SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve s cieľom do roku 2020 implementovať medzinárodnú dohodu, ktorou sa na emisie z medzinárodnej leteckej dopravy uplatňuje jednotné globálne trhové opatrenie

31.1.2014 - (COM(2013)0722 – C7-0374/2013 – 2013/0344(COD)) - ***I

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajca: Peter Liese


Postup : 2013/0344(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0079/2014
Predkladané texty :
A7-0079/2014
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve s cieľom do roku 2020 implementovať medzinárodnú dohodu, ktorou sa na emisie z medzinárodnej leteckej dopravy uplatňuje jednotné globálne trhové opatrenie

(COM(2013)0722 – C7-0374/2013 – 2013/0344(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0722),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0374/2013),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 22. januára 2014[1]

–   po porade s Výborom regiónov,

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0079/2014),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2   žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a) Odvetvie leteckej dopravy má výrazný medzinárodný charakter. Mali by sa rýchlo prijať iniciatívy na ochranu klímy, pretože celosvetovým problémom, akými sú emisie v leteckej doprave, sa dá najúčinnejšie čeliť prostredníctvom medzinárodného prístupu, ktorý bude zahŕňať povinnosť zaviesť rovnaké opatrenia alebo dosiahnuť rovnaké ciele prostredníctvom odlišných opatrení. Najlepšie vyhliadky na dlhodobé zaistenie udržateľnosti ponúka celosvetová dohoda v rámci ICAO.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie -1 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1b) Prijatie rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 377/2013/EÚ1 umožnilo, aby ICAO dosiahla na svojom budúcom zasadnutí pokrok v rámci úsilia o uzavretie globálnej dohody. S cieľom pripraviť pôdu pre uzavretie tejto dohody a zabrániť odvetným obchodným opatreniam je žiaduce dočasne predĺžiť ustanovenia o „zastavení času“.

 

__________________

 

1 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 377/2013/EÚ z 24. apríla 2013 o dočasnej výnimke zo smernice 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 113, 24.4.2013, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Preto je žiaduce dočasne považovať požiadavky stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES4 za splnené vtedy, ak sú splnené povinnosti vzhľadom na určitý percentuálny podiel emisií z letov na letiská v tretích krajinách a z týchto letísk. Týmto krokom Únia zdôrazňuje, že požiadavky možno uplatňovať pri určitom percentuálnom podiele emisií z letov na letiská v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a z týchto letísk rovnakým spôsobom ako možno uložiť právne požiadavky na väčšiu časť emisií z letov na tieto letiská a z nich.

(2) Preto je na udržanie dynamiky, ktorá sa dosiahla na zhromaždení ICAO v roku 2013, a na uľahčenie pokroku na nadchádzajúcom zhromaždení ICAO v roku 2016, žiaduce dočasne považovať požiadavky stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES4 za splnené na obdobie do roku 2016 vtedy, ak sú splnené povinnosti vzhľadom na určitý percentuálny podiel emisií z letov na letiská v tretích krajinách a z týchto letísk. Týmto krokom Únia zdôrazňuje, že požiadavky možno uplatňovať pri určitom percentuálnom podiele emisií z letov na letiská v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a z týchto letísk rovnakým spôsobom ako možno uložiť právne požiadavky na väčšiu časť emisií z letov na tieto letiská a z nich.

_______________

______________

4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32).

4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32).

Odôvodnenie

Súčasná výnimka by sa mala uplatňovať len do roku 2016 a ďalšieho zhromaždenia ICAO. V nadväznosti na závery ICAO v roku 2016 a na dosiahnuté výsledky by Únia mohla zvážiť, či a aké ďalšie kroky je potrebné prijať na zohľadnenie výsledku medzinárodných rokovaní. Ak platnosť súčasnej výnimky uplynie na konci roka 2016, zákonodarcovia budú mať dosť času na ukončenie akéhokoľvek ďalšieho spolurozhodovacieho postupu, ktorý by mohol byť potrebný, keďže dátum na odovzdanie emisných kvót za rok 2017 uplynie v apríli 2018.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a) V záujme budovania dôvery na medzinárodnej úrovni, pokiaľ ide o systém Únie na obchodovanie s emisiami (ETS), by sa príjmy pochádzajúce z obchodovania s kvótami formou aukcie alebo rovnaká suma, ak to vyžadujú základné rozpočtové zásady členských štátov, ako napríklad jednotnosť a univerzálnosť, mali použiť na zníženie emisií skleníkových plynov, adaptáciu na vplyvy zmeny klímy v Únii a tretích krajinách, financovanie výskumu a vývoja zameraného na zmiernenie a adaptáciu a na pokrytie nákladov na správu systému Únie na obchodovanie s emisiami. Príjmy získané z obchodovania formou aukcie by sa tiež mali použiť na dopravu s nízkou úrovňou emisií. Výnosy z obchodovania formou aukcie by sa mali využívať najmä na financovanie príspevkov do Fondu globálnej energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie a Zeleného klimatického fondu podľa Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC) a opatrení, ktoré zabránia odlesňovaniu a uľahčia adaptáciu v rozvojových krajinách. V rámci dohody o účinnom globálnom, trasou podmienenom trhovom opatrení so značným potenciálom znižovať vplyv letectva na klímu by sa Únia mala zároveň zaviazať, že vyčlení príjmy z takéhoto opatrenia na Zelený klimatický fond podľa Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy s cieľom zohľadniť zásadu spoločnej, ale rozdielnej zodpovednosti a príslušných spôsobilostí, a že vynaloží úsilie na medzinárodnej úrovni na financovanie výskumu a vývoja v oblasti zníženia emisií skleníkových plynov v leteckej doprave.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Uplatňovanie smernice 2003/87/ES je síce naďalej založené na príletoch na letiská v Únii a na odletoch z nich, ale na účely jednoduchého a fungujúceho spôsobu obmedzenia uplatňovania regionálnych trhových opatrení na 7 rokov, kým nezačnú fungovať celosvetové trhové opatrenia, Eurocontrol vypočítal percentuálne podiely na základe podielu vzdialenosti letu po ortodróme medzi hlavnými letiskami v EHP a v tretích krajinách, ktorý nepresahuje 12 míľ za najvzdialenejším bodom pobrežia EHP. Podľa Únie by sa globálne trhové opatrenie nemalo zakladať na posúdení skutočného vzdušného priestoru, ako je to v prípade príletov na letiská a odletov z nich, a preto sa relevantnosť percentuálnych hodnôt obmedzuje na obdobie do roku 2020.

(3) Uplatňovanie smernice 2003/87/ES je síce naďalej založené na príletoch na letiská v Únii a na odletoch z nich, ale na účely jednoduchého a fungujúceho spôsobu obmedzenia uplatňovania regionálnych trhových opatrení na tri roky, kým sa na 39. zhromaždení ICAO v roku 2016 nedohodne ratifikovateľné celosvetové trhové opatrenie, ktoré sa bude uplatňovať na väčšinu emisií v medzinárodnej leteckej doprave, Eurocontrol vypočítal percentuálne podiely na základe podielu vzdialenosti letu po ortodróme medzi hlavnými letiskami v EHP a v tretích krajinách, ktorý nepresahuje 12 míľ za najvzdialenejším bodom pobrežia EHP. Podľa Únie by sa globálne trhové opatrenie nemalo zakladať na posúdení skutočného vzdušného priestoru, ako je to v prípade príletov na letiská a odletov z nich, a preto sa relevantnosť percentuálnych hodnôt obmedzuje na obdobie do roku 2016.

Odôvodnenie

V pozmeňujúcom návrhu sa zdôrazňuje skutočnosť, že prijateľné by nebolo akékoľvek trhové opatrenie, ale len také trhové opatrenie, ktoré je právne záväzné a zahŕňa väčšinu emisií.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) Výnimky stanovené v tejto smernici zohľadňujú výsledky bilaterálnych a multilaterálnych kontaktov s tretími krajinami, ktoré Komisia bude naďalej rozvíjať v mene Únie.

(4) Výnimky stanovené v tejto smernici zohľadňujú výsledky bilaterálnych a multilaterálnych kontaktov s tretími krajinami. Dodatočné obdobie, ktoré umožní „zastavenie času“ o ďalší rok, by Komisia a členské štáty, konajúce v mene Únie, mali využiť na zabezpečenie medzinárodnej akceptácie prístupu na základe vzdušného priestoru, ktorý má Únia uplatňovať v najbližších rokoch, zo strany tretích krajín. Tieto snahy by mali byť podporované tým, že tretím krajinám sa ponúkne, aby sa pripojili k spoločnému prístupu k využívaniu príjmov, napríklad v oblasti medzinárodnej politiky v oblasti klímy alebo spoločných výskumných a vývojových projektov, ktoré majú riešiť emisie skleníkových plynov spôsobené leteckou dopravou. Členské štáty by mali takisto využiť príjmy z vnútroštátnych daní a poplatkov, ktoré sú účtované cestujúcim, na dosiahnutie pokroku v medzinárodných rokovaniach a rokovaniach s tretími krajinami.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a) Výnimky stanovené v tejto smernici sa týkajú len emisií z činností leteckej dopravy do roku 2016 a Únia ich poskytuje na uľahčenie dohody o prijatí ratifikovateľného celosvetového trhového opatrenia na 39. zhromaždení ICAO. Ďalší legislatívny krok by sa mal uskutočniť len vtedy, ak sa takéto opatrenie prijme v roku 2016. Komisia by mala v tejto súvislosti v nadväznosti na zhromaždenie ICAO z roku 2016 predložiť Európskemu parlamentu a Rade úplnú správu a okamžite navrhnúť potrebné opatrenia podľa jeho výsledkov. Ak tretie krajiny pristúpia na zosúladenie so systémom Únie na obchodovanie s emisiami (ETS) alebo prijmú rovnocenné opatrenia, výnimky stanovené v tejto smernici by sa mali príslušným spôsobom upraviť.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4b) Únia by mala otázku obchodovania s emisiami v leteckej doprave vždy zaradiť do rokovaní o dohodách v oblasti leteckej dopravy s tretími krajinami.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) Uplatňovanie princípu percentuálneho podielu na overené emisie pri letoch na letiská v tretích krajinách a z nich alebo postup prevádzkovateľov podľa alternatívneho prístupu by sa mali vzťahovať na emisie od roku 2014, aby prevádzkovatelia mali dostatok času, aby tieto prístupy pri plánovaní svojich leteckých činností pochopili.

(9) Uplatňovanie princípu percentuálneho podielu na overené emisie pri letoch na letiská v tretích krajinách a z nich alebo postup prevádzkovateľov podľa alternatívneho prístupu by sa mali vzťahovať na emisie od roku 2014 do roku 2016, aby prevádzkovatelia mali dostatok času na pochopenie týchto prístupov pri plánovaní svojich leteckých činností.

Odôvodnenie

Súčasná výnimka by sa mala uplatňovať len do roku 2016 a ďalšieho zhromaždenia ICAO. V nadväznosti na závery ICAO v roku 2016 a na dosiahnuté výsledky by Únia mohla zvážiť, či a aké ďalšie kroky je potrebné prijať na zohľadnenie výsledku medzinárodných rokovaní. Ak platnosť súčasnej výnimky uplynie na konci roka 2016, zákonodarcovia budú mať dosť času na ukončenie akéhokoľvek ďalšieho spolurozhodovacieho postupu, ktorý by mohol byť potrebný, keďže dátum na odovzdanie emisných kvót za rok 2017 uplynie v apríli 2018.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) Bez toho, aby boli dotknuté celosvetové trhové opatrenia, ktoré sa budú uplatňovať od roku 2020, by sa mali v období 2014 až 2020 vylúčiť emisie z letov do krajín, ktoré sú rozvojovými krajinami a ktorých podiel na celkovom objeme tonokilometrov z medzinárodných činností leteckej dopravy predstavuje menej než 1 %, a emisie z letov do týchto krajín. Krajiny, ktoré sa na účely tohto návrhu považujú za rozvojové, by mali byť tie krajiny, ktoré v čase prijatia tohto návrhu využívajú preferenčný prístup na trh Únie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, to znamená krajiny, ktoré Svetová banka v roku 2013 nezaraďuje medzi krajiny s vysokým alebo stredne vysokým príjmom.

(10) Bez toho, aby boli dotknuté celosvetové trhové opatrenia, ktoré sa budú uplatňovať od roku 2020, by sa mali v období 2014 až 2016 vylúčiť emisie z letov do krajín, ktoré sú rozvojovými krajinami a ktorých podiel na celkovom objeme tonokilometrov z medzinárodných činností leteckej dopravy predstavuje menej než 1 %, a emisie z letov do týchto krajín. Krajiny, ktoré sa na účely tohto návrhu považujú za rozvojové, by mali byť tie krajiny, ktoré v čase prijatia tohto návrhu využívajú preferenčný prístup na trh Únie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, to znamená krajiny, ktoré Svetová banka v roku 2013 nezaraďuje medzi krajiny s vysokým alebo stredne vysokým príjmom.

Odôvodnenie

Súčasná výnimka by sa mala uplatňovať len do roku 2016 a ďalšieho zhromaždenia ICAO. V nadväznosti na závery ICAO v roku 2016 a na dosiahnuté výsledky by Únia mohla zvážiť, či a aké ďalšie kroky je potrebné prijať na zohľadnenie výsledku medzinárodných rokovaní. Ak platnosť súčasnej výnimky uplynie na konci roka 2016, zákonodarcovia budú mať dosť času na ukončenie akéhokoľvek ďalšieho spolurozhodovacieho postupu, ktorý by mohol byť potrebný, keďže dátum na odovzdanie emisných kvót za rok 2017 uplynie v apríli 2018.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a) Lety medzi najvzdialenejšími regiónmi uvedenými v článku 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a pevninskou časťou Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) by sa mali tiež riadiť regionálnym trhovým prístupom. Percentuálne podiely by mal Eurocontrol vypočítať na základe podielu vzdialenosti letu po ortodróme medzi hlavnými letiskami v pevninskej časti EHP a v najvzdialenejšom regióne, ktorý nepresahuje 12 míľ za najvzdialenejším bodom pevninskej časti EHP, pokým nevstúpi do platnosti globálne trhové opatrenie.

Pozmeňujúci návrh   12

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) Komisia by po zhromaždení ICAO v roku 2016 mala predložiť správu Európskemu parlamentu a Rade, s cieľom zabezpečiť, aby bolo možné zohľadniť vývoj na medzinárodnej scéne a riešiť akékoľvek otázky týkajúce sa uplatňovania výnimiek.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Článok 1 – bod -1 (nový)

Smernica 2003/87/ES

Článok 3d – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1) V článku 3d sa odsek 4 nahrádza takto:

 

„4. Členské štáty použijú príjmy pochádzajúce z obchodovania s kvótami formou aukcie na úsilie o riešenie problému zmeny klímy, a to najmä na medzinárodnej úrovni, na zníženie emisií skleníkových plynov a na adaptáciu na vplyv zmeny klímy v rozvojových krajinách, ako aj na financovanie výskumu a vývoja zameraného na zmiernenie a adaptáciu, a to najmä pokiaľ ide o oblasť letectva a leteckej dopravy. Príjmy získané z obchodovania formou aukcie sa tiež použijú na dopravu s nízkou úrovňou emisií. Výnosy z obchodovania formou aukcie sa využijú aj na financovanie príspevkov do Fondu globálnej energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie a Zeleného klimatického fondu podľa Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, ako aj opatrení, ktoré zabránia odlesňovaniu.

 

Členské štáty pravidelne informujú Komisiu o opatreniach prijatých v súlade s prvým pododsekom.“

Pozmeňujúci návrh   14

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1

Smernica 2003/87/ES

Článok 28a – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) všetky emisie z letov do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru a z nich v roku 2013;

a) všetky emisie z letov do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a z nich v roku 2013;

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1

Smernica 2003/87/ES

Článok 28a – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) emisie z letov do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“) a z nich v každom kalendárnom roku v rokoch 2014 až 2020, keď prevádzkovateľ takýchto letov odovzdal kvóty podľa percentuálnych množstiev overených emisií z uvedených letov uvedených v súlade s prílohou IIc alebo vypočítaných v súlade s odsekom 6;

b) emisie z letov do krajín mimo EHP a z nich v každom kalendárnom roku v rokoch 2014 až 2016, keď prevádzkovateľ takýchto letov odovzdal kvóty podľa percentuálnych množstiev overených emisií z týchto letov uvedených v súlade s prílohou IIc alebo vypočítaných v súlade s odsekom 6;

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1

Smernica 2003/87/ES

Článok 28a – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba) emisie z letov medzi najvzdialenejšími regiónmi uvedenými v článku 349 ZFEÚ a pevninskou časťou EHP v každom kalendárnom roku, až pokým nevstúpi do platnosti globálne trhové opatrenie, keď s cieľom zohľadniť podiel letov, ktoré sa uskutočňujú v rámci európskeho vzdušného priestoru, prevádzkovateľ takýchto letov odovzdal kvóty podľa percentuálnych podielov, ktoré má vypočítať Eurocontrol na základe podielu vzdialenosti letu po ortodróme medzi hlavnými letiskami v pevninskej časti EHP a v najvzdialenejšom regióne, ktorý nepresahuje 12 míľ za najvzdialenejším bodom pevninskej časti EHP, alebo sa majú vypočítať v súlade s odsekom 6;

Pozmeňujúci návrh   17

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1

Smernica 2003/87/ES

Článok 28a – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) emisie z letov prevádzkovaných nekomerčným prevádzkovateľom v každom kalendárnom roku až do roku 2020 v prípade, že emisie, za ktoré bol uvedený prevádzkovateľ zodpovedný v predchádzajúcom kalendárnom roku, nedosiahli 1 000 ton;

c) emisie z letov prevádzkovaných nekomerčným prevádzkovateľom v každom kalendárnom roku až do roku 2016 v prípade, že emisie, za ktoré bol uvedený prevádzkovateľ zodpovedný v predchádzajúcom kalendárnom roku, nedosiahli 1 000 ton;

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1

Smernica 2003/87/ES

Článok 28a – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Overené emisie uvedené v odseku 1 písm. b) vypočítané v súlade s prílohou IIc sa považujú za overené emisie prevádzkovateľa lietadla na účely článkov 11a, 12 a 14.

Overené emisie uvedené v odseku 1 písm. b) a ba) vypočítané v súlade s prílohou IIc sa považujú za overené emisie prevádzkovateľa lietadla na účely článkov 11a, 12 a 14.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1

Smernica 2003/87/ES

Článok 28a – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ ide o činnosť v rokoch 2013 2020, členské štáty uverejnia množstvo bezplatných kvót pre leteckú dopravu vydaných jednotlivým prevádzkovateľom do [OP: vložte dátum 4 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice].

Pokiaľ ide o činnosti od roku 2013 do roku 2016, členské štáty uverejnia množstvo bezplatných kvót pre leteckú dopravu vydaných jednotlivým prevádzkovateľom do ...[Ú. v. EÚ: vložte dátum štyri mesiace po nadobudnutí účinnosti tejto smernice].

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1

Smernica 2003/87/ES

Článok 28a – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Odchylne od článku 3d ods. 3 sa množstvo kvót, s ktorými má každý členský štát obchodovať formou aukcie v období rokov 2013 až 2020, znižuje tak, aby bolo v súlade s podielom započítaných emisií z leteckej dopravy, ktoré sú výsledkom uplatňovania článku 28 písm. a) až c).

4. Odchylne od článku 3d ods. 3 sa množstvo kvót, s ktorými má každý členský štát obchodovať formou aukcie v období rokov 2013 až 2016, znižuje tak, aby bolo v súlade s podielom započítaných emisií z leteckej dopravy, ktoré sú výsledkom uplatňovania odseku 1 písm. a) až c).

Pozmeňujúci návrh   21

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1

Smernica 2003/87/ES

Článok 28a – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Odchylne od článku 12 ods. 2a a článku 14 ods. 3 sa môže prevádzkovateľ lietadla pri letoch do krajín mimo EHP a z nich rozhodnúť nenahlásiť údaje o emisiách pomocou percentuálnych podielov v prílohe IIc s cieľom umožniť, aby takéto emisie vypočítal príslušný orgán. V takomto výpočte sa zohľadnia údaje z nástroja pre malých producentov emisií, ktorý schválila Komisia a ktorý organizácia Eurocontrol naplnila údajmi zo svojho podporného nástroja ETS. Príslušný orgán nahlási všetky takéto výpočty Komisii. Výpočty emisií vykonané za takýchto okolností sa považujú za overené emisie prevádzkovateľa lietadla na účely článkov 11a, 12, 14 a 28a.

6. Odchylne od článku 12 ods. 2a a článku 14 ods. 3 sa môže prevádzkovateľ lietadla pri letoch do krajín mimo EHP a z nich a letoch na letisko a z letiska, ktoré sa nachádza v jednom z najvzdialenejších regiónov, rozhodnúť nenahlásiť údaje o emisiách pomocou percentuálnych podielov v prílohe IIc s cieľom umožniť, aby takéto emisie vypočítal príslušný orgán. V takomto výpočte sa zohľadnia údaje z nástroja pre malých producentov emisií, ktorý schválila Komisia a ktorý organizácia Eurocontrol naplnila údajmi zo svojho podporného nástroja ETS. Príslušný orgán nahlási všetky takéto výpočty Komisii. Prevádzkovateľ je informovaný o výsledku výpočtov vykonaných príslušným orgánom a výpočty emisií vykonané za takýchto okolností sa považujú za overené emisie prevádzkovateľa lietadla na účely článkov 11a, 12, 14 a 28a.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1

Smernica 2003/87/ES

Článok 28a – odsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7. Po zhromaždení ICAO v roku 2016 predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu o opatreniach na zavedenie celosvetového trhového opatrenia, ktoré sa bude uplatňovať na emisie od roku 2020, spolu s prípadnými návrhmi.

7. Komisia každoročne predkladá Európskemu parlamentu a Rade správu o pokroku v rokovaniach a prípravách na zhromaždenie ICAO v roku 2016, ako aj o úsilí Komisie zameranom na presadenie medzinárodnej akceptácie prístupu na základe vzdušného priestoru zo strany tretích krajín. Po zhromaždení ICAO v roku 2016 predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade tiež konkrétnu správu o výsledkoch, ktoré dosiahlo zhromaždenie. Pokiaľ sa schváli ratifikovateľné celosvetové trhové opatrenie, uvedú sa v tejto správe prípadné návrhy v reakcii na tento vývoj. Ku každému návrhu je priložené podrobné posúdenie vplyvu.

V prípade, že sa globálne opatrenie nebude uplatňovať od roku 2020, v uvedenej správe sa zváži vhodný rozsah pokrytia emisií pochádzajúcich z vykonávania leteckej dopravy do krajín mimo EHP a z nich od roku 2020 pre prípad, že takéto globálne opatrenie bude naďalej chýbať. Komisia vo svojej správe zohľadní aj riešenia iných otázok, ktoré sa môžu objaviť v súvislosti s uplatňovaním článkov 1 až 4, pričom zachová rovnaké zaobchádzanie so všetkými prevádzkovateľmi na tej iste trati.“

V prípade, že sa globálne opatrenie nebude uplatňovať od roku 2020, v uvedenej správe sa zváži vhodný rozsah pokrytia emisií pochádzajúcich z vykonávania leteckej dopravy do krajín mimo EHP a z nich od roku 2016 pre prípad, že takéto globálne opatrenie bude naďalej chýbať. Komisia vo svojej správe zohľadní aj riešenia iných otázok, ktoré sa môžu objaviť v súvislosti s uplatňovaním článkov 1 až 4, pričom zachová rovnaké zaobchádzanie so všetkými prevádzkovateľmi na tej iste trati.“

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Príloha

Smernica 2003/87/ES

Príloha II c – vysvetľujúca časť – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na obdobie rokov 2014 až 2020 a bez toho, aby boli dotknuté celosvetové trhové opatrenia, ktoré sa budú uplatňovať od roku 2020, sa percentuálny podiel vzťahujúci sa na lety medzi členskými krajinami EHP a krajinami, ktoré sú rozvojovými krajinami a ktorých podiel na celkovom objeme tonokilometrov z medzinárodných činností leteckej dopravy predstavuje menej než 1 %, stanovuje na hodnotu nula. Krajiny, ktoré sa na účely tohto návrhu považujú za rozvojové, sú tie krajiny, ktoré v čase prijatia tohto návrhu využívajú preferenčný prístup na trh Únie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, to znamená krajiny, ktoré Svetová banka v roku 2013 nezaraďuje medzi krajiny s vysokým alebo stredne vysokým príjmom.

Na obdobie rokov 2014 až 2016 a bez toho, aby boli dotknuté celosvetové trhové opatrenia, ktoré sa budú uplatňovať od roku 2020, sa percentuálny podiel vzťahujúci sa na lety medzi členskými krajinami EHP a krajinami, ktoré sú rozvojovými krajinami a ktorých podiel na celkovom objeme tonokilometrov z medzinárodných činností leteckej dopravy predstavuje menej než 1 %, stanovuje na hodnotu nula. Krajiny, ktoré sa na účely tohto návrhu považujú za rozvojové, sú tie krajiny, ktoré v čase prijatia tohto návrhu využívajú preferenčný prístup na trh Únie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, to znamená krajiny, ktoré Svetová banka v roku 2013 nezaraďuje medzi krajiny s vysokým alebo stredne vysokým príjmom.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Príloha

Smernica 2003/87/ES

Príloha II c – vysvetľujúca časť – odsek 6 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Percentuálne množstvo emisií uvedené v článku 28a pre lety prevádzkované do najvzdialenejšieho regiónu a z neho sa tiež vypočíta podľa nižšie uvedenej tabuľky, do ktorej sa pred prijatím doplnia percentuálne podiely vyplývajúce mutatis mutandis z uplatňovania tohto vzorca na základe najlepších dostupných údajov a okrem iného s pomocou organizácie Eurocontrol.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Príloha

Smernica 2003/87/ES

Príloha II c – tabuľka – riadok 37

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ČÍNA vrátane HONGKONGU, MACAA a TAIWANU

ČÍNA vrátane HONGKONGU MACAA

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Príloha

Smernica 2003/87/ES

Príloha II c – tabuľka – riadok 147 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

TW TAIWAN

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Príloha II c – tabuľka – za posledným riadkom – riadky 172 a - 172 i (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Guadeloupe

 

Francúzska Guyana

 

Martinik

 

Réunion

 

Svätý Bartolomej

 

Saint Martin

 

Azory

 

Madeira

 

Kanárske ostrovy

  • [1]           Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Prečo je potrebné obmedziť emisie skleníkových plynov z leteckej dopravy?

Objem emisií skleníkových plynov z leteckej dopravy rýchlo rastie. Pokiaľ sa neprijmú žiadne opatrenia, podľa odhadu Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) ich objem do roku 2040 dosiahne 1 900 miliónov ton.

Zdroj: ICAO

Podľa iných odhadov to bude 3 500 – 4 500 miliónov ton do roku 2050. 3,5 gigaton predstavuje 20 % množstva, na ktoré sa podľa Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC) musia v roku 2050 znížiť celosvetové emisie, aby sa zmena klímy obmedzila na dva stupne.

 

Podľa piateho panelu IPCC (2013) sa musia celosvetové emisie do roku 2050 prudko znížiť, ak chceme mať dvojtretinovú pravdepodobnosť, že sa v tomto roku dodrží cieľ dvoch stupňov.

Zdroj: IPCC

Organizácia ICAO dostala od medzinárodného spoločenstva úlohu regulovať emisie v leteckej doprave v roku 1997 Kjótskym protokolom. Hoci Kjótsky protokol vo vzťahu k problému zmeny klímy neuspel, nemožno poprieť skutočnosť, že aspoň Európska únia dodržiava svoj záväzok a znížila emisie. Na obmedzenie emisií z leteckej dopravy sa však nevykonali žiadne významné opatrenia.

Potrebné je aj to, aby sa odvetvie leteckej dopravy podieľalo na úsilí o obmedzenie zmeny klímy z pohľadu spravodlivosti voči iným spôsobom dopravy. Z hľadiska klímy je letecká doprava, žiaľ, najmenej priaznivým spôsobom dopravy, a kým iné spôsoby dopravy sú vysoko regulované a podliehajú mnohým daniam a poplatkom, otázka leteckej dopravy sa na európskej úrovni neriešila:

 

Právne predpisy z roku 2008, kritika zo strany tretích krajín a legitímnosť tejto kritiky

Právne predpisy, ktorými sa letecká doprava zahrnula do systému obchodovania s emisnými kvótami (ETS), boli schválené po viac ako dvojročnej diskusii a zapojení všetkých zainteresovaných strán jednomyseľným hlasovaním Rady a viac ako 90 % väčšinou v Európskom parlamente. Základom týchto právnych predpisov bolo, že sa budú vzťahovať na všetky lety, ktoré sa začínajú a končia v Európe. Táto skutočnosť bola predmetom kritiky zo strany tretích krajín. Po súdnej žalobe americkej leteckej spoločnosti však Súdny dvor EÚ rozhodol, že je to plne v súlade s medzinárodným právom. Náklady sú veľmi mierne, a to aj napriek tvrdeniam tretích krajín, ktoré niekedy hovoria o nesmiernom zaťažení svojho odvetvia. Podľa najnovších údajov predstavovali náklady spoločnosti Ryanair 0,03 EUR a náklady spoločnosti Easyjet 0,11 EUR (náklady ostatných leteckých spoločností s lietadlami s nižšou účinnosťou môžu byť o niečo vyššie). Náklady na dane a poplatky uložené členskými štátmi EÚ alebo tretími krajinami sú omnoho vyššie.

Krajina

Právny predpis

Náklady na let

Nemecko

Luftverkehrssteuer

Až do 42,18 EUR v závislosti od cieľa

UK

Poplatok za leteckých cestujúcich (APD)

Až do viac ako 184 GBP na 6 000 míľ

Spojené štáty americké

Daň z medzinárodnej dopravy

 

16,30 USD/cestujúci

Systém obchodovania s emisnými kvótami

0,03 EUR (Ryanair)

Do 2 EUR za medzikontinentálny let (odhad Komisie)

India

Odletový poplatok + 10,3 % poplatok za služby (na daň na rozvoj letísk v Dillí)

7,40 EUR , 10 USD

+ 19 EUR, 25 USD (len v Dillí)

Rakúsko

Flugabgabegesetz

Až do 35 EUR v závislosti od vzdialenosti

Jedným z dôležitých argumentov tretích krajín bolo, že právne predpisy Európskej únie sú nezákonné z dôvodu extrateritoriality. Podľa Súdneho dvora je tento argument neplatný, lebo predpisy sa vzťahujú len na lety, ktoré sa začínajú a končia v Európe. Povinnosť odovzdať kvóty je však, samozrejme, vyššia, ak je let dlhší. To však nie je jediná črta právnych predpisov EÚ. Rovnaká zásada sa uplatňuje aj v prípade vnútroštátnych daní a poplatkov. Britský poplatok je napríklad výrazne vyšší za let do Mexika ako za let do Kanady, aj keď vzdialenosťou medzi Kanadou a Mexikom je najmä územie Spojených štátov amerických (pozri mapu):

Poplatok za leteckých cestujúcich (APD) za let do Toronta v Kanade je 130 GBP (156 EUR).

 

Za let v obchodnej triede z Londýna do Mexika (približne 5 000 míľ) sa bude účtovať poplatok za leteckých cestujúcich vo výške 162 GBP (195 EUR).

Proces ICAO a právne predpisy týkajúce sa odkladu účinnosti

Napriek tomu, že kritika nie je legitímna, Európska únia reagovala na argumenty tretích krajín. Hovorilo sa, že európske právne predpisy stoja v ceste medzinárodnej dohode. To nikdy nebola pravda, ale Komisia navrhla ako gesto dobrej vôle, aby sa systém na jeden rok obmedzil len na lety v rámci Európy s cieľom pomôcť nájsť lepšiu dohodu na valnom zhromaždení organizácie ICAO, ktoré sa uskutočnilo v septembri a októbri 2013.

V právnych predpisoch sa jasne uviedlo:

„Výnimka stanovená týmto rozhodnutím sa týka len leteckých emisií za rok 2012.“

(10) (...) Túto výnimku stanovila Únia na uľahčenie dohody na 38. zasadnutí zhromaždenia ICAO o realistickom harmonograme na vypracovanie globálneho trhového opatrenia siahajúceho nad rámec 38. zasadnutia zhromaždenia ICAO a o rámci na uľahčenie komplexného uplatňovania vnútroštátnych a regionálnych trhových opatrení v oblasti medzinárodnej leteckej dopravy, a to ešte pred začatím uplatňovania celosvetového trhového opatrenia.

Na zasadnutí zhromaždenia ICAO, ktoré sa uskutočnilo v septembri a októbri 2013, bolo prijaté uznesenie, ktorého súčasťou bol záväzok „vypracovať celosvetové trhové opatrenie pre medzinárodnú leteckú dopravu s prihliadnutím na činnosť, ktorá sa vyžaduje podľa odseku 19“. To je dôležitý krok, v uznesení je však, žiaľ, zahrnuté aj množstvo podmienok a predpokladov. Preto vôbec nie je isté, či sa na zhromaždení ICAO v roku 2016 skutočne podarí prijať jasné pravidlá týkajúce sa trhového opatrenia. Treba prihliadať na to, že obchodovanie s emisnými kvótami už bolo schválené na zasadnutí zhromaždenia ICAO v roku 2001, neprišlo však, žiaľ, k žiadnemu skutočnému pokroku:

 

V porovnaní s veľmi odlišným pokrokom vo vzťahu k Rámcovému dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC) treba povedať, že ešte aj na 19. konferencii zmluvných strán (COP 19) vo Varšave sa dosiahli konkrétnejšie a pozitívnejšie výsledky ako na zhromaždení ICAO. Veľmi dôležitou podmienkou Európskej únie na ďalšiu zmenu právnych predpisov bolo, aby sa prijal rámec pre vnútroštátne a regionálne systémy, akým je napríklad rámec pre systém EÚ. To sa, žiaľ, nestalo.

Odvetvie leteckej dopravy, zastúpené najmä Medzinárodným združením leteckých dopravcov (IATA), žiaľ, v procese organizácie ICAO intenzívne konalo proti Európskej únii, na druhej strane však treba rešpektovať, že združenie IATA prispelo k celosvetovému procesu. Záväzok odvetvia znížiť do roku 2050 emisie o 50 % siaha omnoho ďalej ako text organizácie ICAO.

Dôsledky pre EÚ po zasadnutí zhromaždenia organizácie ICAO

Mnoho zainteresovaných strán, napríklad Európske združenie nízkonákladových leteckých spoločností (ELFAA), ktoré predstavuje takmer 50 % letov v rámci Európy, mnoho mimovládnych organizácií a množstvo poslancov Parlamentu požadovalo, aby sa súčasné právne predpisy nemenili. To by znamenalo, že od 1. mája budúceho roku by sa mal presadzovať úplný systém obchodovania s emisnými kvótami (ETS) vrátane medzikontinentálnych letov, ktoré sa začínajú a končia v Európe, a to po celej ich dĺžke. Ďalší (mnoho zainteresovaných strán zastáva túto pozíciu v zákulisí) obhajujú predĺženie súčasného odkladu účinnosti do roku 2016, či dokonca do roku 2020, čo by znamenalo, že mnoho rokov by boli do systému zahrnuté len lety v rámci Európy, a to aj keď sa uskutočňujú v európskom vzdušnom priestore.

Návrh Komisie s prístupom zohľadňujúcim vzdušný priestor predstavuje kompromis medzi týmito dvoma extrémami:

 

Zdroj: Európska komisia

To znamená, že do systému je zahrnutá tá časť všetkých letov, ktoré sa začínajú alebo končia v Európe, ktorá sa uskutočňuje v európskom vzdušnom priestore. Napríklad let z Paríža či Londýna na letisko v Istanbule (to je veľmi dôležité, lebo v Istanbule sa otvorí najväčšie letisko na svete) by bol zahrnutý až po grécke hranice, čo je takmer 100 %. Na základe odkladu účinnosti nie je zahrnutý vôbec. Z letu do dopravného uzla v Spojených arabských emirátoch by bolo podľa prístupu zohľadňujúceho vzdušný priestor zahrnutých takmer 50 % emisií.

Návrh spravodajcu

Spravodajca v zásade podporuje návrh Európskej komisie. Hoci zostáva presvedčený, že tlak tretích krajín je nepodložený, treba prihliadať na skutočnosť, že pri úplnom vykonávaní systému môže utrpieť medzinárodný proces. Prístup zohľadňujúci vzdušný priestor má oproti odkladu účinnosti mnoho výhod:

1)        Ochrana životného prostredia a klímy:

Návrh Komisie zahŕňa približne 40 % emisií v porovnaní s pôvodným predpisom, odklad účinnosti zahŕňal len asi 20 %.

2)        Dôsledky pre medzinárodné rokovania:

Prosté predĺženie odkladu účinnosti by sa mohlo považovať za bezpodmienečnú kapituláciu Európskej únie. Ak na medzinárodnej úrovni existuje pokrok, je to najmä prostredníctvom tlaku Európskej únie. Mnohé návrhy, o ktorých sa uvažuje v rámci ICAO, by v skutočnosti neviedli k zníženiu emisií v leteckej doprave, ale od roku 2020 sa uvažuje len o raste, ktorý je neutrálny z hľadiska uhlíka. Hlavná stratégia ICAO je založená na kompenzáciách (čo znamená najmä mechanizmus čistého rozvoja) a biopalivách. Vzhľadom na kritickú diskusiu o týchto dvoch nástrojoch v rámci Európskej únie je dôležité ukázať alternatívu. Náš systém v skutočnosti núti k zníženiu emisií, aj keď len o 5 %.

3)        Situácia európskych letísk a odvetvia leteckej dopravy z hľadiska konkurencieschopnosti:

Návrh odkladu účinnosti zasahuje do situácie európskych leteckých spoločností a letísk z hľadiska hospodárskej súťaže. Prospech z jeho predĺženia budú mať veľké uzly v blízkosti Európskej únie, napríklad Istanbul. Letecké spoločnosti, ktoré prevádzkujú lety najmä v rámci Európy, sú z hľadiska hospodárskej súťaže v nevýhode oproti spoločnostiam, ktoré môžu poskytovať krížové dotácie na lety v rámci Európskej únie.

4)        Právny stav:

Na základe rozsudku Súdneho dvora EÚ a Chicagského dohovoru je zrejmé, že prístup zohľadňujúci vzdušný priestor je v plnom súlade s medzinárodným právom. Rada organizácie ICAO jednomyseľne podporila prístup zohľadňujúci vzdušný priestor začiatkom septembra. Uznesenie ICAO, ktorým sa nezahŕňa prístup zohľadňujúci vzdušný priestor, nie je v tejto veci právne záväzné, keďže EÚ a mnoho ďalších subjektov vyjadrilo výhrady.

Pozmeňujúce návrhy spravodajcu

Spravodajca navrhuje držať sa čo najviac návrhu Komisie, niektoré pozmeňujúce návrhy sú však odôvodnené.

1.        Právny stav po roku 2016:

Zmena smernice je odôvodnená len tým, že v roku 2016 očakávame zásadný zlom v podobe právne záväznej dohody pre celosvetovú leteckú dopravu. Ide o reálnu možnosť, ktorá však nie je nijako zaručená. Preto je vhodné obmedziť prístup zohľadňujúci vzdušný priestor na obdobie do roku 2016 a od roku 2017 opätovne zaviesť úplný systém obchodovania s emisnými kvótami. Ak organizácia ICAO v roku 2016 skutočne prijme medzinárodnú dohodu, Európska únia by, samozrejme, mala byť pripravená zmeniť právne predpisy v súlade s touto skutočnosťou.

2.        Pozmeňujúce návrhy na zvýšenie ambícií a integrity z hľadiska životného prostredia a na zaručenie rovnakého zaobchádzania s ostatnými odvetviami:

Miera obchodovania formou aukcie v systéme ETS pre leteckú dopravu je len 15 % v porovnaní s priemernou úrovňou 40 % vo zvyšku odvetvia. Horná hranica je len 5 % v porovnaní s 21 % v iných odvetviach. Táto skutočnosť bola vždy predmetom kritiky a Európsky parlament už počas legislatívneho procesu v rokoch 2007 – 2008 požadoval rovnaké zaobchádzanie so všetkými odvetviami. Prístup zohľadňujúci vzdušný priestor znižuje emisie, na ktoré sa vzťahuje systém ETS, na 40 % v porovnaní s pôvodným systémom. Na obmedzenie škôd na životnom prostredí je odôvodnené zvýšiť obchodovanie formou aukcie a potrebné znížiť emisie (hornú hranicu) najmenej na úroveň, ktorú musia ostatné odvetvia dodržiavať už od roku 2013.

Vykonávanie súčasných právnych predpisov EÚ je rozhodujúce pre akýkoľvek pokrok

Spravodajca bol upozorňovaný na skutočnosť, že hoci je systém EÚ na obchodovanie s emisnými kvótami obmedzený na lety v rámci Európy, niektoré členské štáty v súčasnosti váhajú s vykonávaním právnych predpisov. Tretie krajiny ako Čína a India odmietajú odovzdať kvóty za lety v rámci Európy, napríklad z Frankfurtu do Londýna. Spravodajca považuje za neprijateľné diskutovať s Radou o akomkoľvek výsledku legislatívneho návrhu, kým sa nevysvetlí, že sa vykonávajú veľmi obmedzené právne predpisy týkajúce sa odkladu účinnosti. Nemôžeme akceptovať, aby tretie krajiny ako Čína a India odmietali dodržiavať európske právne predpisy, keď pôsobia v rámci Európskej únie.

Prijatie do apríla je kľúčové

Všetci tí, ktorí nechcú zachovať systém EÚ na obchodovanie s emisnými kvótami v oblasti leteckej dopravy v jeho pôvodnej podobe, čo znamená, že všetky medzikontinentálne lety sú do systému zahrnuté od začiatku po cieľové miesto určenia, sa musia usilovať o dohodu o zmene smernice do apríla, lebo inak sa od 1. mája musia presadzovať pôvodné právne predpisy. Z tohto dôvodu bol schválený ambiciózny časový plán, a to aj so zodpovednými osobami vo Výbore pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca považuje za potrebné dohodnúť sa o zmene a je ochotný rokovať so všetkými zainteresovanými stranami, Európskemu parlamentu by však neodporúčal obmedziť akýkoľvek kompromis na predĺženie odkladu účinnosti.

STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (24.1.2014)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve s cieľom do roku 2020 implementovať medzinárodnú dohodu, ktorou sa na emisie z medzinárodnej leteckej dopravy uplatňuje jednotné globálne trhové opatrenie
(COM(2013)0722 – C7‑0374/2013 – 2013/0344(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Eija-Riitta Korhola

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Chronológia

Zmena klímy predstavuje globálny problém, a preto sa musí riešiť globálne. Dôvodom rozhodnutia o zahrnutí leteckej dopravy do systému obchodovania s emisiami EÚ (EÚ ETS) bol pomalý postup v rámci Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) a v danej chvíli sa toto rozhodnutie javilo ako dobrá myšlienka. Myslelo sa, že pôjde o príklad pre ostatných, ktorý by mohol povzbudiť medzinárodné spoločenstvo, aby našlo skutočne celosvetové riešenie. Mnohé krajiny už vtedy plánovali trhové opatrenia, celosvetová dohoda sa však zdala byť v nedohľadne. Zahrnutie leteckej dopravy do európskeho systému obchodovania s emisiami a následné uplatňovanie ustanovení príslušnej smernice na prepravcov tretích krajín okamžite vyvolalo veľké znepokojenie a v krátkom čase malo jasné následky. V období vykonávania európskeho systému obchodovania s emisiami z leteckej dopravy od začiatku roku 2012 museli členské štáty a ich letecké spoločnosti čeliť odvetným opatreniam tretích krajín, ktoré značne oslabili konkurencieschopnosť a rastový potenciál leteckých spoločností. Európska únia z uvedeného dôvodu a z dôvodu zjavnej neochoty tretích krajín spolupracovať a dosiahnuť súlad so systémom EÚ ETS prijala rozhodnutie „zastaviť čas“, ktoré sa ukázalo ako správne a múdre.

Súčasná situácia

Spravodajkyňa sa domnieva, že existuje viacero dôvodov, pre ktoré je potrebné umožniť pokojný vývoj procesu v rámci organizácie ICAO a nesnažiť sa naďalej uplatňovať vnútorné právne predpisy EÚ na tretie krajiny, keďže by to nielen ohrozilo proces v rámci organizácie ICAO ako taký, ale aj viedlo k ďalším odvetným opatreniam a obchodným vojnám proti členským štátom a leteckým spoločnostiam EÚ. Po prvé, boli prijaté rozhodnutia o prijatí celosvetových trhových opatrení a prebiehajú rokovania. ICAO je jedinou organizáciou, v rámci ktorej je možné nájsť globálne riešenie. Po druhé, celosvetový mechanizmus má prvýkrát zreteľnú aktívnu podporu aj mimo EÚ a doslova „na palube“ sú aj najväčšie subjekty. Po tretie, toto riešenie (ktorého dosiahnutie je zatiaľ najbližšie v celej histórii rokovaní) podporujú všetky zainteresované strany vrátane leteckých spoločností a leteckého priemyslu. V porovnaní s minulosťou sú rokujúce krajiny pripravené, angažovanejšie a ochotnejšie dohodnúť sa. Organizácia ICAO navyše výslovne zamietla vzdušný priestor navrhovaný EÚ.

Záver

Spravodajkyňa je presvedčená, že z uvedeného dôvodu sa EÚ musí aktívne podieľať na podpore celosvetovej dohody a nesmie už konať jednostranne, lebo by to zvrátilo celý proces. Európska únia sa musí vyhnúť všetkým opatreniam, ktoré by medzinárodní partneri mohli pokladať za nekonštruktívne a ktoré by bránili rokovaniam v rámci organizácie ICAO. Všetky doterajšie správy z tretích krajín týkajúce sa tohto návrhu potvrdzujú opak, preto spravodajkyňa navrhuje, aby sa v rámci EHP naďalej uplatňoval prístup „zastaviť čas“, a to až do roku 2016. Aj s doterajším rozsahom pôsobnosti systému EÚ ETS by si Európska únia zachovala vedúce postavenie, pokiaľ ide o včasné opatrenia na obmedzenie emisií z leteckej dopravy. Európska únia síce má právo prijímať právne predpisy na svojom území, spravodajkyňa je však presvedčená o tom, že nejde o správny spôsob, ako dosiahnuť skutočne celosvetové riešenie. Klimatická diplomacia znamená, že všetky zúčastnené strany musia postupovať ako tím a pracovať na dosiahnutí spoločného cieľa spoločnými prostriedkami. Medzi európske priority musí patriť okrem prijatia celosvetového riešenia aj zabezpečenie dobrého stavu nášho leteckého odvetvia, konkurencieschopnosti a prevádzkových možností v tejto vysoko konkurenčnej oblasti.

Z uvedených dôvodov spravodajkyňa navrhuje, aby sa naďalej presadzovala zásada „zastaviť čas“ v rámci EHP, a to až do valného zhromaždenia organizácie ICAO v roku 2016 s cieľom prijať reálne celosvetové riešenie, ktoré bude skutočne prínosné pre životné prostredie a všetky zúčastnené strany.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Únia sa snaží zabezpečiť budúcu medzinárodnú dohodu na obmedzenie vplyvu skleníkových plynov pochádzajúcich z leteckej dopravy a dovtedy prostredníctvom samostatnej akcie obmedzuje vplyv na zmenu klímy vyplývajúci z činností leteckej dopravy pri letoch na letiská a z letísk v Únii prostredníctvom samostatnej akcie. S cieľom zabezpečiť, aby sa uvedené ciele vzájomne podporovali a neboli v rozpore, je vhodné zohľadniť vývoj na medzinárodných fórach a pozície, ktoré boli na týchto fórach zaujaté, a zohľadniť najmä rezolúciu, ktorá obsahuje „Konsolidované zhrnutie politiky a postupov ICAO v oblasti ochrany životného prostredia“ a ktorá bola prijatá na 38. zasadnutí zhromaždenia Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO).

(1) Únia sa snaží zabezpečiť budúcu medzinárodnú dohodu na obmedzenie vplyvu skleníkových plynov pochádzajúcich z leteckej dopravy. Bude sa prihliadať na vývoj na medzinárodných fórach a na pozície, ktoré boli na týchto fórach zaujaté, a najmä na rezolúciu, ktorá obsahuje Konsolidované zhrnutie politiky a postupov ICAO v oblasti ochrany životného prostredia a ktorá bola prijatá na 38. zasadnutí zhromaždenia Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Preto je žiaduce dočasne považovať požiadavky stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES za splnené vtedy, ak sú splnené povinnosti vzhľadom na určitý percentuálny podiel emisií z letov na letiská v tretích krajinách a z týchto letísk. Týmto krokom Únia zdôrazňuje, že požiadavky možno uplatňovať pri určitom percentuálnom podiele emisií z letov na letiská v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a z týchto letísk rovnakým spôsobom ako možno uložiť právne požiadavky na väčšiu časť emisií z letov na tieto letiská a z nich.

vypúšťa sa

__________________

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32).

 

Odôvodnenie

Odôvodnenie je zbytočné z dôvodu obmedzenia rozsahu pôsobnosti smernice len na lety v rámci EHP.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Uplatňovanie smernice 2003/87/ES je síce naďalej založené na príletoch na letiská v Únii a na odletoch z nich, ale na účely jednoduchého a fungujúceho spôsobu obmedzenia uplatňovania regionálnych trhových opatrení na 7 rokov, kým nezačnú fungovať celosvetové trhové opatrenia, Eurocontrol vypočítal percentuálne podiely na základe podielu vzdialenosti letu po ortodróme medzi hlavnými letiskami v EHP a v tretích krajinách, ktorý nepresahuje 12 míľ za najvzdialenejším bodom pobrežia EHP. Podľa Únie by sa globálne trhové opatrenie nemalo zakladať na posúdení skutočného vzdušného priestoru, ako je to v prípade príletov na letiská a odletov z nich, a preto sa relevantnosť percentuálnych hodnôt obmedzuje na obdobie do roku 2020.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Odôvodnenie je zbytočné z dôvodu obmedzenia rozsahu pôsobnosti smernice len na lety v rámci EHP.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) Na určenie percentuálneho podielu overených emisií z letov na letiská v tretích krajinách a z nich je potrebné poznať celkový objem emisií z letu. Emisie, ktoré do predmetného percentuálne podielu nespadajú, sa však nezohľadňujú.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) Navyše, pri letoch do tretích krajín a z nich by prevádzkovateľ lietadla mal mať možnosť nenahlásiť overené emisie z týchto letov a namiesto toho vychádzať z čo najpresnejšieho určenia odhadovaných emisií vypustených z týchto letov len nad územím členských štátov EHP.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) Uplatňovanie princípu percentuálneho podielu na overené emisie pri letoch na letiská v tretích krajinách a z nich alebo postup prevádzkovateľov podľa alternatívneho prístupu by sa mali vzťahovať na emisie od roku 2014, aby prevádzkovatelia mali dostatok času, aby tieto prístupy pri plánovaní svojich leteckých činností pochopili.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) Bez toho, aby boli dotknuté celosvetové trhové opatrenia, ktoré sa budú uplatňovať od roku 2020, by sa mali v období 2014 až 2020 vylúčiť emisie z letov do krajín, ktoré sú rozvojovými krajinami a ktorých podiel na celkovom objeme tonokilometrov z medzinárodných činností leteckej dopravy predstavuje menej než 1 %, a emisie z letov do týchto krajín. Krajiny, ktoré sa na účely tohto návrhu považujú za rozvojové, sú tie krajiny, ktoré v čase prijatia tohto návrhu využívajú preferenčný prístup na trh Únie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, to znamená krajiny, ktoré Svetová banka v roku 2013 nezaraďuje medzi krajiny s vysokým alebo stredne vysokým príjmom.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Smernica 2003/87/ES

Článok 28a – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

všetky emisie z letov do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru a z nich v roku 2013;

všetky emisie z letov do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru a z nich v každom kalendárnom roku v období od roku 2013 do roku 2020 vrátane;

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Smernica 2003/87/ES

Článok 28a – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

emisie z letov do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“) a z nich v každom kalendárnom roku v rokoch 2014 až 2020, keď prevádzkovateľ takýchto letov odovzdal kvóty podľa percentuálnych množstiev overených emisií z uvedených letov uvedených v súlade s prílohou IIc alebo vypočítaných v súlade s odsekom 6;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Smernica 2003/87/ES

Článok 28a – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Overené emisie uvedené v odseku 1 písm. b) vypočítané v súlade s prílohou IIc sa považujú za overené emisie prevádzkovateľa lietadla na účely článkov 11a, 12 a 14.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Smernica 2003/87/ES

Článok 28a – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Odchylne od článkov 3g, 12, 15 a 18a sa v prípade, že sú celkové ročné emisie prevádzkovateľa lietadla nižšie ako 25 000 ton, jeho emisie sa považujú za overené, ak boli určené prostredníctvom nástroja pre malých producentov emisií, ktorý schválila Komisia a ktorý organizácia Eurocontrol naplnila údajmi zo svojho podporného nástroja ETS, a v takom prípade môžu členské štáty pre nekomerčných prevádzkovateľov lietadiel zaviesť zjednodušený postup, pokiaľ to neznamená nižšiu presnosť, akú poskytuje uvedený nástroj.

Odchylne od článkov 3g, 12, 15 a 18a sa v prípade, že sú celkové ročné emisie prevádzkovateľa lietadla nižšie ako 25 000 ton, jeho emisie sa považujú za overené, ak boli určené prostredníctvom údajov z podporného nástroja ETS organizácie Eurocontrol, a v takom prípade môžu členské štáty pre nekomerčných prevádzkovateľov lietadiel zaviesť zjednodušený postup, pokiaľ to neznamená nižšiu presnosť, akú poskytuje uvedený nástroj.

Odôvodnenie

Úloha nástroja malých producentov nie je v tejto súvislosti jasná, keďže správy o emisiách je možné získať z podporného nástroja ETS, ak prepravca má povolenie na použitie tohto programu.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Smernica 2003/87/ES

Článok 28a – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Odchylne od článku 12 ods. 2a a článku 14 ods. 3 sa môže prevádzkovateľ lietadla pri letoch do krajín mimo EHP a z nich rozhodnúť nenahlásiť údaje o emisiách pomocou percentuálnych podielov v prílohe IIc s cieľom umožniť, aby takéto emisie vypočítal príslušný orgán. V takomto výpočte sa zohľadnia údaje z nástroja pre malých producentov emisií, ktorý schválila Komisia a ktorý organizácia Eurocontrol naplnila údajmi zo svojho podporného nástroja ETS. Príslušný orgán nahlási všetky takéto výpočty Komisii. Výpočty emisií vykonané za takýchto okolností sa považujú za overené emisie prevádzkovateľa lietadla na účely článkov 11a, 12, 14 a 28a.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Prílohy sa menia tak, ako sa uvádza v prílohe k tejto smernici.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Príloha

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

[...]

vypúšťa sa

POSTUP

Názov

Zmena smernice 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve s cieľom do roku 2020 implementovať medzinárodnú dohodu, ktorou sa na emisie z medzinárodnej leteckej dopravy uplatňuje jednotné globálne trhové opatrenie

Referenčné čísla

COM(2013)0722 – C7-0374/2013 – 2013/0344(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

24.10.2013

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

24.10.2013

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Eija-Riitta Korhola

20.11.2013

Prerokovanie vo výbore

16.12.2013

 

 

 

Dátum prijatia

23.1.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

29

22

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Amelia Andersdotter, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Zbigniew Zaleski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Badia i Cutchet, Yves Cochet, Rachida Dati, Ioan Enciu, Věra Flasarová, Françoise Grossetête, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Werner Langen, Vladko Todorov Panayotov, Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Paul Besset, Janusz Władysław Zemke

STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch (22.1.2014)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve s ohľadom na vykonávanie medzinárodnej dohody o uplatňovaní jednotného celosvetového trhového opatrenia na emisie z medzinárodnej leteckej dopravy do roku 2020
(COM(2013)0722 – C7‑0374/2013 – 2013/0344(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Mathieu Grosch

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Chronológia

Letecká doprava je v súčasnosti zodpovedná za približne tri percentá všetkých emisií skleníkových plynov a tento podiel veľmi rýchlo rastie. Podľa odhadu Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) sa emisie CO2 z leteckej dopravy v období rokov 1990 až 2006 takmer zdvojnásobili. Pre porovnanie, emisie z celkového používania fosílnych palív sa zvýšili o 34 %. Organizácia ICAO predpokladá 63 až 88 % zvýšenie do roku 2020, teda v období, v ktorom sa EÚ zaviazala znížiť svoje emisie o 20 % oproti úrovni z roku 1990.

S globálnym otepľovaním sa dá účinne bojovať len uplatnením medzinárodného prístupu. Uhlíkové emisie ani zmena klímy nepoznajú hranice štátov. Preto je potrebné prijať rovnaké klimatické ciele na celosvetovej úrovni. To je možné dosiahnuť len prostredníctvom dohody v rámci organizácie ICAO.

Zhromaždenie organizácie ICAO v roku 2013 dospelo k záveru, že je potrebné prijať trhové opatrenia na podporu udržateľného rastu v leteckej doprave a že existujú tri možnosti systému trhových opatrení (povinné kompenzácie so spoločným využívaním výnosov alebo bez neho a obchodovanie s emisnými kvótami). Organizácia ICAO sa rozhodla vypracovať celosvetový systém trhových opatrení, o ktorom rozhodne na zhromaždení v roku 2016. Systém by sa začal realizovať od roku 2020.

Návrh predložený Komisiou

Podľa posledného návrhu Komisie by sa v roku 2013 úplne vyňali lety do tretích krajín a v období rokov 2014 – 2020 by sa obmedzil systém obchodovania s emisnými kvótami tak, aby pokryl len medzinárodné lety v rámci vzdušného priestoru EHP (12 námorných míľ od posledného bodu na hraničnom pobreží územia EHP).

Výnimka by sa týkala aj letov do krajín a z krajín s nízkym a nižším stredným príjmom, ktoré sa podieľajú na celosvetovej leteckej doprave menej ako 1 %, ako to požaduje uznesenie organizácie ICAO. Navyše boli stanovené nové úrovne výnimiek pre prevádzkovateľov komerčných lietadiel. Takýto postup je vítaný, keďže prináša rozsiahle úspory nákladov na zaistenie súladu s právnymi predpismi a pritom nemá významný vplyv na objem znížených emisií.

Celosvetová dohoda v rámci organizácie ICAO predstavuje dlhodobé riešenie

Výnimka pre krajiny s nižším príjmom síce reaguje na dôležitú časť uznesenia organizácie ICAO, prístup na základe vzdušného priestoru by však mohol oslabiť medzinárodnú ochotu, ktorá bude potrebná na dosiahnutie celosvetovej dohody v roku 2016. Riziko sa zvyšuje aj preto, lebo neexistuje žiadna univerzálne schválená definícia „európskeho vzdušného priestoru“. V rámci tohto stanoviska sa teda uprednostňuje pokračovanie prístupu „zastaviť čas“ prijatého v roku 2012 až do ďalšieho zhromaždenia organizácie ICAO.

V uvedenom období by Komisia mala zintenzívniť dvojstranné a viacstranné kontakty s tretími krajinami na podporu dohody ICAO a v rámci predbežných opatrení vyzvať ďalšie krajiny, aby sa zapojili do systému ETS alebo prijali porovnateľné opatrenia. Okrem toho treba doplniť ďalšie opatrenia na zníženie emisií z leteckej dopravy, predovšetkým vytvoriť tzv. Jednotné európske nebo, ktoré by minimalizovalo oneskorenia a odklony pri riadení letovej prevádzky.

Potreba stability

V prospech predĺženia prístupu „zastaviť čas“ svedčia aj časté zmeny v odvetví leteckej dopravy v uplynulom období. Pôvodne ohlásený režim na rok 2012 obsahoval zahrnutie všetkých letov do Európy a z nej do systému ETS. Skutočný režim v roku 2012 vylúčil lety do tretích krajín a z nich. Teraz Komisia navrhuje predĺžiť túto výnimku na rok 2013 a následne zaviesť tretí režim na obdobie rokov 2014 až 2020.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko naopak navrhuje zachovať režim z roku 2012 aspoň do roku 2016, prípadne do roku 2020, ak nasledujúce zhromaždenie organizácie ICAO schváli zavedenie celosvetového opatrenia od uvedeného dátumu. Ak sa takáto dohoda nedosiahne, od roku 2017 sa prijme prístup založený na vzdušnom priestore.

Takto by sa zvýšili šance na dosiahnutie medzinárodnej dohody a zároveň by sa nespochybnilo právo EÚ na reguláciu vlastného vzdušného priestoru, ktoré je zaručené Chicagským dohovorom a potvrdené Súdnym dvorom Európskej únie. Európska únia by medzinárodným partnerom ukázala, že je pripravená konštruktívne pracovať v rámci medzinárodných a dvojstranných rokovaní. Zároveň by dala najavo, že od organizácie ICAO očakáva splnenie záväzku prijať rozhodnutie v roku 2016 a že ďalšie oneskorenie by nebolo prípustné.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zohľadnil nasledujúce pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Únia sa snaží zabezpečiť budúcu medzinárodnú dohodu na obmedzenie vplyvu skleníkových plynov pochádzajúcich z leteckej dopravy a dovtedy prostredníctvom samostatnej akcie obmedzuje vplyv na zmenu klímy vyplývajúci z činností leteckej dopravy pri letoch na letiská a z letísk v Únii prostredníctvom samostatnej akcie. S cieľom zabezpečiť, aby sa uvedené ciele vzájomne podporovali a neboli v rozpore, je vhodné zohľadniť vývoj na medzinárodných fórach a pozície, ktoré boli na týchto fórach zaujaté, a zohľadniť najmä rezolúciu, ktorá obsahuje „Konsolidované zhrnutie politiky a postupov ICAO v oblasti ochrany životného prostredia“ a ktorá bola prijatá na 38. zasadnutí zhromaždenia Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO).

(1) Únia sa snaží zabezpečiť budúcu medzinárodnú dohodu na obmedzenie vplyvu skleníkových plynov pochádzajúcich z leteckej dopravy. A zároveň je vhodné zohľadniť vývoj na medzinárodných fórach a pozície, ktoré boli na týchto fórach zaujaté, a zohľadniť najmä rezolúciu, ktorá obsahuje „Konsolidované zhrnutie politiky a postupov ICAO v oblasti ochrany životného prostredia“ a ktorá bola prijatá na 38. zasadnutí zhromaždenia Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a) Odvetvie leteckej dopravy má výrazný medzinárodný charakter. Mali by sa rýchlo prijať iniciatívy na ochranu klímy, pretože celosvetovým problémom, akými sú emisie v leteckej doprave, sa dá najúčinnejšie čeliť prostredníctvom medzinárodného prístupu, ktorý bude zahŕňať povinnosť zaviesť rovnaké opatrenia alebo dosiahnuť rovnaké ciele prostredníctvom odlišných opatrení. Najlepšie vyhliadky na dlhodobé zaistenie udržateľnosti ponúka celosvetová dohoda v rámci organizácie ICAO.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Preto je žiaduce dočasne považovať požiadavky stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES za splnené vtedy, ak sú splnené povinnosti vzhľadom na určitý percentuálny podiel emisií z letov na letiská v tretích krajinách a z týchto letísk. Týmto krokom Únia zdôrazňuje, že požiadavky možno uplatňovať pri určitom percentuálnom podiele emisií z letov na letiská v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a z týchto letísk rovnakým spôsobom ako možno uložiť právne požiadavky na väčšiu časť emisií z letov na tieto letiská a z nich.

(2) Prijatie rozhodnutia č. 2013/377/EÚ4a umožnilo skutočný pokrok, ktorý má na svojom budúcom zasadnutí dosiahnuť Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO) v rámci úsilia o uzatvorenie celosvetová dohody. Aby bolo možné pripraviť podmienky pre uzatvorenie tejto dohody, zabezpečiť konkurencieschopnosť odvetvia európskej leteckej dopravy a zabrániť odvetným obchodným opatreniam, je žiaduce, aby sa dočasne – minimálne do nasledujúceho valného zhromaždenia ICAO, ktoré sa uskutoční v roku 2016 – rozšírili tieto ustanovenia o „zastavení času“.

__________________

__________________

4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32).

 

 

4a Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 2013/377/EÚ z 24. apríla 2013 o dočasnej výnimke zo smernice 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Uplatňovanie smernice 2003/87/ES je síce naďalej založené na príletoch na letiská v Únii a na odletoch z nich, ale na účely jednoduchého a fungujúceho spôsobu obmedzenia uplatňovania regionálnych trhových opatrení na 7 rokov, kým nezačnú fungovať celosvetové trhové opatrenia, Eurocontrol vypočítal percentuálne podiely na základe podielu vzdialenosti letu po ortodróme medzi hlavnými letiskami v EHP a v tretích krajinách, ktorý nepresahuje 12 míľ za najvzdialenejším bodom pobrežia EHP. Podľa Únie by sa globálne trhové opatrenie nemalo zakladať na posúdení skutočného vzdušného priestoru, ako je to v prípade príletov na letiská a odletov z nich, a preto sa relevantnosť percentuálnych hodnôt obmedzuje na obdobie do roku 2020.

(3) Uplatňovanie smernice 2003/87/ES je síce naďalej založené na príletoch na letiská v Únii a na odletoch z nich, ale na účely jednoduchého a fungujúceho spôsobu obmedzenia uplatňovania regionálnych trhových opatrení, kým nezačne fungovať celosvetové trhové opatrenie, zahrnutie emisií z letov do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“) a z nich, ako aj výpočet, ktorý vykoná Eurocontrol, percentuálnych podielov na základe podielu vzdialenosti letu po ortodróme medzi hlavnými letiskami v EHP a v tretích krajinách, ktorý nepresahuje 12 míľ za najvzdialenejším bodom pobrežia EHP, sú uplatniteľné od roku 2017 iba ak sa nedohodne celosvetový trhový mechanizmus na najbližšom zhromaždení ICAO v roku 2016. Podľa Únie by sa globálne trhové opatrenie nemalo zakladať na posúdení skutočného vzdušného priestoru, ako je to v prípade príletov na letiská a odletov z nich, a preto sa relevantnosť percentuálnych hodnôt obmedzuje na obdobie, kým nenadobudne účinnosť celosvetové trhové opatrenie.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) Výnimky stanovené v tejto smernici zohľadňujú výsledky bilaterálnych a multilaterálnych kontaktov s tretími krajinami, ktoré Komisia bude naďalej rozvíjať v mene Únie.

(4) Výnimky stanovené v tejto smernici zohľadňujú výsledky bilaterálnych a multilaterálnych kontaktov s tretími krajinami, ktoré Komisia bude naďalej rozvíjať v mene Únie. Ak tieto rokovania povedú k tomu, že tretie krajiny prijmú európsky systém obchodovania s emisiami alebo rovnocenné opatrenia, výnimky stanovené v tejto smernici by sa mali príslušným spôsobom upraviť.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a) V záujme získania medzinárodnej dôvery k systému EÚ by členské štáty mali použiť výnosy z uplatňovania európskeho systému obchodovania s emisiami v leteckom odvetví na zmiernenie vplyvu emisií z leteckej dopravy vrátane podpory úsilia tretích krajín o ochranu klímy v súlade s článkom 3d ods. 4 smernice 2003/87/ES.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4b) EÚ by mala otázku obchodovania s emisiami v leteckej doprave vždy zaradiť do rokovaní o dohodách v oblasti leteckej dopravy s tretími krajinami.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) Na určenie percentuálneho podielu overených emisií z letov na letiská v tretích krajinách a z nich je potrebné poznať celkový objem emisií z letu. Emisie, ktoré do predmetného percentuálne podielu nespadajú, sa však nezohľadňujú.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) Uplatňovanie princípu percentuálneho podielu na overené emisie pri letoch na letiská v tretích krajinách a z nich alebo postup prevádzkovateľov podľa alternatívneho prístupu by sa mali vzťahovať na emisie od roku 2014, aby prevádzkovatelia mali dostatok času, aby tieto prístupy pri plánovaní svojich leteckých činností pochopili.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) Bez toho, aby boli dotknuté celosvetové trhové opatrenia, ktoré sa budú uplatňovať od roku 2020, by sa mali v období 2014 až 2020 vylúčiť emisie z letov do krajín, ktoré sú rozvojovými krajinami a ktorých podiel na celkovom objeme tonokilometrov z medzinárodných činností leteckej dopravy predstavuje menej než 1 %, a emisie z letov do týchto krajín. Krajiny, ktoré sa na účely tohto návrhu považujú za rozvojové, sú tie krajiny, ktoré v čase prijatia tohto návrhu využívajú preferenčný prístup na trh Únie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, to znamená krajiny, ktoré Svetová banka v roku 2013 nezaraďuje medzi krajiny s vysokým alebo stredne vysokým príjmom.

(10) Emisie z letov do krajín, ktoré sú rozvojovými krajinami a ktorých podiel na celkovom objeme tonokilometrov z medzinárodných činností leteckej dopravy predstavuje menej než 1 %, a emisie z letov do týchto krajín by sa mali vylúčiť v období od roku 2014 až do nadobudnutia účinnosti globálneho trhového opatrenia. Krajiny, ktoré sa na účely tohto návrhu považujú za rozvojové, sú tie krajiny, ktoré v čase prijatia tohto návrhu využívajú preferenčný prístup na trh Únie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, to znamená krajiny, ktoré Svetová banka v roku 2013 nezaraďuje medzi krajiny s vysokým alebo stredne vysokým príjmom.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a) Lety medzi najvzdialenejšími regiónmi uvedenými v článku 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a pevninskou časťou EHP by sa tiež mali riadiť regionálnym trhovým prístupom, kým nenadobudne účinnosť celosvetové trhové opatrenie. Percentuálne podiely by mal Eurocontrol vypočítať na základe pomernej časti vzdialenosti letu po ortodróme medzi hlavnými letiskami na pevninskej časti EHP a v najvzdialenejších regiónoch, ktorá nesiaha viac ako 12 míľ za najvzdialenejším bodom pobrežia pevninskej časti EHP.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Článok 1 – bod -1

Smernica 2003/87/ES

Článok 3d – odsek 4 – bod 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1) Článok 3d ods. 4 bod 1 smernice 2003/87/ES sa nahrádza takto:

 

4. „Členské štáty používajú príjmy pochádzajúce z aukcie emisných kvót na činnosti alebo výskum v oblasti riešenia problému zmeny klímy“.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1

Smernica 2003/87/ES

Článok 28 a – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Odchylne od článku 12 ods. 2a a článku 14 ods. 3 považujú členské štáty požiadavky stanovené v uvedených odsekoch za splnené, pokiaľ ide o:

1. Výnimky z článku 12 ods. 2a a článku 14 ods. 3:

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1

Smernica 2003/87/ES

Článok 28 a – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) všetky emisie z letov do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru a z nich v roku 2013;

(a) Odchylne od článku 12 ods. 2a a článku 14 ods. 3 považujú členské štáty požiadavky stanovené v uvedených odsekoch za splnené, pokiaľ ide o všetky emisie z letov do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru a z nich v každom kalendárnom roku od roku 2013 do roku 2016. Ak zhromaždenie ICAO v roku 2016 rozhodne zaviesť celosvetové trhové opatrenie od roku 2020, platí ďalej v kalendárnych rokoch 2017 až 2020;

Odôvodnenie

Tým by sa predĺžil prístup „zastaviť čas“ a vylúčili by sa lety z tretích krajín alebo do nich v období, v ktorom sa uskutočnia rokovania organizácie ICAO. Predišlo by sa tak situácii, v ktorej by sa letecké spoločnosti museli od roku 2014 vyrovnať s ďalším novým systémom, pričom predtým boli nútené pripraviť sa na pôvodný návrh na rok 2012 a potom na prístup „zastaviť čas“.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1

Smernica 2003/87/ES

Článok 28 a – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) emisie z letov do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“) a z nich v každom kalendárnom roku v rokoch 2014 až 2020, keď prevádzkovateľ takýchto letov odovzdal kvóty podľa percentuálnych množstiev overených emisií z uvedených letov uvedených v súlade s prílohou IIc alebo vypočítaných v súlade s odsekom 6;

(b) Ak ICAO v roku 2016 nerozhodne zaviesť celosvetové trhové opatrenie, členské štáty odchylne od článku 12 ods. 2a a článku 14 ods. 3 považujú požiadavky stanovené v uvedených odsekoch za splnené, pokiaľ ide o emisie z letov do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“) a z nich v každom kalendárnom roku od roku 2017, keď s cieľom zohľadniť podiel letov, ktoré sa uskutočňujú v rámci európskeho vzdušného priestoru, prevádzkovateľ takýchto letov odovzdal kvóty podľa percentuálnych množstiev overených emisií z uvedených letov uvedených v súlade s prílohou IIc alebo vypočítaných v súlade s odsekom 6;

Odôvodnenie

Tým by sa od roku 2017 zaviedol prístup na základe európskeho vzdušného priestoru pre prípad, že by rokovania v rámci organizácie ICAO neboli úspešné (pozri pozmeňujúci návrh 7).

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1

Smernica 2003/87/ES

Článok 28 a – odsek 1 – písmeno ba

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ba) Odchylne od článku 12 ods. 2a a článku 14 ods. 3, kým nenadobudne účinnosť celosvetové trhové opatrenie, považujú členské štáty požiadavky stanovené v uvedených odsekoch za splnené, pokiaľ ide o emisie z letov medzi najvzdialenejšími regiónmi uvedenými v článku 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a pevninskou časťou EHP, keď s cieľom zohľadniť podiel letov, ktoré sa uskutočňujú v rámci európskeho vzdušného priestoru, prevádzkovateľ takýchto letov odovzdal kvóty podľa percentuálnych množstiev, ktoré musí Eurocontrol vypočítať na základe pomernej časti vzdialenosti letu po ortodróme medzi hlavnými letiskami na pevninskej časti EHP a v najvzdialenejších regiónoch, ktorá nesiaha viac ako 12 míľ za najvzdialenejším bodom pobrežia pevninskej časti EHP, alebo musia byť vypočítané v súlade s odsekom 6;

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1

Smernica 2003/87/ES

Článok 28 a – odsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) emisie z letov prevádzkovaných nekomerčným prevádzkovateľom v každom kalendárnom roku až do roku 2020 v prípade, že emisie, za ktoré bol uvedený prevádzkovateľ zodpovedný v predchádzajúcom kalendárnom roku, nedosiahli 1 000 ton;

(c) Odchylne od článku 12 ods. 2a a článku 14 ods. 3 považujú členské štáty požiadavky stanovené v uvedených odsekoch za splnené, pokiaľ ide o emisie z letov prevádzkovaných nekomerčným prevádzkovateľom v každom kalendárnom roku, kým nie je zavedené medzinárodné trhové opatrenie, v prípade, že emisie, za ktoré bol uvedený prevádzkovateľ zodpovedný v predchádzajúcom kalendárnom roku, nedosiahli 1 000 ton;

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1

Smernica 2003/87/ES

Článok 28 a – odsek 1 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d) kvóty zodpovedajúce overeným emisiám z letov medzi krajinami EHP v roku 2013, ktoré sa odovzdali do 30. apríla 2015 namiesto 30. apríla 2014, a overeným emisiám z týchto letov v roku 2013 nahláseným do 31. marca 2015 namiesto 31. marca 2014.

(d) Odchylne od článku 12 ods. 2a a článku 14 ods. 3 považujú členské štáty požiadavky stanovené v uvedených odsekoch za splnené, pokiaľ ide o kvóty zodpovedajúce overeným emisiám z letov medzi krajinami EHP v roku 2013, ktoré sa odovzdali do 30. apríla 2015 namiesto 30. apríla 2014, a overeným emisiám z týchto letov v roku 2013 nahláseným do 31. marca 2015 namiesto 31. marca 2014.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1

Smernica 2003/87/ES

Článok 28 a – odsek 1 – posledný bod

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Overené emisie uvedené v odseku 1 písm. b) vypočítané v súlade s prílohou IIc sa považujú za overené emisie prevádzkovateľa lietadla na účely článkov 11a, 12 a 14.

Overené emisie uvedené v odseku 1 písm. b) a písm. ba) vypočítané v súlade s prílohou IIc sa považujú za overené emisie prevádzkovateľa lietadla na účely článkov 11a, 12 a 14.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1

Smernica 2003/87/ES

Článok 28 a – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Odchylne od článku 3d ods. 3 sa množstvo kvót, s ktorými má každý členský štát obchodovať formou aukcie v období rokov 2013 až 2020, znižuje tak, aby bolo v súlade s podielom započítaných emisií z leteckej dopravy, ktoré sú výsledkom uplatňovania článku 28 písm. a) až c).

4. 4. Odchylne od článku 3d ods. 3 sa množstvo kvót, s ktorými má každý členský štát obchodovať formou aukcie v období rokov 2013 až 2020, znižuje tak, aby bolo v súlade s podielom započítaných emisií z leteckej dopravy, ktoré sú výsledkom uplatňovania odseku 1 písm. a) až c) tohto článku.

Odôvodnenie

Na vysvetlenie toho, že odkaz sa týka nového článku 28a doplneného touto smernicou.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1

Smernica 2003/87/ES

Článok 28 a – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Odchylne od článku 12 ods. 2a a článku 14 ods. 3 sa môže prevádzkovateľ lietadla pri letoch do krajín mimo EHP a z nich rozhodnúť nenahlásiť údaje o emisiách pomocou percentuálnych podielov v prílohe IIc s cieľom umožniť, aby takéto emisie vypočítal príslušný orgán. V takomto výpočte sa zohľadnia údaje z nástroja pre malých producentov emisií, ktorý schválila Komisia a ktorý organizácia Eurocontrol naplnila údajmi zo svojho podporného nástroja ETS. Príslušný orgán nahlási všetky takéto výpočty Komisii. Výpočty emisií vykonané za takýchto okolností sa považujú za overené emisie prevádzkovateľa lietadla na účely článkov 11a, 12, 14 a 28a.

6. Odchylne od článku 12 ods. 2a a článku 14 ods. 3 sa môže prevádzkovateľ lietadla pri letoch do krajín mimo EHP a z nich a letoch z letiska, ktoré sa nachádza v jednom z najvzdialenejších regiónov, rozhodnúť nenahlásiť údaje o emisiách pomocou percentuálnych podielov v prílohe IIc s cieľom umožniť, aby takéto emisie vypočítal príslušný orgán. V takomto výpočte sa zohľadnia údaje z nástroja pre malých producentov emisií, ktorý schválila Komisia a ktorý organizácia Eurocontrol naplnila údajmi zo svojho podporného nástroja ETS. Príslušný orgán nahlási všetky takéto výpočty Komisii. Prevádzkovateľ musí byť informovaný o výsledku výpočtov, ktoré vykoná príslušný orgán, a výpočty emisií vykonané za takýchto okolností sa považujú za overené emisie prevádzkovateľa lietadla na účely článkov 11a, 12, 14 a 28a.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1

Smernica 2003/87/ES

Článok 28 a – odsek 6 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a. Komisia pravidelne informuje Európsky parlament a Radu o pokroku rokovaní v organizácii ICAO a rokovaní s tretími krajinami.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1

Smernica 2003/87/ES

Článok 28 a – odsek 7 – prvý pododsek

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7. Po zhromaždení ICAO v roku 2016 predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu o opatreniach na zavedenie celosvetového trhového opatrenia, ktoré sa bude uplatňovať na emisie od roku 2020, spolu s prípadnými návrhmi.

7. Po zhromaždení ICAO v roku 2016 predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu o opatreniach na zavedenie celosvetového trhového opatrenia, ktoré sa bude uplatňovať na emisie od roku 2020, spolu s prípadnými návrhmi. Ku každému návrhu by malo byť priložené podrobné posúdenie vplyvu.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1

Smernica 2003/87/ES

Článok 28 a – odsek 7 – druhý pododsek

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade, že sa globálne opatrenie nebude uplatňovať od roku 2020, v uvedenej správe sa zváži vhodný rozsah pokrytia emisií pochádzajúcich z vykonávania leteckej dopravy do krajín mimo EHP a z nich od roku 2020 pre prípad, že takéto globálne opatrenie bude naďalej chýbať. Komisia vo svojej správe zohľadní aj riešenia iných otázok, ktoré sa môžu objaviť v súvislosti s uplatňovaním článkov 1 až 4, pričom zachová rovnaké zaobchádzanie so všetkými prevádzkovateľmi na tej iste trati.

V prípade, že sa celosvetové opatrenie nebude uplatňovať, v uvedenej správe sa zváži vhodný rozsah pokrytia emisií pochádzajúcich z vykonávania leteckej dopravy do krajín mimo EHP a z nich pre prípad, že takéto celosvetové opatrenie bude naďalej chýbať. Komisia vo svojej správe zohľadní aj riešenia iných otázok, ktoré sa môžu objaviť v súvislosti s uplatňovaním článkov 1 až 4, pričom zachová rovnaké zaobchádzanie so všetkými prevádzkovateľmi na tej iste trati.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Príloha IIc – posledný odsek

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Percentuálny podiel emisií uvedený v článku 28a pre lety prevádzkované do najvzdialenejších regiónov a z nich sa vypočíta podľa ďalej uvádzanej tabuľky, do ktorej sa pred prijatím doplnia percentuálne hodnoty vyplývajúce primerane z uplatnenia rovnakého vzorca na základe najlepších dostupných údajov, za prispenia organizácie Eurocontrol.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Príloha IIc – nové riadky

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Pridať riadky pre: Guadeloupe, Francúzsku Guyanu, Martinik, Réunion, Svätého Bartolomeja, Saint Martin, Azory, Madeiru a Kanárske ostrovy.

POSTUP

Názov

Zmena smernice 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve s cieľom do roku 2020 implementovať medzinárodnú dohodu, ktorou sa na emisie z medzinárodnej leteckej dopravy uplatňuje jednotné globálne trhové opatrenie

Referenčné čísla

COM(2013)0722 – C7-0374/2013 – 2013/0344(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

24.10.2013

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

24.10.2013

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Mathieu Grosch

4.11.2013

Prerokovanie vo výbore

16.12.2013

20.1.2014

 

 

Dátum prijatia

21.1.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

31

6

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Roberts Zīle

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Spyros Danellis, Eider Gardiazábal Rubial, Zita Gurmai, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Oldřich Vlasák, Sabine Wils, Corien Wortmann-Kool

POSTUP

Názov

Zmena smernice 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve s cieľom do roku 2020 implementovať medzinárodnú dohodu, ktorou sa na emisie z medzinárodnej leteckej dopravy uplatňuje jednotné globálne trhové opatrenie

Referenčné čísla

COM(2013)0722 – C7-0374/2013 – 2013/0344(COD)

Dátum predloženia v EP

16.10.2013

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

24.10.2013

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

24.10.2013

TRAN

24.10.2013

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Peter Liese

17.10.2013

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

17.12.2013

23.1.2014

 

 

Dátum prijatia

30.1.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

41

7

6

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Biljana Borzan, Martin Callanan, Chris Davies, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Kriton Arsenis, Erik Bánki, Julie Girling, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, James Nicholson, Vittorio Prodi, Christel Schaldemose, Birgit Schnieber-Jastram, Renate Sommer, Bart Staes, Rebecca Taylor, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Hiltrud Breyer, Vojtěch Mynář, Bill Newton Dunn

Dátum predloženia

31.1.2014