams.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) kol Direktyva 2003/87/EB ir toliau taikoma remiantis atvykimu į Sąjungos aerodromus ir išvykimu iš jų, norint, kad būtų galima paprastai ir praktiškai regionines priemones taikyti tik 7 metus iki bus pradėta taikyti pasaulinė rinkos priemonė, Eurokontrolė apskaičiavo procentines dalis remdamasi ortodrominio atstumo tarp pagrindinių oro uostų EEE šalyse ir trečiosiose šalyse, kuris yra ne daugiau kaip 12 mylių nuo EEE kranto linijos tolimiausio taško, procentine dalimi. Kadangi Sąjunga nemano, kad pasaulinė rinkos priemonė turėtų būti taikoma atsižvelgiant į faktinę oro erdvę, o ne į atvykimą į aerodromus ir išvykimą iš jų, procentinės dalys bus aktualios tik iki 2020 m.;

Išbraukta.

Pagrindimas

Konstatuojamoji dalis yra perteklinė, nes direktyvos taikymo sritis ribojama ir bus taikoma tik EEE vidaus skrydžiams.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) norint apskaičiuoti patikrintų išmetamųjų teršalų kiekio, susijusio su skrydžiais į trečiąsias šalis ir iš jų, procentinę dalį, turi būti žinomas visas skrydžio metu išmestas išmetamųjų teršalų kiekis. Tačiau likusios procentinės dalies atžvilgiu jokių veiksmų nesiimama;

Išbraukta.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) be to, orlaivių naudotojas turi turėti galimybę pasirinkti neteikti ataskaitų apie patikrintą išmetamųjų teršalų kiekį, susijusį su skrydžiais į trečiąsias šalis ir iš jų, ir vietoje to pasikliauti kuo tiksliau apskaičiuotu vykdant tokius skrydžius tik EEE ribose išmestų išmetamųjų teršalų kiekiu;

Išbraukta.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) nustatytosios patikrintų išmetamųjų teršalų, susijusių su skrydžiais į trečiųjų šalių aerodromus ir iš jų, procentinės dalys ir kiti alternatyvūs orlaivių naudotojų pasirinkti metodai turėtų būti taikomi nuo 2014 m., kad orlaivių naudotojai turėtų pakankamai laiko suprasti šiuos metodus ir susiplanuoti savo skrydžių veiklą;

Išbraukta.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) nedarant poveikio pasaulinei rinkos priemonei, kuri bus taikoma nuo 2020 m., su skrydžiais į besivystančias šalis ir iš jų susijusiems išmetamiesiems teršalams, jei atitinkamos šalies tonkilometrių kiekis yra mažesnis negu 1 % visos tarptautinės civilinės aviacijos tonkilometrių kiekio, ATLPS netaikoma 2014–2020 m. Šiame pasiūlyme besivystančiomis laikomos tos šalys, kurioms šio pasiūlymo priėmimo metu taikomos lengvatinės sąlygos patekti į Sąjungos rinką pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 978/2012 ir kurių Pasaulio bankas 2013 m. nepriskyrė prie dideles pajamas arba šiek tiek daugiau nei vidutines pajamas gaunančių šalių;

Išbraukta.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Direktyva 2003/87/EB

28a straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

visų išmetamųjų teršalų, kurie 2013 m. išmetami vykdant skrydžius į šalis, nepriklausančias Europos ekonominei erdvei (EEE), ir iš jų;

visų išmetamųjų teršalų, kurie išmetami vykdant skrydžius į šalis, nepriklausančias Europos ekonominei erdvei (EEE), ir iš jų, kiekvienais 2013–2020 m. laikotarpio kalendoriniais metais;

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Direktyva 2003/87/EB

28a straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

išmetamųjų teršalų, kurie išmetami vykdant skrydžius į šalis, nepriklausančias EEE, ir iš jų, kiekvienais 2014–2020 m. laikotarpio kalendoriniais metais, jei tokius skrydžius vykdantis orlaivių naudotojas atsisakė tam tikro apyvartinių taršos leidimų skaičiaus, atitinkančio su tais skrydžiais susijusių patikrintų išmetamųjų teršalų procentinę dalį, nustatytą pagal IIc priedą arba apskaičiuotą pagal 6 dalį;

Išbraukta.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Direktyva 2003/87/EB

28a straipsnio 1 dalies antra pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1 dalies b punkte nurodyti patikrinti išmetamieji teršalai, apskaičiuoti pagal IIc priedą, laikomi orlaivių naudotojo patikrintais išmetamaisiais teršalais taikant 11a, 12 ir 14 straipsnius.

Išbraukta.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Direktyva 2003/87/EB

28a straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nukrypstant nuo 3g, 12, 15 ir 18a straipsnių nuostatų, jei orlaivių naudotojas per metus iš viso išmeta mažiau kaip 25 000 tonų CO2, jo išmetamieji teršalai laikomi patikrintais, jei jie nustatyti naudojant mažiesiems teršėjams skirtą Komisijos patvirtintą priemonę, kuri užpildoma Eurokontrolės pateiktais duomenimis, gautais taikant ATLPS pagalbinę priemonę; be to, nekomercinių orlaivių naudotojų atžvilgiu valstybės narės gali įgyvendinti supaprastintas procedūras, jei taip gaunami ne mažiau tikslūs duomenys negu taikant minėtą priemonę.

Nukrypstant nuo 3g, 12, 15 ir 18a straipsnių nuostatų, jei orlaivių naudotojas per metus iš viso išmeta mažiau kaip 25 000 tonų CO2, jo išmetamieji teršalai laikomi patikrintais, jei jie nustatyti naudojant Eurokontrolės pateiktus duomenis, gautus taikant ATLPS pagalbinę priemonę; be to, nekomercinių orlaivių naudotojų atžvilgiu valstybės narės gali įgyvendinti supaprastintas procedūras, jei taip gaunami ne mažiau tikslūs duomenys negu taikant minėtą priemonę.

Pagrindimas

Mažųjų teršėjų vaidmuo šiomis aplinkybėmis taip pat nėra savaime akivaizdus, nes išmetamųjų teršalų ataskaitą galima gauti iš ATLPS pagalbinės priemonės, jeigu vežėjas turi licenciją naudoti šią programą.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Direktyva 2003/87/EB

28a straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nukrypdamas nuo 12 straipsnio 2a dalies ir 14 straipsnio 3 dalies, orlaivių naudotojas gali pasirinkti neteikti išmetamųjų teršalų duomenų, susijusių su skrydžiais į šalis, nepriklausančias EEE, ataskaitų naudodamasis IIc priede nustatytomis procentinėmis dalimis, o leisti kompetentingai institucijai apskaičiuoti jo išmetamųjų teršalų kiekį. Atliekant tokius skaičiavimus atsižvelgiama į duomenis, gautus taikant mažiesiems teršėjams skirtą Komisijos patvirtintą priemonę, kuri užpildoma Eurokontrolės pateiktais duomenimis, gautais taikant ATLPS pagalbinę priemonę. Visų tokių skaičiavimų duomenis kompetentinga institucija pateikia ir Komisijai. Taikant 11a, 12, 14 ir 28a straipsnius, tokiomis aplinkybėmis atlikti apskaičiavimai laikomi patikrintu orlaivių naudotojų išmetamųjų teršalų kiekiu.

Išbraukta.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) Priedai iš dalies keičiami taip, kaip išdėstyta šios direktyvos priede.

Išbraukta.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl direktyvos

Priedas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[...]

Išbraukta.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Direktyvos 2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje, dalinis keitimas, siekiant iki 2020 m. įgyvendinti tarptautinį susitarimą, kuriuo tarptautinės aviacijos išmetamiesiems teršalams nustatoma viena pasaulinė rinkos priemonė

Nuorodos

COM(2013) 0722 – C7-0374/2013 – 2013/0344(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

24.10.2013

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

24.10.2013

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Eija-Riitta Korhola

20.11.2013

Svarstymas komitete

16.12.2013

 

 

 

Priėmimo data

23.1.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

29

22

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Amelia Andersdotter, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Zbigniew Zaleski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Maria Badia i Cutchet, Yves Cochet, Rachida Dati, Ioan Enciu, Věra Flasarová, Françoise Grossetête, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Werner Langen, Vladko Todorov Panayotov, Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Jean-Paul Besset, Janusz Władysław Zemke


Transporto ir turizmo komiteto NUOMONĖ (22.1.2014)

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria, siekiant iki 2020 m. įgyvendinti tarptautinį susitarimą, kuriuo tarptautinės aviacijos išmetamiesiems teršalams nustatoma viena pasaulinė rinkos priemonė, iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje

(COM(2013) 0722 – C7‑0374/2013 – 2013/0344(COD))

Nuomonės referentas: Mathieu Grosch

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendrosios aplinkybės

Nors šiuo metu aviacijos sektoriuje išmetama maždaug 3 proc. visų išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, tarša jomis sparčiai didėja. Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) skaičiavimais, CO2, išmetamo vykdant su aviacija susijusią veiklą, kiekis 1990–2006 m. beveik padvigubėjo. Palyginimui: CO2, išmetamo naudojant iškastinį kurą, kiekis padidėjo 34 proc. Galima daryti prielaidą, kad jo kiekis iki 2020 m. – iki šio laiko ES įsipareigojusi savo taršą sumažinti 20 proc. palyginti su 1990 m. – padidės 63–88 proc.

Visuotinio atšilimo problema gali būti veiksmingai sprendžiama tik vadovaujantis tarptautiniu požiūriu. Nei tarša anglies junginiais, nei klimato kaita nepaiso nacionalinių sienų. Todėl pasauliniu mastu turėtų būti patvirtinti tie patys klimato politikos tikslai. Tai įmanoma tik pasiekus susitarimą ICAO.

Jos 2013 m. asamblėjoje pripažinta, kad, norint skatinti tvarų augimą aviacijos sektoriuje, bus reikalingos rinkos priemonės ir kad įmanomi trys rinkos priemonių sistemos variantai (privalomas kompensavimas dalijantis pajamas / nesidalijant pajamų ir prekyba apyvartiniais taršos leidimais). Ji nusprendė parengti pasaulinę rinkos priemonių sistemą, dėl kurios būtų sprendžiama 2016 m. asamblėjoje. Tai turėtų būti įgyvendinama nuo 2020 m.

Komisijos pasiūlymas

Remiantis naujausiuoju Komisijos pasiūlymu, visapusiška išimtis 2013 m. būtų taikoma skrydžiams į trečiąsias šalis, o 2014–2020 m. būtų apribota apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema – ji būtų taikoma tik daliai tarptautinių skrydžių EEE oro erdvėje (12 jūrmylių nuo tolimiausio EEE teritorijos išorinės pakrantės taško).

Išimtis, kaip buvo raginama ICAO rezoliucijoje, būtų taikoma skrydžiams į mažas, taip pat į mažas ir vidutines pajamas gaunančias šalis, kurių dalis tarptautinėje aviacijoje nesiekia 1 proc., ir iš jų. Be to, naujos išimčių vertės nustatytos tarnybinių lėktuvų operatoriams. Tai vertintina teigiamai, kadangi taip galima sutaupyti daug atitikties išlaidoms naudojamų lėšų per daug nepakenkiant siekiui vengti taršos.

Visuotinis susitarimas ICAO – ilgalaikis sprendimas

Nors pritaikant išimtį mažesnes pajamas gaunančioms šalims išsprendžiamas svarbus ICAO rezoliucijos klausimas, taikant oro erdvės principą gali būti pakirsta gera tarptautinės bendruomenės valia, kuri bus reikalinga visuotiniam susitarimui 2016 m. pasiekti. Riziką didina tai, kad nesama Europos oro erdvės apibrėžties, dėl kurios būtų susitarta visuotiniu mastu. Todėl šioje nuomonėje pritariama laikino sustabdymo principo, kuriuo buvo nuspręsta vadovautis 2012 m. iki kitos ICAO asamblėjos, išplėtimui.

Šiuo laikotarpiu Komisija turėtų palaikyti intensyvesnius dvišalius ir daugiašalius ryšius su trečiosiomis šalimis, kad būtų užtikrintas didesnis ICAO susitarimo žinomumas, ir, kaip laikina priemonė, daugiau šalių būtų raginamos taikyti apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą ar priimti panašias priemones. Tai turėtų būti papildyta kita priemone aviacijos sukeliamai taršai mažinti, pirmiausia parengiant Bendro Europos dangaus iniciatyvą, kuria būtų maksimaliai apriboti oro eismo kontrolės vėlavimo ir nukreipimo atvejai.

Stabilumo poreikis

Argumentus išplėsti laikino sustabdymo principą sustiprina tai, kad pastaraisiais metais pokyčiai sektoriuje buvo itin dažni. Pagal iš pradžių paskelbtą 2012 m. režimą į apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą turėjo būti įtraukti visi skrydžiai į Europą ir iš jos. Pagal faktinį 2012 m. režimą skrydžiai į trečiąsias šalis ir iš jų įtraukti nebuvo. Dabar Komisija siūlo, kad ši išimtis būtų toliau taikoma 2013 m. ir tada pradėtas taikyti trečias 2014–2020 m. laikotarpio režimas.

Nuomonės referentas, priešingai, siūlo išsaugoti 2012 m. režimą bent iki 2016 m. ir iki 2020 m., jei kitoje ICAO asamblėjoje bus susitarta dėl pasaulinės priemonės taikymo nuo tos datos. Jei toks susitarimas nebūtų pasiektas, nuo 2017 m. būtų taikomas oro erdvės principas.

Remiantis tokiu principu būtų užtikrinta maksimali galimybė pasiekti tarptautinį susitarimą neginčijant ES teisės reguliuoti nuosavą oro erdvę – teisės, kuri užtikrinama pagal Čikagos konvenciją ir kurią yra patvirtinęs Teisingumo Teismas. ES parodytų tarptautiniams partneriams, kad yra pasirengusi konstruktyviai dirbti tarptautinėse ir dvišalėse derybose. Ji taip pat parodytų, jog tikisi, kad IACO vykdys savo įsipareigojimą priimti sprendimą 2016 m. ir kad tolesnis delsimas nebus priimtinas.

PAKEITIMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) Sąjunga siekia, kad ateityje būtų sudarytas tarptautinis susitarimas, kuriuo būtų kontroliuojamas aviacijos poveikis šiltnamio efektui, o iki to tarp Sąjungos aerodromų vykdomos aviacijos veiklos poveikį klimato kaitai ji riboja savarankiškomis priemonėmis. Siekiant užtikrinti, kad šie tikslai ne trukdytų, o padėtų vienas kitą įgyvendinti, derėtų atsižvelgti į pažangą ir atitinkamas pozicijas šiuo klausimu tarptautiniuose forumuose, visų pirma, į 38-ojoje Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) asamblėjos sesijoje priimtą rezoliuciją, kurioje pateiktas „Konsoliduotas pareiškimas, kad ICAO toliau vykdys su aplinkos apsauga susijusią politiką ir praktiką“;

(1) Sąjunga siekia, kad ateityje būtų sudarytas tarptautinis susitarimas, kuriuo būtų kontroliuojamas aviacijos poveikis šiltnamio efektui. Derėtų atsižvelgti į pažangą ir atitinkamas pozicijas šiuo klausimu tarptautiniuose forumuose, visų pirma, į 38-ojoje Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) asamblėjos sesijoje priimtą rezoliuciją, kurioje pateiktas „Konsoliduotas pareiškimas, kad ICAO toliau vykdys su aplinkos apsauga susijusią politiką ir praktiką“;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a) aviacijos sektorius savo pobūdžiu yra labai tarptautinis. Reikėtų skubiai imtis klimato apsaugos iniciatyvų, kadangi tokios visuotinės problemos, su kuriomis susiduriama dėl aviacijos sektoriaus sukeliamos taršos, veiksmingiausiai spręstinos vadovaujantis tarptautiniu požiūriu, kuris apimtų įsipareigojimą laikytis tų pačių priemonių arba siekti tų pačių tikslų naudojant skirtingas priemones. Pagal visuotinį susitarimą ICAO siūlomos geriausios ilgalaikio tvarumo užtikrinimo perspektyvos;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) todėl pageidautina laikinai laikyti, kad Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/87/EB4 nustatyti reikalavimai yra tenkinami, jei įsipareigojimai įgyvendinami tam tikros išmetamųjų teršalų, susijusių su skrydžiais į trečiąsias šalis ir iš jų, procentinės dalies atžvilgiu. Taip Sąjunga pabrėžia, kad reikalavimai gali būti taikomi tam tikrai procentinei išmetamųjų teršalų, susijusių su skrydžiais į EEE šalių aerodromus ir iš jų, daliai, ir kad ta išmetamųjų teršalų dalis, kuriai taikomi teisiniai reikalavimai, gali būti padidinta;

(2) priėmus Direktyvą 2013/377/ES4a galima daryti didelę pažangą Tarptautinėje civilinės aviacijos organizacijoje, norint pasiekti bendrą susitarimą per kitą asamblėją. Norint sudaryti tokio susitarimo pagrindą, užtikrinti ES aviacijos sektoriaus konkurencingumą ir išvengti atsakomųjų prekybos veiksmų, pageidautina laikinai išplėsti nuostatas dėl laikino sustabdymo, bent iki kitos ICAO generalinės asamblėjos 2016 m.;

__________________

__________________

4 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32).

 

 

4a 2013 m. balandžio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 2013/377/ES, kuriuo laikinai nukrypstama nuo Direktyvos 2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) kol Direktyva 2003/87/EB ir toliau taikoma remiantis atvykimu į Sąjungos aerodromus ir išvykimu iš jų, norint, kad būtų galima paprastai ir praktiškai regionines priemones taikyti tik 7 metus iki bus pradėta taikyti pasaulinė rinkos priemonė, Eurokontrolė apskaičiavo procentines dalis remdamasi ortodrominio atstumo tarp pagrindinių oro uostų EEE šalyse ir trečiosiose šalyse, kuris yra ne daugiau kaip 12 mylių nuo EEE kranto linijos tolimiausio taško, procentine dalimi. Kadangi Sąjunga nemano, kad pasaulinė rinkos priemonė turėtų būti taikoma atsižvelgiant į faktinę oro erdvę, o ne į atvykimą į aerodromus ir išvykimą iš jų, procentinės dalys bus aktualios tik iki 2020 m.;

(3) kol Direktyva 2003/87/EB ir toliau taikoma remiantis atvykimu į Sąjungos aerodromus ir išvykimu iš jų, norint, kad būtų galima paprastai ir praktiškai regionines priemones taikyti tik tol, kol bus pradėta taikyti pasaulinė rinkos priemonė, išmetamųjų teršalų, kurie išmetami vykdant skrydžius į šalis, nepriklausančias EEE, įtraukimas ir Eurokontrolės vykdomas procentinių dalių apskaičiavimas remiantis ortodrominio atstumo tarp pagrindinių oro uostų EEE šalyse ir trečiosiose šalyse, kuris yra ne daugiau kaip 12 mylių nuo EEE kranto linijos tolimiausio taško, procentine dalimi, taikytini tik nuo 2017 m., jeigu 2016 m. vyksiančioje kitoje ICAO asamblėjoje nebus susitarta dėl pasaulinės rinkos priemonės. Kadangi Sąjunga nemano, kad pasaulinė rinkos priemonė turėtų būti taikoma atsižvelgiant į faktinę oro erdvę, o ne į atvykimą į aerodromus ir išvykimą iš jų, procentinės dalys bus aktualios tik iki pasaulinės rinkos priemonės įsigaliojimo;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) šioje direktyvoje nustatant nukrypti leidžiančias nukrypti nuostatas atsižvelgta į dvišalio ir daugiašalio bendravimo su trečiosiomis šalimis, kurį Komisija ketina tęsti Sąjungos vardu, rezultatus;

(4) šioje direktyvoje nustatant nukrypti leidžiančias nukrypti nuostatas atsižvelgta į dvišalio ir daugiašalio bendravimo su trečiosiomis šalimis, kurį Komisija ketina tęsti Sąjungos vardu, rezultatus. Jei po šių derybų trečiosios šalys sutiktų taikyti ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą ar priimti lygiavertes priemones, pagal šią direktyvą numatytos išimtys turėtų būti atitinkamai pakoreguotos;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a) siekiant, kad pasitikėjimas ES sistema būtų užtikrintas tarptautiniu lygmeniu, valstybės narės turėtų naudoti pajamas, gautas aviacijos sektoriui taikant ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, aviacijos sukeliamos taršos poveikiui švelninti. Tai turėtų apimti paramą besivystančių šalių pastangoms saugoti klimatą vadovaujantis Direktyvos 2003/87/EB 3d straipsnio 4 dalimi;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4b) Europos Sąjunga, derėdamasi su trečiosiomis šalimis dėl aviacijos susitarimų, turėtų visuomet įtraukti aviacijos taršos leidimų klausimą;

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) norint apskaičiuoti patikrintų išmetamųjų teršalų kiekio, susijusio su skrydžiais į trečiąsias šalis ir iš jų, procentinę dalį, turi būti žinomas visas skrydžio metu išmestas išmetamųjų teršalų kiekis. Tačiau likusios procentinės dalies atžvilgiu jokių veiksmų nesiimama;

Išbraukta.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) nustatytosios patikrintų išmetamųjų teršalų, susijusių su skrydžiais į trečiųjų šalių aerodromus ir iš jų, procentinės dalys ir kiti alternatyvūs orlaivių naudotojų pasirinkti metodai turėtų būti taikomi nuo 2014 m., kad orlaivių naudotojai turėtų pakankamai laiko suprasti šiuos metodus ir susiplanuoti savo skrydžių veiklą;

Išbraukta.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) nedarant poveikio pasaulinei rinkos priemonei, kuri bus taikoma nuo 2020 m., su skrydžiais į besivystančias šalis ir iš jų susijusiems išmetamiesiems teršalams, jei atitinkamos šalies tonkilometrių kiekis yra mažesnis negu 1 % visos tarptautinės civilinės aviacijos tonkilometrių kiekio, ATLPS netaikoma 2014–2020 m. Šiame pasiūlyme besivystančiomis laikomos tos šalys, kurioms šio pasiūlymo priėmimo metu taikomos lengvatinės sąlygos patekti į Sąjungos rinką pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 978/2012 ir kurių Pasaulio bankas 2013 m. nepriskyrė prie dideles pajamas arba šiek tiek daugiau nei vidutines pajamas gaunančių šalių;

(10) su skrydžiais į besivystančias šalis ir iš jų susijusiems išmetamiesiems teršalams, jei atitinkamos šalies tonkilometrių kiekis yra mažesnis negu 1 % visos tarptautinės civilinės aviacijos tonkilometrių kiekio, ATLPS netaikoma laikotarpiu nuo 2014 m. tol, kol neįsigalios rinkos priemonė. Šiame pasiūlyme besivystančiomis laikomos tos šalys, kurioms šio pasiūlymo priėmimo metu taikomos lengvatinės sąlygos patekti į Sąjungos rinką pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 978/2012 ir kurių Pasaulio bankas 2013 m. nepriskyrė prie dideles pajamas arba šiek tiek daugiau nei vidutines pajamas gaunančių šalių;

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a) skrydžiams tarp Europos Sąjungos atokiausių regionų, kaip apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 349 straipsnyje, ir EEE žemyninės dalies taip pat turėtų būti taikomas regioninis rinka grindžiamas požiūris iki pasaulinės rinkos priemonės įsigaliojimo. Eurokontrolė turėtų apskaičiuoti procentines dalis remdamasi ortodrominio atstumo tarp pagrindinių oro uostų EEE žemyninėje dalyje ir atokiausiame regione, kuris yra ne daugiau kaip 12 mylių nuo EEE žemyninės dalies tolimiausio taško, procentine dalimi;

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio -1 punktas

Direktyva 2003/87/EB

3d straipsnio 4 dalies 1 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1) Direktyvos 2003/87/EB 3d straipsnio 4 dalies 1 punktas pakeičiamas taip:

 

4. „Valstybės narės iš prekybos leidimais gautas pajamas skiria veiksmams arba tyrimams kovos su klimato kaita srityje.“

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punktas

Direktyva 2003/87/EB

28 a straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Nukrypdamos nuo 12 straipsnio 2a dalies ir 14 straipsnio 3 dalies, valstybės narės laiko, kad tose dalyse nustatyti reikalavimai yra tenkinami dėl:

1. Nukrypimai nuo 12 straipsnio 2a dalies ir 14 straipsnio 3 dalies:

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punktas

Direktyva 2003/87/EB

28 a straipsnio 1 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) visų išmetamųjų teršalų, kurie 2013 m. išmetami vykdant skrydžius į šalis, nepriklausančias Europos ekonominei erdvei (EEE), ir iš jų;

a) Nukrypdamos nuo 12 straipsnio 2a dalies ir 14 straipsnio 3 dalies, valstybės narės laiko, kad tose dalyse nustatyti reikalavimai yra tenkinami dėl visų išmetamųjų teršalų, kurie kiekvienais kalendoriniais metais nuo 2013 m. iki 2016 m. išmetami vykdant skrydžius į šalis, nepriklausančias Europos ekonominei erdvei (EEE), ir iš jų. Jei ICAO asamblėja 2016 m. nuspręs pradėti taikyti pasaulinę rinkos priemonę 2020 m., šiam laikotarpiui bus toliau taikoma kalendoriniams metams nuo 2017 m. iki 2020 m.;

Pagrindimas

Taip būtų išplėstas laikino sustabdymo principas ir išimtis skrydžiams iš trečiųjų šalių ar į jas būtų taikoma laikotarpiu, kai vyks ICAO derybos. Taip būtų išvengta konfrontacijos su oro transporto bendrovėmis, kurios jau turėjo pasirengti pradiniam 2012 m. pasiūlymui ir tada laikino sustabdymo principui pagal kitą naują sistemą, kuri galiotų nuo 2014 m.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punktas

Direktyva 2003/87/EB

28 a straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) išmetamųjų teršalų, kurie išmetami vykdant skrydžius į šalis, nepriklausančias EEE, ir iš jų, kiekvienais 2014–2020 m. laikotarpio kalendoriniais metais, jei tokius skrydžius vykdantis orlaivių naudotojas atsisakė tam tikro apyvartinių taršos leidimų skaičiaus, atitinkančio su tais skrydžiais susijusių patikrintų išmetamųjų teršalų procentinę dalį, nustatytą pagal IIc priedą arba apskaičiuotą pagal 6 dalį;

b) jei ICAO asamblėja 2016 m. nuspręs pradėti taikyti pasaulinę rinkos priemonę, valstybės narės, nukrypdamos nuo 12 straipsnio 2a dalies ir 14 straipsnio 3 dalies, laiko, kad tose dalyse nustatyti reikalavimai yra tenkinami dėl išmetamųjų teršalų, kurie išmetami vykdant skrydžius į šalis, nepriklausančias EEE, ir iš jų, kiekvienais kalendoriniais metais nuo 2017 m., jei, siekiant atsižvelgti į Europos oro erdvės viduje vykdomų skrydžių mastą, tokius skrydžius vykdantis orlaivių naudotojas atsisakė tam tikro apyvartinių taršos leidimų skaičiaus, atitinkančio su tais skrydžiais susijusių patikrintų išmetamųjų teršalų procentinę dalį, nustatytą pagal IIc priedą arba apskaičiuotą pagal 6 dalį;

Pagrindimas

Taip tuo atveju, jei nepavyktų ICAO derybos, nuo 2017 m. būtų pradėtas taikyti Europos oro erdvės principas (žr. 7 pakeitimą).

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punktas

Direktyva 2003/87/EB

28 a straipsnio 1 dalies b a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) valstybės narės, nukrypdamos nuo 12 straipsnio 2a dalies ir 14 straipsnio 3 dalies, kol neįsigalios rinkos priemonė laiko, kad tose dalyse nustatyti reikalavimai yra tenkinami dėl išmetamųjų teršalų, kurie išmetami vykdant skrydžius tarp atokiausių regionų, išvardytų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 349 straipsnyje, ir EEE žemyninės dalies , jei, siekiant atsižvelgti į Europos oro erdvės viduje vykdomų skrydžių mastą, tokius skrydžius vykdantis orlaivių naudotojas atsisakė tam tikro apyvartinių taršos leidimų skaičiaus, atitinkančio procentines dalis, kurias turės apskaičiuoti Eurokontrolė, remdamasi ortodrominio atstumo tarp pagrindinių oro uostų EEE žemyninėje dalyje ir atokiausiame regione, kuris yra ne daugiau kaip 12 mylių nuo EEE žemyninės dalies tolimiausio taško, procentine dalimi arba apskaičiuotą pagal 6 dalį;

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punktas

Direktyva 2003/87/EB

28 a straipsnio 1 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) išmetamųjų teršalų, išmetamų nekomerciniams orlaivių naudotojams vykdant skrydžius kiekvienais 2013–2020 m. laikotarpio kalendoriniais metais, jei tais kalendoriniais metais orlaivių naudotojas vykdydamas aviacijos veiklą išmetė mažiau kaip 1000 tonų,

c) valstybės narės, nukrypdamos nuo 12 straipsnio 2a dalies ir 14 straipsnio 3 dalies, laiko, kad tose dalyse nustatyti reikalavimai yra tenkinami dėl išmetamųjų teršalų, išmetamų nekomerciniams orlaivių naudotojams vykdant skrydžius kiekvienais kalendoriniais metais, kol neįsigalios rinkos priemonė, jei tais kalendoriniais metais orlaivių naudotojas vykdydamas aviacijos veiklą išmetė mažiau kaip 1000 tonų,

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punktas

Direktyva 2003/87/EB

28 a straipsnio 1 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) apyvartinių taršos leidimų atsisakymo, jei apyvartinių taršos leidimų už 2013 m. patikrintus išmetamuosius teršalus, susijusius su EEE vidaus skrydžiais, atsisakoma iki 2015 m. balandžio 30 d. (vietoj 2014 m. balandžio 30 d.,) ir patikrintas 2013 m. tų skrydžių išmetamųjų teršalų kiekis pranešamas iki 2015 m. kovo 31 d. (vietoj 2014 m. kovo 31 d.).

d) valstybės narės, nukrypdamos nuo 12 straipsnio 2a dalies ir 14 straipsnio 3 dalies, laiko, kad tose dalyse nustatyti reikalavimai yra tenkinami dėl apyvartinių taršos leidimų atsisakymo, jei apyvartinių taršos leidimų už 2013 m. patikrintus išmetamuosius teršalus, susijusius su EEE vidaus skrydžiais, atsisakoma iki 2015 m. balandžio 30 d. (vietoj 2014 m. balandžio 30 d.,) ir patikrintas 2013 m. tų skrydžių išmetamųjų teršalų kiekis pranešamas iki 2015 m. kovo 31 d. (vietoj 2014 m. kovo 31 d.).

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punktas

Direktyva 2003/87/EB

28 a straipsnio 1 dalies paskutinis punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1 dalies b punkte nurodyti patikrinti išmetamieji teršalai, apskaičiuoti pagal IIc priedą, laikomi orlaivių naudotojo patikrintais išmetamaisiais teršalais taikant 11a, 12 ir 14 straipsnius.

1 dalies b ir (ba) punktuose nurodyti patikrinti išmetamieji teršalai, apskaičiuoti pagal IIc priedą, laikomi orlaivių naudotojo patikrintais išmetamaisiais teršalais taikant 11a, 12 ir 14 straipsnius.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punktas

Direktyva 2003/87/EB

28 a straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Nukrypdamos nuo 3d straipsnio 3 dalies nuostatų, valstybės narės 2013–2020 m. aukcionuose parduodamų ATL skaičių sumažina atitinkamai pagal taikant 28 straipsnio a–c punktus joms priskirtų aviacijos sektoriaus išmetamųjų teršalų kiekį.

4. Nukrypdamos nuo 3d straipsnio 3 dalies nuostatų, valstybės narės 2013–2020 m. aukcionuose parduodamų ATL skaičių sumažina atitinkamai pagal šio straipsnio 1 dalies a–c punktus joms priskirtų aviacijos sektoriaus išmetamųjų teršalų kiekį.

Pagrindimas

Siekiama paaiškinti, kad nuoroda daroma į naują pagal šią direktyvą įtrauktą 28a straipsniui.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punktas

Direktyva 2003/87/EB

28 a straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Nukrypdamas nuo 12 straipsnio 2a dalies ir 14 straipsnio 3 dalies, orlaivių naudotojas gali pasirinkti neteikti išmetamųjų teršalų duomenų, susijusių su skrydžiais į šalis, nepriklausančias EEE, ataskaitų naudodamasis IIc priede nustatytomis procentinėmis dalimis, o leisti kompetentingai institucijai apskaičiuoti jo išmetamųjų teršalų kiekį. Atliekant tokius skaičiavimus atsižvelgiama į duomenis, gautus taikant mažiesiems teršėjams skirtą Komisijos patvirtintą priemonę, kuri užpildoma Eurokontrolės pateiktais duomenimis, gautais taikant ATLPS pagalbinę priemonę. Visų tokių skaičiavimų duomenis kompetentinga institucija pateikia ir Komisijai. Taikant 11a, 12, 14 ir 28a straipsnius, tokiomis aplinkybėmis atlikti apskaičiavimai laikomi patikrintu orlaivių naudotojų išmetamųjų teršalų kiekiu.

6. Nukrypdamas nuo 12 straipsnio 2a dalies ir 14 straipsnio 3 dalies, orlaivių naudotojas gali pasirinkti neteikti išmetamųjų teršalų duomenų, susijusių su skrydžiais į šalis, nepriklausančias EEE, ir skrydžiais į oro uostą, esantį vieno iš atokiausių regionų aerodrome, ir iš jo, ataskaitų naudodamasis IIc priede nustatytomis procentinėmis dalimis, o leisti kompetentingai institucijai apskaičiuoti jo išmetamųjų teršalų kiekį. Atliekant tokius skaičiavimus atsižvelgiama į duomenis, gautus taikant mažiesiems teršėjams skirtą Komisijos patvirtintą priemonę, kuri užpildoma Eurokontrolės pateiktais duomenimis, gautais taikant ATLPS pagalbinę priemonę. Visų tokių skaičiavimų duomenis kompetentinga institucija pateikia ir Komisijai. Orlaivių naudotojai informuojami apie kompetentingos institucijos atliktų skaičiavimų rezultatus, ir taikant 11a, 12, 14 ir 28a straipsnius, tokiomis aplinkybėmis atlikti apskaičiavimai laikomi patikrintu orlaivių naudotojų išmetamųjų teršalų kiekiu.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punktas

Direktyva 2003/87/EB

28 a straipsnio 6 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a. Komisija reguliariai informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie derybų ICAO ir su trečiosiomis šalimis pažangą.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punktas

Direktyva 2003/87/EB

28 a straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Po ICAO asamblėjos 2016m. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą dėl pasaulinės rinkos priemonės, kuri turėtų būti taikoma išmetamiesiems teršalams nuo 2020 m., įgyvendinimo ir prireikus pateikia atitinkamus pasiūlymus.

7. Po ICAO asamblėjos 2016m. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą dėl pasaulinės rinkos priemonės, kuri turėtų būti taikoma išmetamiesiems teršalams nuo 2020 m., įgyvendinimo ir prireikus pateikia atitinkamus pasiūlymus. Su kiekvienu pasiūlymu reikėtų pateikti išsamius poveikio vertinimus.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punktas

Direktyva 2003/87/EB

28 a straipsnio 7 dalies antra pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei pasaulinė priemonė nebūtų pradėta taikyti nuo 2020 m., ataskaitoje apsvarstoma, kaip derėtų reglamentuoti išmetamuosius teršalus, susijusius su skrydžiais į šalis, nepriklausančias EEE, ir iš jų nuo 2020 m. ir tol, kol tokios pasaulinės priemonės nebus. Savo ataskaitoje Komisija taip pat apsvarsto galimus problemų, galinčių iškilti taikant 1–4 dalis, sprendimo būdus, siekdama, kad visiems tuo pačiu maršrutu skrydžius vykdantiems orlaivių naudotojams būtų sudarytos vienodos sąlygos.“

Jei pasaulinė priemonė nebūtų pradėta taikyti, ataskaitoje apsvarstoma, kaip derėtų reglamentuoti išmetamuosius teršalus, susijusius su skrydžiais į šalis, nepriklausančias EEE, ir iš jų, tol, kol tokios pasaulinės priemonės nebus. Savo ataskaitoje Komisija taip pat apsvarsto galimus problemų, galinčių iškilti taikant 1–4 dalis, sprendimo būdus, siekdama, kad visiems tuo pačiu maršrutu skrydžius vykdantiems orlaivių naudotojams būtų sudarytos vienodos sąlygos.“

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl direktyvos

II c priedo paskutinė pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

28 a straipsnyje nurodytos išmetamųjų teršalų, išmetamų vykdant skrydžius į atokiausią regioną ir iš jo, procentinės dalys taip pat apskaičiuojamos pagal toliau pateikiamą lentelę, į kurią, prieš ją paskelbiant, įrašomos taikant šią formulę mutatis mutandis apskaičiuotos procentinės dalys, remiantis geriausiais turimais duomenimis, įskaitant gautus padedant Eurokontrolei.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl direktyvos

II c priedo naujos eilutės

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Sukurti naujas eilutes ir į jas įrašyti Gvadelupą, Prancūzijos Gvianą, Martiniką, Reunjoną, Sen Bartelemi, Sen Marteną, Azorų salas, Madeirą ir Kanarų salas.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Direktyvos 2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje, dalinis keitimas, siekiant iki 2020 m. įgyvendinti tarptautinį susitarimą, kuriuo tarptautinės aviacijos išmetamiesiems teršalams nustatoma viena pasaulinė rinkos priemonė

Nuorodos

COM(2013) 0722 – C7-0374/2013 – 2013/0344(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

24.10.2013

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

24.10.2013

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Mathieu Grosch

4.11.2013

Svarstymas komitete

16.12.2013

20.1.2014

 

 

Priėmimo data

21.1.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

31

6

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Spyros Danellis, Eider Gardiazábal Rubial, Zita Gurmai, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Oldřich Vlasák, Sabine Wils, Corien Wortmann-Kool


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Direktyvos 2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje, dalinis keitimas, siekiant iki 2020 m. įgyvendinti tarptautinį susitarimą, kuriuo tarptautinės aviacijos išmetamiesiems teršalams nustatoma viena pasaulinė rinkos priemonė

Nuorodos

COM(2013)0722 – C7-0374/2013 – 2013/0344(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

16.10.2013

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

24.10.2013

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

24.10.2013

TRAN

24.10.2013

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Peter Liese

17.10.2013

 

 

 

Svarstymas komitete

17.12.2013

23.1.2014

 

 

Priėmimo data

30.1.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

41

7

6

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Biljana Borzan, Martin Callanan, Chris Davies, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Kriton Arsenis, Erik Bánki, Julie Girling, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, James Nicholson, Vittorio Prodi, Christel Schaldemose, Birgit Schnieber-Jastram, Renate Sommer, Bart Staes, Rebecca Taylor, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Hiltrud Breyer, Vojtěch Mynář, Bill Newton Dunn

Pateikimo data

31.1.2014

Teisinė informacija - Privatumo politika