RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității în vederea punerii în aplicare, din 2020, a unui acord internațional privind aplicarea unei măsuri unice mondiale bazate pe piață pentru emisiile generate de aviația internațională

31.1.2014 - (COM(2013)0722 – C7‑0374/2013 – 2013/0344(COD)) - ***I

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Raportor: Peter Liese


Procedură : 2013/0344(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0079/2014

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității în vederea punerii în aplicare, din 2020, a unui acord internațional privind aplicarea unei măsuri unice mondiale bazate pe piață pentru emisiile generate de aviația internațională

(COM(2013)0722 – C7‑0374/2013 – 2013/0344(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0722),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7‑0374/2013),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 22 ianuarie 2014[1],

–   după consultarea Comitetului Regiunilor,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, precum și cel al Comisiei pentru transport și turism (A7-0079/2014),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de directivă

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Sectorul aviației are un puternic caracter internațional. Ar trebui să fie adoptate rapid inițiative în domeniul protecției climei deoarece problemele globale cauzate de emisiile generate de aviație pot fi gestionate cel mai eficient printr-o abordare internațională care să includă obligația de a respecta aceleași măsuri sau de a îndeplini aceleași obiective prin măsuri diferite. Un acord global în cadrul OACI oferă cele mai bune perspective în ceea ce privește asigurarea sustenabilității pe termen lung.

Amendamentul  2

Propunere de directivă

Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b) Adoptarea Deciziei 377/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului1 a permis înregistrarea unor progrese în cadrul OACI în direcția încheierii unui acord global cu ocazia următoarei sale reuniuni. În vederea pregătirii terenului pentru un astfel de acord și pentru a evita măsurile comerciale represive, este de dorit ca aceste dispoziții de „oprire a ceasului” să fie extinse temporar.

 

__________________

 

1 Decizia nr. 377/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 aprilie 2013 privind derogarea temporară de la Directiva 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității (JO L 113, 24.4.2013, p. 1)

Amendamentul  3

Propunere de directivă

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Prin urmare, este de dorit să se considere temporar că cerințele stabilite în Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului4 sunt îndeplinite, atunci când sunt îndeplinite obligațiile legate de un anumit procentaj din emisiile generate de zborurile spre și dinspre aerodromurile din țările terțe. Procedând astfel, Uniunea subliniază că cerințele pot fi aplicate anumitor procentaje din emisiile generate de zborurile spre și dinspre aerodromurile situate în țările din Spațiul Economic European (SEE), în același mod în care se pot impune cerințe legale cu privire la o parte mai mare din emisiile generate de zborurile spre și dinspre astfel de aerodromuri.

(2) Prin urmare, pentru a menține ritmul atins la Adunarea OACI din 2013 și a facilita progresele în vederea următoarei Adunări OACI din 2016, este de dorit să se considere temporar că cerințele stabilite în Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului4 sunt îndeplinite pentru perioada până în 2016, atunci când sunt îndeplinite obligațiile legate de un anumit procentaj din emisiile generate de zborurile spre și dinspre aerodromurile din țările terțe. Procedând astfel, Uniunea subliniază că cerințele pot fi aplicate anumitor procentaje din emisiile generate de zborurile spre și dinspre aerodromurile situate în țările din Spațiul Economic European (SEE), în același mod în care se pot impune cerințe legale cu privire la o parte mai mare din emisiile generate de zborurile spre și dinspre astfel de aerodromuri.

_______________

______________

4 Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (JO L 275, 25.10.2003, p. 32).

4 Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (JO L 275, 25.10.2003, p. 32).

Justificare

Actuala derogare ar trebui să se aplice numai până în 2016 și până la următoarea Adunare OACI. În urma concluziilor OACI în 2016 și a rezultatelor obținute, Uniunea ar putea să ia în considerare dacă și ce alte măsuri trebuie luate pentru a reflecta rezultatul negocierilor internaționale. Având în vedere că actuala derogare expiră la sfârșitul anului 2016, legiuitorii vor avea suficient timp pentru a încheia orice alte proceduri de codecizie care ar putea fi necesare, dat fiind că data predării pentru emisiile din 2017 este aprilie 2018.

Amendamentul  4

Propunere de directivă

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Pentru a crea un climat de încredere la nivel internațional în ceea ce privește sistemul Uniunii de comercializare a cotelor de emisii (ETS), atunci când acest lucru este impus de principii bugetare fundamentale ale statelor membre, precum unitatea și universalitatea, veniturile rezultate din licitarea certificatelor sau orice altă sumă echivalentă ar trebui utilizate pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, pentru adaptarea la efectele schimbărilor climatice în UE și în țările terțe, pentru finanțarea cercetării și dezvoltării în vederea atenuării acestor efecte și a adaptării la ele, precum și pentru acoperirea costurilor de gestionare a sistemului ETS al Uniunii. Veniturile provenite din licitații ar trebui utilizate și pentru transportul cu emisii reduse. Veniturile obținute în urma licitațiilor ar trebui utilizate în mod special pentru finanțarea contribuțiilor la Fondul mondial pentru eficiență energetică și energii regenerabile și Fondul verde pentru climă în temeiul CCONUSC, precum și a măsurilor de evitare a despăduririi și de facilitare a adaptării în țările în curs de dezvoltare. Ca parte a unui acord cu privire la o măsură mondială eficace, bazată pe piață și adaptată liniilor aeriene (MBM), cu un potențial semnificativ de reducere a impactului aviației asupra climei, Uniunea ar trebui să se angajeze, de asemenea, să aloce veniturile create de o astfel de măsură Fondului verde pentru climă în temeiul CCONUSC, pentru a reflecta principiul responsabilităților comune, dar diferențiate, și al capacităților aferente, precum și fondurilor internaționale de finanțare a cercetării și dezvoltării pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din sectorul aviației.

Amendamentul  5

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În timp ce aplicarea Directivei 2003/87/CE se bazează în continuare pe sosirea pe aerodromuri din Uniune sau plecarea de pe acestea, pentru a fi o modalitate simplă și funcțională de a limita aplicarea măsurilor regionale bazate pe piață în cei 7 ani care precedă intrarea în vigoare a unei măsuri mondiale bazate pe piață, procentajele au fost calculate de Eurocontrol pe baza părții din distanța ortodromică dintre principalele aeroporturi din SEE și din țările terțe, care nu este mai mare de 12 mile de la cel mai îndepărtate punct de pe linia de țărm a SEE. Dat fiind că Uniunea nu consideră că o măsură mondială bazată pe piață ar trebui să se întemeieze pe considerente legate de spațiul aerian propriu-zis, în comparație cu cele legate de sosirea în aerodromuri sau plecarea din acestea, relevanța procentajelor se limitează la perioada până în 2020.

(3) În timp ce aplicarea Directivei 2003/87/CE se bazează în continuare pe sosirea pe aerodromuri din Uniune sau plecarea de pe acestea, pentru a fi o modalitate simplă și funcțională de a limita aplicarea măsurilor regionale bazate pe piață în cei trei ani până când o MBM mondială ratificabilă, care să se aplice majorității emisiilor provenite din aviația internațională, este convenită la cea de-a 39-a Adunare OACI din 2016, procentajele au fost calculate de Eurocontrol pe baza părții din distanța ortodromică dintre principalele aeroporturi din SEE și din țările terțe, care nu este mai mare de 12 mile de la cel mai îndepărtate punct de pe linia de țărm a SEE. Dat fiind că Uniunea nu consideră că o măsură mondială bazată pe piață ar trebui să se întemeieze pe considerente legate de spațiul aerian propriu-zis, în comparație cu cele legate de sosirea în aerodromuri sau plecarea din acestea, relevanța procentajelor se limitează la perioada până în 2016.

Justificare

Amendamentul subliniază faptul că nu orice fel de MBM ar fi acceptabilă, ci o MBM care este obligatorie din punct de vedere juridic și care acoperă cea mai mare parte a emisiilor.

Amendamentul  6

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Derogările prevăzute în prezenta directivă țin seama de rezultatele contactelor bilaterale și multilaterale cu țările terțe, pe care Comisia va continua să le întrețină în numele Uniunii.

(4) Derogările prevăzute în prezenta directivă țin seama de rezultatele contactelor bilaterale și multilaterale cu țările terțe. Timpul suplimentar obținut din „oprirea ceasului” încă un an ar trebui utilizat atât de Comisie, cât și de statele membre, care acționează în numele Uniunii, pentru a asigura acceptarea pe plan internațional de către țările terțe a abordării legate de spațiul aerian care urmează să fie aplicată de Uniune în următorii ani. Aceste eforturi ar trebui să fie sprijinite oferindu-le țărilor terțe posibilitatea unei abordări comune pentru utilizarea veniturilor, de exemplu pentru proiecte de cercetare și dezvoltare internaționale comune și în domeniul politicii climatice în vederea abordării chestiunii emisiilor de gaze cu efect de seră din domeniul aviației. Statele membre ar trebui să utilizeze, de asemenea, veniturile din impozitele și taxele percepute la nivel național pasagerilor în vederea realizării de progrese în cadrul negocierilor internaționale și al negocierilor cu țările terțe.

Amendamentul  7

Propunere de directivă

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Derogările prevăzute în prezenta directivă se aplică numai emisiilor provenite din activitățile aviatice până în 2016 și sunt acordate de Uniune în vederea facilitării unui acord privind adoptarea unei MBM mondiale ratificabile la cea de-a 39-a Adunare OACI. Alte măsuri legislative suplimentare ar trebui să fie luate numai dacă o astfel de măsură este adoptată în 2016. În acest scop, în urma Adunării OACI din 2016, Comisia ar trebui să prezinte un raport complet Parlamentului European și Consiliului și să propună rapid măsuri în funcție de rezultate, după cum este cazul. În cazul în care țările terțe acceptă alinierea la schema ETS a Uniunii sau adoptă măsuri echivalente, derogările prevăzute în prezenta directivă ar trebui adaptate în consecință.

Amendamentul  8

Propunere de directivă

Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b) Uniunea ar trebui să includă întotdeauna problema comercializării certificatelor de emisii în sectorul aviației în negocierile cu țările terțe privind acordurile în domeniul aviației.

Amendamentul  9

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Aplicarea unui procentaj din emisiile verificate generate de zborurile spre și dinspre aerodromurile din țări terțe sau utilizarea abordărilor alternative de către operatori ar trebui să vizeze emisiile generate începând din 2014, astfel încât operatorii să aibă suficient timp pentru a înțelege aceste abordări în momentul în care își planifică activitățile de zbor.

(9) Aplicarea unui procentaj din emisiile verificate generate de zborurile spre și dinspre aerodromurile din țări terțe sau utilizarea abordărilor alternative de către operatori ar trebui să vizeze emisiile generate în perioada 2014-2016, astfel încât operatorii să aibă suficient timp pentru a înțelege aceste abordări în momentul în care își planifică activitățile de zbor.

Justificare

Actuala derogare ar trebui să se aplice numai până în 2016 și până la următoarea Adunare OACI. În urma concluziilor OACI în 2016 și a rezultatelor obținute, Uniunea ar putea să ia în considerare dacă și ce alte măsuri trebuie luate pentru a reflecta rezultatul negocierilor internaționale. Având în vedere că actuala derogare expiră la sfârșitul anului 2016, legiuitorii vor avea suficient timp pentru a încheia orice alte proceduri de codecizie care ar putea fi necesare, dat fiind că data predării pentru emisiile din 2017 este aprilie 2018.

Amendamentul  10

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Fără a aduce atingere măsurii mondiale bazate pe piață care se va aplica începând din 2020, emisiile provenite de la zborurile spre și dinspre țări care sunt țări în curs de dezvoltare și al căror procentaje, pe tonă/kilometru, din veniturile totale generate de activități de aviație civilă internațională este mai mic de 1 % ar trebui să beneficieze de o derogare pentru perioada 2014-2020. Țările care sunt considerate a fi în curs de dezvoltare în scopul prezentei propuneri ar trebui să fie cele care beneficiază, la momentul adoptării prezentei propuneri, de acces preferențial la piața Uniunii în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului, și anume țările care nu sunt clasificate în 2013 de Banca Mondială ca țări cu venituri mari sau cu venituri medii superioare.

(10) Fără a aduce atingere măsurii mondiale bazate pe piață care se va aplica începând din 2020, emisiile provenite de la zborurile spre și dinspre țări care sunt țări în curs de dezvoltare și al căror procentaje, pe tonă/kilometru, din veniturile totale generate de activități de aviație civilă internațională este mai mic de 1 % ar trebui să beneficieze de o derogare pentru perioada 2014-2016. Țările care sunt considerate a fi în curs de dezvoltare în scopul prezentei propuneri ar trebui să fie cele care beneficiază, la momentul adoptării prezentei propuneri, de acces preferențial la piața Uniunii în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului, și anume țările care nu sunt clasificate în 2013 de Banca Mondială ca țări cu venituri mari sau cu venituri medii superioare.

Justificare

Actuala derogare ar trebui să se aplice numai până în 2016 și până la următoarea Adunare OACI. În urma concluziilor OACI în 2016 și a rezultatelor obținute, Uniunea ar putea să ia în considerare dacă și ce alte măsuri trebuie luate pentru a reflecta rezultatul negocierilor internaționale. Având în vedere că actuala derogare expiră la sfârșitul anului 2016, legiuitorii vor avea suficient timp pentru a încheia orice alte proceduri de codecizie care ar putea fi necesare, dat fiind că data predării pentru emisiile din 2017 este aprilie 2018.

Amendamentul  11

Propunere de directivă

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) Zborurile dintre regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și partea continentală a SEE ar trebui, de asemenea, să adopte abordarea regională bazată pe piață. Procentajele ar trebui să fie calculate de Eurocontrol pe baza părții din distanța ortodromică dintre principalele aeroporturi din partea continentală a SEE și din regiunile ultraperiferice, care nu este mai mare de 12 mile de la cel mai îndepărtat punct al părții continentale a SEE, până când va intra în vigoare o măsură globală bazată pe piață.

Amendamentul  12

Propunere de directivă

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) După Adunarea OACI din 2016, Comisia ar trebui să prezinte un raport Parlamentului European și Consiliului pentru a garanta că evoluțiile internaționale pot fi luate în considerare și că orice aspecte legate de aplicarea derogării pot fi soluționate.

eliminat

Amendamentul  13

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul -1 (nou)

Directiva 2003/87/CE

Articolul 3d – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1. La articolul 3d, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

 

(4) Statele membre utilizează veniturile provenind din licitarea certificatelor pentru finanțarea eforturilor de combatere a schimbărilor climatice, în special la nivel internațional, pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru adaptarea la efectele schimbărilor climatice în țările în curs de dezvoltare, precum și pentru finanțarea cercetării și dezvoltării în scopul reducerii efectelor și al adaptării, în special în domeniul aeronauticii și al transporturilor aeriene. Veniturile provenite din licitații sunt utilizate inclusiv pentru transportul cu emisii reduse. Veniturile obținute în urma licitațiilor se alocă, de asemenea, finanțării contribuțiilor la Fondul mondial pentru eficiență energetică și energii regenerabile și la Fondul verde pentru climă în temeiul CCONUSC, precum și finanțării măsurilor de evitare a despăduririlor.

 

 

Statele membre informează periodic Comisia cu privire la măsurile adoptate în temeiul primului paragraf.”

Amendamentul  14

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1

Directiva 2003/87/CE

Articolul 28 a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) toate emisiile generate de zborurile spre și dinspre țările din afara Spațiului Economic European în 2013;

(a) toate emisiile generate de zborurile spre și dinspre țările din afara Spațiului Economic European (SEE) în 2013;

Amendamentul  15

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1

Directiva 2003/87/CE

Articolul 28 a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) emisiile generate de zborurile spre și dinspre țările aflate în afara Spațiului Economic European (SEE) în fiecare an calendaristic din perioada 2014-2020, în cazul în care operatorul acestor zboruri a restituit certificatele corespunzătoare procentajelor din emisiile lor verificate provenite de la zborurile respective incluse pe lista din anexa IIc sau calculate în conformitate cu alineatul (6);

(b) emisiile generate de zborurile spre și dinspre țările aflate în afara SEE în fiecare an calendaristic din perioada 2014-2016, în cazul în care operatorul acestor zboruri a restituit certificatele corespunzătoare procentajelor din emisiile lor verificate provenite de la zborurile respective incluse pe lista din anexa IIc sau calculate în conformitate cu alineatul (6);

Amendamentul  16

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1

Directiva 2003/87/CE

Articolul 28 a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) emisiile înregistrate pentru zborurile dintre regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 din TFUE și partea continentală a SEE în fiecare an calendaristic până la intrarea în vigoare a unei măsuri globale bazate pe piață în cazul în care, pentru a reflecta proporția zborurilor care au loc în spațiul aerian european, operatorul acestor zboruri a restituit certificatele corespunzătoare procentajelor care urmează să fie calculate de Eurocontrol pe baza părții din distanța ortodromică dintre principalele aeroporturi din partea continentală a SEE și din regiunile ultraperiferice, care nu este mai mare de 12 mile de la cel mai îndepărtat punct al părții continentale a SEE, sau calculate în conformitate cu alineatul (6);

Amendamentul  17

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1

Directiva 2003/87/CE

Articolul 28 a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) emisiile generate de zborurile efectuate de un operator de aeronave utilizate în scopuri necomerciale în fiecare an calendaristic până în 2020, în cazul în care emisiile pentru care operatorul de aeronave este răspunzător în anul calendaristic respectiv sunt mai mici de 1 000 de tone;

(c) emisiile generate de zborurile efectuate de un operator de aeronave utilizate în scopuri necomerciale în fiecare an calendaristic până în 2016, în cazul în care emisiile pentru care operatorul de aeronave este răspunzător în anul calendaristic respectiv sunt mai mici de 1 000 de tone;

Amendamentul  18

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1

Directiva 2003/87/CE

Articolul 28 a – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Emisiile verificate menționate la alineatul (1) litera (b), calculate în conformitate cu anexa IIc, sunt considerate emisii verificate ale operatorului de aeronave în sensul articolelor 11a, 12 și 14.

Emisiile verificate menționate la alineatul (1) literele (b) și (ba), calculate în conformitate cu anexa IIc, sunt considerate emisii verificate ale operatorului de aeronave în sensul articolelor 11a, 12 și 14.

Amendamentul  19

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1

Directiva 2003/87/CE

Articolul 28 a – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În ceea ce privește activitățile din perioada 2013-2020, statele membre publică numărul de certificate pentru aviație gratuite alocate fiecărui operator până la data de [OP: se inserează o dată: 4 luni după data intrării în vigoare a prezentei directive.]

În ceea ce privește activitățile din perioada 2013-2016, statele membre publică numărul de certificate pentru aviație gratuite alocate fiecărui operator până la data de [JO: se inserează o dată: 4 luni după data intrării în vigoare a prezentei directive.]

Amendamentul  20

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1

Directiva 2003/87/CE

Articolul 28a – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Prin derogare de la articolul 3d alineatul (3), numărul de certificate care urmează să fie scoase la licitație de fiecare stat membru pentru perioada 2013-2020 se reduce astfel încât să corespundă părții sale din emisiile produse de aviație atribuite ca urmare a aplicării articolului 28 literele (a)-(c).

(4) Prin derogare de la articolul 3d alineatul (3), numărul de certificate care urmează să fie scoase la licitație de fiecare stat membru pentru perioada 2013-2016 se reduce astfel încât să corespundă părții sale din emisiile produse de aviație atribuite ca urmare a aplicării alineatului (1) literele (a)-(c).

Amendamentul  21

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1

Directiva 2003/87/CE

Articolul 28a – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Prin derogare de la articolul 12 alineatul (2a) și de la articolul 14 alineatul (3), pentru zborurile spre și dinspre țările din afara SEE, un operator de aeronave poate alege să nu raporteze datele privind emisiile prin utilizarea procentajelor din anexa IIc, pentru ca aceste emisii se fie calculate de către autoritatea competentă. Acest calcul ține seama de cifrele din instrumentul pentru mici emițători aprobat de Comisie și alimentat de Eurocontrol cu date provenite de la facilitatea sa de sprijin al ETS. Autoritatea competentă trebuie să raporteze toate aceste calcule Comisiei. Calculele privind emisiile efectuate în aceste circumstanțe sunt considerate a fi emisii verificate ale operatorului de aeronave în sensul articolelor 11a, 12, 14 și 28a.

(6) Prin derogare de la articolul 12 alineatul (2a) și de la articolul 14 alineatul (3), pentru zborurile spre și dinspre țările din afara SEE și zborurile spre și dinspre un aerodrom situat în una dintre regiunile ultraperiferice, un operator de aeronave poate alege să nu raporteze datele privind emisiile prin utilizarea procentajelor din anexa IIc, pentru ca aceste emisii se fie calculate de către autoritatea competentă. Acest calcul ține seama de cifrele din instrumentul pentru mici emițători aprobat de Comisie și alimentat de Eurocontrol cu date provenite de la facilitatea sa de sprijin al ETS. Autoritatea competentă trebuie să raporteze toate aceste calcule Comisiei. Operatorul este informat cu privire la rezultatul calculelor efectuate de autoritatea competentă, iar calculele privind emisiile efectuate în aceste circumstanțe sunt considerate a fi emisii verificate ale operatorului de aeronave în sensul articolelor 11a, 12, 14 și 28a.

Amendamentul  22

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1

Directiva 2003/87/CE

Articolul 28a – alineatul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) După Adunarea OACI din 2016, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind acțiunile de punere în aplicare a măsurii mondiale bazate pe piață care urmează să se aplice emisiilor începând din 2020, însoțit, dacă este cazul, de propuneri.

(7) Comisia prezintă anual un raport Parlamentului European și Consiliului privind progresele realizate în cadrul negocierilor și pregătirilor anterioare Adunării OACI din 2016, precum și în ceea ce privește eforturile Comisiei de promovare a acceptării pe plan internațional a abordării legate de spațiul aerian în rândul țărilor terțe. După Adunarea OACI din 2016, Comisia prezintă, de asemenea, Parlamentului European și Consiliului un raport specific privind rezultatele obținute în cadrul Adunării. În cazul adoptării unei MBM mondiale ratificabile, raportul include propuneri, ca răspuns la respectivele evoluții, după cum este cazul. Eventualele propuneri sunt însoțite de evaluări detaliate ale impactului.

În cazul în care nu se aplică o măsură mondială începând din 2020, raportul ia în considerare sfera de aplicare adecvată pentru acoperirea emisiilor din activitățile de aviație spre și dinspre țările din afara SEE începând din 2020, în lipsa permanentă a unei astfel de măsuri mondiale. În raportul său, Comisia analizează, de asemenea, soluțiile pentru alte probleme care pot surveni în aplicarea alineatelor (1) - (4), menținând în același timp egalitatea de tratament pentru toți operatorii de pe aceeași rută.”

În cazul în care nu se aplică o măsură mondială începând din 2020, raportul ia în considerare sfera de aplicare adecvată pentru acoperirea emisiilor din activitățile de aviație spre și dinspre țările din afara SEE începând din 2016, în lipsa permanentă a unei astfel de măsuri mondiale. În raportul său, Comisia analizează, de asemenea, soluțiile pentru alte probleme care pot surveni în aplicarea alineatelor (1) - (4), menținând în același timp egalitatea de tratament pentru toți operatorii de pe aceeași rută.”

Amendamentul  23

Propunere de directivă

Anexă

Directiva 2003/87/CE

Annex II c – partea explicativă – punctul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru perioada 2014-2020 și fără a aduce atingere măsurii mondiale bazate pe piață care se va aplica începând din 2020, în cazul zborurilor dintre țările membre ale SEE și țările care sunt țări în curs de dezvoltare și al căror procentaj, pe tonă/kilometru, din veniturile totale generate de activitățile de aviație civilă internațională este mai mic de 1 %, procentajul aplicabil este zero Țările care sunt considerate a fi în curs de dezvoltare în sensul prezentei propuneri sunt cele care beneficiază, la momentul adoptării prezentei propuneri, de acces preferențial la piața Uniunii în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și care nu sunt clasificate în 2013 de Banca Mondială ca țări cu venituri mari sau cu venituri medii superioare.

Pentru perioada 2014-2016 și fără a aduce atingere măsurii mondiale bazate pe piață care se va aplica începând din 2020, în cazul zborurilor dintre țările membre ale SEE și țările care sunt țări în curs de dezvoltare și al căror procentaj, pe tonă/kilometru, din veniturile totale generate de activitățile de aviație civilă internațională este mai mic de 1 %, procentajul aplicabil este zero Țările care sunt considerate a fi în curs de dezvoltare în sensul prezentei propuneri sunt cele care beneficiază, la momentul adoptării prezentei propuneri, de acces preferențial la piața Uniunii în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și care nu sunt clasificate în 2013 de Banca Mondială ca țări cu venituri mari sau cu venituri medii superioare.

Amendamentul  24

Propunere de directivă

Anexă

Directiva 2003/87/CE

Anexa II c – partea explicativă – punctul 6 a (nou)

 

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Procentajul emisiilor menționate la articolul 28a pentru zborurile care operează spre și dinspre o regiune ultraperiferică se calculează, de asemenea, în conformitate cu tabelul de mai jos, care va fi alimentat înainte de adoptare cu procentajele rezultate mutatis mutandis din aplicarea aceleiași formule, pe baza celor mai fiabile date disponibile, inclusiv cu asistență din partea Eurocontrol.

Amendamentul  25

Propunere de directivă

Anexă

Directiva 2003/87/CE

Anexa II c – tabel – rândul 37

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

CHINA, inclusiv HONG KONG, MACAO și TAIWAN

CHINA, inclusiv HONG KONG și MACAO

Amendamentul  26

Propunere de directivă

Anexă

Directiva 2003/87/CE

Anexa II c – tabel – rândul 147 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

TW TAIWAN

Amendamentul  27

Propunere de directivă

Anexa II c – tabel – după ultimul rând – rândurile 172 a – 172 i (noi)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Guadelupa

 

Guyana Franceză

 

Martinica

 

Réunion

 

Saint-Barthélemy

 

Saint-Martin

 

Azore

 

Madeira

 

Insulele Canare

  • [1]              Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

EXPUNERE DE MOTIVE

De ce este necesar să se limiteze emisiile de gaze cu efect de seră din sectorul aviației?

Emisiile de gaze cu efect de seră provenind din aviație cresc rapid. În cadrul unui scenariu de nonacțiune, Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI) preconizează acumularea a 1 900 milioane de tone până în 2040.

 

Sursa: OACI

Alte estimări preconizează între 3 500 și 4 500 milioane de tone până în 2050. 3,5 giga-tone reprezintă 20% din cantitatea la care emisiile globale trebuie limitate conform IPCC în 2050 pentru a menține sub control schimbările climatice la 2 grade.

 

În conformitate cu cel de-al 5-lea IPCC (2013) emisiile mondiale trebuie reduse în mod drastic până în 2050, dacă se dorește să se mențină o probabilitate de 2/3 de a păstra ținta de „2 grade” în anul respectiv.

Sursa: IPCC

Sarcina de a reglementa emisiile provenind din transportul aerian a fost conferită OACI de către comunitatea internațională în 1997, prin Protocolul de la Kyoto. Deși Protocolul de la Kyoto este deficitar în ceea ce privește provocarea reprezentată de schimbările climatice, nu se poate ignora faptul că cel puțin Uniunea Europeană și-a respectat obligația sa de emisii reduse. Pe de altă parte, nu a fost pusă în aplicare nicio măsură importantă pentru a limita emisiile din sectorul aviației.

Este necesar, de asemenea, ca industria aviatică să participe la eforturile de limitare a schimbărilor climatice din motive de corectitudine față de alte moduri de transport. Din nefericire, aviația constituie modul de transport cel mai puțin favorabil climei și, în timp ce alte moduri de transport sunt foarte bine reglementate și fac obiectul multor taxe și impozite, aviația nu a fost abordată la nivel european:

 

Legislația începând din 2008, criticile formulate de țările terțe și legitimitatea acestor critici

Legislația, inclusiv privind sectorul aviației în cadrul ETS, a fost aprobată în unanimitate de Consiliu și cu o majoritate de peste 90 % de Parlamentul European după o dezbatere care a durat mai mult de doi ani și în care au fost implicate toate părțile interesate. O piatră de temelie a legislației a constituit-o faptul că toate zborurile care încep și se termină în Europa sunt incluse. Acest lucru a făcut obiectul unor critici din partea țărilor terțe. Cu toate acestea, după o acțiune în instanță intentată de American Airlines, Curtea Europeană de Justiție a hotărât că acest lucru este pe deplin compatibil cu dreptul internațional. Costurile sunt foarte moderate, contrar celor afirmate de țările terțe, care uneori vorbesc despre sarcini excesive pentru sectorul lor de activitate. Potrivit celor mai recente cifre, costul pentru Ryanair a fost de 0,03 EUR, pentru EasyJet de 0,11 EUR (alte companii aeriene cu o flotă mai puțin eficientă pot avea costuri ușor mai ridicate). Costurile legate de taxele și impozitele implicate de statele membre ale UE sau țări terțe sunt cu mult mai mari.

Țara

Legislație

Costuri pe zbor

Germania

Luftverkehrssteuer (Taxa de transport aerian)

până la 42,18 EUR în funcție de destinație

Regatul Unit

Air Passenger Duty APD (Taxa pe pasager aerian APD)

până la peste 184 de lire pe 6 000 mile

SUA

International Transportation Tax

(Taxa de transport internațional)

16,30 dolari/pasager

UE

ETS

0,03€ (Ryanair)

până la 2 EUR/zbor intercontinental (estimare a Comisiei)

India

Departure Fee + 10,3 % Service Charge (on Airport Development Tax in Delhi) Departure Fee + 10,3 % Service Charge (on Airport Development Tax in Delhi) (Taxa de decolare + 10,3% taxă pe servicii (taxa de dezvoltare aeroportuară în Delhi)

7,40 EUR;10 dolari

+19 EUR; 25 dolari (exclusiv în Delhi)

Austria

Flugabgabegesetz (Legea privind taxa pe transportul aerian)

până la 35 EUR în funcție de destinație

Un argument important al țărilor terțe a fost că legislația Uniunii Europene este ilegală din cauza extrateritorialității. Acest argument este invalid, potrivit Curții de Justiție, deoarece este vorba doar despre zborurile care încep și aterizează în Europa. Cu toate acestea, obligația de a restitui cote este mai mare în cazul în care zborul este mai lung. Dar acest lucru nu este o caracteristică unică legislației UE. De asemenea, impozitele și taxele naționale aplică același principiu, de exemplu taxa Regatului Unit este semnificativ mai mare pentru un zbor către Mexic decât pentru un zbor către Canada, chiar dacă distanța dintre Canada și Mexic este, în principal, teritoriul Statelor Unite; a se vedea harta de mai jos:

 

Pentru un zbor la Toronto, Canada trebuie să plătească o taxă APD în valoare de 130 de lire (156 EUR).

 

Pentru un zbor de la Londra la Mexico City în clasa Business (aproximativ 5 000 de mile) va fi percepută o taxă APD de 162 de lire (195 EUR).

Procesul OACI și legislația de „oprire a ceasului”

Deși criticile nu sunt legitime, Uniunea Europeană a reacționat la argumentele formulate de țările terțe. S-a afirmat că legislația europeană constituie un obstacol în calea semnării unui acord internațional. Acest lucru nu a fost niciodată adevărat, dar în semn de bunăvoință, Comisia a propus limitarea sistemului la zborurile intra-europene pentru o perioadă de un an pentru a contribui la ajungerea la un acord mai bun în cadrul Adunării Generale OACI în septembrie și octombrie 2013.

În legislație s-a prevăzut clar:

„Derogarea prevăzută în prezenta decizie se referă numai la emisiile din aviație în anul 2012.

(10) (...) Uniunea permite această derogare pentru a facilita un acord în cadrul celei de-a 38-a Adunare a OACI cu privire la un calendar realist de elaborare a unei MBM globale dincolo de cea de-a 38-a Adunarea OACI și cu privire la un cadru pentru facilitarea unei aplicări complete a MBM-urilor naționale și regionale în sectorul aviației internaționale, în așteptarea punerii în aplicare a unei MBM globale.

Adunarea OACI din septembrie și octombrie 2013 a adoptat o rezoluție care a inclus un angajament „de a elabora MBM globală pentru aviația internațională, luând în considerare lucrările prevăzute la punctul 19”. Aceasta constituie un pas important, dar, din păcate, rezoluția include, de asemenea, o serie de condiții și condițiile prealabile. Prin urmare, nu este deloc sigur că Adunarea OACI din 2016 va reuși cu adevărat să adopte norme clare pentru MBM. Trebuie să se țină seama de faptul că Adunarea OACI din 2001 a aprobat deja comercializarea certificatelor de emisii, dar, din păcate, nu s-a înregistrat niciun progres real:

 

Comparativ cu progresele înregistrate în cadrul CCONUSC, trebuie afirmat că, chiar și Conferința COP 19 de la Varșovia a avut mai multe rezultate concrete și pozitive decât Adunarea OACI. O condiție foarte importantă pentru ca Uniunea Europeană să continue să își modifice legislația a fost aceea ca un cadru pentru sistemele naționale și regionale, de exemplu, pentru sistemul UE, să fie adoptat. Din păcate, nu este însă cazul.

Industria aviatică, reprezentată în principal de IATA, s-a opus, din păcate, foarte mult Uniunii Europene în procesul OACI, dar pe de altă parte, trebuie respectat faptul că IATA a contribuit la procesul global. Angajamentul sectorului de a reduce emisiile cu 50% până în 2050 merge mult mai departe decât textul OACI.

Consecințe pentru UE după Adunarea OACI

Numeroase părți interesate, de exemplu, Asociația Europeană a Liniilor Aeriene cu Preț Scăzut ELFAA, care reprezintă aproape 50 % din zborurile intra-europene, multe ONG-uri și mulți deputați din Parlament cer să nu se modifice legislația în vigoare. Acest lucru ar însemna că începând de la data de 1 mai 2014 a anului viitor, ar trebui pus în aplicare sistemul ETS în ansamblul său, inclusiv pentru zborurile intercontinentale care încep și aterizează în Europa. Altele (multe părți interesate prezintă această poziție în culise) susțin o prelungire a legislației de „oprire a ceasului” în vigoare în prezent până în 2016, sau chiar 2020, ceea ce ar însemna că numai zborurile intra-europene sunt acoperite timp de mulți ani, chiar dacă acestea survolează spațiul aerian european.

Propunerea Comisiei care include abordarea legată de spațiul aerian reprezintă un compromis între aceste două extreme:

 

Sursa: Comisia Europeană

Aceasta înseamnă că toate zborurile care încep și/sau aterizează în Europa sunt reglementate pentru partea din spațiul aerian european. De exemplu, un zbor de la Paris sau Londra la aeroportul din Istanbul (acesta este foarte important, deoarece Istanbulul urmează să deschidă cel mai mare aeroport din lume) ar fi acoperit până la frontiera cu Grecia, ceea ce reprezintă aproape 100%. În cadrul legislației de „oprire a ceasului”, acest zbor nu este acoperit deloc. Un zbor către un punct de legătură din Emirate ar fi acoperit de aproape 50% din emisiile sale în conformitate cu abordarea legată de spațiul aerian.

Propunerea raportorului

Raportorul sprijină în principiu propunerea Comisiei Europene. Deși are în continuare convingerea că presiunea din țările terțe nu este confirmată, trebuie să se țină seama de faptul că procesul internațional poate fi afectat de o punere în aplicare deplină a sistemului. Abordarea legată de spațiul aerian prezintă mai multe avantaje decât cea de „oprire a ceasului”:

1)        politica de mediu și politica privind clima:

Propunerea Comisiei include aproximativ 40% din emisii comparativ cu regulamentul inițial; abordarea de „oprire a ceasului” a acoperit doar aproximativ 20%.

2)        consecințe pentru negocierile internaționale:

O simplă extindere a abordării de „oprire a ceasului” ar putea fi considerată ca o restituire necondiționată de Uniunea Europeană. Dacă se înregistrează progrese la nivel internațional, se întâmplă în principal datorită presiunii din partea Uniunii Europene. Multe propuneri care sunt analizate în cadrul OACI nu ar avea cu adevărat efectul de a reduce emisiile din sectorul aviației; se analizează numai creșterea neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon începând cu 2020. Principala strategie a OACI se bazează pe operațiuni de compensare (care se referă în principal la CDM) și biocombustibili. Reflectând discuția critică cu privire la aceste două instrumente în cadrul Uniunii Europene, este important să se propună o alternativă. Sistemul nostru forțează de fapt reducerea emisiilor, chiar dacă este cu doar 5 %.

3)        competitivitatea aeroporturilor europene și a industriei aviatice:

Propunerea de a „opri ceasul” pune probleme competitivității liniilor/companiilor aeriene și aeroporturilor europene. Marile puncte de legătură aproape de Uniunea Europeană, și anume Istanbul, vor beneficia de această situație dacă este prelungită. Companii aeriene care zboară în principal în Europa prezintă un dezavantaj concurențial față de companiile aeriene care pot subvenționa încrucișat zboruri în interiorul Uniunii Europene.

4)        situația juridică:

Pe baza hotărârii Curții Europene de Justiție și a Convenției de la Chicago este evident că o abordare legată de spațiul aerian este în deplină conformitate cu dreptul internațional. Consiliul OACI a sprijinit în unanimitate abordarea legată de spațiul aerian la începutul lunii septembrie. Rezoluția OACI care nu include o abordare legată de spațiul aerian nu este obligatorie din punct de vedere juridic în ceea ce privește acest aspect având în vedere că UE și multe alte părți au formulat rezerve.

Amendamente propuse de raportor:

Deși raportorul propune să se respecte propunerea Comisiei într-o cât mai mare măsură, anumite modificări par să fie rezonabile.

1.        Situația juridică după 2016:

Modificarea directivei este justificată numai pentru că se așteptă un progres remarcabil odată cu încheierea unui acord obligatoriu din punct de vedere juridic pentru aviație la nivel mondial în 2016. Deși aceasta este o opțiune reală, nu este deloc garantată. De aceea, este rezonabil să se limiteze abordarea legată de spațiul aerian până în 2016 și să se reintroducă ETS complet începând din 2017. În cazul în care acordul internațional este cu adevărat adoptat în cadrul OACI în 2016, Uniunea Europeană ar trebui să fie pregătită să modifice legislația în mod corespunzător.

2.        Modificări în vederea unor obiective mai ambițioase și a integrității ecologice și pentru a garanta egalitatea de tratament în raport cu alte sectoare:

Procentul cotelor licitate în sistemul ETS în sectorul aviației este de doar 15%, comparativ cu o medie de 40% pentru restul sectoarelor. Plafonul este de doar 5%, față de 21% în cazul altor sectoare. Aceasta a făcut întotdeauna obiectul criticilor, iar Parlamentul European încă din 2007/2008 a solicitat, în cursul procesului legislativ, un tratament egal pentru toate sectoarele de activitate. Abordarea legată de spațiul aerian reduce emisiile vizate de ETS cu 40 % față de sistemul inițial. Pentru a limita daunele pentru mediu, este justificat să se crească cotele licitate și este necesar să se reducă emisiile (plafon) cel puțin la nivelul pe care alte industrii trebuie să îl respecte deja de la începutul anului 2013.

Punerea în aplicare a legislației UE în vigoare este crucială pentru realizarea de progrese

A fost adus la cunoștința raportorului că, deși EU ETS este limitată pentru zborurile intra-europene, în prezent, anumite state membre par să ezite să aplice legislația. Țări terțe precum China și India refuză să restituie cote pentru zboruri în Europa, de exemplu din Frankfurt la Londra. Pentru raportor, este inacceptabil să se discute cu Consiliul cu privire la rezultatele unei propuneri legislative înainte de a se clarifica faptul că legislația de „oprire a ceasului”, foarte limitată de altfel, este pusă în aplicare. Nu putem accepta că țări terțe precum China și India refuză să respecte legislația europeană în cazul în care operează în interiorul Uniunii Europene.

Adoptarea până în aprilie este esențială

Toți cei care nu doresc să păstreze EU ETS pentru aviație în forma sa originală, aceasta însemnând că toate zborurile intercontinentale sunt acoperite de la început până la destinația finală, trebuie să încerce să ajungă la un acord privind o directivă modificată până în aprilie, deoarece, în caz contrar, la 1 mai legislația inițială trebuie să fie pusă în aplicare. Iată de ce un calendar ambițios a fost convenit și cu persoanele responsabile din Comisia pentru transporturi. Raportorul consideră că este necesar să se ajungă la un acord privind o modificare și este dispus să discute cu toate părțile implicate, dar nu ar recomanda Parlamentului European să-și limiteze orice compromis la o prelungire a propunerii de „a opri ceasul”.

AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (24.1.2014)

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității în vederea punerii în aplicare, din 2020, a unui acord internațional privind aplicarea unei măsuri unice mondiale bazate pe piață pentru emisiile generate de aviația internațională

(COM(2013)0722 – C7‑0374/2013 – 2013/0344(COD))

Raportoare pentru aviz: Eija-Riitta Korhola

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Context

Schimbările climatice reprezintă o problemă mondială și, prin urmare, aceasta trebuie abordată la nivel mondial. Includerea aviației în EU ETS a fost o decizie care s-a datorat progreselor lente din procesul OACI și părea o idee bună la momentul respectiv. S-a considerat că va constitui un exemplu pe care ceilalți îl vor urma și că ar putea încuraja comunitatea internațională să dezvolte o soluție cu adevărat mondială. Numeroase țări planificau deja măsuri de piață (MP) la momentul respectiv, dar, cu toate acestea, un acord mondial părea îndepărtat. Cu toate acestea, după adoptarea EU ETS pentru aviație, impunerea dispozițiilor acestuia asupra transportatorilor din țările terțe a constituit imediat un subiect care a suscitat multe preocupări și, în perioada următoare, a avut repercusiuni clare. Pe tot parcursul punerii în aplicare a EU ETS pentru aviație, de la începutul anului 2012, statele membre și transportatorii lor aerieni s-au confruntat cu măsuri de retorsiune luate de țările terțe, care au slăbit într-o mare măsură competitivitatea transportatorilor aerieni și potențialul lor de creștere. Din această cauză și din cauza lipsei clare de disponibilitate a țărilor terțe de a coopera și de a respecta EU ETS, UE a trebuit să „oprească ceasul”, o decizie care s-a dovedit ulterior a fi corectă și înțeleaptă.

Situația actuală

În opinia raportoarei pentru aviz, există mai multe motive pentru care procesul OACI trebuie lăsat în prezent să evolueze în pace, fără a se încerca să se impună în continuare legislația internă a UE țărilor terțe, fapt care nu numai că ar risca procesul OACI în sine, dar ar și expune transportatorii aerieni ai statelor membre și ai UE la alte măsuri de retorsiune și la războaie comerciale. În primul rând, deciziile privind adoptarea unei MP mondiale au fost luate și procesul este în desfășurare; OACI este singurul organism în cadrul căruia se poate atinge o soluție la nivel mondial. În al doilea rând, pentru prima oară un mecanism mondial este în mod evident sprijinit activ și în afara UE și sunt cooptați actori majori. În al treilea rând, toate părțile interesate, inclusiv transportatorii aerieni și industria aviatică, sprijină această soluție mondială care este în prezent mai apropiată ca oricând. Țările sunt pregătite și sunt mai implicate și mai dispuse decât înainte să ajungă la un acord. În plus, spațiul aerian propus al UE a fost respins în mod specific de OACI.

Concluzie

Raportoarea pentru aviz consideră că, având în vedere acest fapt, UE trebuie să fie un actor activ în promovarea unui acord mondial și nu trebuie să mai continue să acționeze unilateral, fapt care va regresa procesul. UE trebuie să evite orice măsuri care vor fi considerate neconstructive de către partenerii noștri internaționali și care vor obstrucționa negocierile OACI. Toate rapoartele din țările terțe cu privire la această propunere indică contrariul și, prin urmare, raportoarea pentru aviz sugerează continuarea dispozițiilor de „oprire a ceasului” în interiorul SEE până în 2016. De asemenea, în cadrul domeniului de aplicare al EU ETS, UE ar continua să își asume poziția de lider în cadrul luptei timpurii pentru reducerea emisiilor provenite din aviație. Chiar dacă UE nu are dreptul de a emite legislație decât pe propriul său teritoriu, raportoarea pentru aviz consideră că aceasta nu este soluția corectă dacă se dorește într-adevăr un acord mondial veritabil. Diplomația schimbărilor climatice înseamnă că fiecare parte implicată trebuie să aibă spirit de echipă, pentru a atinge un scop comun, cu mijloace comune. Pe lângă adoptarea unui acord mondial, prioritățile UE trebuie să fie asigurarea bunăstării industriei aviației, a competitivității și a posibilităților operaționale în acest domeniu foarte competitiv.

Având în vedere motivele menționate mai sus, raportoarea pentru aviz propune continuarea dispozițiilor de „oprire a ceasului” în interiorul SEE, până la adunarea generală OACI din 2016, pentru a ajunge la un adevărat acord mondial, care să fie cu adevărat benefic pentru climă și pentru toți actorii implicați.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de directivă

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Uniunea depune eforturi în vederea încheierii unui viitor acord internațional pentru a controla impactul gazelor cu efect de seră provenite din aviație și, între timp, limitează impactul asupra schimbărilor climatice generat de activitățile de aviație spre și dinspre aerodromurile din Uniune prin acțiuni autonome. Pentru a garanta caracterul complementar și neconflictual al acestor obiective, este oportun să se țină seama de evoluțiile din cadrul forurilor internaționale și de pozițiile adoptate de acestea și, în special, de rezoluția care conține „Declarația consolidată privind continuarea politicii și a practicilor OACI în domeniul protecției mediului”, adoptată în cadrul celei de a 38-a sesiuni a Adunării Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI).

(1) Uniunea depune eforturi în vederea încheierii unui viitor acord internațional pentru a controla impactul gazelor cu efect de seră provenite din aviație. Se va ține seama de evoluțiile din cadrul forurilor internaționale și de pozițiile adoptate de acestea și, în special, de rezoluția care conține „Declarația consolidată privind continuarea politicii și a practicilor OACI în domeniul protecției mediului”, adoptată în cadrul celei de a 38-a sesiuni a Adunării Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI).

Amendamentul  2

Propunere de directivă

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Prin urmare, este de dorit să se considere temporar că cerințele stabilite în Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului4 sunt îndeplinite, atunci când sunt îndeplinite obligațiile legate de un anumit procentaj din emisiile generate de zborurile spre și dinspre aerodromurile din țările terțe. Procedând astfel, Uniunea subliniază că cerințele pot fi aplicate anumitor procentaje din emisiile generate de zborurile spre și dinspre aerodromurile situate în țările din Spațiul Economic European (SEE), în același mod în care se pot impune cerințe legale cu privire la o parte mai mare din emisiile generate de zborurile spre și dinspre astfel de aerodromuri.

eliminat

__________________

 

4 Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (JO L 275, 25.10.2003, p. 32).

 

Justificare

Considerent redundant din cauza limitării sferei de aplicare a directivei doar la zborurile din interiorul SEE.

Amendamentul  3

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În timp ce aplicarea Directivei 2003/87/CE se bazează în continuare pe sosirea pe aerodromuri din Uniune sau plecarea de pe acestea, pentru a fi o modalitate simplă și funcțională de a limita aplicarea măsurilor regionale bazate pe piață în cei 7 ani care precedă intrarea în vigoare a unei măsuri mondiale bazate pe piață, procentajele au fost calculate de Eurocontrol pe baza părții din distanța ortodromică dintre principalele aeroporturi din SEE și din țările terțe, care nu este mai mare de 12 mile de la cel mai îndepărtate punct de pe linia de țărm a SEE. Dat fiind că Uniunea nu consideră că o măsură mondială bazată pe piață ar trebui să se întemeieze pe considerente legate de spațiul aerian propriu-zis, în comparație cu cele legate de sosirea în aerodromuri sau plecarea din acestea, relevanța procentajelor se limitează la perioada până în 2020.

eliminat

Justificare

Considerent redundant din cauza limitării sferei de aplicare a directivei doar la zborurile din interiorul SEE.

Amendamentul  4

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Pentru a se stabili un procentaj din emisiile verificate generate de zborurile spre și dinspre aerodromurile din țări terțe, trebuie să se cunoască emisiile totale generate de aceste zboruri. Cu toate acestea, nu sunt luate în considerare emisiile care nu sunt acoperite de procentajul respectiv.

eliminat

Amendamentul  5

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) În plus, în ceea ce privește zborurile spre și dinspre țări terțe, un operator de aeronave ar trebui să poată alege să nu raporteze emisiile verificate generate de aceste zboruri, ci să se bazeze, în schimb, pentru emisiile generate de astfel de zboruri deasupra țărilor membre ale SEE, pe o determinare a emisiilor estimate cât se poate de precisă.

eliminat

Amendamentul  6

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Aplicarea unui procentaj din emisiile verificate generate de zborurile spre și dinspre aerodromurile din țări terțe sau utilizarea abordărilor alternative de către operatori ar trebui să vizeze emisiile generate începând din 2014, astfel încât operatorii să aibă suficient timp pentru a înțelege aceste abordări în momentul în care își planifică activitățile de zbor.

eliminat

Amendamentul  7

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Fără a aduce atingere măsurii mondiale bazate pe piață care se va aplica începând din 2020, emisiile provenite de la zborurile spre și dinspre țări care sunt țări în curs de dezvoltare și al căror procentaje, pe tonă/kilometru, din veniturile totale generate de activități de aviație civilă internațională este mai mic de 1 % ar trebui să beneficieze de o derogare pentru perioada 2014-2020. Țările care sunt considerate a fi în curs de dezvoltare în sensul prezentei propuneri sunt cele care beneficiază, la momentul adoptării prezentei propuneri, de acces preferențial la piața Uniunii în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și care nu sunt clasificate în 2013 de Banca Mondială ca țări cu venituri mari sau cu venituri medii superioare.

 

eliminat

Amendamentul  8

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1

Directiva 2003/87/CE

Articolul 28 a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

toate emisiile generate de zborurile spre și dinspre țările din afara Spațiului Economic European în 2013;

toate emisiile generate de zborurile spre și dinspre țările din afara Spațiului Economic European în fiecare an calendaristic din perioada 2013-2020;

Amendamentul  9

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1

Directiva 2003/87/CE

Articolul 28 a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

emisiile generate de zborurile spre și dinspre țările aflate în afara Spațiului Economic European (SEE) în fiecare an calendaristic din perioada 2014-2020, în cazul în care operatorul acestor zboruri a restituit certificatele corespunzătoare procentajelor din emisiile lor verificate provenite de la zborurile respective incluse pe lista din anexa IIc sau calculate în conformitate cu alineatul (6);

eliminat

Amendamentul  10

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1

Directiva 2003/87/CE

Articolul 28 a – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Emisiile verificate menționate la alineatul (1) litera (b), calculate în conformitate cu anexa IIc, sunt considerate emisii verificate ale operatorului de aeronave în sensul articolelor 11a, 12 și 14.

eliminat

Amendamentul  11

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1

Directiva 2003/87/CE

Articolul 28 a – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prin derogare de la articolele 3g, 12, 15 și 18a, în cazul în care un operator de aeronave generează emisii anuale totale mai mici de 25 000 de tone, se consideră că emisiile acestuia sunt emisii verificate dacă sunt stabilite cu ajutorul unui instrument pentru mici emițători aprobat de Comisie și alimentat de Eurocontrol cu date de la facilitatea sa de sprijin al ETS, iar statele membre pot pune în aplicare proceduri simplificate pentru operatorii de aeronave utilizate în scop necomercial atât timp cât rezultatul obținut nu are un grad de acuratețe mai scăzut decât cel oferit de acest instrument.

Prin derogare de la articolele 3g, 12, 15 și 18a, în cazul în care un operator de aeronave generează emisii anuale totale mai mici de 25 000 de tone, se consideră că emisiile acestuia sunt emisii verificate dacă sunt stabilite cu ajutorul datelor de la facilitatea de sprijin al ETS a Eurocontrol, iar statele membre pot pune în aplicare proceduri simplificate pentru operatorii de aeronave utilizate în scop necomercial atât timp cât rezultatul obținut nu are un grad de acuratețe mai scăzut decât cel oferit de acest instrument.

Justificare

Rolul instrumentelor pentru mici emițători nu este evident în acest context, deoarece rapoartele privind emisiile pot fi primite de la facilitatea de sprijin ETS dacă transportatorul are licență de utilizare a programului respectiv.

Amendamentul  12

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1

Directiva 2003/87/CE

Articolul 28 a – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prin derogare de la articolul 12 alineatul (2a) și de la articolul 14 alineatul (3), pentru zborurile spre și dinspre țările din afara SEE, un operator de aeronave poate alege să nu raporteze datele privind emisiile prin utilizarea procentajelor din anexa IIc, pentru ca aceste emisii se fie calculate de către autoritatea competentă. Acest calcul ține seama de cifrele din instrumentul pentru mici emițători aprobat de Comisie și alimentat de Eurocontrol cu date provenite de la facilitatea sa de sprijin al ETS. Autoritatea competentă trebuie să raporteze toate aceste calcule Comisiei. Calculele privind emisiile efectuate în aceste circumstanțe sunt considerate a fi emisii verificate ale operatorului de aeronave în sensul articolelor 11a, 12, 14 și 28a.

eliminat

Amendamentul  13

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Anexele se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

eliminat

Amendamentul  14

Propunere de directivă

Anexă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[...]

eliminat

PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității în vederea punerii în aplicare, din 2020, a unui acord internațional privind aplicarea unei măsuri unice mondiale bazate pe piață pentru emisiile generate de aviația internațională

Referințe

COM(2013)0722 – C7-0374/2013 – 2013/0344(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ENVI

24.10.2013

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

ITRE

24.10.2013

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Eija-Riitta Korhola

20.11.2013

Examinare în comisie

16.12.2013

 

 

 

Data adoptării

23.1.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

29

22

3

Membri titulari prezenți la votul final

Amelia Andersdotter, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Zbigniew Zaleski

Membri supleanți prezenți la votul final

Maria Badia i Cutchet, Yves Cochet, Rachida Dati, Ioan Enciu, Věra Flasarová, Françoise Grossetête, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Werner Langen, Vladko Todorov Panayotov, Silvia-Adriana Țicău, Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Jean-Paul Besset, Janusz Władysław Zemke

AVIZ al Comisiei pentru transport și turism (22.1.2014)

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității în vederea punerii în aplicare, din 2020, a unui acord internațional privind aplicarea unei măsuri unice mondiale bazate pe piață pentru emisiile generate de aviația internațională

(COM(2013)0722 – C7‑0374/2013 – 2013/0344(COD))

Raportor pentru aviz: Mathieu Grosch

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Context

În prezent, aviația generează aproximativ 3 % din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră, nivelul acestora crescând rapid. Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI) a estimat că, între anii 1990 și 2006, emisiile de CO2 din sectorul aviației aproape s-au dublat. Prin comparație, emisiile generate de utilizarea tuturor combustibililor fosili au înregistrat o creștere de 34 %. OACI estimează o creștere de 63-88 % până în 2020, o perioadă în care UE s-a angajat să reducă nivelul emisiilor cu 20 % față de nivelurile din 1990.

Încălzirea globală poate fi abordată în mod eficient numai printr-o strategie la nivel internațional. Nici emisiile de carbon, nici schimbările climatice nu sunt limitate la spațiul dintre frontierele naționale. Prin urmare, ar trebui să se urmărească aceleași obiective în materie de climă la nivel mondial. Acest lucru poate fi realizat numai printr-un acord în cadrul OACI.

Adunarea OACI din 2013 a recunoscut faptul că sunt necesare măsuri bazate pe piață (MBP) pentru a promova creșterea sustenabilă în domeniul aviației, fiind fezabile trei opțiuni pentru un sistem de MBP (compensarea obligatorie, însoțită sau nu de partajarea veniturilor și comercializarea certificatelor de emisii). Aceasta a decis să elaboreze un sistem de MBP la nivel mondial care va fi prezentat spre aprobare în cadrul Adunării din 2016 și care ar urma să fie pus în aplicare din 2020.

Propunerea Comisiei

Cea mai recentă propunere a Comisiei prevede o derogare de la schema UE de comercializare a certificatelor de emisii pentru zborurile spre țări terțe pentru 2013 și limitarea EU ETS la zborurile internaționale în interiorul spațiului aerian al Spațiului Economic European (SEE) (12 mile marine de la cel mai îndepărtat punct de pe linia de țărm a teritoriului SEE) în perioada 2014-2020.

Zborurile spre și dinspre țările cu venituri mici sau cu venituri medii inferioare cu o cotă de activitate de sub 1 % în aviația internațională ar fi scutite de EU ETS, astfel cum se solicită în rezoluția OACI. În plus, au fost stabilite noi niveluri de exceptare pentru operatorii de avioane private. Acest lucru este binevenit, întrucât conduce la economii importante în ceea ce privește costurile de conformitate, fără a afecta într-o foarte mare măsură emisiile evitate.

Acordul mondial al OACI reprezintă o soluție pe termen lung

Deși scutirea țărilor cu venituri mici abordează un aspect important din rezoluția OACI, utilizarea unei abordări centrate pe spațiul aerian ar putea submina bunăvoința internațională necesară pentru a ajunge la un acord mondial în 2016. Faptul că nu există o definiție universală a „spațiului aerian european” nu face decât să sporească riscurile în acest sens. Prezentul aviz favorizează deci extinderea abordării „opririi ceasului” adoptate pentru 2012 până la următoarea adunare a OACI.

În această perioadă, Comisia ar trebui să sporească legăturile bilaterale și multilaterale cu țările terțe pentru a promova încheierea unui acord în cadrul OACI și, ca măsură intermediară, să încurajeze mai multe țări să se alinieze la ETS sau să adopte măsuri echivalente. Acest lucru ar trebui completat de alte măsuri care vizează reducerea emisiilor generate de sectorul aviației, îndeosebi prin instituirea unui „cer unic european”, reducând astfel la minimum întârzierile și schimbările de rută legate de controlul traficului aerian.

Nevoia de stabilitate

La motivele pentru extinderea abordării „opririi ceasului” se adaugă și frecvența schimbărilor cu care s-a confruntat industria recent. Regimul anunțat inițial pentru 2012 prevedea includerea tuturor zborurilor spre/din Europa în ETS. Regimul efectiv pentru 2012 exclude zborurile spre/din țările terțe. Comisia propune în prezent să se continue această excludere și în 2013 și să se introducă ulterior un al treilea regim în perioada 2014-2020.

În schimb, raportorul sugerează menținerea regimului 2012 cel puțin până în 2016, și chiar 2020, în cazul în care Adunarea OACI convine asupra introducerii unei măsuri mondiale începând cu acea dată. În cazul în care nu se ajunge la un astfel de acord, din 2017 ar urma să se adopte o abordare centrată asupra spațiului aerian.

O astfel de abordare ar spori șansele de a se ajunge la un acord la nivel internațional fără a se pune sub semnul întrebării dreptul UE de a-și reglementa propriul spațiu aerian, drept garantat prin Convenția de la Chicago și confirmat de Curtea de Justiție. UE le-ar demonstra partenerilor internaționali că este dispusă să colaboreze în mod constructiv în cadrul negocierilor internaționale și bilaterale. De asemenea, ar arăta că se așteaptă ca OACI să transforme în realitate angajamentul de a lua o decizie în 2016 și că nu ar accepta noi întârzieri.

AMENDAMENTE

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de directivă

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Uniunea depune eforturi în vederea încheierii unui viitor acord internațional pentru a controla impactul gazelor cu efect de seră provenite din aviație și, între timp, limitează impactul asupra schimbărilor climatice generat de activitățile de aviație spre și dinspre aerodromurile din Uniune prin acțiuni autonome. Pentru a garanta caracterul complementar și neconflictual al acestor obiective, este oportun să se țină seama de evoluțiile din cadrul forurilor internaționale și de pozițiile adoptate de acestea și, în special, de rezoluția care conține „Declarația consolidată privind continuarea politicii și a practicilor OACI în domeniul protecției mediului”, adoptată în cadrul celei de a 38-a sesiuni a Adunării Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI).

(1) Uniunea depune eforturi în vederea încheierii unui viitor acord internațional pentru a controla impactul gazelor cu efect de seră provenite din aviație. Între timp, este oportun să se țină seama de evoluțiile din cadrul forurilor internaționale și de pozițiile adoptate de acestea și, în special, de rezoluția care conține „Declarația consolidată privind continuarea politicii și a practicilor OACI în domeniul protecției mediului”, adoptată în cadrul celei de a 38-a sesiuni a Adunării Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI).

Amendamentul  2

Propunere de directivă

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Sectorul aviației are un puternic caracter internațional. Ar trebui să se adopte rapid inițiative de protecție a climei, având în vedere că problemele cauzate în acest domeniu de emisiile generate de aviație la nivel mondial pot fi gestionate în mod eficient printr-o abordare internațională care să includă obligația de a respecta aceleași măsuri sau de a îndeplini aceleași obiective prin măsuri diferite. Un acord mondial în cadrul OACI oferă cele mai bune perspective în ceea ce privește asigurarea sustenabilității pe termen lung.

Amendamentul  3

Propunere de directivă

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Prin urmare, este de dorit să se considere temporar că cerințele stabilite în Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului4 sunt îndeplinite, atunci când sunt îndeplinite obligațiile legate de un anumit procentaj din emisiile generate de zborurile spre și dinspre aerodromurile din țările terțe. Procedând astfel, Uniunea subliniază că cerințele pot fi aplicate anumitor procentaje din emisiile generate de zborurile spre și dinspre aerodromurile situate în țările din Spațiul Economic European (SEE), în același mod în care se pot impune cerințe legale cu privire la o parte mai mare din emisiile generate de zborurile spre și dinspre astfel de aerodromuri.

(2) Adoptarea Deciziei nr. 377/2013/UE4a a permis înregistrarea unor progrese reale în cadrul Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI) în direcția încheierii unui acord mondial cu ocazia următoarei sale reuniuni. Pentru a deschide calea către un astfel de acord, pentru a garanta competitivitatea sectorului aviatic european și pentru a evita măsurile comerciale represive, este de dorit ca abordarea „opririi ceasului” să se extindă temporar - cel puțin până la următoarea Adunare Generală a OACI din 2016.

__________________

__________________

4 Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (JO L 275, 25.10.2003, p. 32).

 

 

4a Decizia nr. 377/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 aprilie 2013 privind derogarea temporară de la Directiva 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității.

Amendamentul  4

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În timp ce aplicarea Directivei 2003/87/CE se bazează în continuare pe sosirea pe aerodromuri din Uniune sau plecarea de pe acestea, pentru a fi o modalitate simplă și funcțională de a limita aplicarea măsurilor regionale bazate pe piață în cei 7 ani care precedă intrarea în vigoare a unei măsuri mondiale bazate pe piață, procentajele au fost calculate de Eurocontrol pe baza părții din distanța ortodromică dintre principalele aeroporturi din SEE și din țările terțe, care nu este mai mare de 12 mile de la cel mai îndepărtate punct de pe linia de țărm a SEE. Dat fiind că Uniunea nu consideră că o măsură mondială bazată pe piață ar trebui să se întemeieze pe considerente legate de spațiul aerian propriu-zis, în comparație cu cele legate de sosirea în aerodromuri sau plecarea din acestea, relevanța procentajelor se limitează la perioada până în 2020.

(3) În timp ce aplicarea Directivei 2003/87/CE se bazează în continuare pe sosirea pe aerodromuri din Uniune sau plecarea de pe acestea, pentru a fi o modalitate simplă și funcțională de a limita aplicarea măsurilor regionale bazate pe piață până la intrarea în vigoare a unei măsuri mondiale bazate pe piață, includerea emisiilor provenite de la zborurile spre și dinspre Spațiul Economic European (SEE) și calcularea de către EUROCONTROL a procentajelor pe baza părții din distanța ortodromică dintre principalele aeroporturi din SEE și din țările terțe, care nu este mai mare de 12 mile de la cel mai îndepărtat punct de pe linia de țărm a SEE, se aplică începând cu 2017 numai dacă în cadrul următoarei reuniuni a Adunării OACI din 2016 nu se adoptă un mecanism mondial bazat pe piață. Dat fiind că Uniunea nu consideră că o măsură mondială bazată pe piață ar trebui să se întemeieze pe considerente legate de spațiul aerian propriu-zis, în comparație cu cele legate de sosirea în aerodromuri sau plecarea din acestea, relevanța procentajelor se limitează la perioada până la intrarea în vigoare a unei măsuri mondiale bazate pe piață.

Amendamentul  5

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Derogările prevăzute în prezenta directivă țin seama de rezultatele contactelor bilaterale și multilaterale cu țările terțe, pe care Comisia va continua să le întrețină în numele Uniunii.

(4) Derogările prevăzute în prezenta directivă țin seama de rezultatele contactelor bilaterale și multilaterale cu țările terțe, pe care Comisia va continua să le întrețină în numele Uniunii. În cazul în care negocierile determină țările terțe să accepte alinierea la schema UE de comercializare a certificatelor de emisii sau să adopte măsuri echivalente, derogările prevăzute în prezenta directivă ar trebui adaptate în consecință.

Amendamentul  6

Propunere de directivă

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Pentru a consolida încrederea la nivel internațional în schema UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, statele membre ar trebui să utilizeze veniturile provenite în urma punerii în aplicare a EU ETS în sectorul aviației pentru a atenua impactul emisiilor provenite din acest sector. În acest sens, ar trebui sprijinite eforturile depuse de țările în curs de dezvoltare în domeniul protecției climei în temeiul articolului 3d alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE.

Amendamentul  7

Propunere de directivă

Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b) UE ar trebui să includă întotdeauna problema comercializării certificatelor de emisii în sectorul aviației în negocierile cu țările terțe privind acordurile în domeniul aviației.

Amendamentul  8

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Pentru a se stabili un procentaj din emisiile verificate generate de zborurile spre și dinspre aerodromurile din țări terțe, trebuie să se cunoască emisiile totale generate de aceste zboruri. Cu toate acestea, nu sunt luate în considerare emisiile care nu sunt acoperite de procentajul respectiv.

eliminat

Amendamentul  9

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Aplicarea unui procentaj din emisiile verificate generate de zborurile spre și dinspre aerodromurile din țări terțe sau utilizarea abordărilor alternative de către operatori ar trebui să vizeze emisiile generate începând din 2014, astfel încât operatorii să aibă suficient timp pentru a înțelege aceste abordări în momentul în care își planifică activitățile de zbor.

eliminat

Amendamentul  10

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Fără a aduce atingere măsurii mondiale bazate pe piață care se va aplica începând din 2020, emisiile provenite de la zborurile spre și dinspre țări care sunt țări în curs de dezvoltare și al căror procentaje, pe tonă/kilometru, din veniturile totale generate de activități de aviație civilă internațională este mai mic de 1 % ar trebui să beneficieze de o derogare pentru perioada 2014-2020. Țările care sunt considerate a fi în curs de dezvoltare în sensul prezentei propuneri sunt cele care beneficiază, la momentul adoptării prezentei propuneri, de acces preferențial la piața Uniunii în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și care nu sunt clasificate în 2013 de Banca Mondială ca țări cu venituri mari sau cu venituri medii superioare.

(10) Emisiile provenite de la zborurile spre și dinspre țări care sunt țări în curs de dezvoltare și al căror procentaj, pe tonă/kilometru, din veniturile totale generate de activități de aviație civilă internațională este mai mic de 1 % ar trebui să beneficieze de o derogare în perioada cuprinsă între anul 2014 și până la intrarea în vigoare a unei măsuri bazate pe piață. Țările care sunt considerate a fi în curs de dezvoltare în sensul prezentei propuneri sunt cele care beneficiază, la momentul adoptării prezentei propuneri, de acces preferențial la piața Uniunii în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și care nu sunt clasificate în 2013 de Banca Mondială ca țări cu venituri mari sau cu venituri medii superioare.

Amendamentul  11

Propunere de directivă

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) Zborurile dintre regiunile ultraperiferice prevăzute la articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și partea continentală a SEE ar trebui, de asemenea, să adopte abordarea bazată pe piață până la intrarea în vigoare a unei măsuri mondiale bazate pe piață. Procentajele ar trebui calculate de EUROCONTROL pe baza părții din distanța ortodromică dintre principalele aeroporturi din partea continentală a SEE și din regiunile ultraperiferice, care nu este mai mare de 12 mile de la cel mai îndepărtat punct al părții continentale a SEE.

Amendamentul  12

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul -1

Directiva 2003/87/CE

Articolul 3 d – alineatul 4 – punctul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1. Articolul 3d alineatul (4) punctul 1 din Directiva 2003/87/CE se înlocuiește cu următorul text:

 

(4) „statele membre utilizează veniturile provenind din licitarea certificatelor pentru finanțarea acțiunilor sau a cercetărilor necesare în vederea abordării schimbărilor climatice.”

Amendamentul  13

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1

Directiva 2003/87/CE

Articolul 28 a – alineatul 1 - partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Prin derogare de la articolul 12 alineatul (2a) și de la articolul 14 alineatul (3), statele membre consideră că cerințele stabilite la alineatele respective sunt îndeplinite în ceea ce privește:

(1) Derogări de la articolul 12 alineatul (2a) și de la articolul 14 alineatul (3):

Amendamentul  14

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1

Directiva 2003/87/CE

Articolul 28 a – alineatul 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) toate emisiile generate de zborurile spre și dinspre țările din afara Spațiului Economic European în 2013;

(a) Prin derogare de la articolul 12 alineatul (2a) și de la articolul 14 alineatul (3), statele membre consideră că cerințele stabilite la alineatele respective sunt îndeplinite în ceea ce privește toate emisiile generate de zborurile spre și dinspre țările din afara Spațiului Economic European în fiecare an calendaristic din perioada 2013-2016. În cazul în care Adunarea OACI din 2016 decide să introducă o măsură mondială bazată pe piață începând cu anul 2020, aceasta continuă să se aplice pentru anii calendaristici din perioada 2017-2020;

Justificare

S-ar extinde astfel abordarea „opririi ceasului”, excluzându-se zborurile care vin din țări terțe sau se îndreaptă spre acestea în perioada în care se desfășoară negocierile în cadrul OACI. Astfel, companiile aeriene, care au trebuit deja să se pregătească pentru propunerea inițială din 2012 și apoi pentru „oprirea ceasului”, nu ar mai fi nevoite să se confrunte cu un nou sistem din 2014.

Amendamentul  15

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1

Directiva 2003/87/CE

Articolul 28 a – alineatul 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) emisiile generate de zborurile spre și dinspre țările aflate în afara Spațiului Economic European (SEE) în fiecare an calendaristic din perioada 2014-2020, în cazul în care operatorul acestor zboruri a restituit certificatele corespunzătoare procentajelor din emisiile lor verificate provenite de la zborurile respective incluse pe lista din anexa IIc sau calculate în conformitate cu alineatul (6);

(b) În cazul în care Adunarea OACI din 2016 nu decide să introducă o măsură mondială bazată pe piață, prin derogare de la articolul 12 alineatul (2a) și de la articolul 14 alineatul (3), statele membre consideră că cerințele stabilite la alineatele respective sunt îndeplinite în ceea ce privește emisiile generate de zborurile spre și dinspre țările aflate în afara Spațiului Economic European (SEE) în fiecare an calendaristic începând cu 2017, în cazul în care, pentru a reflecta proporția zborurilor care au loc în spațiul aerian european, operatorul acestor zboruri a restituit certificatele corespunzătoare procentajelor din emisiile lor verificate provenite de la zborurile respective incluse pe lista din anexa IIc sau calculate în conformitate cu alineatul (6);

Justificare

Astfel, din 2017, s-ar introduce abordarea centrată asupra spațiului aerian european, în cazul în care negocierile în cadrul OACI se soldează cu un eșec (a se vedea amendamentul 7).

Amendamentul  16

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1

Directiva 2003/87/CE

Articolul 28 a – alineatul 1 – litera ba

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) Prin derogare de la articolul 12 alineatul (2a) și de la articolul 14 alineatul (3), până la intrarea în vigoare a unei măsuri mondiale bazate pe piață, statele membre consideră că cerințele stabilite la alineatele respective sunt îndeplinite în ceea ce privește emisiile generate de zborurile dintre regiunile ultraperiferice prevăzute la articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și partea continentală a SEE în cazul în care, pentru a reflecta proporția zborurilor care au loc în spațiul aerian european, operatorul acestor zboruri a restituit certificatele corespunzătoare procentajelor care trebuie calculate de EUROCONTROL pe baza părții din distanța ortodromică dintre principalele aeroporturi din partea continentală a SEE și din regiunile ultraperiferice, care nu este mai mare de 12 mile de la cel mai îndepărtat punct al părții continentale a SEE, sau în conformitate cu alineatul (6);

Amendamentul  17

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1

Directiva 2003/87/CE

Articolul 28 a – alineatul 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) emisiile generate de zborurile efectuate de un operator de aeronave utilizate în scopuri necomerciale în fiecare an calendaristic până în 2020, în cazul în care emisiile pentru care operatorul de aeronave este răspunzător în anul calendaristic respectiv sunt mai mici de 1 000 de tone;

(c) Prin derogare de la articolul 12 alineatul (2a) și de la articolul 14 alineatul (3), statele membre consideră că cerințele stabilite la alineatele respective sunt îndeplinite în ceea ce privește emisiile generate de zborurile efectuate de un operator de aeronave utilizate în scopuri necomerciale în fiecare an calendaristic până la adoptarea unei măsuri internaționale bazate pe piață, în cazul în care emisiile pentru care operatorul de aeronave este răspunzător în anul calendaristic respectiv sunt mai mici de 1 000 de tone;

Amendamentul  18

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1

Directiva 2003/87/CE

Articolul 28 a – alineatul 1 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) restituirea certificatelor corespunzătoare emisiilor verificate din 2013 pentru zborurile dintre țările din SEE care are loc până la 30 aprilie 2015, în loc de 30 aprilie 2014, și emisiile verificate din 2013 pentru zborurile respective care sunt raportate până la 31 martie 2015 în loc de 31 martie 2014.

(d) Prin derogare de la articolul 12 alineatul (2a) și de la articolul 14 alineatul (3), statele membre consideră că cerințele stabilite la alineatele respective sunt îndeplinite în ceea ce privește restituirea certificatelor corespunzătoare emisiilor verificate din 2013 pentru zborurile dintre țările din SEE care are loc până la 30 aprilie 2015, în loc de 30 aprilie 2014, și emisiile verificate din 2013 pentru zborurile respective care sunt raportate până la 31 martie 2015 în loc de 31 martie 2014.

Amendamentul  19

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1

Directiva 2003/87/CE

Articolul 28 a – alineatul 1 – punctul final

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Emisiile verificate menționate la alineatul (1) litera (b), calculate în conformitate cu anexa IIc, sunt considerate emisii verificate ale operatorului de aeronave în sensul articolelor 11a, 12 și 14.

Emisiile verificate menționate la alineatul (1) literele (b) și (ba), calculate în conformitate cu anexa IIc, sunt considerate emisii verificate ale operatorului de aeronave în sensul articolelor 11a, 12 și 14.

Amendamentul  20

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1

Directiva 2003/87/CE

Articolul 28 a – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Prin derogare de la articolul 3d alineatul (3), numărul de certificate care urmează să fie scoase la licitație de fiecare stat membru pentru perioada 2013-2020 se reduce astfel încât să corespundă părții sale din emisiile produse de aviație atribuite ca urmare a aplicării articolului 28 literele (a)-(c).

(4) Prin derogare de la articolul 3d alineatul (3), numărul de certificate care urmează să fie scoase la licitație de fiecare stat membru pentru perioada 2013-2020 se reduce astfel încât să corespundă părții sale din emisiile produse de aviație atribuite ca urmare a aplicării prezentului articol alineatul (1) literele (a)-(c).

Justificare

Pentru a clarifica faptul că trimiterea este la noul articol 28a adăugat de prezenta directivă.

Amendamentul  21

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1

Directiva 2003/87/CE

Articolul 28 a – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Prin derogare de la articolul 12 alineatul (2a) și de la articolul 14 alineatul (3), pentru zborurile spre și dinspre țările din afara SEE, un operator de aeronave poate alege să nu raporteze datele privind emisiile prin utilizarea procentajelor din anexa IIc, pentru ca aceste emisii se fie calculate de către autoritatea competentă. Acest calcul ține seama de cifrele din instrumentul pentru mici emițători aprobat de Comisie și alimentat de Eurocontrol cu date provenite de la facilitatea sa de sprijin al ETS. Autoritatea competentă trebuie să raporteze toate aceste calcule Comisiei. Calculele privind emisiile efectuate în aceste circumstanțe sunt considerate a fi emisii verificate ale operatorului de aeronave în sensul articolelor 11a, 12, 14 și 28a.

(6) Prin derogare de la articolul 12 alineatul (2a) și de la articolul 14 alineatul (3), pentru zborurile spre și dinspre țările din afara SEE și zborurile spre și dinspre un aerodrom situat în una dintre regiunile ultraperiferice, un operator de aeronave poate alege să nu raporteze datele privind emisiile prin utilizarea procentajelor din anexa IIc, pentru ca aceste emisii se fie calculate de către autoritatea competentă. Acest calcul ține seama de cifrele din instrumentul pentru mici emițători aprobat de Comisie și alimentat de EUROCONTROL cu date provenite de la facilitatea sa de sprijin al ETS. Autoritatea competentă trebuie să raporteze toate aceste calcule Comisiei. Operatorul este informat cu privire la rezultatul calculelor efectuate de autoritatea competentă, iar calculele privind emisiile efectuate în aceste circumstanțe sunt considerate a fi emisii verificate ale operatorului de aeronave în sensul articolelor 11a, 12, 14 și 28a.

Amendamentul  22

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1

Directiva 2003/87/CE

Articolul 28 a – alineatul 6 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Comisia informează în mod periodic Parlamentul European și Consiliul cu privire la evoluția negocierilor OACI și a negocierilor cu țări terțe.

Amendamentul  23

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1

Directiva 2003/87/CE

Articolul 28 a – alineatul 7 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) După Adunarea OACI din 2016, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind acțiunile de punere în aplicare a măsurii mondiale bazate pe piață care urmează să se aplice emisiilor începând din 2020, însoțit, dacă este cazul, de propuneri.

(7) După Adunarea OACI din 2016, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind acțiunile de punere în aplicare a măsurii mondiale bazate pe piață care urmează să se aplice emisiilor începând din 2020, însoțit, dacă este cazul, de propuneri. Orice propunere ar trebui însoțită de evaluări ale impactului detaliate.

Amendamentul  24

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1

Directiva 2003/87/CE

Articolul 28 a – alineatul 7 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care nu se aplică o măsură mondială începând din 2020, raportul ia în considerare sfera de aplicare adecvată pentru acoperirea emisiilor din activitățile de aviație spre și dinspre țările din afara SEE începând din 2020, în lipsa permanentă a unei astfel de măsuri mondiale. În raportul său, Comisia analizează, de asemenea, soluțiile pentru alte probleme care pot surveni în aplicarea alineatelor (1) - (4), menținând în același timp egalitatea de tratament pentru toți operatorii de pe aceeași rută.

În cazul în care nu se aplică o măsură mondială, raportul ia în considerare sfera de aplicare adecvată pentru acoperirea emisiilor din activitățile de aviație spre și dinspre țările din afara SEE, în lipsa permanentă a unei astfel de măsuri mondiale. În raportul său, Comisia analizează, de asemenea, soluțiile pentru alte probleme care pot surveni în aplicarea alineatelor (1)-(4), menținând în același timp egalitatea de tratament pentru toți operatorii de pe aceeași rută.

Amendamentul  25

Propunere de directivă

Anexa IIc – ultimul paragraf

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Procentajul emisiilor menționate la articolul 28a pentru zborurile care operează spre și dinspre o regiune ultraperiferică se calculează, de asemenea, în conformitate cu tabelul de mai jos, care va fi alimentat înainte de adoptare cu procentajele rezultate mutatis mutandis din aplicarea aceleiași formule, pe baza celor mai fiabile date disponibile, inclusiv cu asistență din partea EUROCONTROL.

Amendamentul  26

Propunere de directivă

Anexa IIc – rânduri noi

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

A se adăuga rânduri pentru: Guadelupa, Guyana Franceză, Martinica, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, insulele Azore, Madeira și Insulele Canare.

PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității în vederea punerii în aplicare, din 2020, a unui acord internațional privind aplicarea unei măsuri unice mondiale bazate pe piață pentru emisiile generate de aviația internațională

Referințe

COM(2013)0722 – C7-0374/2013 – 2013/0344(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ENVI

24.10.2013

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

TRAN

24.10.2013

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Mathieu Grosch

4.11.2013

Examinare în comisie

16.12.2013

20.1.2014

 

 

Data adoptării

21.1.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

31

6

4

Membri titulari prezenți la votul final

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Țicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Roberts Zīle

Membri supleanți prezenți la votul final

Spyros Danellis, Eider Gardiazábal Rubial, Zita Gurmai, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Oldřich Vlasák, Sabine Wils, Corien Wortmann-Kool

PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității în vederea punerii în aplicare, din 2020, a unui acord internațional privind aplicarea unei măsuri unice mondiale bazate pe piață pentru emisiile generate de aviația internațională

Referinţe

COM(2013)0722 – C7-0374/2013 – 2013/0344(COD)

Data prezentării la PE

16.10.2013

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunţului în plen

ENVI

24.10.2013

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

Data anunţului în plen

ITRE

24.10.2013

TRAN

24.10.2013

 

 

Raportor(i)

Data numirii

Peter Liese

17.10.2013

 

 

 

Examinare în comisie

17.12.2013

23.1.2014

 

 

Data adoptării

30.1.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

41

7

6

Membri titulari prezenţi la votul final

Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Biljana Borzan, Martin Callanan, Chris Davies, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Kriton Arsenis, Erik Bánki, Julie Girling, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, James Nicholson, Vittorio Prodi, Christel Schaldemose, Birgit Schnieber-Jastram, Renate Sommer, Bart Staes, Rebecca Taylor, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

Membri supleanţi [articolul 187 alineatul (2)] prezenţi la votul final

Hiltrud Breyer, Vojtěch Mynář, Bill Newton Dunn

Data depunerii

31.1.2014