POROČILO o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti zaradi izvajanja mednarodnega sporazuma o uporabi enotnega globalnega tržnega ukrepa za emisije iz mednarodnega letalstva od leta 2020

31.1.2014 - (COM(2013)0722 – C7‑0374/2013 – 2013/0344(COD)) - ***I

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Poročevalec: Peter Liese


Postopek : 2013/0344(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0079/2014
Predložena besedila :
A7-0079/2014
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti zaradi izvajanja mednarodnega sporazuma o uporabi enotnega globalnega tržnega ukrepa za emisije iz mednarodnega letalstva od leta 2020

(COM(2013)0722 – C7‑0374/2013 – 2013/0344(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0722),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 192(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0374/2013),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 22. januarja 2014[1],

–   po posvetovanju z Odborom regij,

–   ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenj Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in Odbora za promet in turizem (A7-0079/2014),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2   poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog direktive

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a) Za letalski sektor je značilno, da je izrazito mednaroden. Pobude za varstvo podnebja bi bilo treba sprejeti hitro, saj je take globalne probleme, kot jih povzročajo emisije iz letalstva, mogoče najučinkoviteje reševati z mednarodnim pristopom, ki bo vključeval obveznost izvajanja enakih ukrepov ali uresničevanje istih ciljev z uporabo različnih ukrepov. Z globalnim dogovorom v okviru organizacije ICAO bi imeli največ možnosti za zagotovitev dolgoročne trajnosti.

Predlog spremembe  2

Predlog direktive

Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b) Sprejetje Sklepa 377/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta1 je omogočilo, da se organizacija ICAO na naslednji skupščini približa sklenitvi globalnega dogovora. Da bi utrli pot sklenitvi takega dogovora in preprečili povračilne trgovinske ukrepe, je zaželeno, da se določbe o „ustavitvi ure“ začasno podaljšajo.

 

__________________

 

1 Sklep št. 377/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. aprila 2013 o začasnem odstopanju od Direktive 2003/87/ES o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti (UL L 113, 24.04.2013, str. 1).

Predlog spremembe  3

Predlog direktive

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Zato je zaželeno, da se zahteve iz Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta4 začasno štejejo kot izpolnjene, kadar se spoštujejo obveznosti v zvezi z določenim deležem emisij iz letov na letališča v tretje države in s teh letališč. Unija pri tem poudarja, da se zahteve lahko uporabijo v zvezi z določenim deležem emisij iz letov na letališča v države Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in s teh letališč, in sicer na enak način kot se lahko pravne zahteve uporabijo za več emisij iz letov na takšna letališča in z njih.

(2) Da bi ohranili zagon, dosežen na skupščini organizacije ICAO leta 2013, in omogočili napredek na njeni bližnji skupščini leta 2016, je zato zaželeno, da se zahteve iz Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta4 začasno štejejo kot izpolnjene za obdobje do leta 2016, kadar se spoštujejo obveznosti v zvezi z določenim deležem emisij iz letov na letališča v tretje države in s teh letališč. Unija pri tem poudarja, da se zahteve lahko uporabijo v zvezi z določenim deležem emisij iz letov na letališča v države Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in s teh letališč, in sicer na enak način kot se lahko pravne zahteve uporabijo za več emisij iz letov na takšna letališča in z njih.

_______________

______________

4 Direktiva 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, str. 32).

4 Direktiva 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, str. 32).

Obrazložitev

Sedanje odstopanje bi moralo veljati le do leta 2016 in naslednje skupščine organizacije ICAO. Glede na sklepe, ki jih bo organizacija ICAO sprejela leta 2016, in dosežene rezultate, bi Unija lahko preučila, ali naj sprejme nadaljnje ukrepe, ki bi odražali rezultate mednarodnih pogajanj, in kakšni naj bodo ti ukrepi. Zdaj veljavno odstopanje poteče konec leta 2016, zato bosta imela zakonodajalca dovolj časa, da zaključita nove postopke soodločanja, če bodo potrebni, saj rok za predajo za emisije iz leta 2017 poteče aprila 2018.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) Da bi ustvarili zaupanje v sistem Unije za trgovanje z emisijami (ETS) na mednarodni ravni , bi bilo treba prihodke od prodaje pravic na dražbi ali enak znesek – kjer je to potrebno zaradi prevladujočih proračunskih načel držav članic, kot sta načeli enotnosti in univerzalnosti – uporabiti za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, za prilagajanje na posledice podnebnih sprememb v Uniji in tretjih državah, za financiranje raziskav in razvoja s ciljem ublažitve in prilagajanja ter za kritje stroškov upravljanja tega sistema. Prihodke, ustvarjene z dražbo, bi bilo treba uporabiti tudi za prevoz z nizkimi emisijami. Z iztržkom dražbe bi bilo treba financirati zlasti prispevke za Svetovni sklad za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije ter Zeleni podnebni sklad, ustanovljen na podlagi Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC), pa tudi za ukrepe za preprečevanje krčenja gozdov in lažje prilagajanje držav v razvoju. V sporazumu o učinkovitem globalnem tržnem ukrepu na podlagi prog, ki bi lahko znatno zmanjšal vpliv letalstva na podnebje, bi se morala Unija tudi zavezati, da bo vse ustvarjene prihodke tega ukrepa dodelila Zelenemu podnebnemu skladu, ustanovljenemu na podlagi UNFCCC – in tako ravnala v skladu z načelom skupne, vendar različne odgovornosti in zadevnih zmožnosti –, ter mednarodnim prizadevanjem za financiranje raziskav in razvoja s ciljem zmanjševanja emisij toplogrednih plinov v letalstvu.

Predlog spremembe  5

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Medtem ko uporaba Direktive 2003/87/ES še naprej temelji na prihodih na letališča v Uniji ali odhodih z njih, je organizacija Eurocontrol zaradi enostavnega in učinkovitega omejevanja uporabe regionalnih tržnih ukrepov v obdobju 7 let, dokler ne začne delovati globalni tržni ukrep, deleže izračunala na podlagi deleža razdalje velikega kroga med glavnimi letališči v EGP in tretjih državah, ki ne presega razdalje 12 milj od najbolj oddaljene točke obale EGP. Ker Unija ne meni, da bi moral globalni tržni ukrep temeljiti na dejanskih razmislekih o zračnem prostoru, kot je to v primeru prihodov na letališča ali odhodov z njih, je pomen deležev omejen na obdobje do leta 2020.

(3) Medtem ko uporaba Direktive 2003/87/ES še naprej temelji na prihodih na letališča v Uniji ali odhodih z njih, je organizacija Eurocontrol zaradi enostavnega in učinkovitega omejevanja uporabe regionalnih tržnih ukrepov v obdobju treh let, dokler se na 39. skupščini organizacije ICAO leta 2016 ne sprejme globalni tržni ukrep, ki se bo uporabljal za večino emisij v mednarodnem letalstvu in ga bo mogoče ratificirati, deleže izračunala na podlagi deleža razdalje velikega kroga med glavnimi letališči v EGP in tretjih državah, ki ne presega razdalje 12 milj od najbolj oddaljene točke obale EGP. Ker Unija ne meni, da bi moral globalni tržni ukrep temeljiti na dejanskih razmislekih o zračnem prostoru, kot je to v primeru prihodov na letališča ali odhodov z njih, je pomen deležev omejen na obdobje do leta 2016.

Obrazložitev

Predlog spremembe opozarja na to, da ne bo sprejemljiv kakršen koli globalni tržni ukrep, pač pa le tak, ki bo pravno zavezujoč in bo zajel večino emisij.

Predlog spremembe  6

Predlog direktive

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Odstopanja v tej direktivi upoštevajo rezultate dvostranskih in večstranskih stikov s tretjimi državami, za katere si bo Komisija v imenu Unije še naprej prizadevala.

(4) Odstopanja v tej direktivi upoštevajo rezultate dvostranskih in večstranskih stikov s tretjimi državami. Komisija in države članice v imenu Unije bi morale v dodatnem času, ki je na voljo z „ustavitvijo ure“ za še eno leto, zagotoviti, da bi bil pristop na podlagi zračnega prostora, ki ga bo Unija uporabila v prihodnjih letih, mednarodno sprejet med tretjimi državami. Ta prizadevanja bi morali podpreti tako, da bi tretjim državam ponudili skupen pristop za uporabo prihodkov, na primer za mednarodno podnebno politiko ali skupne raziskovalne in razvojne projekte, namenjene reševanju problema emisij toplogrednih plinov iz letalstva. Države članice bi morale prihodke iz nacionalnih davkov in pristojbin, ki se zaračunajo potnikom, uporabiti tudi za doseganje napredka v mednarodnih pogajanjih ter pogajanjih s tretjimi državami.

 

Predlog spremembe  7

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) Odstopanja, določena v tej direktivi, zadevajo le emisije iz dejavnosti letalstva do leta 2016, Unija pa jih vzpostavlja z namenom, da bi lahko sklenili sporazum o sprejetju globalnega tržnega ukrepa, ki ga bo mogoče ratificirati na 39. skupščini organizacije ICAO. Nadaljnje zakonodajno ukrepanje bo potrebno, le če bo leta 2016 ta ukrep sprejet. Komisija bi zato morala po skupščini organizacije ICAO leta 2016 Evropskemu parlamentu in Svetu predložiti celovito poročilo ter po potrebi čim prej predlagati ukrepe glede na rezultate skupščine. Če bodo tretje države sprejele uskladitev s sistemom Unije za trgovanje z emisijami ali enakovredne ukrepe, bi bilo treba odstopanja, določena v tej direktivi, ustrezno prilagoditi.

Predlog spremembe  8

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4b) Unija bi morala v pogajanja o letalskih sporazumih s tretjimi državami vedno vključiti vprašanje trgovanja z emisijami v letalstvu.

Predlog spremembe  9

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Uporaba deleža za preverjene emisije za lete na letališča v tretje države in s teh letališč ali uporaba alternativnega pristopa s strani operatorjev bi se morala nanašati na emisije od leta 2014, zato da imajo operatorji čas za razumevanje teh pristopov pri načrtovanju letalskih dejavnosti.

(9) Uporaba deleža za preverjene emisije za lete na letališča v tretje države in s teh letališč ali uporaba alternativnega pristopa s strani operatorjev bi se morala nanašati na emisije od leta 2014 do leta 2016, zato da bi imeli operatorji čas za razumevanje teh pristopov pri načrtovanju letalskih dejavnosti.

Obrazložitev

Sedanje odstopanje bi moralo veljati le do leta 2016 in naslednje skupščine organizacije ICAO. Glede na sklepe, ki jih bo organizacija ICAO sprejela leta 2016, in dosežene rezultate, bi Unija lahko preučila, ali so potrebni nadaljnji ukrepi, ki bi odražali rezultate mednarodnih pogajanj, in kakšni naj bodo ti ukrepi. Če bo zdaj veljavno odstopanje poteklo konec leta 2016, bosta imela zakonodajalca dovolj časa, da zaključita nove postopke soodločanja, če bodo ti potrebni, saj rok za predajo za emisije iz leta 2017 poteče aprila 2018.

Predlog spremembe  10

Predlog direktive

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Brez poseganja v globalni tržni ukrep, ki bo v uporabi od leta 2020, je treba emisije iz letov v države v razvoju in iz teh držav, katerih delež, v tonskih kilometrih, v dejavnostih mednarodnega civilnega letalstva je pod 1 %, izvzeti iz obdobja od 2014 do 2020. Države, ki se za namene tega predloga obravnavajo kot države v razvoju, bi morale biti tiste, ki imajo v času sprejema tega predloga prednostni dostop do trga Unije v skladu z Uredbo (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta, torej tiste, ki jih Svetovna banka leta 2013 ni uvrstila med države z visokim ali višjim srednjim dohodkom.

(10) Brez poseganja v globalni tržni ukrep, ki bo v uporabi od leta 2020, je treba emisije iz letov v države v razvoju in iz teh držav, katerih delež, v tonskih kilometrih, v dejavnostih mednarodnega civilnega letalstva je pod 1 %, izvzeti iz obdobja od 2014 do 2016. Države, ki se za namene tega predloga obravnavajo kot države v razvoju, bi morale biti tiste, ki imajo v času sprejema tega predloga prednostni dostop do trga Unije v skladu z Uredbo (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta, torej tiste, ki jih Svetovna banka leta 2013 ni uvrstila med države z visokim ali višjim srednjim dohodkom.

Obrazložitev

Sedanje odstopanje bi moralo veljati le do leta 2016 in naslednje skupščine organizacije ICAO. Glede na sklepe, ki jih bo organizacija ICAO sprejela leta 2016, in dosežene rezultate, bi Unija lahko preučila, ali so potrebni nadaljnji ukrepi, ki bi odražali rezultate mednarodnih pogajanj, in kakšni naj bodo ti ukrepi. Če bo zdaj veljavno odstopanje poteklo konec leta 2016, bosta imela zakonodajalca dovolj časa, da zaključita nove postopke soodločanja, če bodo potrebni, saj rok za predajo za emisije iz leta 2017 poteče aprila 2018.

Predlog spremembe  11

Predlog direktive

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a) Tudi pri letih med najbolj oddaljenimi regijami, navedenimi v členu 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), in celino EGP, bi bilo treba uporabiti regionalni tržni pristop. Do začetka veljavnosti globalnega tržnega ukrepa bi morala deleže izračunati organizacija Eurocontrol na podlagi deleža razdalje velikega kroga med glavnimi letališči v EGP in v najbolj oddaljenih regijah, ki ne presega razdalje 12 milj od najbolj oddaljene točke celine EGP.

Predlog spremembe  12

Predlog direktive

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Po zasedanju skupščine organizacije ICAO leta 2016 bi Komisija morala Evropskemu parlamentu in Svetu predložiti poročilo, da se zagotovi, da se lahko upošteva razvoj na mednarodni ravni in obravnavajo vprašanja v zvezi z uporabo odstopanja.

črtano

Predlog spremembe  13

Predlog direktive

Člen 1 – točka -1 (novo)

Direktiva 2003/87/ES

Člen 3 d – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1) V členu 3d se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

 

„4. Države članice uporabijo prihodke od trgovanja s pravicami na dražbi za prizadevanja v boju proti podnebnim spremembam, zlasti na mednarodni ravni, in sicer za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in prilagajanje držav v razvoju na posledice podnebnih sprememb, pa tudi za financiranje raziskav in razvoja, namenjenih ublažitvi in prilagajanju, predvsem na področju aeronavtike in letalskega prevoza. Prihodki od prodaje na dražbi se uporabijo tudi za prevoz z nizkimi emisijami. Iztržki dražbe se uporabijo tudi za financiranje prispevkov za Svetovni sklad za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije in Zeleni podnebni sklad, ustanovljen na podlagi UNFCCC, ter ukrepov za preprečevanje krčenja gozdov.

 

Države članice redno obveščajo Komisijo o ukrepih, sprejetih na podlagi prvega pododstavka.“

Predlog spremembe  14

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1

Direktiva 2003/87/ES

Člen 28 a – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) vse emisije iz letov v države zunaj Evropskega gospodarskega prostora in iz teh držav v letu 2013;

(a) vse emisije iz letov v države zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in iz teh držav v letu 2013;

Predlog spremembe  15

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1

Direktiva 2003/87/ES

Člen 28 a – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) emisije iz letov v države zunaj Evropskega gospodarskega prostora in iz teh držav v vsakem koledarskem letu med letom 2014 in letom 2020, kadar je operator takih letov predal pravice v skladu z deleži svojih preverjenih emisij iz navedenih letov, navedenih v skladu s Prilogo IIc ali izračunanih v skladu z odstavkom 6;

(b) emisije iz letov v države zunaj EGP in iz teh držav v vsakem koledarskem letu med letom 2014 in letom 2016, kadar je operator takih letov predal pravice v skladu z deleži svojih preverjenih emisij iz navedenih letov, navedenih v skladu s Prilogo IIc ali izračunanih v skladu z odstavkom 6;

Predlog spremembe  16

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1

Direktiva 2003/87/ES

Člen 28 a – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) do začetka veljavnosti globalnega tržnega ukrepa emisije iz letov med najbolj oddaljenimi regijami, navedenimi v členu 349 PDEU, in celino EGP v vsakem koledarskem letu, pri čemer je operater takih letov za namen ustreznega upoštevanja deleža letov v evropskem zračnem prostoru predal pravice v skladu z deleži, ki jih izračuna organizacija Eurocontrol na podlagi deleža razdalje velikega kroga med glavnimi letališči na celini EGP in v najbolj oddaljenih regijah, ki ne presega razdalje 12 milj od najbolj oddaljene točke EGP ali ki je izračunana v skladu z odstavkom 6;

Predlog spremembe  17

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1

Direktiva 2003/87/ES

Člen 28 a – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) emisije iz letov, ki jih v vsakem koledarskem do leta 2020 opravi nekomercialni operator zrakoplovov, kadar so emisije, za katere je v koledarskem letu odgovoren navedeni operator zrakoplovov, manjše od 1000 ton;

(c) emisije iz letov, ki jih v vsakem koledarskem do leta 2016 opravi nekomercialni operator zrakoplovov, kadar so emisije, za katere je v koledarskem letu odgovoren navedeni operator zrakoplovov, manjše od 1000 ton;

Predlog spremembe  18

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1

Direktiva 2003/87/ES

Člen 28 a – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Preverjene emisije iz odstavka 1(b), izračunane v skladu s Prilogo IIc, se za namene člena 11a ter členov 12 in 14 obravnavajo kot preverjene emisije operatorja zrakoplovov.

Preverjene emisije iz odstavka 1(b) in (ba), izračunane v skladu s Prilogo IIc, se za namene člena 11a ter členov 12 in 14 obravnavajo kot preverjene emisije operatorja zrakoplovov.

 

Predlog spremembe  19

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1

Direktiva 2003/87/ES

Člen 28 a – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice glede dejavnosti od leta 2013 do leta 2020 objavijo število pravic za letalstvo, dodeljenih vsakemu operatorju do [vstaviti datum 4 mesece po začetku veljavnosti te direktive].

Države članice glede dejavnosti od leta 2013 do leta 2016 objavijo število pravic za letalstvo, dodeljenih vsakemu operatorju, do [UL: vstaviti datum 4 mesece po začetku veljavnosti te direktive].

Predlog spremembe  20

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1

Direktiva 2003/87/ES

Člen 28 a – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Z odstopanjem od člena 3d(3) se število pravic, ki jih za obdobje 2013–2020 na dražbi proda vsaka država članica, zmanjša, tako da ustreza deležu njenih dodeljenih emisij iz letalstva, ki izhajajo iz uporabe člena 28(a) do (c).

4. Z odstopanjem od člena 3d(3) se število pravic, ki jih za obdobje 2013–2016 na dražbi proda vsaka država članica, zmanjša, tako da ustreza deležu njenih dodeljenih emisij iz letalstva, ki izhajajo iz uporabe točk (a) do (c) odstavka 1.

Predlog spremembe  21

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1

Direktiva 2003/87/ES

Člen 28 a – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Z odstopanjem od člena 12(2a) in člena 14(3) za lete v države članice zunaj EGP in iz teh držav se lahko operator zrakoplovov odloči, da ne bo poročal o emisijah z uporabo deležev v Prilogi IIc, zato da te emisije izračuna pristojni organ. Ta izračun mora upoštevati podatke iz orodja za majhne onesnaževalce, ki ga je odobrila Komisija in je podatke vanj vnesla organizacija Eurocontrol iz svojega sistema za podporo ETS. Pristojni organ mora o vseh teh izračunih poročati Komisiji. Izračuni emisij, opravljeni v takšnih okoliščinah, se obravnavajo kot preverjene emisije operatorja zrakoplovov za namene členov 11a, 12, 14 in 28a.

6. Z odstopanjem od člena 12(2a) in člena 14(3) za lete v države članice zunaj EGP in iz teh držav ter za lete na letališče, ki se nahaja v kateri od najbolj oddaljenih regij, in z njega se lahko operator zrakoplovov odloči, da ne bo poročal o emisijah z uporabo deležev v Prilogi IIc, zato da te emisije izračuna pristojni organ. Ta izračun mora upoštevati podatke iz orodja za majhne onesnaževalce, ki ga je odobrila Komisija in je podatke vanj vnesla organizacija Eurocontrol iz svojega sistema za podporo ETS. Pristojni organ mora o vseh teh izračunih poročati Komisiji. Operaterja se obvesti o rezultatu izračunov pristojnega organa, izračuni emisij, opravljeni v takšnih okoliščinah, pa se obravnavajo kot preverjene emisije operatorja zrakoplovov za namene členov 11a, 12, 14 in 28a.

Predlog spremembe  22

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1

Direktiva 2003/87/ES

Člen 28 a – odstavek 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Komisija bo po skupščini organizacije ICAO v letu 2016 Evropskemu parlamentu in Svetu poročala o ukrepih za izvajanje globalnega tržnega ukrepa, ki se bo za emisije začel uporabljati od leta 2020 dalje, po potrebi skupaj s predlogi.

7. Komisija vsako leto poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o napredku pri pogajanjih in pripravah na skupščino ICAO leta 2016 ter o svojih prizadevanjih, da bi bil pristop na podlagi zračnega prostora mednarodno sprejet med tretjimi državami. Komisija bo po skupščini organizacije ICAO v letu 2016 Evropskemu parlamentu in Svetu poročala tudi o doseženih rezultatih skupščine. Če bo sprejet globalni tržni ukrep, ki ga bo mogoče ratificirati, bo poročilo po potrebi vsebovalo tudi predloge, s katerimi bi se odzvali na ta razvoj dogodkov. K predlogom bi bilo treba priložiti podrobne ocene učinka.

Če se globalni ukrep od leta 2020 ne bo začel uporabljati, se bo v navedenem poročilu proučilo ustrezno področje uporabe za zajetje emisij iz dejavnosti v države zunaj EGP in iz njih od leta 2020 dalje ob nadaljnji odsotnosti takega globalnega ukrepa. Komisija v svojem poročilu tudi preuči rešitve za druge posledice, do katerih lahko pride zaradi uporabe odstavkov 1 do 4 ob hkratnem ohranjanju enake obravnave vseh operatorjev na isti progi.“

Če se globalni ukrep od leta 2020 ne bo začel uporabljati, se bo v navedenem poročilu proučilo ustrezno področje uporabe za zajetje emisij iz dejavnosti v države zunaj EGP in iz njih od leta 2016 dalje ob nadaljnji odsotnosti takega globalnega ukrepa. Komisija v svojem poročilu tudi preuči rešitve za druge posledice, do katerih lahko pride zaradi uporabe odstavkov 1 do 4 ob hkratnem ohranjanju enake obravnave vseh operatorjev na isti progi.“

Predlog spremembe  23

Predlog direktive

Priloga

Direktiva 2003/87/ES

Priloga II c – obrazložitveni del – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za obdobje od leta 2014 do leta 2020 in brez poseganja v globalni tržni ukrep, ki bo v uporabi od leta 2020, je delež, ki se uporablja za lete med državami članicami EGP in državami v razvoju, katerih delež vseh tonskih kilometrov iz mednarodnega civilnega letalstva je pod 1 %, enak nič. Države, ki se za namene tega predloga obravnavajo kot države v razvoju, so tiste, ki imajo v času sprejema tega predloga prednostni dostop do trga Unije v skladu z Uredbo (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta, torej tiste, ki jih Svetovna banka leta 2013 ni uvrstila med države z visokim ali višjim srednjim dohodkom.

Za obdobje od leta 2014 do leta 2016 in brez poseganja v globalni tržni ukrep, ki bo v uporabi od leta 2020, je delež, ki se uporablja za lete med državami članicami EGP in državami v razvoju, katerih delež vseh tonskih kilometrov iz mednarodnega civilnega letalstva je pod 1 %, enak nič. Države, ki se za namene tega predloga obravnavajo kot države v razvoju, so tiste, ki imajo v času sprejema tega predloga prednostni dostop do trga Unije v skladu z Uredbo (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta, torej tiste, ki jih Svetovna banka leta 2013 ni uvrstila med države z visokim ali višjim srednjim dohodkom.

Predlog spremembe  24

Predlog direktive

Priloga

Direktiva 2003/87/ES

Priloga II c – obrazložitveni del – odstavek 6 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Tudi delež emisij iz člena 28a za lete v najbolj oddaljene regije in iz njih se izračuna v skladu s spodnjo razpredelnico, ki se pred sprejetjem dopolni z deleži, ki se smiselno določijo z uporabo iste enačbe na podlagi najboljših razpoložljivih podatkov, tudi s pomočjo organizacije Eurocontrol.

Predlog spremembe  25

Predlog direktive

Priloga

Direktiva 2003/87/ES

Priloga II c – tabela – vrstica 37

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kitajska vključno s Hong Kongom, Macaom in Tajvanom

KITAJSKA vključno s Hongkongom in Macaom

Predlog spremembe  26

Predlog direktive

Priloga

Direktiva 2003/87/ES

Priloga II c – tabela – vrstica 147 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

TW TAJVAN

Predlog spremembe  27

Predlog direktive

Priloga II c – tabela – za zadnjo vrstico – vrstice 172 a - 172 i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Guadeloupe

 

Francoska Gvajana

 

Martinik

 

Reunion

 

Saint-Barthélemy

 

Saint-Martin

 

Azori

 

Madeira

 

Kanarski otoki

  • [1]               Še ni bil objavljen v Uradnem listu.

OBRAZLOŽITEV

Zakaj je treba omejiti emisije toplogrednih plinov iz letalstva?

Emisije toplogrednih plinov iz letalstva hitro naraščajo. Mednarodna organizacija za civilno letalstvo predvideva, da bi po scenariju neukrepanja te emisije do leta 2040 dosegle 1900 Mt.

 

Vir: ICAO

Po drugih ocenah so do leta 2050 predvidene količine 3500 do 4500 Mt. 3,5 giga ton predstavlja 20 % količine, ki je po stališču Medvladnega foruma o podnebnih spremembah globalne emisije leta 2050 ne smejo preseči, če naj podnebna sprememba ne presega 2 stopinj.

 

Stališče s petega Medvladnega foruma o podnebnih spremembah (2013) je, da je treba globalne emisije do leta 2050 drastično zmanjšati, da bi bila za izpolnitev cilja dveh stopinj tistega leta dvotretjinska verjetnost.

Vir: Medvladni forum o podnebnih spremembah (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC).

Mednarodna skupnost je za ureditev letalskih emisij zadolžila organizacijo CIAO leta 1997 s Kjotskim protokolom. Čeprav Kjotski protokol glede izziva podnebnih sprememb ni dovolj ambiciozen, je treba priznati, da je vsaj Evropska unija ravnala v skladu s svojimi zavezami in omejila emisije. Res pa je, da se za omejitev emisij iz letalstva niso izvajali nobeni pomembni ukrepi.

Letalski sektor mora sodelovati pri prizadevanjih za omejitev podnebnih sprememb tudi zaradi pravičnosti glede na druge načine prevoza. Letalstvo je žal okolju najmanj prijazen način prevoza. Medtem ko so drugi načini močno regulirani in so zanje določeni številni davki in pristojbine, se letalstvo na evropski ravni še ni obravnavalo.

 

Zakonodaja iz leta 2008 ter kritika tretjih držav in njena legitimnost

Zakonodajo, s katero je bilo letalstvo vključeno v sistem ETS, je po skoraj dveh letih razprave, v katero so bili vključene vse zainteresirane strani, Svet sprejel soglasno, Evropski parlament pa z več kot 90 % večino. Bistvo zakonodaje je bila vključitev vseh letov z vzletom in pristankom v Evropi. To je bil razlog za kritiko tretjih držav. Po sodnem postopku, ki ga je sprožila družba American Airlines, je Sodišče EU odločilo, da je ta vključitev popolnoma v skladu z mednarodnim pravom. Kljub trditvam tretjih držav, ki včasih omenjajo ogromno breme za ta njihov sektor, so stroški precej zmerni. Po zadnjih podatkih je bil strošek za Ryanair 0,03 EUR in za Easyjet 0,11 EUR (druge letalske družbe z manj učinkovito floto so verjetno imele nekoliko višje stroške). Stroški davkov in pristojbin, ki jih določajo države članice EU ali tretje države, so veliko višji.

Država

Pravo

Strošek posameznega leta

Nemčija

Luftverkehrssteuer

do 42,18 EUR glede na namembni kraj

Združeno kraljestvo

potniška dajatev (APD)

do več kot 184 GBP na 6000 milj

ZDA

mednarodna prevozna taksa

 

16,30 USD na potnika

EU

sistem trgovanja z emisijami (ETS)

0,03 EUR (Ryanair)

do 2 EUR na medcelinski let (ocena Komisije)

Indija

odhodna taksa + 10,3 % zaračunana storitev (na dajatev za razvoj letališča v Delhiju)

7,40 EUR, 10 USD

+19 €, 25 USD (samo v Delhiju)

Avstrija

Flugabgabegesetz

do 35 EUR glede na razdaljo

Eden od pomembnih argumentov tretjih držav je, da je zakonodaja Evropske unije zaradi ekstrateritorialnosti nezakonita. Po mnenju Sodišča EU je ta argument neveljaven, saj so zajeti zgolj leti z vzletom in pristankom v Evropi. Obveznost predaje pravic pa je seveda višja, če je let daljši, kar pa ni posebnost zakonodaje EU. Tudi za nacionalne davke in pristojbine se uporablja isto načelo; na primer britanska pristojbina je znatno višja za let v Mehiko kot za let v Kanado, čeprav razlika v razdalji med tema dvema državama večinoma sovpada z ozemljem Združenih držav. Glej spodnji zemljevid:

Za let v Toronto (Kanada) se zaračuna potniška dajatev (APD) 130 GBP (156 EUR).

 

Za let v poslovnem razredu iz Londona v Ciudad de Mexico (okoli 5000 milj) se zaračuna potniška dajatev (APD) 162 GBP (195 EUR).

Proces v okviru organizacije ICAO in zakonodaja o ustavitvi ure

Čeprav kritika tretjih držav ni legitimna, se je Evropska unija odzvala na njihove argumente. Rečeno je bilo, da je evropska zakonodaja ovira za sklenitev mednarodnega sporazuma. To nikakor ne drži, vendar je Komisija kot znak dobre volje vseeno predlagala omejitev sistema na lete znotraj Evrope za obdobje enega leta, kar naj bi pomagalo pri prizadevanjih za boljši dogovor na generalni skupščini organizacije ICAO septembra in oktobra 2013.

Zakonodaja je jasna:

„Odstopanje, določeno v tem sklepu, se nanaša samo na letalske emisije iz leta 2012“.

(10) (...) Unija je to odstopanje zagotovila, da bi na 38. zasedanju skupščine ICAO olajšala dosego dogovora o realističnem časovnem načrtu za oblikovanje globalnega tržnega ukrepa po 38. zasedanju skupščine ICAO ter o okviru, ki bo v obdobju do uporabe globalnega tržnega ukrepa olajšal celovito uporabo nacionalnih in regionalnih tržnih ukrepov na področju mednarodnega letalstva.

Organizacija ICAO je na skupščini septembra in oktobra 2013 sprejela resolucijo, ki je vsebovala zavezo o „oblikovanju globalnega tržnega ukrepa za mednarodno letalstvo ob upoštevanju zahtev iz odstavka 19“. Gre za pomemben korak, resolucija pa žal vsebuje tudi vrsto pogojev in predpogojev. Zato nikakor ni gotovo, da bo organizacija ICAO na skupščini leta 2016 dejansko uspela sprejeti jasna pravila za globalni tržni ukrep. Upoštevati je treba, da je organizacija ICAO že na skupščini leta 2001 podprla trgovanje z emisijami, žal pa do sedaj ni bilo nobenega resničnega napredka.

                                                                                                      

Če vse to primerjamo z zelo drugačnim napredkom, ki je bil dosežen z okvirno konvencijo Združenih narodov o podnebnih spremembah (UNFCCC), je treba reči, da je imela celo 19. konferenca pogodbenic (COP 19) v Varšavi več konkretnih in pozitivnih rezultatov kot skupščina organizacije ICAO. Evropska unija je postavila zelo pomemben pogoj za nadaljnje spremembe svoje zakonodaje, in sicer da je treba sprejeti okvir za nacionalne in regionalne sisteme, na primer za sistem EU. Žal se to ni zgodilo.

Letalski sektor, ki ga zastopa predvsem Mednarodno združenje letalskih prevoznikov (IATA), je v procesu v okviru organizacije ICAO žal v veliki meri nasprotoval Evropski uniji, treba pa je priznati, da je združenje IATA prispevalo h globalnemu procesu. Zaveza sektorja, da bo zmanjšal emisije za 50 % do leta 2050, sega veliko dlje od besedila organizacije ICAO.

Posledice za EU po skupščini organizacije ICAO

Številne zainteresirane strani, na primer evropsko združenje nizkocenovnih letalskih prevoznikov ELFAA, ki pokrivajo skoraj 50 % notranjih letov v Evropi, številne nevladne organizacije in številni poslanci Parlamenta pozivajo, naj se veljavne zakonodaje ne spreminja. To bi pomenilo, da bi se s 1. majem naslednjega leta začel izvrševati celotni sistem ETS, ki bi vključeval medcelinske lete z vzletom in pristankom v Evropi z njihovo celotno razdaljo. Drugi (veliko zainteresiranih strani to stališče zagovarja v zakulisju) se zavzemajo za podaljšanje veljavnosti sklepa o ustavitvi ure do leta 2016 ali celo 2020, kar bi pomenilo, da bi bili še veliko let zajeti le notranji leti v Evropi, tudi če letijo prek evropskega zračnega prostora.

Predlog Komisije s pristopom na podlagi zračnega prostora je kompromis med tema dvema skrajnostma.

 

Vir: Evropska komisija

To pomeni, da so zajeti vsi leti z vzletom in/ali pristankom v Evropi na delu poti v evropskem zračnem prostoru. Let iz Pariza ali Londona na letališče v Carigrad (to je zelo pomembno, saj bodo v Carigradu v bližnji prihodnosti odprli največje letališče na svetu) bi bil zajet do grške meje, se pravi skoraj 100-odstotno. Na podlagi sklepa o ustavitvi ure ta let sploh ni zajet. S pristopom na podlagi zračnega prostora bi bilo pri letu do letalskega vozlišča v Emiratih zajetih skoraj 50 % emisij.

Predlog poročevalca

Poročevalec načelno podpira predlog Evropske komisije. Čeprav je prepričan, da pritiski tretjih držav niso utemeljeni, je treba upoštevati, da bi celovito izvajanja sistema lahko negativno vplivalo na mednarodni proces. Pristop na podlagi zračnega prostora ima v primerjavi z „ustavitvijo ure“ več prednosti:

1)        Varstvo okolja in podnebja:

Predlog Komisije vključuje približno 40 % emisij glede na izvorno pravno ureditev, sklep o ustavitvi ure pa jih je vključeval le približno 20 %.

2)        Posledice za mednarodna pogajanja:

Preprosto podaljšanje veljavnosti sklepa o ustavitvi ure bi se lahko razumelo kot brezpogojna predaja Evropske unije. Če je na mednarodni ravni prišlo do napredka, se je to zgodilo predvsem zaradi pritiska Unije. Številni predlogi, ki se obravnavajo v okviru organizacije ICAO, ne bi dejansko zmanjšali emisij iz letalstva, pač pa se v njih upošteva le z vidika ogljika nevtralna rast od leta 2020. Glavna strategija organizacije ICAO temelji na kompenzacijah (pri čemer gre v glavnem za mehanizem čistega razvoja (CDM)) in biogoriva. Glede na kritično razpravo o teh dveh instrumentih v Evropski uniji je pomembno pokazati, da obstaja alternativna možnost. Naš sistem dejansko zagotavlja zmanjševanje emisij, pa čeprav le za 5 %.

3)        Konkurenčni položaj evropskih letališč in letalskega sektorja:

S sklepom o ustavitvi ure se posega v konkurenčnost evropskih letalskih družb in letališč. Če bomo veljavnost sklepa podaljšali, bo to koristilo velikim letalskim vozliščem v bližini Evropske unije, kot je Carigrad. Letalske družbe, ki letijo pretežno znotraj Evrope, so v neugodnem konkurenčnem položaju v primerjavi z letalskimi družbami, ki lahko navzkrižno subvencionirajo polete znotraj Evropske unije.

4)        Pravni položaj:

Glede na sodbo Sodišča in na Čikaško konvencijo je jasno, da je pristop na podlagi zračnega prostora popolnoma v skladu z mednarodnim pravom. Ta pristop je v prvi polovici septembra soglasno podprl Svet organizacije ICAO. Resolucija organizacije ICAO, ki ne vključuje tega pristopa, glede tega vprašanja ni pravno zavezujoča, saj so EU in številni drugi izrekli pridržke.

Spremembe, ki jih predlaga poročevalec

Poročevalec sicer predlaga, da bi predlog Komisije v čim večji meri ohranili, nekaj predlogov sprememb pa se zdi smiselnih.

1.        Pravni položaj po letu 2016:

Sprememba direktive je upravičena le zato, ker se v letu 2016 pričakuje preboj s pravno zavezujočim sporazumom za globalno letalstvo. Ta je sicer realno možen, ni pa zagotovljen. Zato je smiselno omejiti pristop na podlagi zračnega prostora na obdobje do leta 2016 in ponovno uvesti polni sistem za trgovanje z emisijami od leta 2017. Če bo organizacija ICAO leta 2016 dejansko sprejela mednarodni sporazum, bi morala biti Evropska unija seveda pripravljena na ustrezno spremembo zakonodaje.

2.        Predlogi sprememb za povečanje ambicij in okoljske skladnosti ter za zagotavljanje enake obravnave z drugimi sektorji:

Raven prodaje na dražbi v sistemu ETS za letalstvo je le 15 %, medtem ko je v ostalih sektorjih v povprečju 40 %. Omejitev je le 5 %, medtem ko je v drugih sektorjih 21 %. To je bil vedno predmet kritike, zato je Evropski parlament že v letih 2007 in 2008 v zakonodajnem postopku zahteval enako obravnavo vseh sektorjev. S pristopom na podlagi zračnega prostora se emisije, zajete v sistemu ETS, zmanjšajo na 40 % glede na izvorni sistem. Da bi omejili škodo za okolje, je upravičeno povečati prodajo na dražbi, emisije pa je treba zmanjšati (omejitev) vsaj na raven, ki za druge sektorje velja že od začetka leta 2013.

Za napredek je ključno izvajanje veljavne zakonodaje

Poročevalec je bil obveščen, da nekatere države članice trenutno odlašajo z izvajanjem zakonodaje, čeprav je sistem EU ETS omejen na lete znotraj Evrope. Nekatere tretje države, kot sta Kitajska in Indija, zavračajo predajo pravic za lete znotraj Evrope, na primer za lete med Frankfurtom in Londonom. Poročevalcu se zdi nesprejemljivo, da bi s Svetom razpravljali o izidu katerega koli zakonodajnega predloga, preden postane jasno, da se izvaja zelo omejena zakonodaja o ustavitvi ure. Ni sprejemljivo, da nekatere tretje države, kot sta Kitajska in Indija, pri delovanju v Evropski uniji zavračajo ravnanje v skladu z evropsko zakonodajo.

Sprejetje do aprila je ključno

Vsi, ki ne želijo ohraniti EU ETS za letalstvo v izvorni obliki, po kateri so vsi medcelinski leti zajeti od vzleta do končnega cilja, si morajo prizadevati za dogovor o spremembi direktive do aprila, sicer bo treba s 1. majem začeti izvajati izvorno zakonodajo. Zato je bil sprejet dogovor o ambicioznem časovnem okviru, tudi z odgovornimi osebami v odboru za promet. Poročevalec meni, da bi bilo treba sprejeti dogovor o spremembi in se je pripravljen pogovoriti z vsemi zainteresiranimi stranmi, Evropskemu parlamentu pa odsvetuje, da bi kakršen koli kompromis omejil le na podaljšanje veljavnosti sklepa o ustavitvi ure.

MNENJE Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (24.1.2014)

za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti zaradi izvajanja mednarodnega sporazuma o uporabi enotnega globalnega tržnega ukrepa za emisije iz mednarodnega letalstva od leta 2020
(COM(2013)0722 – C7‑0374/2013 – 2013/0344(COD))

Pripravljavka mnenja: Eija-Riitta Korhola

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Podnebne spremembe so problem svetovnih razsežnosti, zato ga je treba reševati na svetovni ravni. Odločitev o vključitvi letalstva v sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS) je bila sprejeta zaradi počasnega napredovanja postopka v okviru Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO) in se je takrat zdela pravilna. Zdelo se je tudi, da bi lahko bila zgled drugim in bi mednarodno skupnost lahko spodbudila k opredelitvi resnično globalne rešitve. Takrat je veliko držav že načrtovalo tržne ukrepe, vendar se je dogovor na svetovni ravni zdel še zelo oddaljen. Vendar je po sprejetju sistema EU ETS za letalstvo uvedba določil sistema tudi za prevoznike iz tretjih držav takoj povzročila veliko zaskrbljenost , kmalu zatem pa so se jasno pokazale njene posledice. V času izvajanja sistema EU ETS za letalstvo od začetka leta 2012 so tretje države proti državam članicam in njihovim letalskim družbam uvedle povračilne ukrepe, ki so v veliki meri oslabili konkurenčnost in možnosti letalskih družb za rast. Zaradi teh ukrepov in očitne nepripravljenosti tretjih držav za sodelovanje in upoštevanje sistema EU ETS je EU začasno ustavila njegovo izvajanje za tretje države (ukrep „Stop the clock‟), kar se je odtlej izkazalo za pravilno in modro odločitev.

Sedanje stanje

Pripravljavka mnenja meni, da je več razlogov, zakaj je treba dopustiti, da se postopek v okviru ICAO razvije po mirni poti, ne da bi tretjim državam še naprej poskušali nalagati notranjo zakonodajo EU, kar bi ogrozilo sam postopek v okviru ICAO, obenem pa bi države članice in letalske družbe v EU izpostavilo tveganju nadaljnjih povračilnih ukrepov in trgovinskih vojn. Prvi je, da so bile sprejete odločitve o globalnem tržnem ukrepu in je postopek v fazi izvajanja. Globalno rešitev je mogoče doseči samo v okviru ICAO. Drugi razlog je, da globalni mehanizem prvič aktivno podpirajo tudi države zunaj EU in glavni akterji. Nazadnje pa globalno rešitev, katere uresničitev je bliže kot kdajkoli, podpirajo tudi vse zainteresirane strani, vključno z letalskimi prevozniki in letalsko industrijo. Države so sedaj pripravljene ter bolj vključene in voljne doseči dogovor. Poleg tega je ICAO jasno zavrnil predlog EU o zračnem prostoru.

Zaključek

Pripravljavka mnenja meni, da mora EU iz navedenih razlogov aktivno spodbujati globalni dogovor in prenehati z enostranskimi ukrepi, zaradi katerih bo proces le nazadoval. Izogibati se mora vsem ukrepom, ki bi jih njeni mednarodni partnerji razumeli kot nekonstruktivne in bi ovirali pogajanja v okviru ICAO. Vsa poročila tretjih držav glede tega predloga kažejo nasprotno, zato pripravljavka mnenja predlaga, da se ukrep začasne ustavitve izvajanja za države zunaj EGP nadaljuje do leta 2016. Obenem bi v tem obsegu EU ETS EU še naprej ohranila vodilno vlogo pri zgodnjem ukrepanju za omejitev emisij iz letalstva. Čeprav ima EU izključno pravico do sprejemanja zakonodaje na svojem ozemlju, pripravljavka mnenja meni, da to ni pravi pristop, če res želimo doseči globalno rešitev. Diplomacija na področju podnebja pomeni, da morajo vse udeležene strani sodelovati, da bi s skupnimi močmi dosegle skupni cilj. Poleg doseganja globalne rešitve mora biti prednostna naloga EU zagotoviti dobrobit, konkurenčnost in operativne možnosti njene letalske industrije v tej zelo konkurenčni panogi.

Iz zgoraj omenjenih razlogov pripravljavka mnenja predlaga nadaljevanje ukrepa začasne ustavitve izvajanja za države zunaj EGP do generalne skupščine ICAO leta 2016, da bi dosegli resnično globalno rešitev, ki bo zares koristila podnebju in vsem vključenim akterjem.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, naj upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Unija si prizadeva doseči prihodnji mednarodni sporazum, da bi nadzorovala vplive toplogrednih plinov iz letalstva, medtem pa z neodvisnim ukrepanjem omejuje vpliv podnebnih sprememb iz letalskih dejavnosti na letališča in z letališč v Uniji. Za zagotovitev, da se ti cilji medsebojno dopolnjujejo in si ne nasprotujejo, je primerno upoštevati razvoj na mednarodnih forumih in stališča, sprejeta na teh forumih, pri tem pa zlasti upoštevati resolucijo, ki vsebuje „Konsolidirano izjavo o nadaljevanju politik in praks organizacije ICAO v zvezi z okoljsko zaščito“, sprejeto na 38. zasedanju skupščine Mednarodne organizacije za civilno letalstvo (ICAO).

(1) Unija si prizadeva doseči prihodnji mednarodni sporazum, da bi nadzorovala vplive toplogrednih plinov iz letalstva. Poleg tega se upoštevajo razvoj na mednarodnih forumih in stališča, sprejeta na teh forumih, pri tem pa zlasti resolucija, ki vsebuje „Konsolidirano izjavo o nadaljevanju politik in praks organizacije ICAO v zvezi z okoljsko zaščito“, sprejeto na 38. zasedanju skupščine Mednarodne organizacije za civilno letalstvo (ICAO).

Predlog spremembe  2

Predlog direktive

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Zato je zaželeno, da se zahteve iz Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta začasno štejejo kot izpolnjene, kadar se spoštujejo obveznosti v zvezi z določenim deležem emisij iz letov na letališča v tretje države in s teh letališč. Unija pri tem poudarja, da se zahteve lahko uporabijo v zvezi z določenim deležem emisij iz letov na letališča v države Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in s teh letališč, in sicer na enak način kot se lahko pravne zahteve uporabijo za več emisij iz letov na takšna letališča in z njih.

črtano

__________________

 

Direktiva 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, str. 32).

 

Obrazložitev

Uvodna izjava je odveč, saj se področje uporabe direktive omeji le na lete znotraj EGP.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Medtem ko uporaba Direktive 2003/87/ES še naprej temelji na prihodih na letališča v Uniji ali odhodih z njih, je organizacija Eurocontrol zaradi enostavnega in učinkovitega omejevanja uporabe regionalnih tržnih ukrepov v obdobju 7 let, dokler ne začne delovati globalni tržni ukrep, deleže izračunala na podlagi deleža razdalje velikega kroga med glavnimi letališči v EGP in tretjih državah, ki ne presega razdalje 12 milj od najbolj oddaljene točke obale EGP. Ker Unija ne meni, da bi moral globalni tržni ukrep temeljiti na dejanskih razmislekih o zračnem prostoru, kot je to v primeru prihodov na letališča ali odhodov z njih, je pomen deležev omejen na obdobje do leta 2020.

črtano

Obrazložitev

Uvodna izjava je odveč, saj se področje uporabe direktive omeji le na lete znotraj EGP.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Da se določi delež preverjenih emisij za lete na letališča v tretje države in s teh letališč, je treba poznati celotne emisije iz letov. Toda emisije, ki niso zajete v navedenem deležu, niso upoštevane.

črtano

Predlog spremembe  5

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Kar zadeva lete v in iz tretjih držav, bi operator zrakoplovov moral imeti možnost, da se odloči, da ne bo poročal o preverjenih emisijah iz teh letov, ampak se bo namesto tega zanesel na določitev ocenjenih emisij, ki ne nastanejo izven držav članic EGP zaradi takšnih letov, ta določitev pa je kolikor je možno natančna.

črtano

Predlog spremembe  6

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Uporaba deleža za preverjene emisije za lete na letališča v tretje države in s teh letališč ali uporaba alternativnega pristopa s strani operatorjev bi se morala nanašati na emisije od leta 2014, zato da imajo operatorji čas za razumevanje teh pristopov pri načrtovanju letalskih dejavnosti.

črtano

Predlog spremembe  7

Predlog direktive

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Brez poseganja v globalni tržni ukrep, ki bo v uporabi od leta 2020, je treba emisije iz letov v države v razvoju in iz teh držav, katerih delež, v tonskih kilometrih, v dejavnostih mednarodnega civilnega letalstva je pod 1 %, izvzeti iz obdobja od 2014 do 2020. Države, ki se za namene tega predloga obravnavajo kot države v razvoju, so tiste, ki imajo v času sprejema tega predloga prednostni dostop do trga Unije v skladu z Uredbo (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta, torej tiste, ki jih Svetovna banka leta 2013 ni uvrstila med države z visokim ali višjim srednjim dohodkom.

črtano

Predlog spremembe  8

Predlog direktive

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 1

Direktiva 2003/87/ES

Člen 28a - odstavek 1 - pododstavek 1 - točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

vse emisije iz letov v države zunaj Evropskega gospodarskega prostora in iz teh držav v letu 2013;

vse emisije iz letov v države zunaj Evropskega gospodarskega prostora in iz teh držav za vsako koledarsko leto, začenši z letom 2013 do vključno leta 2020;

Predlog spremembe  9

Predlog direktive

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 1

Direktiva 2003/87/ES

Člen 28a – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

emisije iz letov v države zunaj Evropskega gospodarskega prostora in iz teh držav v vsakem koledarskem letu med letom 2014 in letom 2020, kadar je operator takih letov predal pravice v skladu z deleži svojih preverjenih emisij iz navedenih letov, navedenih v skladu s Prilogo IIc ali izračunanih v skladu z odstavkom 6;

črtano

Predlog spremembe  10

Predlog direktive

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 1

Direktiva 2003/87/ES

Člen 28a – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Preverjene emisije iz odstavka 1(b), izračunane v skladu s Prilogo IIc, se za namene člena 11a ter členov 12 in 14 obravnavajo kot preverjene emisije operatorja zrakoplovov.

črtano

Predlog spremembe  11

Predlog direktive

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 1

Direktiva 2003/87/ES

Člen 28a – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar so skupne letne emisije operatorja zrakoplovov nižje od 25 000 ton, se njegove emisije z odstopanjem od člena 3g, členov 12 in 15 ter člena 18a štejejo za preverjene emisije, če so določene z uporabo orodja za majhne onesnaževalce, ki ga je odobrila Komisija in je podatke vanj vnesla organizacija Eurocontrol iz svojega sistema za podporo ETS, države članice pa lahko za nekomercialne operatorje zrakoplovov izvajajo poenostavljene postopke, če njihova natančnost ni manjša od tiste, ki jo zagotavlja tako orodje.

Kadar so skupne letne emisije operatorja zrakoplovov nižje od 25 000 ton, se njegove emisije z odstopanjem od člena 3g, členov 12 in 15 ter člena 18a štejejo za preverjene emisije, če so določene z uporabo podatkov sistema za podporo ETS organizacije Eurocontrol, države članice pa lahko za nekomercialne operatorje zrakoplovov izvajajo poenostavljene postopke, če njihova natančnost ni manjša od tiste, ki jo zagotavlja tako orodje.

Obrazložitev

Vloga orodja za majhne onesnaževalce v tem kontekstu ni samoumevna, saj je poročilo o emisijah mogoče pridobiti prek sistema za podporo ETS, če ima prevoznik licenco za njegovo uporabo.

Predlog spremembe  12

Predlog direktive

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 1

Direktiva 2003/87/ES

Člen 28a – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Z odstopanjem od člena 12(2a) in člena 14(3) za lete v države članice zunaj EGP in iz teh držav se lahko operator zrakoplovov odloči, da ne bo poročal o emisijah z uporabo deležev v Prilogi IIc, zato da te emisije izračuna pristojni organ. Ta izračun mora upoštevati podatke iz orodja za majhne onesnaževalce, ki ga je odobrila Komisija in je podatke vanj vnesla organizacija Eurocontrol iz svojega sistema za podporo ETS. Pristojni organ mora o vseh teh izračunih poročati Komisiji. Izračuni emisij, opravljeni v takšnih okoliščinah, se obravnavajo kot preverjene emisije operatorja zrakoplovov za namene členov 11a, 12, 14 in 28a.

črtano

Predlog spremembe  13

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Priloge se spremenijo, kot je določeno v Prilogi k tej direktivi.

črtano

Predlog spremembe  14

Predlog direktive

Priloga

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

[...]

črtano

POSTOPEK

Naslov

Sprememba Direktive 2003/87/ES o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti zaradi izvajanja mednarodnega sporazuma o uporabi enotnega globalnega tržnega ukrepa za emisije iz mednarodnega letalstva od leta 2020

Referenčni dokumenti

COM(2013)0722 – C7-0374/2013 – 2013/0344(COD)

Pristojni odbor

     Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

24.10.2013

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

24.10.2013

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Eija-Riitta Korhola

20.11.2013

Obravnava v odboru

16.12.2013

 

 

 

Datum sprejetja

23.1.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

29

22

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Amelia Andersdotter, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Zbigniew Zaleski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Maria Badia i Cutchet, Yves Cochet, Rachida Dati, Ioan Enciu, Věra Flasarová, Françoise Grossetête, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Werner Langen, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov), Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Paul Besset, Janusz Władysław Zemke

MNENJE Odbora za promet in turizem (22.1.2014)

za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti zaradi izvajanja mednarodnega sporazuma o uporabi enotnega globalnega tržnega ukrepa za emisije iz mednarodnega letalstva od leta 2020
(COM(2013)0722 – C7‑0374/2013 – 2013/0344(COD))

Pripravljavec mnenja: Mathieu Grosch

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Emisije toplogrednih plinov iz letalstva hitro naraščajo, čeprav jih je v primerjavi z vsemi emisijami zgolj za okoli tri odstotke. Mednarodna organizacija za civilno letalstvo (ICAO) je ocenila, da so se emisije CO2 v letalstvu od leta 1990 do leta 2006 skoraj podvojile, medtem ko se je skupna uporaba fosilnih goriv povečala za 34 %. Do leta 2020 naj bi se po napovedih povečala za 63–88%, prav za to obdobje pa se je EU zavezala, da bo svoje izpuste zmanjšala za 20 % glede na ravni iz leta 1990.

Problem globalnega segrevanja se lahko učinkovito rešuje le z mednarodnim pristopom. Ne emisije ogljika ne podnebne spremembe ne poznajo meja med državami. Zato bi bilo treba na svetovni ravni sprejeti iste podnebne cilje, kar bo mogoče doseči samo s pomočjo sporazuma v okviru Mednarodne organizacije za civilno letalstvo.

Leta 2013 je skupščina Mednarodne organizacije za civilno letalstvo potrdila, da bi bili za spodbujanje trajnostne rasti v letalskem prometu potrebni tržni ukrepi in da so za to izvedljive tri možnosti (obvezni pobot z delitvijo prihodkov ali brez nje in trgovanje z emisijami). Odločila se je razviti globalni tržni ukrep, o katerem naj bi odločali na skupščini leta 2016 in bi se začel izvajati od leta 2020.

Predlog Komisije

Po zadnjem predlogu Komisije bi bili v celoti izvzeti leti v tretje države za leto 2013 in omejen sistem trgovanja z emisijami, tako da bi zajel le del mednarodnih letov v zračnem prostoru EGP (12 navtičnih milj od najbolj oddaljene točke na zunanji obali EGP) za obdobje 2014–20.

V resoluciji Mednarodne organizacije za civilno letalstvo je predlagano, da bi bili izvzeti leti do in iz držav z nizkim in nižjim srednjim dohodkom, katerih delež je manj kot 1 % mednarodnega letalstva. Poleg tega so bile določene nove stopnje izvzetja za operaterje poslovnih reaktivnih letal. To velja pozdraviti, saj bo prineslo velike prihranke pri stroških usklajevanja brez večjega vpliva na preprečene emisije.

Globalni sporazum ICAO pomeni dolgoročno rešitev

Čeprav je izvzetje držav z nizkim dohodkom pomemben element v resoluciji Mednarodne organizacije za civilno letalstvo, bi utegnila uporaba pristopa o zračnem prostoru ogroziti mednarodno pripravljenost, ki bo potrebna za sklenitev globalnega sporazuma v letu 2016. To tveganje je še večje, ker ni splošno dogovorjene opredelitve evropskega zračnega prostora. Zato v tem mnenju podpiramo podaljšanje pristopa začasne ustavitve izvajanja, ki je bil sprejet za leto 2012, do naslednje skupščine Mednarodne organizacije za civilno letalstvo.

V tem obdobju bi morala Komisija okrepiti dvostranske in večstranske stike s tretjimi državami in spodbujati sporazum Mednarodne organizacije za civilno letalstvo, kot vmesni ukrep pa spodbuditi več držav, da bi se uskladile z evropskim sistemom trgovanja z emisijami ali sprejele primerljive ukrepe. To bi bilo treba dopolniti z drugimi ukrepi za zmanjšanje emisij iz letalstva, zlasti z vzpostavitvijo enotnega evropskega neba, s čimer bi zmanjšali zamude in motnje pri nadzoru zračnega prometa.

Potrebna je stabilnost

V prid podaljšanju začasne ustavitve izvajanja govori pogostnost sprememb, s katerimi se ta sektor sooča v zadnjih letih. Po prvotno napovedani ureditvi naj bi v ETS vključili vse lete v Evropo in iz nje, z ureditvijo, ki je bila leta 2012 dejansko uveljavljena, pa so izključeni leti v tretje države in iz njih. Komisija zdaj predlaga, da bi izključitev veljala še za leto 2013, nato pa bi uvedli tretjo ureditev za obdobje 2014–2020.

Pripravljavec mnenja pa nasprotno predlaga ohranitev ureditve iz leta 2012 vsaj do leta 2016 in celo do 2020, če bi se na naslednji skupščini Mednarodne organizacije za civilno letalstvo dogovorili o uvedbi globalnega ukrepa od leta 2020 dalje. Če sporazuma ne bo, bi od leta 2017 dalje sprejeli pristop o zračnem prostoru.

Tako bi kar najbolj povečali možnosti za sklenitev mednarodnega sporazuma, ne da bi bilo treba postaviti pod vprašaj pravico EU do urejanja svojega zračnega prostora, kar ji zagotavlja konvencija o mednarodnem civilnem letalstvu in je potrdilo tudi Sodišče. EU bi svojim mednarodnim partnerjem pokazala pripravljenost na konstruktivno sodelovanje v mednarodnih in dvostranskih pogajanjih. Nakazala bi tudi, da pričakuje izpolnitev zaveze Mednarodne organizacije za civilno letalstvo, da bo leta 2016 sprejela odločitev, in da odlašanje ni sprejemljivo.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, da obravnava naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Unija si prizadeva doseči prihodnji mednarodni sporazum, da bi nadzorovala vplive toplogrednih plinov iz letalstva, medtem pa z neodvisnim ukrepanjem omejuje vpliv podnebnih sprememb iz letalskih dejavnosti na letališča in z letališč v Uniji. Za zagotovitev, da se ti cilji medsebojno dopolnjujejo in si ne nasprotujejo, je primerno upoštevati razvoj na mednarodnih forumih in stališča, sprejeta na tem forumih, pri tem pa zlasti upoštevati resolucijo, ki vsebuje „Konsolidirano izjavo o nadaljevanju politik in praks organizacije ICAO v zvezi z okoljsko zaščito“, sprejeto na 38. zasedanju skupščine Mednarodne organizacije za civilno letalstvo (ICAO).

(1) Unija si prizadeva doseči prihodnji mednarodni sporazum, da bi nadzorovala vplive toplogrednih plinov iz letalstva. Medtem je primerno upoštevati razvoj na mednarodnih forumih in stališča, sprejeta na tem forumih, pri tem pa zlasti upoštevati resolucijo, ki vsebuje „Konsolidirano izjavo o nadaljevanju politik in praks organizacije ICAO v zvezi z okoljsko zaščito“, sprejeto na 38. zasedanju skupščine Mednarodne organizacije za Civilno letalstvo (ICAO).

Predlog spremembe  2

Predlog direktive

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a) Za letalski sektor je značilna izrazita mednarodna razsežnost. Pobude za varstvo podnebja bi bilo treba sprejeti hitro, saj je take globalne probleme, kot jih povzročajo emisije iz letalstva, mogoče najučinkoviteje obravnavati z mednarodnim pristopom, ki bi vključeval obveznost izvajanja enakih ukrepov ali uresničevanje istih ciljev z uporabo različnih ukrepov. Globalni dogovor v ICAO bi bil najboljša možnost za zagotovitev dolgoročne vzdržnosti.

 

Predlog spremembe  3

Predlog direktive

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Zato je zaželeno, da se zahteve iz Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta4 začasno štejejo kot izpolnjene, kadar se spoštujejo obveznosti v zvezi z določenim deležem emisij iz letov na letališča v tretje države in s teh letališč. Unija pri tem poudarja, da se zahteve lahko uporabijo v zvezi z določenim deležem emisij iz letov na letališča v države Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in s teh letališč, in sicer na enak način kot se lahko pravne zahteve uporabijo za več emisij iz letov na takšna letališča in z njih.

(2) Sprejetje Sklepa 2013/377 EU4a je omogočilo pomemben napredek v Mednarodni organizaciji za civilno letalstvo v smeri sklenitve globalnega dogovora na njenem prihodnjem zasedanju. Za olajšanje takega dogovora, ohranitev konkurenčnosti evropskega sektorja zračnega prometa in preprečevanje povračilnih ukrepov v trgovini je zaželeno, da se določbe o „ustavitvi ure“ začasno podaljšajo – vsaj do naslednje generalne skupščine ICAO v letu 2016.

__________________

__________________

4Direktiva 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, str. 32).

 

 

4aSklep št. 377/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. aprila 2013 o začasnem odstopanju od Direktive 2003/87/ES o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti

Predlog spremembe  4

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Medtem ko uporaba Direktive 2003/87/ES še naprej temelji na prihodih na letališča v Uniji ali odhodih z njih, je organizacija Eurocontrol zaradi enostavnega in učinkovitega omejevanja uporabe regionalnih tržnih ukrepov v obdobju 7 let, dokler ne začne delovati globalni tržni ukrep, deleže izračunala na podlagi deleža razdalje velikega kroga med glavnimi letališči v EGP in tretjih državah, ki ne presega razdalje 12 milj od najbolj oddaljene točke obale EGP. Ker Unija ne meni, da bi moral globalni tržni ukrep temeljiti na dejanskih razmislekih o zračnem prostoru, kot je to v primeru prihodov na letališča ali odhodov z njih, je pomen deležev omejen na obdobje do leta 2020.

(3) Medtem ko uporaba Direktive 2003/87/ES še naprej temelji na prihodih na letališča v Uniji ali odhodih z njih, je organizacija Eurocontrol zaradi enostavnega in učinkovitega omejevanja uporabe regionalnih tržnih ukrepov, dokler se na 39. skupščini organizacije ICAO ne sprejme globalni tržni ukrep, bi se vključitev emisij iz letov v države zunaj Evropskega gospodarskega prostora in iz teh držav ter izračun Eurocontrola glede deleža razdalje velikega kroga med glavnimi letališči v EGP in tretjih državah, ki ne presega razdalje 12 milj od najbolj oddaljene točke obale EGP lahko začela uporabljati od leta 2017, če se na naslednji skupščini ICAO leta 2016 ne bodo dogovorili o globalnem tržnem mehanizmu. Ker Unija ne meni, da bi moral globalni tržni ukrep temeljiti na dejanskih razmislekih o zračnem prostoru, kot je to v primeru prihodov na letališča ali odhodov z njih, je pomen deležev omejen na obdobje do začetka veljavnosti globalnega tržnega ukrepa.

Predlog spremembe  5

Predlog direktive

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Odstopanja v tej direktivi upoštevajo rezultate dvostranskih in večstranskih stikov s tretjimi državami, za katere si bo Komisija v imenu Unije še naprej prizadevala.

(4) Odstopanja v tej direktivi upoštevajo rezultate dvostranskih in večstranskih stikov s tretjimi državami, za katere si bo Komisija v imenu Unije še naprej prizadevala. Če bodo ta pogajanja privedla tretje države k uskladitvi z evropskim sistemom trgovanja z emisijami ali k sprejetju enakovrednih ukrepov, bi bilo treba odstopanja, predvidena v tej direktivi, ustrezno prilagoditi.

Predlog spremembe  6

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) Da bi države članice povečale mednarodno zaupanje v shemo EU, bi morale prihodke iz uporabe evropskega sistema trgovanja z emisijami za letalski sektor izkoristiti za omilitev učinkov emisij iz letalstva. To bi moralo vključevati tudi podporo državam v razvoju pri prizadevanjih za varstvo podnebja v skladu s členom 3d(4) Direktive št. 2003/87/ES.

Predlog spremembe  7

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4b) Evropska unija mora pri pogajanjih o letalskem sporazumu s tretjimi državami vedno vključiti vprašanje trgovanja z emisijami v letalstvu.

Predlog spremembe  8

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Da se določi delež preverjenih emisij za lete na letališča v tretje države in s teh letališč, je treba poznati celotne emisije iz letov. Toda emisije, ki niso zajete v navedenem deležu, niso upoštevane.

črtano

Predlog spremembe  9

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Uporaba deleža za preverjene emisije za lete na letališča v tretje države in s teh letališč ali uporaba alternativnega pristopa s strani operatorjev bi se morala nanašati na emisije od leta 2014, zato da imajo operatorji čas za razumevanje teh pristopov pri načrtovanju letalskih dejavnosti.

črtano

Predlog spremembe  10

Predlog direktive

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Brez poseganja v globalni tržni ukrep, ki bo v uporabi od leta 2020, je treba emisije iz letov v države v razvoju in iz teh držav, katerih delež, v tonskih kilometrih, v dejavnostih mednarodnega civilnega letalstva je pod 1 %, izvzeti iz obdobja od 2014 do 2020. Države, ki se za namene tega predloga obravnavajo kot države v razvoju, so tiste, ki imajo v času sprejema tega predloga prednostni dostop do trga Unije v skladu z Uredbo (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta, torej tiste, ki jih Svetovna banka leta 2013 ni uvrstila med države z visokim ali višjim srednjim dohodkom.

(10) Emisije iz letov v države v razvoju in iz teh držav, katerih delež, v tonskih kilometrih, v dejavnostih mednarodnega civilnega letalstva je pod 1 %, je treba izvzeti iz obdobja od leta 2014 do začetka veljavnosti globalnega tržnega ukrepa. Države, ki se za namene tega predloga obravnavajo kot države v razvoju, so tiste, ki imajo v času sprejema tega predloga prednostni dostop do trga Unije v skladu z Uredbo (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta, torej tiste, ki jih Svetovna banka leta 2013 ni uvrstila med države z visokim ali višjim srednjim dohodkom.

Predlog spremembe  11

Predlog direktive

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a) Tudi pri letih med najbolj oddaljenimi regijami, navedenimi v členu 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije, in celino Evropskega gospodarskega prostora (EGP), bi bilo treba do začetka veljavnosti globalnega tržnega ukrepa uporabiti regionalni tržni pristop. Deleže bi moral izračunati Eurocontrol na podlagi deleža razdalje velikega kroga med glavnimi letališči v EGP in v najbolj oddaljenih regijah, ki ne presega razdalje 12 milj od najbolj oddaljene točke EGP.

Predlog spremembe  12

Predlog direktive

Člen 1 – točka -1

Direktiva 2003/87/ES

Člen 3d – odstavek 4 – točka 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1) Točka 1 člena 3d(4) Direktive št. 2003/87/ES se nadomesti z naslednjim:

 

4. „Države članice uporabijo prihodke od prodaje pravic na dražbi za ukrepe ali raziskave, namenjene obravnavanju podnebnih sprememb.“

Predlog spremembe  13

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1

Direktiva 2003/87/ES

Člen 28 a – odstavek 1 – uvodni stavek

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice z odstopanjem od člena 12(2a) in člena 14(3) zahteve iz navedenih odstavkov obravnavajo kot izpolnjene, kar zadeva:

1. Odstopanja od člena 12(2a) in člena 14(3):

Predlog spremembe  14

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1

Direktiva 2003/87/ES

Člen 28 a – odstavek 1 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) vse emisije iz letov v države zunaj Evropskega gospodarskega prostora in iz teh držav v letu 2013;

(a) Države članice z odstopanjem od člena 12(2a) in člena 14(3) zahteve iz navedenih odstavkov obravnavajo kot izpolnjene, kar zadeva vse emisije iz letov v države zunaj Evropskega gospodarskega prostora in iz teh držav za vsako koledarsko leto od leta 2013 do leta 2016. Če se na skupščini ICAO leta 2016 odločijo za uvedbo globalnega tržnega ukrepa od leta 2020, bo ta ukrep za to obdobje veljal naprej za koledarska leta od 2017 do 2020.

Obrazložitev

S tem bi razširili pristop o začasni zaustavitvi izvajanja in za obdobje, ko bodo potekala pogajanja ICAO, izključili lete, ki prihajajo iz tretjih držav ali so tja namenjeni. Tako ne bo prišlo do sporov z letalskimi družbami, ki so se že pripravile na prvotni predlog iz leta 2012, in bi po zaustavitvi izvajanja od leta 2014 dalje spet uvedli nov sistem.

Predlog spremembe  15

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1

Direktiva 2003/87/ES

Člen 28 a – odstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) emisije iz letov v države zunaj Evropskega gospodarskega prostora in iz teh držav v vsakem koledarskem letu med letom 2014 in letom 2020, kadar je operator takih letov predal pravice v skladu z deleži svojih preverjenih emisij iz navedenih letov, navedenih v skladu s Prilogo IIc ali izračunanih v skladu z odstavkom 6;

(b) Če se skupščina ICAO leta 2016 ne odloči za uvedbo globalnega tržnega ukrepa, države članice štejejo, da so z odstopanjem od členov 12 (2a) in 14 (3) zahteve iz teh odstavkov izpolnjene glede emisij iz letov v države zunaj Evropskega gospodarskega prostora in iz teh držav v vsakem koledarskem letu od leta 2017, kadar je operator takih letov, da bi ustrezno upošteval deleže letov v evropskem zračnem prostoru, predal pravice v skladu z deleži svojih preverjenih emisij iz navedenih letov, navedenih v skladu s Prilogo IIc ali izračunanih v skladu z odstavkom 6;

Obrazložitev

Tako bo od leta 2017 uveden pristop o evropskem zračnem prostoru, če pogajanja v ICAO ne bodo uspešna (gl. predlog spremembe 7).

Predlog spremembe  16

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1

Direktiva 2003/87/ES

Člen 28 a – odstavek 1 – točka ba

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) Dokler ne začnejo veljati globalni tržni ukrepi, države članice z odstopanjem od členov 12 (2a) in 14 (3) štejejo, da so zahteve iz teh odstavkov izpolnjene glede emisij iz letov med najbolj oddaljenimi regijami iz člena 349 in EGP, kadar je, da bi ustrezno upošteval deleže letov v evropskem zračnem prostoru, operator takih letov predal pravice v skladu z deleži, ki jih izračuna Eurocontrol na podlagi deleža razdalje velikega kroga med glavnimi letališči na celini EGP in v najbolj oddaljenih regijah, ki ne presega razdalje 12 milj od najbolj oddaljene točke EGP ali ki je izračunana v skladu z odstavkom 6;

Predlog spremembe  17

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1

Direktiva 2003/87/ES

Člen 28 a – odstavek 1 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) emisije iz letov, ki jih v vsakem koledarskem do leta 2020 opravi nekomercialni operator zrakoplovov, kadar so emisije, za katere je v koledarskem letu odgovoren navedeni operator zrakoplovov, manjše od 1000 ton;

(c) Države članice z odstopanjem od členov 12 (2a) in 14 (3) štejejo, da so zahteve iz teh odstavkov izpolnjene glede emisij iz letov, ki jih do uvedbe globalnih tržnih ukrepov v vsakem koledarskem letu opravi nekomercialni operator zrakoplovov, kadar so emisije, za katere je v koledarskem letu odgovoren navedeni operator zrakoplovov, manjše od 1000 ton;

Predlog spremembe  18

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1

Direktiva 2003/87/ES

Člen 28 a – odstavek 1 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) predajo pravic, ki ustreza preverjenim emisijam iz leta 2013 iz letov med državami EGP, opravljeno do 30. aprila 2015 namesto do 30. aprila 2014, in preverjene emisije iz leta 2013 za lete, o katerih se je poročalo do 31. marca 2015 namesto do 31. marca 2014.

(d) Države članice z odstopanjem od členov 12 (2a) in 14 (3) štejejo, da so zahteve iz teh odstavkov izpolnjene glede predaje pravic, ki ustreza preverjenim emisijam iz leta 2013 iz letov med državami EGP, opravljeno do 30. aprila 2015 namesto do 30. aprila 2014, in preverjene emisije iz leta 2013 za lete, o katerih se je poročalo do 31. marca 2015 namesto do 31. marca 2014.

Predlog spremembe  19

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1

Direktiva 2003/87/ES

Člen 28 a – odstavek 1 – zadnja točka

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Preverjene emisije iz odstavka 1(b), izračunane v skladu s Prilogo IIc, se za namene člena 11a ter členov 12 in 14 obravnavajo kot preverjene emisije operatorja zrakoplovov.

Preverjene emisije iz odstavka 1(b) in (ba), izračunane v skladu s Prilogo IIc, se za namene člena 11a ter členov 12 in 14 obravnavajo kot preverjene emisije operatorja zrakoplovov.

Predlog spremembe  20

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1

Direktiva 2003/87/ES

Člen 28 a – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Z odstopanjem od člena 3d(3) se število pravic, ki jih za obdobje 2013–2020 na dražbi proda vsaka država članica, zmanjša, tako da ustreza deležu njenih dodeljenih emisij iz letalstva, ki izhajajo iz uporabe člena 28(a) do (c).

4. Z odstopanjem od člena 3d(3) se število pravic, ki jih za obdobje 2013–2020 na dražbi proda vsaka država članica, zmanjša, tako da ustreza deležu njenih dodeljenih emisij iz letalstva, ki izhajajo iz uporabe odstavka 1(a) do (c) tega člena.

Obrazložitev

Za razjasnitev, da gre za sklicevanje na novi člen 28a, dodan s to direktivo.

Predlog spremembe  21

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1

Direktiva 2003/87/ES

Člen 28 a – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Z odstopanjem od člena 12(2a) in člena 14(3) za lete v države članice zunaj EGP in iz teh držav se lahko operator zrakoplovov odloči, da ne bo poročal o emisijah z uporabo deležev v Prilogi IIc, zato da te emisije izračuna pristojni organ. Ta izračun mora upoštevati podatke iz orodja za majhne onesnaževalce, ki ga je odobrila Komisija in je podatke vanj vnesla organizacija Eurocontrol iz svojega sistema za podporo ETS. Pristojni organ mora o vseh teh izračunih poročati Komisiji. Izračuni emisij, opravljeni v takšnih okoliščinah, se obravnavajo kot preverjene emisije operatorja zrakoplovov za namene členov 11a, 12, 14 in 28a.

6. Z odstopanjem od člena 12(2a) in člena 14(3) za lete v države članice zunaj EGP in iz teh držav ter za lete na letališče, ki se nahaja v eni od najbolj oddaljenih regij ter iz njega se lahko operator zrakoplovov odloči, da ne bo poročal o emisijah z uporabo deležev v Prilogi IIc, zato da te emisije izračuna pristojni organ. Ta izračun mora upoštevati podatke iz orodja za majhne onesnaževalce, ki ga je odobrila Komisija in je podatke vanj vnesla organizacija Eurocontrol iz svojega sistema za podporo ETS. Pristojni organ mora o vseh teh izračunih poročati Komisiji. Operater, ki se ga obvesti o rezultatu izračunov pristojnega organa, soglaša z zadevnim rezultatom, izračuni emisij, opravljeni v takšnih okoliščinah, pa se obravnavajo kot preverjene emisije operatorja zrakoplovov za namene členov 11a, 12, 14 in 28a.

Predlog spremembe  22

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1

Direktiva 2003/87/ES

Člen 28 a – odstavek 6 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a. Komisija redno obvešča Evropski parlament in Svet o napredku pri pogajanjih v ICAO in s tretjimi državami.

Predlog spremembe  23

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1

Direktiva 2003/87/ES

Člen 28 a – odstavek 7 – prvi pododstavek

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Komisija bo po skupščini organizacije ICAO v letu 2016 Evropskemu parlamentu in Svetu poročala o ukrepih za izvajanje globalnega tržnega ukrepa, ki se bo za emisije začel uporabljati od leta 2020 dalje, po potrebi skupaj s predlogi.

7. Komisija bo po skupščini organizacije ICAO v letu 2016 Evropskemu parlamentu in Svetu poročala o ukrepih za izvajanje globalnega tržnega ukrepa, ki se bo za emisije začel uporabljati od leta 2020 dalje, po potrebi skupaj s predlogi. Predloge bi morale spremljati natančne ocene učinka.

Predlog spremembe  24

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1

Direktiva 2003/87/ES

Člen 28 a – odstavek 7 – drugi pododstavek

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če se globalni ukrep od leta 2020 ne bo začel uporabljati, se bo v navedenem poročilu proučilo ustrezno področje uporabe za zajetje emisij iz dejavnosti v države zunaj EGP in iz njih od leta 2020 dalje ob nadaljnji odsotnosti takega globalnega ukrepa. Komisija v svojem poročilu tudi preuči rešitve za druge posledice, do katerih lahko pride zaradi uporabe odstavkov 1 do 4 ob hkratnem ohranjanju enake obravnave vseh operatorjev na isti progi.“

Če se globalni ukrep ne bo začel uporabljati, se bo v navedenem poročilu proučilo ustrezno področje uporabe za zajetje emisij iz dejavnosti v države zunaj EGP in iz njih ob nadaljnji odsotnosti takega globalnega ukrepa. Komisija v svojem poročilu tudi preuči rešitve za druge posledice, do katerih lahko pride zaradi uporabe odstavkov 1 do 4 ob hkratnem ohranjanju enake obravnave vseh operatorjev na isti progi.

Predlog spremembe  25

Predlog direktive

Priloga IIc – zadnji odstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Delež emisij iz člena 28a za lete v najbolj oddaljene regije in iz njih se izračuna v skladu s spodnjo razpredelnico, pred sprejetjem dopolnjeno z deleži, ki izhajajo iz enačbe na podlagi najboljših razpoložljivih podatkov, vključno s pomočjo organizacije Eurocontrol.

Predlog spremembe  26

Predlog direktive

Priloga IIc – nove vrstice

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Dodaj vrstice za: Guadeloupe, Francosko Gvajano, Martinik, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Azore, Madeiro in Kanarske otoke.

POSTOPEK

Naslov

Sprememba Direktive 2003/87/ES o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti zaradi izvajanja mednarodnega sporazuma o uporabi enotnega globalnega tržnega ukrepa za emisije iz mednarodnega letalstva od leta 2020

Referenčni dokumenti

COM(2013)0722 – C7-0374/2013 – 2013/0344(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

24.10.2013

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

24.10.2013

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Mathieu Grosch

4.11.2013

Obravnava v odboru

16.12.2013

20.1.2014

 

 

Datum sprejetja

21.1.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

31

6

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos), Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Roberts Zīle

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Spiros Danelis (Spyros Danellis), Eider Gardiazábal Rubial, Zita Gurmai, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Oldřich Vlasák, Sabine Wils, Corien Wortmann-Kool

POSTOPEK

Naslov

Sprememba Direktive 2003/87/ES o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti zaradi izvajanja mednarodnega sporazuma o uporabi enotnega globalnega tržnega ukrepa za emisije iz mednarodnega letalstva od leta 2020

Referenčni dokumenti

COM(2013)0722 – C7-0374/2013 – 2013/0344(COD)

Datum predložitve EP

16.10.2013

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

24.10.2013

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

24.10.2013

TRAN

24.10.2013

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Peter Liese

17.10.2013

 

 

 

Obravnava v odboru

17.12.2013

23.1.2014

 

 

Datum sprejetja

30.1.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

41

7

6

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Biljana Borzan, Martin Callanan, Chris Davies, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov), Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Richard Seeber, Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis), Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Kriton Arsenis, Erik Bánki, Julie Girling, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, James Nicholson, Vittorio Prodi, Christel Schaldemose, Birgit Schnieber-Jastram, Renate Sommer, Bart Staes, Rebecca Taylor, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Andrea Zanoni

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Hiltrud Breyer, Vojtěch Mynář, Bill Newton Dunn

Datum predložitve

31.1.2014