VERSLAG
over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap, met het oog op de tenuitvoerlegging tegen 2020 van een internationale overeenkomst die op emissies van de internationale luchtvaart wereldwijd één marktgebaseerde maatregel toepast
(COM(2013)0722 - C7-0374/2013 - 2013/0344(COD))
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Rapporteur (voor advies): Peter Liese

31.1.2014


Procedure : 2013/0344(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A7-0079/2014
Ingediende teksten :
A7-0079/2014
Aangenomen teksten :

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: