ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy a o změně nařízení (EU) č. 525/2013

31. 1. 2014 - (COM(2013)0480 – C7‑0201/2013 – 2013/0224(COD)) - ***I

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Zpravodaj: Theodoros Skylakakis


Postup : 2013/0224(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0080/2014
Předložené texty :
A7-0080/2014
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy a o změně nařízení (EU) č. 525/2013

(COM(2013)0480 – C7‑0201/2013 – 2013/0224(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0480),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0201/2013),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 16. října 2013[1],

–   po konzultaci s Výborem regionů,

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7-0080/2014),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy a o změně nařízení (EU) č. 525/2013

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o monitorování, vykazování a ověřování emisí skleníkových plynů z námořní dopravy a o změně nařízení (EU) č. 525/2013

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a) Námořní doprava má dopad na světové klima a kvalitu ovzduší v důsledku emisí oxidu uhličitého (CO2) a dalších emisí, včetně oxidů dusíku (NOx), oxidů síry (SOx), metanu (CH4), částic a elementárního uhlíku.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1b) Mezinárodní námořní doprava zůstává jediným dopravním odvětvím, které není zahrnuto do unijních závazků ke snižování emisí skleníkových plynů. Podle posouzení dopadů, které je připojeno k návrhu tohoto nařízení, emise CO2 z mezinárodní námořní dopravy v rámci Unie vzrostly mezi lety 1990 a 2007 o 48 %.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1c) Vzhledem k rychlému vývoji vědeckých poznatků o tomto dopadu by mělo být v rámci tohoto nařízení pravidelně prováděno aktualizované posuzování dopadu námořní dopravy na světové klima, které nesouvisí s CO2. Na základě tohoto hodnocení a s přihlédnutím k usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. září 2011 o komplexním přístupu k jiným antropogenním emisím ovlivňujícím klima, než jsou emise CO2, by Komise měla analyzovat dopad na politiky a opatření za účelem snížení těchto emisí.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1d) Komise by se měla rovněž zabývat dalšími činnostmi vedoucími k emisím skleníkových plynů a látek znečišťujících ovzduší, na které se nevztahuje toto nařízení, tj. používání chladících prostředků na rybářských lodích a emise způsobené vypařováním při nakládání a vykládání paliva a volně loženého zboží (např. těkavé organické sloučeniny, částice).

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1e) Bílá kniha Komise z roku 2011 „Plán jednotného evropského dopravního prostoru“ vybízí ke snížení emisí z námořní dopravy do roku 2050 o 40 % (pokud možno 50 %) ve srovnání s úrovněmi roku 2005, a to zejména uplatňováním zásady „uživatel platí“ a zásady „znečišťovatel platí“.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 f (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1f) Usnesení Evropského parlamentu k „Plánu jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje“ (2011/2096(INI)) vyzývá k celounijnímu jednotnému 30% snížení emisí CO2 a znečišťujících látek v lodní dopravě, k němuž mají přispět dohody Mezinárodní námořní organizace (IMO) o indexu energeticky účinného designu a o plánu řízení energetické účinnosti lodí.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Podle údajů poskytnutých organizací IMO by uplatněním provozních opatření a využitím stávajících technologií bylo možné snížit specifickou spotřebu energie a emise CO2 až o 75 %, přičemž značnou část uvedených opatření lze považovat za nákladově efektivní, jelikož snížené náklady na palivo zaručují návratnost veškerých provozních či investičních nákladů.

(3) Podle údajů poskytnutých organizací IMO by uplatněním provozních opatření a využitím stávajících technologií bylo možné snížit specifickou spotřebu energie a emise CO2 o 25–75 %, přičemž značnou část uvedených opatření lze považovat za nákladově efektivní a jako taková by mohla přinést odvětví čistý zisk, jelikož snížené náklady na palivo zaručují návratnost veškerých provozních či investičních nákladů.

Pozměňovací návrh  9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Nejlepší možností, jak na úrovni Unie snížit emise oxidu uhličitého z námořní dopravy, zůstává zřízení systému pro monitorování, vykazování a ověřování (MVO) emisí CO2 na základě spotřeby paliva u lodí, což představuje první krok odstupňovaného přístupu vedoucího k začlenění emisí z námořní dopravy do závazku Unie ohledně snižování emisí skleníkových plynů.

(4) Nejlepší možností, jak na úrovni Unie snížit emise oxidu uhličitého z námořní dopravy, zůstává provedení tržního opatření, tj. stanovení cen emisí nebo poplatku, což vyžaduje zřízení systému pro monitorování, vykazování a ověřování (MVO) emisí skleníkových plynů na základě spotřeby paliva u lodí. Shromáždění údajů o těchto emisích je prvním krokem odstupňovaného přístupu odůvodněného potřebou snížit tyto emise a vedoucího k začlenění emisí z námořní dopravy do závazku Unie ohledně snižování emisí skleníkových plynů. Přístup veřejnosti k údajům o emisích přispěje k odstranění mnoha tržních překážek, které brání přijetí řady opatření snižujících náklady, jež by omezila emise z tohoto odvětví.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Výsledky konzultací zúčastněných stran a diskuse s mezinárodními partnery naznačují, že odstupňovaný přístup k začlenění emisí z námořní dopravy do závazku Unie ohledně snižování emisí skleníkových plynů by měl být uplatňován zároveň s provedením spolehlivého systému MVO pro emise CO2 z námořní dopravy, který bude prvním krokem, přičemž ceny těchto emisí budou stanoveny později. Díky tomuto přístupu je snadnější dosáhnout na mezinárodní úrovni podstatného pokroku v jednáních o dohodě o cílech snižování emisí skleníkových plynů a o dalších opatřeních k dosažení tohoto snižování při minimálních nákladech.

(6) Výsledky konzultací zúčastněných stran a diskuse s mezinárodními partnery naznačují, že odstupňovaný přístup k začlenění emisí z námořní dopravy do závazku Unie ohledně snižování emisí skleníkových plynů by měl být uplatňován zároveň s provedením spolehlivého systému MVO pro emise skleníkových plynů z námořní dopravy, který bude prvním krokem, a později budou zavedeny nové nástroje politiky, tj. stanovení cen emisí a poplatku. Díky tomuto přístupu je snadnější dosáhnout na mezinárodní úrovni podstatného pokroku v jednáních o dohodě o cílech snižování emisí skleníkových plynů a o dalších opatřeních k dosažení tohoto snižování při minimálních nákladech.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Zavedením systému Unie pro monitorování, vykazování a ověřování emisí bude podle předpokladů do roku 2030 dosaženo snížení emisí až o 2 % ve srovnání se scénářem, podle nějž by žádná opatření přijata nebyla, a úhrnných čistých úspor nákladů ve výši až 1,2 miliardy EUR, neboť systém MVO by mohl přispět k odstranění překážek na trhu, zejména těch, které souvisejí s nedostatkem informací o účinnosti lodí. Toto snížení nákladů na přepravu by mělo usnadnit mezinárodní obchod. Spolehlivý systém MVO je navíc základním předpokladem každého tržního opatření či normy účinnosti, ať jsou uplatňovány na úrovni EU či celosvětově. Rovněž poskytuje spolehlivé údaje, které umožňují stanovit přesné cíle snižování emisí a posoudit pokrok v úsilí námořní dopravy přispět k dosažení nízkouhlíkového hospodářství.

(7) Zavedením systému Unie pro monitorování, vykazování a ověřování emisí bude podle předpokladů dosaženo snížení emisí, neboť by mohl přispět k odstranění překážek na trhu. Toto snížení nákladů na přepravu by mělo usnadnit mezinárodní obchod. Spolehlivý systém MVO je navíc základním předpokladem každého tržního opatření či jiných opatření zaměřených na zajištění lepšího základu pro zásadu „znečišťovatel platí“, ať jsou uplatňovány na úrovni EU či celosvětově. Vzhledem k mezinárodní povaze lodní dopravy by byl celosvětově dohodnutý postup upřednostňovanou a nejúčinnější metodou snižování emisí z mezinárodní lodní dopravy. Rovněž poskytuje spolehlivé údaje, které umožňují stanovit přesné cíle snižování emisí a posoudit pokrok v úsilí námořní dopravy přispět k dosažení nízkouhlíkového hospodářství.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Pro účely monitorování by měly být za relevantní považovány všechny plavby v rámci Unie, všechny plavby z posledního přístavu mimo Unii do prvního přístavu určení v Unii a všechny plavby z přístavu v Unii do příštího přístavu určení mimo Unii. Monitorování by se mělo vztahovat také na emise CO2 v přístavech Unie, a to i na případy, kdy lodě kotví nebo se pohybují po přístavu, zejména proto, že jsou k dispozici zvláštní opatření ke snížení či eliminaci těchto emisí. Tato pravidla by měla být uplatňována nediskriminačně na všechny lodě bez ohledu na jejich vlajku.

(8) Pro účely monitorování by měly být za relevantní považovány všechny plavby v rámci Unie, všechny plavby z posledního přístavu mimo Unii do prvního přístavu určení v Unii a všechny plavby z přístavu v Unii do příštího přístavu určení mimo Unii. Monitorování by se mělo vztahovat také na emise skleníkových plynů v přístavech Unie, a to i na případy, kdy lodě kotví nebo se pohybují po přístavu, zejména proto, že jsou k dispozici zvláštní opatření a alternativní technologie ke snížení či eliminaci těchto emisí, jako jsou například infrastruktury pro využívání pobřežní elektřiny na lodích. Tato pravidla by měla být uplatňována nediskriminačně na všechny lodě bez ohledu na jejich vlajku.

Odůvodnění

V přístavních městech představují emise z lodí významný zdroj městského znečištění. Využívání pobřežní elektřiny na lodích by umožnilo na těchto lodích vypnout motory, a jejich škodlivé dopady by tak byly zčásti omezeny. Tato technologie je již vyspělá a kromě průmyslového potenciálu může mít také značné výhody z hlediska ochrany životního prostředí.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a) Vzhledem k územní působnosti a s ní souvisejícímu monitorování emisí skleníkových plynů mimo území členských států a vzhledem k zapojení společností sídlících po celém světě by Komise měla třetí státy o systému MVO včas a vhodným způsobem informovat, aby tak dosáhla co nejširšího mezinárodního přijetí.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Spolehlivý systém Unie pro MVO z lodí by měl vycházet z výpočtu emisí z paliva spotřebovaného při plavbách do přístavů v Unii a z nich, jelikož údaje o prodeji paliva nemohou kvůli velkým kapacitám lodních nádrží poskytnout dostatečně přesné odhady spotřeby paliva v rámci této specifické působnosti.

(10) Spolehlivý systém Unie pro MVO z lodí by měl vycházet z výpočtu emisí ze spotřebovaného paliva nebo z přesného vykazování skutečných emisí při plavbách do přístavů v Unii a z nich, jelikož údaje o prodeji paliva nemohou kvůli velkým kapacitám lodních nádrží poskytnout dostatečně přesné odhady spotřeby paliva v rámci této specifické působnosti.

Odůvodnění

Lodě, které používají stálé monitorování, dostávají přesné informace o svých emisích a neměly by mít povinnost převádět tyto informace zpět na spotřebu paliva.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Systém Unie pro MVO by se měl také vztahovat na jiné informace důležité z hlediska klimatu, které umožní stanovit účinnost lodí nebo důkladněji analyzovat příčiny ovlivňující vznik emisí. Tato oblast působnosti rovněž uvádí systém Unie pro MVO do souladu s mezinárodními iniciativami, které mají za cíl zavést normy účinnosti pro stávající lodě, přičemž se vztahuje také na provozní opatření, a přispívá k odstranění překážek na trhu souvisejících s nedostatkem informací.

(11) Systém Unie pro MVO by se měl také vztahovat na jiné důležité informace s cílem důkladněji analyzovat příčiny ovlivňující vznik emisí, uvést systém Unie pro MVO do souladu s mezinárodními iniciativami, které mají za cíl zavést normy účinnosti pro stávající lodě, přičemž se vztahuje také na provozní opatření, a přispět k odstranění překážek na trhu souvisejících s nedostatkem informací

Pozměňovací návrh  16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Aby se minimalizovala administrativní zátěž vlastníků a provozovatelů lodí, zejména malých a středních podniků, a optimalizoval poměr přínosů a nákladů spojených se systémem MVO, aniž by se zároveň oslabil cíl, který spočívá v pokrytí jednoznačně převládajícího podílu emisí skleníkových plynů z námořní dopravy, měla by se pravidla MVO vztahovat pouze na velké producenty emisí. Po podrobné objektivní analýze velikostí a emisí lodí připlouvajících do přístavů Unie a odplouvajících z přístavů Unie byla zvolena hranice hrubé prostornosti 5000 tun. Lodě o hrubé prostornosti nad 5000 tun představují přibližně 55 % počtu lodí, jež se zastavují v přístavech Unie, a vypouštějí přibližně 90 % souvisejících emisí. Tato nediskriminační hranice by zaručila, aby byli pokryti nejdůležitější producenti emisí. Nižší hranice by měla za následek vyšší administrativní zátěž, zatímco vyšší hranice by omezila pokrytí emisí, a tím také environmentální účinnost tohoto systému.

(12) Aby byl zajištěn soulad systému Unie pro MVO se stávajícím mezinárodním právem, zejména s přílohou VI úmluvy MARPOL, měla by se pravidla MVO vztahovat na lodě o hrubé prostornosti 400 tun a více. Tato nediskriminační hranice, která by měla být uplatňována s minimální administrativní zátěží pro vlastníky a provozovatele lodí, by zaručila, aby byli pokryti všichni důležití producenti emisí, vytvořila by rovné podmínky a přispěla by k dosažení mezinárodní dohody o MVO.

Pozměňovací návrh  17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Aby se dále snížila administrativní zátěž vlastníků a provozovatelů lodí, měla by se pravidla monitorování zaměřit na CO2 jakožto na zdaleka nejvýznamnější skleníkový plyn produkovaný námořní dopravou, který se na celkových emisích skleníkových plynů z tohoto odvětví podílí až z 98 %.

vypouští se

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Systém Unie pro MVO by se v této fázi neměl vztahovat na jiné skleníkové plyny, látky s dopadem na klima ani látky znečišťující ovzduší, aby se zabránilo požadavku instalovat nedostatečně spolehlivé a komerčně nedostupné měřicí zařízení, což by mohlo provádění systému Unie pro MVO zdržet.

(16) Systém Unie pro MVO je příležitostí k zajištění koherentní regulace odvětví lodní dopravy vzhledem k dalším odvětvím, je tedy nezbytné, aby monitorování NOx, které je rovněž součástí přílohy VI úmluvy MARPOL, bylo zahrnuto do systému Unie pro MVO.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a) Úmluva MARPOL zahrnuje povinné uplatňování indexu energeticky účinného designu (EEDI) u nových lodí a používání plánů řízení účinnosti lodí (SEEMP) v celém světovém loďstvu.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) Ověřování prováděné akreditovanými ověřovateli by mělo zaručit, že plány monitorování a zprávy o emisích jsou správné a v souladu s požadavky definovanými tímto nařízením. Důležitým prvkem, který ověřování zjednoduší, je fakt, že ověřovatelé by měli důvěryhodnost vykazovaných údajů kontrolovat porovnáním s odhady vycházejícími z údajů o sledování lodí a vlastností lodí. Tyto odhady by mohla poskytnout Komise. Ověřovateli by měly být nezávislé a kvalifikované osoby nebo právní subjekty akreditované vnitrostátními akreditačními orgány zřízenými podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/9319.

(18) Ověřování prováděné akreditovanými ověřovateli by mělo zaručit, že plány monitorování a zprávy o emisích jsou správné a v souladu s požadavky definovanými tímto nařízením. Požadavky na způsobilost jsou tudíž nezbytné k tomu, aby ověřovatel mohl vykonávat ověřovací činnosti podle tohoto nařízení. Důležitým prvkem, který ověřování zjednoduší, je fakt, že ověřovatelé by měli důvěryhodnost vykazovaných údajů kontrolovat porovnáním s odhady vycházejícími z údajů o sledování lodí a vlastností lodí. Tyto odhady by mohla poskytnout Komise. Ověřovateli by měly být nezávislé a kvalifikované osoby nebo právní subjekty akreditované vnitrostátními akreditačními orgány zřízenými podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/9319.

__________________

__________________

19 Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30.

19 Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25) Aby se v co největším rozsahu využily nejlepší dostupné postupy a vědecké důkazy, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o přezkum určitých technických aspektů monitorování a vykazování emisí CO2 z lodí a o další upřesnění pravidel pro ověřování zpráv o emisích a akreditaci ověřovatelů. Je zvláště důležité, aby Komise v rámci přípravných prací vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

(25) Aby se v co největším rozsahu využily nejlepší dostupné postupy a vědecké důkazy, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o přezkum určitých technických aspektů monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů z lodí a o další upřesnění pravidel pro ověřování zpráv o emisích a akreditaci ověřovatelů. Je zvláště důležité, aby Komise v rámci přípravných prací vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26) Aby byly zaručeny jednotné podmínky pro využívání automatizovaných systémů a standardních elektronických šablon, které umožní, aby byly Komisi a zúčastněným státům jednotně podávány zprávy o emisích a další informace důležité z hlediska klimatu, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto nezbytné pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí23.

(26) Aby byly zaručeny jednotné podmínky pro využívání automatizovaných systémů a standardních elektronických šablon, které umožní, aby byly Komisi a zúčastněným státům jednotně podávány zprávy o emisích a další důležité informace, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto nezbytné pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí23.

__________________

__________________

23 Úř. věst. L 251, 18.9.2012, s. 49.

23 Úř. věst. L 251, 18.9.2012, s. 49.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27) Cíle navrhovaného opatření, tedy monitorování, vykazování a ověřování emisí CO2 z lodí jakožto prvního kroku odstupňovaného přístupu, který má tyto emise snížit, nelze vzhledem k mezinárodní povaze námořní dopravy uspokojivě dosáhnout, budou-li členské státy jednat samostatně, a proto jej lze z důvodu rozsahu a účinků opatření lépe dosáhnout na úrovni Unie. Unie může přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(27) Cíle navrhovaného opatření, tedy monitorování, vykazování a ověřování emisí skleníkových plynů z lodí jakožto prvního kroku odstupňovaného přístupu, který má tyto emise snížit a naplnit cíle stanovené v bílé knize Komise nazvané „Plán jednotného evropského dopravního prostoru“, nelze vzhledem k mezinárodní povaze námořní dopravy uspokojivě dosáhnout, budou-li členské státy jednat samostatně, a proto jej lze z důvodu rozsahu a účinků opatření lépe dosáhnout na úrovni Unie. Unie může přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Článek 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví pravidla pro přesné monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého (CO2) a dalších informací důležitých z hlediska klimatu pocházejících z lodí, které připlouvají do přístavů spadajících do jurisdikce členského státu, pohybují se mezi těmito přístavy nebo z nich odplouvají, aby se podpořilo nákladově efektivní snižování emisí CO2 z námořní dopravy.

Toto nařízení stanoví pravidla pro přesné monitorování, vykazování a ověřování emisí skleníkových plynů a dalších důležitých informací pocházejících z lodí, které připlouvají do přístavů spadajících do jurisdikce členského státu, pohybují se mezi těmito přístavy nebo z nich odplouvají, aby se podpořilo nákladově efektivní snižování emisí skleníkových plynů z námořní dopravy.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení se vztahuje na lodě o hrubé prostornosti přesahující 5 000 tun a emise, které vypouštějí při plavbách z posledního přístavu, ve kterém loď zastavila, do přístavu spadajícího do jurisdikce členského státu a z přístavu spadajícího do jurisdikce členského státu do příštího přístavu určení, jakož i při plavbách mezi přístavy spadajícími do jurisdikce členského státu.

1. Toto nařízení se vztahuje na lodě o hrubé prostornosti přesahující 400 tun a emise, které vypouštějí při plavbách z posledního přístavu, ve kterém loď zastavila, do přístavu spadajícího do jurisdikce členského státu a z přístavu spadajícího do jurisdikce členského státu do příštího přístavu určení, jakož i při plavbách mezi přístavy spadajícími do jurisdikce členského státu.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení se nevztahuje na válečné lodě, pomocná námořní válečná plavidla, lodě, které loví či zpracovávají ryby, dřevěné lodě jednoduché konstrukce, lodě bez mechanického pohonu a státní plavidla, jež nejsou používána k obchodním účelům.

2. Toto nařízení se nevztahuje na válečné lodě, pomocná námořní válečná plavidla, dřevěné lodě jednoduché konstrukce, lodě bez mechanického pohonu a státní plavidla, jež nejsou používána k obchodním účelům.

Pozměňovací návrh  27

Návrh nařízení

Čl. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) „emisemi“ se rozumí objem CO2 vypouštěný do ovzduší loděmi uvedenými v článku 2;

a) „emisemi“ se rozumí objem CO2 a NOx vypouštěný do ovzduší loděmi uvedenými v článku 2;

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) „ověřovatelem“ se rozumí právnická osoba, která provádí ověřování a je akreditována vnitrostátním akreditačním orgánem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady26 (ES) č. 765/2008 a tohoto nařízení;

e) „ověřovatelem“ se rozumí právnická osoba, která provádí ověřování a je akreditována vnitrostátním akreditačním orgánem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/200826 a tohoto nařízení, nebo agentura pověřená správou systému vytváření modelů pro monitorování emisí z lodí;

__________________

__________________

26 Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30.

26 Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30.

Odůvodnění

Zahrnutí agentury jakožto ověřovatele umožňuje vlastníkům lodí využívat modelů coby prostředku k monitorování emisí.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení

Čl. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) „dalšími informacemi důležitými z hlediska klimatu“ se rozumějí informace související se spotřebou paliva, vykonávanou přepravou a energetickou účinností lodí, které umožňují analyzovat vývoj emisí a posoudit výkonnost lodí;

g) „dalšími důležitými informacemi“ se rozumějí informace související s emisemi skleníkových plynů v důsledku spotřeby paliva, ujetou vzdáleností, možnostmi využívání pobřežní elektřiny a energetickou účinností lodí, které umožňují analyzovat vývoj emisí a zjistit výkonnost lodí;

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Článek 3 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j) „konzervativním“ se rozumí, že je definován soubor předpokladů, aby se zajistilo, že nedojde k podhodnocení ročních emisí nebo nadhodnocení vzdáleností či objemu přepravovaného nákladu;

j) „konzervativním“ se rozumí, že je definován soubor předpokladů, aby se zajistilo, že nedojde k podhodnocení ročních emisí nebo nadhodnocení vzdáleností;

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 3 – písm. k

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k) „tunami CO2“ se rozumějí metrické tuny CO2;

vypouští se

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 3 – písm. -a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

la) „lodí v kotvišti“ se rozumí loď, která je bezpečně uvázána nebo zakotvena v přístavu Unie v průběhu nakládky, vykládky nebo ubytovávání cestujících, včetně doby, kdy se nakládka nebo vykládka neprovádí;

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 27 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

lb) „ledovou třídou“ se rozumí poznámka učiněná o lodi správním orgánem nebo organizací uznávanou správním orgánem, týkající se toho, že loď je určena k navigaci ve vodě s výskytem ledových ker;

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Společnosti u každé lodi monitorují a vykazují množství a typ paliva spotřebovaného během kalendářního roku v každém přístavu spadajícím do jurisdikce členského státu a při každé plavbě do přístavu a z přístavu spadajícího do jurisdikce členského státu v souladu s odstavci 2 až 6.

1. Společnosti u každé lodi monitorují a vykazují množství a typ paliva spotřebovaného během vykazovaného období roku ve všech přístavech spadajících do jurisdikce členského státu a při všech plavbách do přístavu a z přístavu spadajícího do jurisdikce členského státu v souladu s odstavci 2 až 6.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Monitorování a vykazování je úplné a vztahuje se na všechny emise ze spalování paliv. Společnosti uplatňují vhodná opatření, aby během vykazovaného období zabránily vzniku nedostatku údajů.

2. Monitorování a vykazování je úplné a vztahuje se na emise CO2 a NOx ze spalování paliv, je-li loď na moři i v kotvišti. Společnosti uplatňují vhodná opatření, aby během vykazovaného období zabránily vzniku nedostatku údajů.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a. Společnosti zohlední doporučení obsažená ve zprávách o ověření, které jsou vydávány v souladu s článkem 13 v souvislosti s následným monitorováním těchto společností a podáváním zpráv o nich.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení

Článek 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro účely čl. 4 odst. 1, 2 a 3 společnosti stanoví emise a jiné informace důležité z hlediska klimatu pro každou svoji loď o hrubé prostornosti nad 5 000 tun v souladu s metodami stanovenými v příloze I.

Pro účely čl. 4 odst. 1, 2 a 3 společnosti stanoví emise a jiné důležité informace pro každou svoji loď o hrubé prostornosti nad 400 tun v souladu s metodami stanovenými v příloze I.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pokud je dosaženo mezinárodní o monitorování emisí skleníkových plynů z námořní dopravy, přezkoumá Komise metody uvedené v příloze I a je jí svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24 týkající se případných změn této přílohy s cílem stanovit využívání průtokoměrů pro příslušné procesy spalování a přímé měření emisí.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Do 31. srpna 2017 společnosti předloží ověřovatelům plán monitorování, v němž bude pro každou jejich loď o hrubé prostornosti nad 5000 tun uvedena zvolená metoda monitorování a vykazování emisí a dalších informací důležitých z hlediska klimatu.

1. Do 31. srpna 2017 společnosti předloží ověřovatelům plán monitorování, v němž bude pro každou jejich loď o hrubé prostornosti nad 400 tun uvedena zvolená metoda monitorování a vykazování emisí a dalších důležitých informací.

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) identifikaci a typ lodě včetně názvu lodě, registračního čísla lodě podle Mezinárodní námořní organizace (IMO), rejstříkového přístavu nebo domovského přístavu a jména vlastníka lodě;

a) identifikaci a typ lodě včetně názvu lodě, registračního čísla lodě podle Mezinárodní námořní organizace (IMO), rejstříkového přístavu nebo domovského přístavu, ledové třídy lodě a jména vlastníka lodě;

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) popis zdrojů emisí na palubě lodi, např. hlavních motorů, pomocných motorů, kotlů a generátorů inertních plynů, a použitých typů paliva;

c) popis následujících zdrojů emisí a typů paliva s nimi spojených na palubě lodi, a to:

 

i) hlavní motor(y)

 

ii) pomocný motor (pomocné motory)

 

iii) kotel (kotle)

 

iv) generátor(y) inertních plynů

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3 – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) popis postupů, systémů a povinností použitých k aktualizaci úplnosti seznamu zdrojů emisí v průběhu monitorovaného roku za účelem zaručení úplnosti monitorování a vykazování emisí z dané lodě;

d) popis postupů, systémů a povinností použitých k aktualizaci úplnosti seznamu zdrojů emisí v průběhu monitorovaného období za účelem zaručení úplnosti monitorování a vykazování emisí z dané lodě;

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3 – písm. h – bod ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii) postupů, povinností, vzorců a zdrojů údajů pro určení a zaznamenání přepravovaného nákladu nebo počtu cestujících, podle toho, co je vhodné;

vypouští se

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ha) postupů, povinností, vzorců a zdrojů údajů pro určení a zaznamenání ujeté vzdálenosti a doby strávené při navigaci mezi ledovými krami;

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j) datum poslední změny plánu monitorování.

vypouští se

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ja) záznamový list revizí, v němž se zaznamenávají všechny podrobnosti historie revizí;

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Společnosti používají standardizované plány monitorování vycházející z šablon. Technická pravidla, která stanoví šablony pro plány monitorování uvedené v odstavci 1, se určí prostřednictvím prováděcích aktů. Uvedené prováděcí akty přijme Komise postupem podle čl. 25 odst. 2 tohoto nařízení.

4. Společnosti používají standardizované plány monitorování vycházející z šablon. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24, v nichž určí technická pravidla, která stanoví šablony pro plány monitorování uvedené v odstavci 1. Tyto šablony musí být co nejjednodušší a nesmějí způsobovat zbytečnou byrokratickou zátěž.

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Společnost plán monitorování pozmění, nastane-li některá z následujících situací:

Společnost plán monitorování pozmění, nastane-li některá ze situací uvedených v písmenech a) až e). Plán monitorování může být změněn, pouze pokud jde o specifické změny, jež nastaly v důsledku těchto situací.

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) dojde-li ke změně vlastníka lodi;

a) dojde-li ke změně vlastníka lodi, držitele dokladů nebo vlajky;

Pozměňovací návrh   50

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Monitorování může být pozastaveno během doby, kdy je loď používána v nouzových situacích, včetně činností souvisejících se záchranou života.

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení

Čl. 9 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) množství a emisní faktor každého typu spotřebovaného paliva jak v celkovém vyjádření, tak ve vyjádření rozlišujícím palivo použité v rámci kontrolních oblastí emisí a mimo ně;

b) množství a emisní faktor každého typu spotřebovaného paliva v celkovém vyjádření;

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení

Čl. 9 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) vzniklý CO2;

c) vzniklý CO2 a NOx;

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení

Čl. 9 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) přepravovaný náklad;

vypouští se

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení

Čl. 9 – bod f a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa) energetickou účinnost podle definice v příloze II;

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení

Čl. 9 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) vykonanou přepravu

vypouští se

Pozměňovací návrh   56

Návrh nařízení

Čl. 9 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ga) datum a čas začátku a konce období, během nichž došlo k pozastavení monitorování z důvodu nouzových situací, například činností souvisejících se záchranou života, spolu s popisem těchto situací;

Pozměňovací návrh   57

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

U dálkové námořní dopravy, kde lodě zastavují v řadě přístavů Unie, by měl být evropský úsek cesty považován za jednu plavbu.

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Odchylně od prvního odstavce se povinnost monitorovat emise při každé plavbě nevztahuje na plavidla, která spadají výhradně do oblasti působnosti tohoto nařízení a která uskuteční během dne více plaveb.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení

Článek 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 10

Article10

Každoroční monitorování

Každoroční monitorování

Na základě plánu monitorování schváleného podle čl. 13 odst. 1 společnosti u každé lodi a v každém kalendářním roce monitorují v souladu s částí A přílohy I a přílohy II tyto parametry:

Na základě plánu monitorování schváleného podle čl. 13 odst. 1 společnosti u každé lodi a v každém kalendářním roce monitorují v souladu s částí A přílohy I a přílohy II tyto parametry:

a) množství a emisní faktor každého typu spotřebovaného paliva jak v celkovém vyjádření, tak ve vyjádření rozlišujícím palivo použité v rámci kontrolních oblastí emisí a mimo ně;

a) množství a emisní faktor každého typu spotřebovaného paliva v celkovém vyjádření;

b) celkový vzniklý CO2;

b) celkový vzniklý CO2 a NOx;

c) souhrnné emise CO2 vzniklé při všech plavbách mezi přístavy spadajícími do jurisdikce členských států;

c) souhrnné emise CO2 a NOx vzniklé při všech plavbách mezi přístavy spadajícími do jurisdikce členských států;

d) souhrnné emise CO2 vzniklé při všech plavbách z přístavů spadajících do jurisdikce členského státu;

d) souhrnné emise CO2 a NOx vzniklé při všech plavbách z přístavů spadajících do jurisdikce členského státu;

e) souhrnné emise CO2 vzniklé při všech plavbách do přístavů spadajících do jurisdikce členského státu;

e) souhrnné emise CO2 a NOx vzniklé při všech plavbách do přístavů spadajících do jurisdikce členského státu;

f) emise CO2, které vznikly v přístavech spadajících do jurisdikce členského státu, v němž loď kotví;

f) emise CO2 a NOx, které vznikly v přístavech spadajících do jurisdikce členského státu, v němž loď kotví;

g) celkovou ujetou vzdálenost;

g) celkovou ujetou vzdálenost;

h) celkovou dobu strávenou na moři;

h) celkovou dobu strávenou na moři a v kotvišti;

i) celkovou vykonanou přepravu;

 

j) průměrnou energetickou účinnost.

j) průměrnou energetickou účinnost.

Pozměňovací návrh   60

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3 – písm. a – bod iii a (npvý)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

iiia) ledové třídy lodě,

Pozměňovací návrh  61

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3 – písm. a – bod iv

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iv) technické účinnosti lodi (index energeticky účinného designu (EEDI) nebo popřípadě odhadovaná hodnota indexu (EIV) v souladu s rezolucí IMO MEPC.215 (63)),

iv) osvědčené technické účinnosti lodi vyjádřené indexem energeticky účinného designu (EEDI), je-li relevantní pro daný typ lodi,

Pozměňovací návrh   62

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3 – písm. a – bod ix

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ix) adresy, telefonu, faxu a e-mailové adresy kontaktní osoby;

ix) adresy, telefonu a e-mailové adresy kontaktní osoby;

Pozměňovací návrh   63

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) detaily období, kdy je monitorování pozastaveno z důvodů nouzových situací a činností souvisejících se záchranou života.

Pozměňovací návrh   64

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Ověřovatel zejména zaručí, že emise a další informace důležité z hlediska klimatu, které jsou obsaženy ve zprávě o emisích, byly stanoveny v souladu s články 8, 9 a 10 a plánem monitorování uvedeným v článku 6. Ověřovatel také zaručí, že emise a další informace důležité z hlediska klimatu vykázané ve zprávě jsou v souladu s údaji vypočtenými na základě jiných zdrojů v souladu s přílohami I a II.

5. Ověřovatel zejména zaručí, že emise a další důležité informace, které jsou obsaženy ve zprávě o emisích, byly stanoveny v souladu s články 8, 9 a 10 a plánem monitorování uvedeným v článku 6. Ověřovatel také zaručí, že emise a další informace důležité z hlediska klimatu vykázané ve zprávě jsou v souladu s údaji vypočtenými na základě jiných zdrojů v souladu s přílohami I a II.

Pozměňovací návrh   65

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a. Pokud ověřovatel určí oblasti pro zlepšení výsledků společnosti v souvislosti s monitorováním a vykazováním emisí, a to i pokud jde o dosahování vyšší přesnosti a zvyšování účinnosti monitorování a vykazování, uvede ve zprávě o ověření doporučení pro zlepšení.

Pozměňovací návrh   66

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Ověřovatel určí možná rizika týkající se monitorování a vykazování tak, že porovná vykázané emise s odhadovanými údaji, které vycházejí z údajů o sledování lodí a vlastností, jako je např. instalovaný výkon motoru. Jsou-li zjištěny podstatné odchylky, ověřovatel provede další analýzy.

vypouští se

Odůvodnění

Uvedený ověřovací postup by měl být pouze možností, jak společnost může provádět monitorování emisí lodí, a navrhuje se tudíž jeho vypuštění.

Pozměňovací návrh   67

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Během návštěv a inspekcí prováděných agenturou EMSA v rámci monitorování uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES ze dne 23. Dubna 2009 o státní přístavní inspekci bude agentura sledovat také uplatňování odstavců 1, 2 a 3 ze strany příslušných orgánů členských států a podá o něm zprávu Komisi.

Odůvodnění

Agentura EMSA již provádí 4 až 6 návštěv členských států ročně s cílem posoudit provádění režimu státní přístavní inspekce.

Pozměňovací návrh   68

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zřídí systém sankcí pro případy, kdy nejsou splněny požadavky na monitorování a vykazování stanovené v článcích 8 až 12, a přijmou nezbytná opatření, aby zaručily, že jsou tyto sankce uplatňovány. Stanovené sankce nejsou o nic méně přísné než ty, které jsou pro případy, kdy provozovatelé neplní povinnosti ohledně vykazování, stanoveny ve vnitrostátních právních předpisech o emisích skleníkových plynů, a jsou účinné, přiměřené a odrazující. Do 1. července 2017 oznámí členské státy tato ustanovení Komisi a neprodleně Komisi oznámí také všechny následné změny těchto ustanovení.

1. Členské státy zřídí systém sankcí pro případy, kdy nejsou splněny požadavky na monitorování a vykazování stanovené v článcích 8 až 12, a přijmou nezbytná opatření, aby zaručily, že jsou tyto sankce uplatňovány. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Do 1. července 2017 oznámí členské státy tato ustanovení Komisi a neprodleně Komisi oznámí také všechny následné změny těchto ustanovení.

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Do 30. června každého roku Komise zveřejní emise vykázané v souladu s článkem 11 a informace o tom, zda společnost plní požadavky na monitorování a vykazování stanovené v článcích 11 a 17.

1. Do 30. června každého roku Komise zveřejní souhrnné roční emise vykázané v souladu s článkem 11 při zachování důvěrnosti obchodních informací s cílem chránit oprávněný hospodářský zájem podle článků 3 a 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES1a .

 

__________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí (Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 26).

Pozměňovací návrh   70

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) identifikaci lodi (název, registrační číslo lodi organizace IMO a rejstříkový přístav nebo domovský přístav);

a) identifikaci lodi (název, registrační číslo lodi organizace IMO, rejstříkový přístav nebo domovský přístav a ledovou třídu lodě);

Pozměňovací návrh   71

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) technickou účinnost lodi (index energeticky účinného designu (EEDI) nebo odhadovanou hodnotu indexu (EIV));

c) technickou účinnost lodi (EEDI, pokud je relevantní pro daný typ lodi);

Pozměňovací návrh   72

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) roční emise CO2;

d) roční emise CO2 a NOx;

Pozměňovací návrh   73

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) průměrnou roční spotřebu paliva a emise skleníkových plynů ve vztahu ke vzdálenosti ujeté a nákladu přepravenému během plaveb, které spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení;

vypouští se

Pozměňovací návrh   74

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h) celkovou dobu strávenou za rok na moři během plaveb, které spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení;

vypouští se

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komise roční zprávu o emisích a další informace o námořní dopravě důležité z hlediska klimatu zveřejní.

3. Komise roční zprávu o emisích a další důležité informace o námořní dopravě zveřejní.

Pozměňovací návrh   76

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Bude-li dosaženo mezinárodní dohody o globálních opatřeních za účelem snižování emisí skleníkových plynů z námořní dopravy, Komise toto nařízení přezkoumá a ve vhodných případech může navrhnout změny tohoto nařízení.

3. Bude-li dosaženo mezinárodní dohody o globálních opatřeních za účelem snižování emisí skleníkových plynů z námořní dopravy, Komise toto nařízení přezkoumá a zajistí soulad s příslušnými mezinárodními pravidly stanovenými organizací IMO.

Pozměňovací návrh  77

Návrh nařízení

Článek 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 23

Článek 23

Přenesení pravomocí

Přenesení pravomocí

Komisi je za podmínek stanovených v článku 24 svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem doplnění či pozměnění ustanovení příloh I a II, aby byly zohledněny aktuální dostupné vědecké důkazy, jakož i relevantní údaje, které jsou k dispozici na palubách lodí, a příslušná mezinárodní pravidla a mezinárodně uznávané normy, s cílem určit nejpřesnější a nejúčinnější metody monitorování emisí a zlepšit přesnost požadovaných informací souvisejících s monitorováním a vykazováním emisí, a to v rozsahu, v jakém se jedná o nepodstatné prvky tohoto nařízení.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem doplnění či pozměnění ustanovení příloh I a II, aby byly zohledněny aktuální dostupné vědecké důkazy, a také aby byly tyto přílohy uvedeny do souladu s příslušnými mezinárodními předpisy, které odsouhlasila IMO. s cílem zajistit soulad s mezinárodními předpisy, určit nejpřesnější a nejúčinnější metody monitorování emisí a zlepšit přesnost požadovaných informací souvisejících s monitorováním a vykazováním emisí. Tato pravomoc je svěřena Komisi za podmínek stanovených v článku 24 pouze v rozsahu, v jakém se jedná o nepodstatné prvky tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   78

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článcích 15, 16 a 23 je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne 1. července 2015.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 5 odst. 1a, čl. 6 odst. 4 a v článcích 15, 16 a 23 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [vstupu tohoto nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Pozměňovací návrh   79

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 23 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá účinnosti dnem následujícím po zveřejnění rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

2. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 1a, v čl. 6 odst. 4 a v článcích 15, 16 a 23 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá účinnosti dnem následujícím po zveřejnění rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh   80

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 23 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud Evropský parlament a Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

4. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 5 odst. 1a, čl. 6 odst. 4, a článků 15, 16 a 23 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud Evropský parlament a Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 2

Nařízení (EU) č. 525/2013

Čl. 21 a – odstavce 1 až 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Vkládá se nový článek, který zní:

2. Vkládá se nový článek, který zní:

Článek 21a

Článek 21a

Vykazování emisí z námořní dopravy

Vykazování emisí z námořní dopravy

(1) Do 15. ledna každého roku („rok X“) členské státy oznámí Komisi emise CO2 z námořní dopravy za rok X–2 v souladu s články 9 a 10 nařízení (EU) č. XXXX/XXXX.

(1) Do 15. ledna každého roku („rok X“) členské státy oznámí Komisi emise CO2 a NOx z námořní dopravy za rok X–2 v souladu s články 9 a 10 nařízení (EU) č. XXXX/XXXX.

(2) Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s [článkem 25 tohoto nařízení] za účelem stanovení požadavků na monitorování a vykazování emisí CO2 z námořní dopravy podle článků 9 a 10 nařízení (EU) č. XXXX/XXXX, a je-li to vhodné, zohlednění relevantních rozhodnutí přijatých orgány úmluvy UNFCCC a Kjótského protokolu nebo dohod, které jsou od nich odvozené nebo je nahrazují, či rozhodnutí přijatých v rámci Mezinárodní námořní organizace.

(2) Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s [článkem 25 tohoto nařízení] za účelem stanovení požadavků na monitorování a vykazování emisí CO2 a NOx z námořní dopravy podle článků 9 a 10 nařízení (EU) č. XXXX/XXXX, a je-li to vhodné, zohlednění relevantních rozhodnutí přijatých orgány úmluvy UNFCCC a Kjótského protokolu nebo dohod, které jsou od nich odvozené nebo je nahrazují, či rozhodnutí přijatých v rámci Mezinárodní námořní organizace.

(3) Komise přijme prováděcí akty za účelem vymezení struktury, formátu a postupu pro předkládání zpráv členských států o emisích CO2 z námořní dopravy podle článků 9 a 10 nařízení (EU) č. XXXX/XXXX. Tyto prováděcí akty se přijmou přezkumným postupem podle [čl. 26 odst. 2].“

(3) Komise přijme prováděcí akty za účelem vymezení struktury, formátu a postupu pro předkládání zpráv členských států o emisích CO2 a NOx z námořní dopravy podle článků 9 a 10 nařízení (EU) č. XXXX/XXXX. Tyto prováděcí akty se přijmou přezkumným postupem podle [čl. 26 odst. 2].“

Pozměňovací návrh   82

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 2

Nařízení (EU) č. 525/2013

Čl. 21 a – odst. 3 a (nový)

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

3a) Každé dva roky Komise posoudí celkový dopad odvětví námořní dopravy na světové klima, včetně emisí, které nejsou spojeny s CO2 nebo jejich dopadů, na základě údajů o emisích poskytnutých členskými státy v souladu s článkem 7 a/nebo podle nařízení (EU) č. XXXX/XXXX, a toto hodnocení doplní odkazy na vědecké pokroky a údaji o námořní dopravě.

Pozměňovací návrh   83

Návrh nařízení

Příloha I – část B – odst. 3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da) Modelování pomocí informací o pohybu lodí a konkrétních údajů o dané lodi.

Pozměňovací návrh   84

Návrh nařízení

Příloha I – bod B – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Ověřovatel může použít jakoukoli kombinaci výše uvedených postupů, pokud to zvýší celkovou přesnost měření.

Pozměňovací návrh   85

Návrh nařízení

Příloha I – část B – bod 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tento přístup se nepoužije, nejsou-li na palubě k dispozici dodací listy zásobníků, zejména v případě, je-li jako palivo použit náklad, např. odpařený zkapalněný zemní plyn (LNG).

Nejsou-li na palubě k dispozici dodací listy zásobníků, zejména v případě, je-li jako palivo použit náklad, např. odpařený zkapalněný zemní plyn (LNG), použijí se pouze kontroly skladových zásob palivových nádrží a odečty nádrží s lodním palivem.

Pozměňovací návrh   86

Návrh nařízení

Příloha I – bod B – bod 1 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Nejsou-li na palubě k dispozici dodací listy zásobníků, zejména v případě, je-li jako palivo použit náklad, např. odpařený zkapalněný zemní plyn (LNG), použijí se pouze kontroly skladových zásob palivových nádrží a odečty nádrží s lodním palivem.

Pozměňovací návrh   87

Návrh nařízení

Příloha I – část B – bod 2 – odst. 5 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) případně hustoty naměřené při analýze provedené v akreditované laboratoři pro testování paliva.

Odůvodnění

Skutečná hustota paliva stanovená v laboratoři pro testování paliv je v případech, kdy společnost má takovou laboratoř k dispozici, přesnější než standardní hustota u druhu používaného paliva, a měla by být tudíž zahrnuta mezi možnosti.

Pozměňovací návrh   88

Návrh nařízení

Příloha I – bod B – bod 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Přímé měření emisí lze použít u plaveb, které spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení, a pro emise, které vzniknou v přístavech nacházejících se v jurisdikci členského státu. Emise CO2 zahrnují emise CO2 vypouštěné hlavními motory, pomocnými motory, kotli a generátory inertních plynů. Pro lodě, u nichž je vykazování založeno na této metodě, se spotřeba paliva vypočte za použití měření emisí CO2 a použitelného emisního faktoru příslušných paliv.

Přímé měření emisí lze použít u plaveb, které spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení, a pro emise, které vzniknou v přístavech nacházejících se v jurisdikci členského státu. Emise CO2 a NOx zahrnují emise CO2 a NOx vypouštěné hlavními motory, pomocnými motory, kotli a generátory inertních plynů.

Pozměňovací návrh   89

Návrh nařízení

Příloha I – bod B – bod 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato metoda je založena na stanovení toků emisí CO2 v komínech pro výfukový plyn, a to vynásobením koncentrace CO2 ve výfukovém plynu průtokem výfukového plynu.

Tato metoda je založena na stanovení toků emisí CO2 a NOx v komínech pro výfukový plyn, a to vynásobením koncentrace CO2 a NOx ve výfukovém plynu průtokem výfukového plynu.

Pozměňovací návrh   90

Návrh nařízení

Příloha I – část B – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Metoda Da: Modelování pomocí informací o pohybu lodí a konkrétních údajů o dané lodi.

 

Agentura pověřená systémem vytváření modelů uzavře s vlastníkem lodi písemnou dohodu o dotyčné lodi. Na konci období monitorování se vypočtené emise CO2 porovnají s knihou záznamů o manipulaci s ropnými látkami na lodi a dodacími listy zásobníku, aby se našly a opravily nesrovnalosti.

Pozměňovací návrh  91

Návrh nařízení

Příloha II – bod A – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

U osobních lodí se přepravovaný náklad vyjádří počtem cestujících. U všech ostatních kategorií lodí se množství přepravovaného nákladu vyjádří v metrických tunách a metrech krychlových nákladu.

vypouští se

Pozměňovací návrh 92

Návrh nařízení

Příloha II – bod A – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vykonaná přeprava se určí vynásobením ujeté vzdálenosti množstvím přepravovaného nákladu.

vypouští se

Pozměňovací návrh  93

Návrh nařízení

Příloha II – bod B – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Průměrná energetická účinnost se monitoruje pomocí alespoň čtyř ukazatelů, tedy spotřeby paliva za danou vzdálenost, spotřeby paliva během vykonané přepravy, emisí CO2 za danou vzdálenost a emisí CO2 vzniklých během dané vykonané přepravy, a vypočte se takto:

Průměrná energetická účinnost se monitoruje pomocí dvou ukazatelů, tedy spotřeby paliva za danou vzdálenost a emisí CO2 a NOx za danou vzdálenost a vypočte se takto:

spotřeba paliva na vzdálenost = celková roční spotřeba paliva / celková ujetá vzdálenost

spotřeba paliva na vzdálenost = celková roční spotřeba paliva / celková ujetá vzdálenost

spotřeba paliva během vykonané přepravy = celková roční spotřeba paliva / celková vykonaná přeprava

 

emise CO2 na danou vzdálenost = celkové roční emise CO2 / celková ujetá vzdálenost

emise CO2 a NOx na danou vzdálenost = celkové roční emise CO2 a NOx / celková ujetá vzdálenost

emise CO2 vzniklé při vykonané přepravě = celkové roční emise CO2 / celková vykonaná přeprava

 

  • [1]  Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Odvětví námořní dopravy hraje v evropském hospodářství klíčovou roli. Odpovídá za velkou část mezinárodní přepravy zboží mezi EU-27 a zbytkem světa a zároveň významně přispívá i k přepravě zboží v rámci EU. Podle příručky „Doprava EU v číslech, 2012“ bylo odvětví lodní dopravy, co se týče nákladní přepravy, v roce 2010 odpovědné za dopravu přibližně 1 400 miliard tunokilometrů (tkm) v rámci EU-27, hned za silniční dopravou (1 800 miliard tkm). Lodní doprava má v rámci EU-27 menší význam pro přepravu cestujících, co se týče počtu přepravených cestujících; zůstává nicméně důležitým druhem dopravy v oblastech, kde jsou ostatní druhy dopravy omezeny geografických uspořádáním (např. ostrovy).

Vzhledem k závislosti na spalování fosilních paliv a ke skutečnosti, že se jedná o jeden z nejméně regulovaných antropogenních zdrojů emisí, přispívají emise z odvětví námořní dopravy jak ke znečištění ovzduší, tak ke změně klimatu. Dopad tohoto odvětví na životní prostředí v důsledku emisí, například oxidu uhličitého (CO2), oxidů dusíku (NOx), oxidů síry (SOx), metanu (CH4), částic a elementárního uhlíku pocházejících z lodní dopravy v evropských vodách, přispívá k celosvětovým emisím z lodní dopravy z 10 až 20 %. Pokud započítáme veškerý provoz lodí připlouvajících nebo odplouvajících z přístavů EU-27, a to jak v rámci vnitrostátní, tak mezinárodní lodní přepravy, dosahuje jejich podíl na emisích CO2 až 30 %. Nedávno publikovaná technická zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) č. 4/2013 se zabývá dopadem odvětví na kvalitu ovzduší a působením na klima v Evropě. Očekává se, že emise NOx z mezinárodní námořní dopravy v evropských vodách vzrostou a od roku 2020 by se mohly vyrovnat emisím z pozemních zdrojů. V globálním měřítku vykazují emise látek znečišťujících ovzduší a skleníkových plynů z lodí s přímým nebo nepřímým vlivem na klima v konečném důsledku ochlazující účinek, a to přes značný nárůst emisí CO2. Předpokládané snížení emisí SO2 a částic v mezinárodní lodní dopravě povede ke snížení přímého ochlazujícího účinku aerosolů nad Evropou. Ze zprávy EEA vyplývá, jak je důležité vzít v potaz dvojí dopad emisí z mezinárodní lodní dopravy na kvalitu ovzduší a jejich působení na klima. Je tudíž třeba zavést integrovaný systém monitorování, vykazování a ověřování (MVO), který pokryje jak emise látek znečišťujících ovzduší, tak i skleníkových plynů a který přispěje k lepší informovanosti o vzájemných přínosech a řešeních v rámci souvisejících politik v Evropě.

Právní souvislosti a technologické výzvy

Při vytváření mezinárodní a evropské politiky kvality ovzduší a klimatu bylo zjištěno, že je třeba vytvořit mezinárodní pravidla pro emise pocházející z lodí. V roce 1997 byla Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí (MARPOL) rozšířena o novou přílohu. Cílem přílohy VI úmluvy MARPOL je minimalizovat emise z lodí přenášené vzduchem (SOx, NOx, látky poškozující ozonovou vrstvu, těkavé organické sloučeniny) a jejich podíl na lokálním znečištění ovzduší a celosvětových problémech životního prostředí. Příloha VI vstoupila v platnost dne 19. května 2005 a revidovaná příloha VI s výrazně přísnějšími emisními limity vstoupila v platnost dne 1. července 2010. V roce 2007 se mezinárodní lodní doprava podle odhadů podílela na globálních emisích CO2 přibližně 2,7 %. IMO rovněž přijala povinná technická a provozní opatření v oblasti energetické účinnosti s cílem snížit objem emisí CO2 z mezinárodní lodní dopravy.

Na úrovni EU směrnice 2009/29/ES předpokládá „návrh na zahrnutí emisí z mezinárodní námořní dopravy ... do závazku Společenství v oblasti snížení emisí s cílem, aby navrhovaný akt vstoupil v platnost do roku 2013“. Bílá kniha Komise o dopravě z roku 2011 vyzvala k tomu, aby byly „emise CO2 z námořní dopravy v EU ... do roku 2050 sníženy celkem o 40 % (o 50 %, je-li to proveditelné) v porovnání s rokem 2005“. V minulém roce Komise oznámila, že tento termín nedodrží ani v tuto chvíli nepředloží návrh na omezení emisí. V červnu 2013 Komise předložila tento návrh na systém monitorování, vykazování a ověřování (MVO) emisí CO2 z mezinárodní námořní dopravy. Souběžně Komise zveřejnila sdělení obsahující body k otevřené diskusi o tom, jak v budoucnu zahrnout emise z námořní dopravy do politik EU na snižování emisí skleníkových plynů.

Vzhledem k předpokládanému nárůstu světové populace o 2 miliardy během nadcházejících desetiletí a aktivnímu zapojení se dalších 2 miliard lidí do světového hospodářství se do budoucna očekává velký nárůst světového obchodu. Tento nárůst představuje pro odvětví námořní dopravy výzvu, pokud má dosáhnout cíle snížení emisí nutného pro dosažení stabilizace globálních teplot. Souběžně proto musí být vyvíjeny rovněž nové technologie a postupy, které budou moci být v budoucnu zavedeny, týkající se kvality paliva/přechodu na jiná paliva, technologií snižování emisí a provozních opatření pro lodě.

Vyjádření zpravodaje

Toto nařízení poskytuje příležitost zavést v Evropě široký přístup k MVO, a to jak pro skleníkové plyny, tak pro látky znečišťující ovzduší produkované v odvětví námořní dopravy. Takovýto přístup Evropě umožní rozvoj politik snižování emisí v námořním odvětví, které budou v souladu s komplexními politikami v oblasti klimatu, znečištění ovzduší a ochrany lidského zdraví. Je tedy třeba rozšířit oblast jeho působnosti tím, že bude vedle MVO emisí CO2 pokrývat i emise NOx. Emise CO2 i NOx z námořní dopravy zaznamenávají významný nárůst a mají značný vliv na klima. Podobně jako v nařízení (EU) č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů v odvětví letectví obsahují změny navržené v tomto nařízení posouzení environmentálních dopadů námořní dopravy na světové klima. Komise by se na základě tohoto posouzení měla zabývat environmentálním dopadem emisí částic, elementárního uhlíku a CH4, spolu s dalšími činnostmi, které vedou k emisím látek znečišťujících ovzduší a skleníkových plynů, například používání chladících prostředků na rybářských lodích a emise způsobené vypařováním při nakládání a vykládání paliva a volně loženého zboží (např. těkavé organické sloučeniny, částice).

Komise navrhla omezit působnost tohoto nařízení na lodě o hrubé prostornosti nad 5000 tun. Pro lepší pokrytí emisí a pro zajištění koherence s dalšími mezinárodními pravidly, například s těmi, která stanoví příloha VI úmluvy MARPOL, by oblast působnosti měla být rozšířena na všechny lodě o hrubé prostornosti nad 400 tun. Vzhledem k tomu, že toto je hranice, která byla projednávána i v IMO, její zavedení by uvedlo pravidla EU v soulad s pravděpodobným budoucím mezinárodním rámcem.

Ačkoli je důležité zajistit, aby toto nařízení pokrylo emise z námořní dopravy co nejuceleněji, je rovněž zcela zásadní soustředit se na základní body a omezit náklady na provádění a administrativní zátěž. Zároveň by společnosti neměly být povinny zveřejňovat informace, které jsou z obchodního hlediska citlivé a potenciálně zavádějící. Zpravodaj proto navrhuje nezahrnovat vykonávání přepravy mezi ostatní informace, které mají význam z hlediska klimatu, neboť nesouvisí s měřením emisí. Námořní trh již má, vzhledem k vysokým cenám paliva, velkou motivaci ke zvýšení energetické účinnosti, přičemž energetická účinnost při vykonávání přepravy je v reálných podmínkách mnohem složitější problém, který nelze definovat bez znalosti konkrétních tržních podmínek, od nichž se odvíjí rozhodování majitelů a provozovatelů lodí. Bez znalosti dostupných nákladů, jejich objemu v poměru k váze, povětrnostních podmínek, příslušných cen, geografických a dalších omezení, časového rámce pro doručení atd., není možné určit skutečnou energetickou účinnost plavby a její dopad na sociální potřeby. Naopak, nevyvážené zveřejňování takovýchto informací pod tímto názvem může šířit mezi veřejností dezinformace o skutečné energetické účinnosti a vést ke zbytečným sporům.

STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (20. 1. 2014)

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy a o změně nařízení (EU) č. 525/2013
(COM(2013)0480 – C7‑0201/2013 – 2013/0224(COD))

Navrhovatelka: Marita Ulvskog

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Navrhovatelka vítá Komisí předložený návrh nařízení o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy.

Zůstává velkým problémem, že mezinárodní námořní doprava není zahrnuta do emisních závazků EU. Není logické, aby jeden druh přepravy nebyl zahrnut do politiky v oblasti klimatu, a proto by Komise měla i přesto, že neexistuje mezinárodní dohoda, navrhnout nástroje ke snižování emisí v tomto odvětví. Navzdory tomu, že proces IMO funguje již mnoho let, nedosahuje uspokojivých výsledků. Politika EU v této oblasti je nedostatečná a její ambice musí být vyšší.

Opatření navržená v tomto nařízení jsou nezbytná pro vytvoření hmatatelného závazku ve vztahu k emisím z námořní dopravy a vhodných tržních nástrojů tak rychle, jak to jen bude možné.

Navrhovatelka považuje za rozumné dát ještě procesu IMO šanci, pokud ale nebude žádná mezinárodní dohoda, která by zahrnula i emise z námořní dopravy, podepsána do 31. prosince 2015, měla by Komise předložit vlastní legislativní návrh o snižování emisí a příslušných nástrojích.

Navrhovatelka považuje navrhovaný časový plán pro vstup nařízení v platnost a jeho provádění za příliš pomalý. Navrhuje proto rychlejší časový plán, který by odpovídal nezbytnosti rychlého jednání v otázkách klimatu.

Komise navrhuje, aby rybářská plavidla o hrubé prostornosti nad 5000 tun byla z tohoto nařízení vyjmuta. Neuvádí ale důvody, proč by se tak mělo stát. Navrhovatelka proto navrhuje, aby tato výjimka byla odstraněna.

Navrhovatelka si dále myslí, že nařízení by mělo prosazovat metody k určování emisí, které mají největší potenciál poskytnout přesná data a dávat jasné pobídky ke snížení emisí na dotyčných plavidlech. Proto se navrhuje, aby si společnosti, kterých se toto nařízení dotkne, mohly vybrat mezi průtokoměry pro příslušné procesy spalování a přímým měřením emisí.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Klimaticko-energetický balíček, který vyzývá všechna hospodářská odvětví včetně odvětví mezinárodní námořní dopravy, aby přispěla k dosažení snížení emisí, stanoví jasný mandát: „Pokud členské státy do 31. prosince 2011 neschválí mezinárodní dohodu Mezinárodní námořní organizace, která by do svých cílů v oblasti snižování emisí zahrnula rovněž emise z mezinárodní námořní dopravy, nebo pokud Společenství do stejného dne neschválí žádnou takovou dohodu uzavřenou v rámci UNFCCC, měla by Komise předložit návrh na zahrnutí emisí z mezinárodní námořní dopravy v souladu s harmonizovanými postupy do závazku Společenství v oblasti snížení emisí s cílem, aby navrhovaný akt vstoupil v platnost do roku 2013. Uvedený návrh by měl minimalizovat veškeré nepříznivé dopady na konkurenceschopnost Společenství a přihlížet rovněž k potenciálním přínosům pro životní prostředí.“

(1) Klimaticko-energetický balíček17 vyžaduje, aby všechna hospodářská odvětví, s výjimkou odvětví mezinárodní námořní dopravy, přispěla k dosažení snížení emisí, ovšem stanoví jasný mandát: „Pokud členské státy do 31. prosince 2011 neschválí mezinárodní dohodu Mezinárodní námořní organizace, která by do svých cílů v oblasti snižování emisí zahrnula rovněž emise z mezinárodní námořní dopravy, nebo pokud Společenství do stejného dne neschválí žádnou takovou dohodu uzavřenou v rámci UNFCCC, měla by Komise předložit návrh na zahrnutí emisí z mezinárodní námořní dopravy v souladu s harmonizovanými postupy do závazku Společenství v oblasti snížení emisí s cílem, aby navrhovaný akt vstoupil v platnost do roku 2013. Uvedený návrh by měl minimalizovat veškeré nepříznivé dopady na konkurenceschopnost Společenství a přihlížet rovněž k potenciálním přínosům pro životní prostředí.“

__________________

__________________

17 Rozhodnutí č. 406/2009/ES a směrnice 2009/29/ES.

17 Rozhodnutí č. 406/2009/ES a směrnice 2009/29/ES.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a) Mezinárodní námořní doprava zůstává jediným dopravním odvětvím, které není zahrnuto do unijních závazků ke snižování emisí skleníkových plynů. Podle posouzení dopadů, které je připojeno k návrhu tohoto nařízení, emise oxidu uhličitého z mezinárodní námořní dopravy v rámci Unie vzrostly mezi lety 1990 a 2008 o 48 %.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1b) Bílá kniha Komise o dopravě z roku 2011 stanovila pro unijní mezinárodní námořní dopravu cíl snížení emisí k roku 2050 o 40 % ve srovnání s rokem 2005.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) V červenci 2011 přijala Mezinárodní námořní organizace (IMO) technická a provozní opatření, zejména index energeticky účinného designu (EEDI) pro nové lodě a plán řízení energetické účinnosti lodí (SEEMP), která přinesou zlepšení v podobě snížení očekávaného nárůstu emisí skleníkových plynů, nemohou však sama o sobě vést k nezbytnému absolutnímu snížení emisí skleníkových plynů z mezinárodní námořní dopravy, a udržet tak krok s úsilím o dosažení globálního cíle, kterým je omezení nárůstu globální teploty na 2 °C.

(2) V červenci 2011 přijala Mezinárodní námořní organizace (IMO) technická a provozní opatření, zejména index energeticky účinného designu (EEDI) pro nové lodě a plán řízení energetické účinnosti lodí (SEEMP), která přinesou zlepšení v podobě snížení očekávaného nárůstu emisí skleníkových plynů, nemohou však sama o sobě vést k nezbytnému absolutnímu snížení emisí skleníkových plynů z mezinárodní námořní dopravy, a udržet tak krok s úsilím o dosažení globálního cíle, kterým je omezení nárůstu globální teploty na 2 °C. I s těmito opatřeními IMO se podle předpovědí o vývoji mezinárodního obchodu emise z námořní dopravy v rámci EU do roku 2050 zvýší o dalších 51 % ve srovnání s rokem 2010, a je proto třeba přijít s doplňkovými opatřeními.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Systém Unie pro MVO by se měl také vztahovat na jiné informace důležité z hlediska klimatu, které umožní stanovit účinnost lodí nebo důkladněji analyzovat příčiny ovlivňující vznik emisí. Tato oblast působnosti rovněž uvádí systém Unie pro MVO do souladu s mezinárodními iniciativami, které mají za cíl zavést normy účinnosti pro stávající lodě, přičemž se vztahuje také na provozní opatření, a přispívá k odstranění překážek na trhu souvisejících s nedostatkem informací.

vypouští se

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(24a) Unie upustila od stanovení cílů snižování emisí pro mezinárodní námořní dopravu kvůli dosud chybějící mezinárodní dohodě. Globální závazek by byl vhodnější než jednostranné unijní kroky, protože šířeji zaměřená dohoda by byla efektivnější z hlediska cíle redukce emisí.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(24b) Unie dosud nestanovila cíle snížení emisí CO2 pro mezinárodní námořní dopravu, neboť v této oblasti by byla vhodnější celosvětová dohoda v rámci organizace IMO. V případě, že se však do konce roku 2015 nepodaří dosáhnout dohody na celosvětové úrovni, měla by Evropská komise posoudit možnosti vypracování cíle pro snížení emisí CO2 v námořní dopravě na úrovni celé Unie a vytvoření případného podpůrného mechanismu.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25) Aby se v co největším rozsahu využily nejlepší dostupné postupy a vědecké důkazy, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o přezkum určitých technických aspektů monitorování a vykazování emisí CO2 z lodí a o další upřesnění pravidel pro ověřování zpráv o emisích a akreditaci ověřovatelů. Je zvláště důležité, aby Komise v rámci přípravných prací vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

vypouští se

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26) Aby byly zaručeny jednotné podmínky pro využívání automatizovaných systémů a standardních elektronických šablon, které umožní, aby byly Komisi a zúčastněným státům jednotně podávány zprávy o emisích a další informace důležité z hlediska klimatu, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto nezbytné pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.

vypouští se

__________________

 

23 Úř. věst. L 251, 18.9.2012, s. 49.

 

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Článek 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví pravidla pro přesné monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého (CO2) a dalších informací důležitých z hlediska klimatu pocházejících z lodí, které připlouvají do přístavů spadajících do jurisdikce členského státu, pohybují se mezi těmito přístavy nebo z nich odplouvají, aby se podpořilo nákladově efektivní snižování emisí CO2 z námořní dopravy.

Toto nařízení stanoví pravidla pro přesné monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého (CO2) pocházejících z lodí, které připlouvají do přístavů spadajících do jurisdikce členského státu, pohybují se mezi těmito přístavy nebo z nich odplouvají, aby se podpořilo nákladově efektivní snižování emisí CO2 z námořní dopravy.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) „dalšími informacemi důležitými z hlediska klimatu“ se rozumějí informace související se spotřebou paliva, vykonávanou přepravou a energetickou účinností lodí, které umožňují analyzovat vývoj emisí a posoudit výkonnost lodí;

vypouští se

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Monitorování a vykazování je úplné a vztahuje se na všechny emise ze spalování paliv. Společnosti uplatňují vhodná opatření, aby během vykazovaného období zabránily vzniku nedostatku údajů.

2. Monitorování a vykazování se vztahuje na emise CO2 ze spalování paliv, je-li loď na moři i při kotvení. Společnosti uplatňují vhodná opatření, aby během vykazovaného období zabránily vzniku nedostatku údajů.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Do 31. srpna 2017 společnosti předloží ověřovatelům plán monitorování, v němž bude pro každou jejich loď o hrubé prostornosti nad 5000 tun uvedena zvolená metoda monitorování a vykazování emisí a dalších informací důležitých z hlediska klimatu.

1. Do 31. srpna 2015 společnosti předloží ověřovatelům plán monitorování, v němž bude pro každou jejich loď o hrubé prostornosti nad 5000 tun uvedena zvolená metoda monitorování a vykazování emisí a dalších informací důležitých z hlediska klimatu.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. U lodí, které budou do oblasti působnosti tohoto nařízení poprvé zařazeny po 1. lednu 2018, společnost odchylně od odstavce 1 předloží ověřovateli plán monitorování bez zbytečného prodlení a nejpozději dva měsíce po první zastávce v přístavu spadajícím do jurisdikce členského státu.

2. U lodí, které budou do oblasti působnosti tohoto nařízení poprvé zařazeny po 1. lednu 2016, společnost odchylně od odstavce 1 předloží ověřovateli plán monitorování bez zbytečného prodlení a nejpozději dva měsíce po první zastávce v přístavu spadajícím do jurisdikce členského státu.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3 – písm. h – bod i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) postupů, povinností a zdrojů údajů pro určení a zaznamenání vzdálenosti ujeté během každé plavby;

vypouští se

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3 – písm. h – bod ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii) postupů, povinností, vzorců a zdrojů údajů pro určení a zaznamenání přepravovaného nákladu nebo počtu cestujících, podle toho, co je vhodné;

vypouští se

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3 – písm. h – bod iii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iii) postupů, povinností, vzorců a zdrojů údajů pro určení a zaznamenání doby strávené na moři při plavbě mezi přístavem vyplutí a přístavem připlutí;

vypouští se

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Článek 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Od 1. ledna 2018 budou společnosti na základě plánu monitorování schváleného v souladu s čl. 13 odst. 1 monitorovat emise z každé lodě při každé plavbě a za daný rok, přičemž použijí vhodnou metodu z metod vymezených v části B přílohy I a výpočet emisí v souladu s částí A přílohy I.

Od 1. ledna 2016 budou společnosti na základě plánu monitorování schváleného v souladu s čl. 13 odst. 1 monitorovat emise z každé lodě při každé plavbě a za daný rok, přičemž použijí vhodnou metodu z metod vymezených v části B přílohy I a výpočet emisí v souladu s částí A přílohy I.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 9 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) množství a emisní faktor každého typu spotřebovaného paliva jak v celkovém vyjádření, tak ve vyjádření rozlišujícím palivo použité v rámci kontrolních oblastí emisí a mimo ně;

b) množství a emisní faktor každého typu spotřebovaného paliva v celkovém vyjádření;

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Článek 9 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) ujetá vzdálenost;

vypouští se

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 9 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) dobu strávenou na moři;

vypouští se

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 9 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) přepravovaný náklad;

vypouští se

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 9 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) vykonanou přepravu.

vypouští se

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 9 – pododstavec 2 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Odchylně od ustanovení prvního odstavce se povinnost monitorovat emise při každé plavbě nevztahuje na plavidla, která spadají výhradně do oblasti působnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 10 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) množství a emisní faktor každého typu spotřebovaného paliva jak v celkovém vyjádření, tak ve vyjádření rozlišujícím palivo použité v rámci kontrolních oblastí emisí a mimo ně;

a) množství a emisní faktor každého typu spotřebovaného paliva v celkovém vyjádření;

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 10 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) celkovou ujetou vzdálenost;

vypouští se

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 10 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h) celkovou dobu strávenou na moři;

vypouští se

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 10 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) celkovou vykonanou přepravu;

vypouští se

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 10 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j) průměrnou energetickou účinnost.

vypouští se

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Od roku 2019 společnosti každý rok do 30. dubna předkládají Komisi a orgánům dotčeného státu vlajky zprávu o emisích, která se týká emisí a jiných informací důležitých z hlediska klimatu během celého vykazovaného období, a to pro každou loď, za niž nesou odpovědnost, přičemž tuto zprávu ověřil jakožto uspokojivou ověřovatel v souladu s požadavky uvedenými v článku 14.

1. Od roku 2017 společnosti každý rok do 30. dubna předkládají Komisi a orgánům dotčeného státu vlajky zprávu o emisích, která se týká emisí CO2 a jiných informací důležitých z hlediska klimatu během celého vykazovaného období, a to pro každou loď, za niž nesou odpovědnost, přičemž tuto zprávu ověřil jakožto uspokojivou ověřovatel v souladu s požadavky uvedenými v článku 14.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Ověřovatel zejména zaručí, že emise a další informace důležité z hlediska klimatu, které jsou obsaženy ve zprávě o emisích, byly stanoveny v souladu s články 8, 9 a 10 a plánem monitorování uvedeným v článku 6. Ověřovatel také zaručí, že emise a další informace důležité z hlediska klimatu vykázané ve zprávě jsou v souladu s údaji vypočtenými na základě jiných zdrojů v souladu s přílohami I a II.

3. Ověřovatel zejména zaručí, že emise CO2, které jsou obsaženy ve zprávě o emisích, byly stanoveny v souladu s články 8, 9 a 10 a plánem monitorování uvedeným v článku 6. Ověřovatel také zaručí, že emise CO2 vykázané ve zprávě jsou v souladu s údaji vypočtenými na základě jiných zdrojů v souladu s přílohami I a II.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h) výpočtů vedoucích k určení energetické účinnosti.

vypouští se

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Článek 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Od 30. června 2019 mají lodě, které připlouvají do přístavů spadajících do jurisdikce členského státu, pohybují se po těchto přístavech nebo z nich odplouvají, na palubě platný dokument potvrzující, že loď v dotčeném vykazovaném období plní povinnosti související s vykazováním a monitorováním, vydaný v souladu s článkem 17.

Od 30. června 2017 mají lodě, které připlouvají do přístavů spadajících do jurisdikce členského státu, pohybují se po těchto přístavech nebo z nich odplouvají, na palubě platný dokument potvrzující, že loď v dotčeném vykazovaném období plní povinnosti související s vykazováním a monitorováním, vydaný v souladu s článkem 17.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zřídí systém sankcí pro případy, kdy nejsou splněny požadavky na monitorování a vykazování stanovené v článcích 8 až 12, a přijmou nezbytná opatření, aby zaručily, že jsou tyto sankce uplatňovány. Stanovené sankce nejsou o nic méně přísné než ty, které jsou pro případy, kdy provozovatelé neplní povinnosti ohledně vykazování, stanoveny ve vnitrostátních právních předpisech o emisích skleníkových plynů, a jsou účinné, přiměřené a odrazující. Do 1. července 2017 oznámí členské státy tato ustanovení Komisi a neprodleně Komisi oznámí také všechny následné změny těchto ustanovení.

1. Členské státy zřídí systém sankcí pro případy, kdy nejsou splněny požadavky na monitorování a vykazování stanovené v článcích 8 až 12, a přijmou nezbytná opatření, aby zaručily, že jsou tyto sankce uplatňovány. Stanovené sankce nejsou o nic méně přísné než ty, které jsou pro případy, kdy provozovatelé neplní povinnosti ohledně vykazování, stanoveny ve vnitrostátních právních předpisech o emisích skleníkových plynů, a jsou účinné, přiměřené a odrazující. Do 1. července 2015 oznámí členské státy tato ustanovení Komisi a neprodleně Komisi oznámí také všechny následné změny těchto ustanovení.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) průměrnou roční spotřebu paliva a emise skleníkových plynů ve vztahu ke vzdálenosti ujeté během plaveb, které spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení;

vypouští se

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) průměrnou roční spotřebu paliva a emise skleníkových plynů ve vztahu ke vzdálenosti ujeté a nákladu přepravenému během plaveb, které spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení;

vypouští se

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h) celkovou dobu strávenou za rok na moři během plaveb, které spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení;

vypouští se

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komise roční zprávu o emisích a další informace o námořní dopravě důležité z hlediska klimatu zveřejní.

3. Komise roční zprávu o emisích CO2 z námořní dopravy zveřejní.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Bude-li dosaženo mezinárodní dohody o globálních opatřeních za účelem snižování emisí skleníkových plynů z námořní dopravy, Komise toto nařízení přezkoumá a ve vhodných případech může navrhnout změny tohoto nařízení.

3. Bude-li dosaženo mezinárodní dohody o globálních opatřeních za účelem snižování emisí skleníkových plynů z námořní dopravy, Komise se zaváže, že neprodleně navrhne začlenění mezinárodně dohodnutých opatření do práva Společenství.

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Článek 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 23

vypouští se

Přenesení pravomocí

 

Komisi je za podmínek stanovených v článku 24 svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem doplnění či pozměnění ustanovení příloh I a II, aby byly zohledněny aktuální dostupné vědecké důkazy, jakož i relevantní údaje, které jsou k dispozici na palubách lodí, a příslušná mezinárodní pravidla a mezinárodně uznávané normy, s cílem určit nejpřesnější a nejúčinnější metody monitorování emisí a zlepšit přesnost požadovaných informací souvisejících s monitorováním a vykazováním emisí, a to v rozsahu, v jakém se jedná o nepodstatné prvky tohoto nařízení.

 

Odůvodnění

Až do uzavření mezinárodní dohody o přijetí opatření na celosvětové úrovni není vhodné, aby Komise obcházela spolutvůrce právních předpisů prostřednictvím nadměrných přenesených a prováděcích pravomocí.

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Článek 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 24

vypouští se

Výkon přenesené pravomoci

 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článcích 15, 16 a 23 je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne 1. července 2015.

 

2. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 23 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá účinnosti dnem následujícím po zveřejnění rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

 

3. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

4. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 23 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud Evropský parlament a Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

 

Odůvodnění

Až do uzavření mezinárodní dohody o přijetí opatření na celosvětové úrovni není vhodné, aby Komise obcházela spolutvůrce právních předpisů prostřednictvím nadměrných přenesených a prováděcích pravomocí.

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Článek 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 25

vypouští se

Prováděcí akty

 

1. Komisi je nápomocen výbor zřízený článkem 8 rozhodnutí 93/389/EHS. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

 

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

 

Odůvodnění

Až do uzavření mezinárodní dohody o přijetí opatření na celosvětové úrovni není vhodné, aby Komise obcházela spolutvůrce právních předpisů prostřednictvím nadměrných přenesených a prováděcích pravomocí.

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Článek 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 1. července 2015.

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 1. července 2014.

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Příloha II

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[...]

vypouští se

POSTUP

Název

Monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy a změna nařízení (EU) č. 525/2013

Referenční údaje

COM(2013)0480 – C7-0201/2013 – 2013/0224(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

4.7.2013

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

4.7.2013

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Marita Ulvskog

4.9.2013

Datum přijetí

9.1.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

24

14

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Norbert Glante, Fiona Hall, Kent Johansson, Romana Jordan, Marisa Matias, Jaroslav Paška, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Zbigniew Zaleski

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Jerzy Buzek, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Zofija Mazej Kukovič, Vladko Todorov Panayotov, Lambert van Nistelrooij

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Sandrine Bélier, Jean Lambert

STANOVISKO Výboru pro dopravu a cestovní ruch (22. 1. 2014)

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy a o změně nařízení (EU) č. 525/2013
(COM(2013)0480 – C7‑0201/2013 – 2013/0224(COD))

Navrhovatel: Brian Simpson

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Podle zprávy skupiny odborníků z Mezinárodní námořní organizace (IMO) z roku 2009 emise z mezinárodní lodní dopravy v posledních letech rychle rostou a odhaduje se, že nebudou-li regulovány, dosáhne jejich výše do roku 2020 1,475 milionu tun, tj. 6 % celosvětových emisí CO2. V roce 2007 činil podíl lodní dopravy na celosvětových emisích CO2 2,7 %.

Na evropské úrovni se lodě, které připlouvají do přístavů EU-27 či z nich odplouvají, podílejí na celosvětových emisích CO2 v oblasti lodní dopravy až 30 %[1]. Evropská agentura pro životní prostředí rovněž uvádí, že lodní doprava v evropských vodách ve velké míře přispívá k emisím dusíku (10–20 %), SO2 (10–25 %) a celosvětovým emisím PM2.5 (10–25 %), přičemž přibližně 70 % celosvětových emisí pochází ze vzdálenosti do 400 km od pobřeží. Epidemiologické studie ukázaly, že emise z lodní dopravy mají dopad na zdraví a každoročně si vyžádají přibližně 50 000 úmrtí pouze v důsledku znečištění ovzduší lodní dopravou[2].

Mezinárodní námořní organizace v roce 2011 zavedla „index energeticky účinného designu“ (EEDI) pro některé kategorie nových lodí a stanovila povinné používání plánu řízení energetické účinnosti lodí (SEEMP) pro celé stávající loďstvo, což bylo prvním krokem ke snížení emisí CO2 z lodní dopravy. Jak však Komise uznává, nebudou tato opatření dostatečná pro zvrácení trendu zvyšování emisí CO2 v odvětví námořní dopravy a pro dosažení cíle stanoveného v bílé knize Komise z roku 2011 nazvané „Plán jednotného evropského dopravního prostoru“ snížit do roku 2050 emise o 40 % (pokud možno 50 %) ve srovnání s úrovněmi roku 2005.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

 

(1a) Bílá kniha Komise z roku 2011 „Plán jednotného evropského dopravního prostoru“ vybízí ke snížení emisí z námořní dopravy do roku 2050 o 40 % (pokud možno 50 %) ve srovnání s úrovněmi roku 2005, a to zejména uplatňováním zásady „uživatel platí“ a zásady „znečišťovatel platí“.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

 

(1b) Usnesení Parlamentu na téma „Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenčního dopravního systému účinně využívajícího zdroje“ (2011/2096(INI)) vybízí k „jednotnému snížení emisí CO2 o 30 % a škodlivých látek v lodní dopravě na úrovni celé EU, k němuž přispějí dohody Mezinárodní námořní organizace (IMO) ohledně indexu energeticky účinného designu a plánu pro řízení energetické účinnosti lodí, a žádá, aby všechny cíle uvedené v tomto bodě byly pokládány za prioritní, a byly tudíž ročně přezkoumávány“.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3) Podle údajů poskytnutých organizací IMO by uplatněním provozních opatření a využitím stávajících technologií bylo možné snížit specifickou spotřebu energie a emise CO2 až o 75 %, přičemž značnou část uvedených opatření lze považovat za nákladově efektivní, jelikož snížené náklady na palivo zaručují návratnost veškerých provozních či investičních nákladů.

(3) Podle údajů poskytnutých organizací IMO by uplatněním provozních opatření a využitím stávajících technologií bylo možné snížit specifickou spotřebu energie a emise CO2 až o 75 %, přičemž značnou část uvedených opatření lze považovat za nákladově efektivní (nebo dokonce za opatření, která odvětví přinesou čistý zisk), jelikož snížené náklady na palivo zaručují návratnost veškerých provozních či investičních nákladů.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4) Nejlepší možností, jak na úrovni Unie snížit emise oxidu uhličitého z námořní dopravy, zůstává zřízení systému pro monitorování, vykazování a ověřování (MVO) emisí CO2 na základě spotřeby paliva u lodí, což představuje první krok odstupňovaného přístupu vedoucího k začlenění emisí z námořní dopravy do závazku Unie ohledně snižování emisí skleníkových plynů.

(4) Nejlepší možností, jak na úrovni Unie snížit emise oxidu uhličitého z námořní dopravy, zůstává provedení tržního opatření, přičemž zřízení systému pro monitorování, vykazování a ověřování (MVO) emisí CO2 na základě spotřeby paliva u lodí představuje první krok odstupňovaného přístupu vedoucího k začlenění emisí z námořní dopravy do závazku Unie ohledně snižování emisí skleníkových plynů.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6) Výsledky konzultací zúčastněných stran a diskuse s mezinárodními partnery naznačují, že odstupňovaný přístup k začlenění emisí z námořní dopravy do závazku Unie ohledně snižování emisí skleníkových plynů by měl být uplatňován zároveň s provedením spolehlivého systému MVO pro emise CO2 z námořní dopravy, který bude prvním krokem, přičemž ceny těchto emisí budou stanoveny později. Díky tomuto přístupu je snadnější dosáhnout na mezinárodní úrovni podstatného pokroku v jednáních o dohodě o cílech snižování emisí skleníkových plynů a o dalších opatřeních k dosažení tohoto snižování při minimálních nákladech.

(6) Výsledky konzultací zúčastněných stran a diskuse s mezinárodními partnery naznačují, že odstupňovaný přístup k začlenění emisí z námořní dopravy do závazku Unie ohledně snižování emisí skleníkových plynů by měl být uplatňován zároveň s provedením spolehlivého systému MVO, v této fázi pouze pro emise CO2 z námořní dopravy, který bude prvním krokem, přičemž ceny těchto emisí budou stanoveny později. Díky tomuto přístupu je snadnější dosáhnout na mezinárodní úrovni podstatného pokroku v jednáních o dohodě o cílech snižování emisí skleníkových plynů a o dalších opatřeních k dosažení tohoto snižování při minimálních nákladech.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7) Zavedením systému Unie pro monitorování, vykazování a ověřování emisí bude podle předpokladů do roku 2030 dosaženo snížení emisí až o 2 % ve srovnání se scénářem, podle nějž by žádná opatření přijata nebyla, a úhrnných čistých úspor nákladů ve výši až 1,2 miliardy EUR, neboť systém MVO by mohl přispět k odstranění překážek na trhu, zejména těch, které souvisejí s nedostatkem informací o účinnosti lodí. Toto snížení nákladů na přepravu by mělo usnadnit mezinárodní obchod. Spolehlivý systém MVO je navíc základním předpokladem každého tržního opatření či normy účinnosti, ať jsou uplatňovány na úrovni EU či celosvětově. Rovněž poskytuje spolehlivé údaje, které umožňují stanovit přesné cíle snižování emisí a posoudit pokrok v úsilí námořní dopravy přispět k dosažení nízkouhlíkového hospodářství.

(7) Zavedením systému Unie pro monitorování, vykazování a ověřování emisí bude podle předpokladů do roku 2030 dosaženo snížení emisí až o 2 % ve srovnání se scénářem, podle nějž by žádná opatření přijata nebyla, a úhrnných čistých úspor nákladů ve výši až 1,2 miliardy EUR, neboť systém MVO by mohl přispět k odstranění překážek na trhu, zejména těch, které souvisejí s nedostatkem informací o účinnosti lodí. Toto snížení nákladů na přepravu by mělo usnadnit mezinárodní obchod. Spolehlivý systém MVO je navíc základním předpokladem každého tržního opatření či normy účinnosti. Vzhledem k mezinárodní povaze lodní dopravy by byl celosvětově dohodnutý postup upřednostňovanou a nejúčinnější metodou snižování emisí z mezinárodní lodní dopravy. Rovněž poskytuje spolehlivé údaje, které umožňují stanovit přesné cíle snižování emisí a posoudit pokrok v úsilí námořní dopravy přispět k dosažení nízkouhlíkového hospodářství.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8) Pro účely monitorování by měly být za relevantní považovány všechny plavby v rámci Unie, všechny plavby z posledního přístavu mimo Unii do prvního přístavu určení v Unii a všechny plavby z přístavu v Unii do příštího přístavu určení mimo Unii. Monitorování by se mělo vztahovat také na emise CO2 v přístavech Unie, a to i na případy, kdy lodě kotví nebo se pohybují po přístavu, zejména proto, že jsou k dispozici zvláštní opatření ke snížení či eliminaci těchto emisí. Tato pravidla by měla být uplatňována nediskriminačně na všechny lodě bez ohledu na jejich vlajku.

(8) Pro účely monitorování by měly být za relevantní považovány všechny plavby v rámci Unie, všechny plavby z posledního přístavu mimo Unii do prvního přístavu určení v Unii a všechny plavby z přístavu v Unii do příštího přístavu určení mimo Unii. Monitorování by se mělo vztahovat také na emise CO2 v přístavech Unie, a to i na případy, kdy lodě kotví nebo se pohybují po přístavu, zejména proto, že jsou k dispozici zvláštní opatření ke snížení či eliminaci těchto emisí. Tato pravidla by měla být uplatňována nediskriminačně na všechny lodě bez ohledu na jejich vlajku, a to poté, co se Komise ujistí, že třetí státy nevyjádřily žádnou výhradu.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

 

(8a) Vzhledem k územní působnosti a s ní souvisejícímu monitorování emisí CO2 mimo území členských států a vzhledem k zapojení společností sídlících po celém světě by Komise měla třetí státy o systému MVO včas a vhodným způsobem informovat, aby tak dosáhla co nejširšího mezinárodního přijetí.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11) Systém Unie pro MVO by se měl také vztahovat na jiné informace důležité z hlediska klimatu, které umožní stanovit účinnost lodí nebo důkladněji analyzovat příčiny ovlivňující vznik emisí. Tato oblast působnosti rovněž uvádí systém Unie pro MVO do souladu s mezinárodními iniciativami, které mají za cíl zavést normy účinnosti pro stávající lodě, přičemž se vztahuje také na provozní opatření, a přispívá k odstranění překážek na trhu souvisejících s nedostatkem informací.

(11) Systém Unie pro MVO by měl umožnit stanovení účinnosti lodí nebo důkladnější analýzu příčin ovlivňujících vznik emisí. Tato oblast působnosti rovněž uvádí systém Unie pro MVO do souladu s mezinárodními iniciativami, které mají za cíl zavést normy účinnosti pro stávající lodě, přičemž se vztahuje také na provozní opatření, a přispívá k odstranění překážek na trhu souvisejících s nedostatkem informací.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12) Aby se minimalizovala administrativní zátěž vlastníků a provozovatelů lodí, zejména malých a středních podniků, a optimalizoval poměr přínosů a nákladů spojených se systémem MVO, aniž by se zároveň oslabil cíl, který spočívá v pokrytí jednoznačně převládajícího podílu emisí skleníkových plynů z námořní dopravy, měla by se pravidla MVO vztahovat pouze na velké producenty emisí. Po podrobné objektivní analýze velikostí a emisí lodí připlouvajících do přístavů Unie a odplouvajících z přístavů Unie byla zvolena hranice hrubé prostornosti 5000 tun. Lodě o hrubé prostornosti nad 5000 tun představují přibližně 55 % počtu lodí, jež se zastavují v přístavech Unie, a vypouštějí přibližně 90 % souvisejících emisí. Tato nediskriminační hranice by zaručila, aby byli pokryti nejdůležitější producenti emisí. Nižší hranice by měla za následek vyšší administrativní zátěž, zatímco vyšší hranice by omezila pokrytí emisí, a tím také environmentální účinnost tohoto systému.

(12) Aby se zajistila soudržnost se stávajícím mezinárodním právem, zejména s přílohou VI úmluvy MARPOL, měl by se systém MVO vztahovat na lodě o hrubé prostornosti 400 tun a více.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13) Aby se dále snížila administrativní zátěž vlastníků a provozovatelů lodí, měla by se pravidla monitorování zaměřit na CO2 jakožto na zdaleka nejvýznamnější skleníkový plyn produkovaný námořní dopravou, který se na celkových emisích skleníkových plynů z tohoto odvětví podílí až z 98 %.

(13) Aby se dále snížila administrativní zátěž vlastníků a provozovatelů lodí, měla by se pravidla monitorování zaměřit v této fázi pouze na CO2, neboť se jedná o zdaleka nejvýznamnější skleníkový plyn produkovaný námořní dopravou, který se na celkových emisích skleníkových plynů z tohoto odvětví podílí až z 98 %.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14) Pravidla by měla zohlednit stávající požadavky a údaje, které jsou již k dispozici na palubách plavidel; proto by mělo být vlastníkům lodí umožněno, aby si zvolili jednu z těchto čtyř metod monitorování: využívání dodacích listů zásobníků, monitorování nádrží s lodním palivem, průtokoměry pro příslušné procesy spalování nebo přímé měření emisí. Plán monitorování emisí pro konkrétní loď by měl výběr metody dokumentovat a uvádět další informace o jejím uplatňování.

 

(14) Pravidla by měla zohlednit stávající požadavky a údaje, které jsou již k dispozici na palubách plavidel; proto by mělo být vlastníkům lodí umožněno, aby si zvolili jednu z těchto čtyř metod monitorování: využívání dodacích listů zásobníků, monitorování nádrží s lodním palivem, průtokoměry pro příslušné procesy spalování nebo přímé měření emisí. Plán monitorování emisí pro konkrétní loď by měl výběr metody dokumentovat a uvádět další informace o jejím uplatňování. Komise by po dvou ukončených vykazovaných obdobích měla vydat doporučení k metodám kontroly týkající se přesnosti, důležitosti pro snižování emisí, dosažitelnosti a administrativní zátěže pro posádku.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16) Systém Unie pro MVO by se v této fázi neměl vztahovat na jiné skleníkové plyny, látky s dopadem na klima ani látky znečišťující ovzduší, aby se zabránilo požadavku instalovat nedostatečně spolehlivé a komerčně nedostupné měřicí zařízení, což by mohlo provádění systému Unie pro MVO zdržet.

(16) Systém Unie pro MVO by se v této fázi neměl vztahovat na jiné skleníkové plyny, látky s dopadem na klima ani látky znečišťující ovzduší, aby se zabránilo požadavku instalovat nedostatečně spolehlivé a komerčně nedostupné měřicí zařízení, což by mohlo provádění systému Unie pro MVO zdržet. Pokud budoucí technický pokrok umožní měření jiných látek důležitých z hlediska klimatu, aniž by to znamenalo značnou dodatečnou zátěž pro vlastníky lodí, měly by být tyto látky zahrnuty do systému MVO. Komise by měla Evropský parlament informovat o technickém vývoji každé dva roky.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17) Aby se minimalizovala administrativní zátěž vlastníků a provozovatelů lodí, mělo by být vykazování a zveřejňování informací prováděno ročně. Tím, že bude zveřejňování informací o emisích, spotřebě paliva a účinnosti omezeno na roční průměry a souhrnné údaje, by se měla vyřešit otázka důvěrnosti. Údaje vykazované Komisi by měly být ve statistikách použity do té míry, v jaké jsou tyto údaje relevantní pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky v souladu s rozhodnutím Komise 2012/504/EU ze dne 17. září 2012 o Eurostatu18.

(17) Aby se minimalizovala administrativní zátěž vlastníků a provozovatelů lodí, mělo by být vykazování a zveřejňování informací prováděno ročně. Tím, že bude zveřejňování informací o emisích, spotřebě paliva a účinnosti omezeno na roční průměry a souhrnné údaje, by se měla vyřešit otázka důvěrnosti. Na druhou stranu je důležité poskytnout pronajímatelům a dalším průmyslovým subjektům údaje týkající se trasy s cílem zajistit odstranění tržních překážek a odměnění nejúčinnějších lodí. Údaje vykazované Komisi by měly být ve statistikách použity do té míry, v jaké jsou tyto údaje relevantní pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky v souladu s rozhodnutím Komise 2012/504/EU ze dne 17. září 2012 o Eurostatu18.

__________________

__________________

18 Úř. věst. L 251, 18.9.2012, s. 49.

18 Úř. věst. L 251, 18.9.2012, s. 49.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(23) Mělo by být změněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 ze dne 21. května 2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu22, aby stanovilo požadavky ohledně monitorování a vykazování emisí z námořní dopravy členskými státy podle tohoto nařízení.

(23) Mělo by být změněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 ze dne 21. května 2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu22, aby stanovilo požadavky ohledně monitorování a vykazování emisí z námořní dopravy členskými státy podle tohoto nařízení, a to pouze pokud jde o CO2.

__________________

__________________

22 Úř. věst. L 165, 18.6.2012, s. 13–40.

22 Úř. věst. L 165, 18.6.2012, s. 13–40.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(24) Systém Unie pro MVO by měl sloužit jako vzor pro provedení systému MVO na celosvětové úrovni. Globální systém MVO je vhodnější, jelikož jej lze vzhledem k širší oblasti působnosti považovat za účinnější. V této souvislosti by Komise měla pravidelně sdílet relevantní informace o provádění tohoto nařízení s organizací IMO a dalšími příslušnými mezinárodními subjekty a měla by organizaci IMO předkládat náležitá podání. Bude-li dosaženo dohody o globálním systému MVO, Komise by měla systém Unie pro MVO přezkoumat a uvést jej s tímto globálním systémem do souladu.

(24) Systém Unie pro MVO by měl sloužit jako vzor pro provedení systému MVO na celosvětové úrovni. Globální systém MVO je vhodnější, jelikož jej lze vzhledem k širší oblasti působnosti považovat za účinnější. Bude-li dosaženo dohody o globálním systému MVO, Komise bude muset systém Unie pro MVO přezkoumat a uvést jej s tímto globálním systémem do souladu.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(25) Aby se v co největším rozsahu využily nejlepší dostupné postupy a vědecké důkazy, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o přezkum určitých technických aspektů monitorování a vykazování emisí CO2 z lodí a o další upřesnění pravidel pro ověřování zpráv o emisích a akreditaci ověřovatelů. Je zvláště důležité, aby Komise v rámci přípravných prací vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

(25) Aby se v co největším rozsahu využily nejlepší dostupné postupy a vědecké důkazy, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o přezkum určitých technických aspektů monitorování a vykazování emisí z lodí, v této fázi pouze pokud jde o CO2, a o další upřesnění pravidel pro ověřování zpráv o emisích a akreditaci ověřovatelů. Je zvláště důležité, aby Komise v rámci přípravných prací vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(27) Cíle navrhovaného opatření, tedy monitorování, vykazování a ověřování emisí CO2 z lodí jakožto prvního kroku odstupňovaného přístupu, který má tyto emise snížit, nelze vzhledem k mezinárodní povaze námořní dopravy uspokojivě dosáhnout, budou-li členské státy jednat samostatně, a proto jej lze z důvodu rozsahu a účinků opatření lépe dosáhnout na úrovni Unie. Unie může přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(27) Cíle navrhovaného opatření, tedy monitorování, vykazování a ověřování emisí z lodí, a to pouze pokud jde o CO2, jakožto prvního kroku odstupňovaného přístupu, který má tyto emise snížit, nelze vzhledem k mezinárodní povaze námořní dopravy uspokojivě dosáhnout, budou-li členské státy jednat samostatně, a proto jej lze z důvodu rozsahu a účinků opatření lépe dosáhnout na úrovni Unie. Unie může přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(29) Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost dne 1. července 2015, aby se zaručilo, že členské státy a příslušné zúčastněné strany budou mít dostatek času na to, aby přijaly nezbytná opatření k účinnému uplatnění tohoto nařízení dříve, než dne 1. ledna 2018 začne první vykazované období,

(29) Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost dne 1. července 2017, aby se zaručilo, že členské státy a příslušné zúčastněné strany budou mít dostatek času na to, aby přijaly nezbytná opatření k účinnému uplatnění tohoto nařízení dříve, než dne 1. ledna 2022 začne první vykazované období,

Odůvodnění

Před přijetím opatření, která budou velmi náročná z hlediska administrativy, je dobré poskytnout čas pro vyřešení stávající hospodářské krize. Rovněž je vhodné poskytnout příštímu Evropskému parlamentu a příští Komisi čas na posouzení těchto textů a na jejich případnou změnu ještě před zahájením jejich použitelnosti.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Článek 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Toto nařízení stanoví pravidla pro přesné monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého (CO2) a dalších informací důležitých z hlediska klimatu pocházejících z lodí, které připlouvají do přístavů spadajících do jurisdikce členského státu, pohybují se mezi těmito přístavy nebo z nich odplouvají, aby se podpořilo nákladově efektivní snižování emisí CO2 z námořní dopravy.

Toto nařízení stanoví pravidla pro přesné monitorování, vykazování a ověřování emisí, a to v této fázi pouze u oxidu uhličitého (CO2), neboť se jedná o zdaleka nejvýznamnější skleníkový plyn vypouštěný v námořní dopravě, pocházejících z lodí, které připlouvají do přístavů spadajících do jurisdikce členského státu, pohybují se mezi těmito přístavy nebo z nich odplouvají, aby se podpořilo nákladově efektivní snižování emisí CO2 z námořní dopravy.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1. Toto nařízení se vztahuje na lodě o hrubé prostornosti přesahující 5 000 tun a emise, které vypouštějí při plavbách z posledního přístavu, ve kterém loď zastavila, do přístavu spadajícího do jurisdikce členského státu a z přístavu spadajícího do jurisdikce členského státu do příštího přístavu určení, jakož i při plavbách mezi přístavy spadajícími do jurisdikce členského státu.

1. Toto nařízení se vztahuje na lodě o hrubé prostornosti přesahující 400 tun a emise, které vypouštějí při plavbách z posledního přístavu, ve kterém loď zastavila, do přístavu spadajícího do jurisdikce členského státu a z přístavu spadajícího do jurisdikce členského státu do příštího přístavu určení, jakož i při plavbách mezi přístavy spadajícími do jurisdikce členského státu.

Odůvodnění

Mezinárodní právo, zejména příloha VI úmluvy MARPOL, se vztahuje na lodě o hrubé prostornosti 400 tun a více. Lodě o hrubé prostornosti 500 tun jsou kromě toho často osobní lodě, které působí například podél pobřeží a mezi ostrovy. Nařízení by se tudíž mělo vztahovat i na ně.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

a) „emisemi“ se rozumí objem CO2 vypouštěný do ovzduší loděmi uvedenými v článku 2;

a) „emisemi“ se rozumí pouze objem CO2 vypouštěný do ovzduší loděmi uvedenými v článku 2;

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 3 – písm. l a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

 

la) „ledovou třídou“ se rozumí označení, které lodi přidělí správní orgán nebo organizace uznávaná správním orgánem a které dokládá, že loď je určena k plavbě ve vodě s výskytem ledových ker.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2. Monitorování a vykazování je úplné a vztahuje se na všechny emise ze spalování paliv. Společnosti uplatňují vhodná opatření, aby během vykazovaného období zabránily vzniku nedostatku údajů.

2. Monitorování a vykazování je úplné a vztahuje se na emise oxidu uhličitého (CO2) ze spalování paliv. Společnosti uplatňují vhodná opatření, aby během vykazovaného období zabránily vzniku nedostatku údajů.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1. Do 31. srpna 2017 společnosti předloží ověřovatelům plán monitorování, v němž bude pro každou jejich loď o hrubé prostornosti nad 5000 tun uvedena zvolená metoda monitorování a vykazování emisí a dalších informací důležitých z hlediska klimatu.

1. Do 31. srpna 2015 společnosti předloží ověřovatelům plán monitorování, v němž bude pro každou jejich loď o hrubé prostornosti nad 400 tun uvedena zvolená metoda monitorování a vykazování emisí a dalších informací důležitých z hlediska klimatu.

Odůvodnění

Vzhledem k závazku orgánů EU rozšířit do roku 2013 systém Společenství pro obchodování s emisemi skleníkových plynů na lodní průmysl je nepřijatelné stanovit harmonogram, který by neumožňoval přijetí krátkodobých opatření.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2. U lodí, které budou do oblasti působnosti tohoto nařízení poprvé zařazeny po 1. lednu 2018, společnost odchylně od odstavce 1 předloží ověřovateli plán monitorování bez zbytečného prodlení a nejpozději dva měsíce po první zastávce v přístavu spadajícím do jurisdikce členského státu.

2. U lodí, které budou do oblasti působnosti tohoto nařízení poprvé zařazeny po 1. lednu 2016, společnost odchylně od odstavce 1 předloží ověřovateli plán monitorování bez zbytečného prodlení a nejpozději dva měsíce po první zastávce v přístavu spadajícím do jurisdikce členského státu.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

a) identifikaci a typ lodě včetně názvu lodě, registračního čísla lodě podle Mezinárodní námořní organizace (IMO), rejstříkového přístavu nebo domovského přístavu a jména vlastníka lodě;

a) identifikaci a typ lodě včetně názvu lodě, registračního čísla lodě podle Mezinárodní námořní organizace (IMO), rejstříkového přístavu nebo domovského přístavu, ledové třídy lodě a jména vlastníka lodě;

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 6. – odst. 3 – písm. h – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

 

iii a) postupy, povinnosti, vzorce a zdroje údajů pro určení a zaznamenání ujeté vzdálenosti a doby strávené při plavbě mezi ledovými krami;

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4. Společnosti používají standardizované plány monitorování vycházející z šablon. Technická pravidla, která stanoví šablony pro plány monitorování uvedené v odstavci 1, se určí prostřednictvím prováděcích aktů. Uvedené prováděcí akty přijme Komise postupem podle čl. 25 odst. 2 tohoto nařízení.

4. Společnosti používají při předkládání svých plánů monitorování standardizované šablony. Struktura a obsah šablon pro plány monitorování uvedené v odstavci 1 se určí prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. Šablony musí být co nejjednodušší a nesmí způsobovat zbytečnou administrativní zátěž. Uvedené akty v přenesené pravomoci přijme Komise postupem podle článku 24 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Článek 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Od 1. ledna 2018 budou společnosti na základě plánu monitorování schváleného v souladu s čl. 13 odst. 1 monitorovat emise z každé lodě při každé plavbě a za daný rok, přičemž použijí vhodnou metodu z metod vymezených v části B přílohy I a výpočet emisí v souladu s částí A přílohy I.

Od 1. ledna 2016 budou společnosti na základě plánu monitorování schváleného v souladu s čl. 13 odst. 1 monitorovat emise z každé lodě při každé plavbě, nebo v případě liniové dopravy na krátké vzdálenosti jednou za měsíc, a za daný rok, přičemž použijí vhodnou metodu z metod vymezených v části B přílohy I a výpočet emisí v souladu s částí A přílohy I.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 9 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Na základě plánu monitorování schváleného podle čl. 13 odst. 1 společnosti u každé lodi a každé plavby do přístavu spadajícího do jurisdikce členského státu nebo plavby z takového přístavu monitorují v souladu s částí A přílohy I a přílohy II tyto informace:

Na základě plánu monitorování schváleného podle čl. 13 odst. 1 společnosti u každé lodi a každé plavby do přístavu spadajícího do jurisdikce členského státu nebo plavby z takového přístavu nebo v případě liniové dopravy na krátké vzdálenosti jednou za měsíc monitorují v souladu s částí A přílohy I a přílohy II tyto informace:

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 9 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

c) vzniklý CO2;

c) pouze vzniklý CO2;

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 9 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

e) dobu strávenou na moři;

e) datum a čas zahájení a ukončení období, kdy bylo monitorování pozastaveno kvůli mimořádným situacím, jako jsou záchranářské práce;

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Čl. 9 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) přepravovaný náklad;

vypouští se

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Čl. 9 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

 

ga) datum a čas zahájení a ukončení období, kdy bylo monitorování pozastaveno kvůli mimořádným a nebezpečným situacím, jako jsou záchranářské práce.

Odůvodnění

Mimořádné a nebezpečné situace by neměly být brány v úvahu.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 9. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

 

1a. Odchylně od prvního odstavce se povinnost monitorovat emise při každé plavbě nevztahuje na plavidla, která spadají výhradně do oblasti působnosti tohoto nařízení a která uskuteční během dne více plaveb.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Čl. 10 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

b) celkový vzniklý CO2;

b) pouze celkový vzniklý CO2;

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Čl. 10 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

c) souhrnné emise CO2 vzniklé při všech plavbách mezi přístavy spadajícími do jurisdikce členských států;

c) pouze souhrnné emise CO2 vzniklé při všech plavbách mezi přístavy spadajícími do jurisdikce členských států;

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Čl. 10 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

d) souhrnné emise CO2 vzniklé při všech plavbách z přístavů spadajících do jurisdikce členského státu;

d) pouze souhrnné emise CO2 vzniklé při všech plavbách z přístavů spadajících do jurisdikce členského státu;

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Čl. 10 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

e) souhrnné emise CO2 vzniklé při všech plavbách do přístavů spadajících do jurisdikce členského státu;

e) pouze souhrnné emise CO2 vzniklé při všech plavbách do přístavů spadajících do jurisdikce členského státu;

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Čl. 10 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

f) emise CO2, které vznikly v přístavech spadajících do jurisdikce členského státu, v němž loď kotví;

f) pouze emise CO2, které vznikly v přístavech spadajících do jurisdikce členského státu, v němž loď kotví;

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1. Od roku 2019 společnosti každý rok do 30. dubna předkládají Komisi a orgánům dotčeného státu vlajky zprávu o emisích, která se týká emisí a jiných informací důležitých z hlediska klimatu během celého vykazovaného období, a to pro každou loď, za niž nesou odpovědnost, přičemž tuto zprávu ověřil jakožto uspokojivou ověřovatel v souladu s požadavky uvedenými v článku 14.

1. Od roku 2017 společnosti každý rok do 30. dubna předkládají Komisi a orgánům dotčeného státu vlajky zprávu o emisích, která se týká emisí a jiných informací důležitých z hlediska klimatu během celého vykazovaného období, a to pro každou loď, za niž nesou odpovědnost, přičemž tuto zprávu ověřil jakožto uspokojivou ověřovatel v souladu s požadavky uvedenými v článku 14.

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Čl. 11. – odst. 3 – písm. a – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

 

iii a) ledové třídy lodě,

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1. Zpráva o emisích uvedená v článku 11 se předkládá za využití automatizovaných systémů a úplných formátů pro výměnu údajů, včetně elektronických šablon.

1. Zpráva o emisích uvedená v článku 11 se v zájmu snížení administrativní zátěže pro společnosti předkládá za využití automatizovaných systémů, standardů pro výměnu údajů a elektronických šablon.

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2. Technická pravidla, jimiž se stanoví formáty pro výměnu údajů včetně elektronických šablon uvedené v odstavci 1, se určí prostřednictvím prováděcích aktů. Uvedené prováděcí akty přijme Komise postupem podle čl. 25 odst. 2 tohoto nařízení.

2. Podmínky pro předkládání údajů Komisi, včetně standardů pro výměnu údajů a formátů elektronických šablon, uvedené v odstavci 1, se určí prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. Uvedené akty v přenesené pravomoci přijme Komise postupem podle článku 24 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4. Ověřovatel o vydání dokumentu o souladu neprodleně informuje Komisi a orgán státu vlajky a předá jim informace uvedené v odstavci 2, a to prostřednictvím automatizovaných systémů a úplných formátů pro výměnu údajů, včetně elektronických šablon, stanovených Komisí postupem podle tohoto nařízení.

4. Ověřovatel o vydání dokumentu o souladu neprodleně informuje Komisi a orgán státu vlajky a předá jim informace uvedené v odstavci 2, a to prostřednictvím automatizovaných systémů, standardů pro výměnu údajů a elektronických šablon, stanovených Komisí postupem podle tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5. Technická pravidla, jimiž se stanoví formáty pro výměnu údajů včetně elektronických šablon uvedené v odstavci 4, se určí prostřednictvím prováděcích aktů. Uvedené prováděcí akty přijme Komise postupem podle čl. 25 odst. 2 tohoto nařízení.

5. Podmínky pro předkládání údajů Komisi, včetně standardů pro výměnu údajů a formátů elektronických šablon, uvedené v odstavci 4, se určí prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. Uvedené akty v přenesené pravomoci přijme Komise postupem podle článku 24 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Od 30. června 2019 mají lodě, které připlouvají do přístavů spadajících do jurisdikce členského státu, pohybují se po těchto přístavech nebo z nich odplouvají, na palubě platný dokument potvrzující, že loď v dotčeném vykazovaném období plní povinnosti související s vykazováním a monitorováním, vydaný v souladu s článkem 17.

Od 30. června 2017 mají lodě, které připlouvají do přístavů spadajících do jurisdikce členského státu, pohybují se po těchto přístavech nebo z nich odplouvají, na palubě platný dokument potvrzující, že loď v dotčeném vykazovaném období plní povinnosti související s vykazováním a monitorováním, vydaný v souladu s článkem 17.

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1. Členské státy zřídí systém sankcí pro případy, kdy nejsou splněny požadavky na monitorování a vykazování stanovené v článcích 8 až 12, a přijmou nezbytná opatření, aby zaručily, že jsou tyto sankce uplatňovány. Stanovené sankce nejsou o nic méně přísné než ty, které jsou pro případy, kdy provozovatelé neplní povinnosti ohledně vykazování, stanoveny ve vnitrostátních právních předpisech o emisích skleníkových plynů, a jsou účinné, přiměřené a odrazující. Do 1. července 2017 oznámí členské státy tato ustanovení Komisi a neprodleně Komisi oznámí také všechny následné změny těchto ustanovení.

1. Členské státy zřídí systém sankcí pro případy, kdy nejsou splněny požadavky na monitorování a vykazování stanovené v článcích 8 až 12, a přijmou nezbytná opatření, aby zaručily, že jsou tyto sankce uplatňovány. Stanovené sankce nejsou o nic méně přísné než ty, které jsou pro případy, kdy provozovatelé neplní povinnosti ohledně vykazování, stanoveny ve vnitrostátních právních předpisech o emisích skleníkových plynů, a jsou účinné, přiměřené a odrazující. Do 1. července 2015 oznámí členské státy tato ustanovení Komisi a neprodleně Komisi oznámí také všechny následné změny těchto ustanovení.

Pozměňovací návrh   50

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1. Do 30. června každého roku Komise zveřejní emise vykázané v souladu s článkem 11 a informace o tom, zda společnost plní požadavky na monitorování a vykazování stanovené v článcích 11 a 17.

1. Do 30. června každého roku Komise zveřejní souhrnným způsobem emise vykázané v souladu s článkem 11 a informace o tom, zda společnost plní požadavky na monitorování a vykazování stanovené v článcích 11 a 17.

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

a) identifikaci lodi (název, registrační číslo lodi organizace IMO a rejstříkový přístav nebo domovský přístav);

a) identifikaci lodi (název, registrační číslo lodi organizace IMO, rejstříkový přístav nebo domovský přístav a ledovou třídu lodě);

Pozměňovací návrh   52

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

d) roční emise CO2;

d) pouze roční emise CO2;

Pozměňovací návrh   53

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1. Komise pravidelně informuje organizaci IMO a další příslušné mezinárodní subjekty o provádění tohoto nařízení, aby usnadnila vypracovávání mezinárodních pravidel pro monitorování, vykazování a ověřování emisí skleníkových plynů z námořní dopravy v rámci organizace IMO.

1. Komise pravidelně informuje organizaci IMO a další příslušné mezinárodní subjekty o provádění tohoto nařízení s cílem uvést nařízení do souladu s pokrokem organizace IMO v oblasti monitorování, vykazování a ověřování emisí skleníkových plynů z námořní dopravy.

Pozměňovací návrh   54

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3. Bude-li dosaženo mezinárodní dohody o globálních opatřeních za účelem snižování emisí skleníkových plynů z námořní dopravy, Komise toto nařízení přezkoumá a ve vhodných případech může navrhnout změny tohoto nařízení.

3. Bude-li dosaženo mezinárodní dohody o globálních opatřeních za účelem snižování emisí skleníkových plynů z námořní dopravy, Komise toto nařízení přezkoumá a zajistí soulad s příslušnými mezinárodními pravidly stanovenými organizací IMO.

Pozměňovací návrh   55

Návrh nařízení

Článek 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komisi je za podmínek stanovených v článku 24 svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem doplnění či pozměnění ustanovení příloh I a II, aby byly zohledněny aktuální dostupné vědecké důkazy, jakož i relevantní údaje, které jsou k dispozici na palubách lodí, a příslušná mezinárodní pravidla a mezinárodně uznávané normy, s cílem určit nejpřesnější a nejúčinnější metody monitorování emisí a zlepšit přesnost požadovaných informací souvisejících s monitorováním a vykazováním emisí, a to v rozsahu, v jakém se jedná o nepodstatné prvky tohoto nařízení.

Komise je v souladu s článkem 24 zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci, které pozměňují přílohu I s cílem přizpůsobit metody monitorování vědeckému a technickému pokroku a mezinárodně uznávaným standardům, a zajistit tak spolehlivost, platnost a přesnost údajů o emisích.

 

Komise je v souladu s článkem 24 zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci, které pozměňují přílohu II s cílem konkretizovat a přizpůsobit monitorování metod informování relevantního z hlediska klimatu vědeckému a technickému pokroku a mezinárodně uznávaným standardům, a zajistit tak spolehlivost, platnost a přesnost údajů o emisích.

Pozměňovací návrh   56

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článcích 15, 16 a 23 je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne 1. července 2015.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článcích 12a, 15, 16 a 23 je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne [dd/mm/rrrr] [datum vstupu tohoto nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Pozměňovací návrh   57

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 23 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá účinnosti dnem následujícím po zveřejnění rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

2. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 12a, 15, 16 a 23 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá účinnosti dnem následujícím po zveřejnění rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh   58

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 23 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud Evropský parlament a Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

4. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 12a, 15, 16 a 23 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud Evropský parlament a Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh   59

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 1. července 2015.

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 1. července 2014.

Odůvodnění

V zájmu přípravy uplatňování nařízení v roce 2015 je zapotřebí dostatečného času k přípravě příslušných ustanovení.

Pozměňovací návrh   60

Návrh nařízení

Příloha I – část B – bod 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Tato metoda je založena na množství a typu paliva, které je definováno v dodacím listu zásobníku, v kombinaci s pravidelnými kontrolami palivových nádrží na základě odečtů množství paliva. Palivo spotřebované v daném období se získá tak, že se k množství paliva na začátku období přičte doplněné palivo, odečte zůstatek paliva na konci období a palivo vypuštěné z nádrží mezi počátkem a koncem období.

Tato metoda je založena na množství a typu paliva, které je definováno v dodacím listu zásobníku (je-li k dispozici), v kombinaci s pravidelnými kontrolami palivových nádrží na základě odečtů množství paliva. Palivo spotřebované v daném období se získá tak, že se k množství paliva na začátku období přičte doplněné palivo, odečte zůstatek paliva na konci období a palivo vypuštěné z nádrží mezi počátkem a koncem období.

POSTUP

Název

Monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy a změna nařízení (EU) č. 525/2013

Referenční údaje

COM(2013)0480 – C7-0201/2013 – 2013/0224(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

4.7.2013

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

4.7.2013

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Michael Cramer

11.9.2013

Projednání ve výboru

14.11.2013

20.1.2014

 

 

Datum přijetí

21.1.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

28

11

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Roberts Zīle

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Phil Bennion, Spyros Danellis, Zita Gurmai, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Sabine Wils, Corien Wortmann-Kool

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Vittorio Prodi

  • [1]  Technická zpráva EHP č. 4/2013 – Dopad mezinárodní lodní dopravy na kvalitu ovzduší a změnu klimatu (The impact of international shipping on European air quality and climate forcing).
  • [2]  Viz http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/events/doc/2011_06_01_stakeholder-event/item4.pdf

POSTUP

Název

Monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy a změna nařízení (EU) č. 525/2013

Referenční údaje

COM(2013)0480 – C7-0201/2013 – 2013/0224(COD)

Datum předložení EP

28.6.2013

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

4.7.2013

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

4.7.2013

TRAN

4.7.2013

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Theodoros Skylakakis

5.9.2013

 

 

 

Projednání ve výboru

28.11.2013

22.1.2014

 

 

Datum přijetí

30.1.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

44

6

5

Členové přítomní při konečném hlasování

Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Biljana Borzan, Martin Callanan, Tadeusz Cymański, Chris Davies, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Dubravka Šuica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Kriton Arsenis, Erik Bánki, Julie Girling, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, James Nicholson, Vittorio Prodi, Christel Schaldemose, Birgit Schnieber-Jastram, Renate Sommer, Bart Staes, Rebecca Taylor, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Fabrizio Bertot, Hiltrud Breyer, Vojtěch Mynář, Bill Newton Dunn

Datum předložení

31.1.2014