JELENTÉS a tengeri szállításból eredő szén-dioxid-kibocsátások nyomon követéséről, jelentéséről és ellenőrzéséről, valamint az 525/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

31.1.2014 - (COM(2013)0480 – C7‑0201/2013 – 2013/0224(COD)) - ***I

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Előadó: Theodoros Skylakakis


Eljárás : 2013/0224(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0080/2014
Előterjesztett szövegek :
A7-0080/2014
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a tengeri szállításból eredő szén-dioxid-kibocsátások nyomon követéséről, jelentéséről és ellenőrzéséről, valamint az 525/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2013)0480 – C7‑0201/2013 – 2013/0224(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0480),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 192. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0201/2013),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. október 16-i véleményére[1],

–   a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, valamint a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A7-0080/2014),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás   1

Rendeletre irányuló javaslat

Cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a tengeri szállításból eredő szén-dioxid-kibocsátások monitorozásáról, jelentéséről és ellenőrzéséről, valamint az 525/2013/EU rendelet módosításáról

Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a tengeri szállításból eredő üvegházhatású gázok kibocsátásának nyomon követéséről, jelentéséről és ellenőrzéséről, valamint az 525/2013/EU rendelet módosításáról

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A tengeri közlekedés a szén-dioxid-kibocsátás, illetve más anyagok – köztük a nitrogén-oxidok (NOx), a kén-oxidok (SOx), a metán (CH4), a szálló por és a feketeszén – kibocsátása miatt hatással bír a világ éghajlatára és a levegő minőségére.

Módosítás   3

Rendeletre irányuló javaslat

1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b) A nemzetközi tengeri szállítás továbbra is az egyetlen olyan szállítási mód, amely nem szerepel az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos uniós kötelezettségvállalások között. Az e rendeletre irányuló javaslatot kísérő hatásvizsgálat szerint a nemzetközi tengeri hajózásból eredő uniós szén-dioxid-kibocsátások aránya 1990 és 2007 között 48%-kal nőtt.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

1 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1c) Mivel a tengeri közlekedés által a globális éghajlatra gyakorolt nem szén-dioxid okozta hatásra vonatkozó tudományos ismeretek köre gyorsan bővül, e rendelet keretében rendszeres időközönként újra kell értékelni e hatást. A Bizottság – az értékelése alapján és tekintettel a szén-dioxidtól eltérő gázok által okozott, éghajlatváltozással kapcsolatos emberi eredetű kibocsátásokra vonatkozó átfogó megközelítésről szóló, 2011. szeptember 14-i európai parlamenti állásfoglalásra – az említett kibocsátások csökkentése érdekében elemzi a szakpolitikákra és intézkedésekre gyakorolt hatásokat.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

1 d preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1d) A Bizottságnak az üvegházhatású gázok és légszennyező anyagok kibocsátását eredményező és az e rendeletben nem szereplő egyéb tevékenységek – azaz a halászhajók általi hűtőhasználat –, valamint az üzemanyagok és ömlesztett áruk be- és kirakodásához kapcsolódó párolgási kibocsátások (pl. illékony szerves vegyületek, szálló por) kezelésére irányuló intézkedéseket is meg kell hoznia.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

1 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1e) A Bizottság „Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához” című, 2011. évi fehér könyve felhív a tengeri szállításból eredő kibocsátások 2050-ig történő, a 2005-ös szinthez képest 40%-os (illetve ha kivitelezhető, akkor 50%-os) csökkentésére, nevezetesen a „felhasználó fizet” és a „szennyező fizet” elv alkalmazása révén.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

1 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1f) Az „Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához – Egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé vezető utak” (2011/2096(INI)) című európai parlamenti állásfoglalás azt szorgalmazza, hogy uniós szinten egységesen 30%-kal csökkentsék a hajózáshoz kapcsolódó szén-dioxid- és szennyezőanyag-kibocsátást, amihez az energiahatékonysági tervezési mutatóról és a hajózási energiahatékonysági gazdálkodási tervről szóló IMO-megállapodások is hozzá fognak járulni.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az IMO által szolgáltatott adatok szerint a működési intézkedések bevezetésével és a rendelkezésre álló technológiák alkalmazásával a hajók energiafogyasztása és szén-dioxid-kibocsátása akár 75 %-kal is csökkenthető lenne; ezen intézkedések jelentős része költséghatékonynak tekinthető, mivel a működési és a beruházási költségek megtérülését a csökkenő tüzelőanyag-költségek biztosítják.

(3) Az IMO által szolgáltatott adatok szerint a működési intézkedések bevezetésével és a rendelkezésre álló technológiák alkalmazásával a hajók energiafogyasztása és szén-dioxid-kibocsátása 25–75%-kal csökkenthető lenne; ezen intézkedések jelentős része költséghatékonynak tekinthető – amelyek akár nettó előnyöket is kínálhatnak az ágazat számára –, mivel a működési és a beruházási költségek megtérülését a csökkenő tüzelőanyag-költségek biztosítják.

Módosítás   9

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A hajózásból származó szén-dioxid-kibocsátás uniós szintű csökkentése érdekében a legjobb lehetőség egy, a hajók tüzelőanyag-fogyasztása alapján kialakított szén-dioxid-kibocsátását érintő monitorozási, jelentési és ellenőrzési rendszer bevezetése, ami első lépése annak a fokozatos megközelítésnek, amely a tengeri szállítási kibocsátásokat be kívánja illeszteni az Európai Unió üvegházhatásúgáz-csökkentési kötelezettségvállalásába.

(4) A hajózásból származó szén-dioxid-kibocsátás uniós szintű csökkentése érdekében a legjobb lehetőség egy piaci alapú intézkedés végrehajtása, mégpedig a kibocsátások beárazása vagy adó bevezetése, amely a hajók tüzelőanyag-fogyasztása alapján kialakított üvegházhatásúgáz-kibocsátást érintő nyomonkövetési, jelentési és ellenőrzési rendszer bevezetését feltételezi. A kibocsátásokra vonatkozó adatok összegyűjtése első lépése annak a fokozatos megközelítésnek, amelyet e kibocsátások csökkentésének szükségessége indokol, és amely a tengeri szállítási kibocsátásokat be kívánja illeszteni az Európai Unió üvegházhatásúgáz-csökkentési kötelezettségvállalásába. A kibocsátási adatokhoz való nyilvános hozzáférés hozzá fog járulni azon piaci akadályok felszámolásához, amelyek az ágazatból származó kibocsátásokat csökkentő számos költségnegatív intézkedés megkezdését gátolják.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Az érdekelt felekkel folytatott konzultációk eredményei és a nemzetközi partnerekkel folytatott párbeszéd alapján a tengeri szállítási kibocsátásoknak az uniós üvegházhatásúgáz-csökkentési kötelezettségvállalásába történő beillesztésére vonatkozó fokozatos megközelítést első lépésként a tengeri szállításból eredő szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó megalapozott MRV-rendszer megvalósításával együtt kell alkalmazni, amit egy későbbi szakaszban követhet e kibocsátások beárazása. Ez a módszer minimális költségek mellett segíti elő nemzetközi szinten az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentési célkitűzéseiről szóló megállapodásra vonatkozó jelentős előrehaladást és az e csökkentések elérését célzó további intézkedéseket.

(6) Az érdekelt felekkel folytatott konzultációk eredményei és a nemzetközi partnerekkel folytatott párbeszéd alapján a tengeri szállítási kibocsátásoknak az uniós üvegházhatásúgáz-csökkentési kötelezettségvállalásába történő beillesztésére vonatkozó fokozatos megközelítést első lépésként a tengeri szállításból eredő üvegházhatásúgáz-kibocsátásra vonatkozó megalapozott MRV-rendszer megvalósításával együtt kell alkalmazni, amit egy későbbi szakaszban követhet új politikai eszközök bevezetése, mégpedig a kibocsátások beárazása vagy adó bevezetése. Ez a módszer minimális költségek mellett segíti elő nemzetközi szinten az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentési célkitűzéseiről szóló megállapodásra vonatkozó jelentős előrehaladást és az e csökkentések elérését célzó további intézkedéseket.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az uniós MRV-rendszer bevezetése a szabályozás nélküli helyzethez képest akár 2 %-os kibocsátás-csökkenést is eredményezhet, a halmozott nettó költségcsökkenés pedig 2030-ig elérheti az 1,2 milliárd EUR-t, mivel a rendszer hozzájárulhat a piaci akadályok felszámolásához, különösen azok tekintetében, amelyek a hajók hatékonyságára vonatkozó információk hiányával kapcsolatosak. A szállítási költségek ilyen csökkenésének ösztönzőleg kell hatnia a nemzetközi kereskedelemre. Továbbá egy megalapozott MRV-rendszer az előfeltétele minden – akár uniós szinten, akár globálisan alkalmazott – piaci alapú intézkedésnek vagy hatékonysági előírásnak. A rendszer ezen kívül megbízható adatokat szolgáltat a kibocsátás-csökkentési célkitűzések pontos meghatározásához, valamint ahhoz, hogy értékelhető legyen a karbonszegény gazdaság eléréséhez a tengeri szállítás által nyújtott hozzájárulás terén tapasztalható előrehaladás.

(7) Az uniós MRV-rendszer bevezetése kibocsátás-csökkenést eredményezhet, mivel hozzájárulhat a piaci akadályok felszámolásához. A szállítási költségek ilyen csökkenésének ösztönzőleg kell hatnia a nemzetközi kereskedelemre. Továbbá egy megalapozott MRV-rendszer az előfeltétele minden – akár uniós szinten, akár globálisan alkalmazott – piaci alapú intézkedésnek vagy olyan egyéb intézkedéseknek, amelyek célja, hogy megfelelőbb alapot biztosítsanak a „szennyező fizet” elv számára. Tekintettel a hajózás nemzetközi jellegére, a nemzetközi tengeri szállítás kibocsátásainak csökkentésére a legalkalmasabb és leghatékonyabb egy általánosan elfogadott eljárás lenne. A rendszer ezen kívül megbízható adatokat szolgáltat a kibocsátás-csökkentési célkitűzések pontos meghatározásához, valamint ahhoz, hogy értékelhető legyen a karbonszegény gazdaság eléréséhez a tengeri szállítás által nyújtott hozzájárulás terén tapasztalható előrehaladás.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A monitorozás szempontjából figyelembe kell venni minden Európai Unión belüli utat, az utolsó nem uniós kikötőből az első uniós kikötőhelyre beérkező összes utat, és minden, uniós kikötőből a következő első nem uniós kikötőhelyre tartó kimenő utat. Az uniós kikötőkben történő szén-dioxid-kibocsátást szintén figyelembe kell venni, beleértve azt is, amikor a hajó a kikötőhelyen található vagy a kikötőn belül mozog, különösen mivel rendelkezésre állnak az ilyen kibocsátások csökkentését vagy elkerülését célzó egyedi intézkedések. Ezeket a szabályokat megkülönböztetésmentes módon kell alkalmazni valamennyi hajó tekintetében, függetlenül attól, hogy milyen lobogó alatt közlekednek.

(8) A nyomon követés szempontjából figyelembe kell venni minden Európai Unión belüli utat, az utolsó nem uniós kikötőből az első uniós kikötőhelyre beérkező összes utat, és minden, uniós kikötőből a következő első nem uniós kikötőhelyre tartó kimenő utat. Az uniós kikötőkben történő üvegházhatásúgáz-kibocsátást szintén figyelembe kell venni, beleértve azt is, amikor a hajó a kikötőhelyen található vagy a kikötőn belül mozog, különösen mivel rendelkezésre állnak az ilyen kibocsátások csökkentését vagy elkerülését célzó egyedi intézkedések és alternatív technológiák, például a hajók kikötőhelyen belüli villamosenergia-használatát biztosító infrastruktúrák. Ezeket a szabályokat megkülönböztetésmentes módon kell alkalmazni valamennyi hajó tekintetében, függetlenül attól, hogy milyen lobogó alatt közlekednek.

Indokolás

A kikötővárosokban a városi szennyezés jelentős része a hajók szennyezőanyag-kibocsátásából fakad. A hajók kikötőhelyen belüli villamosenergia-hálózathoz való csatlakozásának köszönhetően leállíthatók a motorok, ami kiküszöböli az ártalmak egy részét. Ez a technológia már teljesen kidolgozott, és – az általa új ágazatként képviselt esetleges gazdasági lehetőségeken felül – számos környezeti előnnyel jár.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a) Tekintettel az üvegházhatásúgáz-kibocsátások földrajzi kiterjedésére és az ezzel együtt járó, a tagállamok joghatóságán kívül eső nyomon követés szükségességére, továbbá a világ minden táján nyilvántartásba vett hajózási társaságok érintettségére, a Bizottságnak kellő időben és megfelelő módon tájékoztatnia kell a harmadik országokat a lehető legszélesebb körű nemzetközi elfogadás biztosítása érdekében.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) Egy megalapozott, hajóspecifikus uniós MRV-rendszernek az uniós kikötőkből induló és oda beérkező utakon felhasznált tüzelőanyagból származó kibocsátás kiszámításán kell alapulnia, mivel a hajók nagy tartálykapacitása következtében a tüzelőanyag-értékesítési adatok nem képesek a tüzelőanyag-fogyasztásra vonatkozó megfelelő becslésekkel szolgálni.

(10) Egy megalapozott, hajóspecifikus uniós MRV-rendszernek az uniós kikötőkből induló és oda beérkező utakon felhasznált tüzelőanyagból származó kibocsátás kiszámításán vagy a valós kibocsátások pontos bejelentésén kell alapulnia, mivel a hajók nagy tartálykapacitása következtében a tüzelőanyag-értékesítési adatok nem képesek a tüzelőanyag-fogyasztásra vonatkozó megfelelő becslésekkel szolgálni.

Indokolás

A folyamatos nyomon követést alkalmazó hajók pontos információkat kapnak kibocsátásukról, és ezt nem kell visszaszámolniuk tüzelőanyag-felhasználásra.

Módosítás   15

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) Az uniós MRV-rendszernek az éghajlattal összefüggő egyéb információkat is tartalmaznia kell, amely lehetővé teszi a hajók hatékonyságának megállapítását vagy a kibocsátásra vonatkozó fejlesztések hajtóerőinek további elemzését. Ez a szabályozási kör az uniós MRV-rendszert összhangba hozza a hajókra vonatkozó hatékonysági előírások bevezetését célozó nemzetközi kezdeményezésekkel, beleértve a működési intézkedéseket is, és hozzájárul az információhiánnyal összefüggő piaci akadályok felszámolásához.

(11) Az uniós MRV-rendszernek egyéb vonatkozó információkat is tartalmaznia kell a kibocsátásra vonatkozó fejlesztések hajtóerőinek további elemzése és annak érdekében, hogy a rendszert összhangba hozzák a hajókra vonatkozó hatékonysági előírások bevezetését célozó nemzetközi kezdeményezésekkel, beleértve a működési intézkedéseket is, és hozzájáruljanak az információhiánnyal összefüggő piaci akadályok felszámolásához.

 

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) A hajótulajdonosokat és a hajók üzemeltetőit sújtó adminisztratív terhek minimalizálása érdekében, különösen a kis- és középvállalkozásokra tekintettel, valamint az MRV-rendszer haszon-költség arányának optimalizálása céljából, anélkül azonban, hogy veszélyeztetnék azt a célt, hogy a rendszer lefedje a tengeri szállításból származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás meghatározó részét, az MRV szabályait csak a nagy kibocsátókra kell alkalmazni. Az uniós kikötőkbe érkező és onnan távozó hajók méretének és kibocsátásnak részletes objektív elemzését követően a Bizottság az 5000 bruttó tonnatartalmat határozta meg küszöbértékként. Az 5000 bruttó tonnatartalom feletti hajók teszik ki az uniós kikötőkbe érkező hajók számának hozzávetőlegesen 55 %-át és körülbelül a kibocsátások 90 %-áért felelősek. Ez a megkülönböztetésmentes küszöbérték biztosítaná azt, hogy a legfontosabb kibocsátókra terjedjen ki a szabályozás. Egy alacsonyabb küszöbérték több adminisztratív teherrel járna, míg egy magasabb küszöbérték korlátozná a kibocsátások lefedését és így a rendszer környezetvédelmi hatékonyságát.

(12) Az uniós MRV-rendszer és a hatályos nemzetközi jog, különösen a MARPOL-egyezmény VI. melléklete közötti összhang biztosítása érdekében az MRV szabályait a 400 bruttó tonnatartalmat meghaladó hajókra kell alkalmazni. Ez a megkülönböztetésmentes küszöbérték – amelyet a hajótulajdonosokra és a hajók üzemeltetőra nehezedő minimális adminisztratív teher mellett kell alkalmazni – biztosítaná azt, hogy valamennyi fontos kibocsátóra kiterjedjen a szabályozás, egyenlő feltételeket teremtene, és hozzájárulna ahhoz, hogy a nyomon követésről, jelentésről és ellenőrzésről nemzetközi megállapodás szülessen.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) A hajótulajdonosok és a hajók üzemeltetői adminisztratív terheinek további csökkentése érdekében a monitorozási szabályoknak a szén-dioxidra, mint a tengeri szállítás által kibocsátott messze legfontosabb üvegházhatású gázra kell összpontosítania, amely az ágazat teljes üvegházhatásúgáz-kibocsátásának csaknem 98 %-át teszi ki.

törölve

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) Az uniós MRV-rendszernek az egyéb üvegházhatású gázokra, éghajlat-befolyásolókra és légszennyező anyagokra e szakaszban nem kell vonatkoznia, megelőzendő a nem kellőképp megbízható és kereskedelmileg nem elérhető mérőberendezések felszerelésének előírását, ami akadályozhatná az uniós MRV-rendszer megvalósítását.

(16) Az uniós MRV-rendszer lehetőséget kínál a hajózási ágazat többi ágazattal összhangban történő szabályozásának biztosításához, ezért elengedhetetlen, hogy az uniós MRV-rendszer a nitrogén-oxidok tekintetében vett kibocsátás MARPOL-egyezmény VI. mellékletében is említett nyomon követésére is kiterjedjen.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a) A MARPOL-egyezmény kiterjed az energiahatékonysági tervezési mutató (EEDI) új hajókra való kötelező alkalmazására és a hajózási energiahatékonysági gazdálkodási terveknek (SEEMP) a világ összes flottája tekintetében történő alkalmazására.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) A monitorozási tervek és a kibocsátási jelentések pontosságát, továbbá az e rendeletben meghatározott követelményeknek való megfelelőségét az akkreditált hitelesítők által végzett ellenőrzésnek kell biztosítani. A hitelesítők az adatok hitelességét – az ellenőrzés egyszerűsítésének fontos elemeként – úgy ellenőrzik, hogy a bejelentett adatokat összehasonlítják a hajókövetési adatokon és jellemzőkön alapuló becsült adatokkal. Ilyen becsléseket a Bizottság szolgáltathat. A hitelesítők független és szakértelemmel rendelkező olyan természetes vagy jogi személyek lehetnek, akik/amelyek rendelkeznek a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet19 hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint létrehozott nemzeti akkreditáló testületek által kiadott tanúsítással.

(18) A nyomonkövetési tervek és a kibocsátási jelentések pontosságát, továbbá az e rendeletben meghatározott követelményeknek való megfelelőségét az akkreditált hitelesítők által végzett ellenőrzésnek kell biztosítani. Ezért a kompetenciára vonatkozó követelmények elengedhetetlenek a hitelesítők számára ahhoz, hogy elvégezhessék az e rendelet szerinti ellenőrzési tevékenységeket. A hitelesítők az adatok hitelességét – az ellenőrzés egyszerűsítésének fontos elemeként – úgy ellenőrzik, hogy a bejelentett adatokat összehasonlítják a hajókövetési adatokon és jellemzőkön alapuló becsült adatokkal. Ilyen becsléseket a Bizottság szolgáltathat. A hitelesítők független és szakértelemmel rendelkező olyan természetes vagy jogi személyek lehetnek, akik/amelyek rendelkeznek a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet19 hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint létrehozott nemzeti akkreditáló testületek által kiadott tanúsítással.

__________________

__________________

19 HL L 218., 2008.8.13., 30. o.

19 HL L 218., 2008.8.13., 30. o.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25) A rendelkezésre álló helyes gyakorlatok és tudományos bizonyítékok felhasználása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikke szerinti aktusokat fogadhasson el a hajókról származó szén-dioxid-kibocsátás monitorozása és jelentése bizonyos technikai szempontjainak felülvizsgálata, valamint a kibocsátási jelentések ellenőrzése és a hitelesítők akkreditálása további szabályainak meghatározása tárgyában. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkálatok során megfelelő, többek között szakértői szintű konzultációkat folytasson. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és megszövegezése során a Bizottságnak gondoskodnia kell az alkalmazandó dokumentumoknak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz történő egyidejű, időben és megfelelő módon történő eljuttatásáról.

(25) A rendelkezésre álló helyes gyakorlatok és tudományos bizonyítékok felhasználása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikke szerinti aktusokat fogadhasson el a hajókról származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás nyomon követése és jelentése bizonyos technikai szempontjainak felülvizsgálata, valamint a kibocsátási jelentések ellenőrzése és a hitelesítők akkreditálása további szabályainak meghatározása tárgyában. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkálatok során megfelelő, többek között szakértői szintű konzultációkat folytasson. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és megszövegezése során a Bizottságnak gondoskodnia kell az alkalmazandó dokumentumoknak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz történő egyidejű, időben és megfelelő módon történő eljuttatásáról.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26) A kibocsátásokra és az éghajlattal kapcsolatos egyéb információkra vonatkozó, a Bizottság és az érintett államok részére történő összehangolt jelentésre alkalmazott automatizált rendszerek és szabványos elektronikus formanyomtatványok egységes használatának biztosítása érdekében végrehajtási hatásköröket kell a Bizottságra ruházni. Ezeket a szükséges végrehajtási hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben23 foglaltak szerint kell gyakorolni.

(26) A kibocsátásokra és egyéb lényeges információkra vonatkozó, a Bizottság és az érintett államok részére történő összehangolt jelentésre alkalmazott automatizált rendszerek és szabványos elektronikus formanyomtatványok egységes használatának biztosítása érdekében végrehajtási hatásköröket kell a Bizottságra ruházni. Ezeket a szükséges végrehajtási hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben23 foglaltak szerint kell gyakorolni.

__________________

__________________

23 HL L 251., 2012.9.18., 49. o.

23 HL L 251., 2012.9.18., 49. o.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27) A javasolt fellépés célját, nevezetesen a hajókból származó szén-dioxid-kibocsátások monitorozását, jelentését és ellenőrzését az ilyen kibocsátások csökkentését célzó fokozatos megközelítés első lépéseként, a tengeri szállítás nemzetközi jellegéből adódóan az önállóan fellépő tagállamok nem tudják megfelelően megvalósítani, és ezért a fellépés léptéke és hatásai miatt azok uniós szinten jobban megvalósíthatók. Az Unió a Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritási elvvel összhangban fogadhat el intézkedéseket. Az említett cikkben foglalt arányossági elvvel összhangban a rendelet nem lépi túl a szóban forgó célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket.

(27) A javasolt fellépés célját, nevezetesen a hajókból származó üvegházhatásúgáz-kibocsátások nyomon követését, jelentését és ellenőrzését az ilyen kibocsátások csökkentését és az „Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához” című bizottsági fehér könyvben meghatározott célértékek elérését célzó fokozatos megközelítés első lépéseként, a tengeri szállítás nemzetközi jellegéből adódóan az önállóan fellépő tagállamok nem tudják megfelelően megvalósítani, és ezért a fellépés léptéke és hatásai miatt azok uniós szinten jobban megvalósíthatók. Az Unió a Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritási elvvel összhangban fogadhat el intézkedéseket. Az említett cikkben foglalt arányossági elvvel összhangban a rendelet nem lépi túl a szóban forgó célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a rendelet szabályozza az Uniós tagállamok joghatósága alatt álló kikötőbe érkező, azon belüli vagy onnan távozó hajók szén-dioxid-kibocsátása, valamint az éghajlattal kapcsolatos egyéb információk pontos monitorozását, jelentését és ellenőrzését annak érdekében, hogy költséghatékony módon ösztönözze a tengeri szállításból származó szén-dioxid-kibocsátás csökkentését.

Ez a rendelet szabályozza az Uniós tagállamok joghatósága alatt álló kikötőbe érkező, azon belüli vagy onnan távozó hajók üvegházhatásúgáz-kibocsátása, valamint az egyéb vonatkozó információk pontos nyomon követését, jelentését és ellenőrzését annak érdekében, hogy költséghatékony módon ösztönözze a tengeri szállításból származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentését.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A rendeletet az 5000 bruttó tonnatartalom feletti hajókra kell alkalmazni az utolsó kikötőhelyről egy tagállami joghatóság alatt álló kikötőbe tartó útjaik során, egy tagállami joghatóság alatt álló kikötőből a következő kikötőhelyre tartó útjaik során, valamint a tagállami joghatóság alatt álló kikötőn belüli kibocsátásaik vonatkozásában.

(1) A rendeletet a 400 bruttó tonnatartalom feletti hajókra kell alkalmazni az utolsó kikötőhelyről egy tagállami joghatóság alatt álló kikötőbe tartó útjaik során, egy tagállami joghatóság alatt álló kikötőből a következő kikötőhelyre tartó útjaik során, valamint a tagállami joghatóság alatt álló kikötőn belüli kibocsátásaik vonatkozásában.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Ezt a rendeletet nem kell alkalmazni hadihajókra, haditengerészeti segédhajókra, halász- és halfeldolgozó hajókra, kezdetleges építésű fahajókra, mechanikus meghajtás nélküli hajókra és a nem kereskedelmi célra használt, állami hajókra.

(2) Ezt a rendeletet nem kell alkalmazni hadihajókra, haditengerészeti segédhajókra, kezdetleges építésű fahajókra, mechanikus meghajtás nélküli hajókra és a nem kereskedelmi célra használt állami hajókra.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) „kibocsátás”: a szén-dioxid légkörbe történő kibocsátása a 2. cikkben meghatározott hajók által;

a) „kibocsátás”: a szén-dioxid és a nitrogén-oxidok légkörbe történő kibocsátása a 2. cikkben meghatározott hajók által;

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) „hitelesítő”: olyan jogi személy, amely ellenőrzési tevékenységet végez, és amelyet a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek26 és e rendeletnek megfelelően egy nemzeti akkreditáló testület akkreditált;

e) „hitelesítő”: olyan jogi személy, amely ellenőrzési tevékenységet végez, és amelyet a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek26 és e rendeletnek megfelelően egy nemzeti akkreditáló testület, vagy a hajók kibocsátásának modellezési rendszeréért felelős ügynökség akkreditált;

__________________

__________________

26 HL L 218., 2008.8.13., 30. o.

26 HL L 218., 2008.8.13., 30. o.

Indokolás

Az ügynökség hitelesítők közé történő felvétele révén a rendelet lehetővé teszi a hajótulajdonosok számára, hogy a modellezést a kibocsátás nyomon követésére használják.

Módosítás   29

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g) „az éghajlattal kapcsolatos egyéb információk”: a hajók tüzelőanyag-fogyasztására, fuvarozási tevékenységére és energiahatékonyságára vonatkozó olyan információk, amelyek lehetővé teszik a kibocsátási tendenciák elemzését és a hajók teljesítményének értékelését;

g) „egyéb vonatkozó információk”: a hajók tüzelőanyag-fogyasztásából következő szén-dioxid-kibocsátásra, a hajóval megtett távolságra, a hajók kikötőhelyen belüli villamosenergia-hálózatra való csatlakozási lehetőségeire és energiahatékonyságára vonatkozó olyan információk, amelyek lehetővé teszik a kibocsátási tendenciák elemzését és a hajók teljesítményének meghatározását;

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j) „konzervatív”: egy feltételrendszer meghatározásának olyan módja, amely biztosítja, hogy ne lehessen alulbecsülni az éves kibocsátást vagy túlbecsülni a távolságokat és a szállított rakomány mennyiségét;

j) „konzervatív”: egy feltételrendszer meghatározásának olyan módja, amely biztosítja, hogy ne lehessen alulbecsülni az éves kibocsátást vagy túlbecsülni a távolságokat;

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k) „tonna szén-dioxid”: metrikus tonna szén-dioxid;

törölve

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – l a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

la) „kikötőben horgonyzó hajó”: az a hajó, amelyet a berakodás, kirakodás valamint az utasok ki- és beszállása idejére biztonságosan kikötnek, vagy lehorgonyoznak az Unió egyik kikötőjében, beleértve azt az időt is, amelyet nem a rakományhoz kapcsolódó műveletekkel töltenek;

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – l b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

lb) „jégosztály”: a közigazgatás vagy a közigazgatás által elismert szervezet által a hajóhoz rendelt jelölés, amely jelzi, hogy a hajót a jég borította tengeren történő hajózásra tervezték.

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A társaságok minden hajó tekintetében kötelesek a 2–6. bekezdéseknek megfelelően nyomon követni és bejelenteni a naptári év során egy tagállam joghatósága alá tartozó valamennyi kikötőn belül és egy tagállam joghatósága alá tartozó kikötőbe érkező vagy onnan induló összes út során felhasznált tüzelőanyag mennyiségét és fajtáját.

(1) A társaságok minden hajó tekintetében kötelesek a 2–6. bekezdéseknek megfelelően nyomon követni és bejelenteni a jelentéstételi időszak során egy tagállam joghatósága alá tartozó valamennyi kikötőn belül és egy tagállam joghatósága alá tartozó kikötőbe érkező vagy onnan induló összes út során felhasznált tüzelőanyag mennyiségét és fajtáját.

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A monitorozásnak és a jelentésnek teljesnek kell lennie és a tüzelőanyagok elégetéséből származó összes kibocsátásra ki kell terjednie. A társaságok a jelentési időszakban megfelelő intézkedéseket tesznek a hiányos adatok előfordulásának megelőzése érdekében.

(2) A nyomon követésnek és a jelentésnek teljesnek kell lennie és ki kell terjednie a tüzelőanyagok elégetéséből származó szén-dioxid és nitrogén-oxidok kibocsátására, amikor a hajó a tengeren és a kikötőhelyen van. A társaságok a jelentési időszakban megfelelő intézkedéseket tesznek a hiányos adatok előfordulásának megelőzése érdekében.

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) A társaságok későbbi nyomonkövetési és jelentéstételi tevékenységük során figyelembe veszik a 13. cikknek megfelelően kiadott ellenőrzési jelentésekben foglalt ajánlásokat.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 4. cikk (1), (2) és (3) bekezdései alapján, az 1. mellékletben meghatározott módszerek bármelyike szerint a társaságok az összes 5000 bruttó tonnatartalom feletti hajóik tekintetében meghatározzák a kibocsátásukat és az éghajlat szempontjából fontos egyéb információkat.

A 4. cikk (1), (2) és (3) bekezdései alapján, az 1. mellékletben meghatározott módszerek bármelyike szerint a társaságok az összes 400 bruttó tonnatartalom feletti hajóik tekintetében meghatározzák a kibocsátásukat és az egyéb vonatkozó információkat.

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Abban az esetben, ha a tengeri szállításból származó üvegházhatásúgáz-kibocsátások nyomon követésére irányuló nemzetközi megállapodás jön létre, a Bizottság felülvizsgálja az I. mellékletben szereplő módszereket, és felhatalmazást kap arra, hogy a 24. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el adott esetben a fenti melléklet módosítása vonatkozásában, a vonatkozó tüzelőanyag-égetési folyamatok áramlásmérővel történő ellenőrzésének vagy a közvetlen kibocsátásmérésnek az előírása érdekében.

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A társaságok 2017. augusztus 31-ig a hitelesítőknek benyújtanak egy monitorozási tervet, amelyben feltüntetik, hogy a kibocsátások és az éghajlat szempontjából fontos egyéb információk monitorozására és jelentésére az 5000 bruttó tonnatartalom feletti egyes hajóik tekintetében melyik módszert választották.

(1) A társaságok 2017. augusztus 31-ig a hitelesítőknek benyújtanak egy nyomonkövetési tervet, amelyben feltüntetik, hogy a kibocsátások és az egyéb vonatkozó információk nyomon követésére és jelentésére a 400 bruttó tonnatartalom feletti egyes hajóik tekintetében melyik módszert választották.

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a hajó azonosítója és típusa, beleértve a hajó nevét, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnél (IMO) vezetett azonosítószámát, lajstromozási kikötőjét vagy anyakikötőjét és a hajó tulajdonosának nevét;

a) a hajó azonosítója és típusa, beleértve a hajó nevét, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnél (IMO) vezetett azonosítószámát, lajstromozási kikötőjét vagy anyakikötőjét, a hajó jégosztályát és a hajó tulajdonosának nevét;

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a hajó fedélzetén található kibocsátó források leírása, mint például a főgépek, segédgépek, kazánok ás semlegesgáz-generátorok, valamint a felhasznált tüzelőanyag-típusok;

c) a következő kibocsátó források és az azokhoz kapcsolódó, a hajó fedélzetén található tüzelőanyag-típusok:

 

i. főgép(ek)

 

ii. segédgép(ek)

 

iii. kazán(ok)

 

iv. semlegesgáz-generátor(ok);

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) azon eljárások, rendszerek és felelősségi körök leírása, amelyek arra szolgálnak, hogy az ellenőrzési évben teljes körűen frissítsék a kibocsátó források jegyzékét, és ezáltal gondoskodjanak a hajó kibocsátásának hiánytalan monitorozásáról és jelentéséről;

d) azon eljárások, rendszerek és felelősségi körök leírása, amelyek arra szolgálnak, hogy az ellenőrzési időszakban teljes körűen frissítsék a kibocsátó források jegyzékét, és ezáltal gondoskodjanak a hajó kibocsátásának hiánytalan nyomon követéséről és jelentéséről;

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés – h pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii. adott esetben a szállított rakomány és a szállított utasok számának meghatározására és rögzítésére szolgáló eljárások, felelősségi körök, képletek és adatforrások;

törölve

Módosítás  44

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ha) a jégen történő hajózás során megtett távolság és a hajózással töltött idő meghatározására és rögzítésére szolgáló eljárások, felelősségi körök, képletek és adatforrások;

Módosítás   45

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j) a monitorozási terv utolsó változtatásának időpontja.

törölve

Módosítás  46

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ja) a korábbi átvizsgálások minden részletét rögzítő átvizsgálási adatrögzítő lap;

Módosítás  47

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A társaságok kötelesek a formanyomtatványokon alapuló szabványos monitorozási tervek használatára. Az (1) bekezdésben említett monitorozási tervek formanyomtatványait rögzítő technikai szabályok meghatározására végrehajtási jogi aktusok keretében kerül sor. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a Bizottság az e rendelet 25. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően fogadja el.

(4) A társaságok kötelesek a formanyomtatványokon alapuló szabványos nyomon követési tervek használatára. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) bekezdésben említett nyomonkövetési tervek formanyomtatványait rögzítő technikai szabályok meghatározása érdekében. E formanyomtatványoknak a lehető legegyszerűbbeknek kell lenniük, és nem járhatnak felesleges bürokráciával.

Módosítás  48

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A társaságnak az alábbi események bármelyike esetén módosítania kell a monitorozási tervet:

A társaságnak az a)–e) pontokban felsorolt események bármelyike esetén módosítania kell a nyomon követési tervet. A nyomon követési terv módosítására csak az adott események eredményeként bekövetkezett konkrét változások vonatkozásában kerül sor.

Módosítás  49

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a hajó tulajdonosának változása;

a) a hajó tulajdonosának, a megfelelési bizonyítvány birtokosának vagy a lobogónak a megváltozása;

Módosítás  50

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A nyomon követés felfüggeszthető arra az időtartamra, ameddig a hajót vészhelyzet elhárítására, többek között életmentésre használják.

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a felhasznált tüzelőanyag teljes mennyisége és kibocsátási tényezője valamennyi felhasznált tüzelőanyag-típus tekintetében, összesen és a kibocsátás-ellenőrzési területen belül, illetve azon kívül felhasznált tüzelőanyag szerint elkülönítve;

b) a felhasznált tüzelőanyag teljes mennyisége és kibocsátási tényezője valamennyi felhasznált tüzelőanyag-típus tekintetében, összesen;

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a kibocsátott szén-dioxid;

c) a kibocsátott szén-dioxid és nitrogén-oxidok;

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) a szállított rakomány;

törölve

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa) a II. mellékletben meghatározott energiahatékonyság;

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g) a fuvarozási tevékenység

törölve

Módosítás  56

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ga) a nyomon követés vészhelyzet, pl. életmentés miatti felfüggesztése időtartamának kezdetét és végét jelölő dátum és időpont, valamint a vészhelyzet ismertetése;

Módosítás  57

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

a több uniós kikötőt is útba ejtő mélytengeri szállítás esetében az utazás európai szakaszát egyetlen útnak kell tekinteni.

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az első bekezdéstől eltérve a kizárólag az e rendelet hatálya alatt működő és naponta több utat bonyolító hajók mentesülnek a kibocsátás utankénti alapú nyomon követése alól.

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10. cikk

10. cikk

Éves alapú monitorozás

Éves alapú nyomon követés

A 13. cikk (1) bekezdésének megfelelően jóváhagyott monitorozási terv alapján minden hajó és minden naptári év tekintetében a társaság köteles az I. melléklet A. részének és a II. mellékletnek megfelelően nyomon követni a következő paramétereket:

A 13. cikk (1) bekezdésének megfelelően jóváhagyott nyomon követési terv alapján minden hajó és minden naptári év tekintetében a társaság köteles az I. melléklet A. részének és a II. mellékletnek megfelelően nyomon követni a következő paramétereket:

a) a felhasznált tüzelőanyag teljes mennyisége és kibocsátási tényezője valamennyi felhasznált tüzelőanyag-típus tekintetében, összesen és a kibocsátás-ellenőrzési területen belül, illetve azon kívül felhasznált tüzelőanyag szerint elkülönítve;

a) a felhasznált tüzelőanyag teljes mennyisége és kibocsátási tényezője valamennyi felhasznált tüzelőanyag-típus tekintetében, összesen;

b) az összes kibocsátott szén-dioxid;

b) az összes kibocsátott szén-dioxid és nitrogén-oxidok;

c) összesített szén-dioxid-kibocsátás a tagállami joghatóság alatt álló kikötők közötti utak során;

c) összesített kibocsátás a szén-dioxid és a nitrogén-oxidok tekintetében a tagállami joghatóság alatt álló kikötők közötti utak során;

 

d) összesített szén-dioxid-kibocsátás a tagállami joghatóság alatt álló kikötőkből induló utak során;

d) összesített kibocsátás a szén-dioxid és a nitrogén-oxidok tekintetében a tagállami joghatóság alatt álló kikötőkből induló utak során;

e) összesített szén-dioxid-kibocsátás a tagállami joghatóság alatt álló kikötőkbe érkező utak során;

e) összesített kibocsátás a szén-dioxid és a nitrogén-oxidok tekintetében a tagállami joghatóság alatt álló kikötőkbe érkező utak során;

f) tagállami joghatóság alatt álló kikötőhelyen belül történő szén-dioxid-kibocsátás;

f) tagállami joghatóság alatt álló kikötőhelyen belül történő, a szén-dioxid és a nitrogén-oxidok tekintetében vett kibocsátás;

g) az összes megtett távolság;

g) az összes megtett távolság;

h) az összes tengeren töltött idő;

h) az összes tengeren és kikötőhelyen töltött idő;

i) az összes fuvarozási tevékenység;

 

j) átlagos energiahatékonyság.

j) átlagos energiahatékonyság.

Módosítás  60

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk –3 bekezdés – a pont – iii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iiia. a hajó jégosztálya,

Módosítás  61

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk –3 bekezdés – a pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iv. a hajó technikai hatékonysága (energiahatékonysági tervezési mutató, EEDI) vagy a becsült mutatóérték (EIV), adott esetben az IMO MEPC.215 (63) határozatának megfelelően:

iv. a hajó minősített technikai hatékonysága az energiahatékonysági tervezési mutatóval (EEDI) kifejezve, amennyiben az adott hajótípus esetében ez alkalmazandó:

Módosítás  62

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk –3 bekezdés – a pont – ix alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ix. a kapcsolattartó személy címe, telefon- és faxszáma, valamint e-mail elérhetőségei;

ix. a kapcsolattartó személy címe, telefonszáma, valamint e-mail elérhetősége;

Módosítás  63

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) a nyomon követés vészhelyzet és életmentés miatti felfüggesztésének időtartamával kapcsolatos adatok.

Módosítás  64

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A hitelesítő különösen azt köteles biztosítani, hogy a kibocsátási jelentésben foglalt kibocsátások és az éghajlattal kapcsolatos egyéb információk megállapítására a 8., 9. és 10. cikkekkel és a 6. cikkben említett monitorozási tervnek megfelelően kerüljön sor. A hitelesítő azt is biztosítja, hogy a jelentésekben bejelentett kibocsátások és az éghajlattal kapcsolatos egyéb információk megfelelnek az I. és II. mellékleteknek megfelelő egyéb forrásokból kiszámított adatokkal.

(5) A hitelesítő különösen azt köteles biztosítani, hogy a kibocsátási jelentésben foglalt kibocsátások és az egyéb lényeges információk megállapítására a 8., 9. és 10. cikkekkel és a 6. cikkben említett nyomon követési tervnek megfelelően kerüljön sor. A hitelesítő azt is biztosítja, hogy a jelentésekben bejelentett kibocsátások és az egyéb lényeges információk összhangban legyenek az I. és II. mellékleteknek megfelelő egyéb forrásokból kiszámított adatokkal.

Módosítás  65

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) Amikor a hitelesítő a kibocsátások nyomon követését és jelentését tekintve javításra szoruló területeket azonosít a társaság teljesítményében – így többek között a nyomon követés és jelentéstétel fokozott pontosságának és hatékonyságának megvalósítását illetően –, javításokra vonatkozó ajánlásokat is belefoglal az ellenőrzési jelentésbe.

Módosítás  66

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A hitelesítő a monitorozási és jelentési folyamathoz kapcsolódó lehetséges kockázatokat úgy azonosítja, hogy a bejelentett kibocsátásokat összehasonlítja a hajókövetési adatokkal és az olyan jellemzőkkel, mint például a beépített motor teljesítményén alapuló becsült adatok. A hitelesítő további elemzéseket végez, ha jelentős eltéréseket talál.

törölve

Indokolás

Az ismertetett hitelesítési eljárásnak opcióként kell a társaság rendelkezésére állnia a hajók kibocsátásának nyomon követése érdekében, ezért javasoljuk a módosítás törlését.

Módosítás  67

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzésről szóló, 2009. április 23-i 2009/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásának nyomon követése érdekében az EMSA által végzett látogatások és ellenőrzések során az ügynökség egyúttal az (1), (2) és (3) bekezdés illetékes tagállami hatóságok részéről történő végrehajtását is nyomon követi, és jelentést tesz a Bizottságnak.

Indokolás

Az EMSA már jelenleg is évente 4–6 látogatást tesz a tagállamokban annak érdekében, hogy felmérje a kikötő szerinti állam ellenőrzési rendszerének végrehajtását.

Módosítás  68

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok határozzák meg a 8–12. cikkekben előírt monitorozási és jelentési kötelezettségek be nem tartására vonatkozó szankciórendszert, és megtesznek minden szükséges intézkedést e szankciók alkalmazásának biztosítása érdekében. Az előírt szankciók nem lehetnek kevésbé súlyosak, mint azok, amelyeket a nemzeti jogszabályok az üvegházhatásúgáz-kibocsátások tekintetében az üzemeltetők jelentési kötelezettségeinek be nem tartása esetére előírnak, továbbá hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A tagállamok 2017. július 1-ig tájékoztatják e rendelkezéseikről a Bizottságot, és az e rendelkezéseket érintő további módosításokról kötelesek a Bizottságot haladéktalanul tájékoztatni.

(1) A tagállamok határozzák meg a 8–12. cikkekben előírt nyomon követési és jelentési kötelezettségek be nem tartására vonatkozó szankciórendszert, és megtesznek minden szükséges intézkedést e szankciók alkalmazásának biztosítása érdekében. A megállapított szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A tagállamok 2017. július 1-ig tájékoztatják e rendelkezéseikről a Bizottságot, és az e rendelkezéseket érintő további módosításokról kötelesek a Bizottságot haladéktalanul tájékoztatni.

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság minden év június 30-ig közzéteszi a 11. cikknek megfelelően bejelentett kibocsátásokat valamint a társaság 11. és 17. cikkekben meghatározott monitorozási és jelentési kötelezettségeinek történő megfelelőségre vonatkozó információkat.

(1) A Bizottság minden év június 30-ig közzéteszi a 11. cikknek megfelelően bejelentett éves kibocsátásokat, tiszteletben tartva a kereskedelmi információ bizalmas jellegét, ezáltal biztosítva a jogos gazdasági érdek 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1a 3. és 4. cikke szerinti védelmét.

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2003. január 28-i 2003/4/EK irányelve a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 41., 2003.2.14., 26. o.).

Módosítás  70

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a hajó azonosítása (név, IMO-regisztrációs szám és a lajstromozási kikötő vagy anyakikötő);

a) a hajó azonosítása (név, IMO-regisztrációs szám, a lajstromozási kikötő vagy anyakikötő és a hajó jégosztálya);

Módosítás  71

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a hajó technikai hatékonysága (adott esetben EEDI vagy EIV);

c) a hajó technikai hatékonysága (EEDI, amennyiben az adott hajótípus esetében ez alkalmazandó);

Módosítás  72

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) az éves szén-dioxid-kibocsátás;

d) az éves kibocsátás a szén-dioxid és a nitrogén-oxidok vonatkozásában;

Módosítás  73

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g) a rendelet hatálya alá eső utak során megtett távolságra és a szállított rakományra eső éves átlagos tüzelőanyag-fogyasztás és üvegházhatásúgáz-kibocsátás;

törölve

Módosítás  74

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h) a rendelet hatálya alá eső utak során évente a tengeren töltött összes idő;

törölve

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Bizottság éves jelentést tesz közzé a kibocsátásokról és a tengeri szállításból származó, az éghajlattal kapcsolatos egyéb információkról.

(3) A Bizottság éves jelentést tesz közzé a kibocsátásokról és a tengeri szállításból származó egyéb lényeges információkról.

Módosítás  76

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Amennyiben nemzetközi megállapodás születik a tengeri szállításból eredő üvegházhatásúgáz-kibocsátások csökkentését célzó globális intézkedésekről, a Bizottság felülvizsgálja e rendeletet, és szükség esetén javaslatot tesz a rendelet módosítására.

(3) Amennyiben nemzetközi megállapodás születik a tengeri szállításból eredő üvegházhatásúgáz-kibocsátások csökkentését célzó globális intézkedésekről, a Bizottság felülvizsgálja e rendeletet, és biztosítja az IMO által meghatározott, vonatkozó nemzetközi szabályozással való összehangolását.

Módosítás   77

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

23. cikk

23. cikk

A hatáskörök átruházása

A hatáskörök átruházása

Az I. és II. mellékletek rendelkezéseinek a rendelkezésre álló és naprakész tudományos eredmények továbbá a hajók fedélzetén elérhető érintett adatok és a vonatkozó nemzetközi szabályok és nemzetközileg elfogadott szabványok figyelembe vétele céljából történő kiegészítése és módosítása érdekében a kibocsátások monitorozására szolgáló legpontosabb és leghatékonyabb módszerek azonosítása céljából, továbbá a kibocsátások monitorozásához és jelentéséhez kapcsolódóan kért információk pontosságának fejlesztése érdekében a Bizottságot felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásának jogával ruházzák fel, a 24. cikkben meghatározott feltételek mellett, amennyiben az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeit érinti.

A Bizottság az I. és II. mellékletek rendelkezéseinek a rendelkezésre álló és naprakész tudományos eredmények figyelembe vétele és e mellékletek IMO által elfogadott vonatkozó nemzetközi szabályokkal történő összehangolása céljából történő kiegészítése és módosítása érdekében, a nemzetközi rendeleteknek való megfelelés biztosítása, a kibocsátások nyomon követésére szolgáló legpontosabb és leghatékonyabb módszerek azonosítása, valamint a kibocsátások nyomon követéséhez és jelentéséhez kapcsolódóan kért információk pontosságának javítása érdekében felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. E felhatalmazást a 24. cikkben meghatározott feltételek mellett ruházzák a Bizottságra, kizárólag amennyiben az az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeit érinti.

Módosítás  78

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottságnak a 15., 16. és 23. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására adott felhatalmazás a 2015. július 1-től kezdődő ötéves időtartamra szól.

(1) A Bizottság az [e rendelet hatálybalépését] követő ötéves időszakra szóló felhatalmazást kap az 5. cikk (1a) bekezdésében, a 6. cikk (4) bekezdésében, valamint a 15., 16., illetve a 23. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időszak vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok leteltét megelőzően, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

Módosítás  79

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 23. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a határozatban megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 5. cikk (1a) bekezdésében, a 6. cikk (4) bekezdésében, valamint a 15., 16., illetve a 23. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a határozatban megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

Módosítás  80

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A 23. cikkben foglaltaknak megfelelően elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha a nevezett jogi aktusról szóló értesítéstől számított két hónapos határidőn belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emel ellene kifogást, illetve ha e határidő lejárta előtt mind az Európai Parlament, mind pedig a Tanács tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy nem kíván kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére az említett időtartamhónappal meghosszabbodik.

(4) Az 5. cikk (1a) bekezdése, a 6. cikk (4) bekezdése, valamint a 15., a 16., illetve a 23. cikk alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az értesítést követő két hónapos időtartam leteltéig sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, vagy ha az Európai Parlament és a Tanács az időtartam leteltét megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére az említett időtartam két hónappal meghosszabbodik.

Módosítás   81

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 2 bekezdés

525/2013/EU rendelet

21 a cikk – 1-3 bekezdések

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A szöveg a következő „21a. cikkel” egészül ki:

(2) A szöveg a következő „21a. cikkel” egészül ki:

21a. cikk

21a. cikk

A tengeri szállításból származó kibocsátás bejelentése

A tengeri szállításból származó kibocsátás bejelentése

(1) „A tagállamok évente (X év) január 15-ig jelentik a Bizottságnak az X-2 évre vonatkozó, tengeri szállításból származó szén-dioxid-kibocsátásukat az XXX/XXX/EU rendelet 9. és 10. cikkének megfelelően.

(1) „A tagállamok évente (X év) január 15-ig jelentik a Bizottságnak az X-2 évre vonatkozó, tengeri szállításból származó kibocsátásukat a szén-dioxid és nitrogén-oxidok tekintetében, az XXX/XXX/EU rendelet 9. és 10. cikkének megfelelően.

(2) A Bizottság felhatalmazást kap az [e rendelet 25. cikke] szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a tengeri szállításból származó szén-dioxid-kibocsátások monitorozására és jelentésére vonatkozó követelmények meghatározása céljából az XXX/XXX/EU rendelet 9. és 10. cikkének megfelelően, és adott esetben figyelembe véve az UNFCCC és a Kiotói Jegyzőkönyv testületei által elfogadott vonatkozó határozatokat, vagy az előbbiekből származó illetve ezeket követő megállapodásokat, valamint a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet keretében elfogadott határozatokat.

(2) A Bizottság felhatalmazást kap az [e rendelet 25. cikke] szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a tengeri szállításból származó, szén-dioxid és nitrogén-oxidok tekintetében vett kibocsátások nyomon követésére és jelentésére vonatkozó követelmények meghatározása céljából az XXX/XXX/EU rendelet 9. és 10. cikkének megfelelően, és adott esetben figyelembe véve az UNFCCC és a Kiotói Jegyzőkönyv testületei által elfogadott vonatkozó határozatokat, vagy az előbbiekből származó illetve ezeket követő megállapodásokat, valamint a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet keretében elfogadott határozatokat.

(3) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el a tengeri szállításból származó szén-dioxid-kibocsátásaikról a tagállamok által az XXX/XXX/EU rendelet X, 9. és 10. cikkének megfelelően tett beadványok szerkezetének, formátumának és eljárásának meghatározása céljából. Az ilyen végrehajtási aktust a [26. cikk (2) bekezdésében] említett vizsgálóbizottsági eljárás szerint kell elfogadni.”

(3) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el a tengeri szállításból származó, szén-dioxid és nitrogén-oxidok tekintetében vett kibocsátásaikról a tagállamok által az XXX/XXX/EU rendelet 9. és 10. cikkének megfelelően tett beadványok szerkezetének, formátumának és eljárásának meghatározása céljából. Az ilyen végrehajtási aktust a [26. cikk (2) bekezdésében] említett vizsgálóbizottsági eljárás szerint kell elfogadni.”

Módosítás  82

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 2 bekezdés

525/2013/EU rendelet

21 a cikk – 3 a bekezdés (új)

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(3a) A Bizottság a 7. cikk értelmében és/vagy a XXXX/XXXX/EU rendeletben előírtaknak megfelelően a tagállamok által szolgáltatott kibocsátási adatok alapján kétévente értékeli a tengeri közlekedés globális éghajlatra gyakorolt összes hatását, ideértve a nem szén-dioxiddal kapcsolatos kibocsátást vagy hatásokat, továbbá a tudományos eredményekre és a tengeri közlekedés adataira való hivatkozás révén javítja ezt az értékelést.

Módosítás  83

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – B rész – 3 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da) A hajók mozgására vonatkozó információk (AIS) és hajóspecifikus adatok felhasználásával történő modellezés.

Módosítás  84

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – B pont – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A hitelesítők által jóváhagyott fenti módszerek bármely kombinációja alkalmazható, ha az összességében növeli a mérés pontosságát.

 

Módosítás  85

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – B rész – 1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a módszer nem alkalmazható, ha a hajó fedélzetén a tartálytér szállítójegyei nem állnak rendelkezésre, különösen akkor, ha a rakományt tüzelőanyagként használják, például cseppfolyósított földgáz párolgási gázként történő hasznosításával.

Ahol a hajó fedélzetén a tartálytér szállítójegyei nem állnak rendelkezésre, különösen akkor, ha a rakományt tüzelőanyagként használják, például cseppfolyósított földgáz párolgási gázként történő hasznosításával, csupán a tüzelőanyag-tartályok időszakos leltárba vételét és a tartálytérben található tüzelőanyag-tartály leolvasását alkalmazzák.

Módosítás  86

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – B pont – 1 pont – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Amennyiben a hajó fedélzetén a tartálytér szállítójegyei nem állnak rendelkezésre, különösen akkor, ha a rakományt tüzelőanyagként használják, például cseppfolyósított földgáz párolgási gázként történő hasznosításával, a tüzelőanyag-tartályok és a tartálytérben található tüzelőanyag-tartályok leolvasásának leltárba vételei alkalmazhatók.

Módosítás  87

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – B rész – 2 pont – 5 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) amennyiben rendelkezésre áll, egy akkreditált tüzelőanyag-vizsgáló laboratóriumban végzett kísérleti elemzés során mért sűrűség.

Indokolás

Egy tüzelőanyag-vizsgáló laboratóriumban megállapított tényleges tüzelőanyag-sűrűség – amennyiben a társaság rendelkezik ilyen létesítménnyel – pontosabb, mint a felhasznált tüzelőanyag-típus átlagos sűrűsége, ezért azt opcióként be kell illeszteni.

Módosítás  88

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – B pont – 4 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Közvetlen kibocsátásmérések alkalmazhatók az e rendelet hatálya alá tartozó utak és egy uniós tagállam joghatósága alá tartozó kikötőben történő kibocsátások esetében. A szén-dioxid-kibocsátás tartalmazza a főgépek, segédgépek, kazánok és semlegesgáz-generátorok által kibocsátott szén-dioxidot. Azon hajók esetén, amelyekre vonatkozóan a jelentés ezen a módszeren alapul, a tüzelőanyag-fogyasztás kiszámítása a mért szén-dioxid-kibocsátás és az adott tüzelőanyag vonatkozó kibocsátási tényezője felhasználásával történik.

Közvetlen kibocsátásmérések alkalmazhatók az e rendelet hatálya alá tartozó utak és egy uniós tagállam joghatósága alá tartozó kikötőben történő kibocsátások esetében. A szén-dioxid és nitrogén-oxidok tekintetében vett kibocsátás tartalmazza a főgépek, segédgépek, kazánok és semlegesgáz-generátorok által kibocsátott szén-dioxidot és nitrogén-oxidokat is.

Módosítás  89

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – B pont – 4 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E módszer alapja az égésterméket kibocsátó kürtőben (kémény) történő szén-dioxid-kibocsátás áramlásának meghatározása az égéstermék szén-dioxid koncentrációjának és az égéstermék áramlásának szorzataként.

E módszer alapja a szén-dioxidra és nitrogén-oxidokra vonatkozó kibocsátás égésterméket kibocsátó kürtőben (kémény) történő áramlásának meghatározása az égéstermék szén-dioxid és nitrogén-oxidok tekintetében vett koncentrációjának és az égéstermék áramlásának szorzataként.

Módosítás  90

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – B rész – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a. Da. módszer: A hajók mozgására vonatkozó információk (AIS) és hajóspecifikus adatok felhasználásával történő modellezés.

 

A modellezési rendszerért felelős ügynökség írásbeli megállapodást köt a kérdéses hajó tulajdonosával. A nyomon követési időszak végén a kiszámított szén-dioxid-kibocsátásokat összehasonlítják a hajó olaj-nyilvántartási könyvével és a tartálytér szállítójegyeivel az eltérések feltárása és kiigazítása érdekében.

Módosítás  91

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Személyszállító hajók esetén a szállított rakomány kifejezésére az utasok számát kell figyelembe venni. Minden további hajókategória esetén a szállított rakomány mennyiségét metrikus tonnában és köbméterben kell meghatározni.

törölve

Módosítás 92

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A pont – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A fuvarozási tevékenységet a megtett távolság és a szállított rakomány mennyiségének szorzataként kell meghatározni.

törölve

Módosítás  93

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – B pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az átlagos energiahatékonyságot legalább az alábbi négy mutató használatával kell nyomon követni: az adott távolságra eső tüzelőanyag-fogyasztás, a fuvarozási tevékenységre eső tüzelőanyag-fogyasztás, az adott távolságra eső szén-dioxid-kibocsátás és a fuvarozási tevékenységre eső szén-dioxid-kibocsátás, amelyeket a következők szerint kell kiszámítani:

Az átlagos energiahatékonyságot az alábbi két mutató használatával kell nyomon követni: az adott távolságra eső tüzelőanyag-fogyasztás és az adott távolságra eső szén-dioxid és nitrogén-oxidok tekintetében vett kibocsátás, amelyeket a következők szerint kell kiszámítani:

adott távolságra eső tüzelőanyag-fogyasztás = éves összes tüzelőanyag-fogyasztás / megtett összes távolság

adott távolságra eső tüzelőanyag-fogyasztás = éves összes tüzelőanyag-fogyasztás / megtett összes távolság

fuvarozási tevékenységre eső tüzelőanyag-fogyasztás = éves összes tüzelőanyag-fogyasztás / összes fuvarozási tevékenység

 

adott távolságra eső szén-dioxid-kibocsátás = éves összes szén-dioxid-kibocsátás / összes megtett távolság

adott távolságra eső kibocsátás a szén-dioxid és nitrogén-oxidok tekintetében = a szén-dioxid és nitrogén-oxidok vonatkozásában vett éves összes kibocsátás / összes megtett távolság

fuvarozási tevékenységre eső szén-dioxid-kibocsátás = éves összes szén-dioxid-kibocsátás / összes fuvarozási tevékenység

 

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

INDOKOLÁS

Bevezetés

A tengeri közlekedési ágazat kulcsfontosságú szerepet játszik az európai gazdaságban. A tengeri közlekedés teszi ki a 27 tagú Unió és a világ többi része közötti nemzetközi áruszállítás nagy részét, ugyanakkor jelentősen hozzájárul az Unión belüli áruszállításhoz is. Az „EU TRANSPORT in figures, 2012” (Az Európai Unió közlekedése számokban, 2012) című kiadvány szerint 2010-ben a 27 tagú EU-ban a hajózási ágazat körülbelül 1 400 milliárd tonnakilométer (tkm) teherszállítást bonyolított le, ezzel második helyen állt a közúti szállítás (1 800 milliárd tkm) mögött. Az utasszállítás szempontjából – a szállított utasok számát tekintve – a hajózás kisebb jelentőséggel bír a 27 tagú EU-n belül, azonban továbbra is fontos közlekedési módnak számít azokban a térségekben, ahol a földrajzi adottságok miatt korlátozottak az egyéb közlekedési lehetőségek (pl. a szigetek esetében).

A tengeri szállítás fosszilis tüzelőanyag-égetéstől való függősége miatt, illetve amiatt, hogy ez az egyik legkevésbé szabályozott antropogén kibocsátási forrás, az e közlekedési ágazatból származó kibocsátás hozzájárul a levegőszennyezéshez és az éghajlatváltozáshoz egyaránt. Az ágazat – az európai vizeken folytatott hajózásból származó kibocsátásokból, többek között a szén-dioxid (CO2), a nitrogén-oxidok (NOx), a kén-oxidok (SOx), a metán (CH4), a szálló por és a feketeszén tekintetében vett kibocsátásból eredő környezeti hatását tekintve – akár 10–20%-kal is hozzájárulhat a világszintű hajózási összkibocsátáshoz. Ha figyelembe vesszük a 27 tagú EU kikötőibe érkező és onnan induló valamennyi, országon belüli és nemzetközi hajóforgalmat, ez a hozzájárulás a szén-dioxid tekintetében akár 30% is lehet. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) legutóbbi (4/2013. sz.) technikai jelentése az ágazat levegőminőségre és éghajlatterhelésre gyakorolt hatását vizsgálja Európában. Az európai vizeken folytatott nemzetközi tengeri szállításból származó, nitrogén-oxidok vonatkozásában vett kibocsátás várhatóan nőni fog, és 2020-ra utolérheti a szárazföldi forrásokat. A hajózás világszintű légszennyezőanyag- és üvegházhatatásúgáz-kibocsátása – a közvetlen és közvetett éghajlatterheléshez hozzájárulva – a szén-dioxid-kibocsátás jelentős növekedése ellenére tiszta hűtőhatásra enged következtetni. A nemzetközi hajózásból származó, a kén-oxidok és a szálló por tekintetében vett kibocsátás várható csökkenése egész Európában csökkenteni fogja a közvetlenül az aeroszoloknak tulajdonított hűtő hatást. Az EEA jelentése rámutat arra, hogy fontos figyelembe venni a nemzetközi hajózásból származó kibocsátások kettős – levegőminőségre és éghajlatterhelésre gyakorolt – hatását. Ennélfogva a légszennyezőanyagok és az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó integrált nyomon követési, jelentési és ellenőrzési rendszer (MRV-rendszer) hozzá fog járulni ahhoz, hogy Európában jobb információk álljanak rendelkezésre az együttes előnyökről és a kapcsolódó szakpolitikák közötti kompromisszumokról.

Szabályozási háttér és technológiai változások

A nemzetközi és európai levegőminőségi és éghajlati politika kialakítása során megállapították, hogy szükség van a hajózási kibocsátás nemzetközi szabályozására. 1997-ben a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény (MARPOL) új melléklettel egészült ki. A MARPOL-egyezmény VI. melléklete a lehető legkisebbre kívánja csökkenteni a hajókról származó légnemű kibocsátásokat (kén-oxidok, nitrogén-oxidok, ózonréteget lebontó anyagok, illékony szerves vegyületek), valamint azok helyi levegőszennyezéshez és globális környezeti problémákhoz való hozzájárulását. A VI. melléklet 2005. május 19-én, majd a jóval szigorúbb kibocsátási határértékeket tartalmazó felülvizsgált VI. melléklet 2010. július 1-jén lépett hatályba. Becslések szerint 2007-ben a nemzetközi hajózás a globális szén-dioxid-kibocsátás mintegy 2,7%-át tette ki. Az IMO olyan kötelező erejű, a hajók energiahatékonyságának javítására irányuló műszaki és operatív intézkedéseket is elfogadott, amelyek célja a nemzetközi hajózásból származó szén-dioxid-kibocsátás mennyiségének csökkentése.

A 2009/29/EK irányelv uniós szinten a következőt írja elő: „a [Bizottságnak] 2013-as hatálybalépési célkitűzéssel javaslatot kell tennie arra, hogy a nemzetközi tengeri kibocsátások […] bekerüljenek a Közösség csökkentési kötelezettségvállalásai közé”. A Bizottságnak a közlekedésről szóló, 2011. évi fehér könyve szorgalmazza, hogy „2050-re a tengeri közlekedésből származó uniós szén-dioxid-kibocsátást […] 40%-kal (lehetőség szerint 50%-kal) a 2005. évi szint alá kell csökkenteni”. Az elmúlt évben a Bizottság bejelentette, hogy most sem tudja tartani az említett határidőt a kibocsátások korlátozására irányuló javaslat benyújtása tekintetében. A Bizottság 2013 júniusában nyújtotta be a nemzetközi hajózásból származó szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó nyomon követési, jelentési és ellenőrzési rendszerre (MRV) irányuló javaslatot. A Bizottság ezzel párhuzamosan közzétett egy közleményt, megadva az azzal kapcsolatos nyilvános vita pontjait, hogy a jövőben hogyan építsék be a tengeri közlekedésből származó kibocsátásokat az Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésére irányuló politikáiba.

A jövőben a világkereskedelem jelentős növekedése várható amiatt, hogy a világ népessége a becslések szerint kétmilliárddal fog nőni a következő évtizedben, ráadásul további kétmilliárd ember fog aktívan részt venni a világgazdaságban. Ez a növekedés kihívás elé állítja a tengeri közlekedési ágazatot azon a téren, hogy eleget tegyen a globális hőmérséklet stabilizálásához szükséges kibocsátáscsökkentési célnak. Ennélfogva ezzel párhuzamosan a tüzelőanyag-minőség/tüzelőanyag-váltás, a kibocsátáscsökkentési technológiák és a hajóüzemeltetési intézkedések terén a jövőben innovatív technológiák és gyakorlatok kifejlesztésére és alkalmazására is szükség van.

Az előadó észrevételei

Ez a rendelet lehetőséget kínál egy európai szintű megközelítés kialakítására a tengeri ágazatból származó üvegházhatású gázok és a légszennyező anyagok kibocsátására vonatkozó MRV-rendszer tekintetében egyaránt. Ez a megközelítés lehetővé fogja tenni Európa számára, hogy a közeljövőben olyan kibocsátáscsökkentési politikákat dolgozzon ki a tengeri ágazat vonatkozásában, amelyek mindent egybevetve összhangban állnak az éghajlatra, a levegőszennyezésre és az emberi egészség védelmére irányuló politikákkal. Következésképpen a hatályt ki kell terjeszteni a szén-dioxid-kibocsátáson felül a nitrogén-oxidok tekintetében vett kibocsátásra vonatkozó MRV-rendszerekre is. A szén-dioxid és a nitrogén-oxidok tengeri kibocsátása nagy mértékben növekszik, ami jelentős éghajlatterhelést eredményez. A légi közlekedésre vonatkozó, nyomon követési és bejelentési rendszerről szóló 525/2013/EU rendelethez hasonlóan a nyomon követési és bejelentési rendszerről szóló rendelet módosításakor javasolt a tengeri közlekedés globális éghajlatra gyakorolt környezeti hatásainak értékelése. A Bizottságnak ezen értékelés alapján kell foglalkoznia a tengeri kibocsátások – többek között a szállópor-, a feketeszén- és a metánkibocsátás – környezeti hatásával, a légszennyezőanyag- és üvegházhatásúgáz-kibocsátást eredményező egyéb tevékenységekkel – azaz a halászhajók általi hűtőhasználattal –, valamint az üzemanyagok és ömlesztett áruk be- és kirakodásához kapcsolódó párolgási kibocsátásokkal (pl. illékony szerves vegyületek, szálló por).

A Bizottság azt javasolta, hogy a rendelet hatályát az 5 000 bruttó tonnatartalom feletti hajókra kell korlátozni. A kibocsátások lefedésének javítása és a MARPOL-egyezmény VI. mellékletében meghatározottakhoz hasonló más nemzetközi szabályokkal való összhang megteremtése érdekében a hatályt ki kell terjeszteni a 400 bruttó tonnatartalom feletti összes hajóra. Mivel ezt a határértéket az IMO keretében folytatott viták során is indítványozták, ez összehangolná az uniós jogszabályokat az esetleges jövőbeni nemzetközi keretrendszerrel.

Noha fontos biztosítani, hogy ez a rendelet a lehető legkövetkezetesebb módon a tengeri kibocsátásokra is kiterjedjen, az alapvető kérdésekre való összpontosítás is döntő fontosságú, csakúgy, mint a végrehajtási költségek és adminisztratív terhek korlátok közé szorítása. Hasonlóképpen, a vállalkozások nem kötelezhetők arra, hogy közzétegyék az üzleti szempontból érzékeny és esetlegesen megtévesztő információkat. Az előadó ezért azt javasolja, hogy az éghajlattal kapcsolatos információk közül zárják ki a fuvarozási tevékenységet, mivel az nincs összefüggésben a kibocsátás mérésével. A tengerhajózási piac számára – a magas tüzelőanyag-árak miatt – már most igen nagy ösztönzőket biztosítanak energiahatékonyságának növelése céljából, a fuvarozási tevékenység energiahatékonysága valójában azonban sokkal bonyolultabb kérdés, amelyet nem lehet meghatározni a sajátos piaci körülmények ismerete nélkül, amelyek befolyásolják a hajótulajdonosok és a hajóüzemeltetők döntéseit. Az egyes rendelkezésre álló rakományokkal, azok súlyához viszonyított tömegével, az időjárási viszonyokkal, a kapcsolódó árakkal, a földrajzi és más korlátokkal, a szállítás időkerettel stb. kapcsolatos ismeretek nélkül nem határozható meg az út tényleges energiahatékonysága és annak társadalmi jólétre gyakorolt hatása.Viszont az ilyen információk részlegesen megnevezett közzététele félretájékoztathatja a nyilvánosságot a tényleges energiahatékonyságról, és szükségtelen vitákhoz vezethet.

VÉLEMÉNY az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről (20.1.2014)

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

a tengeri szállításból eredő szén-dioxid-kibocsátások monitorozásáról, jelentéséről és ellenőrzéséről, valamint az 525/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2013)0480 – C7‑0201/2013 – 2013/0224(COD))

A vélemény előadója: Marita Ulvskog

RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó üdvözli a tengeri szállításból eredő szén-dioxid-kibocsátások monitorozásáról, jelentéséről és ellenőrzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslatot.

Továbbra is jelentős problémát okoz, hogy a nemzetközi hajózás nem szerepel a kibocsátással kapcsolatos uniós kötelezettségvállalások között. Indokolatlan egy szállítási mód kizárása az éghajlat-változási politikából, ezért a Bizottságnak még nemzetközi megállapodás hiányában is eszközöket kellett volna már javasolnia ezen ágazat kibocsátáscsökkentésére. A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) által indított folyamat a több éven át tartó munka ellenére még mindig nem ért el kellő eredményeket. Az e területen folytatott uniós politika nem megfelelő és a célkitűzések szintjét is emelni kell.

Az e rendeletben javasolt intézkedések azért szükségesek, hogy kézzelfogható elkötelezettséget lehessen felmutatni a nemzetközi hajózás kibocsátását illetően és a lehető leghamarabb megfelelő, piaci alapú eszközöket lehessen kialakítani.

Az előadó szerint érdemes az IMO által elindított folyamatnak még egy esélyt biztosítani, azonban ha 2015. december 31-ig nem írnak alá kibocsátáscsökkentési kötelezettségvállalásokat is tartalmazó nemzetközi egyezményt, a Bizottságnak be kellene nyújtania egy, a kibocsátáscsökkentésről és az e cél eléréséhez szükséges eszközökről szóló jogszabályjavaslatot.

Az előadó úgy véli, hogy e rendelet hatálybalépésének és végrehajtásának javasolt ütemterve túl lassú. Ezért gyorsabb ütemtervet javasol, amely tükrözi a haladéktalan cselekvés fontosságát éghajlat-változási ügyekben.

A Bizottság javasolja, hogy az 5 000 bruttó tonna űrtartalom feletti halászhajók mentesüljenek e rendelet alkalmazása alól. Ezt semmi sem indokolja. Az előadó javasolja e mentesítés eltávolítását a szövegből.

Emellett az előadó úgy véli, hogy a rendeletnek olyan kibocsátásmeghatározási módszereket kell előmozdítania, amelyek a leghatékonyabban képesek az érintett hajók kibocsátáscsökkentésére vonatkozó pontos adatokat és egyértelmű ösztönzőket szolgáltatni. Ezért azt javasolja, hogy az e rendelet által érintett társaságoknak legyen lehetőségük választani a vonatkozó tüzelőanyag-égetési folyamatok áramlásmérővel történő ellenőrzése vagy a közvetlen kibocsátásmérés között.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az éghajlatváltozásra és a megújuló energiaforrásokra vonatkozó csomag17 – amely a gazdaság valamennyi ágazatát, beleértve a nemzetközi tengeri hajózást is, felhívta arra, hogy járuljon hozzá e kibocsátás-csökkentési célok eléréséhez – egyértelműen felhatalmaz: „…abban az esetben, ha 2011. december 31-ig a tagállamok nem fogadnak el olyan, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet keretein belüli nemzetközi megállapodást, amelynek csökkentési célkitűzései között szerepelnek a nemzetközi tengeri kibocsátások, vagy a Közösség nem fogad el ilyen jellegű megállapodást az UNFCCC-n keresztül, a Bizottságnak 2013-as hatálybalépési célkitűzéssel javaslatot kell tennie arra, hogy a nemzetközi tengeri kibocsátások a harmonizált módszerekkel összhangban bekerüljenek a Közösség csökkentési kötelezettségvállalásai közé. Ez a javaslat a minimálisra csökkenti a Közösség versenyképességét érintő hatásokat, figyelembe véve a lehetséges környezeti előnyöket.”

(1) Az éghajlatváltozásra és a megújuló energiaforrásokra vonatkozó csomag17 – amely a gazdaság valamennyi ágazatát, kivéve a nemzetközi tengeri hajózást, arra kéri, hogy járuljon hozzá e kibocsátáscsökkentési célok eléréséhez – egyértelműen felhatalmaz: „…abban az esetben, ha 2011. december 31-ig a tagállamok nem fogadnak el olyan, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet keretein belüli nemzetközi megállapodást, amelynek csökkentési célkitűzései között szerepelnek a nemzetközi tengeri kibocsátások, vagy a Közösség nem fogad el ilyen jellegű megállapodást az UNFCCC-n keresztül, a Bizottságnak 2013-as hatálybalépési célkitűzéssel javaslatot kell tennie arra, hogy a nemzetközi tengeri kibocsátások a harmonizált módszerekkel összhangban bekerüljenek a Közösség csökkentési kötelezettségvállalásai közé. Ez a javaslat a minimálisra csökkenti a Közösség versenyképességét érintő hatásokat, figyelembe véve a lehetséges környezeti előnyöket.”

__________________

__________________

17 2009/406/EK határozat és 2009/29/EK irányelv.

17 2009/406/EK határozat és 2009/29/EK irányelv.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A nemzetközi tengeri szállítás továbbra is az egyetlen olyan szállítási mód, amely nem szerepel az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos uniós kötelezettségvállalások között. Az e rendeletre irányuló javaslatot kísérő hatásvizsgálat szerint a nemzetközi tengeri hajózásból eredő uniós szén-dioxid-kibocsátások aránya 1990 és 2008 között 48%-kal nőtt.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b) A Bizottság közlekedésről szóló 2011. évi fehér könyve a 2005-ös szinthez képest 40%-os, 2050-ig elérendő kibocsátáscsökkentési célkitűzést határozott meg az Unió nemzetközi tengeri hajózása vonatkozásában.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) 2011 júliusában a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) technikai és működési intézkedéseket fogadott el, különösen az új hajókra vonatkozó energiahatékonysági tervezési mutatót (EEDI), és a hajózási energiahatékonysági gazdálkodási tervet (SEEMP), amely az üvegházhatásúgáz-kibocsátás várható növekedésének visszaszorításának terén előrelépést jelent, de önmagában nem eredményezheti a nemzetközi hajózásból származó üvegházhatású gázok jelentős kibocsátáscsökkentését annak érdekében, hogy a további erőfeszítések összhangban álljanak a globális hőmérséklet-emelkedés 2 °C fokra történő korlátozásának célkitűzésével.

(2) 2011 júliusában a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) technikai és működési intézkedéseket fogadott el, különösen az új hajókra vonatkozó energiahatékonysági tervezési mutatót (EEDI), és a hajózási energiahatékonysági gazdálkodási tervet (SEEMP), amely az üvegházhatásúgáz-kibocsátás várható növekedésének visszaszorításának terén előrelépést jelent, de önmagában nem eredményezheti a nemzetközi hajózásból származó üvegházhatású gázok jelentős kibocsátáscsökkentését annak érdekében, hogy a további erőfeszítések összhangban álljanak a globális hőmérséklet-emelkedés 2 °C fokra történő korlátozásának célkitűzésével. Még ezen IMO-intézkedések beszámítása esetén is azt mutatják a világkereskedelmi előrejelzések, hogy a hajózásból származó uniós szén-dioxid-kibocsátás a 2010-es szinthez képest további 51%-kal fog emelkedni 2050-ig, ami azt jelzi, hogy további intézkedések szükségesek.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) Az uniós MRV-rendszernek az éghajlattal összefüggő egyéb információkat is tartalmaznia kell, amely lehetővé teszi a hajók hatékonyságának megállapítását vagy a kibocsátásra vonatkozó fejlesztések hajtóerőinek további elemzését. Ez a szabályozási kör az uniós MRV-rendszert összhangba hozza a hajókra vonatkozó hatékonysági előírások bevezetését célozó nemzetközi kezdeményezésekkel, beleértve a működési intézkedéseket is, és hozzájárul az információhiánnyal összefüggő piaci akadályok felszámolásához.

törölve

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(24a) Az Unió tartózkodott attól, hogy egy globális nemzetközi megállapodás létrejöttét megelőzően kibocsátáscsökkentési célkitűzéseket határozzon meg a nemzetközi tengeri hajózás vonatkozásában. A globális kötelezettségvállalás kívánatosabb lenne az egyoldalú uniós fellépésnél, mivel a szélesebb alkalmazási kör hatékonyabb lenne a kibocsátáscsökkentés szempontjából.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

24 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(24b) Az Unió még nem állapított meg CO2-csökkentési célokat a nemzetközi tengeri hajózásra, mivel előnyösebb lenne az IMO keretében egy globális megállapodást kötni ezen a területen. Ha azonban 2015 vége előtt nemzetközi szinten nem lehet megállapodást elérni, az Európai Bizottságnak értékelnie kell annak lehetőségeit, hogy a nemzetközi tengeri hajózásra vonatkozóan egy uniós szintű CO2-csökkentési célt és esetleg támogatási mechanizmusokat hozzanak létre.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25) A rendelkezésre álló helyes gyakorlatok és tudományos bizonyítékok felhasználása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikke szerinti aktusokat fogadhasson el a hajókról származó szén-dioxid-kibocsátás monitorozása és jelentése bizonyos technikai szempontjainak felülvizsgálata, valamint a kibocsátási jelentések ellenőrzése és a hitelesítők akkreditálása további szabályainak meghatározása tárgyában. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkálatok során megfelelő, többek között szakértői szintű konzultációkat folytasson. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és megszövegezése során a Bizottságnak gondoskodnia kell az alkalmazandó dokumentumoknak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz történő egyidejű, időben és megfelelő módon történő eljuttatásáról.

törölve

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26) A kibocsátásokra és az éghajlattal kapcsolatos egyéb információkra vonatkozó, a Bizottság és az érintett államok részére történő összehangolt jelentésre alkalmazott automatizált rendszerek és szabványos elektronikus formanyomtatványok egységes használatának biztosítása érdekében végrehajtási hatásköröket kell a Bizottságra ruházni. Ezeket a szükséges végrehajtási hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak szerint kell gyakorolni23.

törölve

__________________

 

23HL L 23., 18.09.12, 49. o.

 

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a rendelet szabályozza az Uniós tagállamok joghatósága alatt álló kikötőbe érkező, azon belüli vagy onnan távozó hajók szén-dioxid-kibocsátása, valamint az éghajlattal kapcsolatos egyéb információk pontos monitorozását, jelentését és ellenőrzését annak érdekében, hogy költséghatékony módon ösztönözze a tengeri szállításból származó szén-dioxid-kibocsátás csökkentését.

Ez a rendelet szabályozza az Uniós tagállamok joghatósága alatt álló kikötőbe érkező, azon belüli vagy onnan távozó hajók szén-dioxid-kibocsátása pontos monitorozását, jelentését és ellenőrzését annak érdekében, hogy költséghatékony módon ösztönözze a tengeri szállításból származó szén-dioxid-kibocsátás csökkentését.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g) „az éghajlattal kapcsolatos egyéb információk”: a hajók tüzelőanyag-fogyasztására, fuvarozási tevékenységére és energiahatékonyságára vonatkozó olyan információk, amelyek lehetővé teszik a kibocsátási tendenciák elemzését és a hajók teljesítményének értékelését;

törölve

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A monitorozásnak és a jelentésnek teljesnek kell lennie és a tüzelőanyagok elégetéséből származó összes kibocsátásra ki kell terjednie. A társaságok a jelentési időszakban megfelelő intézkedéseket tesznek a hiányos adatok előfordulásának megelőzése érdekében.

(2) A monitorozásnak és a jelentésnek ki kell terjednie a tüzelőanyagok elégetéséből származó CO2-kibocsátásra, amikor a hajó a tengeren és a kikötőhelyen van. A társaságok a jelentési időszakban megfelelő intézkedéseket tesznek a hiányos adatok előfordulásának megelőzése érdekében.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A társaságok 2017. augusztus 31-ig a hitelesítőknek benyújtanak egy monitorozási tervet, amelyben feltüntetik, hogy a kibocsátások és az éghajlat szempontjából fontos egyéb információk monitorozására és jelentésére az 5000 bruttó tonnatartalom feletti egyes hajóik tekintetében melyik módszert választották.

(1) A társaságok 2015. augusztus 31-ig a hitelesítőknek benyújtanak egy monitorozási tervet, amelyben feltüntetik, hogy a kibocsátások és az éghajlat szempontjából fontos egyéb információk monitorozására és jelentésére a 5000 bruttó tonnatartalom feletti egyes hajóik tekintetében melyik módszert választották.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, azon hajók tekintetében, amelyek 2018. január 1. után első alkalommal kerülnek e rendelet hatálya alá, a hajót üzemeltető társaság köteles a hitelesítőnek haladéktalanul, de legkésőbb egy tagállam joghatósága alá tartozó kikötőben történő első kikötésüket követő két hónapon belül benyújtani a monitorozási tervet.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, azon hajók tekintetében, amelyek 2016. január 1. után első alkalommal kerülnek e rendelet hatálya alá, a hajót üzemeltető társaság köteles a hitelesítőnek haladéktalanul, de legkésőbb egy tagállam joghatósága alá tartozó kikötőben történő első kikötésüket követő két hónapon belül benyújtani a monitorozási tervet.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés – h pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i. az út során megtett távolság meghatározására és rögzítésére szolgáló eljárások, felelősségi körök és adatforrások;

törölve

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés – h pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii. adott esetben a szállított rakomány és a szállított utasok számának meghatározására és rögzítésére szolgáló eljárások, felelősségi körök, képletek és adatforrások;

törölve

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés – h pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iii. a kiindulási és az érkezési kikötő között a tengeren töltött idő meghatározására és rögzítésére szolgáló eljárások, felelősségi körök, képletek és adatforrások;

törölve

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A társaságok kötelesek 2018. január 1-től a 13. cikk (1) bekezdése szerint jóváhagyott monitorozási terv alapján nyomon követni minden egyes hajó kibocsátását utanként és éves alapon, az I. melléklet B. részében meghatározott módszerek közül a megfelelőt alkalmazva és a kibocsátásokat az I. melléklet A. része szerint kiszámítva.

A társaságok kötelesek 2016. január 1-jétől a 13. cikk (1) bekezdése szerint jóváhagyott monitorozási terv alapján nyomon követni minden egyes hajó kibocsátását utanként és éves alapon, az I. melléklet B. részében meghatározott módszerek közül a megfelelőt alkalmazva és a kibocsátásokat az I. melléklet A. része szerint kiszámítva.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a felhasznált tüzelőanyag teljes mennyisége és kibocsátási tényezője valamennyi felhasznált tüzelőanyag-típus tekintetében, összesen és a kibocsátás-ellenőrzési területen belül, illetve azon kívül felhasznált tüzelőanyag szerint elkülönítve;

b) a felhasznált tüzelőanyag teljes mennyisége és kibocsátási tényezője valamennyi felhasznált tüzelőanyag-típus tekintetében, összesen;

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) a megtett távolság;

törölve

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) a tengeren töltött idő;

törölve

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) a szállított rakomány;

törölve

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g) a fuvarozási tevékenység.

törölve

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az első bekezdéstől eltérve a kizárólag e rendelet hatályán belül működő hajók mentesülnek a kibocsátások utankénti monitorozása alól.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a felhasznált tüzelőanyag teljes mennyisége és kibocsátási tényezője valamennyi felhasznált tüzelőanyag-típus tekintetében, összesen és a kibocsátás-ellenőrzési területen belül, illetve azon kívül felhasznált tüzelőanyag szerint elkülönítve;

a) a felhasznált tüzelőanyag teljes mennyisége és kibocsátási tényezője valamennyi felhasznált tüzelőanyag-típus tekintetében, összesen;

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g) az összes megtett távolság;

törölve

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h) az összes tengeren töltött idő;

törölve

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i) az összes fuvarozási tevékenység;

törölve

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j) átlagos energiahatékonyság.

törölve

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A társaságoknak 2019-től kezdve minden év április 30-ig kell benyújtani a Bizottsághoz és a lobogó szerinti érintett országok hatóságaihoz a felelősségi körükbe tartozó minden egyes hajó tekintetében a teljes jelentési időszakra vonatkozó, a kibocsátásokat és az éghajlattal kapcsolatos egyéb információkat tartalmazó kibocsátási jelentést, amelyet egy hitelesítő a 14. cikkben említett követelmények szerint megfelelőnek minősített.

(1) A társaságoknak 2017-től kezdve minden év április 30-ig kell benyújtani a Bizottsághoz és a lobogó szerinti érintett országok hatóságaihoz a felelősségi körükbe tartozó minden egyes hajó tekintetében a teljes jelentési időszakra vonatkozó, a CO2-kibocsátásokat és az éghajlattal kapcsolatos egyéb információkat tartalmazó kibocsátási jelentést, amelyet egy hitelesítő a 14. cikkben említett követelmények szerint megfelelőnek minősített.

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A hitelesítő különösen azt köteles biztosítani, hogy a kibocsátási jelentésben foglalt kibocsátások és az éghajlattal kapcsolatos egyéb információk megállapítására a 8., 9. és 10. cikkekkel és a 6. cikkben említett monitorozási tervnek megfelelően kerüljön sor. A hitelesítő azt is biztosítja, hogy a jelentésekben bejelentett kibocsátások és az éghajlattal kapcsolatos egyéb információk megfelelnek az I. és II. mellékleteknek megfelelő egyéb forrásokból kiszámított adatokkal.

(3) A hitelesítő különösen azt köteles biztosítani, hogy a kibocsátási jelentésben foglalt CO2-kibocsátások megállapítására a 8., 9. és 10. cikkekkel és a 6. cikkben említett monitorozási tervnek megfelelően kerüljön sor. A hitelesítő azt is biztosítja, hogy a jelentésekben bejelentett CO2-kibocsátások megfelelnek az I. és II. mellékleteknek megfelelő egyéb forrásokból kiszámított adatoknak.

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h) az energiahatékonyság meghatározásához vezető számításokra;

törölve

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 2019 június 30-tól uniós tagállam joghatósága alatt álló kikötőbe érkező, ott tartózkodó vagy onnan induló hajók kötelesek a fedélzetükön tartani egy olyan érvényes és a 17. cikk szerint kibocsátott dokumentumot, amely tanúsítja, hogy a hajó megfelel az adott jelentési időszakra vonatkozó jelentési és monitorozási követelményeknek.

A 2017. június 30-tól uniós tagállam joghatósága alatt álló kikötőbe érkező, ott tartózkodó vagy onnan induló hajók kötelesek a fedélzetükön tartani egy olyan érvényes és a 17. cikk szerint kibocsátott dokumentumot, amely tanúsítja, hogy a hajó megfelel az adott jelentési időszakra vonatkozó jelentési és monitorozási követelményeknek.

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok határozzák meg a 8–12. cikkekben előírt monitorozási és jelentési kötelezettségek be nem tartására vonatkozó szankciórendszert, és megtesznek minden szükséges intézkedést e szankciók alkalmazásának biztosítása érdekében. Az előírt szankciók nem lehetnek kevésbé súlyosak, mint azok, amelyeket a nemzeti jogszabályok az üvegházhatásúgáz-kibocsátások tekintetében az üzemeltetők jelentési kötelezettségeinek be nem tartása esetére előírnak, továbbá hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A tagállamok 2017. július 1-ig tájékoztatják e rendelkezéseikről a Bizottságot, és az e rendelkezéseket érintő további módosításokról kötelesek a Bizottságot haladéktalanul tájékoztatni.

(1) A tagállamok határozzák meg a 8–12. cikkekben előírt monitorozási és jelentési kötelezettségek be nem tartására vonatkozó szankciórendszert, és megtesznek minden szükséges intézkedést e szankciók alkalmazásának biztosítása érdekében. Az előírt szankciók nem lehetnek kevésbé súlyosak, mint azok, amelyeket a nemzeti jogszabályok az üvegházhatásúgáz-kibocsátások tekintetében az üzemeltetők jelentési kötelezettségeinek be nem tartása esetére előírnak, továbbá hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A tagállamok 2015. július 1-jéig tájékoztatják e rendelkezéseikről a Bizottságot, és az e rendelkezéseket érintő további módosításokról kötelesek a Bizottságot haladéktalanul tájékoztatni.

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) a rendelet hatálya alá eső utak során megtett távolságra eső éves átlagos tüzelőanyag-fogyasztás és üvegházhatásúgáz-kibocsátás;

törölve

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g) a rendelet hatálya alá eső utak során megtett távolságra és a szállított rakományra eső éves átlagos tüzelőanyag-fogyasztás és üvegházhatásúgáz-kibocsátás;

törölve

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h) a rendelet hatálya alá eső utak során évente a tengeren töltött összes idő;

törölve

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Bizottság éves jelentést tesz közzé a kibocsátásokról és a tengeri szállításból származó, az éghajlattal kapcsolatos egyéb információkról.

(3) A Bizottság éves jelentést tesz közzé a tengeri szállításból származó CO2-kibocsátásokról.

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Amennyiben nemzetközi megállapodás születik a tengeri szállításból eredő üvegházhatásúgáz-kibocsátások csökkentését célzó globális intézkedésekről, a Bizottság felülvizsgálja e rendeletet, és szükség esetén javaslatot tesz a rendelet módosítására.

(3) Amennyiben nemzetközi megállapodás születik a tengeri szállításból eredő üvegházhatásúgáz-kibocsátások csökkentését célzó globális intézkedésekről, akkor a Bizottság kötelezettséget vállal arra, hogy haladéktalanul javaslatot tesz a nemzetközi szinten elfogadott rendelkezések közösségi jogba való beépítésére.

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

23 cikk

törölve

A hatáskörök átruházása

 

Az I. és II. mellékletek rendelkezéseinek a rendelkezésre álló és naprakész tudományos eredmények továbbá a hajók fedélzetén elérhető érintett adatok és a vonatkozó nemzetközi szabályok és nemzetközileg elfogadott szabványok figyelembe vétele céljából történő kiegészítése és módosítása érdekében a kibocsátások monitorozására szolgáló legpontosabb és leghatékonyabb módszerek azonosítása céljából, továbbá a kibocsátások monitorozásához és jelentéséhez kapcsolódóan kért információk pontosságának fejlesztése érdekében a Bizottságot felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásának jogával ruházzák fel, a 24. cikkben meghatározott feltételek mellett, amennyiben az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeit érinti.

 

Indokolás

A globális szintű intézkedések elfogadásáról szóló nemzetközi megállapodás aláírásáig nem célszerű lehetővé tenni a Bizottság számára, hogy a túl nagy mozgásteret engedő, felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök útján megkerülje a társjogalkotókat.

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

24. cikk

törölve

A felhatalmazás gyakorlása

 

(1) A Bizottságnak a 15., 16. és 23. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására adott felhatalmazás a 2015. július 1-től kezdődő ötéves időtartamra szól.

 

(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 23. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a határozatban megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

 

(3) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően arról haladéktalanul értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

(4) A 23. cikkben foglaltaknak megfelelően elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha a nevezett jogi aktusról szóló értesítéstől számított két hónapos határidőn belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emel ellene kifogást, illetve ha e határidő lejárta előtt mind az Európai Parlament, mind pedig a Tanács tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy nem kíván kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére az említett időtartam 2 hónappal meghosszabbodik.

 

Indokolás

A globális szintű intézkedések elfogadásáról szóló nemzetközi megállapodás aláírásáig nem célszerű lehetővé tenni a Bizottság számára, hogy a túl nagy mozgásteret engedő, felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök útján megkerülje a társjogalkotókat.

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

25. cikk

törölve

Végrehajtási jogi aktusok

 

(1) A Bizottság munkáját a 93/389/EK határozat 8. cikke által létrehozott bizottság segíti. Az említett bizottság a 182/2011/EU rendelet szerinti bizottság.

 

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

 

Indokolás

A globális szintű intézkedések elfogadásáról szóló nemzetközi megállapodás aláírásáig nem célszerű lehetővé tenni a Bizottság számára, hogy a túl nagy mozgásteret engedő, felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök útján megkerülje a társjogalkotókat.

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba.

E rendelet 2014. július 1-jén lép hatályba.

Módosítás  44

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[...]

törölve

ELJÁRÁS

Cím

A tengeri szállításból eredő szén-dioxid-kibocsátások monitorozása, jelentése és ellenőrzése, valamint az 525/2013/EU rendelet módosítása

Hivatkozások

COM(2013)0480 – C7-0201/2013 – 2013/0224(COD)

Illetékes bizottság

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

4.7.2013

 

 

 

Véleményt nyilvánított

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

4.7.2013

A vélemény előadója

A kijelölés dátuma

Marita Ulvskog

4.9.2013

Az elfogadás dátuma

9.1.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

24

14

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Norbert Glante, Fiona Hall, Kent Johansson, Romana Jordan, Marisa Matias, Jaroslav Paška, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Zbigniew Zaleski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Jerzy Buzek, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Zofija Mazej Kukovič, Vladko Todorov Panayotov, Lambert van Nistelrooij

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Sandrine Bélier, Jean Lambert

VÉLEMÉNY a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről (22.1.2014)

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

a tengeri szállításból eredő szén-dioxid-kibocsátások nyomon követéséről, jelentéséről és ellenőrzéséről, valamint az 525/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2013)0480 – C7‑0201/2013 – 2013/0224(COD))

A vélemény előadója: Brian Simpson

RÖVID INDOKOLÁS

Egy 2009-es, IMO szakértői csoport által készített jelentés szerint az utóbbi években a nemzetközi hajózásból származó kibocsátások mértéke nagy ütemben növekedett, és ha nem szabályozzák, az előrejelzések szerint 2020-ra elérheti a 1,475 millió tonnát, azaz a teljes globális szén-dioxid-kibocsátás 6%-át. 2007-ben a hajózásból származó kibocsátások a teljes globális szén-dioxid-kibocsátás 2,7%-át tették ki.

Ami az európai kibocsátások részarányát illeti, az EU-27 valamely kikötőjébe érkező vagy onnan induló hajók által termelt kibocsátás a világ hajózásból származó szén-dioxid-kibocsátásának 30%-át teszi ki[1]. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség azt is jelzi, hogy az uniós vizeken folytatott hajózás nagy mértékben hozzájárul a nitrogén-oxid-(10–20%), kén-dioxid-(10–25%) és globális PM2,5(szállópor)-kibocsátáshoz (10–25%), 400 kilométernyi partszakaszon produkálva a globális kibocsátások mintegy 70%-át. Járványügyi tanulmányok kimutatták, hogy a hajózásból származó kibocsátások hatással bírnak az egészségre: körülbelül 50 000-ren halnak meg évente csupán a hajózás okozta levegőszennyezés miatt[2].

Az új hajók egyes kategóriáira kötelező energiahatékonysági tervezési mutató (EEDI) és a meglévő hajóparkra kötelező hajózási energiahatékonysági gazdálkodási terv (SEEMP) 2011-es, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) által történt bevezetése az egyik első lépés a hajózásból származó szén-dioxid-kibocsátások csökkentése felé. Azonban, ahogy azt a Bizottság felismerte, ezek az intézkedések nem lesznek elegendőek ahhoz, hogy fékezzük a szén-dioxid-kibocsátás növekvő tendenciáját és elérjük a Bizottság „Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához” című, 2011. évi fehér könyvében meghatározott azon célt, hogy a kibocsátások 2050-ig 40%-kal csökkenjenek a 2005-ös szinthez képest (illetve 50%-kal, ha kivitelezhető).

MÓDOSÍTÁSOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) a Bizottság „Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához” című, 2011. évi fehér könyve felhív a tengeri szállításból eredő kibocsátások 2050-ig történő, a 2005-ös szinthez képest 40%-os (illetve ha kivitelezhető, akkor 50%-os) csökkentésére, nevezetesen a „felhasználó fizet” és a „szennyező fizet” elv alkalmazása révén;

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b) a Parlament az „Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához – Úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé” című állásfoglalásában (2011/2096(INI)) felhív „a hajózás CO2 - és szennyezőanyag-kibocsátásának [csökkentésére] az egész EU-ban egységesen 30%-kal, amelyhez az energiahatékonysági tervezési mutatóra és a hajózási energiahatékonysági gazdálkodási tervre vonatkozó IMO-megállapodások hozzá fognak járulni; továbbá kéri, hogy az ebben a bekezdésben említett összes célt tekintsék prioritásnak, és ezért évente vizsgálják felül őket”;

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az IMO által szolgáltatott adatok szerint a működési intézkedések bevezetésével és a rendelkezésre álló technológiák alkalmazásával a hajók energiafogyasztása és szén-dioxid-kibocsátása akár 75 %-kal is csökkenthető lenne; ezen intézkedések jelentős része költséghatékonynak tekinthető, mivel a működési és a beruházási költségek megtérülését a csökkenő tüzelőanyag-költségek biztosítják.

(3) Az IMO által szolgáltatott adatok szerint a működési intézkedések bevezetésével és a rendelkezésre álló technológiák alkalmazásával a hajók energiafogyasztása és szén-dioxid-kibocsátása akár 75%-kal is csökkenthető lenne; ezen intézkedések jelentős része költséghatékonynak tekinthető – sőt nettó előnyöket is kínál az ágazat számára –, mivel a működési és a beruházási költségek megtérülését a csökkenő tüzelőanyag-költségek biztosítják.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A hajózásból származó szén-dioxid-kibocsátás uniós szintű csökkentése érdekében a legjobb lehetőség egy, a hajók tüzelőanyag-fogyasztása alapján kialakított szén-dioxid-kibocsátását érintő monitorozási, jelentési és ellenőrzési rendszer bevezetése, ami első lépése annak a fokozatos megközelítésnek, amely a tengeri szállítási kibocsátásokat be kívánja illeszteni az Európai Unió üvegházhatásúgáz-csökkentési kötelezettségvállalásába.

(4) A hajózásból származó szén-dioxid-kibocsátás uniós szintű csökkentése érdekében a legjobb lehetőség egy piaci alapú intézkedés végrehajtása, amelynek keretén belül a hajók tüzelőanyag-fogyasztása alapján kialakított, a szén-dioxid-kibocsátást érintő nyomon követési, jelentési és ellenőrzési rendszer bevezetése első lépése annak a fokozatos megközelítésnek, amely a tengeri szállítási kibocsátásokat be kívánja illeszteni az Európai Unió üvegházhatásúgáz-csökkentési kötelezettségvállalásába.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Az érdekelt felekkel folytatott konzultációk eredményei és a nemzetközi partnerekkel folytatott párbeszéd alapján a tengeri szállítási kibocsátásoknak az uniós üvegházhatásúgáz-csökkentési kötelezettségvállalásába történő beillesztésére vonatkozó fokozatos megközelítést első lépésként a tengeri szállításból eredő szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó megalapozott MRV-rendszer megvalósításával együtt kell alkalmazni, amit egy későbbi szakaszban követhet e kibocsátások beárazása. Ez a módszer minimális költségek mellett segíti elő nemzetközi szinten az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentési célkitűzéseiről szóló megállapodásra vonatkozó jelentős előrehaladást és az e csökkentések elérését célzó további intézkedéseket.

(6) Az érdekelt felekkel folytatott konzultációk eredményei és a nemzetközi partnerekkel folytatott párbeszéd egyaránt arra mutatnak, hogy fokozatos megközelítést kell alkalmazni a tengeri szállítási kibocsátásoknak az uniós üvegházhatásúgáz-csökkentési kötelezettségvállalásba történő beillesztésével kapcsolatban, amelynek első lépéseként a tengeri szállításból eredő – e szakaszban kizárólag a szén-dioxid-–kibocsátásra vonatkozó, megalapozott MRV-rendszert kell megvalósítani, amit egy későbbi szakaszban követhet e kibocsátások beárazása. Ez a módszer minimális költségek mellett jelentős előrelépést tesz lehetővé nemzetközi szinten az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentési célkitűzéseiről szóló megállapodás és az e csökkentések elérését célzó további intézkedések tekintetében.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az uniós MRV-rendszer bevezetése a szabályozás nélküli helyzethez képest akár 2 %-os kibocsátás-csökkenést is eredményezhet, a halmozott nettó költségcsökkenés pedig 2030-ig elérheti az 1,2 milliárd EUR-t, mivel a rendszer hozzájárulhat a piaci akadályok felszámolásához, különösen azok tekintetében, amelyek a hajók hatékonyságára vonatkozó információk hiányával kapcsolatosak. A szállítási költségek ilyen csökkenésének ösztönzőleg kell hatnia a nemzetközi kereskedelemre. Továbbá egy megalapozott MRV-rendszer az előfeltétele minden – akár uniós szinten, akár globálisan alkalmazott – piaci alapú intézkedésnek vagy hatékonysági előírásnak. A rendszer ezen kívül megbízható adatokat szolgáltat a kibocsátás-csökkentési célkitűzések pontos meghatározásához, valamint ahhoz, hogy értékelhető legyen a karbonszegény gazdaság eléréséhez a tengeri szállítás által nyújtott hozzájárulás terén tapasztalható előrehaladás.

(7) Az uniós MRV-rendszer bevezetése a szabályozás nélküli helyzethez képest akár 2%-os kibocsátás-csökkenést is eredményezhet, a halmozott nettó költségcsökkenés pedig 2030-ig elérheti az 1,2 milliárd eurót, mivel a rendszer hozzájárulhat a piaci akadályok felszámolásához, különösen azok tekintetében, amelyek a hajók hatékonyságára vonatkozó információk hiányával kapcsolatosak. A szállítási költségek ilyen csökkenésének ösztönzőleg kell hatnia a nemzetközi kereskedelemre. Továbbá egy megalapozott MRV-rendszer az előfeltétele minden piaci alapú intézkedésnek vagy hatékonysági előírásnak. Tekintettel a hajózás nemzetközi jellegére, a nemzetközi tengeri szállítás kibocsátásainak csökkentésére a legalkalmasabb és leghatékonyabb egy általánosan elfogadott eljárás lenne. A rendszer ezen kívül megbízható adatokat szolgáltat a kibocsátás-csökkentési célkitűzések pontos meghatározásához, valamint ahhoz, hogy értékelhető legyen a karbonszegény gazdaság eléréséhez a tengeri szállítás által nyújtott hozzájárulás terén tapasztalható előrehaladás.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A monitorozás szempontjából figyelembe kell venni minden Európai Unión belüli utat, az utolsó nem uniós kikötőből az első uniós kikötőhelyre beérkező összes utat, és minden, uniós kikötőből a következő első nem uniós kikötőhelyre tartó kimenő utat. Az uniós kikötőkben történő szén-dioxid-kibocsátást szintén figyelembe kell venni, beleértve azt is, amikor a hajó a kikötőhelyen található vagy a kikötőn belül mozog, különösen mivel rendelkezésre állnak az ilyen kibocsátások csökkentését vagy elkerülését célzó egyedi intézkedések. Ezeket a szabályokat megkülönböztetésmentes módon kell alkalmazni valamennyi hajó tekintetében, függetlenül attól, hogy milyen lobogó alatt közlekednek.

(8) A nyomon követés szempontjából figyelembe kell venni minden Európai Unión belüli utat, az utolsó nem uniós kikötőből az első uniós kikötőhelyre beérkező összes utat, és minden, uniós kikötőből a következő első nem uniós kikötőhelyre tartó kimenő utat. Az uniós kikötőkben történő kibocsátásokat szintén figyelembe kell venni, beleértve azt is, amikor a hajó a kikötőhelyen található vagy a kikötőn belül mozog, különösen mivel rendelkezésre állnak az ilyen kibocsátások csökkentését vagy elkerülését célzó egyedi intézkedések. Ezeket a szabályokat megkülönböztetésmentes módon kell alkalmazni valamennyi hajó tekintetében, függetlenül attól, hogy milyen lobogó alatt közlekednek, miután a Bizottság megállapította, hogy harmadik országok nem éltek fenntartással.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a) Tekintettel a szén-dioxid-kibocsátások földrajzi kiterjedésére és az ezzel együtt járó, a tagállamok joghatóságán kívül eső ellenőrzés szükségességére, továbbá a világ minden táján nyilvántartásba vett hajózási társaságok érintettségére, a Bizottságnak kellő időben és megfelelő módon tájékoztatnia kell a harmadik országokat a lehető legszélesebb körű nemzetközi elfogadás biztosítása érdekében.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) Az uniós MRV-rendszernek az éghajlattal összefüggő egyéb információkat is tartalmaznia kell, amely lehetővé teszi a hajók hatékonyságának megállapítását vagy a kibocsátásra vonatkozó fejlesztések hajtóerőinek további elemzését. Ez a szabályozási kör az uniós MRV-rendszert összhangba hozza a hajókra vonatkozó hatékonysági előírások bevezetését célozó nemzetközi kezdeményezésekkel, beleértve a működési intézkedéseket is, és hozzájárul az információhiánnyal összefüggő piaci akadályok felszámolásához.

(11) Az uniós MRV-rendszernek lehetővé kell tennie a hajók hatékonyságának megállapítását vagy a kibocsátásra vonatkozó fejlesztések hajtóerőinek további elemzését. Ez a szabályozási kör az uniós MRV-rendszert összhangba hozza a hajókra vonatkozó hatékonysági előírások bevezetését célozó nemzetközi kezdeményezésekkel, beleértve a működési intézkedéseket is, és hozzájárul az információhiánnyal összefüggő piaci akadályok felszámolásához.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) A hajótulajdonosokat és a hajók üzemeltetőit sújtó adminisztratív terhek minimalizálása érdekében, különösen a kis- és középvállalkozásokra tekintettel, valamint az MRV-rendszer haszon-költség arányának optimalizálása céljából, anélkül azonban, hogy veszélyeztetnék azt a célt, hogy a rendszer lefedje a tengeri szállításból származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás meghatározó részét, az MRV szabályait csak a nagy kibocsátókra kell alkalmazni. Az uniós kikötőkbe érkező és onnan távozó hajók méretének és kibocsátásnak részletes objektív elemzését követően a Bizottság az 5000 bruttó tonnatartalmat határozta meg küszöbértékként. Az 5000 bruttó tonnatartalom feletti hajók teszik ki az uniós kikötőkbe érkező hajók számának hozzávetőlegesen 55 %-át és körülbelül a kibocsátások 90 %-áért felelősek. Ez a megkülönböztetésmentes küszöbérték biztosítaná azt, hogy a legfontosabb kibocsátókra terjedjen ki a szabályozás. Egy alacsonyabb küszöbérték több adminisztratív teherrel járna, míg egy magasabb küszöbérték korlátozná a kibocsátások lefedését és így a rendszer környezetvédelmi hatékonyságát.

(12) A meglévő nemzetközi joggal, és különösen a MARPOL-egyezmény VI. mellékletével való összhang biztosítása érdekében az MRV-rendszert csak a 400 bruttó tonnatartalom feletti hajókra kell alkalmazni.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) A hajótulajdonosok és a hajók üzemeltetői adminisztratív terheinek további csökkentése érdekében a monitorozási szabályoknak a szén-dioxidra, mint a tengeri szállítás által kibocsátott messze legfontosabb üvegházhatású gázra kell összpontosítania, amely az ágazat teljes üvegházhatásúgáz-kibocsátásának csaknem 98 %-át teszi ki.

(13) A hajótulajdonosok és a hajók üzemeltetői adminisztratív terheinek további csökkentése érdekében a nyomon követési szabályoknak e szakaszban kizárólag a szén-dioxidra mint a tengeri szállítás által kibocsátott messze legfontosabb üvegházhatású gázra kell összpontosítania, amely az ágazat teljes üvegházhatásúgáz-kibocsátásának csaknem 98%-át teszi ki.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) A szabályoknak figyelembe kell venniük a fennálló követelményeket és a hajók fedélzetén már rendelkezésre álló adatokat; ezért a hajótulajdonosok számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy választhassanak egyet az alábbi négy monitorozási módszer közül: a tartálytér szállítójegyeinek használata, a tartálytérben található tüzelőanyag-tartály figyelemmel kísérése, a vonatkozó tüzelőanyag-égetési folyamatok áramlásmérővel történő ellenőrzése, vagy a közvetlen kibocsátásmérés. A kiválasztott módszert egy hajóspecifikus monitorozási tervben kell dokumentálni és további részletekkel kell szolgálni a módszer alkalmazását illetően.

(14) A szabályoknak figyelembe kell venniük a fennálló követelményeket és a hajók fedélzetén már rendelkezésre álló adatokat; ezért a hajótulajdonosok számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy választhassanak egyet az alábbi négy nyomon követési módszer közül: a tartálytér szállítójegyeinek használata, a tartálytérben található tüzelőanyag-tartály figyelemmel kísérése, a vonatkozó tüzelőanyag-égetési folyamatok áramlásmérővel történő ellenőrzése, vagy a közvetlen kibocsátásmérés. A kiválasztott módszert egy hajóspecifikus nyomon követési tervben kell dokumentálni és további részletekkel kell szolgálni a módszer alkalmazását illetően. Két jelentéstételi időszakot követően a Bizottságnak ajánlásokat kell kiadnia a nyomon követési módszerekre vonatkozóan, tekintettel a pontosságra, a kibocsátáscsökkentéssel való összefüggésükre, a megfizethetőségre és a személyzet adminisztratív terheire.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) Az uniós MRV-rendszernek az egyéb üvegházhatású gázokra, éghajlat-befolyásolókra és légszennyező anyagokra e szakaszban nem kell vonatkoznia, megelőzendő a nem kellőképp megbízható és kereskedelmileg nem elérhető mérőberendezések felszerelésének előírását, ami akadályozhatná az uniós MRV-rendszer megvalósítását.

(16) Az uniós MRV-rendszernek az egyéb üvegházhatású gázokra, éghajlat-befolyásolókra és légszennyező anyagokra e szakaszban nem kell vonatkoznia, megelőzendő a nem kellőképp megbízható és kereskedelmi forgalomban nem hozzáférhető mérőberendezések felszerelésének előírását, ami akadályozhatná az uniós MRV-rendszer megvalósítását. Amennyiben a jövőbeni technológiai fejlődés lehetővé teszi más, az éghajlat szempontjából fontos anyagok mérését anélkül, hogy további jelentős terheket róna a hajótulajdonosokra, az ilyen anyagokat fel kell venni az MRV-rendszerbe. A Bizottságnak kétéves időközönként tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet a technológiai fejlesztésekről.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) A hajótulajdonosokra és a hajók üzemeltetőire vonatkozó adminisztratív terhek minimalizálása érdekében a jelentést és a bejelentett információk közzétételét éves alapon kell megszervezni. Az adatvédelmet a kibocsátások, a tüzelőanyag-fogyasztások és a hatékonysággal kapcsolatos információk közzétételének az éves átlagokra és az összesített adatokra történő korlátozásával kell biztosítani. Az Eurostatról szóló, 2012. szeptember 17-i 2012/504/EU bizottsági határozatnak18 megfelelően a Bizottság felé jelentett adatokat olyan mértékben kell a statisztikákkal integrálni, amennyire ezek az adatok relevánsak az európai statisztikák fejlesztése, előállítása és közzététele érdekében.

(17) A hajótulajdonosokra és a hajók üzemeltetőire vonatkozó adminisztratív terhek minimalizálása érdekében a jelentést és a bejelentett információk közzétételét éves alapon kell megszervezni. Az adatvédelmet a kibocsátások, a tüzelőanyag-fogyasztások és a hatékonysággal kapcsolatos információk közzétételének az éves átlagokra és az összesített adatokra történő korlátozásával kell biztosítani. Másrészt fontos, hogy a hajóbérlőket és az iparág más érdekelt feleit ellássák az egyes útvonalakra vonatkozó információkkal a piaci akadályok felszámolásának és a leghatékonyabb hajók elismerésben részesítésének érdekében. Az Eurostatról szóló, 2012. szeptember 17-i 2012/504/EU bizottsági határozatnak18 megfelelően a Bizottság felé jelentett adatokat olyan mértékben kell a statisztikákkal integrálni, amennyire ezek az adatok relevánsak az európai statisztikák fejlesztése, előállítása és közzététele szempontjából.

__________________

__________________

18 HL L 251., 2012.9.18., 49. o.

18 HL L 251., 2012.9.18., 49. o.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23) Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának monitorozására és jelentésére, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információkra vonatkozó nemzeti és uniós szintű jelentésre szolgáló rendszerről szóló, 2013. május 21-i 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet22 módosítani kell annak érdekében, hogy e rendeletnek megfelelően meghatározzák a tagállamok általi tengeri szállításból eredő szén-dioxid-kibocsátás monitorozására és jelentésére vonatkozó követelményeket.

(23) Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és bejelentésére, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk nemzeti és uniós szintű bejelentésére szolgáló rendszerről szóló, 2013. május 21-i 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet22 módosítani kell annak érdekében, hogy e rendeletnek megfelelően meghatározzák a tagállamok általi tengeri szállításból eredő, kizárólag a szén-dioxid-kibocsátás nyomon követésére és bejelentésére vonatkozó követelményeket.

__________________

__________________

22 HL L 165, 2013.06.18., 13-40. o.

22 HL L 165., 2013.6.18., 13–40. o.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24) Az uniós MRV-rendszernek a globális MRV-rendszer megvalósításának modelljeként kell szolgálnia. A globális MRV-rendszer kialakítása azért kívánatos, mert az a szélesebb hatályának köszönhetően hatékonyabb lenne. Ebben az összefüggésben a Bizottságnak rendszeresen meg kell osztania az e rendelet megvalósítására vonatkozó információkat az IMO-val és más illetékes nemzetközi szervezetekkel, továbbá erre vonatkozó előterjesztéseket kell küldenie az IMO részére. Amennyiben létrejön egy globális MRV-rendszerre vonatkozó megállapodás, a Bizottságnak felül kell vizsgálnia az uniós MRV-rendszert annak érdekében, hogy összhangba hozza azt a globális rendszerrel.

(24) Az uniós MRV-rendszernek a globális MRV-rendszer megvalósításának modelljeként kell szolgálnia. A globális MRV-rendszer kialakítása azért kívánatos, mert az a szélesebb hatályának köszönhetően hatékonyabb lenne. Amennyiben létrejön egy globális MRV-rendszerre vonatkozó megállapodás, a Bizottságnak felül kell vizsgálnia az uniós MRV-rendszert annak érdekében, hogy összhangba hozza azt a globális rendszerrel.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25) A rendelkezésre álló helyes gyakorlatok és tudományos bizonyítékok felhasználása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikke szerinti aktusokat fogadhasson el a hajókról származó szén-dioxid-kibocsátás monitorozása és jelentése bizonyos technikai szempontjainak felülvizsgálata, valamint a kibocsátási jelentések ellenőrzése és a hitelesítők akkreditálása további szabályainak meghatározása tárgyában. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkálatok során megfelelő, többek között szakértői szintű konzultációkat folytasson. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és megszövegezése során a Bizottságnak gondoskodnia kell az alkalmazandó dokumentumoknak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz történő egyidejű, időben és megfelelő módon történő eljuttatásáról.

(25) A rendelkezésre álló helyes gyakorlatok és tudományos bizonyítékok felhasználása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikke szerinti aktusokat fogadhasson el e szakaszban kizárólag a hajókról származó szén-dioxid-kibocsátás nyomon követése és jelentése bizonyos technikai szempontjainak felülvizsgálata, valamint a kibocsátási jelentések ellenőrzése és a hitelesítők akkreditálása további szabályainak meghatározása tárgyában. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkálatok során megfelelő, többek között szakértői szintű konzultációkat folytasson. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és megszövegezése során a Bizottságnak gondoskodnia kell az alkalmazandó dokumentumoknak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz történő egyidejű, időben és megfelelő módon történő eljuttatásáról.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27) A javasolt fellépés célját, nevezetesen a hajókból származó szén-dioxid-kibocsátások monitorozását, jelentését és ellenőrzését az ilyen kibocsátások csökkentését célzó fokozatos megközelítés első lépéseként, a tengeri szállítás nemzetközi jellegéből adódóan az önállóan fellépő tagállamok nem tudják megfelelően megvalósítani, és ezért a fellépés léptéke és hatásai miatt azok uniós szinten jobban megvalósíthatók. Az Unió a Szerződés. 5. cikkében meghatározott szubszidiaritási elvvel összhangban fogadhat el intézkedéseket. Az említett cikkben foglalt arányossági elvvel összhangban a rendelet nem lépi túl a szóban forgó célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket.

(27) A javasolt fellépés célját, nevezetesen kizárólag a hajókból származó szén-dioxid-kibocsátások nyomon követését, jelentését és ellenőrzését az ilyen kibocsátások csökkentését célzó fokozatos megközelítés első lépéseként, a tengeri szállítás nemzetközi jellegéből adódóan az önállóan fellépő tagállamok nem tudják megfelelően megvalósítani, és ezért a fellépés léptéke és hatásai miatt azok uniós szinten jobban megvalósíthatók. Az Unió a Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritási elvvel összhangban fogadhat el intézkedéseket. Az említett cikkben foglalt arányossági elvvel összhangban a rendelet nem lépi túl a szóban forgó célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29) E rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok és az érintett felek kellő idővel rendelkezzenek az első jelentési időszak 2018. január 1-jei kezdete előtt a rendelet hatékony alkalmazásához szükséges intézkedések megtételére.

(29) E rendelet 2017. július 1-jén lép hatályba annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok és az érintett felek kellő idővel rendelkezzenek az első jelentési időszak 2022. január 1-jei kezdete előtt a rendelet hatékony alkalmazásához szükséges intézkedések megtételére.

Indokolás

Mielőtt túlzott adminisztratív terhek kerülnének bevezetésre, elegendő időt kell hagyni a jelenlegi gazdasági válság megoldására. A következő Parlamentnek és a következő Bizottságnak is időt kell hagyni arra, hogy a szóban forgó szöveget megfontolja, és hatálybalépése előtt szükség esetén módosítsa azt.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a rendelet szabályozza az Uniós tagállamok joghatósága alatt álló kikötőbe érkező, azon belüli vagy onnan távozó hajók szén-dioxid-kibocsátása, valamint az éghajlattal kapcsolatos egyéb információk pontos monitorozását, jelentését és ellenőrzését annak érdekében, hogy költséghatékony módon ösztönözze a tengeri szállításból származó szén-dioxid-kibocsátás csökkentését.

Lévén a szén-dioxid a tengeri szállítás által kibocsátott messze legfontosabb üvegházhatású gáz, ez a rendelet az Uniós tagállamok joghatósága alatt álló kikötőkbe érkező, azon belüli vagy onnan távozó hajók tekintetében e szakaszban kizárólag a szén-dioxid-kibocsátás pontos nyomon követését, jelentését és ellenőrzését szabályozza annak érdekében, hogy költséghatékony módon ösztönözze a tengeri szállításból származó szén-dioxid-kibocsátás csökkentését.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A rendeletet az 5000 bruttó tonnatartalom feletti hajókra kell alkalmazni az utolsó kikötőhelyről egy tagállami joghatóság alatt álló kikötőbe tartó útjaik során, egy tagállami joghatóság alatt álló kikötőből a következő kikötőhelyre tartó útjaik során, valamint a tagállami joghatóság alatt álló kikötőn belüli kibocsátásaik vonatkozásában.

(1) A rendeletet a 400 bruttó tonnatartalom feletti hajókra kell alkalmazni az utolsó kikötőhelyről egy tagállami joghatóság alatt álló kikötőbe tartó útjaik során, egy tagállami joghatóság alatt álló kikötőből a következő kikötőhelyre tartó útjaik során, valamint a tagállami joghatóság alatt álló kikötőn belüli kibocsátásaik vonatkozásában.

Indokolás

A nemzetközi jog, és különösen a MARPOL-egyezmény VI. melléklete a 400 bruttó tonnatartalom feletti hajókra alkalmazandó. Továbbá az 500 bruttó tonnatartalommal rendelkező hajók gyakran személyszállító komphajók, amelyek például a partvonalak mentén, illetve szigetek között működnek, ezért ezeket is a szabályozás hatálya alá kell vonni.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) „kibocsátás”: a szén-dioxid légkörbe történő kibocsátása a 2. cikkben meghatározott hajók által;

a) „kibocsátás”: kizárólag a szén-dioxid légkörbe történő kibocsátása a 2. cikkben meghatározott hajók által;

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – l a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

la) „jégosztály”: a közigazgatás vagy a közigazgatás által elismert szervezet által a hajóhoz rendelt jelölés, amely jelzi, hogy a hajót a jég borította tengeren történő hajózásra tervezték;

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A monitorozásnak és a jelentésnek teljesnek kell lennie és a tüzelőanyagok elégetéséből származó összes kibocsátásra ki kell terjednie. A társaságok a jelentési időszakban megfelelő intézkedéseket tesznek a hiányos adatok előfordulásának megelőzése érdekében.

(2) A nyomon követésnek és a jelentésnek teljesnek kell lennie és a tüzelőanyagok elégetéséből származó szén-dioxid-kibocsátásokra kell kiterjednie. A társaságok a jelentési időszakban megfelelő intézkedéseket tesznek a hiányos adatok előfordulásának megelőzése érdekében.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A társaságok 2017. augusztus 31-ig a hitelesítőknek benyújtanak egy monitorozási tervet, amelyben feltüntetik, hogy a kibocsátások és az éghajlat szempontjából fontos egyéb információk monitorozására és jelentésére az 5000 bruttó tonnatartalom feletti egyes hajóik tekintetében melyik módszert választották.

(1) A társaságok 2015. augusztus 31-ig benyújtanak a hitelesítőknek egy nyomon követési tervet, amelyben feltüntetik, hogy a kibocsátások és az éghajlat szempontjából fontos egyéb információk nyomon követésére és jelentésére a 400 bruttó tonnatartalom feletti egyes hajóik tekintetében melyik módszert választották.

Indokolás

Mivel az uniós intézmények határozottan elkötelezettek amellett, hogy 2013-ra a hajózási ágazatra is kiterjesszék az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek Közösségen belüli kereskedelmi rendszerét, nem elfogadható egy olyan ütemterv felállítása, amely nem teszi lehetővé konkrét intézkedések rövid időn belül történő meghozatalát.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, azon hajók tekintetében, amelyek 2018. január 1. után első alkalommal kerülnek e rendelet hatálya alá, a hajót üzemeltető társaság köteles a hitelesítőnek haladéktalanul, de legkésőbb egy tagállam joghatósága alá tartozó kikötőben történő első kikötésüket követő két hónapon belül benyújtani a monitorozási tervet.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, azon hajók tekintetében, amelyek 2016. január 1. után első alkalommal kerülnek e rendelet hatálya alá, a hajót üzemeltető társaság köteles a hitelesítőnek haladéktalanul, de legkésőbb a hajóknak egy tagállam joghatósága alá tartozó kikötőben történő első kikötését követő két hónapon belül benyújtani a nyomon követési tervet.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a hajó azonosítója és típusa, beleértve a hajó nevét, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnél (IMO) vezetett azonosítószámát, lajstromozási kikötőjét vagy anyakikötőjét és a hajó tulajdonosának nevét;

a) a hajó azonosítója és típusa, beleértve a hajó nevét, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnél (IMO) vezetett azonosítószámát, lajstromozási kikötőjét vagy anyakikötőjét, a hajó jégosztályát és a hajó tulajdonosának nevét;

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk- 3 bekezdés - h pont - iii a alpont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iii a) a jeges vizeken történő hajózás során megtett távolság és az eltelt idő meghatározására és rögzítésére szolgáló eljárások, felelősségi körök, képletek és adatforrások;

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A társaságok kötelesek a formanyomtatványokon alapuló szabványos monitorozási tervek használatára. Az (1) bekezdésben említett monitorozási tervek formanyomtatványait rögzítő technikai szabályok meghatározására végrehajtási jogi aktusok keretében kerül sor. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a Bizottság az e rendelet 25. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően fogadja el.

(4) A társaságok kötelesek szabványos formanyomtatványokat használni a nyomon követési tervek benyújtására. Az (1) bekezdésben említett nyomon követési tervek formanyomtatványainak formai és tartalmi meghatározására felhatalmazáson alapuló jogi aktusok keretében kerül sor. A formanyomtatványoknak a lehető legegyszerűbbeknek kell lenniük, és nem vonhatnak maguk után felesleges bürokráciát. Ezeket a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat a Bizottság az e rendelet 24. cikkében említett eljárásnak megfelelően fogadja el.

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A társaságok kötelesek 2018. január 1-től a 13. cikk (1) bekezdése szerint jóváhagyott monitorozási terv alapján nyomon követni minden egyes hajó kibocsátását utanként és éves alapon, az I. melléklet B. részében meghatározott módszerek közül a megfelelőt alkalmazva és a kibocsátásokat az I. melléklet A. része szerint kiszámítva.

A társaságok kötelesek 2016. január 1-től a 13. cikk (1) bekezdése szerint jóváhagyott nyomon követési terv alapján nyomon követni minden egyes hajó kibocsátását utanként – vagy nagyon rövid menetrendszerű utak esetén havonta – és éves alapon, az I. melléklet B. részében meghatározott módszerek közül a megfelelőt alkalmazva és a kibocsátásokat az I. melléklet A. része szerint kiszámítva.

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 13. cikk (1) bekezdésének megfelelően jóváhagyott monitorozási terv alapján minden hajó és valamely uniós tagállam joghatósága alá tartozó kikötőbe érkező és onnan induló valamennyi út tekintetében a társaságok kötelesek az I. melléklet A. részének és a II. mellékletnek megfelelően nyomon követni a következő információkat:

A 13. cikk (1) bekezdésének megfelelően jóváhagyott nyomon követési terv alapján minden hajó és valamely uniós tagállam joghatósága alá tartozó kikötőbe érkező és onnan induló valamennyi út tekintetében – vagy nagyon rövid menetrendszerű utak esetén havonta – a társaságok kötelesek az I. melléklet A. részének és a II. mellékletnek megfelelően nyomon követni a következő információkat:

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a kibocsátott szén-dioxid;

c) kizárólag a kibocsátott szén-dioxid;

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) a tengeren töltött idő;

e) azon időszakok kezdetének és végének dátuma és időpontja, amelyek során a nyomon követést vészhelyzet, így például életmentő tevékenységek miatt felfüggesztették;

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) a szállított rakomány;

törölve

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ga) az ellenőrzés szükséghelyzetek és vészhelyzetek, például mentőtevékenység miatti felfüggesztése időtartamának kezdetét és végét jelölő dátum és időpont;

Indokolás

A szükség- és vészhelyzeteket nem kell figyelembe venni.

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Az első bekezdéstől eltérve a kizárólag az e rendelet hatálya alatt működő és naponta több utat megtevő hajók mentesülnek az utankénti alapú kibocsátás nyomon követése alól.

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az összes kibocsátott szén-dioxid;

b) kizárólag az összes kibocsátott szén-dioxid;

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) összesített szén-dioxid-kibocsátás a tagállami joghatóság alatt álló kikötők közötti utak során;

c) kizárólag az összesített szén-dioxid-kibocsátás a tagállami joghatóság alatt álló kikötők közötti utak során;

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) összesített szén-dioxid-kibocsátás a tagállami joghatóság alatt álló kikötőkből induló utak során;

d) kizárólag az összesített szén-dioxid-kibocsátás a tagállami joghatóság alatt álló kikötőkből induló utak során;

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) összesített szén-dioxid-kibocsátás a tagállami joghatóság alatt álló kikötőkbe érkező utak során;

e) kizárólag az összesített szén-dioxid-kibocsátás a tagállami joghatóság alatt álló kikötőkbe érkező utak során;

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) tagállami joghatóság alatt álló kikötőhelyen belül történő szén-dioxid-kibocsátás;

f) tagállami joghatóság alatt álló kikötőhelyen belül történő kibocsátás (kizárólag szén-dioxid-kibocsátás);

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A társaságoknak 2019-től kezdve minden év április 30-ig kell benyújtani a Bizottsághoz és a lobogó szerinti érintett országok hatóságaihoz a felelősségi körükbe tartozó minden egyes hajó tekintetében a teljes jelentési időszakra vonatkozó, a kibocsátásokat és az éghajlattal kapcsolatos egyéb információkat tartalmazó kibocsátási jelentést, amelyet egy hitelesítő a 14. cikkben említett követelmények szerint megfelelőnek minősített.

(1) A társaságoknak 2017-től kezdve minden év április 30-ig kell benyújtaniuk a Bizottsághoz és a lobogó szerinti érintett országok hatóságaihoz a felelősségi körükbe tartozó minden egyes hajó tekintetében a teljes jelentési időszakra vonatkozó, a kibocsátásokat és az éghajlattal kapcsolatos egyéb információkat tartalmazó kibocsátási jelentést, amelyet egy hitelesítő a 14. cikkben említett követelmények szerint megfelelőnek minősített.

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés – a pont – iii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iii a) a hajó jégosztálya,

Módosítás  44

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 11. cikkben említett kibocsátási jelentést az adatcsere-formátumok alkalmazásával az automatizált rendszereken keresztül kell benyújtani, beleértve az elektronikus formanyomtatványokat is.

(1) Annak érdekében, hogy a vállalatok adminisztratív terheit csökkentsék, a 11. cikkben említett kibocsátási jelentést automatizált rendszereken keresztül, adatcsere-szabványok és elektronikus formanyomtatványok alkalmazásával kell benyújtani.

Módosítás  45

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A (1) bekezdésben említett adatcsere-formátumokat – beleértve az elektronikus formanyomtatványokat is – rögzítő technikai szabályok meghatározására végrehajtási jogi aktusok keretében kerül sor. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a Bizottság az e rendelet 25. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően fogadja el.

(2) Az adatok Bizottságnak való benyújtásának – többek között az (1) bekezdésben említett adatcsere-szabványoknak és az elektronikus formanyomtatványok formátumának – meghatározására felhatalmazáson alapuló jogi aktusok keretében kerül sor. Ezeket a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat a Bizottság az e rendelet 24. cikkében említett eljárásnak megfelelően fogadja el.

Módosítás  46

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A hitelesítő köteles késedelem nélkül tájékoztatni a Bizottságot és a lobogó szerinti ország hatóságát bármely megfelelőségi dokumentum kiállításáról és köteles a (2) bekezdésben említett információt a Bizottság által az e rendelet szerinti eljárásnak megfelelően kialakított automatizált rendszerek és teljes adatcsere-formátumok – beleértve az elektronikus formanyomtatványokat is – használatával továbbítani.

(4) A hitelesítő köteles késedelem nélkül tájékoztatni a Bizottságot és a lobogó szerinti ország hatóságát bármely megfelelőségi dokumentum kiállításáról és köteles a (2) bekezdésben említett információt a Bizottság által az e rendelet szerinti eljárásnak megfelelően kialakított automatizált rendszerek, adatcsere-szabványok és elektronikus formanyomtatványok használatával továbbítani.

Módosítás  47

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A (4) bekezdésben említett adatcsere-formátumokat – beleértve az elektronikus formanyomtatványokat is – rögzítő technikai szabályok meghatározására végrehajtási jogi aktusok keretében kerül sor. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a Bizottság az e rendelet 25. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően fogadja el.

(5) Az adatok Bizottságnak való benyújtásának – többek között a (4) bekezdésben említett adatcsere-szabványoknak és az elektronikus formanyomtatványok formátumának – meghatározására felhatalmazáson alapuló jogi aktusok keretében kerül sor. Ezeket a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat a Bizottság az e rendelet 24. cikkében említett eljárásnak megfelelően fogadja el.

Módosítás  48

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 2019 június 30-tól uniós tagállam joghatósága alatt álló kikötőbe érkező, ott tartózkodó vagy onnan induló hajók kötelesek a fedélzetükön tartani egy olyan érvényes és a 17. cikk szerint kibocsátott dokumentumot, amely tanúsítja, hogy a hajó megfelel az adott jelentési időszakra vonatkozó jelentési és monitorozási követelményeknek.

2017. június 30-tól az uniós tagállam joghatósága alatt álló kikötőbe érkező, ott tartózkodó vagy onnan induló hajók kötelesek a fedélzetükön tartani egy olyan érvényes és a 17. cikk szerint kibocsátott dokumentumot, amely tanúsítja, hogy a hajó megfelel az adott jelentési időszakra vonatkozó jelentési és nyomon követési követelményeknek.

Módosítás  49

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok határozzák meg a 8–12. cikkekben előírt monitorozási és jelentési kötelezettségek be nem tartására vonatkozó szankciórendszert, és megtesznek minden szükséges intézkedést e szankciók alkalmazásának biztosítása érdekében. Az előírt szankciók nem lehetnek kevésbé súlyosak, mint azok, amelyeket a nemzeti jogszabályok az üvegházhatásúgáz-kibocsátások tekintetében az üzemeltetők jelentési kötelezettségeinek be nem tartása esetére előírnak, továbbá hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A tagállamok 2017. július 1-ig tájékoztatják e rendelkezéseikről a Bizottságot, és az e rendelkezéseket érintő további módosításokról kötelesek a Bizottságot haladéktalanul tájékoztatni.

(1) A tagállamok meghatározzák a 8–12. cikkekben előírt nyomon követési és jelentési kötelezettségek be nem tartására vonatkozó szankciórendszert, és megtesznek minden szükséges intézkedést e szankciók alkalmazásának biztosítása érdekében. Az előírt szankciók nem lehetnek kevésbé súlyosak, mint azok, amelyeket a nemzeti jogszabályok az üvegházhatásúgáz-kibocsátások tekintetében az üzemeltetők jelentési kötelezettségeinek be nem tartása esetére előírnak, továbbá hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A tagállamok 2015. július 1-ig tájékoztatják e rendelkezéseikről a Bizottságot, és az e rendelkezéseket érintő további módosításokról kötelesek a Bizottságot haladéktalanul tájékoztatni.

Módosítás  50

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság minden év június 30-ig közzéteszi a 11. cikknek megfelelően bejelentett kibocsátásokat valamint a társaság 11. és 17. cikkekben meghatározott monitorozási és jelentési kötelezettségeinek történő megfelelőségre vonatkozó információkat.

(1) A Bizottság minden év június 30-ig közzéteszi a kibocsátásokra vonatkozóan a 11. cikknek megfelelően bejelentett összesített adatokat, valamint a társaság 11. és 17. cikkekben meghatározott nyomon követési és jelentési kötelezettségeinek való megfelelőségre vonatkozó információkat.

Módosítás  51

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a hajó azonosítása (név, IMO-regisztrációs szám és a lajstromozási kikötő vagy anyakikötő);

a) a hajó azonosítása (név, IMO-regisztrációs szám, a lajstromozási kikötő vagy anyakikötő és a hajó jégosztálya);

Módosítás  52

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) az éves szén-dioxid-kibocsátás;

d) kizárólag az éves szén-dioxid-kibocsátás;

Módosítás  53

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság e rendelet végrehajtásáról rendszeresen tájékoztatja az IMO-t és az egyéb illetékes nemzetközi testületeket annak érdekében, hogy elősegítse a tengeri szállításból eredő üvegházhatásúgáz-kibocsátások monitorozására, jelentésére és ellenőrzésére vonatkozó nemzetközi szabályok IMO keretében történő fejlesztését.

(1) A Bizottság e rendelet végrehajtásáról rendszeresen tájékoztatja az IMO-t és az egyéb illetékes nemzetközi testületeket annak érdekében, hogy összhangba hozzák a rendeletet a tengeri szállításból eredő üvegházhatásúgáz-kibocsátások nyomon követése, jelentése és ellenőrzése terén az IMO által elért eredményekkel.

Módosítás  54

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Amennyiben nemzetközi megállapodás születik a tengeri szállításból eredő üvegházhatásúgáz-kibocsátások csökkentését célzó globális intézkedésekről, a Bizottság felülvizsgálja e rendeletet, és szükség esetén javaslatot tesz a rendelet módosítására.

(3) Amennyiben nemzetközi megállapodás születik a tengeri szállításból eredő üvegházhatásúgáz-kibocsátások csökkentését célzó globális intézkedésekről, a Bizottság felülvizsgálja e rendeletet, és biztosítja az IMO által meghatározott, vonatkozó nemzetközi szabályozással való összhangot.

Módosítás  55

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az I. és II. mellékletek rendelkezéseinek a rendelkezésre álló és naprakész tudományos eredmények továbbá a hajók fedélzetén elérhető érintett adatok és a vonatkozó nemzetközi szabályok és nemzetközileg elfogadott szabványok figyelembe vétele céljából történő kiegészítése és módosítása érdekében a kibocsátások monitorozására szolgáló legpontosabb és leghatékonyabb módszerek azonosítása céljából, továbbá a kibocsátások monitorozásához és jelentéséhez kapcsolódóan kért információk pontosságának fejlesztése érdekében a Bizottságot felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásának jogával ruházzák fel, a 24. cikkben meghatározott feltételek mellett, amennyiben az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeit érinti.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I. melléklet a célból való módosítása érdekében, hogy a nyomon követési módszereket a tudományos és technikai fejlődéshez, illetve a nemzetközi szabványokhoz igazítsa a kibocsátási adatok megbízhatóságának, érvényességének és pontosságának javítása céljából.

 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a II. melléklet a célból való módosítása érdekében, hogy pontosabban meghatározza és a tudományos és technikai fejlődéshez, illetve a nemzetközi szabványokhoz igazítsa az éghajlattal kapcsolatos információk nyomon követésére szolgáló módszereket a kibocsátási adatok megbízhatóságának, érvényességének és pontosságának javítása céljából.

Módosítás  56

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottságnak a 15., 16. és 23. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására adott felhatalmazás a 2015. július 1-től kezdődő ötéves időtartamra szól.

(1) A Bizottság [éééé/hh/nn] [a rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től ötéves időszakra szóló felhatalmazást kap a 12a., 15., 16. és 23. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időszak vége előtt jelentést készít a felhatalmazás gyakorlásáról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

Módosítás  57

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 23. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 12., 15., 16. és 23. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

Módosítás  58

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A 23. cikkben foglaltaknak megfelelően elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha a nevezett jogi aktusról szóló értesítéstől számított két hónapos határidőn belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emel ellene kifogást, illetve ha e határidő lejárta előtt mind az Európai Parlament, mind pedig a Tanács tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy nem kíván kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére az említett időtartam 2 hónappal meghosszabbodik.

(4) A 12a., 15., 16. és 23. cikkben foglaltaknak megfelelően elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha a nevezett jogi aktusról szóló értesítéstől számított két hónapos határidőn belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emel ellene kifogást, illetve ha e határidő lejárta előtt mind az Európai Parlament, mind pedig a Tanács tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy nem kíván kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére az említett időtartam 2 hónappal meghosszabbodik.

Módosítás  59

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet 2014. július 1-jén lép hatályba.

Indokolás

A rendelet 2015-ös végrehajtásának előkészítése érdekében elegendő idő szükséges a vonatkozó előírások elkészítéséhez.

Módosítás  60

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – B rész – 1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a módszer a tartálytér szállítójegyeiben meghatározott tüzelőanyag minőségén és típusán alapul, kiegészítve a tüzelőanyag-tartályok időszakos leltárba vételével, amely a tartályszintek leolvasásával történik. Az adott időszak alatt fogyasztott tüzelőanyag mennyisége: az időszak elején rendelkezésre álló tüzelőanyag és a vételezések, amelyből le kell vonni az időszak végén rendelkezésre álló tüzelőanyag mennyiségét valamint az időszak kezdete és vége között a hajóról eltávolított tüzelőanyagot.

Ez a módszer a tartálytér szállítójegyeiben (amennyiben rendelkezésre állnak) meghatározott tüzelőanyag mennyiségén és típusán alapul, kiegészítve a tüzelőanyag-tartályok időszakos leltárba vételével, amely a tartályszintek leolvasásával történik. Az adott időszak alatt fogyasztott tüzelőanyag mennyisége: az időszak elején rendelkezésre álló tüzelőanyag és a vételezések, amelyből le kell vonni az időszak végén rendelkezésre álló tüzelőanyag mennyiségét valamint az időszak kezdete és vége között a hajóról eltávolított tüzelőanyagot.

ELJÁRÁS

Cím

A tengeri szállításból eredő szén-dioxid-kibocsátások monitorozása, jelentése és ellenőrzése, valamint az 525/2013/EU rendelet módosítása

Hivatkozások

COM(2013)0480 – C7-0201/2013 – 2013/0224(COD)

Illetékes bizottság

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

4.7.2013

 

 

 

Véleményt nyilvánított

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

4.7.2013

A vélemény előadója

A kijelölés dátuma

Michael Cramer

11.9.2013

Vizsgálat a bizottságban

14.11.2013

20.1.2014

 

 

Az elfogadás dátuma

21.1.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

28

11

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Roberts Zīle

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Phil Bennion, Spyros Danellis, Zita Gurmai, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Sabine Wils, Corien Wortmann-Kool

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Vittorio Prodi

  • [1]  Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2013/4. sz. technikai jelentése – The impact of international shipping on European air quality and climate forcing (A nemzetközi hajózás hatása az európai levegőminőségre és éghajlatterhelésre)
  • [2]  Lásd: http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/events/doc/2011_06_01_stakeholder-event/item4.pdf

ELJÁRÁS

Cím

A tengeri szállításból eredő szén-dioxid-kibocsátások monitorozása, jelentése és ellenőrzése, valamint az 525/2013/EU rendelet módosítása

Hivatkozások

COM(2013)0480 – C7-0201/2013 – 2013/0224(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

28.6.2013

 

 

 

Illetékes bizottság

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

4.7.2013

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

4.7.2013

TRAN

4.7.2013

 

 

Előadó(k)

A kijelölés dátuma

Theodoros Skylakakis

5.9.2013

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

28.11.2013

22.1.2014

 

 

Az elfogadás dátuma

30.1.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

44

6

5

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Biljana Borzan, Martin Callanan, Tadeusz Cymański, Chris Davies, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Dubravka Šuica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Kriton Arsenis, Erik Bánki, Julie Girling, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, James Nicholson, Vittorio Prodi, Christel Schaldemose, Birgit Schnieber-Jastram, Renate Sommer, Bart Staes, Rebecca Taylor, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Fabrizio Bertot, Hiltrud Breyer, Vojtěch Mynář, Bill Newton Dunn

Benyújtás dátuma

31.1.2014