VERSLAG
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de monitoring, de rapportage en de verificatie van kooldioxide-emissies door maritiem vervoer en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013
(COM(2013)0480 - C7-0201/2013 - 2013/0224(COD))
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Rapporteur: Theodoros Skylakakis

31.1.2014


Procedure : 2013/0224(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A7-0080/2014
Ingediende teksten :
A7-0080/2014
Debatten :
Aangenomen teksten :

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: